Аналіз фінансового стану та оцінка ефективності діяльності ВАТ "Фармак"

Тип работы:
Курсовая
Предмет:
Финансы


Узнать стоимость новой

Детальная информация о работе

Выдержка из работы

Аналіз фінансового стану та оцінка ефективності діяльності ВАТ «Фармак»

ЗМІСТ

Вступ

1. Теоретичні засади аналізу фінансового стану підприємства

1.1 Загальна характеристика ВАТ «Фармак»

1.2 Система показників аналізу фінансового стану ВАТ «Фармак»

1.3 Інформаційне забезпечення системи показників

1.4 Оцінка фінансового стану ВАТ «Фармак»

2. Аналіз і методика розрахунку показників фінансового стану підприємства

2.1 Інформаційне та методичне забезпечення оцінки результатів діяльності підприємства ВАТ «Фармак»

2.2 Оцінювання результатів діяльності ВАТ «Фармак»

3. Факторний аналіз ефективності діяльності та прогнозування фінансового стану ВАТ «Фармак»

3. 1 Факторні моделі ефективності ВАТ «Фармак

3.2 Прогнозні оцінки фінансового стану ВАТ «Фармак»

3.3 Резерви підвищення ефективності діяльності та напрями покращення фінансового стану ВАТ «Фармак»

Висновки

Список використаної літератури

Додаток А

Додаток Б

ВСТУП

В умовах ринкової економіки підприємство здійснює свою виробничо-торговельну діяльність самостійно, але конкуренція, що полягає в змаганні підприємств за споживача їх продукції, змушує продавця враховувати їх інтереси і запити і виробляти ту продукцію, яка потрібна покупцеві. Щоб не стати банкрутом, підприємство мусить постійно стежити за ситуацією на ринку і забезпечити високу конкурентоздатність своєї продукції. Для виявлення конкурентоздатності є аналіз фінансового стану підприємства, або фінансовий аналіз.

Аналізувати фінансовий стан будь-якого підприємства є нагальною необхідністю, бо не можна вести господарство без міри ваги і рахунку, не добиваючись перевищення доходів над видатками. Це завжди було важливо, тим більше -- зараз, коли на зміну безгосподарності і безвідповідальності приходить підприємництво, сувора дисципліна і ощадливість.

Проведення фінансового аналізу є необхідною умовою успішного розвитку діяльності будь-якого підприємства, адже фінансовий аналіз дозволяє своєчасно виявляти і запобігати появі труднощів і ускладнень, а також вирішувати питання поліпшення стану підприємства на ринку. Без аналізу неможливі планування, прогнозування, бюджетні асигнування, ефективне розміщення фінансових ресурсів, а також контроль і аудит діяльності підприємства.

Об'єктом фінансового аналізу даної курсової роботи є теоретико-методологічні засади здійснення аналізу на базі ВАТ «Фармак».

Метою фінансового аналізу ВАТ «Фармак» є розгорнута оцінка фінансового стану підприємства за основними показниками, які дадуть змогу знайти резерви підвищення рентабельності підприємства, збільшення прибутку і пошуку шляхів змоги підприємства виконувати свої зобов’язання перед зовнішніми користувачами. Також важливою метою є своєчасне виявлення та усунення недоліків у фінансовій діяльності, і, як наслідок, розробка прогнозів і планів майбутніх умов функціонування підприємства.

Завданням даної роботи є аналіз фінансового стану ВАТ «Фармак» за показниками, які дадуть змогу здійснити оцінку ефективності діяльності даного підприємства.

Предметом фінансового аналізу підприємства є дослідження фінансових ресурсів та їхніх джерел.

Для здійснення головного завдання ми користуємось інформаційною базою аналізу фінансового стану, яка являє собою п’ять форм бухгалтерської фінансової звітності, що містять статті та їх значення для здійснення розрахунку необхідних показників.

Для досягнення головної мети аналізу, тобто оцінки фінансового стану, використовують різні методи дослідження, які являють собою комплекс науково-методичних прийомів та принципів дослідження фінансового стану підприємства. Основними прийомами фінансового аналізу є порівняння, деталізація, групування, горизонтальний, вертикальний та коефіцієнтний аналіз, абсолютних та відносних різниць, дольової участі.

Дана курсова робота складається з трьох розділів.

Перший розділ містить детальний огляд діяльності ВАТ «Фармак», з розглядом його потужностей і можливостей у нафтопереробній діяльності. У другому пункті розділу розглядається система показників, які розраховують під час проведення фінансового аналізу, а третю частину складає інформаційне забезпечення, яке необхідне для розрахунку вище зазначених показників.

Другий розділ складається з двох частин: методів аналізу, тобто визначені показники і методи їх розрахунку для об'єктивного фінансового аналізу підприємства, та безпосередній аналіз на базі цих показників з висновками про стан підприємства.

Третій розділ — це оцінка ефективності діяльності, здійснена на побудові моделей, які дозволяють структурувати та виявити взаємозв'язки між основними та опосередкованими показниками. Останнім пунктом даної курсової роботи є прогнозування подальшої діяльності ВАТ «Фармак».

фінансовий аналіз факторний ефективність

1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ АНАЛІЗУ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМТСВА

1. 1 Загальна характеристика ВАТ «Фармак»

Об'єктом дослідження даної курсової роботи є відкрите акціонерне товариство «Фармак».

ВАТ «Фармак» — це провiдна фармацевтична компанiя, яка успiшно та динамiчно розвивається з часу її створення в 1925 роцi, а 27 червня 1994 року була реорганізована у відкрите акціонерне товариство. Пiдприємство впевнено займає провiдне мiсце в фармацевтичнiй галузi України та добре вiдоме за її межами. ВАТ «Фармак» в 2008 роцi зайняв перше мiсце серед вiтчизняних виробникiв, ставши компанiєю № 1 на фармацевтичному ринку України (за даними Державного комiтету статистики України). На сьогоднiшнiй день в компанiї розроблений i активно здiйснюється стратегiчний план перетворення в пiдприємство європейського типу. Для цього впроваджуються найновiшi технологiї, проводиться технiчне переозброєння i модернiзацiя виробничих потужностей вiдповiдно до правил належної виробничої практики лiкарських засобiв GMP, удосконалюється iнтегрована система менеджменту. Також проводиться комплекс заходiв для захисту навколишнього середовища.

Акціонерне товариство має дочiрнi пiдприємства — дочiрнє пiдприємство «Смуглянка» (с. Затока, Бiлгород-Днiстровський р-н, Одеської областi), ТОВ"Фармахiм", м. Харкiв та представництва: ВАТ «Фармак» у мiстi Москва, ВАТ «Фармак» у республiцi Казахстан (Алма-Ата), ВАТ «Фармак» у республiцi Узбекистан (Ташкент).

Основні види діяльності ВАТ «Фармак» є:

24. 42.0 Виробництво фармацевтичних препаратiв i матерiалiв

51. 46.0 Оптова торгiвля фармацевтичними товарами

52. 31.0 Роздрiбна торгiвля фармацевтичними товарами

На сьогоднiшнiй день ВАТ «Фармак» випускає понад 225 найменувань лiкарських препаратiв. Асортимент компанiї щорiчно збiльшується на 15 — 20 найменувань. Новi лiкарськi засоби базуються на сучасних технологiях та досягненнях в областi фармакологiї i медицини. Протягом 2008 року ВАТ «Фармак» займалося не тiльки випуском нових лiкарських засобiв, а також розширенням iснуючого асортименту шляхом випуску додаткових форм випуску лiкiв з метою кращого задоволення потреб споживачiв.

Вiдвантаження продукцiї ВАТ «Фармак» за 2008 рiк склало 540,4 млн. грн., з них на внутрiшнiй ринок України було вiдвантажено 435,5 млн. грн. (що складає 81,3% загального вiдвантаження), на експорт — 104,9 млн. грн. (18,7% загального вiдвантаження). Тобто, основним ринком збуту продукцiї ВАТ «Фармак» являється внутрiшнiй ринок. Частка ВАТ «Фармак» у 2008 роцi серед вiтчизняних пiдприємств складає 13,5%.

Основними споживачами продукцiї ВАТ «Фармак» на ринку України безпосередньо являються: фармацевтичнi дистриб’ютори (Артур-К, ВВС-ЛТД, БАДМ, Фра-М), АТ «Фармацiя», аптечнi бази, Мiстерство охорони здоров’я, МВС України, медичнi заклади, аптеки.

Також у ВАТ «Фармак» налагодженi канали збуту на ринки iнших країн: налагоджено спiвробiтництво з АГ «Фарма» (Латвiя), «Бєлфрансфармацiя» (Бiлорусь), «БIК-ФАРМА» (Болгарiя), «ОХЗ-Восток» (Казахстан), «БОФАРМ» (Росiя) та iншi, є спiльнi пiдприємства в Польщi («Фармак СП») та Росiї («Фармак-Плюс»).

Таблиця 1. 1

Інформація про емітента

Код за ЄДРПОУ:

481 198

Юридична адреса:

4 080 м. Київ, вул. Фрунзе, 63

Керівник: Генеральний директор

Жебровська Філя Іванівна, Голова правління — Генеральний директор, тел.: 444 171 055

Орган:

Подільська районна державна адміністрація міста Києва

Вид економічної діяльності:

24. 42.0 Виробництво фармацевтичних препаратів і матеріалів

51. 46.0 Оптова торгівля фармацевтичними товарами

52. 31.0 Роздрiбна торгiвля фармацевтичними товарами

Код за КВЕД:

24. 42. 0

Найменування:

Виробництво фармацевтичних препаратів

1. 2 Система показників аналізу фінансового стану ВАТ «Фармак»

За умов переходу економіки України до ринкових відносин, суттєвого розширення прав підприємств у галузі фінансово-економічної діяльності значно зростає роль своєчасного та якісного аналізу фінансового стану підприємств, оцінки їхньої ліквідності, платоспроможності і фінансової стійкості та пошуку шляхів підвищення і зміцнення фінансової стабільності.

Особливого значення набуває своєчасна та об'єктивна оцінка фінансового стану підприємств за виникнення різноманітних форм власності, оскільки жодний власник не повинен нехтувати потенційними можливостями збільшення прибутку (доходу) фірми, які можна виявити тільки на підставі своєчасного й об'єктивного аналізу фінансового стану підприємств.

Фінансовий стан підприємства — це комплексне поняття, яке є результатом взаємодії всіх елементів системи фінансових відносин підприємства, визначається сукупністю виробничо-господарських факторів і характеризується системою показників, що відображають наявність, розміщення і використання фінансових ресурсів.

Фінансовий стан підприємства залежить від результатів його виробничої, комерційної та фінансово-господарської діяльності. Тому на нього впливають усі ці види діяльності підприємства. Передовсім на фінансовому стані підприємства позитивно позначаються безперебійний випуск і реалізація високоякісної продукції.

Неритмічність виробничих процесів, погіршання якості продукції, труднощі з її реалізацією призводять до зменшення надходження коштів на рахунки підприємства, в результаті чого погіршується його платоспроможність.

Існує і зворотний зв’язок, оскільки брак коштів може призвести до перебоїв у забезпеченні матеріальними ресурсами, а отже у виробничому процесі.

Фінансова діяльність підприємства має бути спрямована на забезпечення систематичного надходження й ефективного використання фінансових ресурсів, дотримання розрахункової і кредитної дисципліни, досягнення раціонального співвідношення власних і залучених коштів, фінансової стійкості з метою ефективного функціонування підприємства.

Саме цим зумовлюється необхідність і практична значущість систематичної оцінки фінансового стану підприємства, якій належить суттєва роль у забезпеченні його стабільного фінансового стану.

Отже, фінансовий стан — це одна з найважливіших характеристик діяльності кожного підприємства.

Метою оцінки фінансового стану підприємства є пошук резервів підвищення рентабельності виробництва і зміцнення комерційного розрахунку як основи стабільної роботи підприємства і виконання ним зобов’язань перед бюджетом, банком та іншими установами.

Аналіз фінансового стану підприємства є необхідним етапом для розробки планів і прогнозів фінансового оздоровлення підприємств.

Аналіз фінансового стану — це частина загального аналізу господарської діяльності підприємства, який складається з двох взаємозв'язаних розділів: фінансового та управлінського аналізу.

Аналіз фінансового стану підприємства ВАТ «Фармак» включає такі основні моменти:

· аналіз балансу, аналіз майна і джерел їхнього утворення, аналіз ліквідності, платоспроможності, аналіз фінансової тривалості;

· аналіз руху грошових коштів, аналіз дебіторської та кредиторської заборгованості;

· аналіз ефективності використання капіталу;

· аналіз рівня самофінансування;

· аналіз кредитоспроможності;

· аналіз оборотності оборотних коштів, ділової активності та т. інші.

Аналіз фінансового стану підприємства є необхідним етапом для розробки планів і прогнозів фінансового оздоровлення підприємств.

1.3 Інформаційне забезпечення системи показників

Інформаційною базою для оцінювання фінансового стану ВАТ «ФАРМАК» є дані:

· Балансу (форма № 1);

· Звіту про фінансові результати (форма № 2);

Інформацію, яка використовується для аналізу фінансового стану підприємств, за доступністю можна поділити на відкриту та закриту (таємну). Інформація, яка міститься в бухгалтерській та статистичній звітності, виходить за межі підприємства, а отже є відкритою.

Кожне підприємство розробляє свої планові та прогнозні показники, норми, нормативи, тарифи та ліміти, систему їх оцінки та регулювання фінансової діяльності. Ця інформація становить комерційну таємницю, а іноді й «ноу-хау». Відповідно до чинного законодавства України підприємство має право тримати таку інформацію в секреті. Перелік її визначає керівник підприємства.

В даній курсовій роботі передбачено розрахунок показників, які допоможуть здійснити детальний аналіз даного підприємства і зробити висновки на їх основі. Для цього ми використаємо наступні статті представлені в таблиці 1.2.

Таблиця 1.2. 1

Перелік статей, необхідних для здійснення фінансового аналізу підприємства

Назва статті

Номер статті

Форма № 1 «Баланс»

Усього за розділом I активу балансу (необоротні активи)

80

Усього за розділом II активу балансу (оборотні активи)

260

Запаси

100+110+120+130+140

Витрати майбутніх періодів

270

Валюта балансу

280

Усього за розділом I пасиву балансу (власний капітал)

380

Усього за розділом III пасиву балансу (довгострокові зобов’язання)

480

Короткострокові кредити банків

500

Векселі видані

520

Усього за розділом IV пасиву балансу (поточні зобов’язання)

620

Форма № 2 «Звіт про фінансові результати»

Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

10

Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

35

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

40

Валовий прибуток

50

Чистий:

прибуток

220

збиток

225

Фінансовий стан підприємства -- це показник його фінансової конкурентоспроможності, тобто кредитоспроможності, платоспроможності, виконання зобов’язань перед державою та іншими підприємствами.

Фінансовий аналіз -- це засіб оцінювання і прогнозування фінансового стану підприємства на основі його бухгалтерської звітності.

Експрес-аналіз бухгалтерської звітності являє собою перший аналітичний напрям оцінки фінансового стану підприємства. У залежності від об'єму вихідної інформації, головної мети й завдань дослідження експрес-аналіз може проводитися з різним ступенем деталізації. Економічна сутність експрес-аналізу ґрунтується на постійних змінах величини й структури активів і пасивів підприємства в процесі розподілу і перерозподілу фінансових ресурсів при здійснені виробничо-господарської діяльності.

Основними методами, що застосовуються при проведенні даного виду дослідження є вертикальний і горизонтальний аналіз. Вертикальний аналіз передбачає поетапне, від укрупнених статей до окремих елементів в залежності від ступеня деталізації, вивчення структури ключових статей майнового й фінансового положення підприємства. Горизонтальний аналіз дозволяє дослідити динаміку абсолютних показників бухгалтерської звітності, яка відбувалась на підприємстві протягом ряду звітних періодів.

Аналіз фінансового стану підприємства ВАТ «Коблево» включає такі основні моменти:

— аналіз майнового стану підприємства;

— аналіз ліквідності підприємства;

— аналіз платоспроможності (фінансової стійкості);

— аналіз ділової активності;

— аналіз рентабельності підприємства;

— аналіз прибутковості.

Горизонтальний (динамічний) аналіз таких показників дозволяє встановити їхні абсолютні збільшення і темпи росту, що важливо для характеристики фінансового стану.

1. 4 Оцінка фінансового стану ВАТ «Фармак»

В даній курсовій роботі я провела оцінки фінансового стану ВАТ «Фармак» якими є вертикальний та горизонтальний аналіз балансу.

Для того щоб побудувати вертикальний та горизонтальний аналіз я буду користуватись агрегованим балансом, який подано в таблиці 1.3.1.

Таблиця 1.3. 1

Агрегований баланс ВАТ «Фармак»

Актив

2006

2007

2008

2009

2010

Необоротні активи

249 906

612 776

709 467

775 473

884 038

Оборотні активи

118 002

198 209

260 099

320 252

369 858

Інші активи

96

118

166

165

196

Сума

368 004

811 103

969 732

1 095 890

1 254 092

Пасив

Власний капітал

211 621

518 534

415 232

561 719

760 508

Короткострокова заборгованість

131 332

162 427

290 524

297 530

322 629

Довгострокова заборгованість

22 427

124 168

259 674

230 674

158 524

Інші пасиви

0

2333

2090

1820

1558

Сума

368 004

811 103

969 732

1 095 890

1 254 092

Суть вертикального аналізу балансу полягає у визначенні частки певної статті балансу в загальному підсумку. Розрахунків подамо в таблиці 1.3.2.

Таблиця 1.3. 2

Частки статей активів та пасивів в загальній сумі балансу Ват «Фармак»

Актив

2006

2007

2008

2009

2010

Необоротні активи

67,9

75,5

73,2

70,8

70,5

Оборотні активи

32,06

24,44

26,82

29,22

29,47

Інші активи

0,026

0,2

0,08

0,02

0,02

Сума

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

Пасив

Власний капітал

57,51

63,93

42,82

51,26

60,64

Короткострокова заборгованість

35,69

20,03

29,96

27,15

25,73

Довгострокова заборгованість

0,22

0,2

0,14

0,57

0,02

Інші пасиви

0,71

0,74

0,44

0,54

0,99

Сума

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

Розрахувавши вертикальний аналіз балансу я зробила такі висновки:

— найбільшу частку активу балансу займають необоротні активи;

— необоротні активи займають меншу частку;

Аналізуючи вертикальний аналіз пасиву балансу, ми можемо підтвердити те, що політика діяльності підприємства націлена на те, щоб утримати грошові кошти в статтях більш ліквідних пасивів, таких як короткострокова заборгованість. Найменшу частку займає довгострокова заборгованість.

Розрахувавши вертикальний аналіз і зробивши певні висновки, можемо провести горизонтальний аналіз балансу. Дані горизонтального аналізу подаю у таблиці 1.3.3.

Таблиця 1.3. 3

Горизонтальний аналіз балансу

Показники

2006

2007

2008

2009

2010

ОбА-КЗ

-3,63

4,41

-3,14

2,12

4,32

ВК-(ОбА-КЗ)

61,14

59,52

45,94

49,14

56,32

НбА-(ВК-(ОбА-КЗ))

6,5

15,98

27,26

21,66

14,18

За даними горизонтального аналізу можна зробити наступні висновки:

— оборотні активи покривають короткострокову заборгованість в усіх роках в достатній мірі, крім 2006 і 2008 р.р., де короткострокова заборгованість більша за оборотні активи на 3,22п.п. ;

— підприємство в повній мірі може розрахуватись за своїми зобов’язаннями власним капіталом, що показує правильно обрану стратегію підприємства щодо ефективності діяльності.

Також можна зробити висновок, що баланс є структурованим.

Для того, щоб визначити на скільки ефективними є зміни в балансі за період 2006−2010рр. використаємо коефіцієнти структурних зрушень. Розрахунки подамо в таблиці 1.3.4.

Таблиця 1.3. 4

Коефіцієнти структурних зрушень

dt-dt-1 в активах

2007

2008

2009

2010

Необоротні активи

7,6

-2,3

-2,4

-0,13

Оборотні активи

-7,6

2,4

2,4

0,25

Інші активи

0,2

-0,12

-0,06

0

Сума

0,2

-0,02

-0,06

0,12

Коефіцієнти структурних зрушень в активах

0,07

-0,01

-0,02

0,04

dt-dt-1 в пасивах

Власний капітал

6,42

-21,11

8,44

9,38

Короткострокова заборгованість

-15,66

9,93

-2,81

-1,42

Довгострокова заборгованість

0

-0,06

0,43

-0,55

Інші пасиви

0,03

-0,3

0,1

0,45

Сума

-8,94

-11,54

9,93

7,86

Коефіцієнти структурних зрушень в пасивах

-2,24

-2,89

2,48

1,97

Максимальне зрушення в активах

0,1

-0,01

-0,01

0,02

Максимальне зрушення в пасивах

-4,47

-5,77

4,97

-, 93

Таким чином з даних таблиці бачимо, що суттєві структурні зрушення в балансі відбулись в активах в період з 2010, а в пасивах — з 2008 по 2010. Максимальні структурні зрушення в активах спостерігається в 2006 році, а в пасивах — у 2009 році.

Аналіз фінансового стану підприємства є необхідним етапом для розробки планів і прогнозів фінансового оздоровлення підприємств.

Проведемо аналіз ліквідності ВАТ «Фармак».

Аналіз ліквідності підприємства здійснюється шляхом розрахунку таких основних показників (коефіцієнтів):

· коефіцієнта загальної ліквідності;

· коефіцієнта швидкої ліквідності;

· коефіцієнта абсолютної ліквідності.

Розраховані коефіцієнти за 2006−2010 рр. на ВАТ «Фармак» подано в таблиці 1.3.5.

Таблиця 1.3.5.

Аналіз ліквідності підприємства

Показники

2006

2007

2008

2009

2010

Коефіцієнт покриття

0,89

1,22

0,89

1,07

1,15

Коефіцієнт швидкої ліквідності

0,7

0,77

0,63

0,68

0,68

Коефіцієнт абсолютної ліквідності

0,01

0,09

0,1

0,06

0,04

Величина чистих оборотних активів (власні оборотні кошти, робочий, функціонуючий капітал) має тенденцію до постійних змін. Так на початок 2008 року показник є досить високим — 35 782, тоді як на початок 2009 року він різко падає -0,85 разів.

Коефіцієнт абсолютної ліквідності показує, яку частину короткострокових пасивів підприємство може одномоментно погасити. Для нормального функціонування підприємства він повинен знаходитись у рекомендованих межах, які становлять >0. Протягом 3 років підприємство ВАТ «Фармак» мало середній показник одномоментного погашення короткострокових пасивів 0,06.

При розрахунку коефіцієнта абсолютної ліквідності було встановлено, що компанія має змогу погасити деяку частину короткострокових пасивів. На початку 2009 року з початком 2008 коефіцієнт зріс у 1,11 разів. Але не зважаючи на це, підприємство може мати певні ускладнення при виникненні потреби у негайному погашенні своїх зобов’язань

Коефіцієнт швидкої (проміжної) ліквідності має знаходитись у межах 0,6−0,7. На ВАТ «Фармак» цей показник має середнє значення 0,65. На початок періоду у 2008 році коефіцієнт є найбільшим і становить 0,77 погашення короткострокових пасивів.

Коефіцієнт поточної (загальної) ліквідності (покриття) має оптимальне значення більше 1, тобто на нашому підприємстві ця умова задовольнялась лише на початку 2008 року.

Далі розрахую аналіз фінансової стійкості (платоспроможності) для того, щоб мати можливість оцінити на скільки підприємство готове до погашення своїх боргів і визначити зростає чи зменшується рівень незалежності підприємства. Розрахуємо показники фінансової стійкості і подамо їх у таблиці 1.3. 6

Таблиця 1.3.6.

Аналіз платоспроможності (фінансової стійкості підприємства)

Показники

2006

2007

2008

2009

2010

Коефіцієнт платоспроможності (автономії)

0,575

0,639

4,292

0,513

0,606

Коефіцієнт фінансування

0,738

0,564

1,335

0,954

0,461

Коефіцієнт забезпеченості власними оборотними засобами

-0,102

0,220

-0,14

0,076

0,146

Коефіцієнт маневреності власного капіталу

-0,063

0,69

-0,073

0,040

0,062

Коефіцієнт автономії розраховується як відношення власного капіталу підприємства до підсумку балансу підприємства і показує питому вагу власного капіталу в загальній сумі засобів, авансованих у його діяльність.

Коефіцієнт фінансування характеризує залежність підприємства від залучених засобів. Відповідно до нормативу цей коефіцієнт повинен бути меншим 1.

Коефіцієнт маневреності власного капіталу показує, яка частина власного капіталу використовується для фінансування поточної діяльності, тобто вкладена в оборотні засоби. Даний коефіцієнт розраховується як відношення чистого оборотного капіталу до власного.

Таким чином, аналізуючи фінансовий стан ВАТ «Фармак» можна зробити наступні висновки:

— найбільшу частку активу балансу займають необоротні активи;

— необоротні активи займають меншу частку;

— коефіцієнт абсолютної ліквідності показує, яку частину короткострокових пасивів підприємство може одномоментно погасити. Для нормального функціонування підприємства він повинен знаходитись у рекомендованих межах, які становлять >0. Протягом 3 років підприємство ВАТ «Фармак» мало середній показник одномоментного погашення короткострокових пасивів 0,06. При розрахунку коефіцієнта абсолютної ліквідності було встановлено, що компанія має змогу погасити деяку частину короткострокових пасивів. На початку 2009 року з початком 2008 коефіцієнт зріс у 1,11 разів. Але не завжаючи на це, підприємство може мати певні ускладнення при виникненні потреби у негайному погашенні своїх зобов’язань

— Коефіцієнт швидкої (проміжної) ліквідності має знаходитись у межах 0,6−0,7. На ВАТ «Фармак» цей показник має середнє значення 0,65. На початок періоду у 2008 році коефіцієнт є найбільшим і становить 0,77 погашення короткострокових пасивів.

— Коефіцієнт поточної (загальної) ліквідності (покриття) має оптимальне значення більше 1, тобто на нашому підприємстві ця умова задовольнялась лише на початку 2008 року.

2. АНАЛІЗ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ ВАТ «ФАРМАК»

2. 2 Інформаційне та методичне забезпечення оцінки результатів діяльності підприємства ВАТ «Фармак»

Аналіз фінансових результатів є одним з найважливіших аспектів дослідження господарської діяльності підприємства.

Для оцінки результатів діяльності підприємства інформаційною базою є фінансова звітність. Вона дозволяє оцінити майновий стан, фінансову стійкість, платоспроможність фірми та інші результати, необхідні для обґрунтування багатьох рішень.

Для оцінки результатів діяльності ВАТ «Фармак» будемо використовувати форму № 1 «Баланс» та форму № 2 «Звіт про фінансові результати» за 2006−2010рр. На основі цих звітів проведемо горизонтальний і вертикальний аналіз «Звіту про фінансові результати», а також аналіз ділової активності та рентабельності.

Стійкий фінансовий стан підприємства в ринкових умовах значною мірою обумовлюється його діловою активністю. Ділова активність підприємства проявляється через розширення ринків збуту продукції, підтримання ділової репутації (іміджу), вихід на ринок праці і капіталу тощо.

Ділова активність оцінюється системою показників (коефіцієнтів), які характеризують найважливіші сторони діяльності:

— коефіцієнт оборотності запасів;

— коефіцієнт оборотності грошових коштів;

— коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості;

— коефіцієнт кредиторської заборгованості.

Крім того для оцінки ефективності господарської діяльності використовуються показники рентабельності. Рентабельність підприємства відображає ступінь прибутковості його діяльності. Аналіз рентабельності полягає в дослідженні рівнів і динаміки фінансових коефіцієнтів рентабельності, що є відносними показниками фінансових результатів діяльності підприємства.

Система показників рентабельності підприємства:

— рентабельність власного капіталу;

— рентабельність активів;

— рентабельність діяльності (продажів);

— рентабельність продукції.

2.2 Оцінювання результатів діяльності ВАТ «Фармак»

Аналіз звіту про фінансові результати передбачає визначення ряду показників, але найперше потрібно звести даний звіт до агрегованого вигляду для наочності даних. Агрегований звіт про фінансові результати подано в таблиці 2.2.1.

Таблиця 2.2. 1

Агрегований звіт про фінансові результати

Доходи

Значення

2006

2007

2008

2009

2010

Чистий дохід

290 127

394 892

524 851

917 539

1 230 001

Доходи від операційної діяльності

21 441

46 327

139 119

56 465

69 663

Доходи від фінансової діяльності

939

408

930

1281

858

Доходи від інвестиційної діяльності

1537

2915

34 244

42 090

61 990

Сукупні доходи

314 044

444 542

585 002

1 017 429

1 362 512

Витрати

Витрати виробництва

10 943

15 481

24 508

36 338

34 310

Витрати ОД

91 984

143 620

283 452

321 116

508 807

Фінансові витрати

10 943

15 481

24 508

36 338

34 310

Інвестиційні витрати

3651

11 573

190 984

64 542

39 018

Сукупні витрати

117 521

186 155

523 452

458 334

616 445

Потім в аналізі звіту про фінансові результати є вертикальний аналіз, який дозволяє визначити структуру доходів та витрат і зробити попередні висновки. Дані вертикального аналізу подамо в таблиці 2.2.2.

Таблиця 2.2. 2

Вертикальний аналіз

Доходи

Значення

2006

2007

2008

2009

2010

Чистий дохід

92,38

88,83

89,72

90,18

90,27

Доходи від операційної діяльності

6,83

10,42

23,78

5,55

5,11

Доходи від фінансової діяльності

0,30

0,92

0,16

0,13

0,06

Доходи від інвестиційної діяльності

0,49

0,66

5,85

4,14

4,5

Сукупні доходи

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

Витрати

2006

2007

2008

2009

2010

Витрати виробництва

9,31

8,32

4,68

7,93

5,57

Витрати ОД

78,28

77,15

54,15

70,06

82,54

Фінансові витрати

9,31

8,32

4,68

7,93

5,57

Інвестиційні витрати

3,11

6,22

36,49

14,33

6,33

Сукупні витрати

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

Розрахувавши вертикальний аналіз звіту про фінансові результати я зробила такі висновки:

— чистий дохід займає найбільшу частку в сукупних доходах в 2006 значення досягнуло 92,38, але з роками знижувалось і в 2007 становило 88,83.

— доходи від інвестиційної діяльності в 2008 році зросли аж до 5,85.

Починаючи з 2006 до 2010 витрати на виробництво знизились з 5,57, що означає, що у підприємства правильно обрана політика щодо формування собівартості і витрат.

Підбивши деякі результати з вертикального аналізу потрібно зробити горизонтальний аналіз.

Розрахунки ВАТ «Фармак» подано в таблиці 2.2.3. та на рис 2.2.1. і рис 2.2.2.

Таблиця 2.2.3.

Прибутковість та рентабельність ВАТ «Фармак»

Прибуток

2006

2007

2008

2009

2010

ПОД

392 609

569 358

892 914

1 278 782

1 774 161

ПФД

10 004

-15 073

-23 578

-35 057

-33 452

ПІД (збиток)

-2114

-8658

-156 740

-22 452

22 972

Сукупні

400 499

545 627

712 596

1 221 273

1 763 681

Рентабельність

2006

2007

2008

2009

2010

РОД

381,44

357,86

289,94

82,87

326,66

РФД

-91,42

-97,36

-96,21

-96,47

-97,50

РІД (збитковість)

-57,90

-74,81

-82,07

-34,78

58,88

Сукупні

232,12

25 975,19

111,66

-48,38

288,04

Розрахувавши показники горизонтального аналізу я зробила висновок, що протягом 2006−2008рр. рентабельність операційної діяльності знизилась. Проте до 2010 року рентабельність операційної діяльності зросла.

Проведемо аналіз результатів діяльності ВАТ «Фармак» за 2006−2010 рр. Розпочнемо з аналізу ділової активності (оборотності) підприємства.

Аналіз ділової активності дає проаналізувати ефективність основної діяльності підприємства, що характеризується швидкістю обертання фінансових ресурсів підприємства. Аналіз здійснюється за допомогою коефіцієнтів оборотності.

Розрахунки ВАТ «Фармак» коефіцієнтів аналізу ділової активності занесено в таблицю 2.2.4.

Таблиця 2.2. 4

Аналіз показників оборотності підприємства

Показники

2006

2007

2008

2009

2010

Коефіцієнт оборотності активів

0,79

0,47

0,54

0,84

0,98

Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості

2,39

2,54

2,27

1,06

0,89

Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості

-1,28

-1,42

-1,23

1,11

0,86

Коефіцієнт оборотності запасів

13,31

13,79

13,83

1,04

1,00

Коефіцієнт оборотності власного капіталу

1,35

0,75

1,25

1,62

1,52

Даний коефіцієнт оборотності запасів характеризує швидкість реалізації запасів підприємства. Протягом аналізованого періоду цей показник спадає. Це є позитивним явищем для підприємства.

Далі я розрахувала аналіз рентабельності підприємства.

Аналіз рентабельності підприємства дає визначити ефективність вкладення коштів у підприємство та раціональність їхнього використання. Розрахунки ВАТ «Фармак» коефіцієнтів аналізу рентабельності підприємства занесено в таблицю у таблиці 2.2.5.

Таблиця 2.2. 5

Аналіз рентабельності підприємства

Показники

Значення

2006

2007

2008

2009

2010

Рентабельність ВК

0,12

0,11

-0,15

0,88

-1,43

Рентабельність активів

0,07

0,07

-0,08

0,95

-1,21

Рентабельність діяльності (продажу)

0,09

0,09

0

0,15

0,17

Рентабельність продукції

0,81

0,34

0,29

0,52

0,55

Рентабельність активів визначає частку чистого прибутку підприємства. Коефіцієнт показує, скільки чистого прибутку припадає на одинцю коштів, інвестованих в активи підприємства. Аналізуючи дані, і провівши відповідні розрахунки, можна сказати, що у 2006 та 2007 роках рентабельність була однаковою -, а в 2008 році впала.

Рентабельність основної діяльності є відношенням валового прибутку від реалізації до собівартості реалізованої продукції. З початку 2007 року з цей показник має від'ємне значення, у 2008 році становив 0.

Рентабельність власного капіталу визначає частку чистого прибутку у власному капіталі, вкладеному у підприємство. Коефіцієнт показує потенційні можливості розширення діяльності підприємства, ефективне використання активів, створених за рахунок власного капіталу. Аналізуючи дані можна сказати, що у 2006 році підприємство мало найбільше значення. Період окупності власного капіталу показує, за який період власний капітал може бути компенсований чистим прибутком підприємства. Рекомендовано, щоб даний коефіцієнт знижувався, але у нас він почав зростати з 2006 до 2007 року у 1,13 разів, а в 2008 році впав.

Таким чином, підбиваючи підсумки діяльності ВАТ «Фармак» я зробила висновок:

— чистий дохід займає найбільшу частку в сукупних доходах в 2006 значення досягнуло 92,38, але з роками знижувалось і в 2007 становило 88,83.

— доходи від інвестиційної діяльності в 2008 році зросли аж до 5,85.

Починаючи з 2006 до 2010 витрати на виробництво знизились з 5,57, що означає, що у підприємства правильно обрана політика щодо формування собівартості і витрат.

— Розрахувавши показники горизонтального аналізу я зробила висновок, що протягом 2006−2008рр. рентабельність операційної діяльності знизилась. Проте до 2010 року рентабельність операційної діяльності зросла.

— Даний коефіцієнт оборотності запасів характеризує швидкість реалізації запасів підприємства. Протягом аналізованого періоду цей показник спадає. Це є позитивним явищем для підприємства.

3. ФАКТОРНИЙ АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ВАТ «ФАРМАК»

3.1 Факторні моделі ефективності ВАТ «Фармак»

Для визначення ефективності господарювання важливим є прийняття правильних стратегічних напрямків. Вони повинні визначатися кінцевою метою діяльності, яку окреслило перед собою підприємство. Основне місце приділяється отриманому прибутку від господарської діяльності, забезпеченню його зростання на майбутнє. Це прагнення є рушійною силою ринкової економіки. Ефективність роботи підприємства сприяє забезпеченню ефективності галузі й ефективності економіки в цілому, тобто всього процесу суспільного відтворення.

Ефективність є складною економічною категорією, яка охоплює різні рівні господарювання і знаходиться відповідно під впливом багатьох як внутрішніх, так і зовнішніх факторів: економічних, правових, соціальних тощо. Факт, що ефективність представлена в різних видах, але саме ефективність діяльності підприємства, ефективність використання різних ресурсів, ефективність виробництва, торгівлі є причиною використання для їх кількісної оцінки різних показників, їх упорядкованість, розміщення.

Для здійснення оцінки діяльності ефективності побудуємо факторні моделі, які допоможуть наочно побачити зміни, які відбулися за досліджуваний період.

Для початку розглянемо двофакторну модель, використовуючи наступні формули:

ROE= П/ВК=П/А*А/ВК

де ROE — рентабельність власного капіталу;

П — чистий прибуток

А — середньорічна вартість активів;

ВК — середньорічна вартість власного капіталу;

П/А — (ROA) рентабельність загального капіталу;

А/ВК — (М) мультиплікатор.

?ROEROA=(ROA1-ROA0)*M1

?ROEM=(M1-M0)*ROA0

Таблиця 3.1.1.

Аналіз ефективності діяльності підприємства за двофакторною моделлю

Показники

2007

2008

2009

2010

ROA

0,066

0

0,1326

0,1767

Мультиплікатор

0,6192

0,5243

0,4729

0,5626

?ROE roa

-

-0,0351

0,0627

0,0248

?ROE m

-

-0,0063

0

0,0119

?ROE

-

-0,0414

0,0627

0,0367

З даної таблиці видно, що рентабельність власного капіталу має тенденцію до зниження, хоча з 2009 року порівняно з 2007 значення дещо кращі Однак воно є недостатнім для покращення загальної картини діяльності підприємства.

Розглянемо мультиплікативну модель у таблиці 3.1. 2

Таблиця 3.1. 2

Аналіз ефективності діяльності підприємства за мультиплікативною моделлю

Показники

2006

2007

2008

2009

2010

ROA

0,066

0

0,1326

0,1767

Мультиплікатор

0,6192

0,5243

0,4729

0,5626

Частка чистого прибутку

0,9883

0,9735

0,9689

0,9734

0,9680

?ROEROA

-

-

-0,0342

0,061

0,0240

?ROEM

-

-

-0,0061

0

0,0116

?ROE d

-

-

-0,19

0

-0,1217

?ROE

-

-

-0,4 049

0,061

-0,0861

Розрахувавши показники за мультиплікативною моделлю, з наведених даних видно невелике зменшення показників М та Частка чистого прибутку. На мою думку цей показник покращив би фінансовий стан ВАТ «Фармак». Зниження рівня рентабельності відбулося через збитки, які погіршили ефективність підприємства і наклали свій відбиток на його діяльність.

Наступним етапом для оцінки ефективності діяльності підприємства розрахуємо виробничий, фінансовий та виробничо-фінансовий леверидж. Результати наведено в таблиці 3.1.3.

Таблиця 3.1. 3

Показники

2007

2008

2009

2010

Виробничий

1,0152

1,0046

0,9955

1,0048

Фінансовий

0,9501

0

0

0,0194

Виробничо-фінансовий

0,9646

0

0

0,0195

3. 2 Прогнозні оцінки фінансового стану ВАТ «Фармак»

Одним із головних завдань управління в конкурентному ринковому середовищі є виявлення загрози банкрутства і розробка контрзаходів, спрямованих на подолання на підприємстві негативних тенденцій.

Для прогнозування банкрутства у світовій практиці використовується система моделей, розроблених західними спеціалістами.

В даній курсовій роботі розрахуємо модель Альтмана та російську модель.

Модель Банкрутства Альтмана 1983 р. :

Z83=3. 017K1+0. 995K2+0. 42K3+0. 847+0. 717K5

K1=Прибуток до сплати відсотків і податків / Активи

K2 =Виручка від реалізації / Активи

K3 = Балансова вартість власного капіталу / Залучений капітал

K4 =Реінвестований прибуток / Активи

K5 =Власні обігові кошти / Активи

Розрахунки подано в таблиці 3.2.1.

Таблиця 3.2.1.

Система показників діагностики банкрутства (модель Альтмана)

Показники

Значення

2006

2007

2008

2009

2010

K1

0,109

0,079

0

0,175

0,235

K2

0,788

0,487

0,541

0,838

0,987

K3

1,376

1,809

0,755

1,064

1,583

K4

0,702

0,048

0

0,125

0,165

K5

0,96

0,044

-0,034

0,021

0,038

Z

2,26

2,21

0,8325

2,06

2,53

Якщо Z < 1,23 — ступінь банкрутства висока, якщо 1,23 <Z < 2,89 — середня, Z > 2,89 низька ступінь ймовірності банкрутства.

За даними розрахунками ми бачимо, що протягом 2006−2007 рр. на ВАТ «Фармак» спостерігалась середня ступіть ймовірності банкрутства, проте до 2008 року ситуація погіршилась і ступінь ймовірності банкрутства став високим. А от починаючи з 2009 року знову зменшився ступінь банкрутства.

3. 3 Резерви підвищення ефективності діяльності та напрями покращення фінансового стану ВАТ «Фармак»

Умовою життєздатності підприємства та основою його розвитку є його фінансова стабільність (стійкість). Це комплексне поняття, яке перебуває під впливом різноманітних фінансово-економічних факторів, які треба враховувати при прийнятті фінансового вибору.

Ефективність фінансової діяльності у першу чергу, мабуть, залежить від розробленої стратегії управління. Створення, визначення і реалізація стратегії управління належить до доволі складних і трудомістких завдань.

Стабільність фінансів на підприємстві може бути забезпечена за умови постійної реалізації та одержання виручки, достатньої за обсягом, щоб виконати свої зобов’язання. Водночас для розвитку підприємства необхідно, щоб після здійснення всіх розрахунків і зобов’язань у нього залишався такий розмір прибутку, який би дав змогу розвивати виробництво й виводити його на конкурентоздатний рівень.

Починаючи з 2001 року, на підприємстві авторитетними іноземними організаціями також був проведений ряд зовнішніх експертних перевірок на відповідність вимогам GMP. Результати цих аудитів не тільки показали досить високий рівень підготовки підприємства по GMP, але й визначили напрямки вдосконалення діяльності

ВАТ «Фармак». Свідченням постійної роботи підприємства в цьому напрямку стала сертифікація дільниці гормональних препаратів ВАТ «Фармак» -- таблеток L-тироксину® на відповідність вимогам вітчизняного, гармонізованого з європейським, стандарту GMP за результатами перевірки, проведеної національною інспекцією навесні цього року.

ВИСНОВКИ

Сьогодні ВАТ «Фармак» — стабільне підприємство завтрашнього дня. Лікарські засоби під маркою підприємства — це приклад здатності вітчизняного виробника випускати продукцію високої якості. Постійне вдосконалення всіх сфер діяльності підприємства (науково-дослідницької, виробничої, маркетингової, комерційної, фінансової, організаційної) і приведення виробництва до вимог міжнародних стандартів якості - є запорукою того, що населення України буде забезпечуватися ефективними, безпечними, доступними лікарськими засобами стабільного рівня якості, конкурентоздатними як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках.

Зовнішнє середовище підприємства підлягає ретельному вивченню збоку маркетингового відділу по чітко встановленій схемі. Даний підхід дозволяє встановлювати доцільність і ефективність співпраці з оточуючим середовищем, та встановленням взаємозв'язків з державними структурами.

Таким чином, аналізуючи фінансовий стан ВАТ «Фармак» можна зробити наступні висновки:

— найбільшу частку активу балансу займають необоротні активи;

— необоротні активи займають меншу частку;

— коефіцієнт абсолютної ліквідності показує, яку частину короткострокових пасивів підприємство може одномоментно погасити. Для нормального функціонування підприємства він повинен знаходитись у рекомендованих межах, які становлять >0. Протягом 3 років підприємство ВАТ «Фармак» мало середній показник одномоментного погашення короткострокових пасивів 0,06. При розрахунку коефіцієнта абсолютної ліквідності було встановлено, що компанія має змогу погасити деяку частину короткострокових пасивів. На початку 2009 року з початком 2008 коефіцієнт зріс у 1,11 разів. Але не зважаючи на це, підприємство може мати певні ускладнення при виникненні потреби у негайному погашенні своїх зобов’язань

— Коефіцієнт швидкої (проміжної) ліквідності має знаходитись у межах 0,6−0,7. На ВАТ «Фарамак» цей показник має середнє значення 0,65. На початок періоду у 2008 році коефіцієнт є найбільшим і становить 0,77 погашення короткострокових пасивів.

— Коефіцієнт поточної (загальної) ліквідності (покриття) має оптимальне значення більше 1, тобто на нашому підприємстві ця умова задовольнялась лише на початку 2008 року.

— Рентабельність активів визначає частку чистого прибутку підприємства. Коефіцієнт показує, скільки чистого прибутку припадає на одинцю коштів, інвестованих в активи підприємства. Аналізуючи дані, і провівши відповідні розрахунки, можна сказати, що у 2006 та 2007 роках рентабельність була однаковою -, а в 2008 році впала.

— Рентабельність основної діяльності є відношенням валового прибутку від реалізації до собівартості реалізованої продукції. З початку 2007 року з цей показник має відємне значення, у 2008 році становив 0.

— Рентабельність власного капіталу визначає частку чистого прибутку у власному капіталі, вкладеному у підприємство. Коефіцієнт показує потенційні можливості розширення діяльності підприємства, ефективне використання активів, створених за рахунок власного капіталу. Аналізуючи дані можна сказати, що у 2006 році підприємство мало найбільше значення. Період окупності власного капіталу показує, за який період власний капітал може бути компенсований чистим прибутком підприємства. Рекомендовано, щоб даний коефіцієнт знижувався, але у нас він почав зросати з 2006 до 2007 року у 1,13 разів, а в 2008 році впав.

— З даної таблиці видно, що рентабельність власного капіталу має тенденцію до зниження, хоча з 2009 року порівняно з 2007 значення дещо кращі Однак воно є недостатнім для покращення загальної картини діяльності підприємства.

— Розрахувавши показники за мультиплікативною моделлю, з наведених даних видно невелике зменшення показників М та Частка чистого прибутку. На мою думку цей показник покращив би фінансовий стан ВАТ «Фармак». Зниження рівня рентабельності відбулося через збитки, які погіршили ефективність підприємства і наклали свій відбиток на його діяльність

— За даними розрахунками ми бачимо, що протягом 2006−2007 рр. на ВАТ «Фармак» спостерігалась середня ступіть ймовірності банкрутства, проте до 2008 року ситуація погіршилась і ступінь ймовірності банкрутства став високим. А от починаючи з 2009 року знову зменшився ступінь банкрутства.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16. 07. 99р. № 996-XIV.

2. Грачова Р. Актуально про аналіз фін звітності // Книги для бізнесу, К. -2007. -128с.

3. Мойсеєнко І. П. М74 Інвестування: Навч. посіб. -- К.: Знання, 2006. -- 490 с.

4. Хомяков В.І. Менеджмент підприємства. -- 2-ге вид., перероб. і доп. — Київ: Кондор, 2009. — 434 с.

5. Чабанова Н. В., Василенко Ю. А. Бухгалтерський фінансовий облік: Посібник. — К.: Видавничий центр «Академія», 2002. — 672 с.

6. Ткаченко Н. М. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України: Підруч. для студ. вищ. навч. закл. екон. спец. — 5-те вид., допов. й переробл. -К. :А.С.К., 2000. -784с.

7. Руденко Л. В. та ін. Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства: Навч. посібник — К.: Укоопспілка, 2000. — 422 с.

8. Бухгалтерський фінансовий облік: Підручник для студентів спеціальності «Облік і аудит» вищих навчальних закладів./ За ред. Ф. Ф. Бутинця. — 7-ме вид., доп. і перероб. — Житомир: ПП «Рута», 2006. — 832 с.

9. Ткаченко Н. М. Теоретико-методологічні проблеми формування бухгалтерського фінансового обліку. — К.: «А.С.К. «, 2001. — 348 с.

10. Лишиленко О. В. Бухгалтерський фінансовий облік. Підручник. — Київ: видавництво «Центр навчальної літератури», 2005. — 528 с.

11. Мних Є.В. Економічний аналіз: Підручник: Вид. 2-ге, перероб. та доп. — Київ: Центр навчальної літератури, 2005. — 472 с.

12. Білик М. Д, Фінансовий аналіз: Навч. посіб. --К. :КНЕУ, 2005

13. Шеремет О. О., Фінансовий аналіз: Навчальний посібник. К-, 2005

14. Білик М. Д., Павловська О. В., Притуляк Н. М., Невмержицька Н. Ю., Фінансовий аналіз: Навчальний посібник, К.: КНЕУ, 2005 — 592 с.

15. Сопко В. В. Бухгалтерський облік в управлінні підприємством: Навчальний посібник. — К.: КНЕУ, 2006

16. Мец В. О. Економічний аналіз фінансових результатів та фінансового стану підприємства: Навч. посібник. -К.: КНЕУ, 1999. — 132с.

17. Базілінська О.Я.: Фінансовий аналіз: теорія та практика. Навчальний посібник для студентів ВУЗів — ЦУЛ, 2009

18. Рождєственська Л. Г. Статистика ринку товарів і послуг: Навч. Посіб. — К.: КНЕУ, 2005. — 419 с.

19. Бараник З. П. Статистика ринку праці: Навч. Посіб. — К.: КНЕУ, 2005. — 167 с.

20. http: //www. smida. gov. ua

ДОДАТОК А

Баланс ВАТ «Фармак» 2006−2010 роки

Актив

Код рядка

2006

2007

2008

2009

2010

1

2

3

4

5

6

7

I. Необоротні активи

Нематеріальні активи:

залишкова вартість

10

414

379

610

1115

3067

первісна вартість

11

513

588

870

1612

4750

накопичена амортизація

12

-99

-209

-260

-497

-1683

Незавершене будівництво

20

82 130

76 516

85 674

198 806

67 150

Основні засоби:

залишкова вартість

30

160 929

529 634

607 922

569 719

802 986

первісна вартість

31

256 892

860 788

972 606

981 336

1 262 901

знос

32

-95 963

-331 154

-364 684

-411 617

-459 915

Довгострокові біологічні активи: :

справедлива (залишкова) вартість

35

0

0

0

0

0

первісна вартість

36

0

0

0

0

0

накопичена амортизація

37

0

0

0

0

0

Довгострокові фінансові інвестиції:

які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

40

3202

3484

3374

3834

4260

інші фінансові інвестиції

45

978

978

978

978

5846

Довгострокова дебіторська заборгованість

50

2253

1785

1409

1021

729

Відстрочені податкові активи

60

0

0

9500

0

0

Інші необоротні активи

70

0

0

0

0

0

Усього за розділом I

80

249 906

612 776

709 467

775 473

884 038

II. Оборотні активи

Виробничі запаси

100

26 917

37 158

38 038

58 103

70 574

Поточні біологічні активи

110

0

0

0

0

0

Незавершене виробництво

120

2427

5407

1745

8084

8238

Готова продукція

130

19 293

29 974

38 120

40 079

71 677

Товари

140

75

87

583

11 044

371

Векселі одержані

150

0

0

0

0

0

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

чиста реалізаційна вартість

160

54 987

86 141

128 014

165 884

175 055

первісна вартість

161

57 539

88 693

130 217

168 087

177 258

резерв сумнівних боргів

162

-2552

-2552

-2203

-2203

-2203

Дебіторська заборгованість за рахунками:

за бюджетом

170

4952

12 204

9914

14 458

15 246

за виданими авансами

180

7409

11 873

10 518

14 754

14 935

з нарахованих доходів

190

0

0

0

0

0

із внутрішніх розрахунків

200

0

0

0

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

484

510

3637

902

1197

Поточні фінансові інвестиції

220

0

0

0

0

0

Грошові кошти та їх еквіваленти:

в національній валюті

230

1207

389

545

15 785

10 903

в іноземній валюті

240

243

14 451

28 961

1021

1630

Інші оборотні активи

250

8

15

24

38

32

Усього за розділом II

260

118 002

198 209

260 099

320 252

369 858

III. Витрати майбутніх періодів

270

96

118

166

165

196

Баланс

280

368 004

811 103

969 732

1 095 890

1 254 092

Пасив

Код рядка

2006

2007

2008

2009

2010

I. Власний капітал

Статутний капітал

300

36 366

36 366

36 366

36 366

36 366

Пайовий капітал

310

0

0

0

0

0

Додатковий вкладений капітал

320

0

0

0

0

0

Інший додатковий капітал

330

12 327

306 137

306 137

306 137

306 137

Резервний капітал

340

9092

9092

9092

9092

9092

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

153 836

166 939

63 687

210 224

408 913

Неоплачений капітал

360

0

0

0

0

0

Вилучений капітал

370

0

0

-50

0

0

Усього за розділом I

380

211 621

518 534

415 232

561 719

760 508

II. Забезпечення наступних виплат та платежів

Забезпечення виплат персоналу

400

7

802

0

0

5696

Інші забезпечення

410

630

2839

2212

4147

1577

Сума страхових резервів

415

0

0

0

0

0

Сума часток перестраховиків у страхових резервах

416

0

0

0

0

0

Цільове фінансування

420

1987

0

0

0

0

Усього за розділом II

430

2624

3641

2212

4147

10 873

ІІІ. Довгострокові зобов’язання

Довгострокові кредити банків

440

20 764

112 492

258 360

216 384

142 737

Інші довгострокові фінансові зобов’язання

450

826

826

0

0

0

Відстрочені податкові зобов’язання

460

8

9253

0

13 666

15 573

Інші довгострокові зобов’язання

470

829

1597

1314

624

214

Усього за розділом III

480

22 427

124 168

259 674

230 674

158 524

ІV. Поточні зобов’язання

Короткострокові кредити банків

500

66 145

81 125

178 184

166 407

186 932

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями

510

29 659

32 175

70 806

62 992

57 505

Векселі видані

520

0

0

0

5039

5705

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

28 405

40 184

34 073

37 122

43 209

Поточні зобов’язання за розрахунками:

з одержаних авансів

540

519

15

46

121

248

з бюджетом

550

3099

3908

938

18 983

13 513

з позабюджетних платежів

560

0

0

0

0

0

зі страхування

570

664

1238

1241

1833

23

з оплати праці

580

1777

3110

3573

4783

7563

з учасниками

590

223

308

1204

38

7593

із внутрішніх розрахунків

600

0

0

0

0

0

Інші поточні зобов’язання

610

841

364

459

212

338

Усього за розділом IV

620

131 332

162 427

290 524

297 530

322 629

V. Доходи майбутніх періодів

630

0

2333

2090

1820

1558

Баланс

640

368 004

811 103

969 732

1 095 890

1 254 092

ДОДАТОК Б

Форма 2 «Звіт про фінансові результати» ВАТ «Фармак» за 2006−2010 рр.

1. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття

Код рядка

2006

2007

2008

2009

2010

1

2

3

4

5

6

7

Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

010

293 574

405 660

541 655

942 629

1 270 643

Податок на додану вартість

015

40

36

24

66

84

Акцизний збір

020

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

025

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

Інші вирахування з доходу

030

(3407)

(10 732)

(16 780)

(25 024)

(40 558)

Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

035

290 127

394 892

524 851

917 539

1 230 001

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

040

(167 918)

(209 172)

(278 061)

(403 534)

(486 119)

Валовий:

Прибуток

050

122 209

185 720

246 790

514 005

743 882

збиток

055

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

Інші операційні доходи

060

21 441

46 327

139 119

56 465

69 663

Адміністративні витрати

070

(21 223)

(33 650)

(44 301)

(56 623)

(86 072)

Витрати на збут

080

(31 201)

(51 440)

(86 211)

(144 570)

(220 923)

Інші операційні витрати

090

(39 560)

(58 530)

(152 940)

(120 081)

(201 812)

Фінансові результати від операційної діяльності:

Прибуток

100

51 666

88 427

102 457

249 196

304 738

збиток

105

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

Доход від участі в капіталі

110

723

0

0

0

0

Інші фінансові доходи

120

939

408

930

1281

858

Інші доходи

130

1537

2915

34 244

42 090

61 990

Фінансові витрати

140

(10 943)

(15 481)

(24 508)

(36 338)

(34 310)

Витрати від участі в капіталі

Показать Свернуть
Заполнить форму текущей работой