Бухгалтерський облік активів, інвестицій та власного капіталу

Тип работы:
Контрольная
Предмет:
Экономические науки


Узнать стоимость новой

Детальная информация о работе

Выдержка из работы

Контрольна робота

з дисципліни «Бухгалтерський облік — 2»

варіант № 8

ЗМІСТ

1. Теоретична частина (варіант № 8)

1.1 Концепції необоротних активів. Концепції реальних та фінансових інвестицій

1.2 Концепції звіту про власний капітал підприємства, його елементи і методика складання

1.3 Принцип собівартості (історичної собівартості). Оцінка активів підприємства

2. Практична частина (варіант № 8)

2.1 Задача № 8

2.2 Задача № 18

2.3 Задача № 28

2.4 Задача № 38

2.5 Задача № 48

2.6 Задача № 58

Список використаної літератури

1. Теоретична частина (варіант № 8)

1.1 Концепції необоротних активів. Концепції реальних та фінансових інвестицій

Згідно визначенням Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» [2]:

— активи — це ресурси, контрольовані підприємством у результаті минулих подій, використання яких, як очікується, приведе до отримання економічних вигод у майбутньому;

— економічна вигода — це потенційна можливість отримання підприємством грошових коштів від використання активів.

Згідно «Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 „Баланс“» [6] та «Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій» [8] активи підприємства класифіковані в 3 групи:

— необоротні активи;

— оборотні активи;

— активи, віднесені до майбутніх періодів.

В першу групу — необоротні активи віднесні наступні агрегати активів [6]:

1. У статті «Нематеріальні активи» відображається вартість об'єктів, які віднесені до складу нематеріальних активів згідно з відповідними положеннями (стандартами). У цій статті наводяться окремо первісна та залишкова вартість нематеріальних активів, а також нарахована у встановленому порядку сума накопиченої амортизації. Залишкова вартість визначається як різниця між первісною вартістю і сумою накопиченої амортизації, яка наводиться у дужках.

2. У статті «Незавершені капітальні інвестиції» відображається вартість незавершених на дату балансу капітальних інвестицій в необоротні активи на будівництво, реконструкцію, модернізацію (інші поліпшення, що збільшують первісну (переоцінену) вартість), виготовлення, придбання об'єктів матеріальних необоротних активів (у тому числі необоротних матеріальних активів, призначених для заміни діючих, і устаткування для монтажу).

3. У статті «Основні засоби» наводиться вартість власних та отриманих на умовах фінансового лізингу об'єктів і орендованих цілісних майнових комплексів, які віднесені до складу основних засобів згідно з відповідними положеннями, а також вартість основних засобів, отриманих у довірче управління або на праві господарського відання чи праві оперативного управління. У цій статті також наводиться вартість інших необоротних матеріальних активів.

У цій статті наводяться окремо первісна (переоцінена) вартість, сума зносу основних засобів (у дужках) та їх залишкова вартість. До підсумку балансу включається залишкова вартість, яка визначається як різниця між первісною (переоціненою) вартістю основних засобів і сумою їх зносу на дату балансу.

4 У статті «Довгострокові біологічні активи» відображається вартість довгострокових біологічних активів, облік яких ведеться за Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 30 «Біологічні активи». У цій статті наводяться справедлива (первісна, переоцінена) вартість, сума накопиченої амортизації (у дужках) і залишкова вартість довгострокових біологічних активів. До підсумку балансу включається справедлива вартість, а також залишкова вартість, яка дорівнює різниці між первісною (переоціненою) вартістю і сумою накопиченої амортизації.

5. У статті «Інвестиційна нерухомість» відображається вартість об'єктів, що віднесені до інвестиційної нерухомості відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 32 «Інвестиційна нерухомість»:

— у рядку 055 «справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості» наводяться справедлива вартість інвестиційної нерухомості, яка обліковується за справедливою вартістю, та залишкова вартість інвестиційної нерухомості, яка обліковується за первісною вартістю, що дорівнює різниці між первісною вартістю (рядок 056) і сумою зносу (рядок 057). Показник рядка 055 включається до підсумку балансу;

— у рядку 056 «первісна вартість інвестиційної нерухомості» наводиться первісна вартість інвестиційної нерухомості, яка обліковується за первісною вартістю;

— у рядку 057 «знос інвестиційної нерухомості» наводиться у дужках знос інвестиційної нерухомості, яка обліковується за первісною вартістю.

7. У статті «Довгострокові фінансові інвестиції» відображаються фінансові інвестиції на період більше одного року, а також усі інвестиції, які не можуть бути вільно реалізовані в будь-який момент. У цій статті виділяються фінансові інвестиції, які згідно з відповідними положеннями (стандартами) обліковуються методом участі в капіталі.

8. У статті «Довгострокова дебіторська заборгованість» показується заборгованість фізичних та юридичних осіб, яка не виникає в ході нормального операційного циклу та буде погашена після дванадцяти місяців з дати балансу.

9. У статті «Відстрочені податкові активи» відображається сума податку на прибуток, що підлягає відшкодуванню в наступних періодах унаслідок тимчасової різниці між обліковою та податковою базами оцінки.

10. У статті «Інші необоротні активи» наводяться суми необоротних активів, які не можуть бути включені до наведених вище статей розділу «Необоротні активи», крім гудвілу, який наводиться у рядку 065.

Згідно статті 14.1. 81 Податкового Кодексу України [1]:

1. Інвестиції - це господарські операції, які передбачають придбання основних засобів, нематеріальних активів, корпоративних прав та/або цінних паперів в обмін на кошти або майно.

Інвестиції поділяються на:

а) капітальні інвестиції - господарські операції, що передбачають придбання будинків, споруд, інших об'єктів нерухомої власності, інших основних засобів і нематеріальних активів, що підлягають амортизації відповідно до норм цього Кодексу;

б) фінансові інвестиції - господарські операції, що передбачають придбання корпоративних прав, цінних паперів, деривативів та/або інших фінансових інструментів.

Фінансові інвестиції поділяються на:

— прямі інвестиції - господарські операції, що передбачають внесення коштів або майна в обмін на корпоративні права, емітовані юридичною особою при їх розміщенні такою особою;

— портфельні інвестиції - господарські операції, що передбачають купівлю цінних паперів, деривативів та інших фінансових активів за кошти на фондовому ринку або біржовому товарному ринку;

2. реінвестиції - це господарські операції, що передбачають здійснення капітальних або фінансових інвестицій за рахунок прибутку, отриманого від інвестиційних операцій.

Бухгалтерський облік інвестицій виконується згідно «Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 12 „Фінансові інвестиції“» [3], яке визначає методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про фінансові інвестиції, операції із спільної діяльності та її розкриття у фінансовій звітності.

Первісна оцінка фінансових інвестицій:

1. Фінансові інвестиції первісно оцінюються та відображаються у бухгалтерському обліку за собівартістю. Собівартість фінансової інвестиції складається з ціни її придбання, комісійних винагород, мита, податків, зборів, обов’язкових платежів та інших витрат, безпосередньо пов’язаних з придбанням фінансової інвестиції.

2. Якщо придбання фінансової інвестиції здійснюється шляхом обміну на цінні папери власної емісії, то собівартість фінансової інвестиції визначається за справедливою вартістю переданих цінних паперів.

3. Якщо придбання фінансової інвестиції здійснюється шляхом обміну на інші активи, то її собівартість визначається за справедливою вартістю цих активів.

4. Дивіденди, відсотки, роялті та рента, що підлягають отриманню за фінансовими інвестиціями, відображаються як фінансовий дохід інвестора, крім випадків, коли такі надходження не відповідають критеріям визнання доходу, встановленим Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 15 «Дохід», затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 29 листопада 1999 року N 290, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 14 грудня 1999 року за N 860/4153.

Оцінка фінансових інвестицій на дату балансу:

1. Фінансові інвестиції (крім інвестицій, що утримуються підприємством до їх погашення або обліковуються за методом участі в капіталі) на дату балансу відображаються за справедливою вартістю.

Сума збільшення або зменшення балансової вартості фінансових інвестицій на дату балансу (крім інвестицій, що обліковуються за методом участі в капіталі) відображається у складі інших доходів або інших витрат відповідно.

2. Фінансові інвестиції, справедливу вартість яких достовірно визначити неможливо, відображаються на дату балансу за їх собівартістю з урахуванням зменшення корисності інвестиції.

Втрати від зменшення корисності фінансових інвестицій відображаються у складі інших витрат з одночасним зменшенням балансової вартості фінансових інвестицій.

3. Фінансові інвестиції, що утримуються підприємством до їх погашення, відображаються на дату балансу за амортизованою собівартістю фінансових інвестицій.

Різниця між собівартістю та вартістю погашення фінансових інвестицій (дисконт або премія при придбанні) амортизується інвестором протягом періоду з дати придбання до дати їх погашення за методом ефективної ставки відсотка.

Сума амортизації дисконту або премії нараховується одночасно з нарахуванням відсотка (доходу від фінансових інвестицій), що підлягає отриманню, та відображається у складі інших фінансових доходів або інших фінансових витрат з одночасним збільшенням або зменшенням балансової вартості фінансових інвестицій відповідно.

4. Фінансові інвестиції в асоційовані і дочірні підприємства та в спільну діяльність зі створенням юридичної особи (спільного підприємства) на дату балансу відображаються за вартістю, що визначена за методом участі в капіталі.

5. Фінансові інвестиції, що обліковуються за методом участі в капіталі, на дату балансу відображаються за вартістю, що визначається з урахуванням зміни загальної величини власного капіталу об'єкта інвестування, крім тих, що є результатом операцій між інвестором і об'єктом інвестування.

Балансова вартість фінансових інвестицій збільшується (зменшується) на суму, що є часткою інвестора в чистому прибутку (збитку) об'єкта інвестування за звітний період, із включенням цієї суми до складу доходу (втрат) від участі в капіталі. Одночасно балансова вартість фінансових інвестицій зменшується на суму визнаних дивідендів від об'єкта інвестування.

Балансова вартість фінансових інвестицій збільшується (зменшується) на частку інвестора в сумі зміни загальної величини власного капіталу об'єкта інвестування за звітний період (крім змін за рахунок чистого прибутку (збитку) із включенням (виключенням) цієї суми до іншого додаткового капіталу інвестора або до додаткового вкладеного капіталу (якщо зміна величини власного капіталу об'єкта інвестування виникла внаслідок розміщення (викупу) акцій (часток), що привело до виникнення (зменшення) емісійного доходу об'єкта інвестування). Якщо сума зменшення частки капіталу інвестора в сумі зміни загальної величини власного капіталу об'єкта інвестування (крім змін за рахунок чис-того збитку) більше іншого додаткового капіталу або додаткового вкладеного капіталу інвестора (якщо зменшення величини власного капіталу об'єкта інвестування виникло внаслідок викупу акцій (часток), що призвело до зменшення емісійного доходу об'єкта інвестування), то на таку різницю зменшується (збільшується) нерозподілений прибуток (непокритий збиток).

Балансова вартість інвестицій в асоційоване підприємство зменшується на суму зменшення корисності інвестиції та зменшується (збільшується) на суму амортизації різниці між собівартістю фінансової інвестиції в асоційоване підприємство і часткою інвестора в балансовій вартості придбаних ідентифікованих активів і зобов’язань на дату придбання. Амортизація суми такої різниці здійснюється у порядку, визначеному Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 19 «Об'єднання підприємств».

Зменшення балансової вартості фінансових інвестицій відображається в бухгалтерському обліку тільки на суму, що не призводить до від'ємного значення вартості фінансових інвестицій. Фінансові інвестиції, що внаслідок зменшення їх балансової вартості досягають нульової вартості, відображаються в бухгалтерському обліку у складі фінансових інвестицій за нульовою вартістю.

6. Якщо інвестор, контрольний учасник, інвестор асоційованого підприємства) вносить або продає активи спільному, асоційованому підприємству відповідно і передає значні ризики та вигоди, пов’язані з їх володінням, то у складі фінансових результатів звітного періоду відображається лише та частина прибутку (збитку), яка припадає на частку інших інвесторів спільного, асоційованого підприємства відповідно.

Сума прибутку (збитку) від внеску або продажу спільному, асоційованому підприємству активів, що припадає на частку інвестора, включається до складу доходів (витрат) майбутніх періодів з визнанням їх прибутком (збитком) інвестора лише після продажу спільним, асоційованим підприємством цього активу іншим особам або в періодах амортизації одержаних чи придбаних необоротних активів. Цей актив вважається проданим спільним, асоційованим підприємством у межах кількості й вартості подібних активів, реалізованих ним після його одержання.

Інвестор спільного, асоційованого підприємства відображає всю суму отриманих збитків, якщо внесок або продаж свідчить про зменшення чистої вартості реалізації оборотних активів або зниження корисності необоротних активів.

8. Оцінка та облік фінансових інвестицій здійснюються за кожною фінансовою інвестицією.

1.2 Концепції звіту про власний капітал підприємства, його елементи і методика складання

Бухгалтерський облік власного капіталу ведеться згідно «Плану рахунків» [8] у розрізі наступних статей класу 4 «Власний капітал та забезпечення зобов’язань» — різновидностей власного капіталу — статутного, пайового, додаткового, резервного, вилученого, неоплаченого, а також нерозподілених прибутків (непокритих збитків), цільових надходжень, забезпечень майбутніх витрат і платежів, страхових резервів:

1. Рахунок 40 «Статутний капітал» призначено для обліку та узагальнення інформації про стан та рух статутного капіталу підприємства.

За кредитом рахунку 40 «Статутний капітал» відображається збільшення статутного капіталу, за дебетом — його зменшення (вилучення). Сальдо на цьому рахунку повинно відповідати розміру статутного капіталу, який зафіксовано в установчих документах підприємства.

Аналітичний облік статутного капіталу ведеться за видами капіталу за кожним засновником, учасником, акціонером тощо.

2. Рахунок 41 «Пайовий капітал» призначено для обліку й узагальнення інформації про суми пайових внесків членів споживчого товариства, колективного сільськогосподарського підприємства, житлово-будівельного кооперативу, кредитної спілки та інших підприємств, що передбачені установчими документами.

Пайовий капітал — це сукупність коштів фізичних і юридичних осіб, добровільно розміщених у товаристві для здійснення його господарсько-фінансової діяльності.

Аналітичний облік за рахунком 41 «Пайовий капітал» ведеться за видами капіталу.

3. Рахунок 42 «Додатковий капітал» призначено для узагальнення інформації про суми, на які вартість реалізації випущених акцій перевищує їхню номінальну вартість, а також про суми дооцінки необоротних активів і фінансових інструментів та вартість необоротних активів, безкоштовно отриманих підприємством від інших осіб, та інші види додаткового капіталу.

За кредитом рахунку 42 «Додатковий капітал» відображається збільшення додаткового капіталу, за дебетом — його зменшення.

Рахунок 42 «Додатковий капітал» має такі субрахунки:

421 «Емісійний дохід»

422 «Інший вкладений капітал»

423 «Дооцінка активів»

424 «Безоплатно одержані необоротні активи»

425 «Інший додатковий капітал»

4. Рахунок 43 «Резервний капітал» призначено для узагальнення інформації про стан та рух резервного капіталу підприємства, створеного відповідно до чинного законодавства та установчих документів за рахунок нерозподіленого прибутку.

За кредитом рахунку 43 «Резервний капітал» відображається створення резервів, за дебетом — їх використання. Сальдо цього рахунку відображає залишок резервного капіталу на кінець звітного періоду.

Аналітичний облік резервного капіталу ведеться за його видами та напрямками використання.

5. На рахунку 44 «Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)» ведеться облік нерозподілених прибутків чи непокритих збитків поточного та минулих років, а також використаного в поточному році прибутку.

За кредитом рахунку відображається збільшення прибутку від усіх видів діяльності, за дебетом — збитки та використання прибутку.

Рахунок 44 «Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)» має такі субрахунки:

441 «Прибуток нерозподілений»

442 «Непокриті збитки»

443 «Прибуток, використаний у звітному періоді»

6. На рахунку 45 «Вилучений капітал» ведеться облік вилученого капіталу, у разі викупу власних акцій (часток) у акціонерів з метою їх перепродажу, анулювання (зменшення статутного капіталу) тощо.

За дебетом рахунку 45 «Вилучений капітал» відображається фактична собівартість акцій власної емісії або часток, викуплених господарським товариством у його учасників, за кредитом — вартість анульованих або перепроданих акцій (часток).

Аналітичний облік вилученого капіталу ведеться за видами акцій (вкладів, паїв).

7. Рахунок 46 «Неоплачений капітал» призначено для узагальнення інформації про зміни у складі неоплаченого капіталу підприємства.

За дебетом рахунку відображається заборгованість засновників (учасників) господарського товариства за внесками до статутного капіталу підприємства, за кредитом — погашення заборгованості за внесками до статутного капіталу.

Аналітичний облік неоплаченого капіталу ведеться за видами розміщених неоплачених акцій (для акціонерних товариств) та за кожним засновником (учасником) підприємства.

Зміст статей звіту про власний капітал [4]:

1. У статтях «Залишок на початок року» та «Залишок на кінець року» показують суми власного капіталу на початок (нескоригований залишок) і кінець року.

2. У статтях «Зміна облікової політики», «Виправлення помилок» та «Інші зміни» відображаються суми коригувань, передбачених Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 6 «Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах».

3. У статті «Скоригований залишок» показується залишок власного капіталу на початок звітного року після внесення відповідних коригувань.

4. У статтях розділу «Переоцінка активів» наводяться дані, які відображають збільшення або зменшення власного капіталу в результаті переоцінки основних засобів та інших активів у порядку, передбаченому відповідними положеннями (стандартами).

5. У статті «Чистий прибуток (збиток) за звітний період» показується сума чистого прибутку (збитку) зі звіту про фінансові результати.

6. У статтях розділу «Розподіл прибутку» наводяться сума нарахованих дивідендів, дані про інший розподіл прибутку між учасниками (власниками) підприємства або спрямування прибутку до статутного капіталу, резервного капіталу тощо.

7. У статтях розділу «Внески учасників» наводяться дані про збільшення статутного капіталу підприємства та зміни неоплаченого капіталу в результаті збільшення або зменшення дебіторської заборгованості учасників за внесками до статутного капіталу підприємства.

8. У статтях розділу «Вилучення капіталу» наводяться дані про зменшення власного капіталу підприємства внаслідок виходу учасника, викупу чи анулювання викуплених акцій акціонерним товариством, зменшення номінальної вартості акцій або з інших причин.

9. У статтях розділу «Інші зміни в капіталі» наводяться дані про всі інші зміни у власному капіталі підприємства, що не були включені до вищезазначених статей, зокрема, списання невідшкодованих збитків, безкоштовно отримані активи та інші зміни.

10. У статті «Разом змін в капіталі» наводиться підсумок змін у складі власного капіталу за звітний період.

11. Акціонерні товариства наводять у примітках до фінансових звітів інформацію про:

— Загальну кількість та номінальну вартість акцій, на які передбачається здійснити передплату.

— Загальну кількість та номінальну вартість акцій, на які здійснена передплата, у порівнянні із передбаченими величинами.

— Загальну суму коштів, одержаних в ході передплати на акції.

12. Акції у складі статутного капіталу за окремими типами і категоріями:

— Кількість випущених акцій, із зазначенням неоплаченої частини статутного капіталу.

— Номінальна вартість акції.

— Зміни протягом звітного періоду у кількості акцій, що перебувають в обігу.

— Права, привілеї та обмеження, пов’язані з акціями, в тому числі обмеження щодо розподілу дивідендів та повернення капіталу.

— Акції, що належать самому товариству, його дочірнім і асоційованим підприємствам.

— Перелік засновників і кількість акцій, якими вони володіють.

— Кількість акцій, які перебувають у власності членів виконавчого органу, та перелік осіб, частки яких у статутному фонді перевищують 5%.

— Акції, зарезервовані для випуску згідно з опціонами та іншими контрак-тами, з указанням їх термінів і сум.

— Накопичену суму дивідендів, не сплачених за привілейованими акціями.

— Суму, включену (або не включену) до складу зобов’язань, коли дивіденди були передбачені, але формально не затверджені.

ЗВІТ

про власний капітал за _________________ 20___ р.

Стаття

Статут-
ний
капітал

Пайо-
вий
капітал

Додат-
ковий
вкладе-
ний
капітал

Інший
додат-
ковий
капітал

Резерв-
ний
капітал

Нерозпо-
ділений
прибуток

Неопла-
чений
капітал

Вилу-
чений
капітал

Разом

Залишок на початок року

Коригування:

Скоригований залишок на початок року

Переоцінка активів:

Чистий прибуток (збиток) за звітний період

Розподіл прибутку:

Внески учасників:

Вилучення капіталу:

Залишок на кінець року

1.3 Принцип собівартості (історичної собівартості). Оцінка активів підприємства

Згідно статті 4 «Основні принципи бухгалтерського обліку та фінансової звітності» Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» [2 ], основним признаком поняття «історична (фактична) собівартість» активів підприємства — є пріоритетність оцінки активів підприємства, виходячи з витрат на їх виробництво та придбання.

Цей принцип застосовується при бухгалтерському обліку придбання, вибуття та переоцінки наступних агрегатів активів:

— основних засобів згідно «Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 7 „Основні засоби“» [9];

— нематеріальних активів згідно «Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 8 „Нематеріальні активи“» [10];

— запасів згідно «Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 „Запаси“» [11];

— дебіторської заборгованості згідно «Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 10 „Дебіторська заборгованість“» [12];

— грошових коштів та інших оборотних активів згідно «Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 16 „Витрати“» [5].

Відповідно вказаним стандартам, агрегати активів при надходженні на облік обліковуються за первісною вартістю, яка включає в себе не тільки влас-ну вартість активів, але і витрат на їх доставку, збереження та впровадження в експлуатацію.

З часом необоротні активи переобліковуються за поточною вартістю, враховуючи їх амортизаційний знос, додаткову модернізацію та зростання ринкової ціни відносно моменту придбання. Аналогічні операції оцінки по первісній вартості, вибуттю та поточній переоцінці за ринковими умовами вартості наступних аналогічних партій застосовуються для запасів. Облік дебіторської заборгованості ведеться з переоцінкою сумнівної до повернення заборгованості.

актив інвестиція капітал собівартість

2. Практична частина (варіант № 8)

2.1. Задача № 8

На депозитний рахунок у банку внесено 20 000 грн. на шість місяців по ставці 12% у рік. Знайти суму внеску і суму накопичений відсотків на кінець четвертого місяця.

Розв’язання.

Розглянемо два випадки: нарощування по простим відсоткам та нарощування по складним відсоткам.

грн. — початкова сума, — ставка нарощування за рік

місяці = року = року — строк нарощування,

S — накопичена сума, І - відсотки.

1. При нарощуванні по простим відсоткам маємо:

Накопичена сума внеску на кінець четвертого місяця дорівнює

грн.

Накопичені відсотки на кінець четвертого місяця складають

грн.

2. При нарощуванні по складним відсоткам маємо:

Накопичена сума внеску на кінець четвертого місяця дорівнює

грн.

Накопичені відсотки на кінець четвертого місяця складають

грн.

Відповідь: нарощена сума та відсотки при нарощуванні по простим відсоткам виявляються більшими, ніж нарощена сума та відсотки при нарощуванні по складним відсоткам. 1. грн., грн.; 2. грн., грн. Вигідніше нарощувати по простим відсоткам, якщо строк нарощування менше року.

2. 2 Задача № 18

Знайти майбутню вартість 10 000 грн. через два роки при ставці нарощування 16% у рік.

Розв’язання.

Розглянемо два випадки: нарощування по простим відсоткам та нарощування по складним відсоткам.

грн. — початкова сума,

— ставка нарощування за рік ,

роки — строк нарощування,

S — накопичена сума (майбутня вартість).

1. При нарощуванні по простим відсоткам маємо:

Майбутня вартість 10 000 грн. через два роки при ставці нарощування 16% у рік дорівнює

грн.

2. При нарощуванні по складним відсоткам маємо:

Майбутня вартість 10 000 грн. через два роки при ставці нарощування 16% у рік дорівнює

грн.

Відповідь: майбутня вартість 10 000 грн. при нарощуванні по складним відсоткам грн. більша за майбутню вартість 10 000 грн. при нарощуванні по простим відсоткам грн.

Вигідніше нарощувати по складним відсоткам, якщо строк нарощування більше року.

2. 3 Задача № 28

Знайти поточну вартість 50 000 грн., виплачуваних через два роки. Ставка дисконтування дорівнює 16% у рік.

Розв’язання.

Розглянемо два випадки: дисконтування по простим відсоткам та дисконтування по складним відсоткам.

— початкова сума (поточна вартість),

— ставка дисконтування за рік ,

роки — строк,

грн. — накопичена сума (майбутня вартість).

При дисконтуванні по простим відсоткам маємо [25]:

,

звідси поточна вартість дорівнює

грн.

При дисконтуванні по складним відсоткам маємо [25]:

,

звідси поточна вартість дорівнює

грн

Відповідь: поточна вартість 50 000 грн. при дисконтуванні по складним відсоткам більша за поточну вартість 50 000 грн. при дисконтуванні по простим відсоткам, тому вигідніше нарощувати внесок за складними відсотками Сплатити зараз треба менше (37 158,15 грн. < 37 878,79 грн.), а через два роки одержимо все одно 50 000 грн.

2. 4 Задача № 38

Знайти поточну і майбутню вартість суми ануїтету пренумерандо у виді семи річних виплат по 100 грн. кожна, при ставці капіталізації 18% річних.

Розв’язання.

Член ануїтету — грн.

Період ануїтету — 1 рік

Строк ануїтету — років

Відсоткова ставка —

Ануїтет пренумерандо (виплати проводяться на початку періодів, тобто на початку кожного року) [25].

Майбутня вартість ануїтету пренумерандо дорівнює

грн.

Поточна вартість ануїтету пренумерандо дорівнює

грн.

Відповідь: поточна вартість ануїтету пренумерандо дорівнює 449,76 грн., майбутня вартість ануїтету пренумерандо дорівнює 1432,7 грн.

2.5 Задача № 48

Знайти поточну і майбутню вартість суми звичайного ануїтету у виді семи річних виплат по 100 грн. кожна, при ставці капіталізації 18% річних.

Розв’язання.

Член ануїтету — грн.

Період ануїтету — 1 рік

Строк ануїтету — років

Відсоткова ставка —

Звичайний ануїтет — це ануїтет постнумерандо (виплати проводяться в кінці періодів, тобто в кінці кожного року) [25].

Майбутня вартість ануїтету постнумерандо дорівнює

грн.

Поточна вартість ануїтету постнумерандо дорівнює

грн.

Відповідь: поточна вартість ануїтету постнумерандо дорівнює 381,15 грн., майбутня вартість ануїтету постнумерандо дорівнює 1214,15 грн.

2.6 Задача № 58

Знайти поточну вартість облігації компанії з номіналом 1000 грн. і фіксованою процентною ставкою 10%, якщо ринкова процентна ставка дорівнює 12%. Термін облігації - 5 років.

Розв’язання.

Нехай грн. — номінальна вартість облігації,

— ринкова процентна ставка,

— фіксована процентна ставка,

— термін облігації.

Поточна вартість облігації дорівнює [25]:

Відповідь: поточна вартість облігації дорівнює 927,9 грн.

Список використаної літератури

1. Податковий Кодекс України від 2 грудня 2010 року N 2755-VI // Із змінами і доповненнями, внесеними Законами України станом від 7 квітня 2011 року N 3221-VI

2. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16 липня 1999 року N 996-XIV// Із змінами і доповненнями, внесеними Законами України станом від 2 грудня 2010 року N 2756-VI

3. Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 12 «Фінансові інвести-ції» // Наказ Міністерства фінансів України від 26 квітня 2000 року N 91 (Із змінами і доповненнями, внесеними наказами Міністерства фінансів України станом від 23 травня 2003 року N 363)

4. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 5 «Звіт про власний капітал"// Наказ Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 р. N 87 (Із змінами і доповненнями, внесеними наказами Міністерства фінансів України станом від 25 вересня 2009 року N 1125)

5. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 «Витрати» // Наказ Міністерства фінансів України від 31 грудня 1999 року N 318 (Із змінами і доповненнями, внесеними наказами Міністерства фінансів України станом від 18 березня 2011 року N 372)

6. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 «Баланс» // Наказ Мі-ністерства фінансів України від 31 березня 1999 р. N 87 (Із змінами і допов-неннями, внесеними наказами Міністерства фінансів України станом від 18 березня 2011 року N 372)

7. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 «Звіт про фінансові результати» // Наказ Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 р. N 87 (Із змінами і доповненнями, внесеними наказами Міністерства фінансів України станом від 18 березня 2011 року N 372)

8. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і органі-зацій // Наказ Міністерства фінансів України від 30 листопада 1999 р. N 291 (Із змінами і доповненнями, внесеними наказами Міністерства фінансів України станом від 25 вересня 2009 року N 1125)

9. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби"// Наказ Міністерства фінансів України від 27 квітня 2000 року N 92 (Із змінами і доповненнями, внесеними наказами Міністерства фінансів України станом від 18 березня 2011 року N 372)

10. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 8 «Нематеріальні акти-ви"// Наказ Міністерства фінансів України від 18 жовтня 1999 року N 242 (Із змінами і доповненнями, внесеними наказами Міністерства фінансів України станом від 18 березня 2011 року N 372)

11. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 «Запаси"// Наказ Міністерства фінансів України від 20 жовтня 1999 року N 246 (Із змінами і доповненнями, внесеними наказами Міністерства фінансів України станом від 11 грудня 2006 року N 1176)

12. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 10 «Дебіторська заборгованість"// Наказ Міністерства фінансів України від 8 жовтня 1999 року N 237 (Із змінами і доповненнями, внесеними наказами Міністерства фінансів України станом від 19 грудня 2006 року N 1213)

13. Ван Хорн, Джеймс К. С. Основы финансового менеджмента / Джеймс С. Ван Хорн, Джон М. Вахович, мл.; [пер. с англ. О. Л. Пелявского; под ред. А.А. Старостиной]. — М.: Вильямс, 2010. — 1225 с.

14. Ловінська Л. Г. Бухгалтерський облік для економістів та правознавців у схемах і таблицях: навч. посібник / Л.Г. Ловінська, Я.В. Олійник, Л. О. Галат; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана». — Вид. 3-тє, доповн. і переробл. — К.: КНЕУ, 2010. — 390 с.

15. Маляревський Ю. Д. Облік активів підприємства: навч. посібник / Ю. Д. Маляревський, М.С. Горяєва; М-во освіти і науки України, Харк. нац. екон. ун-т. — Харків: Вид-во ХНЕУ, 2010. — 191 с.

16. Білоусько В.С. Теорія бухгалтерського обліку: навч. посібник / В. С. Білоусько, М.І. Беленкова; М-во освіти і науки України, М-во аграрної політики України. — Вид. 6-те, доповн. — К.: Алерта, 2010. — 402 с.

17. Бухгалтерський облік: навч. посіб. з викон. практ. Задач / [І.І. Сахар-цева, Г. А. Семенов, Г. М. Бескоста]; за ред. І.І. Сахарцевої. — К.: Кондор, 2010. — 553 с. Бухгалтерський фінансовий облік: теорія та практика: навч. -практ. Посібник / Н.І. Верхоглядова, В. П. Шило, С.Б. Ільіна, В.І. Кисла. — К.: Центр учбової літератури, 2010. — 536 с.

18. Верига Ю. А. План рахунків бухгалтерського обліку: навч. посібник / Ю. А. Верига, Г.І. Зима, Н. О. Кулявець. — К.: Центр учбової літератури, 2010. — 174 с.

19. Кужельний М. В. Організація обліку: підручник / М. В. Кужельний, С. О. Левицька. — К.: Центр учбової літератури, 2010. — 352 с.

20. Просянюк Н. О. Бухгалтерський облік: теоретичні основи: навч. посібник / Н. О. Просянюк, В.В. Кірсанова, М. О. Ананська; [за ред. С.В. Філіппової]. — Харьков: Бурун Книга, 2010. — 203 с.

21. 34 положення (стандарти) бухгалтерського обліку. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні». — К.: КНТ, 2010. — 317 с.

22. Бабіч В.В. Фінансовий облік-2: (Облік зобов’язань, капіталу. Звітність): навч. посібник / В.В. Бабіч; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана». — К.: КНЕУ, 2010. — 433 с.

23. Бутинець Ф. Ф. Організація бухгалтерського обліку: підручник / Ф. Ф. Бутинець, О. П. Войналович, І.Л. Томашевська; за ред. Ф. Ф. Бутинця; М-во освіти і науки України, Житомирський держ. технол. ун-т. — 4-е вид., доповн. і переробл. — Житомир: Рута, 2005. — 528 с.

24. Капітал, основні та оборотні засоби підприємства: навч. посібник / П. В. Круш, О. В. Клименко, В.І. Подвігіна, В. О. Гулевич; М-во освіти і науки України, Нац. технічний ун-т України «Київський політехнічний ін-т». — 2-ге вид., доповн. і переробл. — К.: Центр учбової літератури, 2008. — 328 с.

25. Кукоба В. П. Інвестиційний менеджмент: навч. посібник / В. П. Кукоба; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана». — К.: КНЕУ, 2008. — 384 с.

26. Теорія бухгалтерського обліку: навч. посібник / Г. О. Партин, А.Г. Загородній, М. В. Корягін, О. С. Височан та ін. — Львів: Магнолія-2006, 2008. — 240 с.

Показать Свернуть
Заполнить форму текущей работой