Вдосконалення системи управління збутовою діяльністю підприємства на прикладі ПрАТ "Пересувна механізована колона-23"

Тип работы:
Дипломная
Предмет:
Маркетинг


Узнать стоимость новой

Детальная информация о работе

Выдержка из работы

Дипломна робота

Вдосконалення системи управління збутовою діяльністю підприємства на прикладі ПрАТ «Пересувна механізована колона-23»

Вміст

Резюме

РОЗДІЛ 1. ДОСЛІДЖЕННЯ ТОВАРНО-ЗБУТОВОЇ ПОЛІТИКИ ПрАТ «ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА-23»

1.1 Загальна техніко-економічна характеристика діяльності ПрАТ «Пересувна механізована колона-23»

1.2 Дослідження ринку діяльності підприємства ПрАТ «Пересувна механізована колона-23»

1.3 Управління збутовою діяльністю ПрАТ «Пересувна механізована колона-23» та її існуючі недоліки

РОЗДІЛ 2. НАПРЯМКИ ВДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ЗБУТОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПрАТ «ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА-23»

2.1 Альтернативні пропозиції щодо вдосконалення управління збутовою діяльністю

2.2 Економічне обґрунтування запропонованих заходів

2.3 Управління впровадженням запропонованих заходів

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИ

система управління збутова діяльність ринок

Резюме

Метою консультаційного проекту є шляхом дослідження та аналіз основних параметрів діяльності будівельного підприємства, визначення недоліків та проблем в управлінні та організації збутової діяльності ПрАТ «Пересувна механізована колона-23», а також пошук оптимальних шляхів його удосконалення, враховуючи стан підприємства, його можливості на даний момент часу та конкурентні позиції на ринку.

Відповідно до зазначеної мети у дослідженні були поставлені наступні завдання:

— дослідити фінансово-економічний стан підприємства для з’ясування проблематики та подальшого її усунення;

— дослідити ринок діяльності підприємства ПрАТ «Пересувна механізована колона-23» та виявити основні тенденції його розвитку;

— проаналізувати стан збутової діяльності ПрАТ «Пересувна механізована колона-23»;

— оцінити ефективність системи збуту та просування продукції досліджуваного підприємства;

— сформувати альтернативні напрямки вдосконалення управління збутовою діяльністю підприємств ПрАТ «Пересувна механізована колона-23»;

— оцінити ефективність реалізації запропонованих заходів в рамках проекту;

— описати управлінський аспект впровадження запропонованих заходів.

Об'єктом дослідження є управління збутовою діяльністю ПрАТ «Пересувна механізована колона-23».

Предметом дослідження є обґрунтування пропозицій щодо вдосконалення управління підвищенням ефективності збутової діяльності на підприємстві ПрАТ «Пересувна механізована колона-23».

Інформаційною базою дослідження слугували фактичні дані діяльності ПрАТ «ПМК-23».

В процесі виконання консультаційного проекту був проведений огляд ринку діяльності підприємства, як місцевий (смт. Макарів), так і регіональний (Київська обл.), а також аналіз діяльності ПрАТ «ПМК-23»: обсяги реалізації продукції (послуг), коло постачальників, структура витрат, рентабельність тощо. Були сформовані ключові фактори діяльності підприємства та виявлена основна проблематика, що в майбутньому потребує змін.

У другому розділі консультаційного проекту були розроблені альтернативні пропозиції щодо подальшого розв? язку проблем —

Методи дослідження. Для виконання поставлених завдань застосовувалися такі методи досліджень: структурно-логічний та категоріальний аналіз — для уточнення та впорядкування термінології в понятійному апараті збутової діяльності; системний та статистичний аналіз — для оцінки стану й перспектив розвитку процесів збуту малого підприємства; функціонально-вартісний аналіз та методи розрахунку економічної ефективності - для оцінки впливу процесів збуту на фінансовий стан підприємств; метод графічної візуалізації.

РОЗДІЛ 1. ДОСЛІДЖЕННЯ ТОВАРНО-ЗБУТОВОЇ ПОЛІТИКИ ПрАТ «ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА-23»

1.1 Загальна техніко-економічна характеристика діяльності ПрАТ «Пересувна механізована колона-23»

Приватне акціонерне ПрАТ «ПМК-23» «Пересувна механізована колона-23», (ідентифікаційний код № 1 331 087), далі по тексту — ПрАТ «ПМК-23», продовжує свою діяльність відповідно до Господарського та Цивільного кодексів, Закону України «Про акціонерні підприємства», інших законодавчих актів та Статуту.

ПрАТ «ПМК-23» є юридичною особою за законодавством України, було зареєстровано 26. 12. 1991 року, про що у ЄДР зроблено запис № 13 401 200 000 000 312 згідно Свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи, виданого Макарівською районною державною адміністрацією Київської області (додаток А).

Підприємство має власні основні та оборотні засоби, має самостійний баланс, розрахунковий, валютний та інші рахунки в банківських установах, кутовий штамп та штампи для діловодства, круглу печатку з власним найменуванням, бланки з власним найменуванням, власний товарний знак (знак обслуговування), емблему та інші необхідні реквізити.

ПрАТ «ПМК-23» діє на засадах повного господарського розрахунку, самоокупності та самофінансування, відкриває розрахунковий та інші рахунки в українських та іноземних банківських установах, укладає угоди та інші договори згідно чинного законодавства. Також підприємство здійснює право володіння, користування та розпорядження своїм майном у відповідності з законодавством України, метою своєї діяльності та призначенням майна.

Місцезнаходження ПрАТ «ПМК-23»: 8 000, Україна, Київська область, смт. Макарів, вул. Дорожня, 14.

Засновники підприємства — це фізичні особи, які уклали Установчий Договір про створення підприємства.

ПрАТ «ПМК-23» створене з метою отримання прибутку від господарської діяльності в межах діючого законодавства України та подальшого його використання в інтересах акціонерів Підприємства та трудового колективу.

Основні види діяльності за КВЕД:

— 41. 20 Виробництво житлових і нежитлових будівель;

— 23. 61 Виготовлення виробів із бетону для будівництва;

— 23. 63 Виробництво бетонних розчинів, готових для використання;

— 47. 52 Роздрібна торгівля залізними виробами, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами в спеціалізованих магазинах;

— 49. 41 Вантажний автомобільний транспорт;

— 68. 20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна.

Статутний капітал Підприємства становить 19 858,50 грн., що поділений на 13 239 простих іменних акцій номінальною вартістю 1,50 грн. кожна. ПрАТ «ПМК-23» має право випускати прості та привілейовані акції. Форма існування акцій підприємства виключно бездокументарна.

ПрАТ «ПМК-23» має лінійно-функціональну структуру управління. Це означає, що поряд з лінійними керівниками (директорами, начальниками цехів) існують керівники функціональних підрозділів (планових, технічних, фінансового відділів, бухгалтерії), що підготовляють проекти планів, звітів, які перетворюються в офіційні документи після підписання лінійними керівниками.

У сучасних умовах даний тип структури є найбільш поширеним та ефективним для підприємства, де апарат управління виконує рутинні, часто повторювані задачі та функції.

Основною перевагою цієї структури є те, що вона, зберігаючи цілеспрямованість лінійної структури, дає можливість спеціалізувати виконання окремих функцій і тим самим підвищити компетентність управління в цілому. Кожний керівник несе власну відповідальність, а результати діяльності, що підвищує результативність.

При цьому дана структура має й ряд недоліків. По-перше, вона перешкоджає введенню інновацій, і будь-які зміни вимагають значних зусиль керівництва. По-друге, сегментація підсистем викликає їхню зайву замкнутість, що перешкоджає функціонуванню організації як єдиної системи. По-третє, структура носить централізований характер, що викликає перевантаження вищого керівництва й вимагає спеціального налагодження прямих зв’язків підсистем. По-четверте, створюються обмежені можливості по підготовці керівників вищого рівня.

Організаційна структура управління ПрАТ «ПМК-23» представлена на рис. 1.1.

Рис. 1.1. Організаційна структура управління ПрАТ «ПМК-23» Джерело: [внутрішні дані підприємства]

Для управління ПрАТ «ПМК-23» створюються наступні органи управління:

— Загальні збори підприємства, які є вищим органом;

— Директор підприємства;

— Наглядова Рада;

— Ревізійна комісія, що є контролюючим органом підприємства.

Виконавчим органом ПрАТ «ПМК-23» є директор. Директор обирається Загальними зборами терміном на 5 років. Директор здійснює управління поточною діяльністю підприємства. До компетенції директора належить вирішення всіх питань, пов’язаних з керівництвом поточною діяльністю підприємства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів та наглядової ради. Директор підзвітний загальним зборам і наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Він діє від імені підприємства у межах, встановлених статутом акціонерного підприємства і законом. Ним може бути будь-яка фізична особа, яка має повну дієздатність і не є членом наглядової ради чи ревізійної комісії.

Наглядова рада підприємства є органом, що здійснює захист прав акціонерів підприємства, і в межах компетенції, визначеної законодавством та статутом, контролює та регулює діяльність виконавчого органу. Наглядова рада складається з трьох осіб та обирається загальними зборами підприємства строком на три роки.

Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності підприємства загальні збори обирають ревізійну комісію та голову ревізійної комісії у складі трьох осіб строком на 5 років.

Директору підприємства підпорядковується начальник планово-економічного відділу, головний інженер, головний бухгалтер, начальник відділу кадрів.

Головний інженер здійснює технічне керівництво виробництвом. Нарівні з директором головний інженер несе відповідальність за безперебійну роботу всіх підрозділів, освоєння виробничих потужностей підприємства, вдосконалення техніки та технології на підприємстві, виконання плану виробництва, випуск високоякісної продукції і безперервне вдосконалення її асортименту, підвищення продуктивності праці і оптимальне використання технологічного обладнання.

Начальник планово-економічного відділу керує фінансово-економічною роботою підприємства, пов’язаною із складанням фінансового плану, плану виробництва і реалізації продукції, організовує і здійснює контроль за роботою фінансово-економічних служб фабрики, проведенням аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства. Також, на даний відділ покладені функції зі збуту продукції.

У ПрАТ «ПМК-23» формою організації бухгалтерського обліку є створена на підприємстві бухгалтерська служба на чолі з головним бухгалтером. Вона тісно пов’язана зі всіма службами, відділами і підприємства, отримує від них необхідну для обліку і контролю документацію та надає їм економічну інформацію. Таким чином, бухгалтерія здійснює безпосередній вплив на виконання плану постачання і збуту продукції у ПрАТ «ПМК-23», рентабельність та інші економічні показники діяльності.

Фінансовий аналіз та економічна характеристика підприємства дозволяють виявити його сильні та слабкі сторони, що дозволяє провести оцінку потенціалу господарської діяльності підприємства.

Аналіз фінансово-господарської діяльності ПрАТ «ПМК-23» будемо проводити за 3 звітні періоди (2011, 2012, 2013 рр.). Звітним роком є 2013 рік. Ціль фінансового аналізу — оцінка минулої діяльності підприємства, його місце на даний момент і його майбутнього потенціалу. Для проведення порівняльного аналізу основних фінансово-господарських показників виберемо за базу 2011 рік, відносно якого будемо визначати відхилення основних показників господарської діяльності підприємства. Використовуючи дані фінансової річної звітності (форма № 2) та балансу (форма № 1) підприємства проведемо аналіз основних показників господарської діяльності підприємства (додаток Б, В).

Розпочнемо діагностику економічного стану та проаналізуємо майно підприємства, яке становлять основні фонди та оборотні кошти, а також інші цінності, вартість яких відображається в балансі підприємства (додаток Г).

Отже, проаналізувавши майно ПрАТ «ПМК-23» за 2012−2013 роки, можна сказати, що протягом досліджуваного періоду частка в майні підприємства змінювалась. Так, якщо у 2012 році найбільша частка припадала на необоротні активи, а саме 72,02%, то вже в 2013 році вона зменшилась до 46,09%, натомість найбільшу частку займали оборотні активи (53,19% проти 46,09% необоротних).

В 2013 році основні засоби підприємства зменшились на 46,9 тис. грн. у вартісному значенні, що свідчить про їх зношеність. Серед оборотних активів найбільшу частку у 2013 році становила дебіторська заборгованість, яка порівняно з попереднім роком збільшилась в 12,7 рази. Це є негативною тенденцією і знижує ліквідність підприємства і фінансову стійкість підприємства та підвищує ризик фінансових збитків підприємства. Інші частини оборотних активів підприємства зменшились, а саме виробничі запаси зменшились на 22,4 тис. грн., готова продукція на 9,4 тис. грн., грошові кошти на 16,2 тис. грн. Збільшення відбулось серед дебіторської заборгованості за розрахунками з бюджетом на 1,2 тис. грн. та серед іншої поточної дебіторської заборгованості на 1 тис. грн., що також є негативною тенденцією.

Загалом, майно підприємства протягом аналізований період зросло на 130,9 тис. грн., що спричинено різким збільшенням дебіторської заборгованості.

Розглянемо ступінь використання основних засобів підприємством протягом останніх трьох років (додаток Г).

Таким чином, як показує аналіз даних (додаток Г), на підприємстві дуже зношені основні засоби. Так, на кінець 2013 року було зношено 76% основних засобів, що на 6% більше ніж в 2011 році. Також, доцільно відмітити, що на підприємстві у 2013 році було придатним для використання 24% основних засобів, що на 6% менше за рівень 2011 року. Протягом аналізованого періоду на підприємстві не оновлювалися основні засоби. У 2012 році та у 2013 році з підприємства вибуло відповідно 15% і 8% основних засобів. Дані тенденції свідчать про високу зношеність засобів та неефективність їх використання.

Кожного року велику частку затрат підприємство змушене спрямовувати на ремонт машин та виробничого обладнання (табл. 1. 1). Це пояснюється тим, що термін експлуатації у багатьох машин та основного устаткування перевищує (або наближається) свою норму та потребує частого ремонту.

Таблиця 1.1 Технічний стан устаткування (обладнання) ПрАТ «ПМК-23»

Найменування устаткування

К-сть, шт

Термін експлуатації, роки

Фактичний стан

2011

2012

2013

Нормат.

Фактич.

1. Баштовий кран

1

25

23

Працює

Працює

Працює

2. Вібратор

1

9

14

Працює

Ремонт

Працює

3. Компресор

1

15

19

Працює

Ремонт

Ремонт

4. Компресор дизельний

1

15

12

Працює

Працює

Працює

5. Станок циркулярний

1

20

16

Працює

Працює

Працює

6. Станок торцювальний

1

20

16

Працює

Працює

Працює

7. Розчино — насос

1

12

13

Ремонт

Працює

Працює

8. Дозатор для заповнювачів

1

16

18

Ремонт

Працює

Ремонт

9. Дозатор для заповнювачів (основний бетон)

1

15

17

Ремонт

Працює

Ремонт

10. Грейфер однокатний

1

7

9

Працює

Працює

Працює

11. Електролебідка

1

6

4

Працює

Працює

Працює

12. Грейфер

1

20

18

Працює

Працює

Ремонт

13. Нівелір

1

25

20

Працює

Працює

Працює

14. Кран КЛ-3

1

22

23

Ремонт

Ремонт

Несправний

15. Вібробаддя

1

18

10

Працює

Працює

Працює

16. Вагон-будиночок

1

15

21

Працює

Несправний

Несправний

1

2

3

4

5

6

7

17. Апарат зварювальний

1

16

18

Працює

Працює

Працює

19. Апарат зварювальний АИСТ

1

15

9

Працює

Працює

Працює

20. Вагон битовка

1

18

22

Ремонт

Працює

Несправний

21. Ескаватор Е О 2621

1

20

21

Працює

Працює

Працює

22. Авто-бетонозмішувач

1

18

16

Працює

Працює

Працює

23. Зварювальний трансфоматор

1

10

9

Працює

Працює

Ремонт

24. Шнек

1

15

18

Працює

Ремонт

Ремонт

25. Змішувач для основного бетону

1

16

22

Ремонт

Працює

Несправний

26. Змішувач для лицьового бетону

1

16

22

Працює

Працює

Несправний

27. Повторний конвеєр виходу

1

20

23

Ремонт

Працює

Ремонт

Всього працює

18

21

14

Відповідно даних, що зображені в табл. 1. 1, можна зробити висновок, що технічний стан підприємства ПрАТ «ПМК-23» є незадовільним. Нормативний термін експлуатації дійшов до своєї межі, значна кількість машин та обладнання знаходяться, в основному, на ремонті або вже стали несправними. Такі дані свідчать про негативний технічний стан підприємства, високий стан зношуваності устаткування, що негативно впливає на реалізацію продукції ПрАТ «ПМК-23», та збільшує витрати підприємства.

Проаналізувавши майно підприємства, необхідно дати аналіз джерелам формування майна підприємства (додаток Г).

Таким чином, серед власного капіталу ПрАТ «ПМК-23» найбільшу частку займає додатковий капітал, який у 2013 році становив 38,11%. У порівнянні з 2012 роком він залишався не змінним.

Другою за величиною групою власного капіталу є нерозподілений прибуток (31,98% у 2013 році). Протягом аналізованого періоду він збільшився на 17,9 тис. грн. 11,46%. Це є позитивною тенденцією, тому що нерозподілений прибуток є частиною чистого прибутку, яка залишається у розпорядженні підприємства. Також, до власних джерел відноситься статутний капітал, а саме 19,9 тис. грн., що становить 3,66% у 2013 році.

Що стосується зобов’язань, то ПрАТ «ПМК-23» не має довгострокових зобов’язань, а має тільки деякі поточні. Серед поточних зобов’язань найбільшу частку займає кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги, а саме 19,34%. Протягом 2012?2013 рр. вона збільшилась в 351 раз. Також, збільшення відбулося серед поточних зобов’язань за розрахунками з бюджетом, поточних зобов’язань підприємства за розрахунками з оплати праці відповідно на 11,5 тис. грн. та 2,05 тис. грн. у 2013 році відносно 2012 року. Зменшення відбулось серед поточних зобов’язань за розрахунками зі страхування та інших поточних зобов’язань відповідно на 3,9 тис. грн. та на 2,1 тис. грн.

Отже, найбільшим джерелом формування майна підприємства є власний капітал, а саме додатковий капітал. Протягом досліджуваного періоду частка власного капіталу у загальній вартості джерел формування майна зменшилась з 92,77% до 73,75%, що спричинено різким збільшенням залученого капіталу.

Наступним кроком охарактеризуємо показники фінансових результатів діяльності ПрАТ «ПМК-23» (додаток Д). Фінансові результати — це зіставлення валових доходів і валових витрат, регламентованих податковим законодавством.

Як видно (з даних дод. Д), підприємство функціонує на спрощеній системі оподаткування, обліку та звітності, тому, деякі статті фінансової звітності на підприємстві відсутні та не виділяються. Для аналізу фінансових результатів діяльності підприємства деякі показники були визначені самостійно.

Як показують дані протягом аналізованого періоду дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) збільшилася на 111,9 тис. грн. або на 13,32%. Собівартість реалізованої продукції зменшилася на 31,1 тис. грн. Протягом 2011?2012 рр. вона була більша за отриманий дохід, тому, підприємство мало валовий збиток, але, вже в 2013 році ситуація змінилася і підприємство отримало валовий прибуток. Незважаючи на те, що у 2011?2012 році підприємство мало також інші операційні доходи, вони були не великими, тому не змогли дати можливість підприємству отримати чистий прибуток. В 2013 році підприємство отримало інші операційні доходи у розмірі 45,7 тис. грн., що є меншим за 2011 рік на 90,3 тис. грн. А операційні витрати протягом аналізованого періоду коливалися в межах 84,8?88 тис. грн.

У 2011?2012 році підприємство отримало чистий збиток, який протягом даного періоду різко збільшився, а вже в 2013 році ПрАТ «ПМК-23» отримало чистий прибуток у розмірі 17,9 тис. грн. Дана тенденція свідчить про покращення діяльності підприємства.

Здійснивши аналіз основних економічних показників господарської діяльності підприємства (дод. Д), можемо зробити наступні висновки. Протягом досліджуваного періоду обсяг виручки коливався. Так, у 2012 році він зменшився відносно 2011 року, а вже в 2013 році збільшився відносно попередніх років. Також, було визначено, що підприємство в 2011—2012 рр. отримало збиток, а в 2013 році покращило свою діяльність і отримало прибуток.

Негативним у ПрАТ «ПМК-23» є зменшення кількості працівників на 1 особу. Також, негативним є зменшення середньорічної вартості основних засобів, адже вони, як і трудові ресурси, є основними у здійсненні господарської діяльності. Так, у 2013 році вони зменшилися на 137,15 тис. грн. або на 35,67% відповідно 2011 року. На це впливає зношеність основних фондів. Оборотні засоби також зменшилися на 375,5 тис. грн.

Показник фондовіддачі має тенденцію до зростання. У 2013 році він становив 3,47. Це означає, що на одну гривню, вкладену в активи припадає 3,47 грн. доходу. Збільшення фондовіддачі свідчить про деяке покращення використання основних засобів порівняно з минулим роком. Показник фондоозброєності зменшився на 6,03 тис. грн. і у 2013 році становив 19,60 тис. грн. Це означає, що на одного працівника припадало 19,60 тис. грн. основних засобів.

Протягом аналізованого періоду у ПрАТ «ПМК-23» зменшилась матеріаломісткість на 0,07 і становила 1,03. Це означає, що у 2013 році на 1 грн. виробленої продукції та наданих послуг необхідно було витратити 1,03 грн. На підприємстві збільшився показник матеріаловіддачі на 0,06 і в звітному році становив 0,97. Дане збільшення свідчить про те, що у 2013 році на 1 грн. матеріальних ресурсів було виготовлено продукції та надано послуг на 0,97 грн. Така тенденція свідчить про покращення ефективності використання матеріальних ресурсів.

Коефіцієнт оборотності оборотних активів зменшується і у 2013 році він зменшився на 1,71 та становив 4,65. Це означає, що на 1 гривню оборотних активів припадало 4,65 грн. доходу. Зменшення коефіцієнтів оборотності небажане, тому що воно свідчить про зниження ефективності використання підприємством своїх ресурсів.

Що стосується показника продуктивності праці, доцільно відзначити, що він має тенденцію до збільшення і у 2013 році він зріс на 11,99 тис. грн. На це вплинуло непропорційне зменшення працівників та збільшення чистого доходу.

Рентабельність господарської діяльності є важливим показником ефективності. Протягом 2011−2012 рр. даний показник мав від'ємне значення, що є негативною тенденцією, але вже в 2013 році він становив 1,83 грн., що свідчить про ефективність діяльності та покращення відносно попередніх років.

В цілому, можна сказати, що, незважаючи на те, що ПрАТ «ПМК-23» намагається ефективно використовувати основні засобі, існують деякі проблеми, а саме у використанні оборотних активів. Позитивним є збільшення ефективності використання матеріальних ресурсів, що вплинуло на покращення діяльності підприємства та отримання у звітному році прибутку. Загалом, діяльність підприємства покращилась.

Важливим показником при аналізі господарської діяльності будь-якого підприємства є показники ліквідності. Ліквідність або платоспроможність характеризує фінансовий стан, який показує, як швидко підприємство може безперешкодно продати свої активи, одержати гроші і повернути борги у міру настання строку їх повернення. Вона полягає у можливості підприємства швидко розраховуватися за допомогою наявних на балансі активів по своїх зобов’язаннях (пасивах).

Розглянемо показники ліквідності ПрАТ «ПМК-23» у табл. 1.2.

Таблиця 1.2 Показники ліквідності ПрАТ «ПМК-23»

з/п

Показники

Нормат.

значення

2011 р.

2012 р.

2013 р.

Відхилення 2013 р. до 2011 р., +/-

1.

Загальний коефіцієнт покриття

> 2

11,47

3,87

2,05

-9,42

2.

Коефіцієнт швидкої ліквідності

> 1

7,37

2,19

1,93

-5,44

3.

Коефіцієнт абсолютної ліквідності

> 0,2

2,55

1,37

0,17

-2,38

4.

Частка оборотних активів у

загальній сумі активів, %

за

планом

29,38

27,98

53,91

24,53

Загальний коефіцієнт покриття показує, скільки грошових одиниць оборотних активів припадає на кожну грошову одиницю поточних зобов’язань. Коефіцієнт покриття за досліджуваний був більшим за нормативного значення, що вказує на те, що у підприємства існує можливість покриття поточних зобов’язань за рахунок його оборотних засобів. Незважаючи на це, негативним є те, що в 2013 році він знизився по відношенню до 2011 року на 9,42. Підприємству необхідно запровадити заходи, щодо уповільнення темпів зменшення показників ліквідності, адже це зможе призвести до повного погіршення платоспроможності підприємства.

Значення коефіцієнта швидкої ліквідності за звітний рік склало 1,93, що на 5,44 менше за 2011 рік. Це свідчить про те, що за рахунок грошових коштів та очікуваних фінансових надходжень може бути погашено 193% поточних зобов’язань підприємства. Загалом, значення цього показника вказує на те, що ПрАТ «ПМК-23» має можливість повністю погасити поточні зобов’язання за рахунок грошових коштів і очікуваних фінансових надходжень.

Значення коефіцієнта абсолютної ліквідності протягом аналізованого періоду зменшилось з 2,55 до 0,17 і було більшим за нормативне значення у 2011−2012 рр. та меншим за нормативне у 2013 році, тобто відбувалося поступове зменшення даного показника. Це означає, що підприємство спроможне погасити 17% поточної заборгованості за рахунок наявних грошових коштів.

Отже, аналіз показників ліквідності показав, що протягом 2011−2013 рр. показники зменшувалися та були більшими за нормативне значення, що свідчить про платоспроможність підприємства. Недоліком є тенденція до зниження даних показників, незважаючи на позитивний стан платоспроможності ПрАТ «ПМК-23».

Фінансова стабільність підприємства є однією з найважливіших характеристик фінансового стану підприємства. Вона залежить від структури зобов’язань підприємства і характеризується співвідношенням власного і залученого капіталу. Фінансова стійкість передбачає те, що ресурси, вкладені у підприємницьку діяльність, повинні окупитися за рахунок грошових надходжень від господарювання, а одержаний прибуток забезпечувати самофінансування і незалежність підприємства від зовнішніх залучених джерел формування майна (активів). В таблиці 1.3 розраховані показники фінансової стійкості ПрАТ «ПМК-23» за досліджуваний період.

Таким чином, проаналізувавши показники фінансової стійкості, можна зробити висновки, що підприємство є фінансово стійким, показники відповідають нормативному значенню, але, незважаючи на це, недоліком є їх поступове зменшення чи збільшення відносно нормативу, що свідчить про деяке погіршення фінансової стійкості.

Таблиця 1.3 Показники фінансової стійкості ПрАТ «ПМК-23»

з/п

Показники

Нормат.

значення

2011 р.

2012 р.

2013 р.

Відхилення 2013 р. до 2011 р., +/-

1.

Коефіцієнт автономії

> 0,5

0,97

0,93

0,74

-0,23

2.

Коефіцієнт фінансування (співвідношення залученого та власного капіталу)

?1

0,03

0,08

0,36

0,33

3.

Коефіцієнт забезпеченості власними оборотними засобами

?0,1

0,91

0,74

0,51

-0,40

4.

Коефіцієнт довгострокових зобов’язань

0,2 і менше

0,00

0,00

0,00

0,00

5.

Коефіцієнт поточних зобов’язань

0,5 і більше

1,00

1,00

1,00

0,00

Коефіцієнт автономії є більшим за нормативне значення і у 2013 році склав 0,74. Це означає, що сума власного капіталу в загальній сумі майна складає 74%, що є позитивною тенденцією.

Коефіцієнт фінансування протягом досліджуваного періоду був меншим за нормативне, що є нормальним значенням. Протягом аналізованого періоду він збільшився на 0,33 і становив 0,36. Це означає, що на 1 грн. залучених коштів припадає 36 гривень власних, що є позитивною тенденцією.

Коефіцієнт забезпеченості власними оборотними засобами є більшим за нормативне значення у 2013 році він становив 0,51. Протягом досліджуваного періоду він зменшився на 0,40 пункти.

Так як на підприємстві відсутні довгострокові зобов’язання, коефіцієнт довгострокових зобов’язань дорівнює 0, а коефіцієнт поточних зобов’язань? 1.

Таким чином, аналіз фінансової стійкості показав, що підприємство не є залежним від зовнішніх джерел фінансування, що є позитивним для функціонування підприємства, але його зобов’язання дещо збільшилися, про що свідчить поступове погіршення показників.

Ділова активність підприємства у фінансовому аспекті проявляється, насамперед, у швидкості обороту його коштів. Аналіз ділової активності полягає в дослідженні рівнів і динаміки різноманітних коефіцієнтів оборотності. Представимо аналіз показників ділової активності ПрАТ «ПМК-23» (дод. Д).

Проаналізувавши показники ділової активності підприємства, можна зробити висновки, що коефіцієнт оборотності активів збільшився у звітному році порівняно з базовим на 0,36. Його значення у 2013 році становило 1,99 і це означає, що кожна одиниця активів приносила 1,99 грн. доходу.

Коефіцієнт оборотності оборотних активів характеризує відношення чистого доходу до суми оборотних засобів підприємства. Зменшення цього коефіцієнта свідчить про уповільнення обороту оборотних засобів. В нашому випадку цей показник зменшувався та у 2013 році становив 4,65.

Також, збільшення спостерігається й серед інших показників, а саме збільшився коефіцієнт оборотності запасів на 15,12 та становив у 2013 році 27,75. Дана тенденція є позитивною і свідчить про збільшення використання запасів.

Позитивним є збільшення коефіцієнта оборотності власних коштів, що свідчить про збільшення ефективності використання власного капіталу.

Негативним для підприємства є зменшення коефіцієнта дебіторської заборгованості, що свідчить про те, що підприємство повільніше отримує кошти від своїх боржників чи збільшує дебіторську заборгованість. Також, негативним є зменшення коефіцієнта кредиторської заборгованості, що свідчить про уповільнення швидкості оплати заборгованості підприємства.

Загалом, протягом 2011−2013 рр. ділову активність ПрАТ «ПМК-23» можна описати як задовільну, адже деякі показники зменшились, а деякі збільшились. Зменшення показників ділової активності свідчить про менш ефективне використання оборотних активів, дебіторської та кредиторської заборгованості.

Одним з найголовніших показників, які дають змогу оцінити ефективність підприємства є показники рентабельності (таблиця 1. 4).

Таблиця 1.4 Показники оцінки ефективності господарювання підприємства

№ з/п

Показники

Роки

Відхилення

2013 р. до 2011 р., +/-

2011 р.

2012 р.

2013 р.

1.

Рентабельність продукції (послуг)

?9,29

?12,35

6,37

15,66

2.

Рентабельність господарської діяльності

?3,75

?11,49

1,83

5,58

3.

Рентабельність основних засобів

?9,88

?31,75

6,52

16,40

4.

Рентабельність оборотних активів

?28,79

?78,70

8,75

37,54

5.

Рентабельність власного капіталу

?7,51

?23,73

4,56

12,07

6.

Рентабельність залученого капіталу

?361,90

?483,84

20,72

382,62

Як видно з даних табл. 1. 4, за 2011−2012 рр. дані показники ефективності були всі від'ємними, а вже в 2013 році вони збільшилися і мали додатне значення, що свідчить про покращення діяльності підприємства у 2013 році. Рентабельність продукції (послуг) у 2013 році збільшилась на 15,66% і становила 6,37%. Це означає, що на 1 гривню реалізованої продукції та послуг підприємство отримало 6,37 грн. прибутку.

Рентабельність основних засобів у 2013 році збільшилась на 16,40% по відношенню до 2011 року і становила 6,52%. Це означає, що на 1 гривню основних засобів підприємство отримувало 6,52 грн. прибутку.

Рентабельність оборотних активів збільшилась на 37,54% і становила 8,75%, що свідчить про те, що на 1 грн. оборотних активів підприємство отримало 8,75 грн. прибутку.

Рентабельність власного капіталу збільшилась у 2013 році на 12,07% відносно 2011 року і показала, що на 1 грн. власного капіталу приходилось 4,56 грн. прибутку.

Загалом, як показав проведений аналіз показників рентабельності, підприємство у 2013 році працювало ефективно. Всі показники рентабельності є додатними порівняно з 2011−2012 рр.

В ході проведення фінансово-економічного аналізу діяльності підприємства протягом 2011−2013 рр. було визначено, що у звітному році підприємство суттєво покращило свою діяльність відносно попередніх років. Про це свідчить отримання збитку у 2011−2012 рр. та отримання прибутку у 2013 рр. Підприємство є ліквідним та фінансово стійким.

1.2 Дослідження ринку діяльності підприємства ПрАТ «Пересувна механізована колона-23»

Під збутовою політикою ПрАТ «ПМК-23» розуміємо комплекс принципів, методів та заходів, що використовується керівництвом для організації та управління збутовою діяльністю підприємства з метою забезпечення ефективних продажів товарів в межах визначених цільових ринків. Головна мета збутової політики ПрАТ «ПМК-23» — це максимальне задоволення платоспроможного попиту споживачів конкурентоспроможною продукцією задля отримання підприємницького прибутку в поточному періоді та в майбутньому, спрямоване на довготривалу ринкову стійкість організації через створення позитивного іміджу на ринку та визнання з боку громадськості.

Доцільно відмітити, що несприятлива сучасна економічна ситуація негативно позначилася на фінансовому стані підприємств і організацій будівельної галузі. Середнє значення частки збиткових підприємств у загальній кількості будівельних організацій за останні роки склало більше 35%, тобто більше третини всіх підприємств галузі є нерентабельними.

Ще одним важливим фактором, який зумовив збитковість будівельної галузі, стало різке падіння інвестиційної активності в державі. Загальна кількість будівельних підприємств України сьогодні становить 88,737 тис. одиниць, з них великі та середні - 3,6 тис., тобто в основному будівельна галузь України представлена малими підприємствами. Згідно з даними Державної служби статистики України, у державній формі власності у 2013 році перебувало лише 6,2% будівельних підприємств і організацій, більша ж їх частка функціонує на засадах організаційної самостійності. Тому, на сьогоднішній день, можна сказати, що в будівельній галузі своєчасно й послідовно здійснено роздержавлення та розукрупнення підприємств-монополістів, що сприяло створенню конкурентного середовища, зміні принципів побудови взаємовідносин учасників інвестиційного процесу.

Оскільки на даний час будівельна галузь України має нестійку тенденцію розвитку, причиною цього є низка як внутрішніх, так і зовнішніх загроз, які виникають у підприємств галузі, але будівельна галузь є однією з найважливіших галузей промисловості будь-якої індустріально-розвинутої країни, тому потрібно проаналізувати найбільш важливі сильні, слабкі сторони, можливості та загрози розвитку будівельного комплексу, які притаманні більшості підприємствам даної сфери. Для цього слід привести SWOT-аналіз підприємств будівельної індустрії.

SWOT-аналіз є необхідною технологією проведення постійної діагностики ресурсів та можливостей підприємств певних галузей. Суть даного аналізу полягає в розділенні чинників та явищ, що впливають на функціонування та розвиток підприємств на чотири категорії: strengths (сильні сторони), weaknesses (слабкі сторони), opportunities (можливості), threats (загрози) [1].

Матриця SWOT-аналізу для ПрАТ «ПМК-23» наведена в табл. 1.5.

Збір інформації здійснювався з усіх доступних джерел. У першу чергу це внутрішня інформація, огляди ринків. А також вторинна інформація: статті в журналах, реклама конкурентів, Інтернет, довідкові дані про зовнішній та внутрішній стан.

За результатами проведеного SWOT-аналізу можна сказати, що ПрАТ «ПМК-23» має велику кількість слабких сторін та загроз. Основною проблемою є інвестиційна непривабливість підприємства, оскільки інвестори, перш за все звертають увагу на такі показники, як прибутковість, розмір активів, величину виручки від реалізації, а ПрАТ «ПМК-23» хоч і має позитивну тенденцію — зростання виручки від реалізації, що говорить про розширення підприємством його обсягів діяльності, що є сильною стороною, але підприємство має низьку прибутковість та невисокі розміри активів. Також, слабкою стороною є високий ступінь зносу основних фондів.

Таблиця 1.6 Матриця SWOT-аналізу ПрАТ «ПМК-23»

Сильні сторони

Слабкі сторони

1. Висока якість наданих послуг.

2. Нижчі ціни порівняно з конкурентами.

3. Добре вивчений ринок та потреби покупців.

4. Високий ступінь дотримання договірних зобов’язань стосовно кінцевих споживачів.

5. Гарна репутація серед покупців.

6. Зростання обсягу виробництва.

1. Низька інвестиційна привабливість.

2. Низька інноваційна активність, високий ступінь зносу основних фондів.

3. Розміри діяльності надто малі, щоб вплинути на ринкову ситуацію.

4. Низька прибутковість діяльності підприємства.

5. Нестача обігових коштів.

Можливості

Загрози

1. Можливість розширення асортименту

продукції для задоволення потреб споживачів.

2. Високий потенціал ринку збуту в Україні та освоєння нових сегментів ринку.

3. Партнерство з постійними постачальниками якісної сировини та матеріалів

1. Посилення конкуренції на ринку типового будівництва.

2. Загроза підвищення вимог споживачів до продукції.

3. Низька ефективність посування на закордонні ринки.

4. Загроза підвищення курсу іноземної валюти, що зможе призвести на зростання цін на будівельні матеріали та зменшення попиту на будівельну продукцію.

5. Нестабільна політична ситуація в країні та недосконале, часто змінюване законодавство.

Сильними сторонами є те, що даний суб'єкт господарювання має високу якість продукції та дещо нижчі ціни (ПрАТ «ПМК-23» закуповує сировину та матеріали протягом багатьох років у одного постачальника, який надає певні знижки за свою продукцію), що дає йому можливість задоволення потреб споживачів.

Для ПрАТ «ПМК-23» існує велика кількість загроз зовнішнього середовища, основними з яких є: посилення конкуренції на ринку, що може призвести до нерентабельної діяльності підприємства; часто змінюване законодавство, особливо податкове, що призводить до зміни податкових ставок; зростання цін, що може призвести до зменшення попиту на ринку та ін.

Отже, з проведеного SWOT-аналізу для ПрАТ «ПМК-23» можна сказати, що з метою покращення фінансово-господарського стану підприємства необхідно збільшувати розмір обігових коштів, підвищувати інноваційну активність, збільшення якої сприяє додатковому залученню клієнтів, за рахунок чого буде збільшуватися розмір прибутку, а також зростатиме інвестиційна привабливість для кредиторів.

Таким чином, для підвищення ефективності діяльності в даній галузі необхідно більше уваги приділяти стратегії збільшення обсягів фінансування (шляхом залучення вітчизняних та іноземних інвесторів), а також стратегії врахування якості будівництва та якості будівельних матеріалів. Стратегія якості будівництва повинна базуватися на системі екологічного забезпечення, використання сучасних технологій та матеріалів, відповідати нормам стандартизації та успішному залученню кадрового потенціалу. Підвищення якості надання послуг дозволить збільшити продуктивність праці на підприємствах, забезпечить ефективне використання основних фондів, економію сировини, матеріалів, палива та енергії, що в свою чергу сприятиме підвищенню конкурентоспроможності галузі в цілому та його окремих підприємств.

Перед тим, як здійснити маркетинговий аналіз діяльності підприємства, розглянемо асортимент підприємства? продукцію та послуги, які є інструментом здійснення господарської діяльності (дод. Е).

Слід відмітити, що підприємство реалізує не досить об'ємний асортимент виробленої продукції. Спеціалізація ПрАТ «ПМК-23» за останні три роки не змінилась, хоча відбулися певні збільшення та зменшення обсягів товарної продукції, що спричинено особливостями споживчих потреб саме в дані періоди часу.

Так, в 2013 році в структурі товарної продукції найбільшу питому вагу займала виручка від реалізації бетонних розчинів (38,57%), бетонних виробів (16,86%) та виробництво (реконструкція) житлових і нежитлових будівель (25,54%).

Загалом, у 2013 році порівняно з 2011 роком виробництво продукції та її реалізація збільшились. Так, у 2013 році відповідно 2011 року збільшились обсяги товарної продукції за всіма категоріями, окрім виробництва житлових та нежитлових будівель.

Обсяги даної продукції зменшилися на 9,88 тис. грн. або на 3,91%. Виробництво бетонних розчинів збільшилось на 57,12 тис. грн., виробництво бетонних виробів — на 31,45 тис. грн., роздрібна торгівля будівельними матеріалами на 7,45 тис. грн., операції з нерухомістю на 21,12 тис. грн., послуги вантажного транспорту на 4,64 тис. грн.

Наглядно асортимент ПрАТ «ПМК-23» представлений на рис. 1. 2:

Рис. 1.2. Структура асортименту ПрАТ «ПМК-23» у 2013 році

Розглянувши асортимент підприємства, оцінимо виконання з його плану (для цього дані згрупуємо в таблицю дод. Е).

Отже, аналіз даних (дод. Е) вказує на те, що підприємство не виконало свій план. Недовиконання склало 18,1 тис. грн. Темп росту склав 98,13%. Але якщо проводити аналіз виконання плану по кожній асортиментній позиції продукції, то можемо відзначити, що по трьом видам спостерігається перевиконання плану, а саме по виробництву житлових і нежитлових будівель, виробництву бетонних розчинів та по операціям з нерухомістю.

Визначивши сильні та слабкі сторони підприємства, його спеціалізацію та асортимент, розглянемо ринок діяльності підприємства.

Загалом, доцільно відмітити, що діяльність досліджуваного підприємства є дуже актуальною в умовах сьогодення, адже ринок будівельних послуг є необхідним для населення [28, 31]. Будівельний комплекс є однією з основних складових економіки країни. Будівельний комплекс тісно пов’язаний з усіма галузями господарства. За його участю створюється більшість основних виробничих і невиробничих фондів.

Також, він є одним з найважливіших галузей народного господарства, від якої залежить ефективність функціонування усієї системи господарювання в країні. Важливість цієї галузі можна пояснити тим, що вона, напевно, як ніяка інша галузь економіки, створює велику кількість робочих місць і споживає продукцію багатьох галузей народного господарства. Економічний ефект від розвитку цієї галузі полягає у різносторонньому ефекті коштів, вкладених у будівництво. Адже з розвитком будівельної галузі будуть розвиватися: виробництво будівельних матеріалів і відповідного обладнання, машинобудівна галузь, металургія і металообробка, нафтохімія, виробництво скла, деревообробна і фарфоро-фаянсова промисловості, транспорт, енергетика тощо. І, вочевидь, найбільше з усіх інших галузей економіки, будівельна галузь сприяє розвитку підприємств малого бізнесу.

Аналіз ринку діяльності, в якому функціонує ПрАТ «ПМК-23» можна поділити на місцевий, той, який функціонує у межах смт. Макарів та регіональний, який охоплює Київ та інші регіони.

Основний ринок на якому оперує ПрАТ «ПМК-23» — ринок міста в якому воно розташоване — на нього припадає до 80% обороту підприємства, інші проекти можна вважати побічними. Отже, і конкурентну ситуацію варто розглядати в смт. Макарів.

Гостре суперництво спостерігається з боку таких організацій, як ООО «Будленд», ТОВ ПВК «Будівельник», Компанія «ППФ», ФОП «Хохлюк В. В. «, ПП «Довіра», ТОВ «Індустріальна компанія Фесгус».

Підходячи безпосередньо, до аналізу і порівняння підприємств, ми впираємося в проблему дефіциту даних для оцінки. Будівельний ринок дуже непрозорий, причому на всіх рівнях. Компанії починають відкриватися тільки, коли потрібне фінансування з боку, і якщо єдиний спосіб отримати його, залучити з ринку.

На сьогоднішній день, підприємства будівельної галузі смт. Макарів є збитковими [30], підприємство ПрАТ «ПМК-23» також приносило збитки у період 2011−2012 рр., що спричинено великою конкуренцією на міському ринку, який є не великим за обсягами, кризовим станом в економіці, що спричинило не велику можливість споживачів користуватися послугами таких підприємств, адже, основними споживачами ПрАТ «ПМК-23» є просте населення, так як смт. Макарів не є індустріальним чи підприємницьким містом.

Незважаючи на дану тенденцію, яка спостерігається на будівельному ринку смт. Макарів, регіональний ринок будівництва є більш рентабельним та прибутковим. Отже, розглянемо яке місце посідає ПрАТ «ПМК-23» на ринку будівництва Києва та області.

У Київській областi існує тенденція до зростання кiлькостi суб'єктiв господарювання, якi займаються будiвельною дiяльнiстю: за останнiх п’ять рокiв їх кiлькiсть зросла на 51,2%. Протягом 2012 року в областi створено 143 нових пiдприємства, основним видом економiчної дiяльностi яких задекларовано будiвельну дiяльнiсть.

Щорiчно зростає кiлькiсть малих пiдприємств, до яких відноситься й ПрАТ «ПМК-23». Зокрема, за 2007−2012 роки їх кiлькiсть зросла на 37,4%. Про пiдвищення дiлової активностi будiвельних пiдприємств свiдчить зростання кiлькостi реалiзованих об'єктiв у 2012 роцi в порiвняннi з 2011 р. на 49,2%.

Переважна частка обсягiв будiвництва (90,0%) припадає на пiдприємства, що займаються будiвництвом будiвель та споруд. Обсяги робiт таких пiдприємств проти вiдповiдного перiоду попереднього року збiльшились на 5,3%.

За характером будiвництва обсяги робiт розподiлилися таким чином: роботи з нового будiвництва, реконструкцiї та технiчного переозброєння становили 70,0% вiд загального обсягу робiт, iз капiтального та поточного ремонтiв — 25,8% та 4,2% вiдповiдно. Збiльшення обсягiв будiвельно-монтажних робiт спостерiгається у мiсті Києві та більшості районів областi. У мiстi Києві, де виконано 83,7% загальнообласного обсягу робiт, приросту досягнуто за рахунок будівництва торговельних комплексiв, житлових будинкiв, автозаправок i ремонту дорiг.

Фірми, що функціонують на ринку житлового будівництва Київського регіону, можна поділити на три групи: генеральні підрядники; спеціалізовані підрядні організації; підрядні організації вузької спеціалізації. Генеральні підрядники беруть на себе виконання повного комплексу загальнобудівельних робіт: будівельно-монтажних і спеціальних (власними силами із залученням підрядних і субпідрядних будівельних і монтажних організацій). Спеціалізовані підрядні організації обмежують свою діяльність лише визначеною номенклатурою робіт. Виконуючи роботи однієї спеціалізації, залежно від можливостей залучення головних або спеціалізованих підрядних будівельних організацій, вони або виступають самостійними підрядниками, або діють як субпідрядники інших будівельних підприємств. Підрядні організації вузької спеціалізації виконують, зазвичай, певний вид робіт, куди входять монтажно-складальні, будівництво певних видів споруд, встановлення ліфтів, систем опалення, забезпечення електропроводкою та інші подібні роботи. Вони виступають як субпідрядники або у ролі спеціалізованих підрядників. Малі будівельні фірми переважно виконують роботи будь-якого типу, що належать до одного виду спеціалізації. Вони діють як спеціалізовані підрядники або субпідрядники, а також виконують роботи на замовлення, реконструкція, опорядження інтер'єрів тощо.

ПрАТ «ПМК-23» відноситься до спеціалізованих підрядних організацій, оскільки обмежує свою діяльність лише визначеною номенклатурою робіт. Межі будівельного ринку Києва й області досить розмиті, він виглядає неоднорідним як за кількістю функціонуючих на ньому суб'єктів, так і за асортиментно-номенклатурними позиціями робіт як основного виду діяльності фірм, а також його співвідношеннями з неосновними видами діяльності, прибуток від яких є порівнюваним із прибутком від основної діяльності. Основними постачальниками будiвельних матерiалiв для підприємства є: ТОВ «МК-партнер», ТОВ «Фiрма «Вена», ТОВ «ТЦ «Практика», ПП «Консоль». Серед даних постачальників ПрАТ «ПМК-23» найбільше будівельних матеріалів постачає ТОВ «Фірма «Вена». Фірма діє на ринку Києва та Київської області, а також у деяких інших регіонах. Ринок є дуже динамічним та одним з найбільш конкурентних. Існують потужні конкуренти, що виконують аналогічні роботи. Кількість будівельних фірм останніми роками постійно зростає, а також обсяги будівництва. Серед основних конкурентів підприємства є:

? серед будівництва та реконструкції житлових і нежитлових будівель? ПАТ «Київпроект» (м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 16−22), ПрАТ «ІНАП і К» (м. Київ, вул. Червоногвардійська, 20б), Колективне підприємство «Білоцерківський домобудівельний комбінат» (Сквирське шосе, 194, м. Біла Церква, Київська обл.), ПАТ «Шляхово-будівельне управління № 41» (м. Київ, просп. 40-річчя Жовтня, 32), ПАТ «Холдингова компанія «Київміськбуд» (м. Київ, вул. Суворова, 4/6);

? серед виробництва бетонних виробів та бетонних розчинів? ТОВ «З Б Постач Комплекс» (м. Київ, пров. Червонозаводський, 2/13, оф. 1), ТОВ «ТКС Бетон» (м. Київ, вул. Червонопрапорна, 28), ПАТ «Комбінат будіндустрії» (м. Київ, вул. Віскозна, 3), ТОВ «Буд-Бетон» (м. Київ, вул. Здолбунівська, 7г), ПАТ «Завод залізобетонних конструкцій № 1» (м. Київ, вул. Будіндустрії, 5). На рис. 1. 3−1.5 представлена частка ПрАТ «ПМК-23» на ринку виробництва бетонних виробів та бетонних розчинів за 2011−2013 рр.

Рис. 1.3. Частка підприємств на ринку виробництва бетонних виробів та бетонних розчинів м. Києва у 2011 році

Рис. 1.4. Частка підприємств на ринку виробництва бетонних виробів та бетонних розчинів м. Києва у 2012 році

Рис. 1.5. Частка підприємств на ринку виробництва бетонних виробів та бетонних розчинів м. Києва у 2013 році

Як показують дані рис. 1. 3?1. 5, частка досліджуваного підприємства на ринку виробництва бетонних виробів та бетонних сумішей є не великою (3% у 2011?2012 рр. та 4% у 2013 р.). Дана тенденція свідчить про невелике збільшення репутації підприємства на регіональному ринку виробництва бетонних виробів.

На рис. 1.6 представлена місце ПрАТ «ПМК-23» серед підприємств будівництва та реконструкції житлових і нежитлових будівель у 2011?2013 рр.

З рис. 1.6 бачимо, що частка ринку досліджуваного підприємства серед інших підприємств є зовсім маленькою, що спричинено обсягами підприємства, наданими послугами та іміджем на ринку. Протягом досліджуваного періоду вона була незмінною.

Рис. 1.6. Частка підприємств на ринку будівництва та реконструкції житлових і нежитлових будівель м. Києва у 2011?2013 році

Отже, як показує проведений аналіз, досліджуване підприємство функціонує на районному та регіональному ринках, на яких діє безліч конкурентів. На районному ринку підприємство працює не рівні з іншими конкурентами, адже там основним споживачем є звичайне населення, яке менш потребує послуг ПрАТ «ПМК-23». Також, на низькій активності підприємства на ринку позначається кризовий стан економіки, що зменшує купівельну можливість населення. Також, важливою загрозою є існування багатьох подібних компаній. На регіональному ринку ПрАТ «ПМК-23» займає незначні конкурентні позиції, адже воно є малим за розмірами відносно конкурентів, які займають великі частки на ринку. Також, підприємство має постійних постачальників, а ринки збуту зосереджені в основному в межах області. Загалом можна сказати, що ринок підприємства зростає, але, діяльність ПрАТ «ПМК-23» залишається низькою, що спричинено вище вказаними недоліками та особливостями. Будівельний ринок розвивається, але, на ньому існує велика кількість конкурентів, що впливає на діяльність підприємства. Також, недоліком для підприємства є перевищення витрат над доходами, що не дозволяє підприємству залучати нові інвестиції для розширення своєї діяльності та вихід на нові ринки збуту, активізацію діяльності на вже існуючих ринках.

Показать Свернуть
Заполнить форму текущей работой