Аналіз стратегічного середовища підприємства

Тип работы:
Курсовая
Предмет:
Менеджмент


Узнать стоимость новой

Детальная информация о работе

Выдержка из работы

Зміст

  • 1. Аналіз стратегічного середовища підприємства
  • 1.1 Вибір базового терміну «стратегія»
  • 1.2 Загальна інформація про підприємство
  • 2. Організаційна структура Банку
  • 2.1 Аналіз макро- та мікросередовища підприємства
  • 3. Оцінка стратегічних можливостей та вибір напрямку стратегічного розвитку підприємства
  • 3.1 Аналіз внутрішнього середовища підприємства та його конкурентоспроможності
  • 3.2 Формування місії та цілей підприємства

1. Аналіз стратегічного середовища підприємства

1.1 Вибір базового терміну «стратегія»

Стратегія підприємства — узагальнена програма діяльності, спрямована на досягнення підприємством бажаного етапу, мети (статусу на ринку, соціально-економічних показників) завдяки ефективному розподілу, координації та використанню ресурсів.

1.2 Загальна інформація про підприємство

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БТА БАНК» (далі по тексту — «Банк»), є правонаступником всіх прав та обов’язків Відкритого акціонерного товариства «Український кредитно-торговий банк», яке в свою чергу, було правонаступником всіх прав i обов’язків Акціонерного комерційного банку «ГЕОСАНТРІС», створеного відповідно до законодавства України згідно Установчої угоди від 24 вересня 1992 року та рішення Установчих зборів (протокол № 1 від 24 вересня 1992 року) i зареєстрованого Національним банком України 10. 12. 1992 року за № 133.

У січні 2010 року, офіційне найменування Банку було змінено на ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БТА БАНК» та Статут Банку було приведено у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» відповідно до рішення позачергових Загальних зборів акціонерів від 20 листопада 2009 року.

Місцезнаходження Банку: Україна, 1 032, м. Київ, вулиця Жилянська, будинок 75 (до 28. 01. 2010 року Банк знаходився за адресою: Україна, 4 111, м. Київ, вулиця Щербакова, будинок 35).

На кінець звітного року статутний капітал Банку становить

1 500 000 000,00 грн.

стратегічне середовище банк оцінка

Жоден з акціонерів Банку не мас істотної участі в Статутному капіталі Банку.

За станом на 31. 12. 2009 року члени органів управління Банку, а саме члени Спостережної Ради, володіли акціями Банку у розмірі, що складає 0,02% статутного капіталу.

Стратегічною метою Банку є становлення Банку як одного з провідних універсальних банків України, що надає повний спектр фінансових послуг (комерційних, інвестиційних, фінансових та інших) з високим рівнем якості і надійності операцій, що проводяться Банком.

Банк є банківською установою універсально типу, пропонує максимально повний перелік банківських послуг і активно працює з різними групами клієнтів.

Зокрема банк надає клієнтам — фізичним особам, підприємцям, корпоративним клієнтам наступні види послуг:

— прийняття вкладів (депозитів) від юридичних і фізичних осіб;

— відкриття та ведення поточних рахунків клієнтів та банків-кореспондентів, у тому числі переказ коштів з цих рахунків за допомогою платіжних інструментів та зарахування коштів на них;

— розміщення залучених коштів від свого імені, на власних умовах та на власний ризик;

— надання гарантій і поручительств та інших зобов’язань від третіх осіб, які передбачають їх виконання в грошовій формі;

— придбання права вимоги на виконання зобов’язань у грошовій формі за поставлені товари чи надані послуги, приймаючи на себе ризик виконання таких вимог та приймання платежів (факторинг);

— лізинг

— послуги з відповідального зберігання та надання в оренду сейфів для зберігання цінностей та документів;

— випуск, купівлю, продаж і обслуговування чеків, векселів та інших оборотних платіжних інструментів;

— випуск банківських платіжних карток і здійснення операцій з використанням цих карток;

— надання консультацій та інформаційних послуг щодо банківських операцій;

— операції з валютними цінностями;

— ведення рахунків клієнтів (резидентів та нерезидентів) в Іноземній валюті та клієнтів-нерезидентів у грошовій одиниці України;

— ведення кореспондентських рахунків банків (резидентів і нерезидентів) в іноземній валюті;

— ведення кореспондентських рахунків банків (нерезидентів) у грошовій одиниці України;

— відкриття кореспондентських рахунків в уповноважених банках України в Іноземній валюті та здійснення операцій за ними;

— відкриття кореспондентських рахунків у банках (нерезидентах) в іноземній валюті та здійснення операцій за ними;

— залучення та розміщення іноземної валюти на міжнародних ринках та операції з валютними цінностями на міжнародних ринках;

— емісію власних цінних паперів;

— організацію купівлі та продажу цінних паперів за дорученням клієнтів;

— здійснення операцій на ринку цінних паперів від свого імені (включаючи андеррайтинг);

— здійснення інвестицій у статутні фонди та акції інших юридичних осіб; перевезення валютних цінностей та інкасацію коштів; операції за дорученням клієнтів або від свого імені;

— депозитарну діяльність зберігача цінних паперів;

— діяльність по випуску та обігу цінних паперів;

— депозитарна діяльність зберігача цінних паперів;

— діяльність щодо ведення власного реєстру власників іменних цінних паперів.

В серпні 2009 року Банк підтвердив довгостроковий кредитний рейтинг за Національною рейтинговою шкалою на рівні uaВВВ (стабільний), установлений рейтинговим агентством Кредит-Рейтинг. Даний рейтинг відповідає Інвестиційному рівню та підтверджує високу кредитоспроможність Банку. У лютому 2009 року Банк отримав, а в червні, серпні, грудні підтвердив рейтинг надійності банківських вкладів на рівні 4 (висока надійність) за 5-бальною шкалою. Згідно даного рейтингу Банк входить в десятку найкращих.

Станом на 31 грудня 2009 року Банк є учасником низки професійних об'єднань, асоціацій та організацій, діяльність яких спрямована на розвиток економіки України, фінансового сектору та банківського ринку, а саме:

— Асоціація українських банків;

— Український кредитно-банківський союз;

— Асоціація «Українські Фондові торговці»;

— Український союз промисловців і підприємців;

— Професійної асоціації регістраторів та депозитаріїв;

— ПрАТ «Перша фондова торговельна система»;

— ВАТ «Українська біржа»;

— ВАТ «Київська міжнародна фондова біржа»;

— ПАТ «Перспектива»;

— ПрАТ «Українська Міжбанківська Валютна Біржа»;

— ВАТ «Східно-Європейська фондова біржа»;

— Всеукраїнський депозитарій цінних паперів;

— Національний депозитарій України;

— Депозитарій Національного банку України;

— Міжнародна асоціація міжбанківських телекомунікації! S. W.I. F. T. ;

— Міжнародна мережі REUTERS;

— Міжнародна платіжна система Western Union;

— Міжнародна платіжна система Faster;

— Платіжна системи Аваль-Экспресс;

— Асоційований член МПС Visa;

— Принципіальний член МПС MasterCard.

Банк є учасником Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (Свідоцтво учасника фонду № 38 від 02. 09. 1999 року).

Станом на кінець 2009 року структуру Банку складали Головний банк та 17 без балансових відділень у Києві та Київській області, Донецьку, Дніпропетровську, Луганську, Херсоні, Одесі, Маріуполі, Чернівцях і Судаку.

Станом на кінець звітного року Банк обслуговував клієнтів, що мають поточні та вкладні (депозитні) рахунки у такій кількості:

Рядок

Найменування статті

За 2009 рік

За 2008 рік

1

1. 1

Кількість клієнтів в тому числі:

суб?єкти господарювання

20 349

2 010

13 751

1 669

1. 2

фізичні особи

18 339

12 082

2

Кількість відкритих рахунків, в тому числі:

35 067

27 554

2. 1

поточних, в тому числі:

30 725

21 064

2.1. 1

суб?єкти господарювання

3 852

3 256

2.1. 2

фізичні особи

26 873

17 808

2. 2

вкладних (депозитних)

4 342

6 490

2.2. 1

суб?єкти господарювання

68

60

2.2. 2

фізичні особи

4 274

6 430

Банк надає велике значення стабільній ресурсній базі як основі розвитку Банку. Пріоритетні напрямки її формування — це розробка та впровадження нових видів послуг, подовження термінів залучення ресурсів, оптимізація структури залучених коштів, диверсифікація ресурсної бази. Плідна співпраця з корпоративними клієнтами у 2009 році дозволила збільшити ресурсну базу Банку на 138%. Станом на кінець дня 31 грудня 2009 року залучені кошти від юридичних осіб становили 322 189 тис. гривень.

В 2009 році Банк став переможцем тендеру Пенсійного фонду України і Міністерства праці та соціальної політики України та отримав право на здійснення виплат державної матеріальної допомоги та пенсій.

Протягом 2009 року спостерігалась позитивна динаміка щодо обсягів послуг по наданню в користування індивідуальних банківських сейфів: збільшилась кількість клієнтів, які скористатись такими послугами, а отже і збільшилися показники доходів Банку. За рік кількість індивідуальних банківських сейфів збільшилась в 1,9 разів.

Банк здійснював зважену консервативну політику управління ризиками, що дозволило Банку неухильно та своєчасно виконувати зобов’язання перед клієнтами та отримати прибуток за результатами роботи за рік.

Окремі показники діяльності Банку:

Назва статті

За 2009 рік

За 2008 рік

Темп росту

Активи

3 202 133

3 178 374

101%

Кредити та заборгованості клієнтів

1 376 067

1 202 738

114%

Зобов?язання

1 666 717

1 646 256

101%

Кошти клієнтів

578 336

546 537

106%

Власний капітал

1 535 416

1 532 118

100%

Чистий процентній дохід

334 449

105 659

317%

Чистий комісійний дохід

35 987

31 537

114%

Чистий прибуток (збиток)

3 149

10 606

30%

Протягом звітного року Банк дотримувався економічних нормативів, встановлених Національним банком України, що свідчить про його фінансову стійкість і платоспроможність.

2. Організаційна структура Банку

В банку сформовано організаційну структуру, основним завданням якої є забезпечення чіткого дотримання підрозділами Банку своїх функцій. Кожен блок структури об'єднує підрозділи по зонах відповідальності та підпорядковується одному з членів Правління. При побудові діючої структури були максимально використані принципи колегіального ухвалення рішень і відповідальності за їх виконання. До колегіальних органів Банку відносяться:

— Комітет з управління активами І пасивами;

— Тарифний комітет;

— Кредитний комітет;

— Тендерний комітет.

Організаційна структура дає Банку можливість чітко і ефективно визначити і розмежувати функції кожного структурного підрозділу при виконанні та обслуговуванні всіх банківських операцій і процесів.

У структурі виділені наступні блоки:

Блок корпоративного бізнесу;

Блок роздрібного бізнесу;

Блок підтримки продажів;

Фінансовий блок;

Блок банківської безпеки;

Юридичний блок;

Блок безпосереднього підпорядкування Голові Правління.

Головний офіс — розробляє стратегію Банку, управляє та розвиває мережу відділень Банку, розробляє всю нормативно-методологічну базу та стандартизує всі процеси Банку.

Міжрегіональна дирекція — територіально відокремлений структурна одиниця Банку, що забезпечує належну організацію роботи організаційно підпорядкованої мережі відділень в межах одного або декількох регіонів України.

Відділення — територіально відокремлена структурна одиниця Банку, що підпорядковується Міжрегіональній дирекції, здійснює банківську діяльність від імені Банку в обласному (районному) центрі та надає весь спектр банківських послуг за програмами Банку в рамках встановлених лімітів.

2.1 Аналіз макро- та мікросередовища підприємства

Аналіз середовища є початковим етапом формування стратегії діяльності підприємства, оскільки забезпечує відповідну базу для визначення місії і цілей його функціонування. Аналіз середовища передбачає вивчення і дослідження двох його складових:

макросередовища;

мікросередовища.

Макросередовище складається з елементів, які прямо не пов’язані з підприємством, але впливають на формування загальної атмосфери бізнесу. Розрізняють такі основні компоненти макросередовища: політичні, економічні, природні, соціальні, технологічні та деякі науковці визначають ще такий фактор як випадок. Усі сучасні автори розрізняють:

зовнішнє середовище (або середовище непрямого впливу);

проміжне або безпосереднє середовище;

внутрішнє середовище організації.

Зовнішнє середовище — це сукупність факторів, які формують довгострокову прибутковість організації і на які організація не може впливати взагалі або має незначний вплив.

Проміжне середовище — це сукупність факторів, які формують довгострокову прибутковість організації і на які вона може впливати через встановлення ефективних комунікацій.

Внутрішнє середовище організації - це сукупність факторів, які формують її довгострокову прибутковість організації і перебувають під безпосереднім контролем керівників та персоналу організації.

Зовнішнє середовище є джерелом, що забезпечує організацію ресурсами, необхідними для підтримки її внутрішнього потенціалу на належному рівні. Організація знаходиться в стані постійного обміну з зовнішнім середовищем, забезпечуючи тим самим собі можливість виживання. Але ресурси зовнішнього середовища не безмежні. І на них претендують багато інших організацій, що знаходяться в цьому ж середовищі. Тому завжди існує можливість того, що організація не зможе одержати потрібні ресурси з зовнішнього середовища. Це може послабити її потенціал і привести до багатьох негативних для організації наслідкам. Задача стратегічного управління складається в забезпеченні такої взаємодії організації із зовнішнім середовищем, що дозволяло б їй підтримувати її потенціал на рівні, необхідному для досягнення її цілей, і тим самим давало б їй можливість виживати в довгостроковій перспективі.

Застосуємо PEST — аналіз для оцінки макросередовища підприємства.

PEST-аналіз

Фактори

Бали

Фактори

Бали

Політичні

Экономічні

1) Саморегуляція банківської системи

3

1) Поступовий вихід з кризового стану

5

2) Створення кооперативних банків

3

2) Стабільний курс гривні

5

3) За новим законодавством вводиться і спеціалізація банків

5

3) Відсутність масових банкрутств банків

3

4) досить великий рівень відсоткових ставок за кредитами для господарюючих суб'єктів

5

4) Індекс інфляції 102. 9

вересень 2010

5

5) Рівень розвитку конкуренції

5

6) Рівень податків

4

7) Налагодження зовнішньоекономічних зв’язків

4

Соціальні

Технологічні

1) Рівень кваліфікації кадрів

5

1) Нові пропозиції у сфері банківського обслуговування

3

2) Рівень життя та освіти населення

5

2) Інновації у методах захисту і проведення безготівкових операцій

4

3) Рівень пристосування населення до технологічного прогресу

4

3) Інновації у захисті проведення угод з пластиковими картками

4

4) Можливість вибору обслуговуючого банку клієнтом

3

4) Удосконалення програм, захищаючих діяльність банку від несанкціонованого проникнення.

4

Виходячи з результату PEST-анализа, можна зробити висновок, що на наше підприємство більшою мірою чиню вплив такі чинники:

в політичній сфері:

досить великий рівень відсоткових ставок за кредитами для господарюючих суб'єктів

За новим законодавством вводиться і спеціалізація банків.

В економічній сфері:

Поступовий вихід з кризового стану

Стабільний курс гривні

Індекс інфляції

Рівень розвитку конкуренції

Рівень податків

В соціальній сфері:

Рівень кваліфікації кадрів

Рівень життя та освіти населення

Рівень пристосування населення до технологічного прогресу

В технологічній сфері:

— Інновації у методах захисту і проведення безготівкових операцій

— Інновації у захисті проведення угод з пластиковими картками

— Удосконалення програм, захищаючих діяльність банку від несанкціонованого проникнення.

Мікросередовище — учасники ринку, які безпосередньо контактують з підприємством і впливають на нього. Це насамперед споживачі, постачальники, конкуренти, посередники. Внутрішнє середовище — сукупність факторів, що визначають процеси діяльності підприємства. Це виробництво, маркетинг, фінанси, персонал тощо.

Для оцінки мікросередовища використаємо систему п? яти конкурентних сил Портера.

П?ять конкурентних сил Портера — це модель риночного аналізу стратегічних можливостей компанії, котра включає аналіз п? яти факторів:

загроза появи продуктів-замінників;

загроза появи нових конкурентів;

ринкова влада постачальників;

ринкова влада споживачів;

конкуренти в галузі.

За умов, що:

покупці, конкуренти і постачальники не пов’язані, не взаємодіють і не змовляються;

ціна визначається структурними перевагами (створюючи вхідний бар'єр);

нестабільність на ринку досить низька і дозволяє учасникам ринку планувати і здійснювати реакцію на дії конкурентів.

Загроза появи продуктів-замінників.

На даному етапі розвитку банківської системи, банки майже максимально розширили рівень надання послуг, тому зараз конкурують не стільки на рівні надання нових послуг, скільки за якостю та швидкостю операцій. На сьогоднішній день БТА Банк володіє ліцензією на здійснення всіх дозволених комерційним банкам фінансових послуг, та знаходиться на четвертому місці у рейтингу надійності банківських вкладів.

Загроза появи нових конкурентів.

Поява нового конкурентоспроможного банку в великому обсязі не вплине на банк тому що ПАТ БТА Банк стабільний універсальний банк з 18-річною бездоганною діловою репутацією, він є членом Асоціації українських банків, ПАТ «Київської Міжнародної Фондової Біржі», член міжнародної асоціації міжбанківських телекомунікацій S. W.I. F. T., міжнародній мережі REUTERS, учасник Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, асоційований член МПС Visa і принциповий членом МПС MasterCard.

За даними Асоціації Українських Банків (АУБ), на 1 липня 2010 року БТА Банк за розміром капіталу (1 576 млн. грн.) займає 21-е місце серед усіх банків країни.

Ринкова влада постачальників та споживачів.

Завдяки впевненому розвитку у наданні послуг та обслуговуванні клієнтів БТА Банк зарекомендував себе як стабільний та універсальний банк з бездоганною репутацією, це дало і дає можливість приваблювати клієнтів та укладати договори на довгострокову співпрацю.

Конкуренти в галузі.

Зараз банківська сфера України знаходиться у після кризовому періоді, тому банки поступово набирають втраченій темп конкуренції.

До основних конкурентів Банку можна віднести:

«ІНГ банк Україна», «ВТБ Банк», «Унікредит Банк», Укрсоцбанк, Дочірній банк Сбєрбанку Росії, «Райффайзен Банк Аваль», Укрексімбанк, Приватбанк, Кредитпромбанк.

Для повнішого аналізу мікросередовища проведемо оцінку привабливості галузі.

Таблиця. Оцінка привабливості галузі по Харрисону.

Показник

Питома вага

Рейтинг

Оцінка

1

Вплив постачальників

0,15

4

0,6

2

Вплив споживачів

0,15

4

0,6

3

Вплив товарів замінників

0,001

1

0,001

4

Стійкий бар?єр входу

0,007

4

0,028

5

Рівень конкуренції

0,1

2

0,2

6

Рівень і тип регулювання з боку держави

0,1

3

0,3

7

Вплив соціально-активних груп населення

0,007

1

0,07

8

Відношення суспільства до галузі

0,006

4

0,024

9

Об'єм технологічних інновацій

0,008

5

0,04

10

Вплив профспілок

0,001

1

0,001

11

Відношення фінансових організацій до галузі

0,15

5

0,75

12

Темпи росту

0,1

4

0,4

13

Прибутковість

0,15

5

0,75

14

фективність функціонування в період занепаду

0,07

3

0,21

Усьго

1

3,974

З даних, отриманих в таблиці, можна зробити висновок, що банківська сфера в якій функціонує ПАТ БТА Банк є привабливою.

3. Оцінка стратегічних можливостей та вибір напрямку стратегічного розвитку підприємства

3.1 Аналіз внутрішнього середовища підприємства та його конкурентоспроможності

SWOT - аналіз діяльності підприємства

SWOT — аналіз — це один з найпоширеніших видів аналізу в стратегічному управлінні на сьогодні. SWOT — аналіз дозволяє виявити і структурувати сильні і слабкі сторони компанії а також потенційні можливості і загрози. Досягається це за рахунок порівняння внутрішніх сил і слабкостей своєї компанії з можливостями, які дає їм ринок. Виходячи з якості відповідності, робиться висновок про те у якому напрямі організація повинна розвивати свій бізнес, і зрештою визначається розподіл ресурсів по сегментах.

Ця матриця надає керівникам компанії структуроване інформаційне поле, в якому вони можуть стратегічно орієнтуватися і приймати рішення.

Найпривабливіше в цьому методі те що інформаційне поле формується безпосередньо самими керівниками, а також найбільш компетентними співробітниками компанії на підставі узагальнення і узгодження власного досвіду і бачення ситуації.

Аналіз сильних та слабких сторін

Сильні сторони

Слабкі сторони

Більше 17 років роботи на ринку банківських послуг

Висококваліфікований персонал

Стабільні ділові зв’язки

Позитивний імідж серед споживачів

Великий асортимент продукції

Невелика кількість відділень банку

Недоліки в рекламній політиці

Недостатня мотивація персоналу

Аналіз зовнішніх можливостей і загроз

Можливості

Загрози

Збільшення попиту на банківські продукти

Нова рекламна політика

Поява нових інвесторів

Збільшення кількості відділень банку

Нестабільність курсу національної валюти

Поява нових конкурентів

Збільшення рівня інфляції

Більш привабливі умови співпраці клієнта з банком у конкурентів

Зменшення ринкової частки

Матрица SWOT

Возможности

Угрозы

Сильные

Банк є банківською установою універсально типу, пропонує максимально повний перелік банківських послуг і активно працює з різними групами клієнтів.

В зв? язку з тим що банк має позитивний імідж серед споживачів і великий асортимент продукції, він може збільшити попит, зацікавити нових інвесторів та збільшити кількість відділень банку.

Незважаючи на позитивний імідж та великий асортимент продукції, є загрози зменшення ринкової частки яку займає банк та появи нових конкурентів.

Слабые

Проведення нової рекламної політики дозволить збільшити кількість відділень та сприяти усуненню як теперішніх так і майбутніх недоліків.

Через недоліки існуючої рекламної політики, невеликої сітки банківських відділень та існуючих конкурентів, доля ринку що займає банк зменшується.

BCG-матриця

Матриця BCG може бути побудована для окремих продуктів, окремих ринків, сумарного ринку і організації в цілому.

Як критерії в матриці BCG прийняті:

відносна ринкова доля, що характеризує силу позиції СХО на ринку;

швидкість росту ринку, привабливість, що характеризує його.

Показник відносної ринкової долі характеризує долю продажів певного продукту цій організації в загальному об'ємі продажів цього продукту, здійснюваних усіма організаціями-конкурентами. Велика ринкова частка дає можливість отримати великий прибуток і мати міцніші позиції в конкурентній боротьбі.

Швидкість росту ринку визначається за певний проміжок часу. Чим більше швидкість росту, тим більше можливостей для розвитку чим більше частка ринку, тим більше позиції організації в конкурентній боротьбі.

ПАТ БТА Банк пропонує максимально повний перелік банківських послуг, але я проведу аналіз ефективності кредитних товарів на основі даних про кредитну діяльність банку.

Продукція

Об'єм реалізації по рокам, тис. грн.

Доля ринка 2010 р., %

2009

2008

Фірма

Конкурент

1

Кредити юридичним особам

1 109 805

742 157

38

42

2

Іпотечні кредити фізичних осіб

265 794

248 274

15

18

3

Споживчі кредити фізичним особам

46 226

65 372

20

23

4

Кредити фіз. особам під заставу нерухомості

157 143

170 654

10,4

11,7

Всього

1 578 968

1 226 457

Виходячи з даних, розрахуємо показники, необхідні для побудови BCG — матрицы:

Кредити юридичним особам

Іпотечні кредити фізичних осіб

Споживчі кредити фізичним особам

Кредити фіз. особам під заставу нерухомості

ТТР

1,495 377 663

1,70 567 196

0,707 122

0,920 828

ОДР

0,904 761 905

0,833 333 333

0,869 565

0,666 667

Доля продукции в общем объеме реализации

70,28 673 159

16,83 340 004

2,927 608

9,95 226

Сектор

Продукція

Рекомендації

«Знаки питання»

1,2

Цей товар не має добрих конкурентних позицій, але має перспективи для розвитку, тому не обхідно інвестувати в даний товар для подальшого його переміщення в сектор «Зірки»

«Собаки»

3,4

Це безперспективний товар, тому краще підприємству буде відмовитися від його продажу

Розрахунок абсолютної конкурентної сили

Для отримання загального результату оцінки конкурентної сили підприємства, застосовується показник абсолютної конкурентної сили, який для j — ої кількості підприємств розраховується по формулі

КСабс =? (КСiоц — maxjКСij)

i=1

Результат розрахунків конкурентної сили ПАТ БТА Банк по окремих позиціях і абсолютної конкурентної сили представлений в таблиці (шкала виміру від 0 до 10):

п/п

Фактор

Оцінка

КСiоц — maxjКСij

«БТА Банк»

«Райффайзен Банк Аваль»

«Унікредит Банк»

«Приватбанк»

«БТА Банк»

«Райффайзен Банк Аваль»

«Унікредит Банк»

«Приватбанк»

1

Частка ринку

5

6

5

8

-3

-2

-3

2

2

Якість продукції

7

7

6

8

-1

-1

-2

1

3

Прибутковість

7

8

6

9

-2

-1

-3

1

4

Технологічний потенціал

6

6

5

7

-1

-1

-2

1

5

Розробка та реалізація інновацій

6

6

5

7

-1

1

-2

1

6

Кадровий потенціал

6

8

6

6

-2

2

-2

-2

7

Менеджмент

7

8

6

9

-2

-1

-3

1

Конкурентна сила

44

49

39

54

-12

-5

-17

5

Зробивши оцінку конкурентного потенціалу можна виділити «Приватбанк» у якості лідера. Банк має єдину позитивну оцінку з досить непоганим результатом. Він займає значну частку ринку та має високу оцінку якості продукції, також за показниками це банк з найвищими прибутками і неабиякою управлінську структуру.

Слід за «Приватбанком» можна виділити «Райффайзен Банк Аваль». Банк не має позитивної оцінки, але показники щодо прибутковості, кадрового потенціалу і менеджменту має досить високі. Банк має перспективу на лідерство.

Третю позицію займає «БТА Банк». Показники цього банку невисокі і оцінку він має досить негативну. Необхідно покращити позицію банку майже по всім показникам.

Потенціал «Унікредит Банк» є нижчим навідь за «БТА Банк». Йому також необхідно покращити оцінки по усім показникам. Можна рішуче сказати, що цьому банку стати лідером при такій оцінки неможливо.

3.2 Формування місії та цілей підприємства

Місія організації - вираження її філософії і сенсу існування. Місія зазвичай декларує статус підприємства, принципи його роботи, наміри керівництва. Вона спрямована в майбутнє і не повинна залежати від поточного стану організації. Місія визначає суть існування організації і консолідує персонал навколо цієї ідеї.

Місія ПАТ «БТА БАНК» це повне задоволення потреб споживачів та сприяння становленню і розвитку середнього і малого бізнесу в Україні, шляхом надання широкого спектру банківських послуг, високої якості обслуговування і ефективного розвитку з урахуванням інтересів акціонерів, клієнтів і співробітників банку.

Якщо місія задає загальні орієнтири, напрями функціонування організації, що виражають сенс її існування, то конкретні кінцеві стани, до яких прагне організація, фіксуються у вигляді її цілей. Говорячи інакше цілі - це конкретний стан окремих характеристик організації, досягнення яких є для неї бажаним і на досягнення яких спрямована її діяльність.

У будь-якій великій організації, що має декілька різних структурних підрозділів і декілька рівнів управління, складається ієрархія цілей, що є декомпозицією цілей більш високого рівня в меті нижчого рівня. Особливість ієрархічної побудови цілей в організації полягає в тому, що, по-перше, цілі більш високого рівня завжди носять ширший характер і мають більш довгостроковий часовий інтервал досягнення. По-друге, цілі нижчого рівня виступають свого роду засобами для досягнення цілей більш високого рівня. Ієрархія цілей в організації грає дуже важливу роль оскільки вона встановлює структуру організації і забезпечує орієнтацію діяльності усіх підрозділів організації на досягнення цілей верхнього рівня. Якщо ієрархія цілей побудована правильно, то кожен підрозділ, досягаючи своїх цілей вносить необхідний вклад до діяльності організації по досягненню нею цілей організації в цілому.

Дерево цілей ПАТ «БТА БАНК»

/

Показать Свернуть
Заполнить форму текущей работой