Бухгалтерська звітність на підприємстві недержавної форми власності

Тип работы:
Курсовая
Предмет:
Экономические науки


Узнать стоимость новой

Детальная информация о работе

Выдержка из работы

План

Вступ

Розділ І. Бухгалтерська звітність на підприємстві недержавної форми власності.

1. Класифікація бухгалтерської звітності

2. Принципи підготовки бухгалтерської звітності

3. Методика підготовки звіту про фінансові результати

4. Класифікація діяльності підприємства

5. Методика підготовки балансу

6. Методика підготовки показників Декларації про прибуток

7. Загальні положення про підготовку звітності по ПДВ

8. Загальні положення про порядок нарахування, термін сплати і подання розрахунків акцизного збору

9. Комунальний податок методика розрахунку і подання звіту

10. Методика підготовки розрахунку земельного податку

11. Звітність по страхових зборах на обов’язкове пенсійне страхування

Розділ ІІ. Різниця між державним та приватним підприємством

1. Класифікація і план рахунків бухгалтерського обліку

1.1 Основи класифікації рахунків та їх значення

1.2 Класифікація рахунків за економічним змістом

1.3 Класифікація рахунків за призначенням і структурою

1.3.1 Рахунки основні

1.3.2 Регулюючі рахунки

1.3.3 Операційні рахунки

1.3.4 План рахунків бухгалтерського обліку, принципи його будови і значення

2. Документація

Розділ ІІІ. Характеристика сучасного комплексу маркетингу підприємства ПП «Магдалена»

Висновок

Додатки

Список використаної літератури

Вступ

Бухгалтерський облік є однієї з найважливіших дисциплін економічного циклу, що забезпечують інформацією процес прийняття управлінських рішень.

У умовах формування ринкових відносин торгово-посередницька діяльність займає особливе місце в народному господарстві України. Тому дуже актуально вивчення особливостей обліку операцій оптової і роздрібної торгівлі.

Бухгалтерський облік в установах культури, науки, освіти істотно відрізняється від обліку в інших галузях господарства, тому що при цьому використовується меморіально-ордерна форма обліку. Вивчення особливостей бюджетного обліку необхідно для підготування до роботи в цих установах.

Індустрія побутового обслуговування і туризму розвивається в Україні значними темпами, що диктує необхідність знання основ ведення бухгалтерського обліку операцій гостьового обслуговування, а також операцій по наданню послуг населенню.

Крім цього й інші галузі мають визначені особливості функціонування. Звідси випливає необхідність вивчення бухгалтерського обліку в будівництві, страхової діяльності, на транспорті, у банках, сільському і лісовому господарстві й інших галузях.

Дана контрольна робота складається з двох частин: теоретичної (два питання) і практичної (задача).

В теоретичній частині розглянуті облік реалізації товарів та визначення фінансових результатів в оптовій торгівлі, облік закінчених капітальних вкладень та облік джерел їх фінансування, а також практична задача обліку в бюджетній установі.

Метою написання роботи є засвоєння теоретичних знань, придбання практичних навичок бухгалтерського і податкового обліку в бюджетних установах, торгівлі, на підприємствах побутового обслуговування й інших галузей і сферах народного господарства України.

Програма реформування бухгалтерського обліку в Україні передбачає збереження стабільності бухгалтерського обліку і створення умов для еволюційного його розвитку без руйнування накопиченого досвіду його ведення в народному господарстві. У 2000 році сталися принципові зміни в організації і веденні бухгалтерського обліку в Україні, які випливають із вимог міжнародних стандартів. Здійснено перехід підприємств і організацій на нову методологію бухгалтерського обліку господарських операцій, доходів, витрат і фінансових результатів на нову систему бухгалтерського обліку.

Дана робота має за мету розглянути чинні в Україні форми обов’язкової бухгалтерської (фінансової) звітності, виявити специфіку форм звітів та дати поняття про зміст кожного з них. Більш детальну інформацію, що не наведена у цій роботі, містять конкретні закони, укази, на які зроблено посилання.

Фінансові звіти складає більшість підприємств у всіх країнах світу. Вигадати універсальний звіт, який відображав би фінансове життя підприємства у всій його багатогранності, поки що не вдалося. Як показує практика, оптимальним є складання кількох різних звітів, кожний з яких розкриває ту чи іншу грань діяльності підприємства. Так, баланс містить інформацію про стан активів, зобов’язань і власного капіталу підприємства на конкретну дату (як правило, на останній день основного або проміжного звітного періоду — року, кварталу або місяця). Це дає можливість судити про масштаби підприємства, а наявність графи «на початок звітного періоду» дозволяє дійти висновків і щодо деяких тенденцій його розвитку. Водночас за показниками балансу важко судити, наприклад, про те, наскільки успішною була діяльність підприємства у звітному періоді, які доходи було отримано і які витрати здійснено. Цю інформацію містить звіт про фінансові результати. А оскільки звітних форм кілька, дуже важливо, щоб наявні у них показники взаємно доповнювали один одного, а коли потрібно — узгоджувалися між собою.

Бухгалтерська звітність -- це система узагальнення показників, що характеризують господарсько-фінансову діяльність підприємств за попередній період (місяць, квартал, рік). Бухгалтерська (фінансова) звітність подається відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність», а також положень (стандартів) бухгалтерського обліку, нормативно-правових актів, що регламентують питання фінансової звітності. Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 1 визначаються мета, склад і принципи підготовки фінансової звітності та вимоги до визначення й розкриття її елементів Значення бухгалтерської звітності полягає в тому, що вона є джерелом інформації про результати господарсько-фінансової діяльності підприємства; за відповідними показниками підприємства аналізують свою діяльність, одержують інформацію для подальшого її планування в умовах ринкових відносин. Основне завдання звітності полягає в пошуку резервів подальшого розвитку і вдосконалення діяльності підприємств, досягнення стабільності на ринку. Вимоги до бухгалтерської звітності: * гарантувати реальність і достовірність даних, що забезпечується документальним обґрунтуванням усіх записів, здійсненням інвентаризації, дотриманням правил оцінки статей балансу, розподілом прибутків і витрат за відповідними звітними періодами; * забезпечувати своєчасність формування даних для оперативного управління господарською діяльністю організацій і підприємств.

Розділ 1. Бухгалтерська звітність на підприємстві недержавної форми власності.

Класифікація бухгалтерської звітності

Звітність підприємства класифікується:

1. Фінансова (бухгалтерська) звітність складається з Балансу (Ф — 1),

Звіту про фінансові результати (Ф — 2);

Звіту про рух грошових коштів (Ф — 3);

Звіту про власний капітал (Ф — 4);

Приміток до фінансової звітності (річними є Ф — 3, Ф — 4, Примітки).

Суб'єкти, які ведуть спрощену форму обліку здають тільки дві форми звітності: Ф — 1 м «Балансу»;

Ф — 2 м «Звіт про фінансові результати.» Фінансова звітність подається в:

* статистичні органи управління по місцю реєстрації;

* вищестоящі організації (власнику на вимогу);

* обслуговуючому банку при наявності непогашених кредитних ресурсів;* комісію з цінних паперів та фондового ринку — щорічно до 1 травня для ЗАТ і ВАТ. Квартальна звітність подається до 25 числа по закінченню звітного кварталу, річна — до 20 лютого. Особливістю фінансової звітності є те, що вона має повне узагальнення з даними обліку.

2. Податкова — звітність підприємства по основних податках та платежах до бюджету і позабюджетних фондів. Звітні дані ґрунтуються на даних обліку з коригуванням за вимогами податкового законодавства.

3. Звітність по обов’язкових зборах на заробітну плату до органів соціального страхування.

4. Спеціальна звітність подається з окремих питань за рішенням уряду по певних показниках діяльності підприємства (наприклад, перевищення фонду оплати праці для підприємств-монополістів та інше).

5. Статистична звітність — термін та форми подання встановлюються державним органами статистики, показники визнаються як в грошових так і натуральних вимірах. Стаття наводиться у фінансовій звітності, якщо відповідає таким критеріям:

— існує ймовірність надходження або вибуття майбутніх економічних вигод, пов’язаних з цією статтею;

— оцінка статті може бути достовірно визначена. Звітним періодом для складання фінансової звітності є календарний рік. Перший звітний період новоствореного підприємства може бути меншим за 12 місяців, але не може бути більшим за 15 місяців. Звітним періодом підприємства, що ліквідується, є період з початку року до моменту ліквідації.

Якісні характеристики фінансової звітності:

*Інформація, яка надається у фінансових звітах, повинна бути дохідлива. *Фінансова звітність повинна містить лише доречну інформацію, яка впливає на прийняття рішень користувачами.

*Фінансова звітність повинна бути достовірною.

*Фінансова звітність повинна надавати можливість користувачам порівнювати:

— фінансові звіти підприємства за різні періоди;

— фінансові звіти різних підприємств.

Принципи підготовки бухгалтерської звітності

Фінансова звітність підприємства формується з дотриманням таких принципів:

-автономності підприємства, за яким кожне підприємство розглядається як юридична особа, що відокремлена від власників;

-безперервності діяльності, що передбачає оцінку активів і зобов’язань підприємства виходячи з припущення, що його діяльність триватиме далі;

-періодичності, що припускає розподіл діяльності підприємства на певні періоди часу;

-історичної (фактичної) собівартості, що визначає пріоритет оцінки активів виходячи з витрат на їх виробництво та придбання;

-нарахування та відповідності доходів і витрат, за якими для визначення фінансового результату звітного періоду слід зіставити доходи звітного періоду з витратами, які були здійснені для отримання цих доходів;

-повного висвітлення, згідно з яким фінансова звітність повинна містити всю інформацію про фактичні та потенційні наслідки операцій та подій, яка може вплинути на рішення, що приймаються на її основі;

-послідовності, який передбачає постійне (із року в рік) застосування підприємством обраної облікової політики. Зміна облікової політики повинна бути обґрунтована і розкрита у фінансовій звітності;

-обачності, згідно з яким методи оцінки, що застосовуються в бухгалтерському обліку, повинні запобігати заниженню оцінки зобов’язань та витрат завищенню оцінки активів і доходів підприємства;

-превалювання змісту над формою, за яким операції повинні обліковуватись відповідно до їх сутності, а не лише виходячи з юридичної форми;

— єдиного грошового вимірника, який передбачає вимірювання та узагальнення всіх операцій підприємства у його фінансовій звітності в єдиній грошовій одиниці.

Методика підготовки звіту про фінансові результати

У рядку 010 Звіту відображається загальний доход (виручка від реалізації продукції, товарів, робіт або послуг, тобто без вирахування наданих знижок, повернення проданих товарів і непрямих податків (ПДВ, акцизного збору тощо).

В рядку 010 Звіту відображають загальну суму доходу як свого, так і суму, що належить комітенту, субпідряднику тощо.

У рядку 015 відображається сума ПДВ, що включена до складу доходу. Її зазначають у дужках. У рядку 020 «Акцизний збір» платники акцизного збору відображають суму акцизного збору (в дужках), яка врахована у складі доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг).

У рядку 025 (вільний рядок) відображаються суми інших податків і зборів (у дужках), які включаються до складу доходів. Підприємства-страховики в цьому рядку зазначають виплати страхових сум і страхових відшкодувань.

До податків і зборів, які відображаються в цьому рядку, відносяться:

— готельний збір;

— податок з реклами (при наданні рекламних послуг);

— збір на обов’язкове державне пенсійне страхування (при продажу валюти, тютюнових виробів виробниками, ювелірних виробів із золота, платини, дорогоцінного каміння, наданні послуг стільникового мобільного зв’язку) тощо.

У рядку 030 «Інші вирахування з доходу» відображаються надані знижки, повернення товарів та інші суми, що підлягають вирахуванню з доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг). Ці суми також зазначають у дужках.

У рядку 040 Звіту відображається собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), яка визначається з урахуванням застосовуваних підприємством методів оцінки вибуття запасів, установлених ПБО 9. У рядку 060 «Інші операційні доходи» відображається дохід, який обліковується по Кт 71.

У рядку 070 «Адміністративні витрати» відображаються загальногосподарські витрати, пов’язані з управлінням та обслуговуванням підприємства, які обліковуються по Дт 92.

У рядку 080 «Витрати на збут» відображаються витрати підприємства, пов’язані з реалізацією продукції (товарів), витрати на утримання підрозділів, що займаються збутом продукції, на рекламу, доставку продукції споживачам тощо (Дт 93).

У рядку 090 «Інші операційні витрат» відображаються інші витрати операційної діяльності, які обліковуються по Дт 94.

У рядку 110 «Доход від участі в капіталі» відображаються доходи, одержані від інвестицій в асоційовані, дочірні або спільні підприємства (облік яких ведеться за методом участі в капіталі), пов’язані з часткою інвестора у чистих активах об'єкта інвестування (Кт 72).

У рядку 120 «Інші фінансові доходи» показуються доходи, що виникають у ході фінансової діяльності підприємства, а саме дивіденди, що належить одержати, відсотки з облігаціями, інші доходи від фінансової діяльності, що відображаються по кредиту субрахунка 733.

У рядку 130 «Інші доходи» показуються доходи, що виникають у процесі звичайної діяльності, пов’язані з операціями по списанню з балансу необоротних активів та реалізацією фінансових інвестицій (Кт 74).

У рядку 140 «Фінансові витрати» відображаються витрати фінансової діяльності підприємства, а саме, витрати, пов’язані з нарахуванням і сплатою відсотків за банківський кредит, витрати, пов’язані із залученням позикового капіталу, нарахуванням відсотків за договорами кредитування тощо (Дт 95).

У рядку 150 «Втрати від участі в капіталі» відображаються втрати від зменшення вартості інвестицій, що виникають у процесі інвестиційної діяльності підприємства (Дт 96).

У рядку 160 «Інші витрати» відображаються витрати, що виникають у процесі звичайної діяльності підприємства, не пов’язані з операційною діяльністю, а також витрати страхової діяльності, до яких включаються балансова вартість реалізованих фінансових інвестицій та необоротних активів, суми знецінення (уцінки) необоротних активів і фінансових інвестицій, залишкова вартість списаних необоротних активів і витрати, пов’язані з їх ліквідацією (Дт 97).

В рядку 180 «Податок на прибуток від звичайної діяльності» відображається суми нарахованого податку на прибуток. Причому в 2001 році ця сума дорівнює сумі, відображеній у Декларації з податку на прибуток.

У бухгалтерському обліку нарахований податок на прибуток відображається записом Дт 981 «Податки на прибуток від звичайної діяльності» — Кт 6413 «Розрахунки за податком» у кінці звітного періоду субрахунок 981 закривається в дебет субрахунку 793.

У рядках 200, 205 «Надзвичайні: доходи, витрати» відображаються доходи і витрати, пов’язані з подіями або операціями, які відрізняються від звичайної діяльності підприємства, і не очікується, що вони будуть повторюватися періодично або в кожному звітному періоді.

До складу доходів від надзвичайних подій включаються визнані суми відшкодування, зокрема відшкодування втрат страховими організаціями та ін. сума доходу відображається в бухгалтерському обліку по кредиту рахунка 75 «Надзвичайні доходи». До витрат від надзвичайних подій відносяться як прямі втрати за результатами цих подій, так і витрати на здійснення заходів, повязаних з попередженням, ліквідацією наслідків таких подій.

У розділі ІІ Звіту наводяться відповідні елементи операційних витрат (на виробництво і збут, управління й інші операційні витрати), зазнані підприємством. Операційні витрати у цьому розділі відображаються за вирахуванням внутрішнього обороту, тобто тих витрат, які складають собівартість продукції (робіт, послуг), виготовленої та спожитої самим підприємством. Показники розділу ІІ базуються на підставі даних, відображених в обліку на рахунках класу 8. Якщо ж ви застосовували лише рахунки класу 9, то для заповнення цього розділу необхідно провести аналіз витрат по дебету рахунків 23, 91−94.

У рядку 230 «Матеріальні витрати» відображується вартість витрачених у виробництві (крім продукту власного виробництва): сировини й основних матеріалів, купівельних напівфабрикатів і комплектуючих виробів, палива та енергії, будівельних матеріалів, запасних частин, тари й тарних матеріалів, допоміжних та інших матеріалів (Дт 80 «Матеріальні витрати» Кт 20, 22, 25 «Напівфабрикати» тощо).

Собівартість реалізованих товарів підприємствами торгівлі в рядку 230 не відображається.

У рядку 240 «Витрати на оплату праці» відображаються суми: заробітної плати за окладом і тарифами, премій та заохочень, матеріальної допомоги, компенсаційних виплат, оплати відпусток й іншого невідпрацьованого часу, інших витрат на оплату праці (Дт 81 «Витрати на оплату праці» Кт 65 «Розрахунки за страхуванням»).

У рядку 260 «Амортизація» відображається сума нарахованої амортизації основних засобів, нематеріальних активів й інших необоротних матеріальних активів (Дт 83 «Амортизація» Кт 13 «Знос необоротних активів»).

У рядку 270 «Інші операційні витрати» відображаються витрати операційної діяльності, що не знайшли відображення у складі матеріальних витрат, витрат на оплату праці, відрахувань на соціальні заходи й амортизації (зокрема, витрати: на відрядження і послуги зв’язку, плата за розрахунково-касове обслуговування, втрати від операційних курсових різниць, суми податків, зборів, послуги сторонніх підприємств, втрати від псування цінностей і знецінювання запасів, суми фінансових санкцій тощо).

Податок на прибуток у рядку 270 не відображається. (Дт 84 «Інші операційні витрати» Кт 64, 68 «Розрахунки за іншими операціями», 20 та інші).

У рядку 280 «Разом» відображається арифметична сума рядків 230, 240, 250, 260 і 270. Сум витрат операційної діяльності, відображена у розділі І Звіту, не обов’язково повинна дорівнювати сумі операційних витрат (скоріше за все, вона не буде дорівнювати), відображеній у розділі ІІ Звіту.

Класифікація діяльності підприємства

Метою складання Звіту є надання користувачам фінансової звітності повної, правдивої та неупередженої інформації про зміни, що відбулися у грошових коштах підприємства та їх еквівалентах (далі - грошові кошти) за звітний період.

В звіті розкриваються джерела надходження та видатку грошових коштів у розрізі таких видів діяльності, як операційна, інвестиційна та фінансова.

Операційна діяльність — основна діяльність підприємства, а також інші види діяльності, яка не є інвестиційною та фінансовою. Грошові потоки від операційної діяльності підприємства (зараз та надалі маємо на увазі підприємство — не фінансову та не інвестиційну установу) включають:

— надходження грошових коштів від продажу основної та допоміжної продукції (товарів, робіт, послуг), включаючи грошові кошти в складі суми непрямих податків, зборів (обов'язкових платежів), що включені до ціни її продажу;

— надходження грошових коштів від здачі майна в оренду;

— видаток грошових коштів на закупівлю сировини (товарів, робіт, послуг);

— виплати на погашення іншої кредиторської заборгованості, пов’язаної з операційною діяльністю (оплата електроенергії, опалення, МШП та ін.);

— виплати за розрахунками з персоналом;

— виплати відсотків за користування банківськими кредитами;

— виплати за податками та зборами та інші види виплат.

Інвестиційна діяльність — придбання та реалізація тих необоротних активів, а також тих фінансових інвестицій, які не є частиною грошових коштів та їх еквівалентів.

Грошові потоки від інвестиційної діяльності включають:

— надходження грошових коштів від реалізації акцій, боргових зобов’язань та часток у капіталі інших підприємств, необоротних активів, майнових комплексів, від отримання дивідендів від інших підприємств, отримання раніше наданих іншим підприємствам позик та від інших операцій;

— видаток грошових коштів внаслідок придбання акцій, боргових зобов’язань та часток у капіталі інших підприємств, необоротних активів, майнових комплексів, надання позик іншим підприємствам та внаслідок інших операцій.

Фінансова діяльність — діяльність, яка призводить до змін розміру і складу власного та позикового капіталу підприємства.

Грошові потоки від фінансової діяльності включають:

— надходження грошових коштів від продажу власних акцій, боргових цінних паперів (облігацій) векселів, надходження у вигляді внесків або додаткових внесків до статутного фонду, отримання банківських кредитів та внаслідок інших операцій;

— видаток грошових коштів внаслідок викупу власних акцій, боргових цінних паперів (облігацій), векселів, повернення раніше отриманих банківських кредитів, сплати дивідендів та внаслідок інших операцій.

Іншими словами, інвестиційна діяльність пов’язана із вкладенням фінансових коштів із метою отримання доходу, а фінансова — із залученням грошових коштів у результаті фінансових операцій.

Загальний прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування, який відображається у Звіті про фінансові результати, може складатись із прибутків (збитків) від операційної, інвестиційної та фінансової діяльності. Тому для обчислення прибутку від операційної діяльності даний прибуток (збиток) повинен коригуватись на величини прибутків (збитків) від інвестиційної та фінансової діяльності (не операційних) — прибутки (доходи) повинні відніматись, а збитки (втрати) додаватись до нього. В результаті цього буде отримано прибуток (збиток) тільки від операційної діяльності.

Методика підготовки балансу

Положення (стандарт) 25 установлює зміст і форму Фінансового звіту суб'єкта малого підприємництва в складі Балансу (форма № 1-м) і Звіту про фінансові результати (форма 2-м) та порядок заповнення його статей. Показники цього звіту наводяться у тисячах гривень з одним десятковим знаком.

Підприємства, які за результатами діяльності за минулий рік визнаються відповідно до чинного законодавства суб'єктами малого підприємництва, застосовують Положення (стандарт) 25 у поточному (звітному) році. Якщо такі підприємства, а також новостворені за результатами діяльності за І квартал або І півріччя поточного (звітного) року не можуть бути відповідно до чинного законодавства визнані суб'єктами малого підприємництва, то фінансовий звіт цими підприємствами складається за цей і подальші періоди поточного (звітного) року відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку. Підприємства, які за результатами діяльності за 9 місяців поточного (звітного) року не можуть бути відповідно до чинного законодавства визнані суб'єктами малого підприємництва, можуть складати фінансовий звіт за 9 місяців і звітний рік із застосуванням Положення (стандарту) 25.

Суб'єкти малого підприємництва середньооблікову чисельність працюючих визначають у порядку, установленому Державним комітетом статистики України. Представництва іноземних суб'єктів господарської діяльності показники про середньооблікову чисельність не подають.

Згортання статей активів та зобов’язань є неприпустимим, крім випадків, передбачених відповідними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку.

У графі 4 Звіту про фінансові результати наводяться дані за аналогічний період минулого (попереднього) року. Балансу статті «Незавершене будівництво» відображаються вартість незавершених капітальних інвестицій (включаючи устаткування для монтажу), що здійснюються для власних потреб суб'єкта малого підприємництва, а також авансові платежі для фінансування таких інвестицій.

У статті «Основні засоби» наводиться вартість власних та отриманих на умовах фінансового лізингу об'єктів і орендованих цілісних державних майнових комплексів, які віднесені до складу основних засобів, а також вартість інших необоротних матеріальних активів. У цій статті також наводиться вартість нематеріальних активів.

У статті «Інші необоротні активи» наводяться суми інших необоротних активів, які не можуть бути включені до згаданих вище статей розділу «Необоротні активи».У статті «Виробничі запаси» відображається вартість запасів сировини, основних і допоміжних матеріалів, палива, покупних напівфабрикатів і комплектувальних виробів, запасних частин, тари (крім інвентарної), будівельних матеріалів та інших матеріалів, призначених для використання в ході нормального операційного циклу, дорослих тварин, на відгодівлі і в нагулі, птиці, звірів, кроликів, дорослих тварин, вибракуваних з основного стада для реалізації, та молодняку тварин. У цій статті також наводяться витрати на незавершене виробництво незавершені роботи (послуги).

У статті «Готова продукція» відображається собівартість виробів на складі, обробка яких закінчена та які прошли випробування, приймання, укомплектовані згідно умовами договорів із замовниками та відповідають технічним умовам і стандартам. У цій статті наводиться також покупна вартість товарів, які придбані підприємствами для подальшого продажу.

У статті «Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом» відображається визнана дебіторська заборгованість казначейських, фінансових і податкових органів. У статті «Інша поточна дебіторська заборгованість» відображається заборгованість дебіторів, яка не включена до інших статей дебіторської заборгованості та яка відображається у складі оборотних активів.

У статті «Поточні фінансові інвестиції» відображаються фінансові інвестиції на строк, що не перевищує один рік, які можуть бути вільно реалізовані в будь-який момент (крім інвестицій, які є еквівалентами грошових коштів).

У статті «Грошові кошти та їх еквіваленти» відображаються кошти в касі. на поточних та інших рахунках у банках, які можуть бути використані для поточних операцій, а також еквіваленти грошових коштів. У цій статті окремо наводяться кошти в національній та іноземній валюті. Кошти, які не можна використати для операцій протягом одного року, починаючи з дати балансу, або протягом операційного циклу внаслідок обмежень, відображаються у складі необоротних активів.У статті «Статутний капітал» наводиться зафіксована в установчих документах загальна вартість активів, які є внеском власників (учасників) до капіталу підприємства.

Підприємства, для яких не передбачена фіксована сума статутного капіталу, відображають у цій статті суму фактичного внеску власників до статутного капіталу підприємства.

У статті «Додатковий капітал» відображаються сума дооцінки необоротних активів, вартість безоплатно отриманих підприємством від інших юридичних або фізичних осіб необоротних активів та інші види додаткового капіталу. Тут також наводиться сума пайового капіталу (пайових внесків) членів споживчого товариства, спілок та інших організацій. Внески засновників підприємства понад статутний капітал включаються до цієї статті.У статті «Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)» відображається сума нерозподіленого прибутку або непокритого збитку. Сума непокритого збитку наводиться в дужках та вираховується при визначенні підсумку власного капіталу.

У статті «Неоплачений капітал» відображається сума заборгованості власників (учасників) за внесками до статутного капіталу. Господарські товариства у цій статті також відображають вилучений капітал, тобто фактичну собівартість часток, викуплених у своїх учасників. Суми за цією статтею вираховуються при визначенні підсумку власного капіталу.

У складі забезпечень наступних витрат і платежів відображаються суми забезпечення для відшкодування наступних витрат і платежів (на виплату наступних відпусток працівникам, виконання гарантійних зобов’язань тощо), а також залишки коштів цільового фінансування і цільових надходжень з бюджету та інших джерел.

У статтях розділу «Довгострокові зобов’язання» наводиться сума заборгованості підприємства банкам за отримані від них позики, яка не є поточним зобов’язанням, сума довгострокової заборгованості підприємства за зобов’язаннями щодо залучення позикових коштів (крім кредитів банків), на які нараховуються відсотки, та за іншими довгостроковими зобов’язаннями.

У статті «Короткострокові кредити банків» відображається сума поточних зобов’язань підприємства перед банками щодо отриманих від них короткострокових позик. Зобов’язання за кредитами банків наводяться у балансі з урахуванням належної на кінець звітного періоду до сплати суми процентів за їх користування.

У статті «Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями» наводяться суми зобов’язань, які утворилися як довгострокові, але з дати балансу підлягають погашенню протягом дванадцяти місяців.

У статті «Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги» відображається сума заборгованості постачальникам і підрядникам за матеріальні цінності, виконані роботи та отримані послуги, включаючи заборгованість, забезпечену векселями. У цій статті також відображається заборгованість постачальникам за невідфактуровані поставки і розрахунки з надлишку товарно-матеріальних цінностей, який встановлено при їх прийманні.

У статті «Поточні зобов’язання за розрахунками з бюджетом» відображається заборгованість підприємства за всіма видами платежів до бюджету, включаючи суму податку з працівників підприємства.

У статті «Інші поточні зобов’язання» відображаються суми зобов’язань, які не включені до інших статей, наведених у розділі «Поточні зобов’язання», зокрема заборгованість за одержаними авансами, заборгованість засновникам у зв’язку з розподілом прибутку, заборгованість пов’язаним сторонам.
Баланс1

Актив

І. Необоротні активи
Незавершене будівництво 020 СДп2. 15 СДп. 15
Основні засоби:

Залишкова вартість 030 (СДп. 10+СДп. 11+СДп. 12)-СКп. 13 (СДп. 10+СДп. 11+СДп. 12)-СКп. 13

Первісна вартість 031 СДп. 10+СДп. 11+СДп. 12 СДп. 10+СДп. 11+СДп. 12
Знос 032 СКп. 13 СКп. 13

Довгострокові фінансові інвестиції 040 СДп. 14 СДп. 14

Інші необротні активи 070 СДп. 16+СДп. 17+СДп. 18+СДп. 19 СДп. 16+СДп. 17+СДп. 18+СДп. 19

Усього за розділом І 080

Сума значень рядків 020+030+040+070

Сума значень рядків 020+030+040+070

ІІ. Оборотні активи

Виробничі запаси 100 СДп. 20+СДп. 21+СДп. 22+СДп. 23+ СДп. 24+СДп. 25 СДп. 20+СДп. 21+СДп. 22+СДп. 23+ СДп. 24+СДп. 25

Готова продукція 130 СДп. 26+СДп. 27+СДп. 28 СДп. 26+СДп. 27+СДп. 28

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
Чиста реалізаційна вартість 160 (СДп. 36+СДп. 34)-СДп. 38 (СДп. 36+СДп. 34)-СДп. 38

Первісна вартість 161 СДп. 36+СДп. 34 СДп. 36+СДп. 34

Резерв сумнівних боргів 162 СДп. 38 СДп. 38

Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 170 СДп. 641+СДп. 642 СДп. 641+СДп. 642

Інша поточна дебіторська заборгованість 210 СДп. 37+СДп. 63+СДп. 65+СДп. 68 (без врахування відсот-ків за кредит по 684) СДп. 37+СДп. 63+СДп. 65+СДп. 68 (без врахування відсотків за кредит по 684) Поточні фінансові інвестиції 220 СДп. 352 СДп. 352

Грошові кошти та їх еквіваленти:

В національній валюті 230 СДп. 301+СДп. 311+СДп. 313+СДп. 331+ СДп. 333+СДп. 351 СДп. 301+СДп. 311+СДп. 313+СДп. 331+ СДп. 333+СДп. 351 В іноземній валюті 240 СДп. 302+СДп. 312+СДп. 314+СДп. 332+ СДп. 334+СДп. 351 СДп. 302+СДп. 312+СДп. 314+СДп. 332+ СДп. 334+СДп. 351

Інші оборотні активи 250 СДп. 643+СДп. 644 СДп. 643+СДп. 644

Усього за розділом ІІ 260 Сума значень рядків 100+130+160+170+210+220+230+240+250

Сума значень рядків 100+130+160+170+210+220+230+240+250
ІІІ. Витрати майбутніх періодів 270 СДп. 39 СДп. 39
Баланс 280 Сума значень рядків 80+260+270 Сума значень рядків 080+260+270
Пасив

І. Власний капітал

Статутний капітал 300 СКп. 40 СКп. 40

Додатковий капітал 320 СКп. 41+СКп. 42 СКп. 41+СКп. 42
Резервний капітал 340 СКп. 43 СКп. 43
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 СКп. 441 (СДп. 442) СКп. 441 (СДп. 442)

Неоплачений капітал 360 (СДп. 45+СДп. 46) (СДп. 45+СДп. 46)
Усього за розділом І 380 Сума значень рядків 300+320+340+350 (у разі отримання прибутку) -350 (у разі отримання збитку) -360 Сума значень рядків 300+320+340+350 (у разі отримання прибутку) -350 (у разі отримання збитку) -360

ІІ. Забезпечення наступних витрат і цілове фінансування 430 СКп. 47+СКп. 48 СКп. 47+СКп. 48
ІІІ. Довгстрокові зобовязання 480 СКп. 50+СКп. 51+Кп. 52+СКп. 53+СКп. 54+СКп. 55 СКп. 50+СКп. 51+
Кп. 52+СКп. 53+СКп. 54+СКп. 55

ІV. Поточні Зобовязання
Короткострокові кредити банків 500 СКп. 60+СКп. 684 (тільки відсотки за кредит) СКп. 60+СКп. 684 (тільки відсотки за кредит)
Поточна заборгованість за довгостроковими зобовязаннями 510 СКп. 61 СКп. 61
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 СКп. 62+СКп. 63 СКп. 62+СКп. 63

Поточні зобовязання за розрахунками:
З бюджетом 550 СКп. 641+СКп. 642 СКп. 641+СКп. 642
Зі стахуванням 570 СКп. 65 СКп. 65
З оплати праці 580 СКп. 66 СКп. 66
Інші поточні зовязання 610 СКп. 67+СКп. 68+Кп. 372+СКп. 643+СКп. 644 СКп. 67+СКп. 68+Кп. 372+СКп. 643+СКп. 644

Усього за розділом ІV
620 Сума значень рядків 500+510+530+550+570+580+610
Сума значень рядків 500+510+530+550+570+580+610
V. Доходи майбутніх періодів 630 СКп. 69 СКп. 69

Баланс 640
Сума значень рядків 380+430+480+620+630
Сума значень рядків 380+430+480+620+630

1 Усі обмеження щодо включення до балансових статей залишків по тих чи інших рахунках/субрахунках справедливі і для форм, затверджених П (С)БО 25.

2 СДп — сальдо дебетове на початок звітного періоду; СДк — сальдо дебетове на кінець звітного періоду; СКп — сальдо кредитове на початок звітного періоду; СКк — сальдо кредитове на кінець звітного періоду.

Методика підготовки показників Декларації про прибуток

Декларація про прибуток підприємств (надалі - декларація) складається платниками податку за формою, що додається.

У декларації вказуються всі передбачені в ній показники. У випадках незаповнення того чи іншого рядка через відсутність операції цей рядок прокреслюється. Декларація заповнюється чорнилом, пастою кулькових ручок, за допомогою друкарських машинок, принтерів, засобів механізації та інших засобів, які забезпечують збереження цих записів протягом установленого терміну зберігання звітності.

У декларації не повинно бути ніяких підчисток, помарок, непомітних виправлень. Виправлення помилок у декларації проводиться з дотриманням Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24 травня 1995 року № 88 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 5 червня 1995 року за № 168/704.

Декларація заповнюється в тисячах гривень з одним десятковим знаком. Оригінал декларації подається платником до податкового органу за місцезнаходженням платника. Подання ксерокопії не допускається.

Дані, наведені в декларації, повинні підтверджуватись первинними документами, даними бухгалтерського обліку та відповідати податковому обліку (звітності). Достовірність даних підтверджується підписами керівника підприємства і головного бухгалтера, а за відсутності на підприємстві бухгалтерської служби -- спеціаліста, який веде облік, та засвідчується печаткою.

Декларація подається платником незалежно від того, виникло у звітному періоді у платника податкове зобов’язання чи ні, тобто незалежно від стану фінансово-господарської діяльності платника податку.

Рядок 1 «Валовий дохід від усіх видів діяльності». Він є сумою рядків 01. 1−01.6 і фактично вміщує те, що в Законі про прибуток називається скоригованим валовим доходом (п. 4.3 ст. 4).

У рядку 01.1 «Доходи від продажу товарів (робіт, послуг)» зазначаються загальні доходи від продажу товарів (робіт, послуг), у тому числі допоміжних та обслуговуючих виробництв, відповідно до пп.4.1.1 п. 4.1 ст. 4 Закону про прибуток. Рядки 01.2 і 04.2 заповнюються на підставі даних таблиці 1 «Розрахунок приросту (убутку) балансової вартості запасів» додатка К1/1.

Для заповнення таблиці підприємство повинно визначитися, за яким методом у 2004 році буде вестися оцінка вартості убутку запасів — за методом вартості перших за часом надходжень (ФІФО) або за методом ідентифікованої вартості відповідної одиниці запасів. Не слід забувати, що відповідно до оновленої редакції п. 5.9 ст. 5 Закону про прибуток вартості оплачених, але не отриманих запасів до приросту запасів покупця не входить.

Вартість запасів, використаних не в господарській діяльності, не братиме участі в убутку, оскільки використання таких запасів не повинно збільшувати валові витрати. У колонці 6 таблиці 1 додатка К1/1 приріст запасів відображається зі знаком «-», але переноситься до рядка 01.2 декларації без такого знака. Якщо в колонці 6 буде отримано додатне значення, то це означатиме убуток балансової вартості запасів, який переноситься у рядок 04.2 декларації без зміни знака.

Рядки 01.3 і 04.7 заповнюються на підставі даних таблиці 1 «Доходи та витрати, пов’язані з виконанням довгострокових договорів» додатка К2.

У рядку 01.3.3 додатка К2 показується дохід виконавців довгострокових договорів у звітному періоді, визначений як добуток загально договірної ціни довгострокового договору (контракту) на оціночний коефіцієнт виконання довгострокового контракту. Оціночний коефіцієнт виконання довгострокового договору (контракту) визначається як співвідношення суми фактичних витрат звітного періоду до суми загальних витрат, що плануються виконавцем при виконанні довгострокового контракту.

У рядку 04.7 зазначаються витрати виконавця у звітному періоді, визначені на рівні фактично оплачених (нарахованих) витрат, пов’язаних з виконанням довгострокового договору в звітному періоді.

У рядку 01.3.2 додатка К2 зазначається результат перерахунку сум податкових зобов’язань, попередньо визначених платником за наслідками кожного податкового періоду протягом строку виконання такого довгострокового договору (контракту).

Рядок 01.4 заповнюється на підставі даних додатка К3 «Розрахунок фінансових результатів операцій з цінними паперами, корпоративними правами і деривативами». Відповідно до пп.7.6.1 п. 7.6 ст. 7 Закону про прибуток, платники податку ведуть окремий податковий облік фінансових результатів операцій з цінними паперами і деривативами в розрізі окремих видів цінних паперів, а також фондових та товарних деривативів. Види цінних паперів визначені ст. 3 Закону України «Про цінні папери і фондову біржу».

З метою оподаткування доведеться вести облік у розрізі операцій з акціями та іншими корпоративними правами, облігаціями, векселями, деривативами та гуртом облік операцій з усіма іншими видами цінних паперів.

Від'ємний фінансовий результат від операцій з кожним з видів цінних паперів переноситься на зменшення фінансових результатів від операцій з цінними паперами такого ж виду майбутніх звітних періодів без обмежень аж до повного його погашення. Перевищення доходів над витратами від операцій з кожним з видів цінних паперів вважається прибутком і входить до валових доходів.

Рядок 01.5 заповнюється на підставі даних таблиці 4 «Прибуток від продажу землі» додатка К1/1. Подібно фінансовому результату за операціями з цінними паперами, прибуток від продажу земельної ділянки відноситься до валових доходів. А от отриманий збиток (коли витрати на придбання перевищили доходи від продажу) не відносяться до валових витрат і покриваються за рахунок власних джерел.

Відповідно до пп.8.9.2 п. 8.9 ст. 8 Закону про прибуток, при продажу землі, отриманої у власність у процесі приватизації, платник податку включає до складу валових доходів додатну різницю між сумою доходу, отриманого внаслідок такого продажу, та сумою оціночної вартості такої землі, визначеної згідно зі встановленою методикою вартісної оцінки земель з урахуванням коефіцієнтів її функціонального використання на момент такого продажу.
У рядку 01.6 зазначаються всі інші, не згадані вище, доходи, а саме: доходи від операцій, передбачених статтею 7 Закону про прибуток, доходи від спільної діяльності та у вигляді дивідендів, отриманих від нерезидентів, процентів, роялті, володіння борговими вимогами, а також доходів від здійснення операцій лізингу (оренди), доходи з інших джерел.

Рядок 02 формується шляхом арифметичного сумування рядків 02. 1, 02.2 та 02.3 і може мати як додатне, так і від'ємне значення.
Рядок 02.1 і 05.1 формуються відповідно до п. 5. 10 Закону про прибуток, відповідно до якого в разі якщо після продажу товарів (робіт, послуг) здійснюється будь-яка зміна суми компенсації їх вартості, включаючи перерахунок у випадках повернення проданих товарів чи права власності на такі товари (результати робіт, послуг) продавцю, платник податку — продавець та платник податку — покупець здійснюють відповідний перерахунок валових доходів або валових витрат (балансової вартості основних фондів) у звітному періоді, в якому сталося така зміна суми компенсації.

Рядок 02.2 призначений для коригування доходів, не врахованих або зайво врахованих у попередніх періодах. Таке виправлення помилки, якщо воно призвело до зниження податкового зобов’язання минулого періоду, повинно супроводжуватися самостійним нарахуванням штрафу в розмірі 5 відсотків від суми недоплати, який зазначається у рядку 22.
Рядки 02. 3, 05.3 і 23 заповнюються разом з додатком К4 «Урегулювання сумнівної (безнадійної) заборгованості». При заповненні рядків слід мати на увазі, що новий порядок оподаткування безнадійної заборгованості, визначений статтею 12 Закону про прибуток в оновленій редакції, застосовується для цілей оподаткування щодо заборгованості, віднесені до складу валових витрат продавця або до страхового резерву кредитора, після 1 січня 2003 року.

Рядок 03 «Скоригований валовий дохід» є арифметичною сумою рядків 01 та 02 (останній з яких може бути зі знаком «мінус»). Рядок 04"Валові витрати" є сумою рядків 04. 1−04. 12 і вміщує всі валові витрати підприємства, крім тих, що належать до категорії коригувальних і зазначаються у рядку 05.
До рядка 04.1 включаються суми будь-яких витрат, сплачених (нарахованих) протягом звітного періоду у зв’язку з підготовкою, організацією, веденням виробництва, продажем продукції (робіт, послуг) і охороною праці, у тому числі витрати з придбання електричної енергії (включаючи реактивну).
У рядку 04.3 відображаються витрати на оплату праці відповідно до п. 5.6 ст. 5, а також витрати на виплату дивідендів на користь фізичних осіб (у тому числі нерезидентів) за акціями (іншими корпоративними правами), які мають статус привілейованих або інший статус, що передбачає виплату фіксованого розміру дивідендів чи суми, яка є більшою за суму виплат, розраховану на будь-яку іншу акцію (корпоративне право), емітовану таким платником податку, відповідно до пп.7.8.7 п. 7.8 ст. 7 Закону про прибуток.

У рядку 04.4 зазначаються суми збору на обов’язкове державне пенсійне страхування та внесків на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

Розрахувати рядок 04.5 допоможе річний додаток Р1 «Сума внесків на довгострокове страхування життя та додаткове пенсійне страхування», який разом з квартальною декларацією подавати не обов’язково. Якщо придивитися до додатка, то помітимо, що він передбачає певні поступки порівняно з нормою пп.5.6.2 п. 5.6 ст. 5 Закону про прибуток. Так, Закон дозволяє віднести до складу валових витрат суму фактично сплачених страхових платежів (на довгострокове страхування життя та додаткове пенсійне страхування) на користь найманого працівника у розмірі не більше 15 відсотків заробітної плати, отриманої таким працівником, а додаток — у розмірі 15 відсотків від фонду оплати праці усіх працівників, на користь яких сплачуються такі внески. Різниця очевидна — при застосуванні сукупних показників на користь одного працівника можуть бути сплачені страхові внески в сумі 1 відсотка від його заробітної плати, а на користь іншого — 29 відсотків від його такої ж зарплати. У підсумку вся сума внесків відноситься до складу валових витрат, замість того, щоб віднести 1 відсоток від зарплати першого працівника і 15 — від зарплати другого працівника.

Розрахувати рядок 04.6 допоможе річний додаток Р2 «Сума нарахованих податків, зборів (обов'язкових платежів), що включаються до складу валових витрат». В основному до додатка ввійшли всі загальнодержавні податки і збори (обов'язкові платежі), визначені статтями 14 і 15 Закону України «Про систему оподаткування». Стосовно переліку податків слід зауважити таке.

Під акцизом розуміється акцизний збір. Податок на нерухоме майно на сьогодні не запроваджений. Плата за землю складається з земельного податку і орендної плати за землю. Земельний податок в повному обсязі включається до цього рядка, а орендна плата за землю включається тільки у тій частині, що спрямовується до місцевих бюджетів, тобто за землі державної і комунальної власності.

Збір за спеціальне використання природних ресурсів включає збір за спеціальне використання водних ресурсів та користування водами для потреб водного транспорту, плату за користування надрами для видобування корисних копалин і в цілях, не пов’язаних з їх видобуванням, збір за спеціальне використання лісових ресурсів та користування земельними ділянками лісового фонду.

Ст. 4 Закону України «Про систему оподаткування» передбачає також не враховані додатком Р2 збори до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (початковий, регулярний, спеціальний). Перелік місцевих зборів з додатка Р2 не враховує збір за паркування автотранспорту, у той час як відповідно до ст. 3 Декрету Кабінету Міністрів України «Про місцеві податки і збори» його платниками можуть бути також юридичні особи.
Рядок 04.8 допоможе заповнити річний (необов'язковий для квартальної декларації) додаток Р3 «Витрати на добровільне перерахування коштів, передачу товарів (робіт, послуг)»

Відповідно до пп.5.2.2 п. 5.2 ст. 5 Закону про прибуток, до валових витрат входять суми коштів або вартість товарів (робіт, послуг), добровільно перераховані (передані) протягом звітного року до Державного бюджету України або бюджетів місцевого самоврядування, до неприбуткових організацій, що становлять не менше двох та не більше п’яти відсотків оподаткованого прибутку попереднього звітного року.

До цього цю норму розуміли так: якщо добровільно було перераховано коштів менше двох відсотків, то така сума до складу валових витрат не входила; якщо перераховано від двох до п’яти відсотків, то до валових витрат входить уся сума; якщо перераховано більше п’яти відсотків, то до складу валових витрат входить п’ять відсотків.

Додатком Р3 несподівано роз’яснено інакше: до складу валових витрат відноситься сума перевищення над двома відсотками, тобто у розмірі не більше трьох відсотків. Вважаємо таку позицію неправильною й такою, що потребує пояснення.

Рядок 04. 10 заповнюється на підставі даних таблиці 3 «Витрати на поліпшення основних фондів, що включаються до складу валових витрат» додатка К1/1 і таблиці 2 «Витрати на поліпшення нафтогазових свердловин, що включаються до складу валових витрат» додатка К½. При одночасному заповненні таблиць рекомендуємо скористатися поясненням до цього рядка у Порядку складання декларації.

Рядок 04. 11 допоможе заповнити складання додатка Р4 «Розрахунок валових витрат при здійснення операцій з нерезидентом, що має офшорний статус». Відповідно до п. 18.3 ст. 18 Закону про прибуток, тільки 85 відсотків витрат на оплату товарів (робіт, послуг) на користь офшорних нерезидентів входять до валових витрат.

У рядку 04. 12 зазначаються всі інші витрати, не згадані вище, з посиланням на норми Закону про прибуток, перелічені у поясненні до цього рядка у Порядку складання декларації.

Рядок 05 формується шляхом арифметичного сумування рядків 05. 1−05. 3 і може мати як додатне, так і від'ємне значення.

Рядок 05.2 призначений для користування витрат, не врахованих або зайво врахованих у попередніх періодах. Таке виправлення помилки, якщо воно призвело до зниження податкового зобов’язання минулого періоду, повинно супроводжуватися самостійним нарахуванням штрафу у розмірі 5 відсотків від суми недоплати, який зазначається у рядку 22. Про рядки 05.1 і 05.3 йшлося вище.

Рядок 06 «Скориговані валові витрати» вираховується арифметично шляхом сумування рядків 04 і 05 (останній з яких може бути зі знаком «мінус»).

Рядок 07 заповнюється на підставі даних таблиці 2 «Розрахунок амортизаційних відрахувань» додатка К1/1 та таблиці 1 «Розрахунок амортизації витрат, пов’язаних з видобутком корисних копалин» додатка К½. Відповідно до п. 15 Прикінцевих положень Закону № 349-ІV, нові норми амортизації груп 1, 2 і 3, встановлені цим Законом, застосовуватимуться починаючи з 2004 року.

При цьому до основних фондів нової групи 4 включаються відповідні основні фонди, придбані (виготовлені) платником податку після набрання чинності цим Законом (а також витрати на поліпшення таких новопридбаних (виготовлених) основних фондів у встановленому порядку), а саме електронно-обчислювальні машини, інші машини для автоматичної обробки інформації, їх програмне забезпечення, пов’язані з ними засоби зчитування або друку інформації, інші інформаційні системи, телефони (у тому числі стільникові), мікрофони і рації, вартість яких перевищує вартість малоцінних товарів (предметів).

Рядок 08 «Об'єкт оподаткування» може мати як додатне, так і від'ємне значення (або в І кварталі додатне, а за підсумками півріччя — від'ємне) і вираховується шляхом віднімання від рядка03 рядків 06 і 07.

У рядку 09 «Балансові збитки, не компенсовані прибутками» слід згадати всі балансові збитки, визначені за результатами попередніх кварталів, оскільки ці збитки не враховуються у складі валових витрат.
Рядок10 заповнюється на підставі додатка К5 «Розрахунок прибутку, що звільняється від оподаткування». Якщо у платника є право на звільнення від оподаткування прибутку (частини прибутку) підприємства, то це право слід відобразити у відповідній сумі в додатку К5 в розрізі норм законодавства, які надають право на пільгове оподаткування.

Рядок 11 «Прибуток, що підлягає оподаткуванню» вираховується шляхом віднімання від рядка 08 рядків 09 і 10.

Рядок 11.1 показує суму, яку слід оподаткувати у 2003 році за ставкою 30 відсотків, а з 01. 01. 2004 р. — за ставкою 25 відсотків.

У рядку 11.2 слід зазначити розмір пільгової ставки, за якою платник має право оподаткувати чистину прибутку.

Рядок 12 «Нарахована сума податку» утворюється шляхом сумування рядків 12.1 і 12.2 і заповнюється у разі отримання позитивного значення об'єкта оподаткування.

Рядок 12.1 показує нараховану суму податку, обчислену виходячи з оподаткування прибутку за ставкою 30 відсотків (з 01. 01. 2003 р. — за ставкою 25 відсотків).

Рядок 12.2 показує нараховану суму податку, обчислену виходячи з оподаткування прибутку за пільговою ставкою.

Показать Свернуть
Заполнить форму текущей работой