Аналіз та розробка фінансової стратегії організації на прикладі ВАТ ім. газ. "Известия"

Тип работы:
Курсовая
Предмет:
Менеджмент


Узнать стоимость новой

Детальная информация о работе

Выдержка из работы

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ХПІ»

Кафедра менеджменту і оподаткування

Курсовий проект з менеджменту

на тему:

Аналіз та розробка фінансової стратегії організації на прикладі ВАТ ім. газ. «Известия»

Виконала: студентка

Цапенко Дар’я

ХАРКІВ 2010

ЗМІСТ

ВСТУП

1. АНАЛІЗ ГОСПОДАРСЬКО-ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

1.1 Аналіз внутрішнього середовища організації

1.1.1 Організаційний зріз

1.1.2 Виробничий зріз

1.1.3 Кадровий зріз

1.1.4 Маркетинговий зріз

1.1.5 Фінансовий зріз

1.1.6 Організаційно-культурний зріз

1.2 Аналіз впливу факторів зовнішнього середовища організації

1.2.1 Аналіз впливу факторів макросередовища

1.2.2 Аналіз впливу факторів мікросередовища

2. МІСІЯ ТА ЦІЛІ ОРГАНІЗАЦІЇ

2.1 Місія організації

2.2 Цілі організації

3. АНАЛІЗ СИЛЬНИХ ТА СЛАБКИХ СТОРІН ОРГАНІЗАЦІЇ

4. ФІНАНСОВА СТРАТЕГІЯ ОРГАНІЗАЦІЇ

ВИСНОВОК

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

ВСТУП

Ефективний менеджмент грає основну роль в успішній діяльності будь-якої компанії. Швидкі зміни в технологіях, економічна нестабільність та зростаюча конкуренція створюють умови, коли організації повинні постійно аналізувати поточне становище та оцінювати перспективи своєї діяльності. В зв’язку з цим важливу роль грає підготовка фахівців економічного профілю з навичками стратегічного менеджменту.

Стратегія організації - це генеральний план дій, який визначає пріоритети стратегічних задач, ресурси і послідовність кроків по досягненню стратегічних цілей. Головне завдання стратегії полягає в тім, щоб перевести організацію з її дійсного стану в бажаний керівництвом майбутній стан.

Чим більш продуманою є стратегія і чим менше прорахунків при її виконанні, тим більше імовірність того, що організація повною мірою використовує усі свої потенційні можливості.

Поряд з тим це не означає, що чіткість розробки і реалізації стратегій гарантує високу ефективність функціонування організації протягом тривалого ряду років. Завжди існує можливість короткочасних збоїв, оскільки не всі несприятливі фактори можна передбачити і не на усі з них належним образом відреагувати. Таким чином стратеги зобов’язані пристосовувати свою організацію до дії несприятливих факторів шляхом прийняття відповідних стратегічних захисних мір і управлінських підходів, що дозволять досягти нормального функціонування організації навіть в умовах несприятливої зовнішньої обстановки.

Стратегія компанії завжди повинна включати в себе заплановану і продуману лінію поведінки, а також можливість реагування на все нове. Існує так звана політика держави. Фінансова політика держави містить у собі фінансову стратегію і фінансову тактику. Фінансова стратегія — процес формування і використання фінансових ресурсів, необхідних для реалізації базової стратегії фірми. Фінансова тактика — це конкретні методи і прийоми досягнення мети у конкретних умовах. Задача фінансової тактики — вибір найбільш оптимального рішення у визначеній господарській ситуації.

Саме розробка фінансової стратегії та її рішення має велике значення для сільськогосподарського підприємства ВАТ ім. газ. «Известия», оскільки передбачає розвиток підприємства, а також закріплення його позицій на ринку.

ВАТ ім. газ. «Известия» — це розвинене сільськогосподарське підприємство, яке має в своєму користуванні 5000 пайових земель. Розташоване підприємство в с. Верхньоводяне Близнюківського р-н Харківської обл. На підприємстві працює 125 робітників. В основному підприємство займається вирощуванням зернових і технічних культур.

Історія створення підприємства бере початок з 1972 року, коли на базі колгоспу ім. Чапаєва був створений радгосп ім. газ. «Известия» під керівництвом Ігнатенка В. А. У 2002 році утворилося відкрите акціонерне товариство ім. газ. «Известия». До складу цього товариства входять землі трьох сіл: с. Широке (І відділення), с. Верхньоводяне (ІІ відділення), с. Новоолександрівка (ІІІ відділення).

Мета даної роботи: більш детально проаналізувати діяльність ВАТ ім. газ. «Известия», визначити причини, які приводять до перевиповнення плану або його недопрацювання, а також запропонувати власні рекомендації, які можуть посприяти зміненню ситуації, яка склалася.

1. АНАЛІЗ ГОСПОДАРСЬКО-ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

фінансова стратегія организація

1.1 Аналіз внутрішнього середовища організації

Згідно із системним підходом до управління кожна організація — це відкрита система, цілісність і життєздатність якої забезпечуються завдяки елементам, з яких вона формується. Сукупність цих елементів становить внутрішнє середовище організації. Його проектування і створення відбувається з огляду на специфіку діяльності організації, кола споживачів, ринкової кон’юнктури, умов господарювання тощо. Найчастіше у внутрішньому середовищі виділяють п’ять складових: цілі, структура, технологія, завдання і персонал, який виконує ці завдання з допомогою відповідної технології, організаційна культура.

Розглянемо ці складові більш детально:

— цілі організації - формуються з урахуваннями ринкової кон’юнктури на основі наявних та потенційних можливостей організації;

— структура організації - формується під обрані цілі в такий спосіб, щоб забезпечити необхідний рівень гнучкості і мобільності організаційних дій;

— система технологій — спрямована на забезпечення конкурентоспроможності продукції за технічними й економічними параметрами;

— персонал — добирають з урахуванням кваліфікаційних характеристик і узгодженості мотивацій індивідів з цілями організації, здатності їх до саморозвитку;

— організаційна культура — має своїм завданням ідентифікацію індивідуальних та організаційних цілей та їх узгодження.

Отже, внутрішнє середовище організації - це складна система елементів і зв’язків між ними, що є об'єктом контролювання та регулювання керівництвом.

Більш детально я проаналізую внутрішнє середовище сільськогосподарського підприємства ВАТ ім. газ. «Известия» за допомогою наступних зрізів.

1.1.1 Організаційний зріз

Ефективність діяльності кожного підприємства великою мірою залежить від того, наскільки професійно виконується організація. Сутність її полягає у формуванні певної системи відносин між окремими підрозділами підприємства, що дає змогу їм ефективно співпрацювати і досягти поставлених цілей, обираючи для цього відповідні засоби.

Організаційна робота складається з трьох основних компонентів:

— побудова структури організації відповідно до її цілей та стратегії;

— створення системи управління;

— налагодження системи зв’язків між структурними елементами організації.

Розглянемо організаційну структуру сільськогосподарського підприємства ВАТ ім. газ. «Известия»:

Мал. 1.1. Структура підприємства

Рішення питання розподілу обов’язків і взаємовідносин між керівниками всіх рівнів залежить від організаційної структури підприємства, яка формується під впливом різних факторів. Одним із головних принципів організації повинен бути чіткий розподіл повноважень і відповідальності.

Аналізуючи структуру підприємства, можна зробити висновок, що вона є лінійно-функціональною, найпоширенішою серед підприємств, які переходять із категорії малих до категорії середніх. Управління ними вимагає більшого професіоналізму у виконанні окремих функцій, але централізація управління при цьому зберігається. Лінійно-функціональна структура дає змогу організувати управління за лінійною схемою. При цьому функціональні служби лише допомагають вищому керівництву кваліфіковано обґрунтовувати певне управлінське рішення. Управляє підприємством директор. Директор підкоряється зібранню акціонерів та координує роботу всіх підрозділів підприємства.

Щодо системи управління, вона побудована за принципом департаменталізації. Це поняття означає процес розподілу організації на окремі блоки, що можуть називатися відділами, відділеннями, секторами. Різновид цієї структури зустрічається на підприємствах, що пропонують обмежену кількість товарів чи послуг.

Отже, структура організації та система управління сільськогосподарського підприємства ВАТ ім. газ. «Известия» побудовані та налагоджені досить вдало. Показником цього є відсутність скарг від співробітників, підрядників і клієнтів. Але, щоб підтримувати високий рівень керівництва, постійно необхідно звертати увагу на виконання функцій, без яких не може існувати жодне підприємство: управління персоналом, управління предметами праці та управління інформацією.

1.1.2 Виробничий зріз

Задача аналізу виробничого процесу зводиться до покращення окремих операцій, необхідних для виконання робочого завдання, та покращення їх послідовностей. Такий аналіз спрямований на:

— покращення використання робочого часу;

— нормування праці та вирішення проблеми заробітної плати. ;

— використання та ремонт технологічного оснащення, виявлення причин зносу оснащення.

ВАТ ім. газ. «Известия» займається вирощуванням зернових і технічних культур, а також частковою переробкою цих культур для потреб населення. В цілому це такі культури: пшениця, ячмінь, овес, кукурудза, соняшник, рапс, тритікалі, а також цукровий буряк.

Сільськогосподарське підприємство має свій млин по переробці зерна на борошно, міні-макаронний цех, хлібопекарню, олійницю, крупорушку. Виготовлену таким чином продукцію споживають місцеві жителі та реалізують у районному центрі через власні магазини.

Підприємство займає досить велику територію, охоплює три села і тому розділене на три відділення. Кожне відділення у своєму розпорядженні має по 4 складських приміщення, власний тік із зерно очищувачами ЗАВ-20 та ЗАВ-40, які одночасно можуть очищувати по 20 та 40 тон зерна відповідно. Тік центрального ІІ-го відділення оснащений зерносушаркою, послугами якої користуються і фермерські господарства, і сільськогосподарські підприємства району. Кожне з відділень має їдальню, в якій працівники обслуговуються безкоштовно.

Підприємство має власний досить великий парк техніки:

· комбайни — Дон-1500 (10 шт.);

· трактори — Т-150К (9 шт.), Т-150 (7 шт.), МТЗ-80 (11 шт.), ЮМЗ (8 шт.);

· косарки — КПС (6 шт.);

· інша техніка для обробки землі (плуги, борони, сіялки та ін.).

Також підприємство має власний автопарк: ГАЗ-53б (10 шт.), ГАЗ-52 (4 шт.), КАМАЗ (3 шт.), ЗИЛ-130 (5 шт.), ГАЗ-52(бензовоз) (2 шт.), ВАЗ-452 (4 шт.), ВАЗ-469 (4 шт.), ГАЗ-31−10 (5 шт.).

Слабка сторона підприємства, це те, що воно залежить від багатьох факторів, на які важко вплинути: погода, пора року, чисельність і зацікавленість підприємців та ін. Такі особливості звичайно впливають на здійснення виробничого процесу. Але не зважаючи ні на що підприємство обробляє понад 5000 га землі та збирає непогані врожаї.

1.1.3 Кадровий зріз

Формування колективу, здатного ефективно вирішувати поставленні перед ним завдання — одна з найважливіших функцій менеджера. Груповій діяльності притаманні взаємозалежність, динамізм, упорядкованість, доцільність та результативність. Необхідно цілеспрямовано впливати на розвиток стосунків у групі для створення сприятливого психологічного клімату і плідної співпраці.

Внесок працівника в організацію — це його зусилля, здібності, можливості тощо. Цей внесок задовольняє вимоги і потреби організації.

Отже, наймаючи працівника, фірма очікує, що він застосує своє вміння у роботі. Натомість фірма інформує працівника про винагороду за умови, якщо він добре виконуватиме виробничі завдання. І внесок, і винагорода мають задовольняти обидві сторони. Якщо ж одна зі сторін відчує певний дисбаланс між внеском і винагородою, рішення про співпрацю може бути переглянуто.

Управління психологічними угодами є одним із найважливіших завдань організації. Кожна сторона повинна бути задоволена. Якщо працівник відчує, що розмір винагороди не відповідає його внеску, то відданість фірмі знизиться: він працюватиме гірше або підшукувати собі іншу роботу. Якщо ж керівник оцінить внесок працівника як неадекватний розміру обумовленої винагороди, він може прийняти рішення про звільнення такого працівника.

З вище перерахованого можна зробити висновок, що стабільність роботи сільськогосподарського підприємства ВАТ ім. газ. «Известия» обумовлена великим внеском працівниками своїх зусиль, вмінь, здібностей, часу, навичок та компетентності. Ставлячи перед собою основну задачу підвищення якості продукції підприємство вважає, що виконання цих задач повністю залежить від працівників. А саме, працівники кожен день вирішують виробничі, комерційні, фінансові, управлінські питання. Спілкуються з клієнтами і постачальниками, державними і комерційними організаціями.

Виходячи із розуміння важливості організації ефективної роботи по управлінню своїми кадровими ресурсами, підприємство формулює свої основні направлення в цій галузі:

— удосконалення системи мотивації персоналу;

— створення системи безперервного навчання працівників;

— розвиток програми оздоровлення персоналу;

— удосконалення комплексної програми роботи з молодими спеціалістами.

На практиці це виражається таким чином: укладені договори із Юріївським ПТУ Павлоградського р-н Дніпропетровської обл. та Лозівським Автодорожнім Технікумом Харківської обл. на навчання, підготовку і проходження практики молодих спеціалістів.

Підприємство самостійно виявляє фонди, систему і розміри оплати праці своїх співробітників. Кожного місяця рівень оплати праці, в тому числі: надбавки і доплати встановлюються директором підприємства згідно Закону України.

Підприємство забезпечує виконання трудового законодавства, здійснює пенсійне, соціальне і медичне страхування працівників, надає соціальні пільги та інші зобов’язання перед своїми робітниками, які обумовлені трудовими договорами (контрактами) та колективним договором.

Підприємство мотивує своїх робітників за рахунок: надання додаткових нагород або призів, загального визнання, конструктивної критики, збільшення (зменшення) контролю за роботою та надання права на самостійне рішення та багато іншого. З метою підвищення продуктивності праці використовуються премії.

Премії розподіляються з фонду оплати праці за:

— високі показники в роботі (за місяць, квартал, рік);

— наслідками роботи (за місяць, квартал, рік);

— до пам’ятних і святкових дат;

— до відпустки.

Розподілення премій проводиться між працівниками підприємства на розсуд адміністрації з урахуванням конкретного внеску працівника в досягнуті результати роботи за фактично відпрацьований час. Підставою для виплати премій є дані оперативного обліку, бухгалтерської і статистичної звітності.

Табл. 1.1. Структурна і штатна чисельність на 2009 рік ВАТ ім. газ. «Известия»

№ з/п

Назва структурного підрозділу та посад

Кількість штатних одиниць

1

Директор

1

2

Комерційний директор

1

3

Агроном

2

4

Бухгалтерія

7

5

Інженер

1

6

Бригадири тракторних бригад

3

7

Робітники бригад

45

8

Завідуючий автопарком

1

9

Працівники автопарку

38

10

Секретар

1

11

Працівники мельниці та крупорушки

5

12

Працівники макаронного цеху та хлібопекарні

8

13

Працівники олійниці

3

14

Працівники їдалень

9

Всього

125

Допоміжне виробництво:

1. Прибиральниця (сумісництво) 0,5

2. Різноробочі 6

Згідно вище наведеної таблиці середньооблікова кількість усіх працівників у 2007 році складає 125 осіб. Фонд оплати праці в 2009 році склав 838,6 тис. грн. Середня заробітна плата 1 штатного працівника у 2009 році зросла на 28% у порівнянні з 2008 роком і становить 1230 грн. Зарплата виплачується своєчасно. Заборгованості по зарплаті та перед бюджетом підприємство не має.

1.1.4 Маркетинговий зріз

Маркетинг — комплексний підхід до управління виробництвом і реалізації товарів (робіт, послуг), орієнтований на облік вимог ринку та активний вплив на попит з метою розширення об'ємів реалізації цих товарів (робіт, послуг).

На підприємстві ВАТ ім. газ. «Известия» працює комерційним директором спеціаліст, який має багаторічний досвід комерційної діяльності, тому дослідження маркетингу на даному підприємстві проводиться регулярно. Маркетингові дослідження охоплюють весь процес маркетингу від пошуку нових ідей і видів фінансових активів до їхнього використання кінцевими споживачами.

Основними задачами підприємства є:

— маркетингові і аналітичні дослідження;

— постійне розширення ринку збуту;

— організація продажу продукції підприємства;

— організація сервісного і технічного обслуговування.

Швидке і якісне вирішення проблем, негайне реагування на попит замовників, вигідні ціни, гнучка система знижок — основа сільськогосподарського підприємства ВАТ ім. газ. «Известия».

1.1.5 Фінансовий зріз

Грошові кошти являють собою частину оборотного капіталу підприємства, яка найбільш легко реалізується, включає до себе грошові кошти у касі та грошові кошти на рахунках. Вони входять до звітності згідно їх вартості. Ділова репутація підприємства та можливі ускладнення вимагають у підприємства мати визначений грошовий запас. Однак, загроза інфляції змушує керівництво обмежувати його розмір. Таким чином, оптимальна сума грошей визначається діловою активністю підприємства та денною необхідністю у грошових засобах. Грошові кошти, які перевищують цю необхідність повинні бути розміщенні в інші активи підприємства, які приносять прибуток. Фінанси — економічна категорія, яка відображає економічні відношення під час створення та використання фондів грошових коштів. Тому фінансовий аналіз є одним з найважливіших аспектів діяльності кожного підприємства.

Фінансовий аналіз забезпечує аналітичною інформацією як керівництво підприємства, так і зовнішні суб'єкти, що зацікавлені в діяльності підприємства (кредитори, постачальники, покупці, податкові органи) і мають які-небудь відношення до підприємства (аудитори, консультанти, профспілки і т.д.).

Предметом фінансового аналізу є процеси і результати фінансової діяльності підприємства.

Мал. 1.2. Дохід від реалізації продукції за 2009 рік 7455,1 тис. грн.

Рух будь-яких товарно-матеріальних цінностей, трудових і матеріальних ресурсів супроводжується створенням і витрачанням грошових коштів, тому фінансовий стан сільськогосподарського підприємства ВАТ ім. газ. «Известия» відображає всі сторони його виробничо-торгової діяльності.

Характеристика фінансового стану підприємства включає аналіз:

— прибутковості (рентабельності);

— фінансової стійкості;

— кредитоспроможності;

— використання капіталу;

— рівня самофінансування.

Мал. 1.3. Розподіл доходу за 2009 рік, тис. грн.

Збільшення доходів підприємства дозволило збільшити оклади працівникам підприємства, збільшити загальний фонд заробітної плати на 28% (разом з тим збільшилися нарахування на фонд заробітної плати), збільшити витрати по поліпшенню матеріально-технічної бази, поліпшенню організації робочих місць, підвищенню витрат на соціальні нестатки підприємства і членів трудового колективу.

Контроль за фінансово-господарською діяльністю підприємства здійснюють податкова інспекція й інші державні органи (у межах їхньої компетентності).

Джерелами інформації для аналізу фінансового стану даного підприємства є бухгалтерський баланс і додатки до нього, статистична і операційна звітність.

Табл. 1.2. Звіт про фінансові результати за 2009 рік

1. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

010

8680,7

4517,2

Податок на додану вартість

015

1446,8

640,4

Акцизний збір

020

Інші вирахування з доходу

030

674,8

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

035

7233,9

3202,0

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

040

4662,1

2672,1

Валовий:

прибуток

050

2571,8

529,9

збиток

055

Інші операційні доходи

060

2227,9

1953,8

Доходи від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції

061

1200,8

Адміністративні витрати

070

680,7

370,3

Витрати на збут

080

20,8

80,9

Інші операційні витрати

090

618,7

1803,7

Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції

091

Фінансові результати від операційної діяльності:

прибуток

100

3479,5

228,8

збиток

105

Дохід від участі в капіталі

110

Інші фінансові доходи

120

1,4

Інші доходи

130

Фінансові витрати

140

218,7

47,9

Витрати від участі в капіталі

150

Інші витрати

160

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:

прибуток

170

3262,2

180,9

збиток

175

Податок на прибуток від звичайної діяльності

180

Фінансові результати від звичайної діяльності:

прибуток

190

3262,2

180,9

збиток

195

Надзвичайні:

доходи

200

витрати

205

332,5

Податки з звичайного прибутку

210

Чистий:

прибуток

220

2929,7

180,9

збиток

225

2. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Найменування показника

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Матеріальні затрати

230

3923,1

2233,4

Витрати на оплату праці

240

838,6

724,6

Відрахування на соціальні заходи

250

136,5

78,7

Амортизація

260

199,1

10,0

Інші операційні витрати

270

1140,2

463,0

Разом

280

6237,5

3509,7

Прибутковість сільськогосподарського підприємства характеризується абсолютними і відносними показниками. Абсолютний показник прибутковості - це сума прибутку або доходів. Відносний показник — рівень рентабельності. Рентабельність являє собою прибутковість або прибутковість виробничо-торговельного процесу. Рівень рентабельності аналізованого підприємства, зв’язаного з виробництвом послуг визначається % відношенням прибутку від реалізації продукції до собівартості продукції:

Р=(П/У)*100 (1. 1)

де: Р — рівень рентабельності (%);

П — прибуток від реалізації продукції (грн.);

У — собівартість продукції (грн.).

2006 рік: Р=(180,9/3509,7)*100 = 5,15

2007 рік: Р=(2929,7/6237,5)*100 = 46,97

Аналіз прибутковості підприємства проводиться порівняно з планом і попереднім періодом. У сучасних умовах сильних інфляційних процесів важливо забезпечити зіставність показників і виключити вплив їх на підвищення цін. Аналіз проводиться за даними роботи за рік. Показники минулого року приведені в зіставність з показником звітного року за допомогою індексації цін.

На підставі документа «Звіт про фінансові результати» сільськогосподарського підприємства ВАТ ім. газ. «Известия» Близнюківського р-н Харківської обл. на 2009 рік можна скласти таблицю «Аналіз прибутковості сільськогосподарського підприємства ВАТ ім. газ. «Известия».

Табл.1.3. Аналіз прибутковості сільськогосподарського підприємства ВАТ ім. газ. «Известия».

Показники

2006 рік

2007 рік

Зміна

Обсяг від реалізації продукції

4517,2

8680,7

+4163,5

Собівартість продукції

3509,7

6237,5

+2727,8

Прибуток від реалізації

180,9

2929,7

+2748,8

Збиток від реалізації

-

-

-

Рівень рентабельності

5,15

46,97

41,82

Проаналізувавши цю таблицю можна сказати, що рентабельність нашого підприємства зростає та ми не несемо суттєвих збитків.

Можна зробити висновок, що в цілому фінансова стратегія підприємства є досить успішною, адже ми бачимо збільшення обсягів виробництва, підвищення доходів організацій та рівня заробітної плати, а також повну відсутність збитків і зменшення витрат.

1.1.6 Організаційно-культурний зріз.

Процес підприємництва, на якому б ієрархічному рівні він не здійснювався, незалежно від сфери здійснення операції, тісно пов’язаний з культурним середовищем, яке структурно -- по відношенню до фірми -- підрозділяється на зовнішнє культурне середовище і внутрішнє культурне середовище. Зовнішнє культурне середовище є складовою частиною макросередовища, яке створює вплив на поведінку суб'єктів і об'єкту підприємництва. Внутрішнє культурне середовище відноситься до мікросередовища фірми і має відношення як до самої фірми, так і до партнерів, з якими здійснюється взаємодія.

Організаційна культура -- це комплексна характеристика розвиненості тієї або іншої соціально-економічної структури, властивих їй типу і форми організації життя і діяльності людей, рівня їх організаційних знань (цінностей), навиків (традицій), умінь, мислення і свідомості.

Культура підприємницької діяльності залежить від культури кожного співробітника фірми і в першу чергу від організаційної культури керівника фірми. Культурний підприємець повинен уміти моделювати, бачити горизонти підприємницької діяльності своєї фірми, спонукати до роботи і стимулювати роботу інших, утілювати намічене в життя, уміти в будь-яких ситуаціях ухвалювати рішення і брати відповідальність на себе. Для цього підприємець повинен бути наділеним оригінальною уявою і хорошим умінням зводити складне до простого, щоб виділити головне, визначити майбутнє підприємства на п’ять, десять років вперед.

Найважливішим чинником культури підприємця є його кваліфікація як менеджера і як фахівця, яка припускає знання ним філософії всієї технології, економіки і інструментарію підприємництва.

Організаційна культура на ВАТ ім. газ. «Известия» розвинена досить слабко, адже в ній не має місця система кар'єрного зросту, оскільки вона не є доцільною для даної організації (бригадир, водій, чи інженер не зможе стати, наприклад, головним бухгалтером); не існує, як таких, неписаних норм, правил поведінки, традицій тощо. Та все ж таки для підтримання організаційного духу на підприємстві проводиться ряд заходів для розуміння працівниками місії і цілей компанії. В залежності від ефективності діяльності підприємства, робітники можуть безкоштовно отримувати продукцію виробництва свого підприємства (олію, макаронні вироби, зерно, різні крупи для ведення власного господарства). Це зазвичай буває декілька разів на рік. На новорічні свята чи дні народження робітників виплачується премія в грошовому вигляді чи знову ж таки у вигляді продукції підприємства. Також дітям робітників обов’язково до новорічних свят даруються подарунки. Працівники даного підприємства мають право купувати для власного вживання продукцію підприємства по оптовим цінам.

Керівництво підприємства завжди йде назустріч своїм підлеглим, тобто якщо за деякими особистими обставинами працівник не може бути на робочому місці, то до цього завжди будуть відноситися лояльно, і робітник в таких випадках може не хвилюватися за своє робоче місце. У відповідь на такі заходи працівники інколи також можуть піти назустріч керівництву, наприклад, водія або тракториста можуть викликати у вихідний день, так як з’явилося термінове замовлення або у зв’язку з погіршенням погодних умов треба терміново закінчити збір урожаю.

Керівництво підприємства піклується про своїх робітників. Кожне відділення підприємства має власну їдальню, в якій працівників годують безкоштовно. На час збору урожаю, коли робітники цілий день проводять на полі, то працівники їдальні на власному автомобілі привозять їм обід, а інколи і вечерю, коли доводиться працювати на полі всю ніч. Також працівники можуть поправити свій стан здоров’я в санаторіях, їм надається матеріальна допомога. Часто керівництво організовує свята, концерти, на які запрошує артистів та співаків як з районного ПК так і знаменитих співаків України. Завжди наприкінці збору урожаю, кінець серпня, організовуються обжинки. Це так зване свято кінця гарячого літнього періоду збору урожаю, на якому керівництво підводить підсумки проведеної роботи, скільки зібрали урожаю, чи окупилися затрати і що планується на наступний рік. Працівники, які гарно та старанно працювали отримують премії, як в грошовому вигляді, так і у вигляді подарунків (телевізори, мікрохвильові пічки та ін.).

Отож, з усього вище викладеного, можна зрозуміти, що хоча на ВАТ ім. газ. «Известия» організаційна культура не розвинена на належному рівні, все-таки в ньому мають місце добрі взаєморозуміння, підтримка та панує дружня обстановка.

1.2 Аналіз впливу факторів зовнішнього середовища організації

Успіх організації залежить не лише від досконалості її внутрішнього середовища, а й від зовнішніх щодо організації сил. Вони прямо чи опосередковано впливають на її діяльність, ускладнюючи її чи відкриваючи перед нею нові можливості. Тому необхідний всебічний та ретельний аналіз характеру впливу зовнішніх сил на організацію, що дасть змогу приймати такі управлінські рішення, які поліпшуватимуть конкурентні позиції організації, забезпечуватимуть її ефективне функціонування та розвиток.

Кожна організація є відкритою системою, яка перебуває у постійній взаємодії із зовнішнім середовищем.

Залежно від характеру впливу зовнішнє середовище поділяють на середовище прямої (мікросередовище) та непрямої (макросередовище) дії.

Зовнішнє середовище є складним, мінливим, взаємозалежним і, як правило, невизначеним.

Динамічність зовнішнього середовища, його видозмінюваність, відсутність необхідного обсягу достовірної інформації перешкоджають урахуванню всіх можливих наслідків впливу на діяльність підприємства. Зважаючи на це, керівники підприємств мають обмежувати спектр зовнішніх чинників, віддавати перевагу тим, які найістотніше впливають на результати діяльності.

Для сільськогосподарського підприємства ВАТ ім. газ. «Известия» саме

визначення елементів зовнішнього середовища визначає можливості функціонування та результат діяльності.

1.2.1 Аналіз впливу факторів макросередовища

У макросередовище, яке оточує підприємство, діє значно більша кількість факторів, ніж у мікросередовищі. Їм притаманні високий рівень варіативності, невизначеності та непередбачуваності, що зумовлено їх опосередкованою дією на суб'єкти господарювання. До основних факторів макросередовище відносять економічні, політичні, соціокультурні, науково-технологічні, природно-кліматичні, демографічні тощо.

Розглянемо економічне середовище:

Стан економіки країни впливає на поведінку організації, вона є своєрідним показником ефективності підприємства. На діяльність підприємства, безперечно, впливають наступні показники: інфляція, безробіття, купівельна здатність населення, курс національної валюти та ін.

Розглянемо, як впливають ці показники на діяльність сільськогосподарського підприємства ВАТ ім. газ. «Известия».

Важливим фактором, який впливає на діяльність сільськогосподарського підприємства ВАТ ім. газ. «Известия» є підвищення рівня інфляції. Характерна риса інфляції - підвищення рівня цін, в тому числі й на продукцію підприємства, що розглядається. Таким чином, важливо забезпечити зіставність різноманітних показників і виключити вплив їх на підвищення цін. Ці результати отримуються за допомогою індексації цін. А ціни регулюються за допомогою спеціальних державних коефіцієнтів.

Про вплив інфляції можна говорити багато, але щоб було зрозуміліше наскільки вона вплинула на підприємство і на весь АПК України можна навести такі цифри. В 2009 році 1 т. фуражної пшениці коштувала 1000 грн., продовольчої - 1300грн. При цьому ціна дизпалива в середньому складала 3000 грн. за тону, а вартість добрива, наприклад, селітри — 1000 — 2000 грн. В 2010 році ціна 1 т. фуражної пшениці склала 500 — 600 грн., продовольчої - 1300. А ось покупка палива обійшлася в два рази дорожче, ніж в минулому році - 6000 грн. З добривами та ж картина — 2500 — 5000 грн. за тону.

В кінці літа, коли був високий рівень інфляції, ціни на пальне зросли до неймовірно високого рівня. Через це підприємство не змогло в повному обсязі підготувати поля до наступного року. І зараз, коли Україну і весь світ охопила криза, то ціни на пальне почали падати. Підприємство не могло не скористатися нагодою, за резервні кошти було закуплено пальне. Зараз керівництво намагається надолужити втрачений час і механізатори працюють в 2 зміни, щоб до зимових морозів встигнути спахати поля.

Підприємство не змогло в повному обсязі реалізувати зерно. Багато зерна залишили нереалізованим у складах, з надією на те, що ціни на зерно піднімуть. Також зменшився обсяг виробництва на малих переробних підприємствах (олійниця, млин, крупорушка), через те, що подорожчала переробка ціни на продукцію зросли і населення стало менше споживати цих продуктів.

Не дивлячись на те, що зараз в Україні, в зв’язку з кризою більшість підприємств почали звільняти з роботи частину працівників, на ВАТ ім. газ. «Известия» зовсім інша картина. Керівництво підприємства цінить кожного працівника і намагається виплачувати зарплату своєчасно. Але навіть, якщо інколи і бувають деякі затримки, то працівники відносяться із розумінням, тому що знають, яка зараз ситуація в країні і навіть, якщо вони кинуть роботу, то вдома нової не знайдуть і доведеться їхати в місто. А із теперішньою ситуацією не факт, що в місті знайдеться робота.

Але якщо робити прогноз на швидке подолання економічної кризи то, по-перше, стає очевидним, що якщо наша держава буде хоч якось підтримувати сільськогосподарські підприємства, то ВАТ ім. газ. «Известия» «вистоїть» її і, по-друге, все ж таки всі сільського господарські підприємства працюють у сфері великого ризику, який може бути спричинений, як економічними факторами (скачки в ціні на ресурси, на продукцію), політичними, неврожаєм, стихійними лихами, і якщо підприємство матиме розумного керівника, то витримає будь-яку кризу. І дивлячись на те, що ВАТ ім. газ. «Известия» в цьому році виповнилося 36 років, то можна безперечно вважати, що за час свого існування воно бачило і не такі кризи, та все ж таки підприємство існує і вважається найсильнішим та найкращим у районі.

Розглянемо політико-правове середовище:

Політико-правове середовище представлене законами і правовими документами, яким підкоряється організація.

В законодавчій системі України існує декілька законів, в яких визначається юридичний статус здійснюваної діяльності. Тут приведений не повний перелік Законів України, якими керується підприємство при здійсненні виробничо-господарської та комерційної діяльності:

1) Закон України «Про підприємництво»;

2) Закон України «Про суспільство, яке господарює»;

3) Закон України «Про податок на додану вартість»;

4) Закон України «Про обмеження монополізму і недопущені недобросовісної конкуренції в підприємницькій діяльності»;

5) Закон України «Про власність»;

6) інші Закони України, необхідні для здійснення виробничо-комерційної діяльності.

Також підприємство дотримується всіх постанов Земельного кодексу України.

Як передбачено Указом Президента України від 29. 01. 2001 р. № 62, в Україні забезпечується вільне здійснення права власності на паї, зокрема передачі паїв в оренду, купівлі-продажу, дарування, міни, передачі у спадщину. При викупі майнових паїв або часток у майні, що знаходиться у спільній частковій власності, відповідно до Договору про спільне володіння, користування і розпорядження майном обов’язково укладаються відповідні договори купівлі-продажу, форми яких наведені у Рекомендаціях щодо використання майна, яке перебуває у спільній частковій власності, затверджених наказом Мінагрополітики № 97 від 09. 04. 2001 р. І через те, що всі землі ВАТ ім. газ. «Известия» пайові, керівництво підприємства керується цим указом та відповідними статтями Цивільного кодексу і своєчасно розраховується із пайовиками (1. 5% від вартості паю, яка становить 1300 грн.).

Вище перераховані закони сприяють розвитку даного підприємства.

Політична обстановка безумовно впливає на діяльність підприємства, оскільки різні політичні погляди можуть призводити до конфліктів між працівниками, що несе за собою зміну продуктивності праці і в той же час зміна ефективності в діяльності підприємства.

На даному етапі в Україні політики мінімізують свої дії щодо прийняття або внесення змін до правових актів, що стосуються підприємницької діяльності, адже вони спрямовують свою увагу на подоланні економічної кризи. Та все ж, наприклад, оскільки податкове законодавство має безпосередній вплив на діяльність підприємства, було прийнято декілька законопроектів, у яких зазначено збільшення величини податку на прибуток, що негативно відобразиться на діяльності ВАТ ім. газ. «Известия». Якщо прогнозувати подальше збільшення величини податків, то підприємству буде досить складно адаптуватися до подібних змін.

Розглянемо науково-технічне середовище:

Розвиток науково-технічного прогресу має складний і всебічний вплив на діяльність підприємства. Науково-технічний прогрес впливає на організацію у взаємозв'язку з технологічним середовищем і супроводжується якісною перебудовою економічних і соціальних відносин, змінює соціально-психологічний клімат в організації.

Технології є з одного боку, внутрішньої змінною, а з іншого — чинником зовнішнього середовища. З позиції зовнішнього середовища технологія відображає рівень науково-технічного розвитку.

Науково-технічний прогрес в ВАТ ім. газ. «Известия» проходить на так часто як хотілось би, так як заміна застарілої техніки на більш нову потребує значних інвестицій. А враховуючи те, що рівень прибутку не такий уже й високий, то підприємство більшість своїх засобів тратить на закупку ресурсів.

Та все ж таки керівництво підприємства намагається йти в ногу з часом, щоб полегшити працю робітникам та зменшити затрати за останні роки було придбано таку новітню техніку:

— сівалка точного висіву «TODAC»;

— сівалка пропасних культур «MULTICOR»;

— диски «Диметра»;

— борона комбінована ЗПГ-24;

— сівалка СЗП-5,4 для зернових культур;

— культиватор КПС-8.

Також підприємство, щоб зменшити ручну працю робітників намагається не відставати від прогресу та закупає більш новітні зразки гербіцидів для знищення бур’янів:

— «Харнес», «С'юзелан» для соняшників;

— «Калібр» для пшениці;

— «Діален», «Діален супер» для кукурудзи;

— «Гран Стар» для пшениці та ячменю;

— «Євротек» ґрунтовий гербіцид під соняшник.

Щоб збільшити прибуток за останні роки було придбано такі нові сорти насіння:

— пшениця — «Харус», «Астек»;

— маслянистий соняшник «Євролайтинг»;

— одеська пшениця — «Шестопавловка».

Із вище перекисленого можна зробити висновок, що хоча технології стрімко розвиваються і за ними неможливо встигнути, та керівництво підприємства в міру своїх можливостей намагається зробити все аби затрати підприємства були мінімальними, а прибуток максимальним.

Розглянемо демографічне середовище:

У демографічному аспекті важливими факторами є зміна чисельності населення, рівень народжуваності, розподіл населення за віком та статтю, міграція населення, рівень освіти та інше.

Це середовище безпосередньо впливає на наше підприємство, так як в роботі підприємства беруть участь люди, через це з часом вони повинні підвищувати свою кваліфікацію, а старіючий персонал треба заміняти молодими спеціалістами.

Так як ВАТ ім. газ. «Известия» розташоване у селі, то воно безпосередньо залежить від демографічного середовища. Через те, що інфраструктура села занепала зменшується кількість населення на селі. Збільшуються міграційні процеси молоді (із села в місто). На підприємстві на даний час в основному працюють люди середнього віку. Через це керівництво намагається залучити якомога більше молоді, надає пільги на навчання, забезпечує житлом. Також кількість робітників стрімко зменшилася за останні 10 років, коли частина працівників почала господарювати самостійно (утворилося 6 фермерських підприємств) і ВАТ ім. газ. «Известия» втратило значну частину кваліфікованого персоналу.

Розглянемо культурне середовище:

Фактори культурного оточення враховують духовний розвиток окремих людей і суспільства. Кожне підприємство повинно враховувати рівень культури споживача, його історичні традиції, звички, спосіб життя, належність до певного класу, професію, сімейний стан та інше. Та ВАТ ім. газ. «Известия» не працює безпосередньо на споживача і тому деякі фактори культурного середовища не впливають на підприємство.

На підприємстві повинно бути налагоджена система збирання інформації щодо змін, які відбуваються в маркетинговому середовищі. Зміни в макрооточенні підприємство не може контролювати, тому воно змушене швидко адаптуватися до цих змін у своїй діяльності на ринку.

1.2.2 Аналіз впливу факторів мікросередовища

Мікросередовище включає фактори прямого впливу, які виявляють вплив на основі функцій підприємницької діяльності організації.

В середовище прямого впливу входять елементи зовнішніх джерел сили, які безпосередньо впливають на операції і під вимоги яких, необхідно пристосовувати її діяльність. Ці елементи, в свою чергу, випробовують на собі прямий вплив операцій організації. До цих елементів слід віднести:

— постачальників;

— посередників організації;

— клієнтів організації;

— конкурентів.

Розглянемо постачальників організації.

При доборі постачальників враховують безліч факторів, що складають їх імідж (якість сировини, дотримання термінів поставок, застосування передових технологій, ціна сировини), а також розташування постачальника, необхідність перетину кордонів тощо. На підприємствах розробляють певні підходи щодо добору постачальників, за якими вони намагаються уникати постачальників-консерваторів з низьким іміджем. Закордонних постачальників обирають за умови очевидного лідерства в галузі, прийняття умов поставки, зокрема, якості, ціни та інших характеристик сировини або комплектуючих, які належить закупити.

ВАТ ім. газ. «Известия» співпрацює з постачальниками палива, насіння, техніки, добрива та гербіцидів. Постачальником палива являється фірма «Грань», яка знаходиться у районному центрі. Керівництво ВАТ ім. газ. «Известия» вибрало саме цих постачальників, оскільки вони географічно зручно розташовані, постачають паливом усі сусідні підприємства та являються постійними постачальниками нашого підприємства. Постачальником насіння являється фірма «Сади України», яка завжди постачає якісне та відносно недороге насіння. Останнього разу підприємство закупило нове насіння соняшника та кукурудзи із Сербії. Постійним постачальником техніки являється фірма «Агро Союз», яка постачає не лише велику техніку, а запасні частини на неї. Постачальником добрив та гербіцидів являється фірма «Юнітек», з якою підприємство почало співпрацювати недавно, та все ж таки фірма показала, що їй можна довіряти. В минулому році за рекомендацією фірми були закуплені нові зразки гербіцидів, які виявилися значно кращими, ніж ті, що закуплялися раніше.

В основному підприємство має постійних постачальників, з якими склалися добрі стосунки за довгі роки співпраці. Адже їм можна довіряти, вони завжди порекомендують кращий варіант та зроблять гарні скидки.

Розглянемо посередників організації.

Як таких посередників підприємство не має, адже воно не випускає продукцію, яка б потребувала надання послуг від посередників.

Єдиними торгівельними посередниками, якщо можна так назвати, являються місцеві магазини, до яких постачається продукція ВАТ ім. газ. «Известия» (олія, борошно, макаронні та хлібопекарні вироби). Ці магазини займаються безпосередньо вільною роздрібною торгівлею.

Розглянемо клієнтів організації.

Головним клієнтом ВАТ ім. газ. «Известия» являється держава, яка закупає частину зерна в Госрезерв. Та держава закупає лише частину, а іншу частину в основному закупають зернотрейдери, які потім перепродують зерно по значно вищій ціні або крупним підприємствам, або заграницю. Також підприємство деяку частину зерна продає хлібопереробним підприємствам регіону, найбільше з них — це підприємство «РОМА».

Розглянемо конкурентів організації.

Як уже було вище згадано підприємство являється найбільшим у районі, і тому серйозних конкурентів не має. Невеликі фермерські підприємства не можуть ніяк впливати на ВАТ ім. газ. «Известия», тому що кількість зерна, яку вони можуть запропонувати мізерна. І тому крупні зернотрейдери, які скуповують зерно по досить високій ціні не стануть скуповувати у кожного по малій частині, якщо можна відразу закупити велику партію. Та й наше підприємство завжди славилося не лише кількістю, але й якістю вирощеного зерна. Тому можна сказати, що конкуренції як такої підприємство зовсім не має.

2. МІСІЯ ТА ЦІЛІ ОРГАНІЗАЦІЇ

2.1 Місія організації

Своє призначення фірма формулює в умовах визначеного складу, структури і стану зовнішнього середовища, що визначають систему можливостей фірми щодо задоволення визначених потреб споживачів. Зовнішнє середовище, включаючи мікро- і макрорівень, формує цілком визначену систему ресурсів (за їх складом, структурою та якісними характеристиками), яка може розташовувати підприємство для виконання його місії.

Місія деталізує статус підприємства і забезпечує напрямок та орієнтири для визначення цілей і стратегій на різних організаційних рівнях.

Існує широке і вузьке розуміння місії. У випадку широкого розуміння місія розглядається як констатування філософії, призначення і сенсу існування організації. Філософія компанії визначає цінності, вірування і принципи, у відповідності до яких фірма буде здійснювати свою діяльність. Що стосується другої частини місії, то вона може змінюватись в залежності від глибини змін, які можуть проходити в організації і в середовищі її функціонування.

В тому випадку, якщо мається на увазі вузьке розуміння місії, вона розглядається як сформульоване твердження відносно того, для чого і за якою причиною існує організація, тобто місія розуміється як твердження, яке розкриває суть існування самої організації, в якій проявляється відмінність даної фірми від їй подібних. Правильно сформульована місія, хоча і має завжди загальну філософську суть, але обов’язково несе в собі те, що робить її унікальною в своєму роді, і дає можливість охарактеризувати саме ту організацію, в якій вона була розроблена.

Місія завдає основні напрями руху організації, її реакцію на процеси і явища, які протікають в середині та ззовні неї. Дуже важливо, щоб місія була сформульована чітко для того, щоб вона була легко зрозуміла всім суб'єктам, взаємодіючим з організацією. При цьому вона повинна виключати можливість для різних розумінь, але в той же час залишати простір для творчого гнучкого розвитку організації.

Головною місією у багатьох фірм є виробництво продукції або надання послуг для задоволення потреб ринку та отримання завдяки цьому максимально можливого прибутку.

Місія ВАТ ім. газ. «Известия» сформульована наступним чином: «ВАТ ім. газ. «Известия» — це сільськогосподарське підприємство, яке працює у сфері великого ризику, який може бути зумовлений неврожаєм, стихійними лихами та ін. Але не дивлячись на це воно працює і намагається робити все аби збільшувати кількість вирощеного зерна, адже наше підприємство є складовою частиною Агропромислового комплексу України.

Основне завдання нашого підприємства — це забезпечення продуктами харчування місцеве населення та сировиною підприємства харчової промисловості.

Ми працюємо для народу, ми прикладаємо всі зусилля аби збільшити врожайність і цим покращити добробут нашого населення, нашої держави. Адже наша держава завжди славилася родючим чорноземом, безмежними широкими ланами. «

2.2 Цілі організації

У кожній організації на основі загальної місії формуються фірмові цілі.

Цілі організації - це конкретний кінцевий стан або бажаний результат, якого намагається досягти група працюючи разом. На відміну від місії цілі носять більш конкретний характер. Вони відображають концепцію розвитку організації, зменшують невизначеності базової діяльності та складають основу критеріїв для визначення проблем прийняття рішень, контролю та оцінки результатів.

Як правило, цілі формуються вищим керівництвом фірми та найчастіше носять фінансові характеристики. Та при їх постановці необхідно дотримуватися основних вимог щодо формулювання:

· зорієнтовані у часі;

· реалістичні та досяжні;

· конкретні та вимірювальні;

· не суперечливі, узгоджені та взаємопов'язані;

· сформульовані письмово.

Цілі ВАТ ім. газ. «Известия»:

1. Максимізація прибутку та мінімізація витрат:

— щорічне збільшення урожайності вирощуваних культур;

— досягнення максимально можливого темпу щорічного приросту прибутку.

2. Забезпечення максимальної рентабельності.

3. Забезпечення стійкості положення підприємства по таких напрямках:

— потенціал конкурентоспособності - зниження витрат, знаходження нових ринків збуту;

— інвестиційна політика — раціоналізація напрямків капіталовкладень;

— кадрова політика — безперервне підвищення професіоналізму та кваліфікації робітників;

— рішення соціальних питань.

4. Забезпечення надійності та ефективності виконання взятих замовлень та договірних зобов’язань.

5. Закріплення прямих зв’язків з постачальниками та споживачами продукції.

6. Створення системи безперервного забезпечення підприємства нафтопродуктами.

7. Розробка нових видів діяльності (тваринництво).

8. Постійне покращення виробничої структури, створення сильної корпоративної культури.

Керівництво підприємства використовує активні заходи для досягнення поставлених цілей. Для їх досягнення робиться акцент як на якість і ціну, так і на системи менеджменту, маркетингу, організації управління персоналом.

3. АНАЛІЗ СИЛЬНИХ ТА СЛАБКИХ СТОРІН ОРГАНІЗАЦІЇ

Загальні цілі організації, в свою чергу, трансформуються в стратегічні цілі основних функціональних підрозділів фірми. Потім підприємство визначає можливості досягнення цих цілей та розробляє різноманітні варіанти своєї діяльності. Це пояснюється випадковим характером основної маси подій, які проходять у зовнішньому середовищі та не контролюються фірмою. Весь цей процес дослідження можливостей організації носить назву SWOT-аналізу. Він здійснюється за наступними напрямами:

1) Аналіз зовнішнього середовища організації, виникаючих загроз та можливостей;

2) Аналіз внутрішнього середовища організації, вивчення сильних та слабких сторін діяльності фірми;

3) Вибір тієї чи іншої стратегії розвитку фірми.

Методика SWOT визначається тим, що спочатку зіставляється список слабких і сильних сторін організації, а також загроз та можливостей. Потім встановлюються функціональні зв’язки між компонентами складеного списку. Для цього складається матриця SWOT (див. табл. 2)

На перетинанні розділів формуються чотири квадрати матриці: поле «СиМ» (сильні можливості); поле «СиЗ» (сильні загрози); поле «СлМ» (слабкі можливості); поле «СлЗ» (слабкі загрози). В кожному з цих квадратів розглядаються всі можливі парні комбінації.

Табл. 3.1. — Матриця SWOT

Можливості:

купівля пайових земель;

розширення ринку збуту;

збільшення виробництва допоміжних цехів (хлібопекарня, макаронний цех);

розробка нових видів діяльності (тваринництво);

придбання нової більш сучасної техніки;

залучення молодого висококваліфікованого персоналу;

зменшення витрат.

Загрози:

неврожайність;

перебої з постачальниками;

міграція молоді із села в місто;

стихійні лиха;

залежність від банку у фінансових справах.

Сильні сторони:

досвід роботи керівництва;

збільшення рентабельності;

добрі взаємовідносини між працівниками;

різноманітність пільг працівникам (премії, подарунки, знижки на продукцію);

використання новітніх зразків гербіцидів;

придбано нові сорти насіння;

великий парк техніки;

висока урожайність;

низька конкуренція;

переважно постійні постачальники;

укладено договори з навчальними закладами.

Поле «СиМ»:

збільшення рентабельності дає змогу придбати нову техніку;

різноманітні пільги та добрі взаємовідносини між працівниками дають можливість залучення молодого персоналу;

низька конкуренція дає змогу розширити ринки збуту;

висока урожайність дає змогу збільшити виробництво допоміжних цехів;

використання нових зразків гербіцидів та нових сортів насіння знизить витрати;

збільшення рентабельності та досвідчене керівництво дає змогу розробити новий вид діяльності.

Показать Свернуть
Заполнить форму текущей работой