Аналіз фінансового стану АКБ "Фінанси і кредит"

Тип работы:
Курсовая
Предмет:
Финансы


Узнать стоимость новой

Детальная информация о работе

Выдержка из работы

Аналіз фінансового стану АКБ «Фінанси і кредит»

АКБ «Фінанси і кредит» — одна з найпотужніших фінансово-кредитних установ України. Через установи АКБ «Фінанси і кредит» здійснюється велика кількість інвестицій в економіку України. Успішний розвиток банку забезпечується високою кваліфікацією працівників, сучасними технологіями, широким спектром і якістю послуг.

Аналіз фінансово-господарської діяльності банку починається з оцінки фінансового стану за даними балансу.

Фінансові показники АКБ «Фінанси і кредит» станом на 1 квітня 2009 року: чисті активи — 46,674 млрд. грн.; кредитний портфель — 42,691 млрд. грн.; обсяг коштів юридичних осіб на строкових і поточних рахунках — 6,315 млрд. грн.; обсяг коштів фізичних осіб на строкових і поточних рахунках — 5,971 млрд. грн.; капітал — 5,249 млрд. грн.; чистий прибуток — 54 млн. грн.

Джерела формування фінансових ресурсів відображені в пасиві балансу, а напрями їхнього використання — в активі.

Аналіз балансів дозволяє контролювати ліквідність банків, вдосконалювати управління банківською діяльністю. Баланси банків використовуються для аналізу та управління діяльністю банківських установ, визначення показників їх ліквідності, управління банківськими ресурсами, аналізу банківського прибутку.

У діяльності банку важливим моментом є не тільки формування ресурсів, а й ефективне їх розміщення. Тому одним з основних напрямів аналізу банківської діяльності є аналіз його активних та пасивних операцій.

Дослідження активів банку полягає у використанні аналітичних прийомів, спрямованих на визначення загального обсягу коштів, які перебувають у розпорядженні банку, їх структури і динаміки в аналітичному періоді.

Структуру активу АКБ «Фінанси і кредит» наведено у табл. 1. Результати аналізу використовуються в процесі оцінки якості складу активів та їх оптимізації.

Таблиця 1 — Аналіз активу балансу АКБ «Фінанси і кредит» за 2006 — 2008 роки

Показники

2 006р.

2 007р.

2 008р.

Відхилення

2007р. до 2006р.

2008р. до 2007р.

тис. грн.

%

тис. грн.

%

тис. грн.

%

тис. грн.

у структурі

темп росту, %

тис. грн.

у структурі

темп росту, %

1. Готівка і прирівняні до неї кошти

2 945 680

16,8

3 785 618

12,12

3 359 329

6,76

839 938

-4,68

28,51

-426 289

-5,363

-11,3

1.1 Кошти в Національному банку України та готівкові кошти банку

2 734 960

15,6

2 825 925

9,05

1 652 941

3,326

90 965

-6,55

0

-1 172 984

-5,724

-41,5

1.2 Кошти в інших банках

210 720

1,2

959 693

3,073

1 706 388

3,434

748 973

1,871

355,4

746 695

0,36

77,81

2. Інвестиції

508 254

2,9

1 269 663

4,066

714 529

1,438

761 409

1,167

149,8

-555 134

-2,628

-43,7

2. 1Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються та емітовані НБУ

202 381

1,15

294 017

0,942

4 290

0,009

91 636

-0,21

45,28

-289 727

-0,933

-98,5

2.2 Цінні папери в торговому портфелі

283 556

1,62

958 014

3,07

676 487

1,361

674 458

1,453

237,9

-281 527

-1,709

-29,4

2.3 Цінні папери на продаж

16 531

0,09

10 846

0,035

26 966

0,054

-5 685

-0,06

-34,39

16 120

0,02

148,6

2.4 Цінні папери в портфелі до погашення

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.5 Інвестиції в асоційовані й дочірні компанії

5786

0,03

6786

0,022

6786

0,014

1 000

0

0

0

0

0

3. Кредити

12 426 630

70,9

23 623 208

75,65

41 999 503

84,51

11 196 578

4,769

90,1

11 196 578

8,864

47,4

4. Основні засоби та нематеріальні активи

1 484 298

8,47

2 052 785

6,574

2 757 948

5,55

568 487

0

38,3

705 163

-1,024

34,35

5. Нараховані доходи до отримання

83 125

0,79

250 740

0,803

627 216

1,262

-2 361

0,803

-2,76

376 476

0,459

150,1

6. Інші активи

83 468

0,48

244 752

0,784

236 256

0,475

161 284

0,308

193,2

-8 496

-0,308

-3,47

Всього актив

17 531 455

100

31 226 766

100

49 694 781

100

13 695 311

0

78,12

18 468 015

0

59,14

Найбільшу вагому частину у структурі активів протягом всього досліджуваного періоду займають кредити, надані юридичним та фізичним особам. У 2006 році їх частка складала 70,9%, у 2007 році значення збільшилось на 4,8 процентних пункти, у 2008 році також спостерігається зріст кредитного портфелю порівняно з попереднім роком на 8,86 процентних пункти. Таким чином, кредитна діяльність АКБ «Фінанси і кредит» досить активна, але таку динаміку не можна називати позитивною, бо подальше зростання обсягу кредитних операцій може привести до перевантаження позик.

На другому місті за вагомістю є готівка і прирівняні до неї кошти. У 2006 році вони склали 16,8%, але протягом останніх періодів спостерігається тенденція до зменшення, та на кінець 2008 року дорівнюють 6,76%.

Основні засоби та нематеріальні активи у загальній структурі активів складають у 2006 році 8,47%. На кінець 2008 року значення дещо зменшилось, і дорівнює 5,55%. Зниження нематеріальних активів банку відбулося за рахунок їх зношування за аналізуємий період. Відбулося збільшення вартості основних засобів у 2007 році порівняно з 2006 — на 38,3%, у 2008 році на 34,5%, яке, відповідно, може бути результатом розвитку банку, розширення мережі його філій, підвищення рівня технічного забезпечення тощо. У цьому випадку зміни можна вважати нормальними.

У 2007 році порівняно з 2006 спостерігається збільшення загальної суми активів АКБ «Фінанси і кредит». На такі зміни вплинуло збільшення готівкових коштів банку на 28,51%, також кредитного портфелю, зростання неліквідних активів та інших активів. У 2008 році порівняно з 2007 роком ситуація дещо змінилась. На збільшення загальної суми активу вплинули всі статті активу балансу. Так, за рахунок збільшення кількості клієнтів банку у 2008 році значно зросли залишки на їх рахунках. Значно збільшились залишки на рахунках в інших банках на 746 695 тис. грн. або на 278%. Цьому сприяла гнучка клієнтська політика банку, яка полягає у тому, що великим клієнтам, які постійно залишають залишки на своїх рахунках, банком встановлені вищі процентні ставки за користування цими коштами.

Значене занепокоєння викликає зменшення портфеля цінних паперів у 2008 році на 281 527 тис. грн. порівняно з 2007 роком. Це означає, що банку необхідно звернути увагу на інвестиційну діяльність, якає основною поряд з кредитною. Тому що в результаті недостатньої кількості високоліквідних активів, у банка виникають обмежені вклади в робочі активи і тому він заробляв малий процентний та комісійний дохід.

Проведений аналіз свідчить, що при загальних темпах приросту активів (78,12% - у 2007 році; 59,14% - у 2008 році) темпи приросту високоліквідних активів (28,51%; -11,3%), значно нижчі темпів приросту кредитного портфеля (90,1%; 47,4%). Це означає, що комерційний банк розширює кредитну діяльність, однак не дуже турбується про свою ліквідність і надійність. Значний темп приросту інших активів вимагає уважного дослідження, тому що висока питома вага інших активів є негативною ознакою в діяльності банку.

Підбиваючи підсумок, треба додати, що динаміка, склад і структура активів відповідає основним принципам і напрямам розвитку банку, але розвиток активів далі вимагає їх коригування в напрямі підвищення питомої ваги високоліквідних активів й уповільнення темпів приросту основних засобів та інших активів, але банк залучав достатньо вільних коштів грошового ринку, що є позитивним моментом його діяльності.

Зміст діяльності банків полягає в залученні коштів і наданні їх у позику або в інвестуванні за більш високими процентними ставками. Банки виконують роль посередників між тими, хто має тимчасово вільні кошти, і тими, кому вони необхідні. Метою цієї посередницької діяльності є отримання доходів.

Операції, за якими банк формує свої ресурси, є пасивними. Сутність пасивних операцій полягає в залученні різноманітних видів вкладів у межах депозитних і ощадних операцій, отриманих кредитів від інших банків, емісії різноманітних цінних паперів, а також у проведенні інших операцій, унаслідок яких збільшуються грошові кошти в пасиві балансу банку.

До пасивних операцій відносять: приймання вкладів (депозитів); відкриття та ведення рахунків клієнтів, в тому числі банків — кореспондентів; випуск власних цінних паперів (облігацій, депозитних та ощадних сертифікатів); отримання міжбанківських кредитів, в тому числі централізованих кредитних ресурсів; євровалютні кредити; відрахування від прибутку банків на формування чи збільшення доходів.

Аналіз пасивних операцій банку починається з визначення співвідношення між капіталом банку і його зобов’язаннями. Структура ресурсів банку визначає його тактику у формуванні ресурсів. На наступному етапі аналізу вивчаються зміни у структурі пасивних операцій комерційного банку. При цьому визначається: питома вага кожної складової ресурсів банку в їх загальній сумі; абсолютне відхилення загальної суми ресурсів і кожної їх складової на звітну дату порівняно з базовим періодом.

Аналіз пасивних операцій АКБ «Фінанси і кредит» приведено у табл. 2.

З наведених даних (табл. 2) видно, що протягом 2006 та 2008 років зросла частка статутного фонду АКБ «Фінанси і кредит», темп росту за 2007 рік склав 75,7% а за 2008 — 4,9%, що є безумовно позитивним явищем діяльності банку. Позитивним є постійне збільшення резервного фонду (560 775; 848 086; 1 210 326).

Порівняно з іншими сферами підприємницької діяльності капітал банків має значно меншу питому вагу у сукупному капіталі. Це пояснюється специфікою діяльності банківської установи, яка здійснює мобілізацію вільних коштів на грошовому ринку і надає їх у борг.

Статутний капітал АКБ «Фінанси і кредит» у 2008 році збільшився у тричі, порівняно з 2006 роком. Взагалі розміри власного капіталу зросли на 700 000 тис. грн. Такі зміни обумовлені за рахунок продажу акцій та отримання прибутку.

Таблиця 2 — Аналіз пасиву балансу АКБ «Фінанси і кредит» за 2006 — 2008 роки

Показник

2006 рік

2007 рік

2008 рік

Відхилення

2007 до 2006

2008 до 2007

тис. грн.

%

тис. грн.

%

тис. грн.

%

тис. грн.

у структурі

темп росту, %

тис. грн.

у структурі

темп росту, %

1. Кошти інших банків

3 826 027

9,04

9 026 656

28,91

26 964 268

54,26

5 200 629

19,87

135,9

17 937 612

25,4

198,718

1.1. Позики, отримані від Національного банку України

387 750

2,212

0

1,242

0

0

-387 750

-0,97

-100

0

-1,2

0

2. Кошти клієнтів

10 992 553

77,6

16 210 940

51,91

14 269 762

28,71

5 218 387

-25,7

47,47

-1 941 178

-23

-11,974

3. Інші депозити

6 386

0,74

1 750

0,006

50

0

-4 636

-0,73

-72,6

-1 700

-0

-97,143

4. Боргові цінні папери, емітовані банком

367 619

0,67

2 150 835

6,888

588 803

1,185

1 783 216

6,218

485,1

-1 562 032

-5,7

-72,624

5. Нараховані витрати до сплати

131 631

0,95

274 453

0,879

879 333

1,769

142 822

-0,07

108,5

604 880

0,89

220,395

6. Інші зобов’язання

280 577

1,46

368 337

1,18

1 816 852

3,656

87 760

-0,28

31,28

1 448 515

2,48

393,258

Усього зобов’язань

15 604 793

90,46

28 032 971

89,77

44 519 068

89,58

12 428 178

-0,69

79,64

16 486 097

-0,2

58,8097

7. Статутний капітал

370 000

0,65

1 020 000

3,266

1 070 000

2,153

650 000

2,616

175,7

50 000

-1,1

4,90 196

8. Акції викуплені у акціонерів

-1

0

0

0

0

0

1

0

-100

0

0

0

9. Емісійні різниці

992

0

1011

0,003

701 011

1,411

19

0,003

1,915

700 000

1,41

69 238,4

10. Резерви

560 775

4,1

848 086

2,716

1 210 326

2,436

287 311

-1,38

51,23

362 240

-0,3

42,7126

11. Результати переоцінки

705 915

3,8

958 167

3,068

1 398 018

2,813

252 252

-0,73

35,73

439 851

-0,3

45,9055

12. Нерозподілений прибуток

288 981

0,95

366 531

1,174

796 358

1,602

77 550

0,224

26,84

429 827

0,43

117,269

Усього власного капіталу

1 926 662

9,5

3 193 795

10,23

5 175 713

10,42

1 267 133

0,728

65,77

1 981 918

0,19

62,0553

Всього пасив

17 531 455

100

31 226 766

100

49 694 781

100

13 695 311

0

78,12

18 468 015

0

59,1416

Крім того, зважаючи на капітал банку, наглядові органи встановлюють нормативи, які регулюють його діяльність: мінімальний розмір регулятивного капіталу (Н1), адекватність регулятивного капіталу (Н2), адекватність основного капіталу (Н3).

Одним із найважливіших нормативів капіталу банку є норматив адекватності регулятивного капіталу. Норматив адекватності регулятивного капіталу обчислюється як співвідношення регулятивного капіталу банку до сумарних активів і певних позабалансових інструментів, зважених за ступенем кредитного ризику та зменшених на суму створених відповідних резервів за активними операціями.

Протягом досліджуваного періоду вимоги Національного банку щодо адекватності регулятивного капіталу (платоспроможність) АКБ «Фінанси і кредит» повністю дотримувалися. Станом на 01. 01. 2007 року регулятивний капітал Банку становив 1561,5 млн. грн., норматив адекватності регулятивного капіталу (платоспроможність) становив 10,78% що на 0,78 процентних пункти вище від нормативного значення. Станом на 01. 01. 2008 року регулятивний капітал ранку становив 3012,6 млн. грн. (Н1), норматив платоспроможності - 11,00% що на 1,00% вище від нормативного значення На 01. 01. 2009 року регулятивний капітал АКБ «Фінанси і кредит» дорівнював 5568,9 млн. грн., при цьому, фактичне значення нормативу платоспроможності дорівнювало 11,44%, що більше за встановлений норматив НБУ (10%) на 1,44 процентні пункти.

Це свідчить про те, що АКБ «Фінанси і кредит» має достатній капітал для проведення активних операцій з урахуванням ризиків, що характерні для різноманітних видів банківських операцій.

Отже, АКБ «Фінанси і кредит» є добре капіталізованим банком, оскільки наведені вище нормативи перевищують нормативи, встановлені НБУ.

Аналіз ефективності діяльності банку відносно залучення зовнішніх джерел фінансування своєї діяльності треба розпочати з визначення частки зобов’язань у загальній структурі пасивів банку. Протягом всього досліджуваного періоду частина зобов’язань АКБ «Фінанси і кредит» становить близько 90%, що дозволяє свідчити про його високу ділову активність. Сума зобов’язань банку майже у 9 разів більша за розмір власного капіталу.

Політика банку що до залучення коштів була спрямована на збільшення числа корпоративних клієнтів — фізичних осіб, розширення присутності банку в регіонах.

Кошти клієнтів займають найбільшу частину у 2006 та 2007 роках у загальних зобов’язаннях банку. Їх значення дорівнює 77,6% та 51,9% відповідно. На кінець 2008 року часка клієнтських коштів зменшується і складає 28,7% у всій сукупності зобов’язань. При цьому спостерігається збільшення за коштами інших банків у 2006 році - 9,04%, а у 2008 році - 54,26, яке свідчить про збільшення ресурсної за рахунок міжбанківських кредитів, що є негативною тенденцією. Поєднання зростання залежності від міжбанківського кредиту та розширення ресурсної бази за рахунок нього є свідченням проведення менеджерами банку зваженої політики в умовах фінансової кризи. Але все ж таки банку необхідно спрямовувати зусилля на зменшення даного показника.

Зростання обсягів залучених коштів клієнтів банку у 2007 позитивно вплинуло на його розвиток, тому що це основні ресурси які дозволяють здійснювати кредитування і інші банківські операції. Таким чином, кошти клієнтів збільшились у 2007 році порівняно з 2006 на 5 218 387 тис. грн. або на 47,5%. Але на початок 2009 року значення зменшилось порівняно з 2007 роком на 1 941 178 тис. грн. (11,9%), що є негативним явищем та свідчить про відтік коштів з рахунків клієнтів у 2008 році у зв’язку з фінансовою кризою.

В цілому структура пасивів АКБ «Фінанси і кредит» має оптимальне значення, банк сприяє збільшенню ресурсного потенціалу, що позитивно впливає на його фінансову діяльність.

Важливим аспектом діяльності банку є його фінансова стійкість. Розрахунок показників фінансової стійкості банку представлено у табл. 3.

Таблиця 3 — Розрахунок показників фінансової стійкості банку

Показник

Алгоритм розрахунку

2006 рік

2007 рік

2008 рік

Коефіцієнт надійності

0,13

0,126

0,125

Коефіцієнт фінансового важеля

8: 11

8: 77

8: 60

Коефіцієнт участі власного капіталу у формуванні активів — достатність капіталу

0,11

0,10

0,10

Коефіцієнт захищеності доходних активів

-0,2

-0,07

0,02

Коефіцієнт мультиплікатора капіталу

5,7

30,6

46,4

Таким чином, з наведених у табл. 3 даних видно, що коефіцієнт надійності (співвідношення власного капіталу банку та залучених коштів) дещо знизився. За станом на 2006 рік значення дорівнює 13%, на 2007 — 12,6%, на 2008 рік — 12,5%. Банк має достатню забезпеченість власним капіталом, а отже і високу надійність. Тобто банк має рівень, який не залежить від стихій у залученні вільних, бо має достатній обсяг своїх ресурсів.

Коефіцієнт участі власного капіталу у формуванні активів дещо знизився та на початок 2009 року склав 10%. Також АКБ «Фінанси і кредит» значно посилив захист доходних активів власним капіталом. Так, якщо у 2006 році значення цього показника мало негативне значення (-0,2), то вже на кінець 2008 року він зріс до позитивного значення 0,02. Це свідчить про те, що розмір власного капіталу за мінусом недоходних активів не покривав доходних активів. Отже, банк за досліджуваний період покращив менеджмент пасивів і активів, підвищивши забезпечення власними коштами і скоротивши обсяги недохідних активів.

Що стосується коефіцієнта мультиплікатора капіталу, який характеризує ступінь покриття активів акціонерним капіталом, то на 2006 рік він становив 5,7, а на початок 2008 значення збільшилось до 30,6. Така ж тенденція спостерігається протягом 2008 року, показник зростає до 46,4. Це свідчить, насамперед, що темп зростання активів перевищує темп зростання акціонерного капіталу.

Таким чином, було зроблено висновок, що фінансова стійкість банку достатньо забезпечена його капіталом, який в свою чергу може захищати банк від ймовірних ризикованих втрат у теперішньому та у майбутньому.

Ліквідність банку — це здатність банку забезпечити своєчасне виконання своїх грошових зобов’язань, яка визначається збалансованістю між строками і сумами погашення розміщених активів та строками і сумами виконання зобов’язань банку, а також строками та сумами інших джерел і напрямів використання коштів (надання кредитів, інші витрати).

В цілому ліквідність банку передбачає можливість продавати ліквідні активи, купувати грошові кошти в НБУ і здійснювати емісію акцій, облігацій, депозитних і ощадних сертифікатів, інших боргових інструментів.

Банківська діяльність піддається ризику ліквідності - ризику недостатності надходжень грошових коштів для покриття їх відпливу, тобто ризику того, що банк не зможе розрахуватися в строк за власними зобов’язаннями у зв’язку з неможливістю за певних умов швидкої конверсії фінансових активів у платіжні засоби без суттєвих втрат.

З метою контролю за станом ліквідності банків Національний банк установлює такі нормативи ліквідності: миттєвої ліквідності (Н4), поточної ліквідності (Н5) та короткострокової ліквідності (Н6).

Норматив миттєвої ліквідності визначається як співвідношення суми коштів у касі та на кореспондентських рахунках до зобов’язань банку, що обліковуються за поточними рахунками. Нормативне значення нормативу Н4 має бути не менше ніж 20%.

. (1)

Норматив поточної ліквідності визначається як співвідношення активів первинної та вторинної ліквідності до зобов’язань банку з відповідними строками виконання. Нормативне значення нормативу Н5 має бути не менше ніж 40%.

. (2)

Норматив короткострокової ліквідності встановлюється для контролю за здатністю банку виконувати прийняті ним короткострокові зобов’язання за рахунок ліквідних активів. Норматив короткострокової ліквідності визначається як співвідношення ліквідних активів до короткострокових зобов’язань. Нормативне значення нормативу Н6 має бути не менше ніж 20%.

. (3)

Коефіцієнт співвідношення позик і депозитів розкриває, наскільки видані кредити забезпечені всіма залученими депозитами (чи є незбалансована ліквідність), значення має бути не менше ніж 0,7 — 0,8. Визначається наступною формулою:

. (4)

Аналіз ліквідності АКБ «Фінанси і кредит» представлений в табл. 4.

Таблиця 4 — Аналіз ліквідності АКБ «Фінанси і кредит»

Показник

Умовні позначення

Значення показника

Нормативне значення

2006

2007

2008

Норматив миттєвої ліквідності, %

Н4

44,72

46,62

47,13

> 20%

Норматив поточної ліквідності, %

Н5

49,85

41,30

55,30

> 40%

Норматив короткострокової ліквідності, %

Н6

28,15

25,7

24,6

> 20%

Коефіцієнт співвідношення позик і депозитів

0,79

0,84

1,17

0,7−0,8

За даними табл. 4 зробимо наступні висновки: в результаті реалізації визначених банком основних принципів управління ризиком ліквідності, коефіцієнт миттєвої ліквідності з 2006 по 2008 роки значно вищий за нормативи встановлені НБУ.

Дотримання банком нормативів ліквідності показано на рис. 1.

Рисунок 1 — Дотримання нормативів ліквідності АКБ «Фінанси і кредит»

фінансовий ліквідність кредитний інвестиція

З рис. 1 видно, що найбільше значення коефіцієнта миттєвої ліквідності припадає на 2007 та 2008 роки, цей показник склав 47%. Найменше значення цього показника припадає на кінець 2006 рік — 45%.

Щодо коефіцієнту поточної ліквідності, то в період з 2006 по 2008 роки спостерігається коливання його значень, але не нижче нормативного значення, тому можна зробити висновок, що питома вага активів первинної та вторинної ліквідності займає велику долю в сумі всіх активів. Найбільше значення коефіцієнтів поточної ліквідності спостерігалось у 2008 році - 55%.

Банк своєчасно виконував свої короткострокові зобов’язання за рахунок ліквідних активів протягом всього аналізуємого періоду, про що свідчить коефіцієнт короткострокової ліквідності. Найбільше значення цього коефіцієнту було на початок 2007 року — 28%. Отже, за аналізуємий період АКБ «Фінанси і кредит» повністю виконував свої грошові зобов’язання, найкраща ситуація склалася у 2007 році.

Коефіцієнт співвідношення позик і депозитів характеризує здатність банку залучати депозити для підтримки своїх активних операцій і надавати їх у кредит. З табл. 4 видно, що в 2006 — 2009 роках значення цього коефіцієнта перевищувало нормативне. Високе значення показника свідчить про слабшу вразливість щодо дій кредиторів, несприятливі економічні умови чи наслідки відпливу депозитів. Отже, для АКБ «Фінанси і кредит» притаманний високий кредитний ризик, але банк має достатньо високий рівень платоспроможності.

Доходи банку — це загальна сума грошових коштів, що надходять до банку в результаті здійснення активних операцій та надання інших банківських послуг. Доходи банку можуть бути достатніми не тільки для покриття операційних витрат, а й для нарощення власного капіталу та виплату доходу акціонерам, що в кінцевому підсумку підвищує авторитет банку та поліпшує його конкурентну позицію на ринку.

За даними звіту про фінансові результати АКБ «Фінанси і кредит» за 2006−2008 роки розглянуто структуру доходів комерційного банку, яку представлено на рис. 2.

Рисунок 2 — Структура доходів АКБ «Фінанси і кредит» за період з 2006−2008 р.

Таким чином, простежується позитивне збільшення чистого процентного доходу у 2007 році та збільшення комісійного доходу. Це свідчить про те, що банк збільшив чистий процентний дохід шляхом збільшення комісійного доходу. Також виявлено, що стабільні доходи займають значну вагу в структурі доходів комерційного банку та продовжується тенденція їх росту. Тепер необхідно намагатися збільшити розмір комісійного доходу, за рахунок введення нових послуг клієнтам та подальшого розгалуження філіальної мережі банку.

Витрати банку — це загальна сума грошових коштів, що витрачаються банком у процесі здійснення діяльності щодо залучення коштів та інших видів діяльності. Структурний аналіз витрат банку проводиться для виявлення основних видів витрат, темпів і факторів їхнього росту.

Особлива увага при детальному аналізі витрат приділяється співвідношенню процентних і непроцентних витрат до частки витрат, зв’язаних з витратами по забезпеченню функціонування банку, включаючи адміністративно-господарські витрати, витрати, зв’язані з покриттям ризиків, причинами зміни величини окремих видів витрат. Розглянемо структуру витрат комерційного банку, у вигляді діаграми (рис. 3).

Рисунок 3 — Структура витрат АКБ «Фінанси і кредит» за період з 2006−2008 р.

Таким чином, в структурі витрат переважають процентні витрати, які є стабільними, також кожен рік збільшується розмір витрат на персонал, та загально адміністративних витрат, це може бути пов’язане з підвищенням автоматизації (рис. 3). Комісійні витрати практично не змінились.

Виходячи з проведеного аналізу структури доходів та витрат, можна зробити висновки, що процентні та комісійні доходи основні й найбільш стабільні джерела формування доходів банку. Їх було збільшено завдяки розширенню пропонуємих послуг клієнтам. В свою чергу, прибуток від інвестиційних паперів та торгівельний дохід мають нестабільний характер, і на їх розмір потрібно звернути увагу, так як їх питома вага не бажана в структурі доходів комерційного банку.

Прослідивши динаміку витрат, можна дійти висновків, що операційні витрати відносно стабільні, але значно вплинуло на прибуток зменшення адміністративних витрат комерційного банку, що було зумовлено автоматизацією діяльності.

В умовах ринкової економіки отримання прибутку та забезпечення рентабельності діяльності є необхідним чинником існування будь-якого суб'єкта господарювання. Прибуток характеризує стійкість кредитної установи. Він необхідний для створення адекватних резервів, стимулювання персоналу, вдосконалення та розширення операцій, скорочення витрат, підвищення якості послуг, успішного проведення емісії, збільшення капіталу.

Використання показників прибутковості, обчислених по чистому прибутку, дозволяє виявити вплив на прибутковість податкових та інших обов’язкових платежів, що виплачуються з прибутку банку. Розрахунки показників прибутковості за прибутком операційним дозволяють оцінити ефективність основного і неосновного виду діяльності, що важливо для управління прибутковістю банку.

Прибутковість характеризується такою системою показників: прибутковість капіталу, рентабельність доходу, рентабельність витрат, чистий серед, точка беззбитковості, окупність витрат доходами (табл. 5).

Таблиця 5 — Алгоритм розрахунку показників прибутковості

Показник

Умовні позначення

Формула для розрахунку

Прибутковість активів

ПА

Прибутковість капіталу

ПК

Рентабельність доходу

РД

Рентабельність витрат

РВ

Коефіцієнт забезпечення власними коштами

Кзвк

Окупність витрат доходами

К1

Чистий спред

ЧС

Рентабельність статутного капіталу

РСК

«Мертва точка» прибутковості банку

К2

Абсолютна величина прибутку виступає узагальнюючим результативним показником, що характеризує обсяг фінансових коштів банку для розрахунків з бюджетом, виплати обов’язкових податків і платежів, формування фондів банку, призначених для стимулювання і розширеного відтворення. Проведені розрахунки доцільно звести до табл. 6.

Таблиця 6 — Аналіз рентабельності АКБ «Фінанси і кредит»

Показник

ПА

ПК

РД

РВ

Кзвк

К1

ЧС

РСК

К2

На 01. 01. 07

0,02

0,15

25,5

17,2

12,3

67,2

3,9

130,6

7,6

На 01. 01. 08

0,01

0,11

21,1

11,9

11,4

56,6

0,9

52,1

8,3

Відхилення

-0,01

-0,04

-4,4

-5,3

-0,9

-10,6

-3,0

-78,5

0,7

На 01. 01. 09

0,02

0,15

21,6

14,7

11,6

68,0

-6,3

75,8

6,9

Відхилення

0,01

0,04

0,5

2,8

0,2

11,4

-7,2

23,7

-1,4

З табл. 6 видно, що АКБ «Фінанси і кредит» в 2008 році більш ефективно використовував свої ресурси, які були у його розпорядженні. Так, в 2006 та 2008 роках на 1 грн. активів приходилося 0,02 грн. прибутку, а в 2007 р. спостерігається, що на 1 грн. активів приходилося 0,01 грн. прибутку. Прибутковість капіталу банку в 2008 та 2006 роках теж була найвищою, ніж у 2007 році. В 2006 та 2008 роках на 100 грн. капіталу приходилося 15 грн. прибутку, в 2007 році на 100 грн. капіталу приходилося прибутку на 4 грн. менше ніж у 2006.

Наступним показником, який використовувався при оцінці результатів банківської діяльності, є рентабельність доходу. Із табл. 6 видно, що в 2006 році, частка прибутку в доходах банку складала 25,5%, але цей показник має тенденцію до зменшення, так, в 2007 р. — 21,1%, в 2008 р. — 21,6%.

Рентабельність витрат характеризує ефективність витрат банку, їх окупності. Значення цього показника то зменшується, то збільшується. В 2006 р. на 100 грн. витрат банку приходилося 17,2 грн. прибутку, тоді як в 2007 р. цей показник був значно нижчий і склав 11,9 грн. прибутку на 100 грн. витрат, у 2008 році значення збільшилось на 2,8 грн.

Коефіцієнт забезпечення власними коштами має досить високе значення. В період з 2006 по 2009 рр. його значення становило відповідно 12,3; 11,4; 11,6. Коливання цього коефіцієнта відображає те, що банк постійно вживає заходи із контролю за залученням грошових коштів.

Розмір доходу на 1 грн. витрат дорівнює на 2006 рік 67,5%. На кінець 2007 року значення дещо зменшилось на 10,6 процентних пункти, та на початок 2009 року спостерігається зріст до 68%. Чистий серед, що у 2006 перебував на рівні 3,9% та на початок 2009 року спостерігається тенденція до зниження. Це свідчить про зменшення доходності від процентних операцій, а також зниження різниці між ціною придбання ресурсів і ціною від розміщення їх переважно в кредитний портфель.

Водночас, мертва точка прибутковості банку показує, яка мінімальна доходна маржа повинна бути для покриття всіх витрат, після якої можна заробляти прибуток, з 0,76 грн. на гривню робочих активів за 2006 рік зменшилась у 2008 році до 0,69 гривень. Такі зміни відбулися за рахунок росту непроцентних доходів з 855 497 тис. грн. до 2 962 141 тис. грн.

Отже, банк протягом всього досліджуваного періоду проводить ефективну роботу щодо забезпечення збільшення доходів порівняно з витратами. В останні роки банк є стабільним здійсненні своєї діяльності. Зазначені показники мають тенденцію до покращення, деякі незначно знизилися, що не свідчить по їх погіршення. Це нормальні періодичні коливання, викликані впливом зовнішніх та внутрішніх факторів, бо водночас рентабельність активів капіталу, статутного фонду, витрат є досить стабільною, але для того, щоб збільшити прибуток АКБ «Фінанси і кредит» необхідно постійно збільшувати ресурсну базу, залучати більше коштів та скорочувати витрати.

Показать Свернуть
Заполнить форму текущей работой