Аналіз та оцінка господарської діяльності підприємства

Тип работы:
Контрольная
Предмет:
Экономика


Узнать стоимость новой

Детальная информация о работе

Выдержка из работы

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Національний технічний університет України

«Київський політехнічний інститут»

Факультет менеджменту та маркетингу

Розрахунково-графічна робота

з дисципліни «Економічний аналіз» на тему:

«Аналіз та оцінка господарської діяльності підприємства»

Варіант 18

Виконала: студентка групи УС-81

Стоєцька Ірина Андріївна.

Перевірила: старший викладач

кафедри менеджменту

Савицька О.М.

Київ — 2011

Методи кількісної оцінки впливу чинників виробництва

1. Метод ланцюгових підстановок

Використовуючи дані табл. 1, необхідно проаналізувати як змінилися сукупні витрати, визначити вплив факторів на сукупні витрати, їх зміну, зробити висновки.

Таблиця 1.

Аналіз та оцінка сукупних витрат підприємства

Показник

Умовні позначення

Період

Абсолютне відхилення

Відносне відхилення, %

П

Ф

1. Виробництво тротуарної плитки, шт.

Д

19 751

19 380

-371

-1,88

2. Питомі витрати забарвника на 1 шт. плитки, кг/шт.

h

0,161

0,173

+0,012

+7,41

3. Ціна 1 кг забарвника, грн.

Ц

19,92

21,828

+1,908

+9,58

4. Сукупні витрати на виробництво плитки, грн.

Вс

63 343,82

73 183,61

9839,79

+15,53%

Сукупні витрати визначаються за формулою:

Визначення впливу факторів на сукупні витрати наведено в табл. 2.

Таблиця 2.

Визначення впливу факторів на сукупні витрати

№ підстановки

Д

h

Ц

Добуток факторів

Вплив факторів

0

19 751

0,161

19,92

63 343,82

-

І

19 380

0,161

19,92

62 153,99

+ 1949,996

ІІ

19 380

0,173

19,92

66 786,58

+ 6967,976

ІІІ

19 380

0,173

21,828

73 183,608

+ 9164,232

Баланс

+ 9839,79

Висновки: так як баланс співпадає з сукупним відхиленням, то можна зробити висновок, що розрахунки зроблені правильно. А це означає, що вплив чинників загалом призвів до зміни сукупних витрат на виробництво тротуарної плитки на 9839,79грн. або на 15,53% у фактичному періоді порівняно з плановим. На збільшення впливають наступні чинники:

— обсяг виробництва тротуарної плитки, зменшився на 371 шт. або на 1,88%, що впливає на зменшення сукупних витрат на 1189,83 грн.

— збільшення питомих витрат на 1 кг забарвника на 0,012 кг/шт або на 7,45% призвело до зростання сукупних витрат на 4632,59 грн.

— зростання ціни забарвника на 1,908 грн. або на 9,58% спричинило зростання сукупних витрат на 6397,63 грн.

2. Метод абсолютних різниць

Використовуючи дані табл. 3, проаналізувати як змінилися сукупні витрати, визначити вплив факторів на сукупні витрати, їх зміну, зробити висновки.

Таблиця 3.

Аналіз та оцінка сукупних витрат підприємства

Показник

Умовні позначення

Період

Абсолютне відхилення

П

Ф

1. Виробництво тротуарної плитки, шт.

Д

19 751

19 380

-371

2. Питомі витрати забарвника на 1 шт. плитки, кг/шт.

h

0,161

0,173

+0,012

3. Ціна 1 кг забарвника, грн.

Ц

19,92

21,828

+1,908

4. Сукупні витрати на виробництво плитки, грн.

Вс

63 343,82

73 183,61

+9839,79

Сукупні витрати визначаються за формулою:

Таблиця 4.

Визначення впливу факторів на сукупні витрати

№ підстанови

Д

h

Ц

Вплив

0

19 751

0,161

19,92

-

І

-371

0,161

19,92

-1189,84

ІІ

19 380

0,012

19,92

+4632,6

ІІІ

19 380

0,173

1,908

+6397,03

Баланс

+9839,79

Висновки: на зростання сукупних витрат на 9839,79грн. впливали такі чинники та їх зміни:

— при зменшенні обсягу виробництва товарної продукції на 371 шт. сукупні витрати зменшуються на 1189,84 грн.

— при збільшення питомих витрат на 0,012 кг/шт, сукупна собівартість збільшилася на 4632,6 грн.

— при зростанні ціни одиниці товарної продукції на 1,908 грн., сукупні витрати зросли на 9839,79.

3. Інтегральний метод

Розрахувати планові та фактичні значення показника рентабельності підприємства (у відсотках), визначити вплив факторів на зміну рентабельності підприємства, зробити висновки.

Таблиця 5.

Аналіз та оцінка рентабельності підприємства

Показник

Умовні позначення

Плановий період

Фактичний період

Абсолютне відхилення

1. Прибуток, тис. грн.

X

7095,57

7464,36

+368,79

2. Середньорічна вартість основних фондів, тис. грн.

Y

2099,14

2408,53

+309,39

3. Середньорічна вартість обігових засобів, тис. грн.

Z

1308,95

1364,06

+55,11

4. Рентабельність підприємства, %

F

210

198

-12

Рентабельність підприємства визначається за формулою:

Вплив зміни прибутку на зміну рентабельності:

Вплив зміни вартості основних фондів на зміну рентабельності:

Вплив зміни вартості обігових коштів на зміну рентабельності:

Баланс:

Висновки: на зменшення рентабельності на 12% впливає зміна таких факторів:

— за рахунок зростання прибутку на 368,79 тис. грн. рентабельність підприємства зросла на 10,4%;

— за рахунок збільшення середньої вартості основних фондів на 309,39 тис. грн. рентабельність підприємства зменшилася на 19,03%;

— за рахунок збільшення вартості обігових засобів на 55,11 тис. грн. рентабельність підприємства зменшилась на 3,38%.

4. Багатофакторний кореляційний і регресивний аналіз

За даними значеннями показників Хі та Yi дослідити їх залежність, параметри залежності, рівняння залежності. Зробити висновки.

Показники:

— запуск товарної продукції Хі;

— випуск продукції Yi.

Таблиця 6.

Показники залежності

Показник

Результати спостережень

Сума

Хі

124,74

152,46

90,09

138,6

103,95

97,02

706,86

Yi

109,29

132,79

73,71

118,81

89,59

81,96

606,15

Середнє значення:

— = 117,81;

— = 101,25.

Для визначення коефіцієнта кореляції використаємо проміжні розрахунки, наведені в таблиці 7.

Таблиця 7.

Проміжні розрахунки

№ з/п

1

48,02

68,31

57,28

15 560,06

13 632,83

2

1200,7

1009,01

1100,66

23 244,05

20 245,16

3

768,4

746,11

757,17

8116,2

6640,534

4

432,23

316,31

369,75

19 209,96

16 467,07

5

192,1

130,76

158,49

10 805,6

9312,881

6

432,22

363,47

396,36

9412,88

7951,759

Разом

3073,6

2633,97

2158,06

86 348,77

74 250,24

Коефіцієнт кореляції визначається за формулою:

,

де, ,

, ,

Коефіцієнт кореляції є досить високим (R=0,998), тому використовуємо лінійну форму залежності, яка має вигляд:

Для знаходження параметрів а0 та а1 використовується система:

Звідси а0 та а1 мають наступний вигляд:

,

,

Перевірка формули:

Висновки: аналіз свідчить, що взаємозв'язок між запуском та випуском товарної продукції має лінійний характер (R=0,998). Рівняння залежності між показниками має вигляд.

Параметрами залежності є а0 = 0,017 та а1 = 102,98. Отримана лінійна формула залежності дозволяє з високим рівнем точності планувати величину запуску при виробництві виробів з метою отримання необхідної кількості якісних виробів.

5. Метод авторегресійної залежності

Побудувати рівняння регресії для прогнозування обсягу реалізації на основі даних табл. 8 про динаміку цього показника на підприємстві.

Таблиця 8.

Вихідні дані обсягу реалізації продукції

Період

01. 01. 10

01. 02. 10

01. 03. 10

01. 04. 10

01. 05. 10

01. 06. 10

01. 07. 10

01. 08. 10

Обсяг реалізації, млн. грн.

3,421

3,264

4,226

4,896

4,629

5,304

5,635

6,118

Рівняння авторегресійної залежності має вигляд:

Для розв’язку системи необхідно здійснити проміжні розрахунки, які подані в табл. 9.

Таблиця 9.

Проміжні розрахунки

3,421

1

3,264

11,703

1

3,421

11,166

3,264

3,264

2

4,226

10,654

4

6,528

13,794

8,452

4,226

3

4,896

17,859

9

12,678

20,69

14,688

4,896

4

4,629

23,971

16

19,584

22,664

18,516

4,629

5

5,304

21,428

25

23,145

24,552

26,52

5,304

6

5,635

28,132

36

31,888

29,888

33,81

25,74

21

26,316

113,747

91

97,18

122,754

105,25

Використовуємо метод Крамера для розв’язку даної системи:

;

;

;

;

;

;

.

Висновки: використовуючи авторегресійну залежність в економічному аналізі, рівнянням якої є:, ми визначили прогнозоване значення для восьмого періоду (01. 08. 10) показника обсягу реалізації товарної продукції, що становить 6,118 млн. грн.

6. Аналіз технологічних процесів

На основі даних табл. 10 визначити оптимальну програму виготовлення продукції, надати оцінку технологічним процесам.

Таблиця 10.

Вихідні дані для аналізу технологічних процесів

Звичайне лиття

Вібролиття

Змінні витрати на 1 продукції, грн.

а1

3,271

a2

2,581

Постійні витрати, грн.

b1

5304

b2

6930

Розрахунки необхідно провести для наступної кількості замовлень:

— N = 1800 шт.

— N = 2500 шт.

Необхідною умовою є визначення критичної програми, яка дорівнює:

1) Визначимо технологічну собівартість при N = 1800 шт.

— в процесі звичайного лиття:

— в процесі вібролиття:

2) Визначимо технологічну собівартість при N = 2500 шт.

— в процесі звичайного лиття:

— в процесі вібролиття:

Висновки: Аналіз доцільності використання того чи іншого технологічного процесу залежить від величини критичної програми (2356 шт.).

При кількості замовлення 1800 шт. доцільним є процес виготовлення способом звичайного лиття, тому що технологічна собівартість на 1 продукції є нижчою порівняно з технологічною собівартістю в процесі вібролиття (6,22 < 6,43 грн/шт.).

При кількості замовлення 2500 шт. доцільним є процес виготовлення способом вібролиття, так як технологічна собівартість в процесі вібролиття є нижчою порівняно з технологічною собівартістю в процесі звичайного лиття (5,35 < 5,39 грн/шт.).

7. Метод порівняння при аналізі валової і товарної продукції

За даними табл. 11 необхідно оцінити динаміку зміни обсягу валової і товарної продукції на підприємстві.

Таблиця 11.

Вихідні дані для розрахунку динаміки зміни обсягу продукції

Показник

Попередній місяць

Звітний місяць

Темп зростання, %

Темп приросту, %

П

Ф

зв. пл.

попер.

Ф

П

зв. пл.

попер.

Ф

П

Обсяг валової продукції, тис. грн.

134,93

155,66

160,72

115

103

+ 15

+ 3

Обсяг товарної продукції, тис. грн.

134,05

154,65

159,38

115,36

103,06

+ 15,36

+ 3,06

З даної таблиці видно, що план з валової продукції у звітному періоді перевиконано на + 3%, порівнюючи фактичні дані з плановими. План з товарної продукції перевиконано на + 3,06%, порівнюючи фактичні значення з плановими за звітний період. Порівняно з попереднім періодом план з валової і товарної продукції перевиконано на + 15% і + 15,36% відповідно.

На обсяг валової продукції може впливати продуктивність праці, як один з факторів (табл. 12).

Таблиця 12.

Вплив продуктивності праці на обсяг валової продукції

Показник

Звітний період

Відхилення

П

Ф

абсолютне

темп приросту, %

1. Обсяг валової продукції, тис. грн.

155,66

160,72

+5,06

+3,25

2. Середня кількість робітників, чол.

131

133

+2

+1,53

3. Продуктивність праці, тис. грн. /ос.

1,19

+1,21

+0,02

+1,68

Висновки: приріст валової продукції на суму + 5,06 тис. грн. або на + 3,25% отриманий за рахунок збільшення чисельності працюючих на 2 особи (+ 1,53%), а також за рахунок зростання продуктивності праці на + 0,02 тис. грн. /особу або на + 1,68%.

8. Аналіз використання фонду робочого часу

За даними балансу робочого часу одного робітника за місяць визначити ефективний фонд робочого часу (ФРЧ) та навести аналітичні висновки.

Таблиця 13.

Аналіз використання робочого часу

Показник

Плановий період

Фактичний період

абсолютне значення, год.

% до номінального часу

абсолютне значення, год.

% до номінального часу

1. Календарний фонд

248

-

248

-

2. Вихідні і святкові дні

72

-

72

-

3. Номінальний фонд

176

100

176

100

4. Невиходи на роботу:

35б86

20,3

50,38

28,6

— хвороби

18,87

10,7

27,13

15,4

— виконання громадських обов’язків

3,78

2,1

5,81

3,3

— пільгові дні і відпустки

13,21

7,5

9,69

5,5

— відпочинок без збереження робочого часу

-

-

5,81

3,3

— прогули

-

-

1,94

1,1

5. Ефективний ФРЧ

140,14

79,6

125,62

71,3

Різниця між плановим та фактичним значенням ФРЧ становить:

Висновки: ефективний фонд робочого часу зменшився на 14,52 год або на 10,36% до номінального часу за рахунок збільшення невиходів на роботу, а саме:

— у зв’язку з хворобами збільшення на 8,26 год;

— у зв’язку з виконанням громадських обов’язків збільшення на 2,03 год;

— пільгові дні та відпустки зменшилися на 3,52 год;

— у зв’язку з відпустками без збереження робочого часу збільшення на на 5,81 год;

— у зв’язку з прогулами збільшення на 1,94 год.

9. Аналіз витрат на виробництво продукції

9.1 Собівартість. Види, показники, завдання аналізу

За даними табл. 14 необхідно проаналізувати виконання плану по собівартості цеху за місяць.

Таблиця 14.

Загальна характеристика виконання плану по собівартості продукції

Наймену-вання виробу

Ціна 1 тов. прод., грн.

Собівартість 1 товарної продукції, грн.

Факт. випуск прод., шт.

Загальна собівартість, грн.

Відхилення показників

П

Ф

П

Ф

абсолютне

%

А

2700

2565,9

2585,7

200

513 188

517 140

3952

0,8

Б

1300

1267,9

1278,1

500

633 940

639 030

5090

0,8

В

1000

955,94

974,1

700

669 158

681 870

12 712

1,9

Г

500

477,97

485,52

1000

477 970

485 520

7550

1,6

Всього

-

-

-

2 294 256

2 323 560

29 304

1,3

Висновки: загальна собівартість всього випуску товарної продукції цеху збільшилася на 29 304грн. або на 1,3% за рахунок збільшення собівартості:

— товарної продукції А на 3952грн. або на 0,8%;

— товарної продукції Б на 5090грн. або 0,8%;

— товарної продукції В на 12 712грн. або 1,9%;

— товарної продукції Г на 7550грн. або на 1,3%.

Цех не використав резерви зниження собівартості по всіх товарах, але найбільше по товару В (+1,9%) та товару Г (+1,6%).

9.2 Аналіз витрат за елементами і статтями витрат

Необхідно за даними табл. 15 проаналізувати та виявити відхилення фактичної собівартості від планової по кожній статті витрат.

Таблиця 15.

Аналіз за статтями витрат

Статті витрат, грн.

Виріб В

Виріб Г

П

Ф

?

П

Ф

?

1. Комплектуючі вироби і напівфабрикати

1 925 978,6

1 954 827,96

+28 849,36

2 137 071,8

2 352 213,8

+35 142

2. Допоміжні матеріали

342 161,23

345 386,28

+3225,05

267 942,33

269 414,64

+1472,31

3. Енергія

121 125,31

10 512,12

-1613,19

3105,29

2645,88

-459,41

4. З/п виробничих робітників

173 177,64

183 538,8

+10 361,16

44 389,71

47 609,52

+3219,81

5. Відрахування на соціальне страхування

8659,79

9180

+520,21

4208,14

2382,72

-1825,42

6. Знос обладнання

1404,73

1081,2

-323,53

297,85

263,16

-34,71

7. Втрати від браку

0

7354,2

+7354,2

0

4039,2

+4039,2

8. Витрати на утримання та експлуатацію обладнання

138 532,45

140 356,08

+1823,53

35 510,56

36 305,88

+795,32

9. Інші цехові витрати

34 637,14

34 739,16

+102,02

8879,15

8892,36

+13,21

Загальна собівартість, грн.

2 636 676,89

2 686 975,8

+50 298,91

2 681 404,83

2 723 767,16

+42 362,31

прибуток рентабельність валовий продукція

Висновки: перевитрати по товарній продукції В мають місце за такими статтями:

— комплектуючі вироби та напівфабрикати — +28 849,36 грн. ;

— допоміжні матеріали — +3225,05 грн. ;

— заробітна плата виробничих робітників — +10 361,16 грн. ;

— відрахування на соціальне страхування — +520,21 грн. ;

— втрати від браку — +7354,2 грн. ;

— витрати на утримання та експлуатацію обладнання — +1823,53 грн. ;

— цехові витрати — +102,02 грн.

Перевитрати по товарній продукції Г маємо за такими статтями:

— комплектуючі вироби та напівфабрикати — +35 142 грн. ;

— допоміжні матеріали — +1472,31 грн. ;

— заробітна плата виробничих робітників — +3219,81 грн. ;

— втрати від браку — +4039,2 грн. ;

— витрати на утримання та експлуатацію обладнання — +795,32 грн. ;

— цехові витрати — +13,21.

Особливу увагу по обом виробам треба звернути на такі елементи витрат як комплектуючі вироби і напівфабрикати, заробітна плата виробничих робітників та втрати від браку, так як вони складають найбільшу частку перевитрат. Потрібно розробити план заходів, які допоможуть підприємству знизити собівартість по товарам В і Г. Наприклад, скоротити частину персоналу, збільшити ефективність фонду робочого часу, ввести нове обладнання і т.д.

9.3 Аналіз матеріальних витрат

За даними табл. 16 необхідно провести аналіз матеріальних витрат, який здійснюється за наступною формулою:

,

де nвитр — норма витрат на 1 товарної продукції; Ц1пр — ціна 1 товарної продукції; Nпр — кількість товарної продукції, величина стала (794 шт.).

Таблиця 16.

Аналіз матеріальних витрат

Компл. вироби, шт.

Норми витрат на 1 прод.

Ціна за 1 тов. продукції, грн.

Сума витрат на матеріали, грн.

Відхил. від плану

у т.ч. за рахунок зміни

П

Ф

П

Ф

ПнПц

ФнПц

ФнФц

nвитр

Цпр

№ 1

2

2

704,38

714,00

986 132

986 132

999 600

+13 468

0

+13 468

№ 2

4

3

171,15

169,32

479 220

359 415

355 572

-123 648

-119 805

-3843

№ 3

2

2

20,13

22,44

28 182

28 182

31 416

+3234

0

+3234

№ 4

5

7

14,09

18,36

49 315

69 041

89 964

+40 649

+19 726

+20 923

№ 5

9

10

8,05

6,12

50 715

56 350

42 840

-7875

+5635

-13 510

№ 6

18

19

6,04

4,08

76 104

80 332

54 264

-21 840

+4228

-26 068

№ 7

35

0

2,01

2,04

49 245

0

0

-49 245

-49 245

0

Прокат, кг

88

87

2,01

1,84

123 816

122 409

112 056

-11 760

-1407

-10 353

Труби, м

95

95

3,03

3,06

201 495

201 495

203 490

+1995

0

+1995

Всього

-

-

-

-

2 044 224

1 903 356

1 889 202

-155 022

-140 868

-14 154

Висновки: Основними факторами, що впливають на зменшення матеріальних витрат по комплектуючим виробам в цілому на 155 022 грн. були:

— збільшення витрат комплектуючих № 1, № 3, № 4, труб на 13 468 грн. (за рахунок збільшення ціни на 13 468 грн.), 3234 грн. (за рахунок зростання ціни на 3234 грн.), 40 649 грн. (за рахунок зростання ціни на 20 923 грн. і норми витрат на одиницю продукції на 19 726 грн.), 1995 грн. (за рахунок зростання ціни на 1995 грн.) відповідно;

— зменшення матеріальних витрат на комплектуючі № 2, № 5, № 6, № 7 та кольорового прокату на 123 648 грн. (за рахунок зниження ціни на 119 805 грн. та зменшення норм витрат на 3843 грн.), 7875 грн. (за рахунок зниження ціни на 13 510 грн. та збільшення норм витрат на 5635 грн.), на 21 840 грн. (за рахунок зниження ціни на 26 068 грн. та збільшення норм витрат на 4228 грн.), на 49 245 грн. (за рахунок зменшення норм витрат на 49 245.), на 11 760 грн. (за рахунок зниження ціни на 10 353 грн. та зменшення норм витрат на 1407 грн.), відповідно.

10. Аналіз ритмічності та якості виробництва

Необхідно визначити ритмічність роботи підприємства.

Таблиця 17.

Аналіз ритмічності роботи підприємства

Дні

Добове завдання, шт.

Фактичний випуск, шт.

% виконання плану, %

Добовий випуск до планового обсягу, %

П

Ф

12

114

102

89,47

13,95

12,48

13

114

102

89,47

13,95

12,48

14

114

119

104,39

13,95

14,57

15

114

122

107,02

13,95

14,93

16

114

129

113,16

13,95

15,79

19

121

153

126,45

14,81

18,73

20

126

155

123,02

15,42

18,97

Разом

817

882

107,96

100

107,96

Для визначення ритмічності роботи підприємства необхідно знайти коефіцієнт ритмічності:

,

де

Висновки: декадний план підприємства перевиконано на 13,95%, однак перші два дні добові завданні підприємства не виконувалися. Коефіцієнт ритмічності становить 0,97, незважаючи на те, що спостерігається перевиконання планового завдання за декаду на 13,95%. Тобто, на 97% практично всю кількість виробів було випущено у відповідності з плановим графіком.

11. Аналіз та оцінка фінансового стану підприємства

Необхідно провести оцінку фінансового стану Акціонерного Товариства «Росава» за 2009 і 2010 роки (Додатки, А — Г).

Оцінка фінансового стану підприємства включає в себе такі етапи:

1) аналіз майнового стану підприємства

— коефіцієнт зносу основних засобів:

;

— коефіцієнт оновлення основних засобів:

;

— коефіцієнт вибуття основних засобів:

;

2) аналіз ліквідності (платоспроможності) підприємства

— коефіцієнт покриття:

;

Кп <1 — свідчить про неефективне використання активів підприємства і невчасне погашення поточної заборгованості, тобто підприємство є неплатоспроможним, бо на ньому зберігається достатньо великий обсяг товарної продукції на складах;

— коефіцієнт швидкої ліквідності:

;

— коефіцієнт абсолютної ліквідності:

;

— чистий робочий капітал:

;

3) аналіз фінансової стійкості підприємства

— коефіцієнт автономії:

;

— коефіцієнт фінансування:

;

— коефіцієнт забезпечення власними оборотними засобами:

;

Кзаб. вл. об. зас. < 0,1 — підприємство недостатньо забезпечене власними оборотними засобами було в 2009 році, динаміка спаду 2010 році продовжується;

— коефіцієнт маневреності власного капіталу:

;

4) аналіз ділової активності підприємства

— коефіцієнт оборотності активів:

;

— коефіцієнт оборотності власного капіталу:

;

Висновки: проаналізувавши фінансовий стан АТ «Росава» за 2009 і 2010 роки можна сказати, що майновий стан підприємства є незадовільним, коефіцієнти зносу основних засобів, їх оновлення та вибуття не відповідають рекомендованим значенням. Щодо аналізу ліквідності, то підприємство є неплатоспроможним, не швидко ліквідним, чистий робочий капітал протягом періоду зменшується і приймає негативні значення. Як у 2009 так і у 2010 році підприємство є фінансово нестійким, а коефіцієнти забезпеченості власними оборотними засобами приймають негативні значення, тобто на підприємстві всі оборотні засоби позичкові, а також щодо маневреності власного капіталу, то коефіцієнт має тенденцію до зменшення. Це означає, що підприємству загрожує банкрутство, якщо не прийняти відповідні заходи щодо покращення його фінансового стану.

Додаток А

Баланс за 2009 рік

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Необоротні активи

Нематеріальні активи:

— залишкова вартість

010

6

0

— первісна вартість

011

253

246

— накопичена амортизація

012

(247)

(246)

Незавершене будівництво

020

717

687

Основні засоби:

— залишкова вартість

030

29 150

25 508

— первісна вартість

031

68 086

62 344

— знос

032

(38 936)

(36 836)

Довгострокові біологічні активи:

— справедлива (залишкова) вартість

035

0

0

— первісна вартість

036

0

0

— накопичена амортизація

037

(0)

(0)

Довгострокові фінансові інвестиції:

— які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

040

33 540

33 540

— інші фінансові інвестиції

045

37

37

Довгострокова дебіторська заборгованість

050

0

0

Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості

055

0

0

Первісна вартість інвестиційної нерухомості

056

0

0

Знос інвестиційної нерухомості

057

(0)

(0)

Відстрочені податкові активи

060

2

2

Гудвіл

065

0

0

Інші необоротні активи

070

0

0

Гудвіл при консолідації

075

0

0

Усього за розділом I

080

II. Оборотні активи

Виробничі запаси

100

4122

9928

Поточні біологічні активи

110

0

0

Незавершене виробництво

120

0

0

Готова продукція

130

0

0

Товари

140

45

0

Векселі одержані

150

0

0

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

— чиста реалізаційна вартість

160

3074

3820

— первісна вартість

161

3251

3995

— резерв сумнівних боргів

162

(177)

(175)

Дебіторська заборгованість за рахунками:

— за бюджетом

170

0

0

— за виданими авансами

180

0

0

— з нарахованих доходів

190

0

0

— із внутрішніх розрахунків

200

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

0

0

Поточні фінансові інвестиції

220

0

0

Грошові кошти та їх еквіваленти:

— в національній валюті

230

30

315

— у т.ч. в касі

231

5

0

— в іноземній валюті

240

0

0

Інші оборотні активи

250

154

47

Усього за розділом II

260

III. Витрати майбутніх періодів

270

0

0

IV. Необоротні активи та групи вибуття

275

0

0

Баланс

280

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Власний капітал

Статутний капітал

300

69 247

69 247

Пайовий капітал

310

0

0

Додатковий вкладений капітал

320

0

0

Інший додатковий капітал

330

18 854

17 285

Резервний капітал

340

0

0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

-39 798

-38 381

Неоплачений капітал

360

(0)

(0)

Вилучений капітал

370

(0)

(0)

Накопичена курсова різниця

375

0

0

Усього за розділом I

380

48 303

48 151

Частка меншості

385

0

0

II. Забезпечення наступних виплат та платежів

Забезпечення виплат персоналу

400

437

155

Інші забезпечення

410

0

0

Сума страхових резервів

415

0

0

Сума часток перестраховиків у страхових резервах

416

0

0

Цільове фінансування

420

0

0

Усього за розділом II

430

437

155

ІІІ. Довгострокові зобов’язання

Довгострокові кредити банків

440

0

0

Інші довгострокові фінансові зобов’язання

450

0

0

Відстрочені податкові зобов’язання

460

0

0

Інші довгострокові зобов’язання

470

645

613

Усього за розділом III

480

645

613

ІV. Поточні зобов’язання

Короткострокові кредити банків

500

0

0

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями

510

0

0

Векселі видані

520

0

0

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

2062

10 220

Поточні зобов’язання за розрахунками:

— з одержаних авансів

540

0

0

— з бюджетом

550

996

1546

— з позабюджетних платежів

560

0

0

— зі страхування

570

3418

7863

— з оплати праці

580

548

465

— з учасниками

590

0

0

— із внутрішніх розрахунків

600

0

0

Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу

605

0

0

Інші поточні зобов’язання

610

14 205

4809

Усього за розділом IV

620

21 229

24 903

V. Доходи майбутніх періодів

630

263

62

Баланс

640

Додаток Б

Звіт про фінансові результати за 2009 рік

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

010

14 402

14 826

Податок на додану вартість

015

2097

1826

Акцизний збір

020

(0)

(0)

025

(0)

(0)

Інші вирахування з доходу

030

(0)

(0)

Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

035

12 305

13 000

Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

040

(11 619)

(13 445)

Валовий прибуток:

— прибуток

050

686

0

— збиток

055

(0)

(445)

Інші операційні доходи

060

7801

1043

У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності

061

0

0

Адміністративні витрати

070

(1792)

(1673)

Витрати на збут

080

(160)

(198)

Інші операційні витрати

090

(9454)

(4690)

У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності

091

(0)

(0)

Фінансові результати від операційної діяльності:

— прибуток

100

0

0

— збиток

105

(2919)

(5963)

Доход від участі в капіталі

110

0

0

Інші фінансові доходи

120

7

146

Інші доходи

130

0

30

Фінансові витрати

140

(0)

(0)

Втрати від участі в капіталі

150

(0)

(0)

Інші витрати

160

(94)

(2810)

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

165

0

0

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:

— прибуток

170

0

0

— збиток

175

(3006)

(8597)

У т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності

176

0

0

У т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності

177

(0)

(0)

Податок на прибуток від звичайної діяльності

180

(0)

(0)

Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності

185

0

0

Фінансові результати від звичайної діяльності:

— прибуток

190

0

0

— збиток

195

(3006)

(8597)

Надзвичайні:

— доходи

200

0

0

— витрати

205

(0)

(0)

Податки з надзвичайного прибутку

210

(0)

(0)

Частка меншості

215

0

0

Чистий:

— прибуток

220

0

0

— збиток

225

(3006)

(8597)

Забезпечення матеріального заохочення

226

0

0

II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Найменування показника

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Матеріальні затрати

230

2354

5435

Витрати на оплату праці

240

3329

4617

Відрахування на соціальні заходи

250

1502

2258

Амортизація

260

1126

1570

Інші операційни витрати

270

2214

6129

Разом

280

10 525

20 009

III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Середньорічна кількість простих акцій

300

0

0

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

310

0

0

Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію

320

0

0

Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію

330

0

0

Дивіденди на одну просту акцію

340

0

0

Додаток В

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Необоротні активи

Нематеріальні активи:

— залишкова вартість

010

0

0

— первісна вартість

011

246

246

— накопичена амортизація

012

(246)

(246)

Незавершене будівництво

020

687

687

Основні засоби:

— залишкова вартість

030

25 508

24 739

— первісна вартість

031

62 344

62 327

— знос

032

(36 836)

(37 588)

Довгострокові біологічні активи:

— справедлива (залишкова) вартість

035

0

0

— первісна вартість

036

0

0

— накопичена амортизація

037

(0)

(0)

Довгострокові фінансові інвестиції:

— які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

040

33 540

33 540

— інші фінансові інвестиції

045

37

37

Довгострокова дебіторська заборгованість

050

0

0

Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості

055

0

0

Первісна вартість інвестиційної нерухомості

056

0

0

Знос інвестиційної нерухомості

057

(0)

(0)

Відстрочені податкові активи

060

2

2

Гудвіл

065

0

0

Інші необоротні активи

070

0

0

Гудвіл при консолідації

075

0

0

Усього за розділом I

080

II. Оборотні активи

Виробничі запаси

100

9928

2901

Поточні біологічні активи

110

0

0

Незавершене виробництво

120

0

0

Готова продукція

130

0

0

Товари

140

0

0

Векселі одержані

150

0

0

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

— чиста реалізаційна вартість

160

3820

354

— первісна вартість

161

3995

367

— резерв сумнівних боргів

162

(175)

(13)

Дебіторська заборгованість за рахунками:

— за бюджетом

170

0

0

— за виданими авансами

180

0

0

— з нарахованих доходів

190

0

0

— із внутрішніх розрахунків

200

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

0

0

Поточні фінансові інвестиції

220

0

0

Грошові кошти та їх еквіваленти:

— в національній валюті

230

315

33

— у т.ч. в касі

231

0

0

— в іноземній валюті

240

0

0

Інші оборотні активи

250

47

57

Усього за розділом II

260

/

/

III. Витрати майбутніх періодів

270

0

0

IV. Необоротні активи та групи вибуття

275

0

0

Баланс

280

/

/

Баланс на 2010 рік

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Власний капітал

Статутний капітал

300

69 247

69 247

Пайовий капітал

310

0

0

Додатковий вкладений капітал

320

0

0

Інший додатковий капітал

330

17 285

17 285

Резервний капітал

340

0

0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

-38 381

-44 682

Неоплачений капітал

360

(0)

(0)

Вилучений капітал

370

(0)

(0)

Накопичена курсова різниця

375

0

0

Усього за розділом I

380

48 151

41 850

Частка меншості

385

0

0

II. Забезпечення наступних виплат та платежів

Забезпечення виплат персоналу

400

155

219

Інші забезпечення

410

0

0

Сума страхових резервів

415

0

0

Сума часток перестраховиків у страхових резервах

416

0

0

Цільове фінансування

420

0

0

Усього за розділом II

430

155

219

ІІІ. Довгострокові зобов’язання

Довгострокові кредити банків

440

0

0

Інші довгострокові фінансові зобов’язання

450

0

0

Відстрочені податкові зобов’язання

460

0

0

Інші довгострокові зобов’язання

470

613

583

Усього за розділом III

480

613

583

ІV. Поточні зобов’язання

Короткострокові кредити банків

500

0

0

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями

510

0

0

Векселі видані

520

0

0

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

10 220

3953

Поточні зобов’язання за розрахунками:

— з одержаних авансів

540

0

0

— з бюджетом

550

1546

2283

— з позабюджетних платежів

560

0

0

— зі страхування

570

7863

11 458

— з оплати праці

580

465

63

— з учасниками

590

0

0

— із внутрішніх розрахунків

600

0

0

Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу

605

0

0

Інші поточні зобов’язання

610

4809

1941

Усього за розділом IV

620

24 903

19 698

V. Доходи майбутніх періодів

630

62

0

Баланс

640

Звіт про фінансові результати за 2010 рік

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

010

2512

14 402

Податок на додану вартість

015

406

2097

Акцизний збір

020

(0)

(0)

025

(0)

(0)

Інші вирахування з доходу

030

(0)

(0)

Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

035

2106

12 305

Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

040

(2726)

(11 619)

Валовий прибуток:

— прибуток

050

0

686

— збиток

055

(620)

(0)

Інші операційні доходи

060

1473

7801

У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності

061

0

0

Адміністративні витрати

070

(1493)

(1792)

Витрати на збут

080

(128)

(160)

Інші операційні витрати

090

(5360)

(9454)

У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності

091

(0)

(0)

Фінансові результати від операційної діяльності:

— прибуток

100

0

0

— збиток

105

(6128)

(2919)

Доход від участі в капіталі

110

0

0

Інші фінансові доходи

120

0

7

Інші доходи

130

0

0

Фінансові витрати

140

(0)

(0)

Втрати від участі в капіталі

150

(0)

(0)

Інші витрати

160

(0)

(94)

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

165

0

0

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:

— прибуток

170

0

0

— збиток

175

(6128)

(3006)

У т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності

176

0

0

У т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності

177

(0)

(0)

Податок на прибуток від звичайної діяльності

180

(0)

(0)

Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності

185

0

0

Фінансові результати від звичайної діяльності:

— прибуток

190

0

0

— збиток

195

(6128)

(3006)

Надзвичайні:

— доходи

200

0

0

— витрати

205

(0)

(0)

Податки з надзвичайного прибутку

210

(0)

(0)

Частка меншості

215

0

0

Чистий:

— прибуток

220

0

0

— збиток

225

(6128)

(3006)

Забезпечення матеріального заохочення

226

0

0

II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Найменування показника

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Матеріальні затрати

230

1700

2354

Витрати на оплату праці

240

1629

3329

Відрахування на соціальні заходи

250

842

1502

Амортизація

260

722

1126

Інші операційни витрати

270

1053

2214

Разом

280

5946

10 525

III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Середньорічна кількість простих акцій

300

0

0

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

310

0

0

Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію

320

0

0

Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію

330

0

0

Дивіденди на одну просту акцію

340

0

0

Показать Свернуть
Заполнить форму текущей работой