Аналіз фінансово-господарської діяльності ЗАТ "Перший український міжнародний банк" (ЗАТ "ПУМБ")

Тип работы:
Курсовая
Предмет:
Экономические науки


Узнать стоимость новой

Детальная информация о работе

Выдержка из работы

Аналіз фінансово-господарської діяльності ЗАТ «Перший український міжнародний банк» (ЗАТ «ПУМБ»)

1 Аналіз пасивів банку

1.1 Аналіз динаміки та структури власного капіталу ЗАТ «ПУМБ» за 2002−2007 рр.

Банківський капітал -- це грошові кошти та виражена у грошовій формі частка матеріальних, нематеріальних і фінансових активів, що перебувають у розпорядженні банків і використовуються ними для здійснення операцій з розміщення коштів та надання послуг з метою одержання прибутку.

Розрізняють залучений, позичений та власний банківський капітал. Залучений капітал -- це грошові кошти юридичних та фізичних осіб, залучені банком на вклади. Операції, пов’язані з залученням коштів на вклади, мають назву депозитних, а таке залучення -- депозитним. Запозичення коштів на міжбанківському ринку, у центральному банку, або через продаж власних боргових зобов’язань на грошовому ринку має назву недепозитного, а отриманий у такий спосіб банківський капітал -- позиченим. Спільним для залученого та позиченого банківського капіталу є те, що це чужі для банку кошти, його зобов’язання перед вкладниками і кредиторами.

Власний капітал банку являє собою грошові кошти та виражену у грошовій формі частину майна, які належать його власникам, забезпечують економічну самостійність і фінансову стійкість банку, використовуються для здійснення банківських операцій та надання послуг з метою одержання прибутку. Порівняно з іншими сферами підприємницької діяльності власний капітал банку має незначну питому вагу у сукупному банківському капіталі. Це пояснюється специфікою діяльності банків як фінансових посередників, що здійснюють мобілізацію тимчасово вільних коштів на грошовому ринку з подальшим їх розміщенням серед юридичних та фізичних осіб.

Власний капітал слугує насамперед для захисту інтересів вкладників і кредиторів банку, для покриття можливих збитків від банківської діяльності. Він є гарантом вкладів, та захищає інтереси вкладників банку у разі його ліквідації чи банкрутства, а також забезпечує функціонування банку у випадку виникнення збитків від його поточної діяльності. Зазначені збитки, як правило, покриваються за рахунок поточних прибутків. Якщо їх для цього, а також для покриття непередбачених витрат недостатньо, то використовується частка власного капіталу. Тому, коли банк має достатній резервний капітал та інші подібні резерви, він тривалий час може вважатися надійним та платоспроможним навіть за наявності збитків від поточної діяльності. Однак надмірний розмір резервів призводить до зниження прибутковості банку, втрати його позицій на грошовому ринку та ринку банківських операцій і послуг.

Власний капітал забезпечує оперативну діяльность банку. На перших кроках створення та діяльності банку за рахунок власного капіталу формується його інфраструктура та розгортається банківська діяльність, у процесі подальшого розширення та структурного розвитку банку — розроблюються і впроваджуються нові банківські технології та продукти.

Через фіксацію розміру власного капіталу (або окремих його складових) регулювальні та наглядові органи впливають на діяльність банку в цілому. Зокрема, встановлення нормативу адекватності регулятивного капіталу (платоспроможності) має на меті недопустити надмірної мінімізації банками власного капіталу заради максимізації отримуваних доходів, знизити ризик банкрутства банків та підвищити рівень захисту інтересів вкладників і кредиторів.

Статутний капітал являє собою вартість вкладів акціонерів (засновників, учасників) банку, внесених з метою формування його активів для початку чи подальшої банківської діяльності, а також гарантування інтересів вкладників та кредиторів банку.

Резервний капітал формується в порядку, встановленому загальними зборами учасників (засновників, акціонерів). Однак розмір резервного капіталу та щорічних відрахувань до нього не можуть бути меншими, ніж це встановлено законодавчо. Мова йде про те, що мінімальний розмір резервного капіталу не може бути меншим 25% регулятивного капіталу (але не менше 25% зареєстрованого статутного капіталу), а розмір відрахувань -- меншим 5% чистого прибутку.

Аналіз динаміки власного капіталу ЗАТ «ПУМБ» за 2002−2007 рр. показує щорічну тенденцію до зростання.

Таблиця1 — Динаміка власного капіталу ЗАТ «ПУМБ»

Рік

Статутний капітал

Прибуток,

Резервний капітал

(фактичний)

Власний капітал

тис. грн

Темп росту,%

тис. грн

Темп росту,%

тис. грн

% від статутного к-лу

тис. грн

Темп росту,%

2002

23 000

0

163 434

0

7427

32,29

332 199

0

2003

23 000

0

163 080

-0,22

7877

34,25

364 711

+9,78

2004

23 000

0

194 015

+18,97

9 502

41,31

437 073

+19,84

2005

23 000

0

221 946

+14,40

10 969

47,69

484 411

+10,83

2006

326 002

+1317,40

123 954

-44,15

156 336

47,96

951 492

+96,42

2007

1 512 774

+364,04

200 639

+61,87

160 369

10,60

2 368 612

+148,93

Власний капітал Банку збільшився протягом 2007 року з 951 492 тис. гривень до 2 368 612 тис. гривень або на 148,93%, в першу чергу, завдяки збільшенню акціонерами Банку статутного капіталу на 1 186 772 тис. гривень. Важливим чинником зростання власного капіталу також є чистий прибуток, який зріс на 76 685 тис. гривень.

Порівняно з 2002 роком власний капітал зріс на 713%, а статутний капітал зріс на 6577%. (статутний капітал склав 63,87% від власного капіталу). Виходячи з цього можна казати, що основною складовою частиною власного капіталу є статутний капітал, який також є основним чинником зростання власного капіталу.

Резервний капітал на протязі 2002−2006 року перевищував нормативне значення (25% зареєстрованого статутного капіталу), але у 2007 році зростання статутного капіталу на 364,04% порівняно з 2006 роком обумовило формування резервів на 15% менше нормативу. Але зростання прибутку у 2008 році порівняно з 2007, обумовить потрібні відрахування до резервного фонду.

Динаміка зміни власного капіталу та його основних складових зображена на рис. 1.

Рисунок1 — Динаміка зміни власного капіталу

У процесі аналізу власного капіталу банку велике значення має питання оцінки його вартості. Оцінка вартості власного капіталу дає змогу одержати додаткову інформацію для прийняття відповідних управлінських рішень поточного і перспективного плану, визначити ефективність діяльності банку.

Існує декілька способів обчислення розміру власного капіталу. Один з них полягає в обчисленні за правилами та вимогами, встановленими органами, що здійснюють нагляд і контроль за банківською діяльністю. За цим способом власний капітал банку розраховується як сума низки його складових елементів. Порядок визначення та склад власного капіталу різниться залежно від країни, однак з метою захисту вкладників та кредиторів, забезпечення фінансової стійкості та прозорості банківських систем рядом економічно розвинутих країн була укладена Базельська угода. Нею визначені єдині основні підходи до визначення складу та порядку розрахунку власного капіталу банків країн, що підписали зазначену угоду. Основні положення Базельської угоди використовують й інші країни, зокрема Україна. Національний банк України при визначенні адекватності власного капіталу банків дотримується положень цієї угоди. При цьому НБУ постійно вдосконалює методику визначення розміру власного капіталу.

Методологічною основою для розрахунку регулятивного капіталу є положення Закону України «Про банки і банківську діяльність». Згідно з ним капітал банку включає основний і додатковий капітал. Складовими основного капіталу є: сплачений і зареєстрований статутний капітал; розкриті резерви (створені або збільшені за рахунок нерозподіленого прибутку); надбавки до курсу акцій і додаткові внески акціонерів у капітал; загальний фонд покриття ризиків, створюваний під невизначений ризик під час проведення банківських операцій, за винятком збитків за поточний рік і нематеріальних активів. Додатковий капітал складається з нерозкритих резервів, резервів переоцінювання активів, гібридних капітальних інструментів і субординованого боргу. НБУ має право визначити інші статті балансу банку для включення до додаткового капіталу, а також умови і порядок такого включення.

Згідно з методикою Національного банку України регулятивний власний капітал банку складається із суми основного капіталу (капітал 1-го рівня) за вирахуванням суми недосформованих резервів за активними операціями банків, додаткового капіталу (капітал 2-го рівня), за вирахуванням відвернень.

Алгоритм розрахунку розміру регулятивного власного капіталу банку має такий вигляд:

РВК = ОК + ДК — В (1)

де РВК -- регулятивний власний капітал банку;

ОК -- основний капітал, зменшений на суму недосформованих резервів за активними операціями банку;

ДК -- додатковий капітал банку;

В -- відрахування з капіталу.

Таблиця2 — Структура власного капіталу ЗАТ «ПУМБ»

Показники

на 31. 12. 2006 р.

на 31. 12. 2007 р.

Відхилення

тис. грн

тис. грн

абсолютне, тис. грн.

відносне, %

Основний капітал

585 847

1 757 541

+1 171 694

+ 201,11

Додатковий капітал

270 779

441 370

+170 591

+ 63,00

Відрахування з капіталу

0

0

0

0

РВК

856 626

2 198 911

+1 342 285

+ 156,69

Власний капітал

951 492

2 368 612

+1 417 120

+ 148,94

Валюта балансу

6 082 879

14 153 335

+ 8 070 456

+ 132,67

ВК/ВБ

16%

17%

+1%

-

Тобто за рік розмір РВК зріс на 1 342 285 тис. грн (156,69%), а вага власного капіталу у сукупних пасивах зросла на 1% і становить 17%.

1. 2 Розрахунок нормативів власного капіталу

1. Норматив адекватності регулятивного капіталу (платоспроможності або коефіцієнт Кука).

Розраховується як співвідношення регулятивного власного капіталу (РВК) до сумарних активів і певних позабалансових інструментів, зважених на відповідні коефіцієнти ризику та зменшених на суму створених відповідних резервів за активними операціями (Аз):

%. (2)

Нормативне значення К6 має бути не менше 10%.

Цей норматив відображає здатність банку вчасно й у повному обсязі розраховуватися за своїми зобов’язаннями, що випливають з торговельних, кредитних і інших операцій грошового характеру.

Таблиця3 — Норматив адекватності регулятивного капіталу ЗАТ «ПУМБ»

Показники

на 31. 12. 2006 р.

на 31. 12. 2007 р.

Відхилення

абсолютне

Відносне

РВК

856 626 тис. грн

2 198 911 тис. грн

+1 342 285 тис. грн.

+ 156,69%

Аз

6 265 478 тис. грн

14 636 601 тис. грн

+8 371 123 тис. грн.

+ 133,61%

К6

13,67%

15,02%

+1,35%

-

Фактичне значення показника на 31. 12. 2007 перевищує нормативне на 5,02%. За рік норматив зростає на 1,35% тобто збільшуєтсья ризик, що приймають на себе власники банку, і зменшується ризик, що приймають на себе кредитори/вкладники банку.

2. Норматив адекватності основного капіталу

Національний банк України при розрахунку нормативу адекватності основного капіталу К7 використовує в чисельнику формули основний власний капітал банку (капітал 1-го рівня), а в знаменнику загальні активи, зменшені на суму коштів за окремими рахунками, зокрема недосформованого резерву на можливі втрати за кредитними операціями банків (Ар):

%. (3)

Нормативне значення К7 має бути не менше 4%.

Коефіцієнт К7 визначає достатність власного регулятивного капіталу, зважаючи при цьому на загальний обсяг банківської діяльності, незалежно від розміру різних видів ризиків.

Таблиця4 — Норматив адекватності основного капіталу ЗАТ «ПУМБ»

Показники

на 31. 12. 2006 р.

на 31. 12. 2007 р.

Відхилення

абсолютне

відносне

ОК

585 847 тис. грн

1 757 541 тис. грн

+1 171 694 тис. грн.

+ 201,11%

Ар

5 865 124 тис. грн

13 008 486 тис. грн

+ 7 143 362 тис. грн.

+ 121,79%

К7

9,98%

13,51%

+3,53%

-

Фактичне значення показника на 31. 12. 2007 перевищує нормативне на 9,51%. За рік норматив зростає на 3,53%, тобто збільшилася здатність банку захищати кредиторів і вкладників від непередбачених збитків, які може одержати банк у процесі своєї діяльності залежно від розміру різноманітних ризиків.

1. 3 Аналіз динаміки та масштабів депозитної діяльності банку

У загальному обсязі ресурсів, якими володіє комерційний банк, переважають зобов’язання банку.

Під зобов’язаннями банку слід розуміти вимоги до активів банківської установи, що зобов’язують її сплатити фіксовану суму коштів у визначений час у майбутньому. У бухгалтерському обліку до зобов’язань включають кошти на поточних рахунках клієнтів; кредиторську заборгованість, заборгованість за нарахованими процентами та відстрочену дебіторську заборгованість за доходами, але не включають доходи, прибуток та внутрішньобанківські розрахунки.

Рисунок2 — Структура зобов’язань банку

В економічній літературі зобов’язання заведено поділяти на залучені та запозичені кошти. Залучені кошти є найбільшою частиною зобов’язань банку. Це основне джерело формування ресурсів банку, які спрямовуються на проведення активних операцій.

До залучених коштів банку належать залишки коштів на поточних, бюджетних рахунках клієнтів, депозитні вклади фізичних та юридичних осіб, вклади до запитання, залишки на пластикових платіжних картах, кредиторська заборгованість тощо. У банківській практиці залучені кошти називають депозитними зобов’язаннями.

Аналіз масштабів діяльності банку щодо залучення зовнішніх джерел фінансування своєї діяльності починається з визначення частки, яку займають зобов’язання банку у валюті балансу.

(4)

Оскільки банк -- це установа, яка працює в основному із залученими коштами, то, як правило, їх частка в пасивах банку становить не менше 80%.

Таблиця5 — Зобов’язання ЗАТ «ПУМБ» у валюті балансу

Показники

на 31. 12. 2006 р.

на 31. 12. 2007 р.

Відхилення

абсолютне

відносне

Зобов`язання банку

5 131 387

11 784 723

+ 6 653 336

+ 129,65%

Валюта балансу

6 082 879

14 153 335

+ 8 070 456

+ 132,67

Чзоб

0,84

0,83

— 0,01

-

З даних таблиці 5 видно, що на кінець 2006 року значення зобов`язання банку становили 84% від сукупних пасивів. Через рік цей показник зменшився на 1% і становив 83%. Це характеризує зміцнення фінансової стійкісті банку. Зменшення значення показника обумовлене збільшенням власного капіталу на 148,94% проти 129,65% збільшення зобов`язань банку.

Таблиця 6 — Динаміка та масштаби депозитної діяльності ЗАТ «ПУМБ»

Показники

на 31. 12. 2006 р.

на 31. 12. 2007 р.

Відхилення

абсолютне

відносне, %

1. Зобов’язання банку, тис. грн

5 131 387

11 784 723

+ 6 653 336

+ 129,65

2. Капітал банку, тис. грн

951 492

2 368 612

+1 417 120

+ 148,94

3. Валюта балансу банку, тис. грн

6 082 879

14 153 335

+ 8 070 456

+ 132,67

4. Частка зобов’язань у валюті балансу, %

0,84

0,83

— 0,01

-

5. Співвідношення зобов’язань та капіталу (коефіцієнт фінансового важеля)

5,39

4,98

-0,41

-

З даних таблиці 6 видно, що за аналізований період банк значно розширив масштаби своєї діяльності, про що свідчить збільшення валюти балансу на 8 070 456 тис. грн, або на 132,67%. При цьому збільшення ресурсної бази відбувалось як за рахунок залучених коштів, так і завдяки нарощуванню власного капіталу банку. Це, безумовно, позитивно характеризує роботу банку. Так, капітал банку збільшився на 1 417 120 тис. грн, або на 148,94%, а його зобов’язання -- на 6 653 336 тис. грн, або на 129,65%. Тут ми бачимо майже пропорційне зростання капіталу та зобов’язань банку. При цьому збільшився рівень фінансової стійкості банку. Питома вага зобов’язань у загальних джерелах формування ресурсів зменшилась і зупинилася на рівні 83%, а сума зобов’язань перевищує суму капіталу банку майже в 5 разів. Наведені показники свідчать про виважену позицію банківських менеджерів: ризики, викликані розширенням залучених коштів, покриваються зростанням суми власного капіталу, який є гарантією банківських зобов’язань.

1. 4 Аналіз структури зобов’язань банку

Чим вища частка зобов’язань перед клієнтами банку (підприємств та організацій) на довгостроковій основі, тим вища стабільна частина ресурсів комерційного банку, що позитивно впливає на його ліквідність і зменшує залежність від міжбанківських позик. Проте строкові депозити є дорожчими, що негативно впливає на рентабельність та прибутковість роботи банку. Водночас збільшення частки (понад 30%) банківських позик підвищує ризик незбалансованої ліквідності, оскільки посилюється залежність банку від зовнішніх джерел фінансування.

Таблиця 7 — Структури зобов’язань ЗАТ «ПУМБ»

Показники

на 31. 12. 2006

на 31. 12. 2007

Відхилення

тис. грн

%

тис. грн

%

абсолютне

%

за структурою,

%

1. Кошти фізичних осіб

1 010 355

19,69

2 047 274

17,37

+ 1 036 919

+102,63

-2,32

а) до запитання

360 746

7,03

511 132

4,34

+ 150 386

+41,69

-2,69

б) строкові депозити

649 609

12,66

1 536 142

13,04

+ 886 533

+136,47

+0,38

2. Кошти юридичних осіб

1 979 824

38,58

2 896 237

24,58

+ 916 413

+46,29

-14,01

а) до запитання

813 962

15,86

900 823

7,64

+ 86 861

+10,67

-8,22

б) строкові

1 165 862

22,72

1 995 414

16,93

+ 829 552

+71,15

-5,79

3. Кошти небанківських фінанових установ

47 778

0,93

120 483

1,02

+ 72 705

+152,17

+0,09

а) до запитання

5 322

0,10

36 892

0,31

+ 31 570

+593,20

+0,21

б) строкові

42 456

0,83

83 591

0,71

+ 41 135

+96,89

-0,12

4. Кошти бюджету та позабюджетних фондів

132

0,0026

132

0,0011

0

0,00

-0,0015

5. Кошти інших банків

1 941 015

37,82

6 070 274

51,51

+ 4 129 259

+212,74

+13,68

6. Цінні папери

2 518

0,05

300 384

2,55

+ 297 866

+11 829,47

+2,50

а) облігації

-

-

300 121

2,55

+300 121

-

+2,55

б) ощадні сертифікати

2 518

0,0491

263

0,0022

-2 255

±89,56

-0,05

7. Іншим кредиторам (кредиторська заборгованість)

1 3648

0,27

26 956

0,23

+ 13 308

+97,51

-0,04

8. Інші зобов’язання

13 6117

2,65

322 983

2,74

+ 186 866

+137,28

+0,09

Усього зобов’язань

5 131 387

100,00

11 784 723

100,00

+ 6 653 336

+129,66

-

З даних таблиці 7 видно, що зобов’язання банку на 31 грудня 2007 р. становлять 11 784 723 тис. грн. Порівняно з зобов’язаннями на 31 грудня 2006 р. вони зросли на 6 653 336 тис. грн або на 129,66%. Безумовно, такий значний приріст ресурсної бази банку можна розцінювати як високоефективну роботу депозитного відділу щодо залучення ресурсів. Але ж зростання депозитної бази відбувалося в основному за рахунок приросту міжбанківських кредитів, а не за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб, що є не дуже позитивною тенденцією.

Кошти фізичних осіб зросли на 1 036 919 тис. грн і становили 2 047 274 тис. грн на 31 грудня 2007 р. проти 1 010 355 тис. грн на 31 грудня 2006 р., тобто зросли на 102,63%. У структурі залучених ресурсів їх частка зменшилась з 19,69% у 2006 р. до 17,37% у 2007 р., тобто на 2,32 процентного пункту. Характерно, що основним джерелом зростання коштів фізичних осіб є збільшення залучення строкових депозитів. За аналізований період їх маса зросла на 886 533 тис. грн, або на 136,47% і на 31 грудня 2007 р. їх частка в структурі зобов’язань становила 13,04%.

Також зросли і кошти юридичних осіб: їх приріст становив за період, що аналізується, 916 413 тис. грн, або 46,29%. Так, на 31 грудня 2007 р. кошти юридичних осіб становили 2 896 237 тис. грн проти 1 979 824 тис. на 31 грудня 2006 р. Їх частка в структурі зобов’язань зменшилась з 38,58 до 24,58%, тобто зменшилась на 14,01 процентних пунктів. Основним джерелом збільшення коштів юридичних осіб є зростання строкових депозитів. Так, на 31 грудня 2007 р. вони становили 1 995 414 тис. грн проти 1 165 862 тис. грн на 31 грудня 2006 р., тобто зросли на 829 552 тис. грн, або на 71,15%. У загальній структурі зобов’язань їх частка зменшилась з 22,72 до 16,93%, тобто зменшилась на 5,79 процентних пунктів.

Значно зросли кошти небанківських фінанових установ. Їх приріст становив за аналізуємий період 72 705 тис. грн, або 152,17%. Так, на 31 грудня 2007 р. кошти небанківських фінанових установ становили 120 483 тис. грн проти 47 778 тис. на 31 грудня 2006 р. Їх частка в структурі зобов’язань збільшилася з 0,93 до 1,02%, тобто збільшилася на 0,09 процентних пунктів. Основним джерелом збільшення коштів юридичних осіб є зростання зростання залишків на поточних рахунках. Так, на 31 грудня 2007 р. вони становили 36 892 тис. грн проти 5 322 тис. грн на 31 грудня 2006 р., тобто зросли на 31 570 тис. грн, або на 593,20%. У загальній структурі зобов’язань їх частка збільшилася з 0,10 до 0,31%, тобто збільшилася на 0,21 процентних пунктів. Основною причиною такого значного зростання залишків на клієнтських рахунках є ефективна маркетингова політика банку щодо залучення нових клієнтів через зниження тарифів на банківське обслуговування.

Негативним явищем можна вважати і зростання частки коштів банків у структурі зобов’язань банку за одночасного зростання їх абсолютного розміру. Так, кошти інших банків на 31 грудня 2007 р. становили 6 070 274 тис. грн проти 1 941 015 тис. грн на 31 грудня 2006 р., тобто зросли на 4 129 259 тис. грн або на 212,74%. Проте їх частка у структурі зобов’язань зросла з 37,82% 2006 р. до 51,51% у 2007 р., тобто на 13,68 процентних пункти. Поєднання тенденції збільшення залежності від міжбанківського кредитування з одночасним розширенням ресурсної бази за рахунок цього джерела фінансування банківської діяльності свідчить про недостатність залучення ресурсів від населення та суб`єктів господірювання для забезпечення запланованих темпів зростання активів банку (зокрема кредитного портфелю).

Рисунок 3 — Структура зобов’язань за депонентами

станом на 31 грудня 2006 р.

Рисунок 4 — Структура зобов’язань за депонентами

станом на 31 грудня 2007 р.

На загальному фоні зростання ресурсної бази банку зросла роль облігацій. Їх частка в загальній структурі зобов’язань зросла на 2,55 процентного пункту. Абсолютний приріст їх суми становив 300 121 тис. грн. Це також свідчить про недостатність залучення ресурсів від населення та суб`єктів господарювання для забезпечення запланованих темпів зростання активів банку (зокрема кредитного портфелю).

Банк зацікавлений у розширенні обсягів залучених депозитних коштів, що перебувають тимчасово у його розпорядженні. Для цього банку необхідно постійно вдосконалювати старі й упроваджувати нові форми і методи залучення різних категорій вкладників, а саме: вести науково-дослідну, аналітичну роботу, активно використовувати рекламу, маркетинг, розширювати ділові контакти з клієнтами.

1. 5 Аналіз ефективності формування та використання банківських ресурсів

В умовах становлення фінансового ринку в Україні, реструктуризації банківської системи, комерційні банки повинні здійснювати зважену реалістичну стратегію подальшого розвитку, адаптованого до вимог ринку. Вибір оптимального шляху формування ресурсної бази, який враховуватиме адекватну економічну ситуацію і сприятиме надійному розв’язанню дилеми «прибутковість-ліквідність», є одним з основних завдань комерційного банку.

Для оцінювання ефективності та повноти використання банком своїх зобов’язань застосовуються такі показники:

§ ступінь використання платних пасивів;

§ ступінь використання сукупних зобов’язань.

Аналіз наведених показників здійснюється у динаміці, а також порівнюючи фактичні показники з їх нормативними значеннями. Для розрахунку впливу факторів на показники ефективності використання зобов’язань банку використовується спосіб ланцюгових підстановок.

Ступінь використання платних пасивів банку визначається за такою формулою:

(5)

Як показує практика, норматив використання платних пасивів має становити не менше 90%.

Для оптимальної діяльності комерційного банку необхідне ефективне використання не тільки платних ресурсів, а й усіх сукупних зобов’язань. Ефективність використання сукупних зобов’язань визначають за такою формулою:

(6)

Вважається, що банк ефективно використовує в господарському обороті сукупні зобов’язання, якщо наведений показник буде не менше 75--80%.

До платних пасивів відносять:

§ Кошти фізичних осіб

§ Кошти юридичних осіб

§ Кошти небанківських фінанових установ

§ Кошти бюджету та позабюджетних фондів

§ Кошти інших банків

§ Цінні папери

До дохідних активів відносять:

§ Кошти в інших банках (Депозити та кредити)

§ Портфель цінних паперів

§ Кредитний портфель

Таблиця 8 — Ефективність та повнота використання ресурсноі бази ЗАТ «ПУМБ»

Показники

на 31. 12. 2006

на 31. 12. 2007

Відхилення

тис. грн

тис. грн

абсолютне, тис. грн

відносне, %

1. Дохідні активи

4 799 263

11 997 534

+ 7 198 271

+149,99

2. Платні пасиви

4 981 622

11 434 784

+ 6 453 162

+129,54

3. Сукупні зобов’язання

5 131 387

11 784 723

+ 6 653 336

+129,66

4. Коефіцієнт використання платних пасивів

96,34%

104,92%

+ 8,58%

-

5. Коефіцієнт використання зобов’язань

93,53%

97,03%

+3,5%

-

За даними таблиці 8 видно, що з розширення ресурсної бази банку в 2007 р. порівняно з 2006 р. на 6 653 336 тис. грн, ці ресурси були дуже ефективно використані. Так, якщо коефіцієнт використання платних пасивів в 2006 р. становив 96,34%, то в 2007 р. він став 104,92%, тобто збільшився на 8,58%. Це ж стосується і ступеня використання всіх зобов’язань — 93,53% в 2006 р. і 97,03% в 2007 р. Такі значення значно вищі, ніж загальноприйняті критерії. Це означає, що банку проводиться дуже ефективна політика розміщення залучених ресурсів.

2 Аналіз активів банку

2.1 Горизонтальний та вертикальний аналіз активних операцій банку

Фінансовий потенціал комерційного банку характеризується обсягом і структурою його необоротних та оборотних активів, що формуються за рахунок готівкових фінансових ресурсів (як власних, так залучених і позичених). Обґрунтоване оптимальне розміщення фінансових ресурсів під час здійснення активних операцій є одним з найважливіших принципів забезпечення фінансової стабільності, платоспроможності та ліквідності банку.

Активні операції являють собою розміщення банками власного капіталу та залучених ресурсів з метою отримання прибутку, забезпечення діяльності та підтримання необхідного рівня ліквідності.

Дослідження активів банку полягає у використанні аналітичних прийомів, спрямованих на визначення загального обсягу коштів, які перебувають у розпорядженні банку, їх структури і динаміки в аналітичному періоді.

Аналіз динаміки, складу та структури активів банку та їх оцінка наведені в таблиці 9.

Таблиця9 — Динаміка, склад та структура активів ЗАТ «ПУМБ»

Показник

на 31. 12. 2006

на 31. 12. 2007

Відхилення

тис. грн

% до підсумку

тис. грн

% до підсумку

абсолютне, тис. грн

% до бази

структурне

1. Грошові кошти та кошти в НБУ

532 122

8,75

574 064

4,06

+41 942

+7,88

+0,69

2. Кошти в інших банках

1 128 927

18,56

3 566 940

25,20

+2 438 013

+215,96

+40,08

2.1. Залишки на коррахунках

204 100

3,36

536 941

3,79

+332 841

+163,08

+5,47

2.2. Депозити та кредити

924 827

15,20

3 029 999

21,41

+2 105 172

+227,63

+34,61

3. Портфель цінних паперів

458 175

7,53

650 492

4,60

+192 317

+41,97

+3,16

3.1. Цінні папери для продажу

458 175

7,53

650 492

4,60

+192 317

+41,97

+3,16

3.2. Цінні папери для інвестицій

-

-

-

-

-

-

-

4. Кредитний портфель

3 416 261

56,16

8 317 043

58,76

+4 900 782

+143,45

+80,57

5. Основні засоби та

нематеріальні ктиви

468 205

7,70

899 293

6,35

+431 088

+92,07

+7,09

6. Інші активи

79 189

1,30

145 503

1,03

+66 314

+83,74

+1,09

Усього активів

6 082 879

100,00

14 153 335

100,00

+8 070 456

+132,67

--

Дані таблиці свідчать, що при загальних темпах приросту активів на 132,67% темпи приросту високоліквідних активів і кредитного портфеля становлять відповідно 50,91 та 143,45%. Це означає, що комерційний банк розширює кредитну діяльність, одночасно турбується про свою ліквідність і надійність.

Портфель цінних паперів зріс як у загальних активах за абсолютним обсягом (на 192 317 тис. грн.), так і питомою вагою (на 3,16 процентних пункти).

Високий темп приросту (+ 92,07%) характеризує динаміку основних засобів. Це може є результатом розвитку банку, розширення мережі його філій, та підвищення рівня технічного забезпечення. У цьому випадку зміни можна вважати нормальними. Але якщо тенденцію підвищення питомої ваги основних засобів не буде зупинено, структура активів банку погіршиться і перетвориться на неефективну.

Рисунок 5 — Структура активів банку станом на 31 грудня 2006 р.

Рисунок 6 — Структура активів банку станом на 31 грудня 2007 р.

Підбиваючи підсумок, можна сказати, що динаміка, склад і структура активів відповідає основним принципам і напрямам розвитку банку, але розвиток активів далі вимагає їх коригування в напрямі підвищення питомої ваги кредитно-інвестиційного портфеля й уповільнення темпів приросту основних засобів та інших активів.

З метою виявлення ролі кожного виду активів та тенденцій, що складаються під час їх формування, необхідно проаналізувати динаміку, склад і структуру дохідних і недохідних активів.

До дохідних активів відносять:

§ Кошти в інших банках (депозити та кредити)

§ Портфель цінних паперів

§ Кредитний портфель

Цей аналіз можна зробити на основі таблиці10.

Таблиця 10 — Динаміка, склад та структура активів ЗАТ «ПУМБ» з погляду їх дохідності

Показник

на 31. 12. 2006

на 31. 12. 2007

Відхилення

тис. грн

% до підсумку

тис. грн

% до підсумку

абсолютне, тис. грн

відносне, %

структури

1.1 Дохідні активи

4 799 263

78,89

11 997 534

84,77

+ 7 198 271

+ 149,99

+ 5,88

1.2 Недохідні активи

1 283 616

21,11

2 155 801

15,23

+ 3 421 946

+ 33,95

— 5,88

Всього активів

6 082 879

100,00

14 153 335

100,00

+ 8 070 456

+ 132,67

--

Зміни, що характеризують дохідні і недохідні активи, вказують на те, що якість їх поліпшилась: за приросту загальної суми активів на 132,67%, приріст дохідних і недохідних активів становить відповідно 149,99 і 33,95%, і простежується тенденція зростання питомої ваги дохідних активів до 84,77%. Такий стан свідчить про те, що банк приділяє багато уваги цим питанням.

2. 2 Коефіцієнтний аналіз якості активів

Основними показниками, які дають змогу оцінити достатність високоліквідних активів для забезпечення ліквідності комерційного банку, є коефіцієнт миттєвої ліквідності та коефіцієнт співвідношення високоліквідних активів і робочих активів банку.

1. Коефіцієнт миттєвої ліквідності обчислюється як відношення суми коштів на коррахунках і в касі до коштів, залучених банком на поточні рахунки:

(7)

де Км. л -- коефіцієнт миттєвої ліквідності, %;

Кк.р -- кошти на кореспондентських рахунках в інших банках, грн;

Кк -- кошти в касі банку, грн;

Кп.р -- кошти залучені банком на поточні рахунки, грн.

Коефіцієнт миттєвої ліквідності показує, яку частину залучених на поточні рахунки коштів банк може сплатити у терміновому порядку.

Нормативне значення НБУ коефіцієнта миттєвої ліквідності становить 20%.

2. Коефіцієнт співвідношення суми високоліквідних активів і робочих активів банку характеризує питому вагу високоліквідних активів банку в робочих активах:

(8)

де Кв. а -- коефіцієнт співвідношення суми високоліквідних активів і робочих активів банку, %;

ВА -- сума високоліквідних активів, грн;

РА -- сума робочих активів банку, грн.

За визначенням НБУ, робочі активи включають «кошти на кор-
рахунках, у касі, вкладені в майно, розміщені в інших банках, цінних паперах, надані кредити та інші активи, що дають дохід банку»

Тобто до робочих активів відносять:

§ Грошові кошти та кошти в НБУ

§ Кошти в інших банках (Залишки на коррахунках)

§ Портфель цінних паперів

§ Кредитний портфель

До високоліквідних активів відносять:

§ Грошові кошти та кошти в НБУ

§ Кошти в інших банках (залишки на коррахунках)

Розрахунок коефіцієнтів зведен у таблицю 11

Таблиця 11 - Склад та структура активів ЗАТ «ПУМБ» з погляду їх дохідності, коефіцієнти якості активів

Показник

на 31. 12. 2006

на 31. 12. 2007

Відхилення

тис. грн

% до підсумку

тис. грн

% до підсумку

абсолютне, тис. грн

відносне, %

структури

1.1 Дохідні активи

4 799 263

78,89

11 997 534

84,77

+ 7 198 271

+ 149,99

+ 5,88

1.2 Недохідні активи

1 283 616

21,11

2 155 801

15,23

+ 3 421 946

+ 33,95

— 5,88

Всього активів

6 082 879

100,00

14 153 335

100,00

+ 8 070 456

+ 132,67

--

2.1 Робочі активи

4 610 658

75,79

10 078 540

71,21

+ 5 467 882

+ 118,59

— 4,58

2.2 Неробочі активи

1 472 221

24,21

4 074 795

28,79

+ 3 421 946

+ 33,95

+ 4,58

Всього активів

6 082 879

100,00

14 153 335

100,00

+ 8 070 456

+ 132,67

--

3. Високоліквідні активи

736 222

12,10

1 111 005

7,85

+ 374 783

+ 50,91

— 4,25

4. Співвідношення суми високоліквідних активів і робочих активів

15,97%

-

11,02%

-

— 4,95%

-

-

5. Коефіцієнт миттєвої ліквідності

62,39%

-

76,68%

-

+ 14,29%

-

-

За даними таблиці 11 видно, що значення коефіцієнта на 31 грудня 2008 р. перевищує нормативне на 56,68%. Тобто банк може сплатити у терміновому порядку 76,68% залучених на поточні рахунки коштів. Показник зріс на 14,29% порівняно з 2006 роком. Це робить банк дуже ліквідним і надійним, а також покращує його ділову репутацію. Але дуже висока наявність високоліквідних коштів негативно впливає на дохідність банку.

Коефіцієнт співвідношення суми високоліквідних активів і робочих активів банку зменшився на 4,95% порівняно з 2006 роком і на 31 грудня 2008_р. становив 11,02%. Це свідчить про те, що комерційний банк намагається підвищити прибутковість активів, нехтуючи їх ліквідністю.

2.3 Аналіз коефіцієнтів ліквідності

Важливим етапом аналізу ліквідності є виявлення того, наскільки банк дотримується нормативів ліквідності, встановлених Національним банком України (НБУ). Встановлення нормативних вимог щодо ліквідності, обов’язкових для кожної банківської установи, є звичайною практикою центральних банків ряду країн. Це дає змогу здійснювати контроль за ліквідністю банків та підтримувати необхідний рівень ліквідності банківської системи в цілому. Здебільшого з цією метою застосовується метод коефіцієнтів, який дає можливість не тільки оцінити рівень ліквідності окремого банку, але й здійснювати порівняльний аналіз ліквідності різних за розмірами банків.

Метод коефіцієнтів дає змогу виявити кількісний зв’язок між різними рахунками, групами та розділами балансу. У такий спосіб визначають питому вагу окремих балансових рахунків чи груп рахунків у загальному обсязі активів (пасивів) або окремих груп та розділів балансу. Одержані значення порівнюються з нормативними значеннями або аналізуються в динаміці.

НБУ своєю постановою від 28 серпня 2001 р. № 368 затвердив Інструкцію про порядок регулювання діяльності банків України, якою для банків установлено такі нормативи ліквідності:

§ норматив миттєвої ліквідності;

§ норматив поточної ліквідності;

§ норматив короткострокової ліквідності.

1. Норматив миттєвої ліквідності (Н4) встановлюється для контролю за здатністю банку забезпечити своєчасне виконання своїх грошових зобов’язань за рахунок високоліквідних активів. Він визначається як відношення суми коштів у касі (Ка) та на кореспондентських рахунках (Кр) до зобов’язань банку, що обліковуються за поточними рахунками (Пз):

(9)

До зобов’язань, що обліковуються за поточними рахунками, належать кошти до запитання інших банків, розміщені в банку (у тому числі кошти НБУ), кошти бюджетів, кошти до запитання юридичних та фізичних осіб, кошти на клірингових та транзитних рахунках.

Нормативне значення нормативу Н4 має бути не менше 20%.

2. Норматив поточної ліквідності (Н5) встановлюється для визначення збалансованості строків і сум ліквідних активів та зобов’язань банку. Він визначається як відношення активів первинної та вторинної ліквідності (А) до зобов’язань банку з кінцевим строком погашення до 31-го дня включно (З):

(10)

До активів первинної та вторинної ліквідності при розрахунку нормативу Н5 належать готівка в касі, банківські метали, кошти на кореспондентських рахунках і строкові депозити в НБУ та інших банках, боргові цінні папери, що рефінансуються та емітовані НБУ, інші боргові цінні папери в портфелі банку на продаж та інвестиції, надані кредити.

До зобов’язань належать кошти до запитання і строкові депозити інших банків та клієнтів, кошти бюджетів України, кредити, одержані від НБУ та інших банків, цінні папери власного боргу, емітовані банком, субординований борг банку, зобов’язання і вимоги за всіма видами гарантій, порук, авалів, зобов’язання з кредитування, що надані клієнтам і банкам.

Нормативне значення нормативу Н5 з 1 січня 2003 р. має бути не менше ніж 40%.

3. Норматив короткострокової ліквідності (Н6) встановлюється для контролю за здатністю банку виконувати прийняті ним короткострокові зобов’язання за рахунок ліквідних активів і визначається як співвідношення ліквідних активів (Ал) до короткострокових зобов’язань (Зк) зі строком погашення до одного року:

(11)

До ліквідних активів при розрахунку цього нормативу відносять готівкові кошти, банківські метали, кошти на кореспондентських рахунках і короткострокові депозити в НБУ та інших банках, короткострокові кредити, що надані іншим банкам.

До зобов’язань належать кошти до запитання та короткострокові депозити інших банків і клієнтів, кошти бюджету України, короткострокові кредити, одержані від НБУ та інших банків, короткострокові цінні папери власного боргу, емітовані банком, зобов’язання за всіма видами гарантій, порук, авалів, зобов’язання з кредитування, що надані клієнтам і банкам.

Нормативне значення нормативу Н6 має бути не менше 20%.

Таблиця 12 - Коефіцієнти ліквідності для ЗАТ «ПУМБ»

Норматив

на 31. 12. 2006

Відхилення

на 31. 12. 2007

Відхилення

Н4 «Норматив миттєвої ліквідності» 20%

62,39%

+ 42,39%

76,68%

+ 56,68%

Н5 «Норматив поточної ліквідності» 40%

75,03%

+ 35,03%

77,78%

+ 37,78%

Н6 «Норматив короткострокової ліквідності» 20%

32,41%

+ 12,41%

42,10%

+ 22,10%

«Перший український міжнародний банк» використовує трирівневу систему управління ризиком ліквідності, яка складається зі стратегічного, тактичного та оперативного управління ліквідністю. Відправною точкою для визначення потреб у ліквідності є планові структура і обсяги активів і пасивів Банку, які визначаються Бізнес-планом на поточний рік з розбивкою за кварталами. Комітет з управління активами і пасивами (КУАП) забезпечує досягнення запланованих обсягів і структури активів і пасивів Банку й тактичне управління ліквідністю. Планові наради Комітету відбуваються щомісячно. За необхідністю, для більш оперативного управління ризиками ліквідності, між плановими можуть відбуватися позачергові наради. КУАП аналізує поточний стан ліквідності Банку, структуру активів і пасивів Банку за строками погашення, стабільність залишків на поточних рахунках клієнтів та їх концентрацію. Крім того, для тактичного управління ризиками ліквідності Банк використовує перспективну оцінку і сценарне стрес-тестування позиції ліквідності, що дозволяє за допомогою всебічного аналізу грошових потоків здійснювати перспективну оцінку впливу кризових явищ на ліквідність Банку. Спираючись на цю інформацію та враховуючи ситуацію на світовому та українському фінансових ринках, КУАП приймає рішення про зміну обсягів кредитного портфеля Банку і портфелів цінних паперів, про залучення ресурсів для забезпечення фінансування росту активів Банку, про розмір відсоткових ставок та строковість кредитів та депозитів.

Оперативне управління ліквідністю здійснюється щоденно Казначейським управлінням шляхом балансування поточних виплат і надходжень коштів на коррахунках Банку в Національному банку України та в інших банках (НОСТРО). Технічно це полягає в управлінні залишками на коррахунках таким чином, щоб вони були достатніми для виконання платежів Банку, але не надмірними (надлишок коштів розміщується як короткострокові депозити в інших банках).

Протягом 2007 р. Банк не порушував нормативів ліквідності, встановлених Національним банком України.

2.4 Аналіз кредитного портфелю

Аналіз кредитної діяльності банку доцільно починати з визначення місця, яке посідають кредитні операції в загальному обсязі активів банку, тобто необхідно дати загальну оцінку масштабів кредитної діяльності. Для цього розраховується коефіцієнт частки кредитів у загальних активах банку за формулою:

(12)

Цей показник може бути розрахований як у цілому за аналізований період, так і на якусь певну дату, тобто на початок, чи кінець періоду. Він показує частку кредитних операцій у загальних активах банку і характеризує кредитну активність банку.

Таблиця13 — Динаміка масштабів кредитної діяльності ЗАТ «ПУМБ»

Показники

на 31. 12. 2006

на 31. 12. 2007

Відхилення

тис. грн

тис. грн

абсолютне, тис. грн

відносне, %

1. Кредитні вкладення, тис. грн

3 416 261

8 317 043

+ 4 900 782

+143,45

1.1 корпоративный бізнес

2 835 497

6 273 904

+ 3 438 407

+221,26

1.2 роздрібний бізнес

580 764

2 043 139

+1 462 375

+351,80

2. Питома_вага корпоративних кредитів у загальній сумі кредитів

83,11%

75,43%

-7,68%

-

3. Питома вага роздрібних кредитів у загальній сумі кредитів

16,89%

24,57%

+7,68%

-

4. Загальні активи, тис. грн

6 082 879

14 153 335

+ 8 070 456

+ 132,67

5. Питома вага кредитів у загальних активах, %

56,16%

58,76%

2,60%

-

За даними таблиці13 видно, що з 31 грудня 2006 р. по 31 грудня 2007_р. кредитний портфель зріс на 4 900 782 тис. грн, або на 143,45%. Це говорить про значне розширення активної діяльності банку.

За рік коефіцієнт частки кредитів у загальних активах банку майже не змінився і на кінець 2007 року становить 58,76%. Значення цьго показника свідчить про достатній рівень диверсифікації активів, що, у свою чергу, зменшує ризик у разі погіршення кредитного портфеля. Значення показника нижче 65%, що свідчить о достатньому рівні ліквідності банку. Також можна засвідчити, що за рік обсяг кредитного портфелю зріс на 143,45%, що свідчить про значне розширення активної діяльності банку. Виходячи з даних таблиці спостерігається зростання питомої роздрібних кредитів у загальному кредитному портфелі банку. Найбільшу увагу у процесі аналізу погашення позик слід приділяти такій групі кредитів, як «прострочені». Обсяг та тривалість простроченої заборгованості аналізуються залежно від терміну її виникнення та частки кожної групи в загальній сумі прострочених кредитів.

Таблиця 14 — Кредитний порфель ЗАТ «ПУМБ»

Найменування статті

на 31. 12. 2006

на 31. 12. 2007

Відхилення

Сума,

тис. грн

Структура,%

Сума,

тис. грн

Структура,

%

абсолютне,

тис. грн

Структура,

%

1

Овердрафт, у тому числі:

63 707

1,8178

151 220

1,7633

+ 87 513

— 0,0545

1. 1

сумнівні

46

0,0013

25

0,0003

— 21

— 0,0010

1. 2

прострочені

583

0,0166

1 395

0,0163

+ 812

— 0,0004

2

Враховані векселі

3 865

0,1103

103 897

1,2115

+ 100 032

+ 1,1012

3

Кредити в поточну діяльність, у тому числі:

3 120 614

89,0421

6 849 081

79,8630

+3 728 467

— 9,1791

3. 1

сумнівні

47

0,0013

3 144

0,0367

+ 3 097

+ 0,0353

3. 2

прострочені

43 565

1,2431

43 744

0,5101

+ 179

— 0,7330

4

Кредити в інвестиційну діяльність, у тому числі:

316 463

9,0298

1 471 836

17,1622

+1 155 373

+ 8,1324

4. 1

Cумнівні

-

-

3 249

0,0379

+ 3 249

+ 0,0379

4. 2

Прострочені

6

0,0002

455

0,0053

+ 449

+ 0,0051

5

Cумнівні кредити, всього

93

0,0027

6 418

0,0771

+ 6 325

+ 0,0744

6

Прострочені кредити, всього

44 154

0,0129

45 594

0,0055

+1 440

— 0,0074

7

Кредити надані, всього

3 416 261

100

8 317 043

100

+ 4 900 782

--

З таблиці 14 видно, що питома вага прострочених кредитів в загальній сумі позик банку зменшилась з 0,0129% на кінець 2006 року до 0,0055% на кінець 2007 року. Абсолютний приріст прострочених кредитів становив +1 440 тис. грн. Проте питома вага сумнівних кредитів в загальній сумі позик банку збільшилася з 0,0027% кінець 2006 року до 0,0771% на кінець 2007 року, що може призвести до їх трансформації у прострочені у майбутньому.

З метою недопущення виникнення простроченої заборгованості банки повинні проводити оперативний аналіз поточної (непростроченої) заборгованості. Контроль за термінами погашення позик ведеться в розрізі окремих позичальників за їх кредитними справами. Також в умовах зростання питомої роздрібних кредитів у загальному кредитному портфелі банку необхідно удосконалювати процедуру скорингу при розгляді кредитних заявок.

2. 5 Аналіз структури кредитного портфеля за галузевою ознакою

Аналіз галузевої структури кредитів дає змогу визначити галузеву диверсифікацію кредитів порівняно з попередньою звітною датою. Галузева диверсифікація кредитних вкладень повинна сприяти розвитку пріоритетних галузей народного господарства.

Структурний аналіз проводиться для визначення надмірної концентрації кредитних операцій в одному сегменті, що підвищує ступінь кредитного ризику. Проте надмірна диверсифікація кредитного портфеля створює певні труднощі в управлінні позиковими операціями та може стати причиною банкрутства банку, тому треба визначати межі вкладення ресурсів у певний сегмент, тобто застосовувати метод лімітування.

Як видно з даних таблиці15, банк визначається нераціональною структурою кредитних вкладень, основна їх частка була вкладена у діяльність, пов`язану з торгівлею та агентським обслуговуванням -- 35,73% на кінець 2007 року. Це зумовлено великим попитом на кредитні ресурси саме в цій галузі. Заінтересованість банку вкладати саме в цю галузь обумовлена високою оборотністю цих позик.

Таблиця 15 — Структура кредитного портфеля ЗАТ «ПУМБ» за галузевою ознакою

Галузь

на 31. 12. 2006

на 31. 12. 2007

Відхилення
абсолютне

сума, тис. грн

структура, %

сума, тис. грн

структура, %

сума, тис. грн

структура, %

Торгівля та агентське обслуговування

1 054 435

30,09

3 064 068

35,73

+2 009 633

+ 5,64

Фізичні особи

454 513

12,97

2 026 065

23,62

+1 571 552

+ 10,66

Харчова промисловість та сільське господарство

919 390

26,23

1 634 152

19,05

+714 762

— 7,18

Металургія

194 393

5,55

686 557

8,01

+492 164

+ 2,46

Машинобудування

275 786

7,87

351 743

4,10

+75 957

— 3,77

Хімічна галузь

189 146

5,40

144 179

1,68

-44 967

— 3,72

Транспорт, послуги зв’язку та інфраструктура

60 037

1,71

117 316

1,37

+57 280

— 0,35

Гірничо-видобувна галузь

108 541

3,10

103 737

1,21

-4 804

— 1,89

Інше

248 409

7,09

448 218

5,23

+199 809

— 1,86

Усього

3 416 261

100,00

8 317 043

100,00

+ 4 900 782

-

Рисунок 7 — Структура кредитного портфеля за галузевою ознакою ЗАТ «ПУМБ» станом на 31 грудня 2006 р.

Рисунок 8 — Структура кредитного портфеля за галузевою ознакою ЗАТ «ПУМБ» станом на 31 грудня 2007 р.

З таблиці 15 видно, що порівняно з попереднім періодом диверсифікація кредитних вкладень дещо погіршилась. На 5,64% збільшилась питома вага кредитів у торгівлю та агентське обслуговування та на 7,18% зменшилась для такої важливої галузі, як харчова промисловість та сільське господарство.

Отже слід з метою зниження ризику вести політику подальшого збільшення кредитних вкладень у промисловість, будівництво, сільське господарство, споживчі позики і зменшувати кредитування інших, не основних галузей народного господарства, де розташована головна зона кредитного ризику банку. Слід розробити обґрунтовані ліміти кредитування різних галузей народного господарства

Оцінки якості кредитного портфеля з погляду ризику

В умовах переходу до ринкової економіки в банківській сфері збільшується значення правильної оцінки ризику, який бере на себе банк, здійснюючи різні операції. Для банківської діяльності важливим є не уникнення ризику взагалі, а його передбачення та зниження до мінімального рівня, тобто застосування різних методів управління ризиками.

Під ризиком розуміють загрозу втрати банком частини своїх ресурсів, недоотримання доходів або спричинення додаткових витрат у результаті здійснення певних фінансових операцій.

Кредитний ризик, або ризик неповернення боргу, може бути промисловим (пов'язаний з імовірністю спаду виробництва або попиту на продукцію певної галузі); ризик, обумовлений невиконанням з певних причин договірних умов; ризик, пов’язаний з трансформацією видів ресурсів (найчастіше за строком), та ризик форс-мажорних обставин.

До методів, які знижують кредитний ризик, можна віднести:

§ лімітування кредитів;

§ диверсифікацію кредитних вкладень;

§ вивчення та оцінювання кредитоспроможності позичальника;

§ вимагання від клієнтів достатнього та якісного забезпечення щодо виданих кредитів;

§ контроль та оперативність при стягненні боргу;

§ страхування кредитних операцій;

§ видачу кредитів на консорціумній основі;

§ використання плаваючої процентної ставки;

§ облік та врахування зовнішніх ризиків (ризик галузі, району країни)

§ використання теорії зважених ризиків.

Розглянемо структуру кредитного портфеля банку за групами ризику.

Таблиця 16 — Структура кредитного портфеля ЗАТ «ПУМБ» за групами ризику

Групи кредитів

на 31. 12. 2006

на 31. 12. 2007

Відхилення

сума, тис. грн

структура, %

сума, тис. грн

структура, %

сума, тис. грн

структура, %

1. Стандартні

2 211 784

63,11

4 941 511

57,62

+ 2 729 727

— 5,49

2. Під

контролем

992 867

28,33

2 782 065

32,44

+ 1 789 198

+ 4,11

3. Субстандар

тні

255 844

8,54

800 446

9,86

+ 544 602

+ 1,32

4. Сумнівні

93

0,0027

6 418

0,0771

+ 3 249

+ 0,0379

5. Безнадійні

44 154

0,0129

45 594

0,0055

+1 440

— 0,0074

Усього

3 416 261

100,00

8 317 043

100,00

+ 4 900 782

-

З таблиці 16 видно, що за аналізований період структура кредитного портфеля майже не змінилася. Так, питома вага ризикованих та високоризикованих кредитів збільшилась на 1,32 процентного пункту (з 8,54% у 2006 р. до 9,86% у 2007 р.). Частка безнадійних кредитів зменшилася на 0,0074 процентного пункту, або на 1 440 тис. грн. Слід зауважити, що зменшилася частка кредитів з найменшим рівнем ризику (на 5,49 процентного пункту, або на 2 729 727 тис. грн). Це свідчить про те, що в банку стала проводитися більш ризикована кредитна політика. З огляду на таке становище треба удосконалювати процедуру аналізу кредитних заявок

Для оцінювання якості кредитного портфеля з погляду кредитного ризику застосовуються такі показники:

1. Коефіцієнт прострочених позик (Кп. п) розраховується як відношення позик з простроченою виплатою процентів та основної суми боргу (Ппростр) до загального обсягу позик (П):

(13)

Цей коефіцієнт вказує на ту частину позик, у портфелі банку, виплати за якими були невчасно погашені, та на ті, які не були погашені взагалі. Високий процент свідчить про погіршення кредитної діяльності банку. Значний приріст за аналізований період свідчить про можливі значні збитки в перспективі.

2. Коефіцієнт покриття класифікованих позик (Кп.к. п) розраховується як відношення зважених класифікованих позик (Кзв. кл) до капіталу (К) банку:

(14)

Цей показник комплексно характеризує якість кредитного портфеля з погляду ризику в сукупності з його захищеністю власним капіталом. Підвищення цього коефіцієнта в динаміці вважається негативним явищем і свідчить про підвищення ймовірності збитків у майбутньому.

3. Коефіцієнт питомої ваги зважених класифікованих позик (Кп. зв. кл) розраховується як відношення зважених класифікованих позик (Кзв. кл) до загальної суми позик (П).

Показать Свернуть
Заполнить форму текущей работой