Бюджет України

Тип работы:
Курсовая
Предмет:
Финансы


Узнать стоимость новой

Детальная информация о работе

Выдержка из работы

Зміст

 • Введення
 • 1. Теорія бюджету і бюджетної політики держави
  • 1.1 Структура і функціонування державного бюджету
  • 1.2. Бюджетно-податкова політика
 • 2. Бюджетна політика зарубіжних країн
  • 2.1 Бюджетна система Російської Федерації
  • 2.2 Бюджетна політика США
 • 3. Бюджетна політика України
  • 3.1 Основні напрями бюджетної політики України
  • 3.2 Основні напрями бюджетної політики
 • Висновок
 • Список літератури

Введення

У минулому, протягом довгого часу, економісти розуміли лише той факт, що держава через податково-бюджетну політику визначає, в якій пропорції обсяг виробництва країни має бути розподілений між колективним і приватним вжитком, а також яким чином тягар платежів за колективні блага слід розділити серед населення. Лише після розробки кейнсіанської макроекономічної теорії була виявлена несподівана закономірність: податково-бюджетна політика уряду надає велику дію на короткострокову динаміку випуску, зайнятості і цін.

Бюджет грає важливу роль в життя кожної держави. Він є статтею доходів і витрат держави, що більшою чи меншою мірою хвилює кожного громадянина, робить вплив на добробут кожного. З давніх часів бюджет хвилює і розбурхує розуми професійних політиків, економістів і багато інших великих світу сього. Впродовж століть його формування і розподіл викликає запеклі суперечки і постійні дискусії.

Як відомо, бюджет на всіх його рівнях грає величезну роль в розвитку і процвітанні держави, просуванні науково-технічного прогресу (бюджетні фінансування досліджень і розробок), розвитку економіки (особливо не прибуткових, але соціально-значимих галузей економіки за допомогою інвестування, дотацій і так далі). Повнота бюджету, як правило, прямо пропорційна добробуту громадян. Дійсно, бюджетний дефіцит, державний борг спонукав державу підсилити податковий тягар, збільшити оподаткування, зменшити фінансування всіх секторів економіки, скоротити статтю витрати на медицину, освіта і так далі З іншого боку достаток бюджетних коштів (бюджетний профіцит) дозволяє збільшити фінансування як державного, так і приватного сектора економіки, збільшити трансфертні відрахування, а так само відрахування до позабюджетних соціальних фондів.

Як правило, раз на рік, під час затвердження проекту бюджету розвертається справжня війна за бюджетні дотації і фінансування. Ця війна зачіпає всіх: як міністерства і дослідницькі інститути, так і державні підприємства, і приватний сектор.

Як вже згадувалося вищим, безліч економістів не залишалися байдужими до проблеми формування бюджету, до джерел його формування, статей його витрати. Так само не залишився без уваги і питання про оптимальну кількість незалежних один від одного бюджетів в країні. Цим проблемам присвячена безліч економічних робіт. В даний час існує безліч теорій, що зачіпають різні аспекти бюджетної сфери, починаючи від способів його формування і закінчуючи рекомендаціями по переважному фінансуванню тих або інших галузей.

Так само достаток бюджетних коштів дозволяє державі брати активну участь в життя країни. Наявність бюджетних коштів дозволяє державі здійснювати державне регулювання економіки не лише в наказовій формі і задіювати безпосередньо економічні важелі державного регулювання.

Таким чином, бюджет, його формування і статті витрат є важливим розділом в економічної науки, що вимагає великої уваги з боку не лише що займають високі пости економістів і політиків, але і пересічних громадян.

1. Теорія бюджету і бюджетної політики держави

1.1 Структура і функціонування державного бюджету

1.1. 1 Державний бюджет і бюджетна система

Державний бюджет (держбюджет) -- це форма освіти і витрачання фонду грошових коштів, призначених для фінансового забезпечення завдань і функції держави і місцевої самоврядності. Проект бюджету щорік обговорюється і приймається законодавчим органом -- парламентом країни, регіону або муніципальними зборами. У течію і після закінчення фінансового року представники виконавчої влади звітують про свою діяльність по мобілізації доходів і здійсненню витрат відповідно до ухваленого закону про бюджет. Та, що регламентується нормами має рацію діяльність по складанню і розгляду проектів бюджетів, а також по контролю над їх виконання називається бюджетним процесом.

Державний бюджет завжди є компромісом між основними соціально-економічними групами в країні. Це компроміс між загальнодержавними і приватними інтересами громадян з приводу оподаткування доходів і власності, між центром і регіонами -- з приводу розподілу податків і субсидій, між інтересами окремих галузей і фірм -- відносно державних замовлень.

Бюджетною системою називається сукупність бюджетів всіх рівнів і державних позабюджетних фондів.

Державні позабюджетні фонди -- це грошові кошти держави, що мають цільове призначення і не включені до державного бюджету. Ці засоби знаходяться у розпорядженні центральних і територіальних органів влади і концентруються в спеціальних фондах, кожен з яких призначений для певних потреб. Прикладами можуть бути Пенсійний фонд, Фонд соціального страхування. Фонд медичного страхування, Державний фонд зайнятості населення, Фонд соціальної підтримки населення. Позабюджетні фонди створюються в основному в соціальних цілях і фінансуються за рахунок соціальних податків і субсидій з бюджету. Подібні фонди розширюють можливості втручання держави в економіку, минувши бюджет і, отже, парламентський контроль. Крім того, за рахунок державних позабюджетних фондів можна створити видимість зменшення дефіциту бюджету.

Існують також цільові бюджетні фонди, що є, на відміну від державних позабюджетних фондів, складовою частиною держбюджету. Як і державні позабюджетні фонди, вони націлені на те, аби цільові податки йшли не в «загальний казан» держбюджету, а витрачалися строго за призначенням -- на будівництво і вміст доріг, геологорозвідку і так далі Засоби цільових бюджетних фондів зберігаються в банках і приносять прибуток для бюджету.

У бюджетній системі країн з федеральним пристроєм можна виділити три рівні: бюджет центрального (федерального) уряду, бюджети суб'єктів федерації (регіональні бюджети) і бюджет органів місцевої самоврядності (місцеві бюджети). У останніх країнах бюджетна система має два рівні: бюджет центрального уряду і місцеві бюджети.

1.1. 2 Бюджетні витрати

Витрати державного бюджету виконують функції політичного, соціального і господарського регулювання. Структура бюджетних витрат і питома вага окремих статей в державному бюджеті країн з ринковою економікою виглядає приблизно таким чином:

1. Витрати на соціальні послуги: охорона здоров’я, освіта, соціальні посібники, субсидії бюджетам місцевих властей на ці цілі -- 40−45%;

2. Витрати на господарські потреби: капіталовкладення в інфраструктуру, дотації державним підприємствам, субсидії сільському господарству, витрати на здійснення державних програм -- 10−20%;

3. Витрати на озброєння і матеріальне забезпечення зовнішньої політики, включаючи вміст дипломатичних служб і позики іноземним державам -- 10−20%;

4. Адміністративно-управлінські витрати: вміст урядових органів, поліції, юстиції і так далі -- 5−10%;

5. Платежі по державному боргу -- до 7−8% [4; 376].

Перше місце в бюджетних витратах займають соціально-культурні статті: соціальні посібники, освіта, охорона здоров’я, культура, наука і ін.

Величезні державні витрати на соціальну сферу, науку і культуру, викликані самим характером сучасного суспільства, яке стає постіндустріальним. Швидке зростання науки і наукового обслуговування, освіти, культури мистецтва, охорони здоров’я і фізичної культури, житлово-комунального і побутового обслуговування, соціального забезпечення до індустрії відпочинку не може бути забезпечений виключно ринком. Держава, відмовляючись від активної ролі в підтримці матеріального виробництва, одночасно збільшує витрати на підтримку вказаних галузей сфери послуг. У цьому виявляється головний напрям бюджетної політики -- стабілізація, зміцнення і пристосування існуючих соціально-економічних буд до умов, що змінюються. Ці витрати покликані пом’якшити диференціацію соціальних груп, неминуче властиву ринковому господарству. Втім, полегшення доступу представників відносне менш забезпечених верств населення до здобуття кваліфікації, гідного медичного обслуговування, гарантованої мінімальної пенсії і стерпного житла не лише грає соціально стабілізуючу роль, але і забезпечує господарство найважливішим чинником виробництва -- кваліфікованою і здоровою робочою силою, а значить, збільшує національне багатство країни. [4, 354].

У витратах на господарські потреби зазвичай виділяються бюджетні субсидії сільському господарству, які мають також соціальну, політичну і господарську спрямованість. Жодна держава не може бути зацікавлена в прискореному і масовому розоренні свого селянства, фермерства. І хоча в своїй зовнішньоекономічній політиці уряд інколи тимчасово жертвує інтересами вітчизняних виробників аграрних товарів, допускаючи іноземну сільськогосподарську продукцію на внутрішній ринок у відповідь на поступки торгівельних партнерів, воно, як правило, підтримує своє фермерство.

Витрати на національну оборону, правоохоронну діяльність і забезпечення безпеки, а також адміністративно-управлінські витрати впливають на структуру попиту.

Кон’юнктурним цілям бюджетного регулювання можуть служити витрати по державному боргу (наприклад, дострокове погашення частини боргу), розміри витрат на кредити і субсидії приватним і державним підприємствам, сільському господарству на створення і вдосконалення об'єктів інфраструктури, на покупку озброєння і військове будівництво.

У періоди криз і депресій витрати державного бюджету на господарські цілі, як правило, зростають, а під час «перегріву» кон’юнктури — скорочуються.

Структура витрат державного бюджету надає регулюючу дію на розміри попиту і капіталовкладень, а також на галузеву і регіональну структури економіки, національну конкурентоспроможність на світових ринках.

Витрати на кредитування експорту, страхування експортних кредитів і державного капіталу, що вивозиться, фінансовані з бюджету, стимулюють експорт і в довгостроковому плані покращують платіжний баланс, відкривають для економіки країни нові зарубіжні ринки; сприяють зміцненню національної валюти, забезпеченню постачань на внутрішній ринок необхідних товарів з-за кордону. Це зовнішньоекономічний аспект політики бюджетних витрат.

Дієвість держрегулювання економіки за допомогою бюджетних витрат залежить, по-перше, від відносних розмірів сум, що витрачаються (їх долі у ВВП); по-друге, від структури цих витрат; по-третє, від ефективності використання кожної одиниці засобів, що витрачаються.

1.1. 3 Підходи до проблеми збалансованості державного бюджету

Виникає в результаті перевищення витрат над доходами бюджетний дефіцит покривається державними позиками (внутрішніми і зовнішніми). Вони здійснюються у вигляді продажу державних коштовних паперів, позик в позабюджетних фондів (наприклад, у фонду страхування по безробіттю або пенсійного фонду) і здобуття кредитів в банків (ця форма фінансування бюджетного дефіциту часто практикується місцевими властями).

Державні позики -- не єдина дорога покриття дефіциту державного бюджету. У більшості розвинених країн з часів переходу від золотого до паперово-грошового звернення накопичений значний досвід покриття бюджетного дефіциту шляхом додаткової емісії грошей.

Уряди особливо часто удаються до цього засобу в критичних ситуаціях — під час війни, тривалої кризи. Наслідки такої емісії загальновідомі: розвивається неконтрольована інфляція, підриваються стимул-реакції для довгострокових інвестицій, розкручується спіраль «ціна -- заробітна плата», знецінюються заощадження населення, відтворюється бюджетний дефіцит.

В цілях збереження господарської і соціальної стабільності уряду розвинених країн всемірно уникають невиправданої емісії грошей. Для цього в систему ринкової економіки вбудований спеціальний блок-запобіжник: конституційно закріплена в більшості країн незалежність національного емісійного банку від виконавчої і законодавчої влади. Емісійний банк не зобов’язаний фінансувати уряд, таким чином, ставиться заслін інфляційному вибуху, який міг статися, якби гроші друкувалися за бажанням уряду.

Державні позики менш небезпечні, чим емісія, але і вони надають певну негативну дію на економіку країни. По-перше, в певних ситуаціях уряд удається до примусового розміщення коштовних державних паперів і порушує, таким чином, ринкову мотивацію діяльності приватних фінансових інститутів. По-друге, якщо уряд навіть і створює достатні стимул-реакції для придбання юридичними і фізичними особами коштовних урядових паперів, то державні позики, мобілізуя вільні засоби на ринку позикових капіталів, звужують можливості здобуття кредиту приватними фірмами. Фірми, особливо дрібні і середні, не є для банків такими надійними позичальниками, як державні органи. Державні позики на ринку позикових капіталів сприяють дорожчанню кредиту -- зростанню облікової ставки.

Проте в державних позик є і позитивні сторони. По-перше, ринок коштовних державних паперів, що утворився на їх основі, може залучати частину інвесторів, для яких останні сектори фондового ринку непривабливі. По-друге, розміщуючи на цьому ринку коштовні папери нових державних позик або викупляючи достроково папери старих позик, держава може активно впливати на попит і пропозицію на всьому ринку позикових капіталів. Проте ці позитивні сторони виявляються переважно в розвинених країнах із стабільною економікою. Для розвинених країн з ринковою економікою характерна увага не стільки до величини бюджетів, скільки до їх збалансованості і структури.

Існує декілька підходів до проблеми збалансованості державного бюджету.

Неокласичний і неоліберальний напрями вважають за доцільне для країни мати збалансований держбюджет. Адже незбалансований бюджет (звичайно це бюджет з перевищенням витрат над доходами, тобто з дефіцитом, а не з перевищенням доходів над витратами, тобто з профіцитом) підсилює інфляцію. Неоліберальний і неокласичний підхід переважають останніми роками до США і Канади, урядам яких удається добиватися профіциту бюджету.

Неокейнсіанський напрям вважає, що збалансований держбюджет заважає антициклічної і навіть антиінфляційної політиці. При цьому неокейнсіанці виходять з того, що державні витрати є важливою частиною сукупного попиту. Відштовхуючись від цього, вони вказують, що в період високого безробіття і відповідного падіння доходів податкові вступи до бюджету скорочуються. Це підштовхує державу до скорочення витрат для збереження збалансованого бюджету або/та до збільшення податкових ставок, внаслідок чого сукупний попит в країні скорочується ще більше (прикладом може служити Росія в 90-і рр.). В період же надлишкового попиту з високою інфляцією автоматично зростають податкові вступи до бюджету, і для зменшення можливого профіциту уряд знижує податкові ставки або/та збільшує державні витрати, що ще більше збільшує надлишковий попит і відповідно інфляцію. Тому неокейнсіанці вважають, що в період спаду потрібно дати державі можливість збільшувати державні витрати і знижувати податки для пожвавлення господарського життя, а в період надлишкового попиту потрібна стримуюча політика у вигляді зменшення державних витрат я збільшення податкових ставок, І та, і інша політика веде до незбалансованості бюджету.

1.1. 4 Державний борг

Заборгованість урядових органів власникам державних коштовних паперів накопичується і перетворюється на державний борг. Його доводиться виплачувати з відсотками. Говорять, що сьогоднішні державні позики -- це завтрашні податки. Деякі платники податків є власниками державних коштовних паперів. Вони отримують: відсотки по цих паперах і одночасно платять податки, які частково йдуть на виплату державних позик. Як правило, з поточних бюджетних доходів не удається повністю виплачувати відсотки і в строк погашати державні позики. Постійно потребуючи засобів, уряди прибігають все до нових позик; покриваючи старі борги, вони роблять ще більші нові.

Державний борг підрозділяється на внутрішній і зовнішній, а також короткостроковий (до одного року), середньостроковий (від одного року до п’яти років) і довгостроковий (понад п’ять років). Найбільш важкими є короткострокові борги. По ним незабаром доводиться виплачувати основну суму з високими відсотками. Таку заборгованість можна пролонгувати, але це пов’язано з виплатою відсотків на відсотки. Державні органи прагнуть консолідувати короткострокову і середньострокову заборгованість, тобто перетворити її на довгострокові борги, відклавши на тривалий термін виплату основної суми і обмежившись щорічною виплатою відсотків. У ряді країн існують спеціальні управління державного боргу при міністерстві фінансів, які здійснюють погашення і консолідацію старих боргів і залучення нових позикових засобів. Виплата відсотків за боргом і поступове погашення основної суми його називається обслуговуванням боргу (заборгованості).

Зовнішній державний борг — це борг іноземним державам, організаціям і особам. Цей вигляд боргу лягає на країну найбільшим тягарем, оскільки для його погашення держава повинна віддавати які-небудь коштовні речі, надавати певні послуги.

Внутрішній борг держави — борг своєму населенню — наводить, перш за все, до перерозподілу доходів усередині країни. Витоку товарів і послуг зазвичай не відбувається, але виникають певні зміни в економічному житті, наслідки яких можуть бути вельми значними.

Предметом особливої уваги є зовнішній борг. Якщо платежі по ньому складають значну частину вступів від зовнішньоекономічної діяльності країни, наприклад 20−30%, то залучати нові позики з-за кордону стає важко. Їх надають неохоче і під вищі відсотки, вимагаючи застав або особливих поручительств [4; 392].

Зазвичай уряди країн-боржників приймають всі можливі заходи, аби не попасти в положення безнадійних боржників, оскільки це обмежує доступ до зарубіжних фінансових ресурсів. Для цього можливі декілька доріг.

1. Виплата боргів за рахунок золотовалютних резервів.

2. Консолідація зовнішнього боргу, яка означає перетворення короткострокової і середньострокової заборгованості на довгострокову, тобто перенесення майбутніх незабаром платежів на віддалене майбутнє.

3. Скорочення зовнішнього боргу шляхом конверсії - перетворення його на довгострокові іноземні інвестиції.

4. Звернення країни боржника, що попала у важке положення, до міжнародних банок — регіональним, Усесвітньому банку [4; 388].

1.2. Бюджетно-податкова політика

Головними засобами перерозподілу доходів і найбільш важливими знаряддями державного регулювання економіки і економічної політики є бюджет і податки. Це тісно зв’язані категорії, тому часто говорять про бюджетно-податкову політику (сфері, системі, стосунках і тому подібне) Часто замість терміну «бюджетно-податковий» використовують його синонім «фіскальний» (від латів. fiscus -- державна казна і fiscalis — відносний до казни).

Як інший синонім бюджету і податків використовують також терміни «державні фінанси», «фінанси країни». Для позначення сукупності бюджетно-податкової і грошово-кредитної систем використовують термін «фінансово-кредитна система» (сфера відношення і так далі) або інколи просто -- «фінанси».

Бюджетно-податкова (фіскальна) політика — заходи уряду по зміні державних витрат, оподаткування і стани державного бюджету, направлені на забезпечення повної зайнятості і виробництво неінфляційного ВНП.

Стимулююча бюджетно-податкова політика (фіскальна експансія) в короткостроковій перспективі має своїй на меті подолання циклічного спаду економіки і передбачає збільшення держвитрат, зниження податків або комбінування цих заходів. У більш довгостроковій перспективі політика зниження податків може привести до розширення пропозиції чинників виробництва і зростання економічного потенціалу. Здійснення цих цілей пов’язане з проведенням комплексної податкової реформи, обмежувальною кредитно-грошовою політикою Центрального Банку, що супроводиться, і зміною оптимізації структури державних витрат.

Стримуюча бюджетно-податкова політика (фіскальна рестрикція) має своїй на меті обмеження циклічного підйому економіки і передбачає зниження держвитрат, збільшення податків або комбінування цих заходів. У короткостроковій перспективі ці заходи дозволяють понизити інфляцію попиту ціною зростання безробіття і спаду виробництва. У довшому періоді зростаючий податковий клин може послужити основою для спаду сукупної пропозиції і розгортання механізму стагфляції, особливо у тому випадку, коли скорочення державних витрат здійснюється пропорційно по всіх статтях бюджету і не створюється пріоритети на користь державних інвестицій в інфраструктуру ринку праці. Затяжна стагфляція на тлі неефективного управління державними витратами створює передумови для руйнування економічного потенціалу, що незрідка зустрічається в економіках перехідного періодів, тому числі і в Росії.

Дискреційна фіскальна політика — цілеспрямована зміна величин державних витрат, податків і сальдо державного бюджету в результаті спеціальних вирішень уряду, направлених на зміну рівня зайнятості, обсягу виробництва і темпів інфляції. При дискреційній фіскальній політиці в цілях стимулювання сукупного попиту в період спаду цілеспрямовано створюється дефіцит держбюджету унаслідок збільшення держвитрат (наприклад, на фінансування програм по створенню нових робочих місць) або зниження податків. Відповідно, в період підйому цілеспрямовано створюється бюджетний надлишок.

Дискреційна політика уряду пов’язана із значними внутрішніми тимчасовими лагами, оскільки зміна структури державних витрат або ставок оподаткування передбачає тривале обговорення цих заходів в парламенті.

Недискреційна фіскальна політика — автоматична зміна названих величин в результаті циклічних коливань сукупного доходу.

Недискреційна фіскальна політика передбачає автоматичне збільшення (зменшення) чистих податкових вступів до держбюджету в періоди зростання (зменшення) ВНП, яке надає стабілізуючу дію на економіку.

При недискреційній фіскальній політиці бюджетний дефіцит і надлишок виникають автоматично, в результаті дії вбудованих стабілізаторів економіки.

«Вбудований» (автоматичний) стабілізатор -- економічний механізм, що дозволяє понизити амплітуду циклічних коливань рівнів зайнятості і випуску, не удаючись до частих змін економічної політики уряду. Як такі стабілізатори в індустріальних країнах зазвичай виступають прогресивна система оподаткування, система державних трансфертів (у тому числі страхування по безробіттю) і система участі в прибутках. Вбудовані стабілізатори економіки відносно пом’якшують проблему тривалих тимчасових лагов дискреційної фіскальної політики, оскільки ці механізми «включаються» без безпосереднього втручання парламенту.

Міра вбудованої стабільності економіки безпосередньо залежить від величин циклічних бюджетних дефіцитів і надлишків, які виконують функції автоматичних «амортизаторів» коливань сукупного попиту.

Циклічний дефіцит (надлишок) -- дефіцит (надлишок) державного бюджету, викликаний автоматичним скороченням (збільшенням) податкових вступів і збільшенням (скороченням) державних трансфертів на тлі спаду (підйому) ділової активності.

У фазі циклічного підйому Y2 > Yo, і тому податкові відрахування автоматично зростають, а трансфертні платежі автоматично знижуються. В результаті зростає бюджетний надлишок і інфляційний бум стримується.

2. Бюджетна політика зарубіжних країн

2.1 Бюджетна система Російської Федерації

2.1. 1 Поняття бюджетної системи: рівні, класифікація, принципи

Державний бюджет, як основна складова бюджетної системи — це що підлягає перерозподілу частина національного доходу; бюджет організований у вигляді балансу доходів і витрат за звітний період. Бюджетний же кодекс РФ пропонує наступне визначення бюджету: бюджет — це форма освіти і витрачання грошових коштів, призначених для фінансового забезпечення завдань і функцій держави і місцевої самоврядності.

Бюджетна система Російської Федерації складається з бюджетів трьох рівнів: перший рівень — федеральний бюджет і бюджети державних позабюджетних фондів; другий рівень — бюджети суб'єктів Російської Федерації і бюджети територіальних державних позабюджетних фондів; третій рівень — місцеві бюджети. Бюджети першого рівня розробляються і затверджуються у формі федеральних законів, бюджети другого рівня розробляються і затверджуються у формі законів суб'єктів Російської Федерації, бюджети третього рівня розробляються і затверджуються у формі правових актів показних органів місцевої самоврядності. Річний бюджет складається на один фінансовий рік, який відповідає календарному року і триває з 1 січня по 31 грудня. Федеральний бюджет, бюджети суб'єктів РФ і місцеві бюджети складають консолідований бюджет РФ.

Бюджетна класифікація РФ є угрупуванням доходів і витрат бюджетів всіх рівнів, а також джерел фінансування дефіцитів цих бюджетів. Вона включає: класифікацію доходів бюджетів РФ, функціональну класифікацію витрат бюджетів РФ, економічну класифікацію витрат бюджетів РФ, класифікацію джерел внутрішнього фінансування дефіцитів бюджетів РФ, класифікацію джерел зовнішнього фінансування дефіциту федерального бюджету, класифікацію видів державних внутрішніх боргів бюджетів РФ, класифікацію видів зовнішнього боргу РФ і державних зовнішніх активів РФ, відомчу класифікацію витрат федерального бюджету.

Крім того, існують деякі принципи, на яких заснована бюджетна система РФ: принцип єдності бюджетної системи РФ, принцип розмежування доходів і витрат між рівнями бюджетної системи РФ, принцип самостійності бюджетів, принцип повноти віддзеркалення доходів і витрат бюджетів, принцип збалансованості бюджету, принцип ефективності і економності використання бюджетних коштів, принцип загального (сукупного) покриття витрат бюджетів, принцип гласності, принцип достовірності бюджету, принцип адресності і цільового характеру бюджетних коштів.

Учасниками бюджетного процесу є: Президент Р Ф; органи законодавчої (показною) влади; органи виконавчої влади; органи грошово-кредитного регулювання; органи державного і муніципального фінансового контролю; державні позабюджетні фонди; головні розпорядники і розпорядники бюджетних коштів.

Складання бюджету ґрунтується на: Бюджетному посланні Президента Р Ф; прогнозі соціально-економічного розвитку відповідної території на черговий фінансовий рік; основних напрямах бюджетної і податкової політики відповідній території на черговий фінансовий рік; прогнозі звідного фінансового балансу по відповідній території на черговий фінансовий рік; плані розвитку державного або муніципального сектора економіки відповідної території на черговий фінансовий рік.

Федеральний закон про федеральний бюджет на черговий фінансовий рік не набирає чинності до початку чергового фінансового року в разі неприйняття державною думою проекту вказаного закону до 1 грудня поточного року, а також в разі не набуття чинності вказаного закону по інших причинах до 1 січня чергового року. У таких випадках державна дума може ухвалити федеральний закон про фінансування витрат з федерального бюджету в 1 кварталі чергового фінансового року. В цьому випадку федеральні органи виконавчої влади виробляють витрачання засобів федерального бюджету відповідно до вказаного закону.

2.1. 2 Виконання бюджетів

Виконання бюджетів всіх рівнів бюджетної системи РФ здійснюється уповноваженими виконавськими органами на основі бюджетного розпису. На органи виконавчої влади покладаються організація виконання і виконання бюджетів, управління рахівницями бюджетів і бюджетними коштами. Принцип єдності каси передбачає зарахування всіх доходів, що поступають, і вступів з джерел фінансування дефіциту бюджету на єдиний рахунок бюджету і здійснення всіх передбачених витрат з єдиного рахунку бюджету.

Якщо в процесі виконання бюджету відбувається зниження об'єму вступів доходів бюджету, що наводить до неповного в порівнянні із затвердженим бюджетом фінансування витрат не більше ніж на 10% можливе ухвалення рішення про введення режиму скорочення витрат бюджету. Якщо ж скорочення витрат бюджету відбувається більш ніж на 10%, то орган виконавчої влади представляє показному органу проект закону про внесення змін і доповнень до закону про бюджет.

Доходи, фактично отримані при виконання бюджету понад затверджених законом про бюджет, прямують органом, виконуючим бюджет, на зменшення розміру дефіциту бюджету і виплати, що скорочують боргові зобов’язання бюджету, без внесення змін і доповнень до закону про бюджет. У разі потреби направити додаткові прибутки на інші цілі, або в разі перевищення очікуваних доходів над затвердженими більш ніж на 10 відсотків, фінансування витрат бюджету здійснюється після внесення змін і доповнень до закону про бюджет.

Звітність про виконання бюджету може бути оперативною, щоквартальною, піврічною і річною. Збір, зведення, складання і представлення звітності про виконання бюджету здійснюються уповноваженим виконавським органом. В установленому порядку уповноважений виконавський орган представляє щоквартальні, піврічний і річний звіти про виконання бюджету в показний орган і відповідний контрольний орган, а так само у Федеральне казначейство. Річний звіт про виконання бюджету підлягає затвердженню показним органом.

2.1. 3 Основні напрями бюджетної політики на перспективу

Всього за три роки значний профіцит зміниться практично збалансованим бюджетом. Період 2008−2010 рр. в Росії з макроекономічної точки зору у багатьох відношеннях обіцяє стати переломним. Він характеризуватиметься як зміною об'єктивних умов розвитку російської економіки, так і поворотом в характері політики уряду.

По-перше, як очікується, швидке зростання цін на світових ринках сировини зміниться їх зниженням. Ціни на нафту по прогнозах, знизяться до 50 поділ. /бар. до 2010 р.

По-друге, відставання видобутку і експорту вуглеводнів від зростання російської економіки прийме хронічний характер.

Не дивлячись на це, вибухове розширення припливу іноземного капіталу викличе подальше реальне зміцнення рубля, що скорочує питому вагу експортноорієнтованих галузей у ВВП. У результаті розміри нафтогазового комплексу, включаючи видобуток, переробку і транспортування, стабілізуються на рівні 210−220 млрд. дол., а їх доля у ВВП швидко падатиме: з 23% в 2006 р. до 13% в 2010 р. Відповідно, розрахункова величина природної ренти в нафтогазовому секторі скоротиться майже удвічі -- з 19,1% ВВП в 2006 р. до 10,6% ВВП в 2010 р., як і вилучення нафтогазової ренти в бюджетну систему (див. мал. 1).

Малюнок 1. Нафтогазова рента Росії % ВВП

Різке скорочення питомої ваги нафтогазового комплексу спричинить значне падіння сумарних бюджетних доходів. Це пояснюється проведеним в ході податкової реформи перерозподілом податкового навантаження, яке у результаті виявилося в нафтовому секторі більш ніж удвічі, а в газовому секторі -- в півтора рази вище, ніж в останній економіці.

Скорочення нафтогазових вступів не може бути компенсоване за рахунок інших джерел, так що сумарні доходи федерального і розширеного бюджету в 2008—2010 рр. знизяться на 5,4% ВВП.

Драматичне падіння нафтогазових доходів бюджету супроводитиметься суперечливими змінами в управлінні ними.

Перетворення стабілізаційного фонду до резервного фонду і фонд майбутніх поколінь в 2008 р. означає перехід до значно суворіших бюджетних правил. У особливому режимі тепер управлятимуться не два основні нафтові податки (НДПІ і експортні мита на сиру нафту), а все п’ять основних нафтогазових податків, окрім податку на прибуток. Крім того, зміниться принцип розділення нафтогазових доходів на тих, що витрачаються і зберігаються. До цих пір зберігалися додаткові (в порівнянні з базовою ціною на нафту) вступи двох основних податків. Величина засобів, що витрачаються, мінялася при цьому залежно від цін на нафту і газ. По нових правилах величина засобів, що витрачаються, звана «нафтогазовим трансфертом», фіксується у розмірі 3,7% від ВВП і не залежатиме від цін на вуглеводні. В цілому реформа стабілізаційного фонду є переходом від короткострокового часткового згладжування використання нафтогазових доходів до їх повного довгострокового згладжування. В той же час на перехідний період в 2008—2010 рр. нафтогазовий трансферт перевершуватиме як встановлені стандартні розміри, так і розрахункову величину за попередні роки.

Якщо в 2007 р. збереження нафтогазових вступів досягало 7,5% ВВП, то в 2008—2010 рр. воно складе менше 1% ВВП. Поєднання зростання витрат федерального бюджету із зниженням доходів приведе до швидкого -- всього за три роки -- переходу від значного профіциту (7,4% ВВП) до практично збалансованого бюджету.

Основне збільшення витрат пов’язане із збільшенням держінвестицій, формуванням державних корпорацій, капіталізацією інститутів розвитку і ін. За цим коштує намір стимулювати розвиток несировинних секторів через розширення бази зростання економіки і поповнення бюджету. Маючи на увазі низьку результативність держінвестицій у минулому, зараз узятий курс на їх реалізацію в рамках приватно-державного партнерства (ЧГП). Проте, залишаються побоювання, що додаткові витрати, ослабивши довгострокову макроекономічну стабільність, не вирішать поставлених завдань. Ряд міжнародних досліджень виявили, що державні інвестиції і інші заходи підтримки прискорюють зростання економіки, якщо якість державних інститутів порівняно висока, але не дають ефекту при їх низькій якості, що характерний в даний час для Росії.

Міжнародний досвід також свідчить, що ЧГП можуть внести істотний вклад до розвитку інфраструктури, проте у ряді випадків ослабляють стабільність, створюючи значні приховані бюджетні зобов’язання.

Розрахунки показують, що і після 2010 р. тенденція скорочення бюджетних доходів збережеться. Якщо узяти за основу прогноз середньої ціни на нафту Агентства енергетичної інформації США -- приблизно 45 поділ. /бар. у 2011−2020 рр. (у перерахунку на марку «Юралс»), то доходи федерального бюджету можуть знизитися до 2020 р. до 16,5% ВВП, у тому числі не-нафтогазових доходів -- до 13,4% ВВП. На величину нафтогазового дефіциту з 2008 р. встановлено жорстке обмеження -- він не може перевищувати 4,7% ВВП, тобто чисті запозичення не повинні перевершувати 1% ВВП. Прогнозована гранична величина витрат стабілізується тоді на рівні близько 18% ВВП. Таким чином, після 2010 р. належить перейти від етапу швидкого нарощування бюджетних витрат до етапу їх поступового скорочення. При цьому слід враховувати зростаючі потреби фінансової підтримки пенсійної системи. Хоча їй не загрожує формальна неможливість виконати свої зобов’язання, проте з соціальної точки зору дуже великий розрив між рівнем трудових пенсій і зарплати неприйнятний.

Це співвідношення останніми роками падало: з 32,0% в 2002 р. до 25,8% в 2007 р. Для запобігання надмірному подальшому падінню федеральний бюджет передбачає збільшення трансфертів на трудові пенсії на 0,7 п.п. до 2010 р.

Розрахунки показують, що для підтримки даного співвідношення хоч би на рівні 2007 р. в 2020 р. буде потрібно подальше збільшення трансфертів Пенсійному фонду ще на 2,2% ВВП.

Приведені оцінки ясно говорять про гостру необхідність переходу від «екстенсивної» до «інтенсивної» політики держвитрат. На екстенсивний характер останніх тенденцій вказує не лише швидке нарощування витрат, але і, наприклад, вміст національних проектів в охороні здоров’я і освіті, де виділення додаткових ресурсів не супроводилося помітним прогресом в проведенні реформ. Тим часом додаткові ресурси без поліпшення інституційного середовища не забезпечують підвищення якості суспільних послуг, тоді як реформування механізмів роботи держсектора дозволяє вирішити це завдання без збільшення витрат.

Завдання-максимум полягає в тому, аби не просто стримати подальше збільшення бюджетних витрат, але і довести накопичення фонду майбутніх поколінь до розмірів, що дозволяють вирішувати проблеми пенсійної системи за рахунок інвестиційного доходу від розміщення фонду.

Якщо не буде вирішено завдання підвищення ефективності держсектора, то залишаться два рівно непривабливих варіанту. Обмеження на сумарні витрати вестимуть до поступової деградації соціальної сфери. Аби цього не допустити, власті можуть відмовитися від встановлених суворих бюджетних правил, збільшивши запозичення і використовуючи більше нафтогазових накопичень. Проте така політика лише відстрочить на деякий час необхідність вибору -- проведення серйозних реформ або заборону витрат. Крім того, підтримка високих витрат створює серйозні макроекономічні ризики: в разі несподіваного погіршення зовнішньої кон’юнктури або зміни готовності інвесторів кредитувати уряд, воно не зможе в повному об'ємі виконувати свої зобов’язання.

Таким чином, уряд стоїть перед серйозним викликом. В разі успіху макроекономічні і соціальні умови для розвитку залишатимуться сприятливими, нездатність же привести якість роботи держсектора у відповідність з підвищеними вимогами поставить під сумнів перспективи подальшого розвитку економіки.

2.2 Бюджетна політика США

У питаннях економіки США ситуація неоднозначна. Навіть якщо залишити очевидне невигідне порівняння економіки США з економіками їх конкурентів, є про що задуматися. За рахунок умілого використання процесу глобалізації і розвитку інформаційних технологій США добилися того, що до 2000 р. профіцит федерального бюджету досяг 2% ВВП, а 45% капіталізацій світового ринку доводилося на США. Але в той же час існують думки, що подібна упевненість в незалежності і високій стабільності економіки США не повністю обґрунтована. Наприклад, колишній редактор міжнародного відділу журналу Newsweek Майкл Херш вважає, що «Транснаціональні виробничі структури, створені в різних галузях американського бізнесу, зробили ці галузі чи не беззахисними як перед устремліннями зарубіжних урядів, так і перед капризами транснаціональних гравців на зразок неурядових організацій. Америка стала споживачем капіталу інших держав, що породило в американцях звичку імпортувати більше, ніж експортувати. Ця схильність критично позначалася на здоров'ї економіки впродовж 90-х років: за одне десятиліття чи не випарувалися всі заощадження США». Тобто Херш вказує на те, що стався «самоподрив» американської економіки, і передрікає попадання не лише економіки, але, унаслідок глобалізації, і військового комплексу країни, в хвору залежність від «стабільності і відвертості міжнародної економіки».

Розглядаючи ефективність економічної політики уряду США останніх років, можна відзначити, що вибрана була дорога, декілька незвичайний на погляд обивателя. Завдяки тому, що Клінтон і його адміністрація вели досить обережну бюджетну політику і прагнули до накопичення засобів, до моменту приходу до влади Джорджа Буша американський бюджет був профіцитним. Але збереглося таке положення ненадовго. Це яскраво демонструє приведена нижче таблиця.

Таблиця 1. Федеральний бюджет США (млрд. дол.)

1999

2000

2001

2002

2003

Витрати

1701,9

1788,8

1863,9

2052,3

2128,2

Доходи

1827,5

2025,2

1991,0

1946,1

2048,1

Сальдо

125,5

236,4

127,1

-106,2

-80,2

Таким чином, видно тенденція підвищення витрат при недостатній стабільності доходів, що породило бюджетний дефіцит. Важко сказати, чи сталося це унаслідок відсутності ідей і досить професійних членів адміністрації, як вважає, наприклад, А.І. Дейкін, або унаслідок ряду свідомих дій, як пише С.М. Рогів, але певну логіку в діях адміністрації Буша угледіти можна: як пише той же Рогів, «Лідери республіканської партії визнали, що колосальна потужність американської економіки дозволяє здійснити на практиці гасло: «І масло, і гармати!». Тобто на скорочення податків при одночасному збільшенні військового бюджету і соціальних витрат президент пішов сповна навмисно. Більш того, узятий курс на зниження податків Буш зі своїми соратниками проводив досить жорсткий. Так, наприклад, міністр фінансів США О’Ніл був звільнений зі свого поста із-за незгоди з відміною податку на дивіденди.

Поважно відзначити, наскільки розрізнялися акценти в політиці Клінтона і в політиці Буша. Одного погляду на витримку із звідної таблиці американських бюджетів з 1999 по 2004 роки, складену істотно раніше, чим приведена вище, досить, аби зрозуміти, що до Буша молодшого американський бюджет планувався профіцитним і в 2002, і в 2003, і навіть в 2004 роках.

Таблиця 2. Звідна таблиця витрат, доходів, прибутків і збитків 1999—2004 (витримка) (млрд. дол.)

2001

2002

2003

2004

Витрати

1799,2

1820,3

1892,9

1957,9

Доходи

1933,3

2007

2075

2165,5

Сальдо

134,1

186,7

182

207,6

Звідси видно, що при не дуже великих розбіжностях прогнозів укладачів цієї таблиці з реальними цифрами 2001 року, починаючи з 2002 р. ситуація в корені змінюється.

Але чи означає це, що Буш повів неефективну економічну політику, яка може привести до втрати США можливостей стати світовим гегемоном? Навряд чи. Річ у тому, що Буш просто перекинув значну частину коштів з бюджету на розвиток цієї галузі. Мабуть, він і його адміністрація порахували, що американська економіка досить міцна і стабільна, аби можна було почати укріплювати другу (за використовуваним в цій роботі спрощеним принципом класифікації) складову успіху глобального домінатора — військову. Наскільки подібне рішення було вірним? Спробуємо декілька пізніше розглянути це питання, хоча однозначна відповідь може дати лише майбутнє.

Також хочеться відмітити, що в Буша дійсно було повне право діяти так, як він діяв. Це відобразив, наприклад, журнал «Комерсант Влада», який, порівнюючи ситуацію з появою бюджетного дефіциту в США і в деяких крупних країнах ЄС, написав наступне: «не то аби в США не було бюджетного дефіциту — із-за розширення бюджетних витрат і зниження податків він там якраз дуже значний. Але американські власті не брали на себе в цьому відношенні жодних зобов’язань». Тим самим автор статті говорить про те, що на відміну від ЄС, де державний бюджет країни-члена Союзу не може мати дефіциту більше 3% ВВП, в США подібних обмежень немає, і Буш не обіцяв профіциту. Він обіцяв процвітання Америки (що ми можемо розцінити у тому числі і як обіцянка світового домінування), а право на вибирання засобів для досягнення цього надавалося йому і його адміністрації. Більш того, стратегія національної безпеки США проголошує, що пригнічувати тероризм США будуть, «захищаючи Сполучені Штати, американський народ, і наші інтереси усередині країни і поза нею, знаходячи і знищуючи будь-яку загрозу до того, як вона досягне наших кордонів. < …> нам не важко діяти поодинці, якщо необхідно, аби здійснити наше право на самозахист, діючи на попередження проти таких терористів, щоб не допустити, аби вони завдали шкоди нашому народові і нашій країні». А значить, Буш був просто зобов’язаний відкласти приріст доходів бюджету США і не міг не взятися до дій у напрямі збільшення реальної сили. Не можна забувати, що на шляху до глобальної мети світового домінування США доводиться стикатися з величезною кількістю перешкод, переступити через яких без допомоги зброї практично неможливо. Тому, доцільно розглянути військовий аспект зовнішньої політики США.

Судячи з усього, військові витрати були збільшені у зв’язку з довгостроковими планами Пентагону. А значить, економічна політика Клінтона підготувала грунт для того, щоб дати Бушу простір для маневру і зсуву акцентів в переслідуванні все тієї ж мети.

На думку ряду фахівців, США ставлять своєю за мету розвиток армії не стільки «вшир», тобто йдеться не про збільшення особового складу і кількості одиниць озброєння, що вже використовуються армією, а про розвиток технологічного прогресу в області як стратегічних, так і тактичних озброєнь. Пріоритетним завданням для США є не стільки підготовка і проведення військових дій, скільки нарощування військового потенціалу, з метою істотного випередження всіх можливих конкурентів по рівню технічного забезпечення армії і закріплення американської гегемонії на основі військової переваги. Загалом, спираючись на точку зору С. М. Рогова, можна говорити про те, що США намагаються «розв'язать однобічну гонку озброєнь нового покоління».

3. Бюджетна політика України

3. 1 Основні напрями бюджетної політики України

У Україні бюджетна політика формувалася в умовах надзвичайний жорсткої економічної кризи, що не могло не позначитися на характері змін. Оскільки, з одного боку, постійною була проблема мобілізації засобів до бюджету для виконання державою своїх функцій і зобов’язань, а з іншої -- об'єктивним безперервний процес втрати одних джерел фінансових вступів до бюджету і пошуку, у зв’язку з цим, інших, більш відповідних новій системі господарювання. Це постійно загострювало проблему дефіциту бюджету і методів його фінансування. Крім того, серед принципово нових умов з’явилися ті з них, які пов’язані з низькою фінансовою і управлінською дисципліною, тенезацією економіки, неефективністю окремих видів витрат, марнотратством, фактами розкрадання державних коштів.

Податкова система України характеризується рядом особливостей, які відрізняють її від податкових систем розвинених країн. До них відносяться:

-- існування двох підсистем оподаткування -- стандартною і спрощеною, що порушує цілісність податкової системи;

-- значна нерівномірність розподілу податкового тягаря унаслідок масштабного ухилення від сплати податків і наявності податкових пільг;

-- високий рівень податкової заборгованості;

-- неповна відповідність податкової системи України основним принципам оподаткування -- справедливості, ефективності, стабільності, адміністративної простоти і економічності.

Важливий рівень співвідношення між податковими і неподатковими вступами до бюджету і те, наскільки синхронно відбувається концентрація доходів бюджету за рахунок головних бюджетоформормуючих податків: ПДВ, податок на прибуток, податок на доходи фізичних осіб, акцизний збір. В той же час в цих питаннях просліджується ряд суперечливих тенденцій. Зокрема спостерігалося зменшення фіскальної ефективності прямих податків відносно ВВП з 15,0% в 1994 р. до 9,2% в 2001 р. і непрямих податків -- з 12,9 до 7,1%. У 2002 році доля прямих податків у ВВП збільшилася до 10,3, непрямих -- до 8,0%.

Фіскальна ефективність прямих податків знижувалася за рахунок податку на прибуток (дохід) підприємств, фіскальна ефективність якого зменшилася за вказаний період з 11,9 до 3,9% відносно ВВП, тобто більш ніж втричі; у 2002 році вона трохи виросла -- до 4,3%. Зате фіскальна ефективність прибуткового податку з громадян характеризувалася стійкою тенденцією до зростання з 2,8% в 1994 р. до 4,9% відносно ВВП 2002 роки. При цьому в 2001 і 2002 рр. фіскальна ефективність прибуткового податку з громадян вперше перевищила фіскальну ефективність податку на прибуток підприємств. З одного боку, ця тенденція свідчить про формування в Україні податкової структури, сприятливої для економічного зростання. З іншої -- вона стала наслідком надмірного податкового тягаря на доходи громадян.

Зниження фіскальної ефективності непрямих податків обумовлене, перш за все, зниженням фіскальної ефективності ПДВ з 10,8% відносно ВВП в 1994 р. до 5,0% в 2001 році. У 2002 році доля цього податку у ВВП зросла до 6,1%. Але, по-перше, це відбувалося на тлі перевищення вступів ПДВ від ввезених на територію України товарів над вступами від вітчизняних товарів; по-друге, вступи податку зростали на тлі зниження виконання державою вимог по відшкодуванню ПДВ.

Слід також відзначити, що якщо порівнювати співвідношення неподаткових вступів до бюджету і у ВВП, то існувала тенденція до зростання останніх. Якщо в 1998 році неподаткові вступи до бюджету складали 2,5% від ВВП, то в 2001 р. вони досягли 8,0% і лише починаючи з 2002-го ця негативна тенденція певною мірою була здолана (6,8% в 2003 р.). В той же час неподаткові вступи відносно з ВВП за підсумками 2003 року залишалися в 2,7 разу вище, ніж в 1998 році (період жорсткої фінансової кризи).

Приведені дані свідчать, що при формуванні прибуткової і витратної частин бюджету органи влади виходили не лише з реальних розрахунків. Недосконалість і нестабільність податкового законодавства сприяє розширенню впливу на цей процес політичних, корпоративних і інших чинників. Крім того, при формуванні витратної частини бюджету незрідка приймаються популістські рішення, що вимагають відповідних джерел фінансування.

У цих протиріччях криються витоки таких явищ, як неузгодженість податковою і бюджетною політик; прагнення парламентських комітетів завищувати планові показники доходів бюджету, а уряди -- їх занижувати; перевищення державними зобов’язаннями, витікаючими з чинного законодавства, фінансових можливостей економіки; ухвалення рішень про зниження податкових ставок і гальмування ухвалення рішень по розширенню податкової бази, необхідної для збереження незмінного рівня бюджетних вступів; ланцюгова реакція боротьби за податкові пільги і преференції і, як наслідок, загострення корупції; вибір податкових пільг, що підлягають першочерговій відміні, в залежності не від їх соціально-економічної значущості, а від міцності позицій тієї групи депутатів, які лобіюють в парламенті інтереси певної категорії платників.

Не дивлячись на зменшення податкових вступів до звідного бюджету відносно ВВП на 2,0% пункту за 1998−2004 рр., податок на прибуток підприємств і податок на доходи громадян досить довго зберігали свою питому вагу у ВВП (1992 р. -- 8,5%; 2002 р. -- 8,1%), що означало підвищення їх ролі у формуванні бюджетних доходів. Це створювало передумови для еластичнішого впливу основних податків як на бюджет, так і на процес формування і розподілу ВВП, що надзвичайно важливе для забезпечення умов стабільного економічного зростання за рахунок стимулювання економічної активності. На мій погляд, саме з метою її стимулювання на даному етапі розвитку стало можливим з 2004 р. понизити ставки по вказаних видах податків. Надалі, коли йдеться про оподаткуванні прибули, звільнити від податку її частину, що інвестується, було б доцільно.

Показать Свернуть
Заполнить форму текущей работой