Аналіз трудових показників на ЦЗФ "Комсомольська"

Тип работы:
Курсовая
Предмет:
Экономика


Узнать стоимость новой

Детальная информация о работе

Выдержка из работы

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Факультет економіки та менеджменту

Кафедра «Управління персоналом і економіка праці»

Курсова робота

із курсу «Аналіз трудових показників»

Аналіз трудових показників на ЦЗФ «Комсомольська»

Виконавець — студент групи 70 951

Забабура А.О.

Керівник Захарова О. В.

Донецьк — 2010

Реферат

Курсова робота містить ____ стор., 15 табл., 9 рис., 18 формул, 10 джерел.

Об'єкт вивчення — ЦЗФ «Комсомольська»

Предмет дослідження — чисельність, склад і рух робочої сили; ефективність використання персоналу; вплив трудових показників на ефективність роботи підприємства.

Мета — наукове дослідження сучасних проблем чисельності, складу і руху робочої сили, аналіз ефективності використання персоналу вплив трудових показників на ефективність роботи підприємства.

Основні задачі, що вирішуються в роботі: досліджено основні принципи побудови ефективного використання персоналу, чисельність, склад і рух робочої сили, як впливають трудові показники на ефективність роботи підприємства.

Методи дослідження: теоретичною та методологічною основою роботи є діалектичний метод пізнання економічних явищ, класичні положення економічної теорії, фундаментальні труди вітчизняних і зарубіжних вчених та практиків з питань ефективності використання персоналу. У процесі дослідження використовувалися методи системного підходу, аналізу і синтезу; методи техніко-економічного аналізу (при оцінці впливу факторів на ефективність роботи підприємства).

Зміст

  • Реферат
  • Тема 1. Аналіз чисельності, складу і руху робочої сили
  • Тема 2. Аналіз забезпеченості підприємства трудовими ресурсами
  • Тема 3. Аналіз організації праці
  • Тема 4. Аналіз впливу трудових показників на ефективність роботи підприємства
  • Список літератури
  • Проводити аналіз трудових показників почнемо зі складу чисельності працюючих на ЦОФ " Комсомольська".

Тема 1. Аналіз чисельності, складу і руху робочої сили

Таблиця 1.1. Аналіз складу і структури працюючих

Показники

2008р.

Струк-тура, %

2009р.

Струк-тура, %

Абсолютне відхилення

Відносне відхилен-ня

Персонал основної діяльності, який складають:

1095

100

1099

100

4

0,37

а) робітники

965

88,1

959

87,3

-6

-0,62

б) службовці

130

11,9

140

12,7

10

7,69

ут. ч.: керівники

25

19,2

28

20

3

12

фахівці

105

80,8

112

80

7

6,7

Розрахуємо абсолютне відхилення персонала основної діяльності:

1099−1095=4чол.

Розрахуємо відносне відхилення персонала основної діяльності:

1099/1095*100−100=0,37%

Розрахуємо абсолютне відхилення робітників:

959−965=-6чол.

Розрахуємо відносне відхилення робітників:

959/965*100−100=-0,62%

Розрахуємо структуру робітників 2008р. :

965/1095*100=88,13%

Розрахуємо питому вагу робітників 2009р. :

959/1099*100=87,26%

Розрахуємо абсолютне відхилення службовців:

140−130=10чол.

Розрахуємо відносне відхилення службовців:

140/130*100−100=7,69%

Розрахуємо структуру службовців 2008р. :

130/1095*100=11,87%

Розрахуємо структуру службовців 2009р. :

140/1099*100=12,7%

Розрахуємо абсолютне відхилення керівників:

28−25=3чол.

Розрахуємо відносне відхилення керівників:

28/25*100−100=12%

Розрахуємо структуру керівників 2008р. :

25/130*100=19,2%

Розрахуємо структуру керівників 2009р. :

28/140*100=20%

Розрахуємо абсолютне відхилення фахівців:

112−105=7чол.

Розрахуємо відносне відхилення керівників:

112/105*100−100=6,7%

Розрахуємо структуру фахівців 2008р. :

105/130*100=80,8%

Розрахуємо структуру фахівців 2009р. :

112/140*100=80%

Після розрахунків, ми можемо зробити наступні висновки: кількість персоналу основної діяльності у 2009 році збільшилась на 4 чоловіка у порівняні з 2008 роком. Робітників у 2009 році зменшилось на 6 чол., а службовців збільшилось на 10 чол. У порівняні з 2008 роком, у т. ч. керівників у 2009 році збільшилось на 3 чол. У порівняні з 2008 роком, а фахівців збільшилось на 7 чол. відповідно.

Малюнок 1 — динаміка складу і структури службовців і робітників

Малюнок 2 — динаміка складу і структури фахівців і керівників

Таблиця 1.2. Аналіз професійного і кваліфікаційного складу робітників

Показники

Розряди

Усього

I

II

III

IV

V

VI

Тарифний коефіцієнт

2,15

2,35

2,59

2,91

3,33

3,87

17,2

Обсяг робіт, тис. нормо-год.

20

40

60

80

100

120

420

Чисельність робочих, чол.

105

115

120

125

235

265

965

1. Середній тарифний коефіцієнт робіт:

2. Середній розряд робіт:

,

де — середній тарифний коефіцієнт робіт;

— найменше значення розряда для отримання середнього тарифного коефіцієнта робіт;

— менший і більший тарифні коефіцієнти відносно середнього тарифного коефіцієнта робіт.

3. Середній тарифний коефіцієнт робочих:

4. Середній розряд робочих:

,

де — середній тарифний коефіцієнт робочих;

— найменше значення розряда для отриманого середнього тарифного коефіцієнта робочих;

— менший і більший тарифні коефіцієнти відносно середнього тарифного коефіцієнта робочих.

5. Чисельність робочих, якім необхідно підвищити кваліфікацію:

,

де — середній розряд робіт;

— середній розряд робочих;

Чр — чисельність робочих на підприємстві, чол.

чол.

Малюнок 3. — Кваліфікаційна структура робітників підприємства

Таблиця 1.3. Аналіз руху робочої сили

Показники

2008р.

2009р.

Абсолютне відхилення

Чол.

%

Чол.

%

Чол.

%

Прийнято на підприємство

25

17

-8

Звільнено робітників, усього

168

100

200

100

+32

У т. ч.: за власним бажанням

60

35,71

80

40

+20

+4,29

Пенсія

15

8,93

24

12

+9

+3,07

Інвалідність

3

1,79

7

3,5

+4

+1,71

За порушення трудової дисципліни

2

1, 19

4

2

+2

+0,81

У збройні сили

18

10,71

15

7,5

-3

-3,21

По догляду за дитиною

16

9,52

18

9

+2

-0,52

Закінчення строку договору

46

27,38

37

18,5

-9

-8,88

Скорочення штатів

8

4,76

15

7,5

+7

+2,74

1) Розрахуємо коефіцієнт оберту по прийому на 2008 рік:

коефіцієнт оберту по прийому (Кпр) — характеризує питому вагу прийнятих на підприємство робітників на протязі даного періоду:

,

де Чсп - середньооблікова чисельність персоналу, чол.

Розрахуємо коефіцієнт оберту по прийому на 2009 рік:

2) Розрахуємо коефіцієнт оберту по звільненню на 2008р.: коефіцієнт оберту по звільненню (Кз) — характеризує питому вагу звільнених на підприємство робітників на протязі даного періоду:

де Чз - середньооблікова чисельність персоналу даного періоду, чол.

Розрахуємо коефіцієнт оберту по звільненню на 2009р. :

3) Розрахуємо коефіцієнт стабільності кадрів на 2008 рік:

Коефіцієнт стабільності кадрів відображає рівень задоволення робітників оплатою і умовами праці, трудовими і соціальними пільгами, які діють на підприємстві.

Коефіцієнт стабільності кадрів (Кск) — характеризує частку робітників, які на даному підприємстві на момент дослідження мають досвід роботи п’ять і більше років:

де Чпост — чисельність робітників зі стажем роботи на даному підприємстві у п’ять і більше років, чол.

Розрахуємо коефіцієнт стабільності кадрів на 2009 рік:

4) Розрахуємо коефіцієнт загального оберту у 2008 році:

коефіцієнт загального оберту (Ко) — характеризує частку робітників, які піддались руху (прийнятих і звільнених) у аналізуємому періоді у середньооблікова чисельність підприємства:

.

Розрахуємо коефіцієнт загального оберту у 2009 році:

5) Розрахуємо коефіцієнт плинності кадрів у 2008 році:

коефіцієнт плинності кадрів (Кт), який визначається відношенням зайвого оберту персоналу підприємства і середньооблікової чисельності робітників:

.

Розрахуємо коефіцієнт плинності кадрів у 2009 році:

Таблиця 1. 4

Показники

2008р.

2009р.

Абсолютне відхилення

Коефіцієнт оберту по прийому

2,28

1,55

-0,73

Коефіцієнт оберту по звільненню

15,34

18, 20

+2,86

Коефіцієнт стабільності кадрів

48,58

45,31

-3,27

Коефіцієнт загального оберту

17,63

19,75

+2,12

Коефіцієнт плинності кадрів

5,66

7,64

+1,98

Аналізуючи дані таблиць 1.3 і 1.4 можна зробити наступні висновки:

1. Коефіцієнт обороту з прийому на роботу знизився в 2009 році в порівнянні з 2008 роком на 0,73%, що склало 8 чоловік. Це негативна тенденція, тому що прийом працівників знизився на даному підприємстві. Перш за все, це пояснюється небажанням працівників працювати на підприємстві;

2. У той же час коефіцієнт обороту з вибуття у 2009 році в порівнянні з 2008 роком зріс на 2,86%, що склало 32 чоловіка. Це говорить про негативну тенденцію — працівники не зацікавлені в роботі на даному підприємстві;

3. Що стосується коефіцієнта плинності кадрів, то тут можна відзначити, що він зріс на 1,98%.

Необхідно вивчити причини звільнення працівників (за власним бажанням, скорочення кадрів, з-за порушень трудової дисципліни та ін.)

Напруга в забезпеченні підприємства трудовими ресурсами може бути кілька знято за рахунок більш повного використання наявної робочої сили, зростання продуктивності праці, інтенсифікації виробництва, комплексної механізації та автоматизації виробничих процесів, впровадження нової більш продуктивної техніки, удосконалення технології організації виробництва. У процесі аналізу повинні бути виявлені резерви скорочення потреби в трудових ресурсах в результаті проведення вище перелічених заходів.

Малюнок 4 — Динаміка руху робочої сили

Аналіз плинності кадрів

Таблиця 1. 5

Показники

2008р.

2009р.

Абсолютне відхилення

Чол.

%

Чол.

%

Чол.

%

Звільнено робітників, усього

168

100

200

100

+32

У т. ч.: за власним бажанням

60

35,71

80

40

+20

+4,29

Пенсія

15

8,93

24

12

+9

+3,07

Інвалідність

3

1,79

7

3,5

+4

+1,71

За порушення трудової дисципліни

2

1, 19

4

2

+2

+0,81

У озброєнні сили

18

10,71

15

7,5

-3

-3,21

По догляду за дитиною

16

9,52

18

9

+2

-0,52

Закінчення строку договору

46

27,38

37

18,5

-9

-8,88

Скорочення штатів

8

4,76

15

7,5

+7

+2,74

Розрахуємо коефіцієнт плинності кадрів у 2008 році:

Розрахуємо коефіцієнт плинності кадрів у 2009 році:

Що стосується коефіцієнта плинності кадрів, то тут можна відзначити, що він зріс на 1,98%.

На підставі соціологічних досліджень виявлено, що допустима межа значень коефіцієнта плинності повинен становити 5−7%. Якщо плинність на підприємстві менше 5%, то спостерігається негативний процес «старіння» персоналу, якщо ж більше 7% - то відбувається зниження продуктивності праці.

При аналізі плинності персоналу важливо знати, що працівники з більш тривалим стажем залишаються на підприємстві, для цього визначається коефіцієнт стійкості кадрів (Кст):

де Чст — чисельність звільнених працівників зі стажем роботи більше одного року, осіб.

Оп — оборот прийнятих працівників.

Чисельність звільнених працівників зі стажем роботи більше одного року:

2008р. — 21 осіб

2009р. — 15 осіб

коефіцієнт стійкості кадрів 2008р. :

коефіцієнт стійкості кадрів 2009р. :

Коефіцієнт стійкості кадрів в 2009 році зріс відносно 2008 року на 4,24%.

Це означає, що з підприємства в 2009 році звільнилося більше ніж у 2008 році робітників, які пропрацювали на підприємстві більше одного року. Підприємство втрачає кваліфікованих робітників. Знижується продуктивність праці.

Щоб утримати людей, потрібно збільшити заробітну плату, покращити соціальні умови праці.

Аналіз оберту робочої сили

Таблиця 1. 6

Рух робочої сили

2008р.

%

2009 г.

%

Чисельність працівників, усього

1095

100

1099

100

Прийнято

25

2,28

17

1,55

Вибуло

168

15,34

200

18,2

Розрахуємо коефіцієнт оберту по прийому на 2008 рік:

Розрахуємо коефіцієнт оберту по прийому на 2009 рік:

Розрахуємо коефіцієнт оберту по звільненню на 2008р. :

Розрахуємо коефіцієнт оберту по звільненню на 2009р. :

Розрахуємо коефіцієнт загального оберту у 2008 році:

Розрахуємо коефіцієнт загального оберту у 2009 році:

Коефіцієнт обороту з прийому на роботу знизився в 2009 році в порівнянні з 2008 роком на 0,73%. Це негативна тенденція, тому що прийом працівників знизився на даному підприємстві. Перш за все, це пояснюється небажанням працівників працювати на підприємстві.

У той же час коефіцієнт обороту з вибуття у 2009 році в порівнянні з 2008 роком зріс на 2,86%. Це говорить про негативну тенденцію — працівники не зацікавлені в роботі на даному підприємстві.

трудовий показник робоча сила

Таблиця 1.7. Аналіз вікового і освітнього складу кадрів

Вікові інтервали

2008р

2009р

Відхилення

Чол.

%

Чол.

%

Абсолютне, чол.

Відносне,

%

15−34 роки

234

21,37

233

21,2

-1

-0,43

35−49 років

548

50,05

572

52,05

+24

+4,38

50−54 роки

261

23,84

257

23,38

-4

-1,53

55−59 років

52

4,75

37

3,37

-15

-28,85

Всього

1095

100

1099

100

+4

-26,43

Аналізуючи таблицю 1. 7, ми бачимо, що в 2009 році:

зменшилась чисельність персоналу віком 15−34 років (на 1 чоловіка або 0,43%) відносно 2008 року.

зросла чисельність персоналу віком 35−49 років (на 24 чоловіка або 4,38%) відносно 2008 року;

зменшилась чисельність персоналу віком 50−54 років (на 4 чоловіка або 1,53%) відносно 2008 року;

значно зменшилась чисельність персоналу віком 55−59 років (на 15 чоловік або 28,85%) відносно 2008 року;

Зменшилась чисельність персоналу передпенсійного та пенсійного віку, а це зменшення лікарняних, зменшення звільнених на пенсію, і як факт зростання продуктивності праці.

Малюнок 5 — Динаміка чисельності штатних робітників за віком

Таблиця 1.8 Аналіз освітнього складу кадрів

Робітники, які закінчили учбові заклади

2008р

2009р

Відхилення

Чол.

%

Чол.

%

Абсолютне,

Чол.

Відносне,

%

I-II рівні акредитації

398

36,35

451

41,04

+53

+13,32

III-IV рівень акредитації

34

3,11

39

3,55

+5

+14,71

Інщі учбові заклади

663

60,55

609

55,41

-54

-8,14

Всього

1095

100

1099

100

+4

+19,89

Аналізуючи таблицю 1. 8, ми бачимо, що у 2008 році на підприємстві загальноосвітній склад працівників був наступним: I-II рівня акредитації складало 398 чоловік; III-IV рівня акредитації налічувалося 34 чоловік. Таким чином, близько 39% працівників мають середньо технічну і вищу освіту. Це характеризує не дуже високий рівень кваліфікації працівників.

Також з таблиці 1.8 можна зробити висновок, що у 2009 році збільшилась кількість персоналу, що закінчила учбові заклади I-II рівня акредитації на 53 чоловіка, а III-IV рівня акредитації - на 5 чоловік. Це характеризує високий рівень кваліфікації працівників.

Малюнок 6 — Динаміка структури чисельності штатних працівників за освітою.

Тема 2. Аналіз забезпеченості підприємства трудовими ресурсами

Таблиця 2.1. Аналіз забезпеченості підприємства трудовими ресурсами

Показники

2007р.

2008р.

2009р.

Планова чисельність персоналу, чол.

1232

1228

1223

Фактична чисельність персоналу, чол.

1193

1095

1099

Абсолютне відхилення, чол.

-39

-133

-124

Відносне відхилення, %

-3,17

-10,83

-10,14

Темп росту планової чисельності, %

-

99,68

99,59

Темп росту фактичної чисельності, %

-

91,79

100,37

Темп росту невистачі персоналу, %

-

341,03

93,23

Розрахуємо темп росту планової чисельності 2008р. :

1228/1232*100=99,68%

Розрахуємо темп росту планової чисельності 2009р. :

1223/1228*100=99,59%

Розрахуємо темп росту фактичної чисельності 2008р. :

1095/1193*100=91,79%

Розрахуємо темп росту фактичної чисельності 2009р. :

1099/1095*100=100,37%

Розрахуємо темп росту невистачі персоналу 2008р. :

133/39*100=341,03%

Розрахуємо темп росту невистачі персоналу 2009р. :

124/133*100=93,23%

Розрахуємо середній темп росту планової чисельності:

Розрахуємо середній темп росту фактичної чисельності:

Розрахуємо середній темп росту невистачі персоналу:

Аналізуючи дані таблиці 2.1 ми бачимо, що невистача персоналу найбільша у 2008 році у порівняні з 2007 і 2009 роками, що склало 133 чоловіка. Темп росту фактичної чисельності персоналу у 2009 році збільшився, що складає більш 100%.

Аналіз стану підготовки і навчання персоналу

Таблиця 2. 2

Показники

2008р.

2009р.

Загальна чисельність робітників, які пройшли професійне навчання, чол.

795

803

Навчено новим професіям, усього чол., у т. ч. :

первісна підготовка робітників, чол.

перепідготовка робітників, чол.

239

178

61

362

133

229

Навчено новим професіям:

на виробництві, чол.

в навчальних закладах, чол.

239

217

145

Підвищення кваліфікації, усього, чол., у т. ч. :

робочих, чол.

керівників, чол.

фахівців, чол.

556

522

34

441

388

12

41

Підвисили кваліфікацію:

на виробництві, чол.

в навчальних закладах, чол.

407

149

423

18

Таблиця 2. 3

Розрахунок відхилень

Показники

Відхилення 2009р. до 2008р.

Абсолютне, чол.

Відносне, %

Загальна чисельність робітників, які пройшли професійне навчання, чол.

+8

+1,01

Навчено новим професіям, усього чол., у т. ч. :

первісна підготовка робітників, чол.

перепідготовка робітників, чол.

+123

45

+168

+51,46

25,28

+275,41

Навчено новим професіям:

на виробництві, чол.

в навчальних закладах, чол.

22

+145

9,21

Підвищення кваліфікації, усього, чол., у т. ч. :

робочих, чол.

керівників, чол.

фахівців, чол.

-115

134

+12

+7

-20,68

25,67

+20,59

Підвисили кваліфікацію:

на виробництві, чол.

в навчальних закладах, чол.

+16

131

+3,93

87,92

Таблиця 2. 4

Розрахунок питомої ваги

Показники

2008р.

2009р.

Загальна чисельність робітників, які пройшли професійне навчання, чол.

795

803

Навчено новим професіям, усього чол.

239

362

Підвищення кваліфікації, усього чол.

556

441

Питома вага робітників, які навчились новим професіям

30,06

45,08

Питома вага робітників, які підвисили кваліфікацію

69,94

54,92

1. Розрахуємо абсолютне відхилення загальної чисельності робітників, які пройшли професійне навчання у 2009 году по відношенню до 2008 року:

803−795=8чол.

Розрахуємо відносне відхилення загальної чисельності робітників, які пройшли професійне навчання у 2009 році по відношенню до 2008 року:

803/795*100−100=1,01%

2. Розрахуємо абсолютне відхилення всіх робітників, які отримали нові професії у 2009 році по відношенню до 2008 року:

362−239=123чол.

Розрахуємо відносне відхилення всіх робітників, які отримали нові професії у 2009 році по відношенню до 2008 року:

362/239*100−100=51,46%

3. Розрахуємо абсолютне відхилення робітників, які пройшли первину підготовку у 2009 році по відношенню до 2008 року:

133−178=-45чол.

Розрахуємо відносне відхилення робітників, які пройшли первину підготовку у 2009 році по відношенню до 2008 року:

133/178*100−100=-25,28%

4. Розрахуємо абсолютне відхилення робітників, які пройшли перепідготовку у 2009 році по відношенню до 2008 року:

229−61=168чол.

Розрахуємо відносне відхилення робітників, які пройшли перепідготовку у 2009 році по відношенню до 2008 року:

229/61*100−100=275,41%

5. Розрахуємо абсолютне відхилення робітників, які пройшли навчання на виробництві у 2009 році по відношенню до 2008 року:

217−239=-22чол.

Розрахуємо відносне відхилення робітників, які пройшли навчання на виробництві у 2009 році по відношенню до 2008 року:

217/239*100−100=-9,21%

6. Розрахуємо абсолютне відхилення робітників, які пройшли навчання в навчальних закладах у 2009 році по відношенню до 2008 року:

145−0=145чол.

7. Розрахуємо абсолютне відхилення всіх робітників, які підвисили кваліфікацію у 2009 році по відношенню до 2008 року:

441−556=-115чол.

Розрахуємо відносне відхилення всіх робітників, які підвисили кваліфікацію у 2009 році по відношенню до 2008 року:

441/556*100−100=-20,68%

8. Розрахуємо абсолютне відхилення робочих, які підвисили кваліфікацію у 2009 році по відношенню до 2008 року:

388−522=-134чол.

Розрахуємо відносне відхилення робочих, які підвисили кваліфікацію у 2009 році по відношенню до 2008 року:

388/522*100−100=-25,67%

9. Розрахуємо абсолютне відхилення керівників, які підвисили кваліфікацію у 2009 році по відношенню до 2008 року:

12−0=12чол.

10. Розрахуємо абсолютне відхилення фахівців, які підвисили кваліфікацію у 2009 році по відношенню до 2008 року:

41−34=7чол.

Розрахуємо відносне відхилення фахівців, які підвисили кваліфікацію у 2009 році по відношенню до 2008 року:

41/34*100−100=20,59%

11. Розрахуємо абсолютне відхилення робітників, які підвисили кваліфікацію на виробництві у 2009 році по відношенню до 2008 року:

423−407=16чол.

Розрахуємо відносне відхилення робітників, які підвисили кваліфікацію на виробництві у 2009 році по відношенню до 2008 року:

423/407*100−100=3,93%

12. Розрахуємо абсолютне відхилення робітників, які підвисили кваліфікацію в навчальних закладах у 2009 році по відношенню до 2008 року:

18−149=-131чол.

Розрахуємо відносне відхилення робітників, які підвисили кваліфікацію в навчальних закладах у 2009 році по відношенню до 2008 року:

18/149*100−100=-87,92%

13. Розрахуємо питому вагу робітників, які навчились новим професіям у 2008р. :

239/795*100=30,06%

Розрахуємо питому вагу робітників, які навчились новим професіям у 2009р. :

362/803*100=45,08%

14. Розрахуємо питому вагу робітників, які підвисили кваліфікацію у 2008р.

556/795*100=69,94%

Розрахуємо питому вагу робітників, що підвищили кваліфікацію в 2004 г. :

441/803*100=54,92%

Наведемо динаміку структури підготовки і підвищення кваліфікації кадрів у вигляді графіку на малюнку 7.

Малюнок 7 — Динаміка структури підготовки і підвищення кваліфікації кадрів

Таким чином, за даними розрахунків і таблиць 2.3 і 2. 4:

кількість робітників, які навчились новим професіям у 2009г. у порівнянні з 2008г. збільшилась на 123 чол. (51,46%). Кількість робітників, які підвищили кваліфікацію, зменшилось на 115чел. (20,68%).

Кількість робітників, які підвищили кваліфікацію у 2009 році у порівняні з 2008 роком, зменшилось на 115чол.

Тема 3. Аналіз організації праці

Таблиця 3.1.

Аналіз використання фонду робочого часу

Показники

2008р.

2009р.

Абсолютне відхилення

Відносне відхилення, %

Фонд робочого часу, чол-год.

2 207 520

2 206 792

-728

-0,03

Відпрацьовано

1 978 496

1 938 456

-40 040

-2,02

Не відпрацьовано, у т. ч.

229 024

268 336

+39 312

+17,17

відпустка

210 240

191 616

-18 624

-8,86

тимчасова непрацездатність

4080

4368

+288

+7,06

учбова відпустка

3600

2880

-720

-20

неявка з дозволу адміністрації

5760

19 936

+14 176

+246,11

неявки у зв’язку з переводом на скорочений робочий день

5344

9536

+4192

+78,44

За даними таблиці 3. 1, зробимо висновок:

у 2009р. фонд робочого часу зменшився на 728 чол. — год. Це пов’язано, передусім, з тим, що значно зменшилась кількість відпрацьованих днів;

відпрацьовано у 2009р. на 40 040 днів менше, ніж у 2003р. ;

не відпрацьовано у 2009р. Більше, ніж у 2008р. на 39 312 днів за рахунок збільшення кількості відпусток і учбових відпусток.

Таблиця 3.2.

Аналіз сполучення професій робочих

Підрозділ

Усього робітників

З них сполучують професії

при роботі на різнотипних верстатах

при вико-нані основ-них і допо-міжних робіт по обслуго-вуванню обладнання

при виконані декількох видів допоміжних робіт

чол.

%

чол.

%

чол.

%

чол.

%

Енерго-механічна служба

186

100

58

31,18

80

43

27

14,52

Механічна ділянка

25

100

9

36

11

44

3

12

Електроцех

28

100

11

39,29

14

50

6

21,43

СТОСІВ

20

100

5

25

8

40

2

10

Головний корпус

45

100

13

28,9

15

33,3

7

15,56

Радіальне відділення

21

100

6

28,57

9

42,86

4

19,05

Навантаження

23

100

7

30,43

11

47,83

3

13,04

ДАБ

24

100

7

29,17

12

50

2

8,3

Як видно із даних таблиці 3.2 для енерго-механічної служби найбільш характерно сполучення робіт основних професій із допоміжними роботами по обслуговуванню обладнання.

Поширення отримало и сполучення декількох основних професій при роботі на різнотиповому обладнані. Незначно поширено сполучення функцій серед допоміжних робітників. Усього у службі сполучують професії 88. 7% робітників (31,18+43+14,52), тому доцільно розглянути можливі варіанти самополучення професій у службі.

Тема 4. Аналіз впливу трудових показників на ефективність роботи підприємства

Таблиця 4. 1

Вихідні дані для аналізу впливу зміни ФОП на собівартість продукції

Статті витрат,

тис. грн.

2008 р.

2009 р.

Абсолютне

відхилення,

тис. грн.

грн.

%

грн.

%

Матеріальні витрати

357 951,84

67,21

268 426,5

59,34

-89 525,34

Витрати на оплату праці

65 483

12,3

78 341,2

17,32

12 858,2

Відрахування на соціальні потреби

25 145,47

4,72

30 083,02

6,65

4937,55

Амортизаційні відрахування

59 347,88

11,14

48 623,12

10,75

-10 724,76

Інші операційні витрати

24 663,51

4,63

26 879,3

5,9

2215,79

Повна собівартість

532 591,7

100

452 353,14

100

-80 238,56

Розрахуємо питому вагу кожної статті витрат у повній собівартості продукції і проаналізуємо динаміку питомої ваги витрат на оплату праці підприємства.

Відносна зміна собівартості за рахунок зміни окремої статті за два роки визначається за формулою:

де ВЗ — відносна зміна повної собівартості,%;

АЗоп — абсолютна зміна статті витрат на оплату праці в аналізованому періоді, грн. ;

АЗс — абсолютна зміна повної собівартості в аналізованому періоді, грн.

тис. грн.

Проаналізувавши таблицю 4. 1, ми бачимо, що:

— питома вага матеріальних витрат в 2009р. зменшилась відносно 2008р. на 7,87%;

— питома вага витрат на оплату праці в 2009р. збільшилась відносно 2008р. на 5,02%;

— питома вага відрахувань на соціальні потреби в 2009р. збільшилась відносно 2008р. на 1,93%;

— питома вага амортизаційних відрахувань в 2009р. зменшилась відносно 2008р. на 0,39%;

— питома вага інших операційних витрат в 2009р. збільшилась відносно 2008р. на 1,27%;

Зобразимо структуру собівартості графічно (малюнок 8,9).

Малюнок 8 — Структура повної собівартості в 2008 р.

Малюнок 9 — Структура повної собівартості в 2009р.

Список літератури

1. Анализ трудовых показателей: Учеб. пособие для вузов / А. В. Никитин, Н. А. Кольцов, И. А. Самарина и др.; Под ред. П. Ф. Петроченко. — М.: Экономика, 1989. — 288 с.

2. Анализ хозяйственной деятельности в промышленности: Учебник / Н. А. Русак, В. И. Стражев, О. Ф. Мигун и др.; Под общ. ред. В. И. Стражева. — Мн.: Выш. шк., 1998. — 398 с.

3. Багрова І.В. Нормування праці: Навчальний посібник. — К.: Центр навчальної літератури, 2003. — 212 с.

4. Бараник З. П. Статистика праці: Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 2003. — 246 с.

5. Економічний аналіз: Навч. почібник / М. А. Болюх, В. З. Бурчевський, М.І. Горбаток; За ред. акад. НАНУ, проф. М. Г. Чумаченка. — К.: КНЕУ, 2001. — 540 с.

6. Ерохина Р. И., Самраилова Е. К. Анализ и моделиролвание трудовых показателей на предприятии: Учеб. пособие / Под ред. проф.А. И. Рофе. — М.: Издательство «МИК», 2000. — 160 с.

7. Завіновська Г. Т. Економіка праці: Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 2003. — 300с.

8. Коробов М. Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств: Навч. посіб. К.: Т-во «Знання», КОО, 2003. — 294 с.

9. Палий В. Ф., Суздальцева Л. П. Технико-экономический анализ производственно-хозяйственной деятельности машиностроительных предприятий: Учебник для вузов по специальности «Экономика и управление в машиностроении». — М.: Машиностроение, 1989. — 272 с.

10. Конспект лекцій.

Показать Свернуть
Заполнить форму текущей работой