Аналіз туристичних потоків в Італії

Тип работы:
Курсовая
Предмет:
Спорт и туризм


Узнать стоимость новой

Детальная информация о работе

Выдержка из работы

Зміст

Вступ

Розділ 1. Огляд літератури стосовно туристичного потоку в Італії

Розділ 2. Теоретичні аспекти поняття туристичний потік

2.1 Поняття туристичного потоку

2.2 Статистика туристських потокыв

2.3 Туристичні потоки і економіка туризму

Розділ 3. Аналіз туристичних потоків Італії

3.1 Історичні передумови туризму в Італії

3.2 Географічні особливості туризму в Італії

Висновок

Список літератури

Додаток

Вступ

Актуальність даної теми величезна, адже Італію відвідують не тільки російські та українські туристи, але і гості з-за кордону.

Туристський потік — це кількість зареєстрованих туристів, що побували в тій або іншій місцевості. Кількість прибутку (виїзду) служить основним показником, що характеризує туристський рух для конкретного туристського центру.

Але також туристські потоки можна розглянути і як деякі географічні напрями. Для цього, звичайно ж, потрібно знати, звідки і куди ці величезні туристські маси прямують. Ну, а вивчивши подібну динаміку можна, наприклад, вже робити виводи, в якому саме регіоні найбільш популярний ваш туристський центр, а де слід провести рекламну кампанію, аби підсилити попит на турпродукт.

Все це підкреслює актуальність, вибраною нами для дослідження теми.

Об'єктом нашого дослідження слід вважати особливості туристичного потоку в Італії та обслуговування туристів на підприємствах туризму.

Предметом же даного дослідження, вважатиметься аналіз туристичних потоків в Італії.

Мета даної курсової роботи — виявити зовнішні та внутрішні туристичні потоки на прикладі Італії.

Для досягнення поставленої мети визначено наступні завдання:

виділити і охарактеризувати основу туристичного потоку;

розкрити класифікацію засобів туристичного потоку;

детально розглянути особливості обслуговування туристів Італії.

Розділ 1. Огляд літератури стосовно туристичного потоку в Італії

В періодичних статтях (див. додаток А) дається визначення туристичного потоку зокрема в Італію, ці статті представлені 2002−2008 рр. Визначаються напрямки щодо його пожвавлення. Адже, Італія, напевно, найпривабливіша для туризму країна.

Усі подорожі як у внутрішньому, так і в міжнародному туризмі кваліфікуються як організовані і неорганізованна.

Організованим туризмом вважаються індивідуальні і групові подорожі по своїй країні або за межу, здійснювані з допомогою або за допомогою туристських фірм.

Неорганізованим туризмом вважаються індивідуальні і групові подорожі по своїй країні або за межу, організовувані їх учасниками. У нашій країні по відношенню до цієї категорії туризмові часто. Застосовується термін «самодіяльний туризм» (у просторіччі «дикуни»). Спеціальна статистика організованого і неорганізованого туризмові в національному і міжнародному масштабах не ведеться, проте, по зниженнях ціни експертів, на частку організованого туризмові доводитися близько 35%, на частку неорганізованого туризмові - близько 65% загального об'єму Світового туризмові. Загалом туристському обміні з країнами далекого зарубіжжя частка організованих подорожей у в'їзному туризмі складає близько 30%, у виїзному туризмі - примерно43%.

Хоча частка організованих подорожей поки що значно уступає довше неорганізованих поїздок, в абсолютних цифрах організований туризм складає вельми численні потоки, які з долі в рік зростають.

Туристська фірма — збірне поняття. Під нею мається на увазі підприємницька структура, що займається на комерційній основі посередницькими операціями в сфері купівлі-продажу туристських послуг. Сама туристська фірма не проводити туристські послуги, вона не розташовує для цього необхідним засобами виробництва, тому виконує чисто посередницькі функції, а саме за дорученням споживача купує різні туристські послуги у виробників (готелів, транспортних підприємств, підприємств живлення і розваги й ін.). Туристська фірма займає місце посередника між виробником і споживачем туристських послуг (туристами).

Туристський бізнес у більшій частині країн представлень численними підприємницькими структурами. Смороду створюються і здійснюють діяльність відповідно до національного законодавства і зобов’язані строго дотримувати встановлені для них стандарти, вимоги, умови.

Слід підкреслити, що в діяльності туристських фірм спостерігаються істотні відмінності, пов’язані з об'ємами і характером операцій, місцем на ринку, спеціалізацією діяльності й іншими умовами туристського ринку.

Перш за всі туристські фірми діляться на туроператорів (турорга-нізаторов) і турагентства (турагентів).

Туроператори є оптовими продавцями туристського продуктові і займають місце між виробниками туристських послуг і їх роздрібними продавцями. Для створення масового туристського продуктові смороду купують у готелів, ресторанів, транспортних підприємств великий об'єм їх послуг, з яких формують турпакети для групових і індивідуальних подорожей по встановлених маршрутах.

Туроператори є головними генераторами організованого туризмові. Основні завдання їх роботи полягають у вивченні і задоволенні ринкового попитові. Оптовим турфірмам доводитися інвестувати в розвиток свого бізнесу значні фінансові кошти, необхідні для просування своїх торгової марки і продуктові, створення ефективної збутової мережі й ін.

Велика фрагментарність і сегментація туристського ринку і попиту викликає необхідність концентрації діяльності туроператорів на конкретних напрямах спеціалізації свого турпродукта.

Також були проаналізовані такі джерела:

Ільіна Е.Н. Туроперейтінг: організація діяльності М. 2002. в джерелі йдеться про те, що туризм стає дедалі прибутковішою галуззю економіки і набуває все відчутнішого значення для господарства як окремих країн, так і цілих регіонів. Масштаб і стабільність темпів зростання перетворюють туризм на одну з пріоритетних галузей. В 2000 р. прибутки від туризму склали $ 475,8 млрд., що перевищило обсяги світової торгівлі автомобілями та продуктами харчування.

Активізація діяльності туристичної сфери забезпечується наявністю розвиненої індустрії туризму, створенням ринку туристичних послуг, забезпеченням галузі кваліфікованими кадрами.

Основним ринковим продуктом у туризмі є тури — спеціально розроблені програми в комплексі з системою заходів для їх реалізації, спрямовані на задоволення мети відпочинку.

Розробка турів, їх ринкова реалізація і організація споживання є основою діяльності туристичних підприємств — туроператорів і турагенцій. Це найбільш трудомістка робота, виконання якої вимагає різнобічних знань і навичок як теоретичного, так і практичного характеру. Саме ця потреба обумовила виокремлення методичного аспекту розробки і організації турів в окрему навчальну дисципліну.

Даний навчальний курс має суто практичну спрямованість. Він розрахований на студентів старших курсів, що вже мають певну теоретичну базу в результаті вивчення комплексу спеціальних дисциплін: туристичні ресурси, організація і економіка туризму, системи гостинності, основи маркетингу і менеджменту. Методична побудова курсу передбачає обов’язкове практичне закріплення теоретичного матеріалу.

Лекційну частину курсу можна умовно поділити на чотири розділи: теоретико-методичний, у якому викладені основні підходи і принципи розробки туристичного продукту; власне методику розробки певного виду турів; економічний, у якому розглядаються питання розрахунку собівартості і ринкової ціни турпродукту; маркетинговий, що висвітлює проблеми конкурентоздатності турпродукту, методи його просування на ринку туристичних послуг. Вивчення кожного розділу супроводжується виконанням відповідних практичних завдань, які дозволяють відпрацювати окремі аспекти з розробки турів (за їх мотивацією, видом, формою, напрямком, основними споживчими сегментами та іншими характеристиками).

Зорін і.В., Квартальнов в.А. Енциклопедія туризму: Довідник. — М.: Фінанси і статистика, 2001 в книзі розповідається про те, що сьогодні, коли вітчизняний книжковий ринок насичений работами по туризму в основному прикладного характеру, гостро встало питання про видання підручника комплексного типа, що поєднує теорію з практикою ведення туристського бізнесу. Фундаментальниє знання важливі не самі по собі, а як інструмент, позволяющий фахівцеві орієнтуватися на реальному світі туризму.

Справжній підручник є виданням такого роду. Представлена в нім теорія, що спирається на конкретні факти розвитку міжнародного туризму, у свою чергу покликана забезпечити пізнання істоти цього суспільного явища. Вона дає наукове пояснення просторовій організації туризму, происходящим в нім процесам, дозволяє осмислити туристську практику, виявити принципи раціонального господарювання, обснувати політику держави в області туризму.

Крім того, інформація, що міститься в підручнику, допоможе грамотно діяти в реальному житті в будь-якій якості: прідприємцю, працівникові туристської компанії або службовцеві в структурі управління туризмом, а також самому туристові. Знання механізму функціонування туристської системи і закономірностей її розвитку незамінні при ухваленні управлінських рішень, виробленні стратегії конкуренції і ціноутворення в умовах влади ринку. Чим глибше будуть ці знання, тим вище рейтинг фахівця.

Багатий фактичний матеріал використовується не лише в якості ілюстрацій до теоретичних положень, але має більшу самостійну цінність. Підручник знайомить з рівнем туристською активності, мір0ою концентрації туристських ринків, кількісними оцінками економічного вкладу міжнародного туризму і так далі.

Підручник спирається на матеріали спеціалізованих ООН, Європейського Союзу, Усесвітньою туристською організації (СОТ), національних туристських адміністрацій, Держкомстату Росії і ін. Автором притягувався спеціалізований періодичний друк.

Композиція учбового видання відповідає завданню підготовки кадрів для формування цивілізованого ринку туризму. Робота починається з визначення об'єкту вивчення, його єства і кордонів. Потім розглядаються питання статистики: показники міжнародного туризму, методи збору і обробки статичної інформації, напрями вдосконалення статистичного обліку в туризмі. Центральне місце в книзі займають проблеми попиту і пропозиції в туризмі. Дається характеристика сутності і особливостей туристського попиту. Представлена географія туристських потоків як реалізованого туристського попиту. Ряд глав присвячений туристській пропозиції, тобто економічній поведінці виробників туристських товарів і послуг, і питанню рівноваги на туристському ринку. Тут же просліджуються зміну в природі туристського бізнесу під впливом сучасних інформаційних технологій, а також в структурі світового туристського ринку. На закінчення розкриваються процеси транснаціоналізації і глобалізації в туризмі. Вони служать закріпленню учбового матеріалу. Книга забезпечена наочним матеріалом у вигляді таблиць, графіків, діаграм. В кінці наводяться список літератури, що рекомендується, і наочний покажчик.

На основі досліджуваної літератури, я виявила таки особливості:

Туристичний потік — тимчасове переміщення людей з місця свого постійного мешкання в іншу країну або місцевість в межах своєї країни в в цілях отримання задоволення і відпочинку, оздоровчих, гостьових, пізнавальних або в професійно-ділових цілях, але без заняття оплачуваною роботою у відвідуваному місці. Виділимо основні особливості туризма:

— на відміну від подорожей туризм — це переміщення людей в досить короткі проміжки часу;

— для туризму поважно визначити категорію місця постійного мешкання (місце проживання);

— визначення періоду вільного часу виходить із загального розуміння туризму як способу відпочинку;

— найважливішою категорією є мета туризму, яка дозволяє чітко виділити види діяльності. Головні цілі туризму: розважальні (аттрактівні), рекреаційні і пізнавальні. Вторинними за значимістю є цілі оздоровчі і лікувальні. Далі слідують професійно-ділові, гостьові і пр. ;

— туризм — важлива складова економіки багатьох держав.

Основними цілями туризму визначається:

1) дозвілля, рекреація і відпочинок;

2) відвідини знайомих і родичів;

3) ділові і професійні цілі;

4) лікування;

5) релігія і паломництво;

6) інші цілі.

Розділ 2. Теоретичні аспекти поняття туристичний потік

2.1 Поняття туристичного потоку

Туристський потік — це кількість зареєстрованих туристів, що побували в тій або іншій місцевості. Кількість прибутку (відбуття) служить основним показником, що характеризує туристський рух для конкретного туристського центру.

Але також туристські потоки можна розглянути і як деякі географічні напрями. Для цього, звичайно ж, потрібно знати, звідки і куди ці величезні туристські маси прямують.

Саме на таке значення виріс показник переміщення іноземних туристів за перші чотири місяці цього року в порівнянні з даними 2007 років. Це говорить про відносну стабільність світового туристичного сектора, не дивлячись на нестабільність світової економіки. Такі дані опублікувала Світова Організація Туризму (OMT). З відкритих джерел стало відомо, перспектива розвитку світового туризму на 2008 рік виглядає вельми позитивно. Надії вселяють цифри 2007 років, коли кожного місяця в подорожі вирушали порядка 100 мільйонів чоловік.

Генеральний представник ОМТ, Франчесько Франгиалі, відмітив, що стан галузі залежатиме від темпів розвитку економіки в цілому і, зокрема, від зростання цін на енергоносії і продукти харчування.

За 4 місяці 2008 років всі основні регіони, такі як Середній Схід, Північно-західна Європа, Південна Азія, Центральна і Південна Азія показали позитивні результати в туристичній сфері, простіше кажучи — туристичний інтерес безперервно зростає.

Спостерігається поступова зміна туристичній ситуації в Північній Америці. Це відбувається із-за збільшення інтересу з боку іноземних туристів до США і до країн Карібського басейну в порівнянні з «застійним» 2007 роком.

Незначне зростання показала Європа, де найбільшого успіху досягли Середземноморська і Південна частина Європи. Найзначніший розвиток галузі з січня по квітень випробували наступні країни: Туреччина, Швеція, Болгарія, Латвія, Литва, Ізраїль і Мальта.

Крім того, країни Азії і Тихоокеанського регіону випробували невеликий підйом своїх туристичних показників: у Азії - Китай, Японія, Камбоджа, Індонезія, Фіджі, Індія і Непал; у Америці - США, Куба, Ямайка, Коста-Ріка, Сальвадор, Панама, Чилі, Перу і Уругвай; а в Африці - Єгипет і Марокко.

Хоча в цілому зафіксований спад туристичних потоків в порівнянні з 2008 р., в другому півріччі намітилася позитивна динаміка.

Усесвітня туристична організація ООН (UNWTO) опублікувала дослідження World Tourism Barometer, згідно якому в 2009 р. кількість міжнародних туристів скоротилася на 4,3% в порівнянні з 2008 р., до 880 млн. чоловік. Об'єм доходів туристичної галузі зменшився в 2009 р. на 6%, до $ 887 млрд.

UNWTO прогнозує, що в 2010 р. потік міжнародних туристів збільшиться на 3−4%, що пов’язане перш за все з початком виходу багатьох держав світу з економічної кризи.

Генеральний секретар Усесвітньої туристичної організації Талеб Ріфаї заявив, що в результаті глобальної економічної кризи і «невизначеності довкола вірусу грипу A/H1N1» 2009 р. став одним з найважчих для туризму. Найскладнішими називаються перші три місяці 2009 р., коли потік туристів по всьому світу скоротився на 10%. У другому кварталі падіння склало 7%.

Проте вже в другій половині 2009 р. Азіатсько-тихоокеанський регіон і Близький Схід продемонстрували позитивну динаміку в'їзного потоку іноземних туристів. Потім зростання туристів було відмічене і у світовому масштабі. «Зміна тенденції на підвищення намітилася в останній квартал 2009 р., коли ми зареєстрували зростання потоку туристів на 2%», — відзначає пан Ріфаї. Завдяки збільшенню числа міжнародних туристів в останньому кварталі спад за підсумками 2009 р. виявився меншим, ніж очікувалося.

Більш всього потік туристів в 2009 р. скоротився в Європі і на Близькому Сході. Європа недолічилася 6% туристів після падіння їх потоку в першій половині року на 10%. При цьому показники країн Західної, Південної Європи і Середземномор’я порівняно краще за аналогічні показники країн Центральної, Східної і Північної Європи. Близький Схід також втратив 6% туристів і хоча не показав темпів зростання минулих років, але частково відновився в другій половині року.

Особливі багато туристів недолічився один з найпопулярніших європейських напрямів -- Іспанія. За даними держсекретаря Іспанії у справах туризму Хоана Меськиди, в 2009 р. країну відвідало на 8,7% менше туристів, чим в 2008 г. -- всього 52 млн. чоловік, гірший показник за останні шість років. На думку пана Меськиди, це пов’язано в першу чергу з кризою, що охопила Великобританію, Францію і Німеччину -- основних постачальників туристів на іспанські курорти. Туристи витратили на 6,8% менше грошей, відпочиваючи в Іспанії, чим в 2008 р., хоча середні витрати на кожного туриста збільшилися на 2,1%. Іспанський сектор туристичних послуг -- другий після будівельного сектора, який більш всього постраждав від кризи. Рівень безробіття в Іспанії складає 12,9%.

Північна і Південна Америка завершили 2009 р. з падінням кількості туристів на 5%, а Каріби повернулися до зростання в останні чотири місяці 2009 р. Менше туристів втратило країни Азії -- 1,9%. Кількість прибуток в країни Азіатсько-тихоокеанського регіону з січня по червень знизилася на 7%, проте в другій половині року туристичний потік продемонстрував зростання в 3%. Багато туристів, які все ж вирішилися відправитися на відпочинок за рубіж, вважали за краще економити і були не настільки марнотратні, як в минулі роки.

По аналогії з кризами минулих років в 2009 р. жителі багатьох країн вважали за краще подорожувати недалеко від будинку, не виїжджаючи за межі своєї держави. Деякі напрями, завдяки зростанню внутрішнього туризму і за підтримки місцевими урядами цієї тенденції, частково компенсували втрати від скорочення масштабів міжнародного туризму. Прикладом тому стали ринки туристичних послуг Китаю, Бразилії, Іспанії.

Єдиним регіоном світу, який, не дивлячись на кризу, залучив більше туристів, виявилася Африка, де їх потік збільшився в 2009 р. на 5,1%. У числі країн, яким удалося в 2009 р. збільшити потоки туристів, Марокко, Кенія, Куба, Домініканська Республіка, Південна Корея, Іран, Непал, Швеція, Македонія, Угорщина, Сербія і Туреччина.

2.2 Статистика туристських потоку

Статистика міжнародного туризму включає два основні розділи: статистика туристських потоків і статистика туристських доходів і витрат. Для кожного з них СОТ розробила перелік основних показників, інформативних і відносно легко вимірюваних. Найважливішими показниками туристських потоків є кількість прибутку (вибутку) і тривалість перебування.

Під кількістю прибутку (вибутку) розуміється число зареєстрованих туристів, прибулих в ту або іншу країну (вибулих з неї) за певний період часу, зазвичай календарний рік.

Оскільки турист може відвідати декілька країн протягом року і навіть в ході однієї поїздки побувати в різних державах, фактична чисельність туристів менше кількості прибутку (вибутку).

Статистика прибутку (вибутку) містить кількісний опис туристських потоків в світі. До кінця 90-х років XX ст число міжнародних туристських поїздок перевищило 650 млн. Не дивлячись на короткочасні коливання і спади в окремі роки, в розвитку туризму просліджується стійка тенденція до підвищення. Середні щорічні темпи приросту туристських прибутку за період з 1950 по 1999 р. складають 7%.

Статистичні дані про прибутку групуються по цілях подорожі, видах використовуваного транспорту, місяцях заїздів, регіонах і країнах походження туристів.

СОТ виділяє шість, декілька відмінних по складу від прийнятих у вітчизняній географії, туристських макрорегіонів світу:

Європейський — країни Західної, Північної, Південної, Центральної і Східної Європи, включаючи всі колишні республіки СРСР, а також держави Східного Середземномор’я (Ізраїль, Кіпр, Туреччина);

Американський — країни Північної, Південної, Центральної Америки, острівні держави і території Карібського басейну;

Азіатсько-тихоокеанський — країни Східної і Південно-східної Азії, Австралія і Океанія;

Африканський — країни Африки, окрім Єгипту і Лівії;

Південно — Азіатський — всі країни Південної Азії;

Ближній — Східний — країни Західної і Південно-західної Азії Єгипет і Лівія.

Регіональний розподіл міжнародних туристських потоків в головних рисах склався давно. З початку масових туристських обмінів по теперішній час на світовому ринку туризму помітно виділяється Європа (386 млн. прибутку в 1999 р.). Цей регіон користується великою популярністю у самих європейців, а також жителів США і Канади. Другу позицію довгі роки міцно утримує Америка (127 млн. прибутку в 1999 р.). Європа і Америка, перш за все Північна, є ключовими туристськими регіонами. На них доводиться 4/5 всіх прибутку в світі.

Динаміка міжнародного туризму по регіонах світу в останніх 45 років виявляє істотні відмінності. При загальному 20-кратному збільшенні туристських потоків на планеті в Європі і Америці вони зростали темпами, близькими до середньосвітових (6,6 і 5,9% в рік відповідно). Молоді туристські регіони — Азіатсько-тихоокеанський, Ближній — Східний і Африканський — розвиваються швидше. У окремі роки темпи приросту туристських прибутку в них виражаються двозначними цифрами. Проте вони менш стійкі до дії, часто негативної, політичних і економічних чинників. Періоди прискореного зростання туризму в них змінялися стагнацією і спадами.

За минулі десятиліття найбільш динамічним був Азіатсько-тихоокеанський регіон, в якому середні багатолітні темпи зростання числа прибутку в 9 разів випереджали середньосвітові. Деяке скорочення туристської активності в країнах Східної, Південно-східної Азії і Океанії в 1997—1998 рр. було пов’язане зі світовою фінансовою кризою. Але вже в 1999 р. регіон здолав його наслідки, поставивши новий рекорд по туристських прибутку — 94 млн. поїздок.

Африканський континент і Близький Схід, відвідуваність яких збільшується порівняно швидко, при низьких абсолютних значеннях показника прибутку роблять слабкий вплив на світову динаміку туризму.

Нерівномірність темпів зростання міжнародного туризму в територіальному розрізі привела до зміни його регіональної структури в 90-х роках в порівнянні з 1950−1970 рр. Доля Європи і Америки знизилася при одночасному підвищенні питомої ваги Азіатсько-тихоокеанського регіону і деякої стабілізації положення останніх регіонів світу.

У XXI ст територіальна структура міжнародного туризму продовжуватиме мінятися при збереженні колишніх тенденцій розвитку. По прогнозах СОТ на 2020 р., Європа утримає домінуючі, хоча що вельми ослабіли, позиції на ринку туризму (717 млн. прибутку). Азіатсько-тихоокеанський регіон вийде на друге місце (438 млн. прибутку). Америка, перемістившись на рівень нижче, замикатиме трійку лідерів (284 млн. прибутку).

Кількість прибутку (вибутку) служить основним показником, що характеризує туристський рух. Прибуття (від'їзду) враховуються в абсолютному вираженні у вигляді числа поїздок за той або інший відрізок часу. Проте абсолютні показники туристських потоків не дозволяють судити про рівень туристської активності, оскільки вони залежать від загальної чисельності населення. Тому для оцінки інтенсивності туристських обмінів кількість прибутку (вибутку) розраховується на 100 чоловік населення, тобто виражається у вигляді відносної величини.

За даними СОТ, на 100 чоловік доводиться в середньому 10 поїздок. По окремих регіонах і субрегіонах значення показника істотно відхиляються від середньосвітового рівня. Якщо в Центральній Африці і Південній Азії в 1995 р. реєструвалося 0,5 прибутків на 100 чоловік населення, то в Карібському басейні і Океанії не менше 40.

Найвища туристська активність наголошується в Європі. У всіх субрегіонах — Західній, Північній, Південній, Центральній і Східній Європі - кількість прибутків, а також поїздок за кордон з розрахунку на 100 чоловік більше середньосвітового рівня. Для прибутків максимальних значень показник набуває в Південній і Західній Європі - понад 60 прибутків на 100 чоловік, для поїздок за кордон в Північній і Західній Європі - більше 70 вибутків на 100 чоловік.

Разом з кількістю прибутку (вибутку) в статистиці туристських потоків використовується інший показник — тривалість перебування. Вона вимірюється в годиннику для одноденних поїздок і ночівлях для відвідин-перебувань.

Під ночівлею розуміють одну добу, проведену одним туристом в даній країні (місці призначення).

Тривалість перебування всіх туристів в країні протягом певного тимчасового періоду, тобто загальна кількість ночівель, розраховується як твір числа туристських прибутків на середню тривалість перебування одного туриста в країні.

Облік ночівель лише на перший погляд здається простою і легкою справою. Тим часом можна навести немало прикладів з життя, що ставлять в безвихідь навіть самих дослідних фахівців. Чи здійснює ночівлю автомобіліст, що здійснює подорож і що зупиняється в мотелі на декілька годинників, аби прийняти душ, відпочити і того ж дня знову відправитися в дорогу? А що можна сказати про людину, яка відвідує родичів (за межами свого звичайного середовища) і повертається додому після півночі? Для відповіді на цих і інші аналогічні питання СОТ рекомендує керуватися двома критеріями: дати прибуття в місце призначення і вибуття з нього повинні розрізнятися, а мандрівна особа фактично ночувати під час відсутності на постійному місці проживання.

Залежно від тривалості перебування (числа ночівель) виділяють декілька сегментів ринку подорожей (таблиця. 2. 1). Короткострокові поїздки (1−3 ночівлі) робляться для відпочинку і розваг у вихідні і святкові дні, а також з діловими цілями. До другої групи (4−7 ночівель) входять поїздки з різними мотивами, здійснювані переважно під час додаткової відпустки. Цей сегмент ринку розвивається випереджаючими темпами. Середньострокові поїздки (8−28 ночівель) відвідувачі здійснюють, знаходячись в тривалій відпустці, головним чином для відпочинку. Нарешті, поїздки тривалістю 29−91 і 92−365 ночівель відносяться до довгострокового туризму. Частина осіб, перш за все економічно неактивних, роблять їх для відпочинку, розваг і лікування, інша — з діловими і професійними цілями (монтаж устаткування і ін.).

За даними СОТ, загальна кількість туристських ночівель в світі в 1994 р. склала 8,2 млрд. Основна їх доля — близько 70% - доводиться на внутрішній туризм. Статистичні дані про ночівлі групуються по календарних місяцях, типові і категорії засобів розміщення, а також територіальній ознаці. Тривалість перебування туристів неоднакова по країнах (таблиця. 2. 2). Ці відмінності обумовлені туристською спеціалізацією приймаючої країни (діловий туризм або подорожі ради розваги і відпочинку), рівнем цін на її внутрішньому ринку, характером туристських потоків (транзитні або кінцеві), віддаленістю від основних ринків виїзного туризму і деякими іншими чинниками. Залежно від їх поєднання середня тривалість перебування, наприклад, в країнах (територіях) Азіатсько-тихоокеанського регіону міняється від трьох ночівель в Сінгапурі до 24 в Австралії.

Таблиця 2. 1

Шкала тривалості перебування

Категорії відвідувачів

Кількість ночівель

Екскурсанти

0

Туристи

1−3

4−7

8−28

29−91

92−365

На відміну від статистики прибуток, що дає загальне уявлення про об'єм туристських потоків, статистика тривалості перебувань містить характеристику туристських подорожей. Збирана нею інформація про транзитні і кінцеві поїздки використовується при вивченні попиту різних груп туристів на послуги з розміщення.

Таблиця 2. 2

Середня тривалість перебування міжнародних туристів в країнах Азіатсько-тихоокеанського регіону в 2004 р.

Країни (території)

Кількість ночівель

Країни (території)

Кількість ночівель

Австралія

Нова Зеландія

Філіппіни

Японія

24,0

19,0

11,5

9,6

Тайвань

Таиланд

Малайзия

Сянган (Гонконг)

7,5

7,0

4,8

3,9

Розглянуті вище показники туристських потоків застосовуються не лише при статистичному обліку іноземних туристів, але і відносно місцевого населення, що відбуває за кордон або мандрівного в межах своєї країни. Тим самим забезпечується порівнянність баз даних в'їзного, виїзного і внутрішнього туризму.

2.3 Туристичні потоки і економіка туризму

За географічним принципом виділяється два види туризму: внутрішній і міжнародний.

Туризм внутрішній — подорож з туристичними цілями громадян країни в межах кордонів своєї держави без заняття оплачуваною діяльністю в місці тимчасового перебування. Внутрішній туризм не пов’язаний з перетином державного кордону і туристськими формальностями. Національна валюта, мова, документи залишаються колишніми. Внутрішнього туризму в світі припадає на частку 80−90% поїздок. Витрати на нього в 5−10 разів перевищують витрати на міжнародний туризм. Особливо популярний в США.

Міжнародний туризм охоплює поїздки з туристськими цілями за межі країни постійного місця проживання без заняття оплачуваною діяльністю в місці тимчасового перебування. На першій конференції ООН з туризму і подорожей, яка в 1968 году проходила в Римі, було розроблено визначення міжнародного туризму. «Іноземний турист — це „тимчасовий відвідувач“, тобто будь-яка особа, відвідуюча іншу країну, ніж та, в якій він постійно проживає, з будь-якою метою, окрім здійснення професійної діяльності, оплачуваної у відвідуваній країні.» До іноземних туристів відносяться всі тимчасові відвідувачі, прибулі в дану країну не менше чим на 24 години. У деяких країнах цей час може бути іншим. [2]

Розвиток міжнародного туризму в країнах, переважно приймаючих туристів, обумовлено прагненням збільшити приплив іноземної валюти і створити нові робочі місця. Багато країн за допомогою міжнародного туризму намагаються вирішити проблеми платіжного балансу. Іноземні туристи, що приїжджають, оплачуючи товари і послуги, забезпечують вступ валюти до бюджету приймаючої країни і тим самим активізують її платіжний баланс. Тому приїзд іноземних туристів отримав назву «Активного туризму». Виїзд туристів супроводжується відтоком національної валюти. Міжнародні платежі по туристських операціях такого роду фіксуються в пасиві платіжного балансу країни — експортера туристів, а сам туризм іменується «пасивним». По напряму туристського потоку виділяється в'їзний і виїзний туризм.

Туризм в'їзний — подорожі в межах країни осіб, що не проживають в ній постійно, з туристськими цілями без заняття оплачуваною діяльністю.

Туризм виїзний — подорожі осіб, що постійно проживають в одній країні, в іншу країну з аналогічними цілями без заняття оплачуваною діяльністю у відвідуваній країні.

По меті поїздки туризм ділиться на: рекреаційний, оздоровчий, пізнавальний, професійно-діловий, науковий, спортивний, паломнический, ностальгічний, екотуризм і так далі

Як правило, з підвищенням значущості туризму в економіці країни збільшується і впровадження держави в індустрію через міністерство з відповідними повноваженнями або за допомогою участі різних міжнародних організацій. Флагманом міжнародного туризму є Усесвітня туристська організація (СОТ). Існують також інші міжнародні організації, так або інакше пов’язані з туризмом, наприклад Міжнародна асоціація повітряного транспорту (IATA) і Міжнародна організація цивільної авіації (ICAO).

Крім того, є багато регіональних організацій, таких, як Європейська комісія подорожей (ЕТК), Азіатсько-тихоокеанська асоціація подорожей (РАТА), Карібська туристська організація і ін. Їх зусилля в основному направлені на маркетинг, просування і надання технічній допомозі. СОТ — більш оперативний, ніж дорадчий, орган. У його обов’язки входять надання допомозі країнам-членам цієї організації, дослідницька робота, що складається з семи основних сфер досліджень; забезпечення статистичною інформацією; гармонізація політик, що проводяться різними країнами; надання допомозі країнам-учасницям при максимізації позитивної дії туризму на їх економіку; спонсорування освіти і підвищення кваліфікації і так далі [20]

СОТ є наступником Міжнародного суспільства офіційних туристських організацій (UOTO), яке з 1946 р. об'єднувало близько 100 НТО. СОТ була створена на надзвичайній Генеральній асамблеї UOTO, проходившей в Мексиці з 17 по 23 вересня 1975 р., і стала правонаслідувачем в проведенні міжнародних дій, ніж раніше займалося UOTO. СОТ має чотири рівні членства. Звичайними членами є країни, які ратифікували або погодилися з конституційним статутом СОТ. На 1 січня 1994 р. до складу СОТ входять 120 країн.

Асоційованими членами є на сьогоднішній день три територіальні формування — Нідерландські Антілли, Гібралтар і Макао. Постійний спостерігач — Ватикан.

Членами, що приєдналися, на 1 січня 1994 р. були 187 міжнародних неурядових державних і приватних установ, які активно беруть участь в туризмі: готельні і ресторанні ланцюги, турагентства, авіакомпанії, туристські учбові і дослідницькі інститути і центри. Ці установи об'єднані в Комітет членів, що приєдналися, і платять внески СОТ. Вони запрошуються для участі в роботі різних органів СОТ і виконання спеціальних дій, які інші міжнародні організації не можуть проводити.

Структура СОТ включає: Генеральну асамблею, Виконавчу пораду, Генеральний секретаріат, Регіональний комітет, Комітет членів, що приєдналися, а також різні комісії і спеціалізовані комітети.

Генеральна асамблея — примусовий орган організації, що складається з делегатів від звичайних і асоційованих членів. Вони зустрічаються двічі в рік для прийняття бюджету організації і різних рекомендацій. Генеральною асамблеєю створено шість регіональних комісій: для Африки, Америки, Східної Азії і Тихоокеанського регіону, Південної Азії, Європи, Близького Сходу. Ці організації покликані проводити рекомендації асамблеї в підвідповідальні їм регіони і заохочувати внутрішньорегіональний туризм.

Виконавча порада об'єднує 20 звичайних країни-членів, вибраних на асамблеї. Вони зустрічаються двічі в рік і розробляють необхідні заходи для виконання резолюцій, прийнятих Генеральною асамблеєю. Вони виконують і контролюють бюджет організації.

Генеральний секретаріат складається з генерального секретаря і персоналу 85 міжнародних представників; він базується в Мадриді. Генеральний секретар застосовує директиви асамблеї і поради. Будучи главою секретаріату, він управляє діяльністю організації, представляє програму взаємин з урядами країн-учасниць, управляє рахунками поради.

Комітет членів, що приєдналися, організований робочими групами: молодіжний туризм, вибір споживачів і їх поведінка, інвестиції в туризм, туризм і зайнятість, туризм і охорона здоров’я, туризм і інформаційні засоби. Європейська комісія подорожей була створена національними туристськими організаціями європейських держав як неприбуткова організація в 1948 р. і об'єднує 21 країну. Її роботу підтримує Європейський союз, який розглядає туризм як індустрію, що має величезне економічне і соціальне значення.

Більшість країн мають свої національні туристські організації. Деякі з них, наприклад, у Франції і Іспанії, входять в уряд, інші ж створюються незалежно від уряду, але підтримуються їм централізованими фінансовими вливаннями, як у Великобританії. Адміністрація подорожей і туризму США підтримується федеральним урядом, але більшість обов’язків по маркетингу і розвитку лягають на плечі окремих штатів. Організація фінансується за рахунок щорічних федеральних кредитів у розмірі 17,5 млн. дол. і партнерських внесків приватного сектора в 20 млн. дол.

Як правило, в туристських державах створюються міністерства по туризму, особливо в острівних країнах. Проте деякі з них мають або державний департамент по туризму, який підкоряється Міністерству економіки, або департамент зовнішньої торгівлі, або, туристський відділ в рамках Міністерства у справах молоді, спорту і розваг. У державах з децентрализованной владою туризм знаходиться в підпорядкуванні місцевій адміністрації. Трапляється і так, що обов’язки по розвитку туризму ділять між собою федеральний уряд і управління територіальною освітою.

Країни обмінюються туристами і відповідно грошима. Як правило, відбувається обмін традиційними видами туризму. Наприклад, жителі північних країн Європи в основному проводять відпустку на курортах Середземномор’я, а жителі південних теплих країн віддають перевагу відпочинку на гірськолижних курортах[12].

Таблиця 2. 4

Міжнародні туристські прибуття і доходи від туризму в Європейському туристському регіоні

Країна

Міжнародні туристські

Вступи від міжнародного

вступи

туризму

Доля

Доля

Темп

країни в

країни в

2005 рік

2006 рік

зростання

регіоні

2005 рік

2006 рік

регіоні

(млн. чел)

(млн. чел)

(%)

(%)

(млрд·долл.)

(млрд. долл.)

(%)

Австрія

19. 952

20,261

1,5

4,4

16,012

16,658

4,4

Бельгія

6. 747

6,995

3,7

1,5

9,868

11,535

3,1

Болгарія

4,837

5,158

6,6

1,1

2,43

2,586

0,7

Хорватія

8,467

8,659

2,3

1,9

7,463

7,902

2,1

Чехія

6,336

6,435

1,6

1,4

4,668

5,007

1,3

Франція

75,908

79,083

4,2

17,2

42,276

42,91

11,5

Німеччина

21,5

23,569

9,6

5,1

29,173

32,76

8,7

Греція

14,765

16,039

8,6

3,5

13,731

14,259

3,8

Угорщина

9,979

9,259

-7,2

2

4,271

4,519

1,2

Ірландія

7,333

8,001

9,1

1,7

4,744

5,242

1,4

Італія

36,513

41,058

12,4

8,9

35,398

38,129

10,2

Нідерланди

10,012

10,739

7,3

2,3

10,475

11,516

3,1

Норвегія

3,824

3,945

3,2

0,9

3,495

3,76

1

Польща

15,2

15,67

3,1

3,4

6,274

7,239

1,9

Португалія

10. 612

11,282

6,3

2,4

7,712

8,349

2,2

Росія

19. 94

20,199

1,3

4,4

5,564

7,025

1,9

Іспання

55,914

58,451

4,5

12,7

47,97

51,115

13,6

Швеція

7,229

7,863

8,8

1,7

11,04

11,843

3,2

Туреччина

20,273

18,916

-6,7

4,1

18,152

16,853

4,5

Україна

17,631

18,936

7,4

4,1

3,125

3,485

0,9

Великобританія

28,039

30,654

9,3

6,7

30,675

33,695

9

Всього ЄВРОПА

438,743

460,835

5

100

348,803

374,514

100

Основні туристські потоки в світі зосереджені усередині Європи (з Великобританії до Франції, з Німеччини до Іспанії), Америки (між США і Канадою) і регіонам ВАТИ (з Японії до Таїланду). Країни Африки, Близького Сходу і Південної Азії не можуть конкурувати з Європою, Північною Америкою і ВАТИ ні по прибуттям іноземних гостей, ні по вступах від міжнародного туризму. Причина цього криється в економічних проблемах. Туристичні центри цих регіонів є специфічними ринками для багатьох турістогенерируючих країн. Тут часто відбуваються негативні для сектора міжнародного туризму акти тероризму і військові дії, проте в основному вони страждають із-за спаду ділової активності у відповідних генеруючих країнах.

Що стосується туристських потоків між регіонами, то тут лідирують потоки між Америкою і Європою. Інші лідируючі напрями: з Європи — у ВАТИ, на Близький Схід і до Африки; з ВАТИ — до Америки і Європи.

Європа лідирує на ринку міжнародних туристичних послуг і більш за інші регіони залучає до себе туристів, т.к. :

Велика частина населення має крупні реальні доходи і вважає за краще проводити відпустку за кордоном, але не дуже далеко від своєї країни (туристи Німеччини, Франції, Великобританії)

Наявність безлічі культурно-історичних пам’ятників, створених природою і людиною

Велике значення має наявність крупної індустрії туризму і відповідної інфраструктури.

Країни Західної Європи — найбільш популярні у туристів напрями екскурсійного туризму. По великій кількості культурно-історичних пам’ятників, їх географічній близькості, і прекрасно розвиненій туристичній інфраструктурі це регіон не має аналогів в світі. Переважна більшість пам’ятників архітектури, музеїв, галерей розташовано в крупних містах. «Не міський» туризм розвинений набагато слабкіше, відвідини національних парків, заміських резиденцій, сіл характерний для Швейцарії, Німеччини, Австрії, Італії і південної Іспанії.

Характерна особливість екскурсійного туризму в Західній Європі - стійкий цілорічний попит екскурсійного туризму з відвідинами декількох країн.

Туристські потоки до Центральної і Східної Європи складають 22% загального числа європейських прибутку, а виїзду — всього 2−3% із-за низьких цін на туристські продукти і відносно низької якості обслуговуючих інфраструктур. Середній дохід від одного іноземного туриста в країнах цього регіону складає менше 100 дол., тоді як в країнах Північної Європи він наближається до 1000 дол.

Проведений СОТ аналіз показав, що доля доходів від міжнародного туризму в загальних доходах Європи від експорту постійно збільшується. Це ще раз підтверджує, що міжнародний туризм є важливою сферою економіки європейських країн.

Таблица 2. 5

Міжнародні туристські прибуття і доходи від туризму в туристських регіонах світу

Туристський регіон

Міжнародні туристські прибуття

Вступи від міжнародного

туризму

Доля

Доля

країни

країни

Темп

у

у

2005 рік

2006 рік

зростання

регіоні

2005 рік

2006 рік

регіоні

(млн. чел)

(млн. чел)

(%)

(%)

(млрд. долл.)

(млрд. долл.)

(%)

В світі

803

846

5,4

100

676

733

100

Європа

428,7

460,8

5

54,4

348,8

374,5

51,1

Азіатсько-

тихоокеанський

155,3

167,2

7,7

19,8

134,5

152,6

20,8

Американський

133,2

135,9

2

16,1

145,2

154

21

Африканський

37,3

40,7

9,2

4,8

21,7

24,3

3,3

Ближній

Схід

38,3

41,8

8,9

4,9

26,3

27,3

3,7

Таким чином, майже більшість країн прагнуть розвивати ринок туристичних послуг, оскільки це сприяє розширенню і зміцненню міжнародних економічних зв’язків. На ринку туристичних послуг представлені всі континенти і безліч країн світу, багато країн відстали в цьому вигляді бізнесу і прагнуть упровадитися в цей ринок, аби витягувати вигоду

Розділ 3. Аналіз туристичних потоків Італії

3.1 Історичні передумови туризму в Італії

Ще древні римляни відкрили цілющі термальні джерела на острові Іськья, в Сирміоне на озері Гарда, поклавши тим самим почало подорожам «за здоров’ям» і відпочинком. Також серед багатих патриціїв було прийнято окрім будинку в Римі мати заміську садибу на морі, куди переїжджали на всі жаркі літні місяці. Наприклад, імператор Нерон врешті-решт взагалі перебрався на Капрі, де провів 10 років.

Найвідоміший мандрівник середніх століть був венеціанець Марко Порожнисто.

XIX століття можна вважати родоначальником туризму, але це були подорожі для вибраних. Саме у той час з’явилася мода на морські купання і першим світовим курортом став Блакитний берег, що належить у той час Італії. Але найвідомішими мандрівниками того часу (їх ще важко назвати туристами) були аристократи, члени королівських прізвищ, які приїжджали на ривьеру у пошуках благодатного клімату (Блакитний берег, Сан-Ремо, Рапалло), знамениті художники, композитори, письменники, артисти, які прагнули до Італії у пошуках натхнення (Капрі, Сорренто, Таорміна).

Частково завдяки цим людям усесвітню популярність придбали досі маленькі села і городки, такі як Таорміна, Сорренто, Портофіно, Бордігера, Монтекатини-терме.

З початком XX століття туризм став невід'ємною частиною сучасного життя. У СРСР зарубіжний туризм строго регламентувався, з початку 90-х років виїзний туризм став відкритим і вільним.

За даними СОТ (усесвітня туристична організація) Італія займає 3 місце по кількості прибуток після Франції і США. У Росії Італія займає 5 місце по популярності (по кількості чоловік) після Туреччини, Китаю, Єгипту, Іспанії.

На сучасному світі Італія міцно є туристичною Меккою, куди приїжджають туристи з самих різних країн.

У Італії розвинені всі види туризму:

* екскурсійний;

* відпочинок на морі, озерах, в горах;

* гірськолижний туризм;

* лікувально-оздоровчий;

* дитячий;

* подієвий;

* діловий;

* агротуризм;

* гастроном;

* спортивний;

* религійно-паломничський.

Сприятливий клімат протягом всього року, достаток пам’яток, які з лишком вистачило б на добрий десяток країн, зручне повідомлення між містами і невеликими населеними пунктами, підготовлені гіди-екскурсоводи, всіляка готельна база (від недорогих хостесов до розкішних готелів-палаців), відмінні можливості смачно і всіляко харчуватися — все це привело до того, що екскурсійні тури впродовж десятків років користуються популярністю у туристів зі всього світу, причому протягом всього року. Найбільш популярні місяці («високий сезон») квітень — червень, вересень — жовтень.

Існує навіть спеціальна назва для цих турів «класичні екскурсійні тури по містах мистецтв». Класичний екскурсійний тур включає відвідини Риму, флоренції, Венеції. Залежно від маршруту можуть бути доданий Неаполь (Помпеї), Мілан, Сиена, Піза, Верона, Падуя, Феррара, Ассизі.

Відпочинок на морі, на озерах і в горах розвинений з травня по вересень, на островах Іськья і Сіцілії до кінця жовтня;

Гірськолижний сезон відкритий з грудня до кінця березня, на високогірних курортах Червінії і на льодовиках до кінця травня.

У Італії дуже розвинений подієвий туризм, більш того, саме Італія є прикладом для наслідування іншим країнам в тому, як можна використовувати події в різних сферах суспільного життя для залучення туристів.

База для розвитку туризму

У Італії присутні практично всі чинники, сприяючі розвитку туризму: сприятливий клімат, красива природа, достаток пам’яток, безліч морських курортів, відмінна кухня, хороша готельна база, відмінне транспортне повідомлення (авіа, автомобільне, залізнодорожне, морське), доброзичливе населення.

Державна підтримка

У Італії існує державна організація ENIT, яка має відділення в кожній області. Основна мета ENIT — пропаганда туристичних можливостей Італії: випускаються і безкоштовно поширюються в Італії, на всіх міжнародних туристичних виставках (до речі, в Італії проходит один з 4-х найбільших туристичних форумів BIT (Borsa Italiano Turismo) спеціальні брошури, карти, схеми, рекламні матеріали. У кожному місті існують безкоштовний інформаційний туристичний офіс, де можна отримати будь-яку інформацію, забронювати готель, замовити екскурсію, отримати карти и.д.). Більш того, деякі області надають додаткову фінансову підтримку туристичної галузі: Сіцілія, Кампанія, Калабрія, Фриули-Венеція-Джулія. Прикладом їх діяльності є спеціальні тури для журналістів, фахівців турбізнесу із зарубіжних країн (потенційних постачальників туристів), реклама на телебаченні, радіо, зовнішня реклама, публікація рекламних матеріалів, організація спеціальних виставок і work-shop, участь в туристичних біржах і виставках, спеціальні акції (наприклад, тиждень музеїв — протягом якої вхідні квитки в музеї безкоштовні).

Італія — одна з найбільш улюблених туристами країн Європи, і не лише завдяки її знаменитій кухні або сприятливому клімату. У районах Східних Альп, наприклад Південний Тироль і Доломіти, Західних Альп, а також провінціях Валле-д'Аоста, як і багатьох районах Апеннін, створені прекрасні можливості для альпіністів і гірськолижників. Любителі піших прогулянок знайдуть тут первозданну природу в околицях Мерано і Кортину Д’Ампеццо.

До багаточисельних національних парків, що займають 8% площі країни, відносяться заповідники, що охороняються, в Абруццо і Полліно в Калабрії.

Любителі курортів і пляжів можуть добре провести час на західному побережжі Середземного моря і на островах Адріатики. Найпривабливіші для туристів курортне місто Ріміні на Адріатичному морі, відоме у всьому світі побережжя Лігурії, острови Ельба, Іськья, Капрі і Сардінія.

Італія була і залишається класичною метою туристів, що випробовують «культурний голод», — її багаточисельні міста розкривають історію країни від античності до наших часів. «Вічне місто» Рим справляє сильне враження своїми дохристиянськими будівлями Римського Форуму і Колізею, незліченними церквями, архітектурними шедеврами, творіннями великих майстрів.

Центр мистецтва Ренесансу лежить в Тоскані: це раніше всього Флоренция, Сиена і Піза — справжні скарби для любителів мистецтва. Втіленням романтики як і раніше залишається місто на воді - Венеція. Мілан і Неаполь також залучають багаточисельних туристів. Південь Італії цікавий не лише любителям курортів — це доводять, наприклад, археологічні пам’ятники Сіцілії.

За даними Усесвітньої Туристської Організації в 2005 г. зростання туристичного сектора в світі склало 5,5% в порівнянні з 2004 г. Велика частина туристів доводиться на Європу (55%), Америку (16%), далі йдуть країни Близького Сходу, Азія, Африка. Доля Італії в світовому туристичному секторі складає 5,7% (останні дані Усесвітньої Організації по туризму за 2004 г.).

Ситуація в 2005 г. у туристичному секторі в Італії складалася несприятливо, повторюючи дворічну негативну тенденцію, що вже склалася. За даними італійського Центру досліджень економіки туризму (CISET), не дивлячись на зростання загальної кількості іноземних туристів до Італії до 39,5 млн. чел. (+1,4%), у 2005 г. їх витрати, скоротилися з 28,7 до 28,5 млрд. євро (- 0,7% в порівнянні з 2004 г.). В той же час 2005 г. характеризувався зростанням потоку італійських туристів за рубіж (+2%) і зростанням на 9% витрат італійських туристів, що виїжджали за межі країни (з 16,5 млрд. євро до 18 млрд. євро в 2005 г.). В результаті позитивне для Італії сальдо скоротилося на 13,8% в порівнянні з 2004 г., з 12,2 млрд. євро до 10,5 млрд. євро. У 2005 г. стаття туризму склала 2,1% від ВВП країни.

Таблиця 3. 1

Динаміка туристичних потоків в Італії

2005

2006

млн. чол.

%

млн. чол.

%

Всього іноземних туристів

39 450

1,4

40 341

2,3

з них, з 21 країни

31 770

1

32 294

1,7

-Средіземноморье2

4433

0,8

4505

1,6

-Центральна Европа3

17 017

0,4

17 219

1,2

-Північна Европа4

4697

2

4806

2,3

-інші5

5623

1,9

5763

2,5

Всього італійських туристів, що виїжджають за межі країни

19 145

2

19 531

2

-Середземномор'я

12 022

2,1

12 300

2,3

-Центральна Європа

3179

1,5

3229

1,6

-Північна Європа

1423

2,6

1436

0,9

-інші

2520

1,6

2566

1,8

1-Прогноз CISET; 2-Франція, Іспанія, Португалія, Греція;

3-Німеччина, Австрія, Швейцарія, Бельгія і Голландія; 4-Швеція, Норвегія, Фінляндія, Данія, Великобританія, Ірландія;

5-США, Канада, Австралія, Японія, Латинська Америка, Африка.

Джерело: I flussi turistici internazionali da e per 1'ltalia: prevesioni anni 2005−06, CISET e F. E.E. Mattei

Найпопулярнішим туристичним місцем в 2005 г. був Рим і його околиці (вступи — 4,3 млрд. євро +15,1% в порівнянні з попер.р.). У флоренції зростання вступів склало 2% (1,8 млрд. євро), тоді як в Мілані цей показник залишився на рівні попер.р. (2,5 млрд. євро). У 1998−2005гг. приплив іноземної валюти в регіони півдня збільшився на 7,6%, проти 2,3% на північному заході і 1% на північному сході, тоді як в центральній частині ці показники залишилася без змін.

Країною, з якої поступав основний туристичний потік, як і раніше залишається Німеччина (21,1% - від загальної кількості туристів), не дивлячись на скорочення витрат німецьких туристів на 605 млн. євро в порівнянні з 2004 г. Далі слідують: США (11,2%, +1,3 млрд. євро), Швейцарія (7,5%, +75 млн. євро) і Іспанія (3,9%, +250 млн. євро). Витрати туристів з Австрії (4,7%) і Голландії (3,4%) знизилися в 2005 г. відповідно на 307 і 142 млн. євро. Приплив засобів з Франції практично не змінився в порівнянні з попер.р. (9%, -14 млн. євро).

Італійські туристи в 2005 г. віддавали перевагу Франції (12,3% від загального числа +188 млн. євро), Німеччині (6,9%, -185 млн. євро), США (8,4%б +118 млн. євро), Іспанії (6,8%, +224 млн. євро) і Австрії (5,8%, +49 млн. євро).

Показать Свернуть
Заполнить форму текущей работой