Бухгалтерський облік, його предмет і метод

Тип работы:
Контрольная
Предмет:
Экономические науки


Узнать стоимость новой

Детальная информация о работе

Выдержка из работы

На підставі даних інвентаризації господарських засобів (ресурсів) підприємства скласти відомість групування господарських засобів (ресурсів) підприємства за їх складом та функціональною участю в процесі діяльності та за джерелами їх утворення й цільовим призначенням. Використовуючи показники відомості групування господарських засобів (ресурсів), скласти спочатку баланс двосторонньої спрощеної форми, а потім баланс за формою 1.

Вихідні дані

інвентаризаційний підприємство господарський ресурс

Інвентаризаційний опис наявності господарських ресурсів підприємства та їх утворення на 1 жовтня 2009 р.

Показники

Сума, грн.

1

Готова продукція на складі

126 900

2

Заборгованість банку за короткостроковими кредитами

84 600

3

Грошові кошти в касі в національній валюті

7755

4

Грошові кошти в банку на поточному рахунку в національній валюті

2 256 000

5

Матеріали на складі та в цехових коморах

831 900

6

Статутний капітал

9 447 000

7

Заборгованість постачальникам за одержані матеріали

253 800

8

Будинки цехів основного та допоміжного виробництв

3 948 000

9

Будинки заводоуправління, заводської лабораторії, складів та інших підрозділів загальногосподарського призначення

3 087 900

10

Споруди, призначені для очищення навколишнього середовища від шкідливих відходів виробництва

846 000

11

Автомобілі вантажні, легкові та інші транспортні засоби

169 200

12

Металорізальні верстати, ковальсько-пресові автомати та інші машини й обладнання

423 000

13

Паливо на складі

49 350

14

Незавершене виробництво (в рослинництві)

46 530

15

Прибуток підприємства нерозподілений

1 184 400

16

Заборгованість з податку на прибуток

56 400

17

Резервний капітал

507 600

18

Фінансування із бюджету на науково-дослідні роботи

152 280

19

Вимірювальні, регулювальні пристрої та лабораторне обладнання

84 600

20

Заборгованість підприємства бюджету за прибутковим податком, утриманим із заробітної плати працівників

59 220

21

Заборгованість підприємства різним кредиторам

43 710

22

Інструменти, виробничий і господарський інвентар строком використання більше одного року

239 700

23

Інструменти, виробничий і господарський інвентар строком служби менше одного року на складах

42 300

24

Заборгованість покупців за відвантажену готову продукцію

67 680

25

Заборгованість підзвітних осіб за виданими авансами та інших дебіторів

4935

26

Заборгованість робітникам і службовцям з оплати праці

301 740

27

Заборгованість банку за довгостроковими кредитами

634 500

28

Знос основних засобів

972 900

29

Електронні обчислювальні машини

28 200

30

Придбані патенти, ліцензії

98 700

31

Заборгованість за відрахуваннями на соціальне страхування

28 200

32

Акції і облігації інших підприємств

338 400

33

Лінії електропередач, телефоні і газові

324 300

34

Вкладання в статутний капітал інших підприємств

705 000

Відомість групування господарських засобів за складом та розміщенням станом на 01 жовтня 2010 р.

Склад та розміщення господарських засобів

Сума, грн.

I. Необоротні активи

1.

Основні засоби

1. 1

Будинки цехів основного та допоміжного виробництв

3 948 000

1. 2

Будинки заводоуправління, заводської лабораторії, складів та інших підрозділів загальногосподарського призначення

3 087 900

1. 3

Споруди, призначені для очищення навколишнього середовища від шкідливих відходів виробництва

846 000

1. 4

Автомобілі вантажні, легкові та інші транспортні засоби

169 200

1. 5

Металорізальні верстати, ковальсько-пресові автомати та інші машини й обладнання

423 000

1. 6

Вимірювальні, регулювальні пристрої та лабораторне обладнання

84 600

1. 7

Інструменти, виробничий і господарський інвентар строком використання більше одного року

239 700

1. 8

Знос основних засобів

972 900

1. 9

Електронні обчислювальні машини

28 200

1. 10

Лінії електропередач, телефоні і газові

324 300

Разом

8 178 000

2.

Нематеріальні активи

2. 1

Придбані патенти, ліцензії

98 700

3

Довгострокові фінансові інвестиції

3,1

Вкладання в статутний капітал інших підприємств

705 000

3. 2

Акції і облігації інших підприємств

338 400

Всього необоротних активів

9 320 100

II. Оборотні активи

1.

Матеріально-виробничі запаси

1. 1

Матеріали на складі та в цехових коморах

831 900

1. 2

Паливо на складі

49 350

1. 3

Інструменти, виробничий і господарський інвентар строком служби менше одного року на складах

42 300

1. 4

Незавершене виробництво (в рослинництві)

46 530

1. 5

Готова продукція на складі

126 900

Разом

1 096 980

2.

Дебіторська заборгованість

2. 1

Заборгованість покупців за відвантажену готову продукцію

67 680

2. 2

Заборгованість підзвітних осіб за виданими авансами та інших дебіторів

4935

Разом

72 615

3.

Кошти

3. 1

Грошові кошти в касі в національній валюті

7755

3. 2

Грошові кошти в банку на поточному рахунку в національній валюті

2 256 000

Разом

2 263 755

Всього оборотних засобів

3 433 350

4.

Витрати майбутніх періодів

Всього господарських засобів

12 753 450

Відомість групування господарських засобів за джерелами формування та цільовим призначенням станом на 01 жовтня 2010 р.

Показники

Сума, грн.

I. Капітал

1

Статутний капітал

9 447 000

2

Резервний капітал

507 600

3

Фінансування із бюджету на науково-дослідні роботи

152 280

4

Прибуток підприємства нерозподілений

1 184 400

Разом

11 291 280

II. Зобов’язання

1.

Довгострокові зобов’язання

1. 1

Заборгованість банку за довгостроковими кредитами

634 500

Разом

634 500

2.

Короткострокові зобов’язання

2. 1

Заборгованість банку за короткостроковими кредитами

84 600

2. 2

Заборгованість постачальникам за одержані матеріали

253 800

2. 3

Заборгованість з податку на прибуток

56 400

2. 4

Заборгованість підприємства бюджету за прибутковим податком, утриманим із заробітної плати працівників

59 220

2. 5

Заборгованість підприємства різним кредиторам

43 710

2. 6

Заборгованість робітникам і службовцям з оплати праці

301 740

2. 7

Заборгованість за відрахуваннями на соціальне страхування

28 200

Разом

1 462 170

Всього господарських засобів

12 753 450

Баланс (двосторонній спрощений) на 01 жовтня 2009 р.

АКТИВ

ПАСИВ

Стаття

Сума

Стаття

Сума

Основні засоби (10)

9 150 900

Статутний капітал (40)

9 447 000

Нематерiальнi активи (12)

98 700

Резервний капітал (43)

507 600

Знос основних засобiв (13)

(972 900)

Прибуток підприємства нерозподілений (44)

1 184 400

Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї (14)

1 043 400

Фінансування із бюджету на науково-дослідні роботи (48)

152 280

виробничi запаси (20)

923 550

Довгостроковi кредити банку (501)

634 500

Незавершене виробництво (23)

46 530

Короткостроковi кредити банку (601)

84 600

Готова продукція (26)

126 900

Розрахунки з постачальниками та підрядниками (63)

253 800

Каса (301)

7755

Розрахунки по налогам та платежам (64)

115 620

Поточний рахунок (311)

2 256 000

Розрахунки зі страхування (65)

28 200

Розрахунки з покупцями та заказчиками (36)

67 680

Розрахунки по заробітній платі (661)

301 740

Розрахунки по виданим авансам (371)

4935

Розрахунки за іншими операціями (68)

43 710

Всього

12 753 450

Всього

12 753 450

Баланс підприємства на 01 жовтня 2010 р.

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Необоротні активи

Нематеріальні активи:

|

-

-

залишкова вартість

010

98 700

-

первісна вартість

011

-

-

знос

012

-

-

Незавершене будівництво

020

-

-

Основні засоби:

-

-

залишкова вартість

030

8 178 000

-

первісна вартість

031

(9 150 900)

-

знос

032

(972 900)

-

Довгострокові фінансові інвестиції:

-

-

які обліковуються за методом участі в капіталі Інших підприємств

040

1 043 400

-

інші фінансові інвестиції

045

-

-

Довгострокова дебіторська заборгованість

050

-

-

відстрочені податкові активи

060

-

-

Інші необоротні активи

070

-

-

Усього за розділом I

080

9 320 100

-

II Оборотні активи

Запаси:

виробничі запаси

100

923 550

-

тварини на вирощуванні та відгодівлі

110

-

-

незавершене виробництво

120

46 530

-

готова продукція

130

126 900

-

товари

140

-

-

Векселі одержані

150

-

-

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

чиста реалізаційна вартість

160

-

-

первісна вартість

161

-

-

резерв сумнівних боргів

162

-

-

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

з бюджетом

170

-

-

за виданими авансами

160

4935

-

з нарахованих доходів

190

67 680

-

із внутрішніх розрахунків

200

-

-

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

-

-

Поточні фінансові інвестиції

220

-

-

Грошові кошти та їх еквіваленти:

-

а національній валюті

230

2 263 755

-

в іноземній валюті

240

-

-

Інші оборотні активи

250

-

-

Усього за розділом II

260

3 433 350

-

III. Витрати майбутніх періодів

270

-

-

Баланс

260

12 753 450

-

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного місяця

1

2

3

4

I. Власний капітал

Статутний капітал

300

9 447 000

-

Пайовий капітал

310

-

-

Додатковий вкладений капітал

320

-

-

Інший додатковий капітал

330

-

-

Резервний капітал

340

507 600

-

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

1 184 400

-

Неоплачений капітал

360

-

-

Вилучений капітал

370

-

-

Усього за розділом I

380

11 139 000

-

II Забезпечення наступних витрат і платежів

Забезпечення виплат персоналу

400

-

-

Інші забезпечення

410

-

-

415

-

-

416

-

-

Цільове фінансування

420

152 280

-

Усього за розділом II

430

152 280

-

III Довгострокові зобов’язання

Довгострокові кредити банків

440

634 500

-

Інші довгострокові фінансові зобов’язання

450

-

-

Відстрочені податкові зобов’язання

400

-

-

Інші довгострокові зобов’язання

470

-

-

Усього за розділом III

480

634 500

-

IV Поточні зобов’язання

Короткострокові кредити банків

500

84 600

-

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями

510

-

-

Векселі видані

520

-

-

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

-

-

Поточні зобов’язання за розрахунками:

з одержаних авансів

540

-

-

з бюджетом

550

115 620

-

з позабюджетних платежів

560

-

-

зі страхування

570

28 200

-

з оплати праці

580

301 740

-

з учасниками

590

253 800

-

із внутрішніх розрахунків

600

-

-

Інші поточні зобов’язання

610

43 710

-

Усього за розділом IV

620

827 670

-

V. Доходи майбутніх періодів

630

-

-

Баланс

640

12 753 450

-

Показать Свернуть
Заполнить форму текущей работой