Аналіз фінансового стану ПП "Логос" і облік дебіторської заборгованості

Тип работы:
Отчет
Предмет:
Экономика


Узнать стоимость новой

Детальная информация о работе

Выдержка из работы

Вступ

Вирішити актуальні проблеми в галузі економіки неможна без удосконалення побудови бухгалтерського обліку. Чітко налагоджений бухгалтерський облік своєчасно забезпечує потреби управління необхідною та вірогідною інформацією для виконання всебічного аналізу господарської діяльності та обґрунтування відповідних управлінських рішень. Основною метою ведення бухгалтерського обліку та фінансової звітності є надання користувачам для прийняття рішень повної і правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства.

Актуальність теми обліку та аналізу дебіторської заборгованості полягає в тому, що ознайомлення з системою бухгалтерського обліку і проведення контролю на комерційному приватному підприємстві, тобто не підприємстві, яке здійснює комерційну діяльність — надає послуги. Підприємство отримує дохід від надання репетиторських послуг. Основною метою діяльності є отримання економічних вигод, тобто доходу від продажу цих послуг.

Об'єктом дипломної роботи є дебіторська заборгованість. У процесі своєї діяльності кожне підприємство вступає у господарські відносини з покупцями, постачальниками, працівниками, тощо. Ці відносини забезпечують нормальне функціонування підприємства. Господарські відносини регламентуються договорами. При встановлені господарських відносин між сторонами виникають певні права і зобов’язання. В бухгалтерському обліку виникнення зобов’язань однієї сторони перед іншою відображається після здійснення одієї із сторін дій, передбачених у договорі. Виникнення заборгованості пояснюється тим, що майже ніколи не збігається момент виконання зустрічних зобов’язань. Як наслідок, в однієї з сторін в складі господарських засобів виникає актив (тому, що існує ймовірність отримання майбутніх економічних вигод) у вигляді дебіторської заборгованості, а в іншої - зобов’язання погасити цю заборгованість перед кредитором.

Метою написання звітної роботи є аналіз дебіторської заборгованості за декількома звітними періодами в умовах ПП «Логос». Для цього потрібно якнайбільше дізнатися про особливості галузі, в якій працює підприємство, про направленість фінансово — господарської діяльності підприємства, про організаційну структуру, облікову політику та якими нормативними документами керується підприємство у своїй діяльності. Наступним етапом є реалізація аналізу фінансового стану підприємства в цілому та зокрема показниками дебіторської заборгованості, а саме її відображенням у бухгалтерському обліку, тобто як ведеться облік дебіторської заборгованості на розглядаємому підприємстві, на яких рахунках здійснюється цей облік, на підставі яких документів. Заключним етапом дослідження є висновки по зроблену роботу та визначення недоліків у системі обліку дебіторської заборгованості на ПП «Логос».

1. Організаційно-економічна характеристика

фінансовий дебіторський заборгованість облік

Основними видами діяльності приватного підприємства «Логос» є дошкільна та позашкільна освіта та надання репетиторських послуг за різними напрямками. Діяльність підприємства підтверджена довідкою з єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ).

Приватне підприємство «Логос» керується стандартами бухгалтерського обліку та Наказом президента України про спрощену систему оподаткування. Це підтверджує свідоцтво № 463 015 107 про право сплати єдиного податку суб'єкта малого підприємництва — юридичної особи. Підприємство веде бухгалтерський облік з використанням програм «1С: Підприємство 7. 7», Microsoft Office, видаленого доступу до клієнт — банку та за допомогою ресурсів Internet. Підприємство має відкриті розрахункові рахунки в КБ «Приватбанк» та АТ «УкрСибБанк».

Діяльність ПП «Логос» ліцензована. Підприємство має 2 ліцензії за такими напрямками:

— дошкільна освіта — одночасно на занятті можуть перебувати 4 особи;

— позашкільна освіта — одночасно на занятті можуть перебувати 27 осіб.

ПП «Логос» надає дітям і дорослим якісне навчання по різних загальноосвітніх предметах, курси поглибленого вивчення іноземних мов, а також спеціальні підготовчі курси для дітей дошкільного віку. Основною метою підприємства є підвищення здібності людей (перш за все дітей і підлітків) у навчанні, так, щоб вони могли навчитися самостійно, з легкістю засвоюючи матеріал, а потім застосовувати отримані знання у навчанні, роботі та житті.

Навчання в центрі проходить за визначеною методикою. По-перше проводиться тестування клієнта, для того щоб визначити на якому рівні знань він знаходиться, потім підбирається індивідуальна програма, за якою буде проводитись навчання. Після цього складається розклад занять, у зручні для клієнта години. Через деякий час (приблизно один місяць) проводиться повторне тестування, яке дає можливість визначити, яких успіхів досяг клієнт у навчанні. Базуючись на результати другого тестування проводиться корегування, розробленої раніше, індивідуальної програми. Також і у подальшому навчанні клієнт, періодично, проходить подібні тестування. Це дає можливість завжди слідкувати за мірою просування клієнта у вивчені предмета та досягнення мети клієнта.

Структура ПП «Логос» складається із підрозділів: адміністративні працівники та різнофахові викладачі.

До складу адміністративних працівників входять: директор, головний бухгалтер, бухгалтер, менеджер (управитель) з реклами та менеджер (управитель) по кадрах, секретар та завідуючий господарством. До складу викладачів входять: викладач з англійської мови, викладач англійської та німецької мови, викладач математики, української мови та літератури, викладач історії.

Кожен працівник підприємства має свої функції та обов’язки.

У функції директора входить загальне керівництво виробничо-господарською і фінансово — економічною діяльністю підприємства. Організація роботи і ефективної взаємодії всіх підрозділів і виробничих одиниць (викладачів), направлення їх діяльності на розвиток і вдосконалення роботи підприємства з врахуванням соціальних і ринкових пріоритетів, підвищення ефективності роботи підприємства, зростання об'ємів послуг, які надаються і збільшення прибутку, якості і конкурентоспроможності цих послуг. Також обов’язками директора є оцінка кон’юнктури ринку та розробка пропозицій щодо освоєння нових видів послуг. Контроль за реалізацією продукції, тобто послуг, які надаються підприємством, матеріально — технічним забезпеченням, правильним витрачанням обігових коштів. Також директор слідкує за дотриманням дисципліни при виконанні зобов’язань по наданню послуг клієнтам, їх відповідність договорам.

Обліковий апарат підприємства зосереджений в бухгалтерії, працівниками якої є головний бухгалтер та помічник бухгалтера. У функції бухгалтерії входять:

— керівництво роботою з управління фінансами виходячи із стратегічних цілей і перспектив розвитку, аналіз та оцінка фінансових ризиків, розробка заходів по зведенню їх до мінімуму;

— контроль за дотриманням фінансової дисципліни, своєчасним і повним виконанням договірних зобов’язань та надходженням доходів, порядком оформлення фінансово-господарських операцій з постачальниками, замовниками, кредитними організаціями;

— здійснення роботи по формуванню податкового планування та оптимізації оподаткування, вдосконалення облікової політики;

— керівництво складанням перспективних і поточних фінансових планів і бюджетів грошових коштів;

— участь в розробці планів продажі продукції, тобто послуг, які надає ПП «Логос» витрат на здійснення продажу цих послуг, підготовка пропозицій щодо підвищення рентабельності, зниження витрат;

— здійснення контролю за станом, рухом цільовим використанням фінансових коштів, результатами фінансово-господарської діяльності, виконанням податкових зобов’язань;

— розробка та реалізація заходів, спрямованих на забезпечення платоспроможності і збільшення прибутку організації;

— веденням бухгалтерського обліку і складанням звітності на підприємстві.

Тобто бухгалтерія здійснює ведення всього аналітичного і синтетичного обліку на основі первинних та зведених документів, що надходять з окремих підрозділів ПП «Логос», відповідає за правильність витрат грошових коштів і матеріальних цінностей, дотримуючись найсуворішого режиму економії.

У функції менеджера по кадрах входить підшукування необхідного персоналу та комплектування підприємства працівниками необхідних професій. Для цього застосовуються такі способи, як розміщення реклами по пошуку персоналу в мережі Internet та газетах. Прийом на роботу здійснюється в декілька етапів. Спочатку проходить співбесіда, на якій окрім загальних питань проводиться письмове тестування за фахом. Наступним етапом є ознайомлення робітника з робочою системою підприємства та випробувальний термін, після якого вирішується питання про наймання на посадову роботу. Також на менеджера по кадрах покладаються такі функції, як організація вчення персоналу, підвищення кваліфікації співробітників, тобто раз у два роки він проводить атестацію викладачів щодо займаної посади. За результатами атестації, викладачів направляють на підвищення кваліфікації. Таким чином усі викладачі ПП «Логос» мають високий рівень, що дає можливість надавати якісні послуги щодо навчання дітей і дорослих та і надалі ліцензувати діяльність організації.

Господарськими питаннями займається завідуючий господарством (завгосп). В його функції входить забезпечення господарського обслуговування відповідно до правил і норм виробничої санітарії і протипожежного захисту будівель і приміщень підприємства, а також контроль за справністю устаткування підприємства. У разі потреби, організовує проведення ремонту приміщень, здійснює контроль за якістю виконання ремонтних робіт. Забезпечує підрозділи підприємства меблями, господарським інвентарем. Забезпечує збереження інвентарю і іншого майна підприємства відповідно до своїх функціональних обов’язків, веде облік і складає звіти про стан майна. Стежить за санітарним станом приміщень підприємства. Організовує вивіз макулатури та відходів, за мірою їх накопичення. Своєчасно забезпечує працівників підприємства канцелярським приладдям.

Менеджер (управитель) з реклами організовує роботу по рекламуванню послуг, які надає ПП «Логос», з метою їх просування на ринки збуту, інформуючи споживачів про переваги якості і відмітні властивості цих послуг. Також менеджер з реклами здійснює керівництво, планування і координацію робіт по проведенню рекламних кампаній. Розробляє плани рекламних заходів і визначає витрати на їх проведення. Бере участь у формуванні рекламної стратегії, заснованої на перспективних напрямах подальшого організаційного розвитку, інноваційній і інвестиційній діяльності. Здійснює вибір форм і методів реклами в засобах масової інформації, їх текстового, колірного і музичного оформлення. Визначає конкретні носії, для розміщення реклами — листівки, газети, журнали, плакати на міських сіті-лайтах та білбордах, макети, рекламні ролики на телебаченні, у радіомережах і ін. ПП «Логос» має велику клієнтську базу, яка постійно поширюється завдяки рекламним заходам, які впроваджує менеджер з реклами.

Підприємство надає послуги щодо навчання за різними напрямками, для цього у штаті працюють: викладач з англійської мови, викладач англійської та німецької мови, викладач математики, української мови та літератури, викладач історії. У їх обов’язки входить проведення навчання клієнтів, забезпечення високої ефективності педагогічного процесу. Викладачі використовують найбільш ефективні форми, методи і засоби навчання, нові педагогічні технології, сприяючі кращому засвоєнню клієнтами необхідних теоретичних і практичних знань.

Ще однією робочою одиницею є секретар, який веде контрольно-реєстраційну картотеку клієнтів ПП «Логос», співпрацює з викладачами та займається складанням розкладу занять для них, формує клієнтів у навчальні групи, за рівнем їх підготовки. Також відповідає за сповіщення викладачів і клієнтів, в разі зміни в розкладі або часі проведення занять. Ще однією з основних обов’язків секретаря є залучення нових клієнтів в організацію по засобах вихідних дзвінків.

Таким чином, організаційна структура приватного підприємства «Логос» має достатньо високу норму керованості і сформована так, щоб підприємство якумога краще дотримувалось гідної позиції на ринку послуг серед репетиторських центрів — конкурентів.

2. Аналіз фінансового стану підприємства

2. 1 Сутність фінансового аналізу

Фінансовий аналіз — це метод оцінювання і прогнозування фінансового стану підприємства. Як метод дослідження аналіз полягає в розчленуванні цілого на складові. Мета фінансового аналізу — інформаційне забезпечення для прийняття рішень, на які істотно впливають фактичні або прогнозні дані про фінансовий стан підприємства. Ідеться про отримання відносно невеликої кількості ключових, найінформативніших параметрів, що об'єктивно, всебічно характеризують фінансовий стан підприємства (платоспроможність, фінансову стійкість, незалежність, рентабельність діяльності тощо). Звідси завдання фінансового аналізу полягають в інформаційному забезпеченні прийняття обґрунтованих рішень за такими напрямками діяльності підприємства:

— фінансовою — управління пасивами; забезпечення підприємства фінансовими ресурсами; визначення оптимального розміру, складу і структури джерел фінансування зі свідомим ризиком за очікувані вигоди, що пов’язаний з використанням зовнішніх позик;

— інвестиційною — управління активами підприємства; розподіл фінансових ресурсів, визначення оптимального розміру, складу і структури активів підприємства, вибір і реалізація інвестиційних проектів;

— операційною — управління фінансовими результатами діяльності підприємства; прибуткова поточна діяльність завдяки ефективному використанню наявних ресурсів.

Жодний фінансовий аналіз не вважається повним, якщо не охоплює всіх сфер діяльності підприємства і складається лише тільки із цифр. Повний та якісний аналіз має передувати кількісному, оскільки за його допомогою можна встановити найактуальніші для аналізує мого підприємства проблеми щодо показників його виробничої діяльності. Для реалізації вищезазначеної мети необхідно здійснити вертикальний та горизонтальний аналіз фінансової звітності підприємства (Форма 1 — Баланс, форма 2 — Звіт про фінансові результати), розрахувати показники фінансових коефіцієнтів. Кінцевим етапом аналізу отриманих показників є порівняння їх із загально — встановленими нормами.

2. 2 Вертикальний аналіз балансу та звіту про фінансові результати

Вертикальний аналіз полягає у визначенні показників у відсотках структури досліджуваного об'єкта, також структури активів і пасивів підприємства, прибутку від звичайної діяльності, операційних витрат тощо. Ціль вертикального аналізу полягає в тому, щоб показати всі зміни, які відбулися в основних статтях балансу. Аналіз показує звіт про прибуток і про кошти підприємства, яке досліджується.

Вертикальний аналіз фінансових результатів підприємства це більш наочний вигляд де більш чітко визначаються окремі рівні прибутку підприємства у взаємозв'язку із загальновизнаними способами їх визначення.

Окрім того, вертикальний аналіз фінансових результатів підприємства дозволяє здійснити аналіз структури валового і чистого доходу, а також їх зміни за періоди, які розглядаються.

Найчастіше для структурного аналізу активів та пасиву підприємства за балансом використовують структуру аналізу грошових потоків за звітом про рух грошових коштів.

За вихідними даними (додаток А) виконаємо вертикальний аналіз балансу розглядаємого у роботі приватного підприємства «Логос». Вертикальний аналіз балансу приватного підприємства «Логос» наведено у таблиці 2.1.

Таблиця 2.1 — Вертикальний аналіз балансу підприємства

Активи

Код рядка

01. 01. 2009

01. 01. 2010

01. 01. 2011

Баланс, тис. грн.

показники, %

Баланс, тис. грн.

показники, %

Баланс, тис. грн.

показники, %

І. Необоротні активи

Основні засоби:

Залишкова вартість

30

7,6

13,9

6,4

11

6,4

9,1

Первинна вартість

31

36,9

67,5

39,3

67,5

39,3

55,7

Знос

32

29,3

53,6

32,9

56,5

32,9

46,7

Довгострокові фінансові інвестиції:

Усього за розділом І.

80

7,6

13,9

6,4

11

6,4

9,1

ІІ. Оборотні активи

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

Чиста реалізаційна вартість

160

22,6

41,3

19

32,6

10,3

14,6

Первісна вартість

161

22,6

41,3

19

32,6

10,3

14,6

Резерв сумнівних боргів

162

0

0

0

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

З бюджетом

170

5,0

9,1

13,3

22,9

10,5

14,9

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

0

0

0

У національній валюті

230

19,3

35,3

19,5

33,5

43,3

61,4

В іноземній валюті

240

0

0

0

Інші оборотні активи

250

0

0

0

Усього за розділом ІІ

260

46,9

85,7

51,8

89

64,1

90,9

ІІІ. Витрати майбутніх періодів

270

0,2

0,4

0

0

Баланс

280

54,7

100

58,2

100

70,5

100

Продовження таблиці 2.1 — Вертикальний аналіз балансу ПП «Логос»

Пасиви

І. Власний капітал:

Статутний капітал

300

4,6

8,4

4,6

7,9

4,6

6,5

Резервний капітал

340

87,6

160

87,6

150,5

87,6

124,3

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

58,5

107

58,5

100,5

37,8

53,6

Усього за розділом І

380

33,7

61,6

33,7

57,9

54,4

77,2

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

0,7

1,3

0

0

З бюджетом

550

7,6

13,9

6,9

11,9

4,8

6,8

Зі страхування

570

0,2

0,4

0,5

0,9

3,3

4,7

З оплати праці

580

12,5

22,9

17,1

29,4

8

11,3

Усього за розділом ІV

620

21

38,4

24,5

42,1

16,1

22,8

Баланс

640

54,7

100

58,2

100

70,5

100

Висновки за результатами вертикального аналізу балансу підприємства наступні:

Впродовж звітних періодів доля основних засобів змінилась таким чином: у 2009 році було введено в експлуатацію основних засобів на суму 2, 4 тис. грн. Протягом року знос основних засобів зріс, а вже у 2010 році і залишкова, і первісна вартість залишились незмінними, тобто і знос залишився незмінним. Це свідчить про те, що за 2010 рік амортизація не нараховувалася, а якщо дивитися на показники за аналізованими періодами, можна побачити, що доля первинної та залишкової вартості, а також зносу скорочується, так первинна вартість складає 67, 5%, знос — 53, 6%, залишкова вартість — 13, 9%.

Протягом часу у 2010 році доля залишкової вартості складає вже 11%, а в 2011 році - 9% від загальної суми активів підприємства. Грошові показники залишкової та первинної вартості і зносу залишаються на тому ж рівні, це свідчить про те, що зростає сума активів на підприємстві в цілому.

Доля оборотних активів ПП «Логос» складає майже 86% і з кожним роком збільшується, так на початок 2010 року вона вже сягає 89%, а ще через рік — 91% (на початок 2011 року).

Сума кредиторської заборгованості за послуги не значна і складає на 2009 рік 13%, а згодом і зовсім зникає. Кредиторська заборгованість з бюджетом впродовж деякого часу зменшується з 13, 9 до 6, 8%.

Що стосується оплати праці, то сума кредиторської заборгованості за цим показником — 12, 5 тис. грн., що складає 22, 9%. У початку 2010 року заборгованість з оплати праці зростає до 17, 1 тис. грн. і складає вже 29, 4%. А на початок 2011 року знижується до 8 тис. грн. — 11, 3%. Загальна заборгованість з заробітної плати є поточною (не простроченою), виникає внаслідок того, що заробітна плата сплачується один раз у місяці, тому на

01. 01. 2009−2010 року існує заборгованість за заробітною платою за грудень. З осені 2010 року прийнято рішення сплачувати заробітну плату два рази на місяць (аванс, з/п), тому на 01. 01. 2011 не сплаченою є лише друга частина з/п за грудень, а перша частина погашена у 2010 році. Це є причиною зменшення долі кредиторської заборгованості з оплати праці до 11, 3%. Кредиторська заборгованість зі страхування 2009−2010 років не значна і складає менше 1%, а на початок 2011 року досягає 5%.

Розглянемо динаміку показників дебіторської заборгованості на підприємстві. Сама дебіторська заборгованість поділяється на декілька частин, розглянемо кожну частину окремо.

Дебіторська заборгованість за послуги складає 22, 6 тис. грн., на початок 2009 року, це 41, 3% від загальної вартості всіх активів підприємства. Протягом 2009 року вона зменшується і на початок 2010 року вже складає 19 тис. грн., що на 3 тис. грн. менше ніж у 2009 році і у процентному відношенні складає 32, 6% від вартості активів в цілому. Згодом, ще через рік, доля заборгованості за послуги падає ще на 18%, порівняно з 2010 роком і становить 10, 3 тис. грн. Дебіторська заборгованість з бюджетом має такі зміни: протягом аналізованих періодів розрахунки з бюджетом спочатку зростають з 9% до майже 23%, але на початок 2011 року зменшуються на 2, 8 тис. грн. і становлять майже 15% від загальної вартості всіх активів підприємства. Показник рядка 230 балансу підприємства «Гроші у національній валюті» за 2009−2010 роки практично не змінюється і приблизно складає третю частину вартості активів. А на початок 2011 року частка грошей у національній валюті збільшується у 2 рази та складає 61, 4%. Аналізуючи 2009 рік бачимо, що на дату складання балансу, клієнти ще не сплатили виставлені їм рахунки, а бюджет вже отримав від підприємства авансові платежі за податками. На початок 2010 року ситуація не значно змінилася — клієнти сплачують рахунки інтенсивніше, але в цілому на сумі дебіторської заборгованості підприємства це майже не відзначилося. Так вийшло, тому, що зросли авансові платежі з бюджетом. Іншими словами, кошти, які нам повинні клієнти тепер фактично повинні державні інстанції. Далі ж, протягом 2010 року клієнти підприємства ще інтенсивніше сплачують виставлені їм рахунки, тому дебіторська заборгованість за послуги зменшується вдвічі порівняно з 2009 роком.

За всі аналізовані періоди загальна сума дебіторської заборгованості поступово зменшується. Так на кінець 2011 року вона складає 10, 3 тис. грн., в порівнянні з 22, 6 тис. грн. у 2009 році, а це на 26, 7% менше. Наслідком цього є те, що вивільняються кошти дебіторської заборгованості за послуги клієнтів та дебіторської заборгованості за розрахунками з бюджетом. Гроші тепер знаходяться у розпорядженні підприємства, тобто зберігаються у касі або на розрахункових рахунках у банку.

Сума статутного капіталу залишилася такою ж та складає 4, 6 тис. грн., але у відсотковому співвідношенні трохи зменшується від 8, 4% до 6, 5% на кінець 2010 року.

Подібна ситуація відбувається і з резервним капіталом: сума залишається незмінною, але відсоткове співвідношення зменшується.

Виконаємо вертикальний аналіз звіту про фінансові результати. Вертикальний аналіз звіту про фінансові результати наведено у таблиці 2. 2.

Таблиця 2.2 — Вертикальний аналіз звіту про фінансові результати

Стаття

Код рядка

2008 рік

2009 рік

2010 рік

Баланс, тис. грн.

показники

Баланс, тис. грн.

показники

Баланс, тис. грн.

показники

Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

10

684

100

510,7

100

518

100

Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

30

684

100

510,7

100

518

100

Інші операційні доходи

40

0

0

2,1

0,4

Разом чисті доходи (30+40+50+60)

70

684

100

510,7

100

520

100

Матеріальні затрати

90

14,1

2,1

2,6

0,5

0

Витрати на оплату праці

100

330

48,2

178,6

35

164

31,6

Відрахування на соціальні заходи

110

90,3

13,2

64,6

12,6

59,5

11,5

Амортизація

120

6,2

0,9

6,4

1,3

6,4

1,2

Інші операційні витрати

130

301,9

44,1

258,5

50,6

269

52

у тому числі єдиний податок

131

68,4

10

49,8

9,8

51,9

10

Разом витрати

(90+100+110+120+130+140+150±080+160+170)

180

742,5

109

510,7

100

499

96,4

Чистий прибуток (збиток)

190

-58,5

-8,6

0

0

20,7

4

Висновки за результатами вертикального аналізу звіту про фінансові результати:

Аналізуючи роботу підприємства бачимо, що за 2008 рік воно потерпає збитки що становлять 58 тис. грн. Оскільки весь дохід -100%, а збитки складають 108,6%, можна побачити, що витрачено на 8, 6% більше, ніж отримано. Такі зміни відбуваються за рахунок великих відрахувань на оплату праці. Оплата праці складає 48% від усіх витрат. У 2009 році було зроблено скорочення штату, а також частину співробітників переведено на неповний робочий день, тому у 2009 році доля витрат на оплату праці вже складає 35%, відповідно. На фоні цього і доля відрахувань на соціальні заходи зменшилась до 12, 6% порівняно з 13% у 2008 року. Далі ж, за підсумками 2010 року ще зменшились витрати на оплату праці до 31, 6%. Просліджується поступове зниження показника фонду оплати праці за всі аналізовані періоди, а так само і відрахувань на соціальні заходи.

Показник амортизації, практично, залишається без змін і складає 6, 4 тис. грн. тобто приблизно 1%. За 3 роки скоротилися і інші операційні витрати, у тому числі і єдиний податок: найбільший показник в 2008 році складає 10%, далі відбувається невелике зниження до 9, 8%.

Доля операційних витрат за аналізовані періоди зростає в процентному співвідношенні з 44% до 50%, а потім і до 52%, хоча абсолютне значення протягом років зменшується з 301, 9 тис. грн. до 269 тис. грн. Загалом можна прослідкувати, що витрати підприємства в 2008 році складали 108, 6%, у 2009 вже 100%, тобто підприємство позбавилось збитків і вийшло на нуль, а в 2010 році вже з’явилася доля прибутку в 4%. Є наявність плавної тенденції зростання.

Доля інших операційних доходів на підприємстві з’являється лише в 2010 році, вона відображає нарахований відсоток банку, що становить 0, 4% від всієї суми на рахунку. Цей показник поза сумнівом впливає на чисті доходи.

2. 3 Горизонтальний аналіз балансу та звіту про фінансові результати

Горизонтальний аналіз означає зіставлення статей балансу й обчислювальних по них показників на початок і кінець одного чи декількох звітних періодів.

При горизонтальному аналізі обчислюють абсолютні і відносні зміни показників. Зіставлення дозволяє визначити загальний напрямок руху балансу. Мета горизонтального аналізу полягає в тому, щоб виявити абсолютні і відносні зміни розмірів різноманітних статей балансу за визначений період, дати оцінку цим змінам. Для аналізу беруть базисні темпи росту за декілька періодів. Варіантом горизонтального аналізу є аналіз тенденцій розвитку (трендовий аналіз), при якому кожна позиція звітності порівнюється з рядом попередніх періодів, і визначається тренд, тобто основна тенденція динаміки показника, очищена від випадкових впливів і індивідуальних особливостей періодів. Цей аналіз носить перспективний прогнозний характер.

За вихідними даними (додаток А) виконаємо горизонтальний аналіз балансу ПП «Логос», який наведено у таблиці 2. 3.

Таблиця 2. 3 — Горизонтальний аналіз балансу

Активи

Код рядка

01. 01. 2009

01. 01. 2010

01. 01. 2011

Баланс, тис. грн.

Різниця (абс)

Відносна, %

Баланс, тис. грн.

Різниця (абс)

Відносна, %

Баланс, тис. грн.

Різниця (абс)

Відносна, %

І. Необоротні активи

Основні засоби:

Залишкова вартість

30

7,6

-1

-15,8

6,4

0

0,0

6,4

-1,2

-15,8

Первинна вартість

31

36,9

2,4

6,5

39,3

0

0,0

39,3

2,4

6,5

Знос

32

29,3

3,6

12,3

32,9

0

0,0

32,9

3,6

12,3

Усього за розділом І

80

7,6

-1

-15,8

6,4

0

0,0

6,4

-1,2

-15,8

ІІ. Оборотні активи

Дебіторська заборгованість за послуги:

Чиста реалізаційна вартість

160

22,6

-4

-15,9

19

-8,7

-45,8

10,3

-12

-54,4

Первісна вартість

161

22,6

-4

-15,9

19

-8,7

-45,8

10,3

-12

-54,4

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

З бюджетом

170

5,0

8,3

166,0

13,3

-2,8

-21,1

10,5

5,5

110,0

Кошти та їх еквіваленти:

У національній валюті

230

19,3

0,2

1,0

19,5

23,8

122,1

43,3

24

124,4

Усього за розділом ІІ

260

46,9

4,9

10,4

51,8

12,3

23,7

64,1

17,2

36,7

ІІІ. Витрати майбутніх періодів

270

0,2

-0

-100,0

-0,2

-100,0

Баланс

280

54,7

3,5

6,4

58,2

12,3

21,1

70,5

15,8

28,9

Пасив

І. Власний капітал

Статутний капітал

300

4,6

0

0,0

4,6

0

0,0

4,6

0

0,0

Резервний капітал

340

87,6

0

0,0

87,6

0

0,0

87,6

0

0,0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

58,5

0

0,0

58,5

-21

-35,4

37,8

-21

-35,4

Усього за розділом І

380

33,7

0

0,0

33,7

20,7

61,4

54,4

20,7

61,4

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

0,7

-1

-100,0

-0,7

-100,0

З бюджетом

550

7,6

-1

-9,2

6,9

-2,1

-30,4

4,8

-2,8

-36,8

Зі страхування

570

0,2

0,3

150,0

0,5

2,8

560,0

3,3

3,1

1550,0

З оплати праці

580

12,5

4,6

36,8

17,1

-9,1

-53,2

8

-4,5

-36,0

Усього за розділом ІV

620

21

3,5

16,7

24,5

-8,4

-34,3

16,1

-4,9

-23,3

Баланс

640

54,7

3,5

6,4

58,2

12,3

21,1

70,5

15,8

28,9

Висновки за результатами горизонтального аналізу балансу підприємства наступні:

Необоротні активи представлені виключно основними засобами. Розглянемо динаміку показників за періоди 2009−2010, 2010−2011 року. Знос — різниця між первинною і залишковою вартістю, так у 2009 році знос складав 29, 3 тис. грн., а на 1. 01. 2010 виріс вже до 32, 9 тис. грн., що складає 12, 3%. За 2010 рік показник не змінився, що свідчить про те, що амортизація не нараховувалася.

Доля первинної вартості в 2009 році зросла, це значить що було введено в експлуатацію нове устаткування на 2, 4 тис. грн. У абсолютному значенні по відношенню до активів у цілому показник первинної вартості збільшився на 6, 5%. У 2010 році нічого не змінилося. Відсоткове відношення в динаміці за 2 роки складає 6, 5% приросту первинної вартості, в порівнянні з 2011 роком, і зносу на 12, 3%.

Дебіторська заборгованість за послуги в 2009 році складає 22, 6 тис. грн., в 2010 році знижується до 15, 9%, що складає різницю в 3,6 тис. грн. Протягом часу дебіторська заборгованість за послуги і в наступному знижується на 45, 8%, що дорівнює 8, 7 тис. грн. Можна побачити чітку тенденцію зменшення за 2 роки, так дебіторська заборгованість за послуги з 2009 по 2011 рік скоротилася практично в 2 рази, різниця склала 12, 3 тис. грн., що відповідає 54, 4%. Дебіторська заборгованість з бюджетом в 2009 році складає 5 тис. грн. З часом, на початок 2010 року, вона виросла на 66% і вже досягла 13,3 тис. грн., тобто збільшилась на 8, 3 тис. грн. За 2010 рік показник падає до 10, 5 тис. грн., тобто зменшується на 21%. За 2 роки дебіторська заборгованість з бюджетом зростає на 5,5 тис. грн., що складає 10% від загальної вартості. Дебіторська заборгованість в національній валюті за перших 2 роки істотних змін не потерпає, а за 2010 рік зростає на 22%, що дорівнює 43, 3 тис. грн. Просліджується збільшення з 19, 5 тис. грн. до 43,3 тис. грн., зміни складають 24,4%. Всі активи підприємства змінилися у бік зростання на 36%, що складає 17,2 тис. грн.

Статутний капітал залишається незмінним і рівним 44,6 тис. грн. Резервний капітал також не змінюється. Аналізуючи показник непокритих збитків (нерозподілений прибуток) фіксуємо зниження з 58 тис. грн. до 37,8 тис. грн. За перший аналізований період змін немає, тому вся їх доля — 35, 4% доводитися на другий період, в грошовому еквіваленті різниця складає 20, 7 тис. грн.

Доля кредиторської заборгованості за послуги — 70% за 2008 рік, в 2009 і 2010 році вона зникає, тобто зменшується на 100%.

Кредиторська заборгованість з бюджетом зменшилась спочатку з 7,6 тис. грн. до 6, 9 тис. грн., що складає 9%, а потім ще на 36, 8%. У абсолютному співвідношенні зміни здаються неістотними, але процентному співвідношенні досить значимі. Кредиторська заборгованість за страхуванням дуже сильно стрибає вгору, це наслідок того, що підприємство почало платити аванси, заробітна плата виплачується за місяць і по скінченню періоду. Поточна заборгованість з оплати праці в 12,5 тис. грн., зросла на 36%. За 2 роки відбувається зменшення заборгованості по оплаті праці на 4,5 тис. грн.

За вихідними даними (додаток Б) виконаємо горизонтальний аналіз звіту про фінансові результати підприємства. Горизонтальний аналіз звіту про фінансові результати наведено у таблиці 2. 4.

Таблиця 2. 4. — Горизонтальний аналіз звіту про фінансові результати

Звітні періоди

1

2

Стаття

2008 рік

2009 рік

Баланс,

тис. грн.

Різниця (абс)

Відносна

%

Баланс,

тис. грн.

Різниця (абс)

Відносна

%

Доход (виручка) від реалізації послуг

684

-173,3

-25,3

510,7

6,9

1,3

Чистий доход (виручка) від реалізації послуг

684

-173,3

-25,3

510,7

6,9

1,3

Інші операційні доходи

2,1

100,0

Разом чисті доходи

684

-173,3

-25,3

510,7

9

1,7

Матеріальні затрати

14,1

-11,5

-81,6

2,6

-2,6

Витрати на оплату праці

330

-151,4

-45,9

178,6

-14,8

-9,0

Відрахування на соціальні заходи

90,3

-25,7

-28,5

64,6

-5,1

-8,6

Амортизація

6,2

0,2

3,2

6,4

0

0,0

Інші операційні витрати

301,9

-43,4

-14,4

258,5

10,8

4,0

у тому числі єдиний податок

68,4

-18,6

-27,2

49,8

2,1

4,0

Разом витрати

742,5

-231,8

-31,2

510,7

-11,7

-2,3

Чистий прибуток (збиток)

-58,5

58,5

-100,0

0

20,7

100,0

Стаття

2010 рік

Баланс, тис. грн.

Різниця (абс)

Відносна %

Доход (виручка) від реалізації послуг

517,6

-166,4

-24,3

Чистий доход (виручка) від реалізації послуг

517,6

-166,4

-24,3

Інші операційні доходи

2,1

2,1

0,0

Разом чисті доходи

519,7

-164,3

-24,0

Матеріальні затрати

0

-14,1

-100,0

Витрати на оплату праці

163,8

-166,2

-50,4

Відрахування на соціальні заходи

59,5

-30,8

-34,1

Амортизація

6,4

0,2

3,2

Інші операційні витрати

269,3

-32,6

-10,8

у тому числі єдиний податок

51,9

-16,5

-24,1

Разом витрати

499

-243,5

-32,8

Чистий прибуток (збиток)

20,7

79,2

-135,4

Висновки за результатами горизонтального аналізу звіту про фінансові результати наступні:

Доход від реалізації послуг підприємства складав 684 тис. грн., в 2009 році відбувається зниження доходу до 510 тис. грн., а в 2010 році збільшення до 517 тис. грн. З цього виходить, що в цілому за 2 роки відбувається зменшення доходу на 24, 3%, що складає 164 тис. грн., проте в 2009 році з’являються інші операційні доходи, їх сума дорівнює 2 тис. грн.

Матеріальні витрати підприємства значно знижуються в 2009 порівняно з 2008 роком на 81%: матеріальні витрати на оплату праці на 45%, відрахування на соціальні заходи на 28%, доля амортизації зростає на 3%. Інші операційні доходи знижуються на 14%. Матеріальні витрати знижуються, і в 2010 році їх немає зовсім. Виплати по оплаті праці зменшуються на 9%, на соціальні заходи на 8, 6%, а інші операційні витрати зростають.

У динаміці за 2 роки можна побачити, що всі витрати падають. Матеріальні витрати — 100% збільшення до 14, 1 тис. грн., з оплати праці на 50%, що складає 166 тис. грн., відрахування на соціальні заходи — 59, 5 тис. грн., в порівнянні з 90, 3 тис. грн. в 2008 році. Присутнє незначне збільшення показника амортизації на 3, 2%, що більше на 0, 2 тис. грн.

2. 4 Розрахунок і аналіз показників фінансових коефіцієнтів

Фінансовий стан підприємств можна оцінити з погляду його короткострокової та довгострокової перспектив. У короткостроковій перспективі критерієм оцінки фінансового стану підприємства є його ліквідність і платоспроможність, тобто здатність своєчасно і в повному обсязі розрахуватися за короткостроковими зобов’язаннями. Термін «ліквідний» передбачає безперешкодне перетворення майна на гроші. Ліквідність підприємства — це його спроможність перетворювати свої активи на гроші для покриття всіх необхідних платежів. Найліквіднішою є готівка (або сальдо балансового рахунка 311 «Поточні рахунки в національній валюті»). Наступним за рівнем ліквідності активом є короткострокові інвестиції (цінні папери), оскільки у разі необхідності їх швидко можна реалізувати. Дебіторська заборгованість — теж ліквідний актив, оскільки передбачається, що дебітори оплатять рахунок у найближчому майбутньому. Найменш ліквідним поточним активом є запаси, бо для перетворення їх на гроші спочатку треба їх продати. Підвищення рівня платоспроможності підприємства залежить від поліпшення результатів його виробничої та комерційної діяльності.

Фінансові коефіцієнти являють собою відносні показники фінансового стану підприємства. Вони розраховуються у вигляді відносин абсолютних показників фінансового стану або їх лінійних комбінацій. Аналіз фінансових коефіцієнтів полягає в порівнянні їх значень з базисними величинами, а також у вивченні їх динаміки за звітний період і за ряд років. Зробимо аналіз деяких показників фінансових коефіцієнтів приватного підприємства «Логос» за вихідними даними балансу і звіту про фінансові результати.

Розрахуємо показники платоспроможності (ліквідності). Результати розрахунків наведені у таблиці 2.5.

Таблиця 2. 5 — Показники платоспроможності (ліквідності)

Звітні періоди

1

2

3

Найменування показника

Нормативне значення

2009 рік

2010 рік

2011 рік

Коефіцієнт абсолютної ліквідності

0,2−0,25

0,92

0,80

2,69

Коефіцієнт термінової ліквідності

0,7−0,8; желат. 1. 5

2,23

2,11

3,98

Коефіиціент загальної ліквідності

необх. 1,0; оптим. 2,0

2,23

2,11

3,98

Висновки за результатами аналізу показників ліквідності наступні:

За даний період з 2009 по 2011 роки абсолютна ліквідність підприємства зросла з 0,92 в 2009 році до 2,69 в 2011 році. Тобто за підсумками роботи в 2009 році підприємство здатне було погасити 92% своїх короткострокових зобов’язань за рахунок грошових коштів і короткострокових фінансових вкладень. Вже в 2011 році така можливість збільшилася в 3 рази і тепер підприємство здатне погасити всі свої короткострокові зобов’язання, причому залишається ще істотний резерв засобів, після погашення.

Коефіцієнт поточної ліквідності знизився трохи в 2010 році в порівнянні з 2009 від 2,23 до 2,11. А в 2011 році збільшився майже в 2 рази. Він продовжує залишатися вище за нормативне значення (0,7 — 0,8). Це означає що ЧП «Логос» здатне в найкоротші терміни погасити всі короткострокові зобов’язання, використовуючи засоби, розміщені на рахівницях і вступу по розрахунках клієнтів. Значення коефіцієнта поточної ліквідності дорівнює значенню коефіцієнта проміжної ліквідності підприємства отже, виводи будуть ідентичні.

Для комплексного аналізу фінансово-господарської діяльності необхідно проаналізувати фінансову (ринкову) стійкість підприємства. Виконаємо розрахунок коефіцієнтів фінансової стійкості ПП «Логос». Результати розрахунків коефіцієнтів фінансової стійкості підприємства наведені у таблиці 2. 6.

Таблиця 2. 6 — Показники фінансової стійкості

Звітні періоди

1

2

3

Найменування показника

2009 рік

2010 рік

2011 рік

Коефіцієнт незалежності

0,62

0,58

0,77

Співвідношення позикових і власних коштів

0,62

0,73

0,30

Питома вага дебіторської заборгованості у вартості майна

0,50

0,55

0,30

Питома вага власних довгострокових позикових коштів у вартості майна

0,62

0,58

0,77

Висновки за результатами аналізу коефіцієнтів фінансової стійкості наступні:

Власних коштів в структурі компанії 62%, та з часом це відношення стає більше і на початок 2011 р. складає 77%. Цей коефіцієнт свідчить про стабільну фінансову структуру коштів. Вона відображається в невисокій питомій вазі позикового капіталу і більш високому рівні коштів, забезпечених власним капіталом. Це є захистом від великих втрат в періоді спаду ділової активності і можливістю отримання кредитів з більш привабливими умовами.

Співвідношення позикових і власних коштів характеризує залежність фірми від зовнішніх позик. Невисокий рівень цього коефіцієнта — 0,62 відображає стабільну ситуацію щодо дефіциту грошових коштів на початок 2009 року. Але вже на початок 2011 року цей коефіцієнт значно зменшився і тепер складає 0,30. Невисокий рівень даного коефіцієнта може ускладнити отримання кредитів.

Дебіторська заборгованість у вартості майна складає 50% на початок періоду та 30% на кінець періоду — це свідчить про те, що дебіторська заборгованість зменшується.

Питома вага власних і довгострокових позикових коштів у вартості майна складає 62% на початок 2009 та 77% на початок 2011 року. Рівень цього показника свідчить, що в структурі підприємства менше короткострокових позикових коштів, які є найбільш терміновими для сплати за рахунок коштів підприємства. Відповідно, у підприємства менше ризик банкрутства і вище його ліквідність. Крім того, якщо частка короткострокової заборгованості невелика, то ймовірність, що підприємство буде в наслідок цієї заборгованості відчувати нестачу грошових коштів також мала.

Виконаємо розрахунок показників рентабельності приватного підприємства «Логос». Результати розрахунків коефіцієнтів рентабельності наведені у таблиці 2.7.

Таблиця 2. 7 — Коефіцієнти рентабельності

Найменування коефіцієнту

2009 рік

2010 рік

чистого прибутку

прибутку до оподаткування

чистого прибутку

прибутку до оподаткування

Коефіцієнт рентабельності всього капіталу

0,00

0,88

0,32

1,13

Коефіцієнт рентабельності власних коштів

0

х

0,47

х

Коефіцієнт рентабельності виробничих фондів

0

1,60

1,26

4,41

Коефіцієнт рентабельності продажу

0,00

0,10

0,04

0,14

Коефіцієнт рентабельності перманентного капіталу

0,00

1,48

0,40

1,39

Висновки за результатами аналізу коефіцієнтів рентабельності наступні:

Розрахунок коефіцієнта рентабельності всього капіталу показав, що підприємство отримує 0,00 гривень чистого прибутку витратив 1 гривню капіталу у 2009 р. Спостерігається поліпшення ситуації в 2010 році і тепер підприємство отримує 0,32 гривні, коли витрачає 1 гривню. Ця ситуація погана, але динаміка змін позитивна так як обидва показника збільшились порівняно з минулим періодом.

Коефіцієнт рентабельності власних коштів розраховується тільки для чистого прибутку, оскільки саме чистий прибуток буде розподілятися між власниками підприємства. Аналізуючи цей коефіцієнт, бачимо що вкладаючи 1 гривню власних коштів, підприємство отримує лише 0,47 гривень у 2010 році. Ситуація покращилась порівняно з 2009 роком, але продовжує залишатись критичною. Так тривати довго не може, так як для того щоб виживати потрібно постійно залучати додаткові кошти.

Аналогічна ситуація і з коефіцієнтом рентабельності продажу: значення коефіцієнта погане, але має місце динаміка росту з 0,10 до 0,14 у 2009 та 2010 роках відповідно.

Коефіцієнт рентабельності виробничих фондів трохи відрізняється від вище аналізованих коефіцієнтів. Можна прослідкувати, що чистого прибутку немає, а прибуток до оподаткування більше 1. Тобто на 1 грн. виробничих фондів доводиться 1 грн. 60 коп. прибутку до оподаткування в 2009 році. В 2010 році ситуація більш краща — на 1 грн. витраченого чистого прибутку доводиться 1 грн. 26 коп. напрацьованого прибутку. З прибутком до оподаткування ситуація ще краще: у 4 рази збільшився показник коефіцієнту, тобто ми витратили 1 грн. рентабельності виробничих фондів, а отримали 4 грн. 40 коп. Але у дійсності, цей показник не може повністю дати характеристику фінансового стану підприємства яке ми аналізуємо, тобто ПП «Логос» займається послугами і виробничих фондів у великому об'ємі немає, до того ж вони всі амортизовані. Схожа ситуація, але не така наявна, відслідковується з коефіцієнтами рентабельності перманентного капіталу.

3. Аналіз динаміки дебіторської заборгованості

3.1 Поняття про дебіторську заборгованість, її класифікація та оцінка

Дебіторська заборгованість являє собою грошові кошти, які покупці винні за отримані послуги, товари, роботу, а також, згідно з українськими стандартами бухгалтерського обліку, векселі до отримання, розрахунки з персоналом, видані аванси, заборгованість засновників із внесків до статутного капіталу, податковий кредит. З огляду на види розрахунків у сучасній господарській практиці дебіторську заборгованість класифікують так:

— дебіторська заборгованість за товари, роботи та послуги, строк сплати яких не настав;

— дебіторська заборгованість за товари, роботи та послуги, не сплачені в строк;

— дебіторська заборгованість за векселями отриманими;

— дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом;

— дебіторська заборгованість за розрахунками з персоналом;

— інші види дебіторської заборгованості.

Серед усіх видів дебіторської заборгованості найбільший обсяг припадає на заборгованість покупців за отримані товари, роботу, послуги або відвантажену продукцію.

Усі складові дебіторської заборгованості мають різну ліквідність. Тому, визначаючи фінансовий стан підприємства, під час розрахунків слід детально проаналізувати, хто винен гроші підприємству та чи є можливість повернути ці гроші найближчим часом. Найбільш ліквідною, як це не дивно, є стаття «Розрахунки з бюджетом», оскільки саме там обліковується податковий кредит. На цю суму автоматично зменшуються відповідні податкові зобов’язання підприємства, але ця стаття не враховується при обчисленні грошових надходжень підприємства. Векселі до отримання у звітах трапляються рідко, але теоретично вони мають більшу ліквідність, ніж активи, що відображаються у статті «Розрахунки за товари, роботи та послуги», оскільки вони можуть бути віддані під заставу чи передані в рахунок сплати зобов’язань. Однак на практиці ризик несплати за векселями вищий, ніж ризик несплати за іншими статтями дебіторської заборгованості.

Ліквідність інших статей може бути різною, і конкретні висновки можна зробити тільки за результатами проведеного аналізу. Фактично дебіторську заборгованість можна розглядати як безпроцентну позику покупцям чи замовникам, у яку підприємство здійснює інвестування оборотного капіталу. Слід зазначити, що значних змін у трактуванні поняття «дебіторська заборгованість» протягом тривалого часу не відбулося.

Сучасне трактування поняття «дебіторська заборгованість» з’явилось ще у 8 ст. н.е. Е. Дегранж й Дж. Дзаппи зробили значний внесок, адже вони почали розглядати дебіторську заборгованість, як один з показників, що характеризує фінансовий стан підприємства — показник його фінансової конкурентоспроможності, тобто кредитоспроможності, платоспроможності, виконання зобов’язань перед іншими підприємствами. С. І. Корецький дає відмінне значення від попереднього визначення дебіторської заборгованості: «взаємовідносини двох осіб, що укладають угоду, можна подати двома латинськими термінами: дебет (винен) і кредит (вірить комусь). Так, у разі, коли особа, яка позичає комусь кошти, вірить — це кредит, і тоді вона іменується кредитором, особа, яка одержує позику, стає винною — це дебет, і тоді вона іменується дебітором».

За часом визначення понять «дебітор» і «дебіторська заборгованість» суттєвих змін не зазнали, але з розвитком бухгалтерського обліку і фінансів ці поняття удосконалювалися. Так уже в 1904 році А. З. Попов дебіторську заборгованість називає «боргом на користь підприємства» і визначає як «ту чи іншу частину господарських засобів підприємства, що вибула зі складу даного підприємства і перебуває у фактичному розпорядженні інших підприємств, виконуючи там роль капіталу». Проведений, при виконанні роботи, аналіз визначень сутності поняття «дебіторська заборгованість» у спеціальній економічній літературі свідчить про відсутність єдиного його визначення різними авторами. У системі МСФЗ, на відміну від П© БО визнання, класифікація та оцінка дебіторської заборгованості прямо не визначені. У міжнародних стандартах представлені лише загальні рекомендації по розкриттю відповідної інформації у фінансових звітах. Що стосується визнання дебіторської заборгованості в Україні, то згідно до П© БО «Дебіторська заборгованість» існує дві необхідні умови:

— якщо існує ймовірність отримання підприємством майбутніх економічних вигод;

— може бути достовірно визначена її сума одночасно з визнанням доходу від реалізації продукції, товарів, робіт, послуг.

Можна сказати, що від правильності класифікації дебіторської заборгованості, а також логічності обраних класифікаційних ознак залежатиме не лише порядок її обліку, а й ефективність управління нею.

Проблеми, пов’язані з класифікацією дебіторської заборгованості розглядали Т. А. Бутинець, Н. М. Малюга та інші науковці. Проте дані намагання жорстко критикуються тими, хто вважає, що більш детальна класифікація зможе призвести до того, що кількість статей в балансі збільшиться і це призведе до того, що звітна форма стане громіздкою і незрозумілою. При наявності різних класифікаційних ознак дебіторської заборгованості класифікація її здійснюється за однією певною ознакою відповідно до єдиного Плану рахунків. Це зумовлено чинним порядком обліку, що має місце в Україні, де дії бухгалтера жорстко регламентовані, на відміну від країн з ринковою економікою, де рішення про порядок розміщення різних видів дебіторської заборгованості в балансі та ступінь деталізації цих статей приймає фірма, а тому у кожної з них склад та структура дебіторської заборгованості в балансі можуть бути різними.

При складанні фінансової звітності дебіторська заборгованість класифікується за такими ознаками:

— зв'язок з нормальним операційним циклом;

— термін погашення;

— об'єкти щодо яких виникли боргові зобов’язання;

— воєчасність сплати боржником дебіторської заборгованості.

Запропонована П© БО класифікація дебіторської заборгованості містить об'єктивний її склад. Також, досить важливою є класифікація дебіторської заборгованості за контрагентами. Для аналізу недостатньо виділених планом рахунків бухгалтерського обліку тільки заборгованості вітчизняних та іноземних постачальників, якщо такі існують. Для правильної оцінки фінансового стану підприємства необхідно здійснювати аналітичний облік дебіторської заборгованості, що стало можливим при запровадженні комп’ютеризованого обліку. Саме це і дасть змогу правильно оцінити фінансовий стан і стати базою для ефективного управління дебіторською заборгованістю.

Стан дебіторської заборгованості, його розміри і якість роблять сильний вплив на фінансовий стан організації. Для поліпшення фінансового положення будь — якої організації необхідно:

— контролювати стан розрахунків по прострочених заборгованостях;

— орієнтування на збільшення кількості замовників з метою зменшення ризиків несплати монопольним замовникам;

— висока величина дебіторської заборгованості свідчить про розширення кредиту, що надається організацією своїм покупцям, впровадження в систему оплати за надані послуги відстрочень платежу, кредитів. В той же час, зменшення дебіторської заборгованості «розморожує» оборотні кошти і збільшує показники абсолютної ліквідності підприємства;

— значне зменшення дебіторської заборгованості створює фінансову стійкість організації і веде до деякої фінансової незалежності;

— стежити за співвідношенням дебіторської і кредиторської заборгованості. Значне перевищення дебіторської заборгованості над кредиторською створює загрозу фінансовій стійкості організації, приводить до необхідності залучення додаткових джерел фінансування. Невисокі темпи зростання дебіторської заборгованості порівняно із зростанням кредиторської заборгованості порушує ліквідність балансу за рахунок можливої нездатності покриття короткострокових пасивів активами, що швидко реалізовуються, виникає ситуація дефіциту платоспроможних засобів, що веде до неплатоспроможності.

3. 2 Порівняльний аналіз динаміки дебіторської заборгованості з кредиторською на приватному підприємстві «Логос»

Отже, для визначення оцінки складу і руху дебіторської заборгованості на підставі даних, приведених в бухгалтерському балансі (Форма № 1-м) і звіті про фінансові результати (Форма № 2-м) складемо аналітичну таблицю динаміки дебіторської і кредиторської заборгованостей на ПП «Логос» за 2009−2011 роки (таблиця 3. 1).

Таблиця 3.1 — Динаміка дебіторської і кредиторської заборгованостей

Звітні періоди

1

2

Стаття

01. 01. 2009

01. 01. 2010

Баланс

Різниця, тис. грн

Відносна, %

Показники ВА

Баланс

Різниця, тис. грн

Відносна, %

Показники ВА

Дебіторська заборгованість за послуги

22,6

-3,6

-15,9

81,9

19

-8,7

-45,8

58,8

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

Продовження таблиці 3.1 — Динаміка дебіторської і кредиторської заборгованостей

Показать Свернуть
Заполнить форму текущей работой