Ведення аудиту на підприємстві

Тип работы:
Курсовая
Предмет:
Экономические науки


Узнать стоимость новой

Детальная информация о работе

Выдержка из работы

Вступ

Реформування бухгалтерського обліку в Україні, запровадження міжнародних стандартів аудиту потребують удосконалення організації і методики аудиту як важливого напрямку економічної науки і господарської практики. Сьогодні зростає інтерес до практичного використання показників фінансового стану підприємства в управлінні економічними процесами, особливо в галузі інвестування, кредитування, збереження, відчуження, розподілу та перерозподілу власності, а також у формуванні фінансових, податкових відносин і в багатьох інших ситуаціях. Ці показники повинні бути достовірними і підтвердження цієї достовірності належить до компетенції аудиторів. У зв’язку з цим, теорія і практика аудиту показників фінансового стану підприємства є винятково актуальною.

Проблеми організації та методики аудиту знайшли відображення у працях вітчизняних та зарубіжних вчених, зокрема С.М. Бичкової, Ф. Ф. Бутинця, А. М. Герасимовича, Н.І. Дорош, А. Г. Загороднього, З. В. Задорожного, Ф.В. Зайнетдінова, С.Я. Зубілевич, Г. Л. Вознюка, Г. М. Давидова, В. В. Дряхлова, П.І. Камишанова, Р. А. Костирко, Г.І. Костюк, Л.П. Кулаковської, В.В. Німецького, О. А. Петрик, Ю.В. Піча, І.І. Пилипенка, В. С. Рудницького, Т. С. Смовженко, Я. В. Соколова, Б. Ф. Усача, В. О. Шевчука, М. М. Шигун.

Мета курсової роботи полягає у вивченні методики і організації аудиту на досліджуваному підприємстві та обґрунтування напрямків вдосконалення обліку в умовах реформування системи бухгалтерського обліку.

Основними завданнями аудиту є збирання та обробка достовірної інформації про господарсько-фінансову діяльність суб'єкта господарювання і формування на цій основі аудиторських висновків. Завданнями курсової роботи є:

— вивчення способів та методів контролю за веденням обліку та документації на підприємстві;

— вивчення нормативно — законодавчих аспектів організації аудиту;

— вивчення теоретичних та методологічних основ внутрішнього аудиту;

— розгляд проблем внутрішнього аудиту на підприємстві, пошук шляхів їх вирішення;

— вивчення організації та контролю за складанням фінансової звітності на підприємстві;

— за результатами проведеної роботи зробити висновки.

Предметом дослідження є майно та фінансові звіти, що перебувають у розпорядженні підприємства.

Об'єктом дослідження обрано ВАТ «Горохівський цукровий завод».

Загальнонауковими методами аудиту є: аналіз і синтез, індукція і дедукція, аналогія і моделювання, абстрагування і конкретизація, системний аналіз, функціонально-вартісний аналіз, органолептичні методи (інвентаризація, контрольні заміри, вибіркові й суцільні спостереження, технологічний та хіміко-технологічний контроль, експертизи, службові розслідування, експеримент).

При виконанні курсової роботи застосовувалися наступні методи:

— аналіз;

— дедукція;

— інвентаризація;

— контрольні заміри;

— вибіркові спостереження.

облік документація аудит фінансовий звітність

Розділ 1. Теоретичні і нормативні основи організації аудиту

Аудиторська діяльність є сферою підприємництва аудиторських фірм або приватних аудиторів, яка включає організаційне і методичне забезпечення аудиту, його практичне здійснення у формі надання різноманітних аудиторських послуг.

Аудиторські послуги можуть надаватися у формі аудиторських перевірок та пов’язаних з ними експертиз, консультацій з питань бухгалтерського обліку, звітності, оподаткування, аналізу фінансово-господарської діяльності та інших видів економіко-правового забезпечення підприємницької діяльності фізичних та юридичних осіб.

Забороняється займатися наданням аудиторських послуг органам державної виконавчої влади, виконавчим органам місцевих Рад народних депутатів, контрольно-ревізійним установам, що мають державно-владні повноваження, а також окремим особам, яким законами України заборонено здійснювати підприємницьку діяльність.

Сертифікований аудитор може займатись аудиторською діяльністю індивідуально, або створити аудиторську фірму з дотриманням вимог чинного законодавства [1].

Аудиторські фірми можуть створюватися на основі будь-яких форм, власності. Загальний розмір частки засновників (учасників, акціонерів) аудиторської фірми, які не є аудиторами, у статутному капіталі не може-перевищувати 30%. Аудиторська фірма має право здійснювати аудиторську діяльність ляше за умови, коли в ній працює хоча б один сертифікований аудитор. Керівником аудиторської фірми може бути тільки сертифікований аудитор [3].

Аудиторські фірми здійснюють свою діяльність відповідно до статутних документів, затверджених і зареєстрованих у встановленому порядку. Виконують аудиторські послуги вони із залученням штатних і позаштатних працівників і погодинною оплатою або в порядку сумісництва на штатних посадах.

Портфель замовлень на аудиторські послуги формується за договорами, а також замовленнями, що надходять від підприємств, підприємців та ін. За портфелем замовлень аудиторська фірма складає плани своєї діяльності на календарний рік із розбиванням на квартали. На правах юридичної особи аудиторська фірма затверджує самостійно плани своєї діяльності, здійснює взаємовідносини з бюджетом, банками та замовниками аудиторських послуг.

Законодавством передбачені права і обов’язки аудиторських фірм і аудиторів, які здійснюють аудиторську діяльність.

Аудитор -- це висококваліфікований спеціаліст, який володіє методологією фінансово-господарського контролю і аудиту, бухгалтерським обліком, аналізом господарської діяльності, статистикою, фінансовою і банківською справою, а також має необхідну професійну підготовку у галузі юриспруденції, судово-бухгалтерської експертизи, методології економічних досліджень, технології виробництва. Підготовку аудиторів здійснюють економічні вузи із числа осіб, які мають звання бакалавра. Аудиторською діяльністю вони можуть займатися при наявності сертифіката, виданого Аудиторською палатою України на встановлений строк. Після закінчення строку чинності сертифіката аудитор підлягає атестації для одержання сертифіката на наступний п’ятирічний або інший строк [9].

Права і обов’язки аудиторів визначені законодавством і нормативними актами з питань аудиторської діяльності (табл.1.1.). Аудитори, як суб'єкти підприємницької діяльності, можуть займатися аудиторською діяльністю індивідуально або в аудиторських фірмах, при наявності кваліфікаційного свідоцтва (сертифіката) і ліцензії, виданих у передбаченому законодавством порядку. Вони мають право займатися аудиторською діяльністю при наявності договірних стосунків із підприємствами і організаціями або завдання на проведення аудиту, виданого аудиторською фірмою. До аудиторської перевірки не може бути залучена особа, яка має родинні зв’язки з керівником підприємства або веде з ним підприємницьку діяльність.

Нормативна і законодавча база з питань аудиторської діяльності

Таблиця 1.1.

1

Закон України «Про банки і банківську діяльність» від 15. 03. 2006, № 3541−4 (Остання редакція від 14. 04. 2006 на підставі 3541−15)

Стаття 28. Рішення про реорганізацію банку, крім перетворення має містити інформацію про:

4) Призначення незалежного аудитора, що має сертифікат НБУ;

Стаття 69. Фінансова звітність банків, що подається до НБУ, має бути щорічно перевірена аудитором. Аудиторська перевірка банку здійснюється аудитором, який має сертифікат НБУ на аудиторську перевірку банківських установ.

2

Закон України «Про господарські товариства» від 19. 09. 1991. р. № 1576−12(Остання редакція № 2459−4(2459−15)від0303. 2005р.)

Стаття 18. Достовірність та повнота річної фінансової звітності товариства повинні бути підтверджені аудитором.

Стаття 20. Достовірність і повнота ліквідаційного балансу повині бути підтверджені аудитором.

3

Закон України «Про приватизацію державного майна» від 4. 03. 1992р. № 2163−12(Остання редакція № 3370−4(3370−15)від 19. 01. 2006р.)

Стаття11. Обовязкове проведення аудиторської перевірки фінансової звітності підприємства, що приватизує ця (за винятком об'єктів малої приватизації)

4

ЗУ «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом «від 14. 05. 1992р. № 2343−12

Стаття11. Господарський суд в ухвалі про порушення справи про банкрутство може зобов’язати боржника подати аудиторський висновок або провести аудит. Якщо у боржника не має для цього коштів, господарський суд може призначити проведення аудиту за рахунок кредитора лише за згодою останнього.

5

ЗУ «Про заставу» від 2. 10. 1992р. № 2654−12 (Остання редакція 28. 01−4(2801−15)від 06. 09. 2005р.)

Стаття 12. При укладані договору за згодою сторін або на вимогу однієї зі сторін може бути проведена аудиторська перевірка достовірності та повноти балансу або фінансового стану відповідної сторони договору застави та оцінки предмета застави відповілно до законодавства.

6

ЗУ «Про сільськогосподарську кооперацію» від 17. 07. 1997 р. № 469/97 — ВР (остання редакція № 1929−4 (1929−15) від 29. 06. 2004р.)

Стаття 38. Повнота і достовірність ліквідаційного балансу повинні бути підтверджені аудиторами.

7

ЗУ «Про угоди про розподіл продукції» від 14. 09. 1999р. № 1039−14 (остання редакція № 3370−4 (3370−15) від 19. 01. 2006р.)

Стаття 25. Річний баланс і звітність інвестора про діяльність, пов’язану з виконанням угоди про розподіл продукції, підлягають обов’язковій щорічній аудиторській перевірці.

8

ЗУ «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23. 02. 2006р. № 3480−4

Стаття 30. Проспект емісії цінних паперів підписується керівником емітента, аудитором та засвідчується печаткою емітента.

9

ЗУ «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» від 09. 07. 2003р. № 1058−4

Стаття 66. За рішення голови Наглядової ради на розгляд її засідання виноситься питання про проведення перевірки діяльності Пенсійного фонду членами Наглядової ради або незалежним аудитором.

Результати аудиторської перевірки аудитор оформляє висновком про якість складеної замовником бухгалтерської звітності і декларації про фінансово-господарську діяльність. У випадках неналежного стану бухгалтерського обліку у замовника аудитор на поданий звіт висновок не складає. Після ліквідації недоліків у бухгалтерському обліку провадиться повторний аудит, який оформляють окремим висновком, що підтверджує достовірність бухгалтерського обліку, балансу і звітності суб'єкта підприємницької діяльності. Одночасно у висновку аудитора зазначається стан бухгалтерського обліку відносно своєчасності і правильності відображення господарської діяльності. При цьому вказується, чи відповідає первинна документація з обліку типовим формам, затвердженим статистичними органами, або спеціалізованим формам, затвердженим міністерствами і відомствами [13].

Висновком оформляються аудитором виконані роботи, передбачені договором із замовником. До них можна віднести аудит фінансового стану господарюючих суб'єктів або аудиторської оцінки інвестиційних проектів чи стартової вартості майнових комплексів, що виставляються на аукціон, та ін. Згідно з нормами аудиту (стандарт затверджений Аудиторською палатою України) виконану аудитором роботу можна оформити спеціальним звітом. На практиці проведення аудиту здебільшого оформляється спеціальним актом, який містить дослідну частину і висновки з питань, поставлених замовником.

Аудитор має право при виконанні договірних зобов’язань з дозволу замовника:

1) перевіряти первинну документацію з обліку фінансово-господарської діяльності замовника, облікові регістри, провадити інвентаризацію коштів у касах, цінних паперів, ма­теріальних цінностей, вимагати від посадових осіб пояснення з питань, які поставлені на вирішення аудитора замовником;

2) одержувати необхідну для аудиту інформацію від третіх осіб (банків, постачальників та ін.);

3) залучати для роботи на договірній основі фахівців, крім осіб, що працюють у замовника, перебувають з ним у родинних стосунках або ведуть спільний бізнес. Крім того, аудитор має право самостійно визначати методичні прийоми і процедури аудиту, керуючись при цьому чинним законодавством, існуючими нормами і стандартами, умовами договору із замовником, професійними знаннями та досвідом власної роботи.

У процесі розвитку аудиторської діяльності відбувається еволюція методики та техніки аудиту, його періорієнтація із виявлення помилок, зловживань, шахрайств на підтвердження законності, об'єктивності фінансової звітності. Викриття шахрайства не є метою аудиторської перевірки і розглядається аудиторською фірмою чи аудитором лише як одна з причин помилок у фінансовій звітності. Аудиту підлягають зони підвищеного ризику, тому при аудиті розглядають лише помилки, що суттєво впливають на рішення користувачів [19].

На керівництво аудиторських фірм та незалежних аудиторів, що здійснюють аудиторську перевірку, покладена відповідальність за організацію ефективної системи внутрішнього контролю.

Основну увагу внутрішньому аудитору слід приділяти перевірці тих показників фінансово-господарської діяльності підприємства, які можуть позитивно вплинути на ефективність виробництва. Така перевірка має спрямовуватись на попередження (профілактику) відхилень від нормативно-правових актів чи зловживань. Важливо також ретельно дослідити ті господарські операції, які мають бути документально оформлені й своєчасно відображені в облікових регістрах та у фінансовій звітності.

Отже, внутрішній аудит контролює раціональне витрачання матеріальних, трудових та фінансових ресурсів, дотримання законності господарських операцій, виявлення допущених зловживань чи порушень.

На промислових підприємствах за допомогою внутрішнього аудиту одночасно здійснюється технічний нагляд за виробничим процесом і якістю продукції. Він передбачає попередній контроль на стадії розгляду первинних документів, під час візування договорів, наказів, кошторисів. У такому разі цей аудит претендує на роль профілактичного засобу. Поточний контроль здійснюється під час реєстрації господарських операцій та інвентаризації. Наступний контроль проводиться на стадії узагальнення й аналізу облікової та звітної інформації.

Таким чином, внутрішній аудит є системним і суворо документальним, безперервним, універсальним (суцільним) заходом.

Орієнтовані основні методологічні положення щодо організації внутрішнього аудиту полягають у тому, що насамперед слід комплектувати штат внутрішніх аудиторів, відтак оптимально розподілити контрольні функції, виробити методичні вказівки з питань внутрішнього аудиту.

На мою думку, на підприємствах повинні складатися графіки здавання звітів матеріально відповідальними особами, а також графіки передачі документів на автоматизовану обробку.

Не менш важливо розробити проекти планів проведення інвентаризації готівкових коштів, матеріальних цінностей, розрахунків.

Внутрішньому аудиту доцільно забезпечити співпрацю з юрисконсультом з питань дотримання законів, положень (стандартів) бухгалтерського обліку, Плану рахунків та Інструкції про його застосування, Інструкції з інвентаризації, Положення про ведення касових операцій тощо.

До основних функцій внутрішнього аудиту відносяться:

— контроль за правильністю оформлення, приймання і відпуску матеріальних цінностей, їх оприбуткування, видачі й перерахування готівкових коштів, створення і витрачання власного капіталу;

— контроль за дотриманням правил штатно-фінансової дисципліни, правильним створенням і розподілом прибутків.

Перелік контрольних функцій внутрішнього аудиту слід оформляти відповідним наказом керівника підприємства.

Структура внутрішнього аудиту підприємства включає три елементи:

— умови проведення аудиту;

— систему бухгалтерського обліку;

— процедури аудиту.

Кожний елемент розуміють як наявність правил, процедур, методики та документації, розроблених для захисту своїх коштів, отримання надійної інформації з фінансів, підвищення ефективності роботи і дотримання відповідних вимог. У поєднанні всі перераховані елементи структури внутрішнього аудиту забезпечують підприємству зниження небажаного ризику ділової і фінансової діяльності, а також ризику помилок у бухгалтерському обліку.

Внутрішній аудит здійснюється або на основі рішення органів управління фірми, або відповідно до порядку, встановленого законодавством [22].

Він є складовою внутрішнього контролю і здійснюється за рішенням органів управління фірми для контролю й аналізу господарської діяльності.

Об'єкти внутрішнього аудиту:

— стан і ведення бухгалтерського обліку;

— фінансова звітність;

— стан необоротних і оборотних активів;

— забезпеченість підприємства власними обіговими коштами;

— фінансова стійкість підприємства;

— система управління на підприємстві;

— робота економічних і технічних служб підприємства;

— правильність визначення доходу, що підлягає оподаткуванню;

— планування, нормування;

— внутрішній контроль;

— виробничо-господарська діяльність;

— достовірність кошторисної документації;

— стан розрахункових операцій;

— рівень професійної освіти;

— дотримання українського законодавства підрозділами підприємства;

— система оподаткування на підприємстві.

При проведенні аудиту виділяють такі етапи:

1) підготовчий

2) складання листа-зобов'язання стосовно завдання з підготовки інформації

3) планування (вивчення системи внутрішнього контролю, уточнення аудиторського ризику та стратегії аудиту, розробка плану і програми аудиту і витрат часу)

4) процес аудиторської перевірки:

— здійснення аудиту, оцінка і тестування системи внутрішнього контролю

— підтвердження залишків на рахунках бухгалтерського обліку, стратегія низького ризику

— заключні процедури

5) підготовка аудиторського висновку та його підписання (заключний етап).

У процесі здійснення кожного етапу аудиторської перевірки необхідно визначити вибіркові дослідження, ретельно спланувати забезпечення виконання всіх процедур з метою виключення можливості написання невірного висновку.

Різні науковці по різному дають визначення поняттю «аудит». Більш детально це наведено у таблиці 1.2.

Визначення поняття «аудит»

Таблиця 1.2.

Джерело

Визначення поняття «аудит»

Адамс Р. Основы аудита: Пер. с англ. Ю. А. Ариненко и др. — М.: Аудит: Изд. Об — ник «ЮНИТИ», 2009. — 398 с.

Аудит бути визначений як діяльність по здійсненню необхідної суспільству послуги з метою підтвердження опублікованої фінансової звітності підприємства з обмеженою відповідальністю.

Аренс А., Лоббек Д. Ж. Аудит: Пер. С англ.; Гл. Редактор серии проф. Я. В. Соколов. — М.: Финансы и статистика, 2007. — 560 с.: ил.

«аудит — це процес, за допомогою якого компетентний незалежний працівник нагромаджує та оцінює свідчення про інформацію, що підлягає кількісній оцінці і належить до специфічної господарської діяльності, щоб визначити і виразити у своєму висновку ступінь відповідності цієї інформації встановленим критерієм»

Додж Рой. Краткое руководство по стандартам и нормам аудита. М. ФиС, ЮНИТИ, 2008

Аудит — це незалежна перевірка і висловлення думки про фінансовий звіт підприємства

Робертсон Д. Аудит. Перев. с англ. — М.: КРМЕ, Аудиторская фирма «Контакт», 2010. — 496 с.

Аудит — це процес зменшення до сприятливого рівня інформаційного ризику для користувачів фінансових звітів

Аксененко А. Д. Аудит: Современная организация и розвития //Бухучет, № 7, 2009

Аудит представляє собою незалежну експертизу і аналіз публічної фінансової звітності господарюючого субєкту уповноваженими на те особами з метою визначення її достовірності, повноти і реальності, які представляються до ведення бухгалтерського обліку і утворення фінансової звітності, а також інші напрями контрольної роботи

Андреев В. Д. Практический аудит: Справочное пособие. — М.: Економика, 2010. — 366 с.

Аудит — це незалежна перевірка фінансових звітів чи фінансової інформації, що відноситься до об'єкта, з метою отримання висновків

Білуха М. Т. Курс аудиту: Підручник. — 2-ге вид. перероб. — К.: Вища шк.: Т — во «Знання», КОО, 2008. — 574 с.

Аудит — це незалежна форма аудиторського контролю, що надається суб'єктам підприємницької діяльності на договірних засадах з питань ефективності господарювання і достовірності її відображення в бухгалтерському обліку та звітності

Сухарева Л., Дмитренко І. Аудит: Про терміни і термінологію// Бухгалтерський облік і аудит. — 2006. — № 9. — С. 8 — 10.

Аудит — це система взаємопов'язаних контрольних дій незалежних суб'єктів (аудиторів), здійснюваних на контрактних і платних засадах з метою діагностування та оцінки фінансово-господарської діяльності підприємств усіх форм власності з погляду доцільності і достовірності здійснених господарських операцій, відображених в обліку і звітності; ступеня відповідності їх чинному законодавству

Зубілевич С.Я., Голов С. Ф. Основи аудиту. — Київ: Ділова Україна, 2007. — 375 с.

Аудит — це процес, що зменшує до прийнятного рівня інформаційний ризик користувачів фінансової звітності

Кулаковська Л.П., Піча Ю. В. Основи аудиту: навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти. — Львів: Піча Ю.В.; «Каравела»; Львів: «Новий Світ — 2000», 2007. — 504 с.

Аудит — це незалежна експертиза обліку, фінансової звітності та висловлення думки аудитора щодо повноти, законності та достовірності відображених в них фінансово-господарських операцій господарюючого суб'єкта

Розділ 2. Організаційно-технологічна характеристика підприємства і оцінка системи внутрішньогосподарського контролю

2. 1 Загальна характеристика підприємства ВАТ «Горохівський цукровий завод»

Відкрите акціонерне товариство «Горохівський цукровий завод» засноване відповідно до рішення засновників від 29 листопада 1996 року шляхом перетворення орендного підприємства «Горохівський цукровий завод» у відкрите акціонерне товариство згідно із Законом України «Про особливості приватизації майна в аграрному комплексі» від 10 липня 1996 року та Декрету Кабінету Міністрів України від 20 травня 1993 року № 57 «Про приватизацію цілісних майнових комплексів державних підприємств та їхніх структурних підрозділів, зданих в оренду».

Місцезнаходження товариства: Україна, 45 744, Волинська обл., Горохівський район, смт. Мар’янівка, вул. Незалежності, 13.

Товариство є юридичною особою, має відокремлене майно, самостійний та зведений баланс, розрахунковий, валютний та інші рахунки в українських та іноземних банках, товарний (торговий, фірмовий) знак, печатку зі своїм найменуванням на українській мові. Товариство має право укласти угоди, в тому числі договори (контракти), зокрема договори купівлі продажу, підряду, страхування майна, перевезень, зберігання, доручення і комісії та інші, може від свого імені набувати майнових і особистих немайнових прав і нести обов’язки, бути позивачем і відповідачем в суді, арбітражному суді, третейському суді.

«Горохівський цукровий завод» є акціонерним товариством відкритого типу, акції якого можуть розповсюджуватись шляхом відкритої підписки, продажу у встановленому порядку відповідно до чинного законодавства України та Статуту підприємства.

Акціонерами товариства є фізичні і юридичні особи, які мають право власності на акції товариства.

Товариство несе відповідальність по своїх зобов’язаннях усіма видами свого майна. Акціонери несуть відповідальність по зобов’язаннях товариства тільки у межах вартості належних їм акцій, при цьому акціонери, які не повністю сплатили вартість акцій, несуть відповідальність у межах повної суми їм акцій, включаючи несплачену частину. Товариство самостійно визначає свою організаційну структуру і затверджує свої внутрішні документи. Товариство має право у порядку, визначеному чинним законодавством створювати як на території України, так і за її межами філіали, представництва, дочірні підприємства, а також спільні підприємства, бути учасником асоціацій, концернів та інших об'єднань.

Метою діяльності Товариства є одержання прибутку (доходу) від здійснення виробничої, комерційної, посередницької діяльності, надання послуг, науково-технічного і матеріального забезпечення в сфері торгівлі, та здійснення Іншої діяльності у відповідності та на умовах визначених чинним законодавством та Статутом підприємства.

Предметом діяльності Товариства є:

— виробництво цукру-піску з цукрового буряка;

— оптова та роздрібна торгівля;

— виготовлення обладнання, запасних частин та інструменту;

— виконання будівельно-монтажних робіт по створенню об'єктів виробничого, соціального, культурного, побутового, комунального та сільськогосподарського призначення;

— виробництво та реалізація товарів народного споживання;

— надання послуг населенню;

— експортно-імпортні операції з товарами та послугами;

— здійснення оптової та роздрібної торгівлі, торговельно-заготівельної, посередницької та комерційної діяльності;

— лізингові операції;

— експорт та імпорт товарів і капіталів;

— товарообмінні (бартерні) операції та інша діяльність, побудована на формах зустрічної торгівлі;

— надання транспортно — експедиційних послуг в тому числі під час перевезень зовнішньоторговельних і транспортних вантажів;

— надання послуг по зберіганню та переробці вантажів;

— придбання, оренда, ремонт та здача в оренду приміщень, споруд, а також обладнання та іншого майна, в тому числі засобів виробництва;

— організація та проведення оптової і роздрібної комерційної і комісійної торгівлі продукцією та промисловими товарами як власного виробництва, так і продукцією, що виготовлена іншими підприємствами, підприємствами, кооперативами, товариствами, малими підприємствами, підприємцями;

— переробка та реалізація відходів виробництва, технічної сировини, комерційне посередництво, інноваційна та інша діяльність;

— інша діяльність не заборонена чинним законодавством.

Статутний фонд Товариства становить 8 985 030,00 гривень (вісім мільйонів дев’ятсот вісімдесят п"ять тисяч тридцять гривень). Весь статутний фонд розділено на 35 940 120 акцій (тридцять п"ять мільйонів дев’ятсот сорок тисяч сто двадцять) номінальною вартістю 25 коп. (двадцять п’ять копійок) кожна. Товариство має право збільшувати або зменшувати розмір статутного фонду. Збільшення Статутного фонду можу бути здійснено тільки після повної оплати всіма акціонерами своїх акцій.

Збільшення Статутного фонду здійснюється шляхом:

— випуску нових акцій;

— збільшення номінальної вартості раніше випущених акцій.

Зменшення Статутного фонду здійснюється шляхом:

— зменшення номінальної вартості раніше випущених акцій;

— зменшення кількості акцій шляхом викупу частини акцій у їх власників та анулювання цих акцій.

Рішення про зміну розміру статутного фонду набирає чинності з моменту внесення цих змін до державного реєстру.

На базі частки відокремленого майна ВАТ «Горохівський цукровий завод» створене дочірнє підприємство ДВКП «Горохів-Агротехцентр МТС», яке знаходиться за адресою смт. Мар’янівка, вул. Незалежності, 13.

Основним видом діяльності дочірнього підприємства є вирощування цукрових буряків та надання послуг сільськогосподарським товаровиробникам у вирощуванні цукрових буряків.

ВАТ «Горохівський цукровий завод» — це сучасне промислове підприємство потужністю 4500 тонн переробки цукрових буряків на добу. Всі основні технологічні процеси автоматизовані, прийомка і облік продукції комп’ютеризовані.

Товариство відноситься до підприємства із сезонним характером виробництва, що пов’язане із заготівлею та переробкою цукрових буряків. В структурі товарної продукції виробництво цукру-піску становить 94,8%.

Сировинна зона підприємства розташована в адміністративних районах Волинської та Рівненської областей. Здавачами цукрових буряків є сільськогосподарські товаровиробники Івано-Франківської області. В структурі постачальників цукрових буряків 42% становлять колективні сільськогосподарські підприємства, 1,8% - фермери і організації, 56,6% -населення.

Основними споживачами продукції підприємства є кондитерські фабрики, комерційні фірми.

Враховуючи технологію виробництва цукру-піску підприємство розділене на цехи і дільниці, які в процесі виробництва тісно взаємопов'язані між собою.

Основні виробничі цехи і дільниці (відділи): бурякопереробний, сокоочисний, продуктовий, ТЕЦ, газпіч, електроцех, цех КВПІА, цех залізничного транспорту, мехмайстерня, відділ постачання і збуту готової продукції, цех очисних і зовнішніх споруд, бурякопункт, охорона.

До основних цехів ВАТ «Горохівський цукровий завод» відносяться

(рис. 2. 1):

— Бурякопереробний цех;

— Сокоочисний цех;

— Продуктовий цех;

— ТЕС і газові печі;

— Електроцех;

— Лабораторія КВПіА.

/

Рис. 2.1. Основні цехи ВАТ «Горохівський цукровий завод».

До допоміжних та обслуговуючих цехів відносяться (рис. 2. 2):

— Відділ заготівлі сировини;

— Зовнішні і очисні споруди;

— Механічна майстерня;

— Цех залізничного транспорту;

— Рембуддільниця;

— Цех мішкотари;

— Відділ охорони;

— Оздоровчий пункт;

— Роздрібна торгівля і громадське харчування.

/

Рис. 2.2. Допоміжні та обслуговуючі цехи ВАТ «Горохівський цукровий завод».

Приймання цукрових буряків, розвантаження, облік, визначення його якісних показників здійснюється на призаводському буряколункті. В бурякопереробному цеху проводиться очистка і мийка бурякосировини, різка на стружку і висолодження бурякової стружки. В результаті висолодження отримують буряковий сік і сирий жом, який реалізується для потреб сільського господарства.

В сокоочисному цеху проводиться подальша фільтрація і очистка бурякового соку, а також його згущення.

В продуктовому цеху сироп проходить процес варки і кристалізації, проводиться центрифугування утфелів і виділення патоки. Отриманий вологий цукор подається в сушку, де набуває параметрів згідно державних стандартів. А отримана в процесі переробки патока реалізується споживачам.

ТЕЦ (теплоелектроцентраль) є серцевиною заводу. Вона забезпечує технологічний процес тепловою і електричною енергією.

Газпіч служить для виробництва вапнякового молока, яке використовується для очищення бурякового сиропу.

Підприємство має власні під'їздні колії розгорнутою довжиною 4,1 км і тепловози для подачі вагонів на станцію.

Щодо організаційна структури ВАТ «Горохівський цукровий завод», то вона складається із таких службових відділів (рис. 2.3.):

— Відділ економіки і заробітної плати;

— Бухгалтерська служба;

— Служба організації основного виробництва;

— Служба головного технолога;

— Відділ кадрів;

— Відділ постачання.

2.2 Аналіз основних показників діяльності підприємства

Проаналізуємо діяльність підприємства протягом 2007−2009 років за фінансовою звітністю, поданою в Додатку, А (Баланс) та Б (Звіт про фінансові результати), за вказані роки.

Таблиця 2. 1

Основні показники виробничо-господарської діяльності

ВАТ «Горохівський цукровий завод» за період 2007−2009 рр.

№ з/п

Показники

Звітні роки

Відносне відхилення

2007

2008

2009

2008/

2007

2009/

2008

1

2

3

4

5

8

9

1

Власний капітал, тис. грн.

2405,7

19 298

18 921

702,21

-1,95

2

Обсяг товарної продукції, тис. грн.

59 292,8

106 261

19 067

1691,98

-82,06

3

Виручка від реалізації продукції, тис. грн.

309 067,3

238 943

162 637

-22,69

-31,93

4

Собівартість реалізованої продукції, тис. грн.

305 891,0

240 361

160 747

-21,42

-33,12

5

Валовий прибуток, тис. грн.

3176,3

-1418

1890

-44,64

133,29

6

Чистий прибуток (збиток), тис. грн.

1376,3

-4753

-377

-345,35

92,07

7

Фонд оплати праці, тис. грн.

4032,9

4092

919

1,46

-77,54

8

Середньооблікова чис-ть працюючих, чол.

394

276

190

-29,95

-31,16

1

2

3

4

5

6

7

9

Середньомісячна зарплата, грн.

852,98

1235,51

403,07

44,85

-67,38

10

Середньорічна вартість основних засобів, тис. грн.

81 180,2

117 063

128 630,5

44,20

9,88

11

Вартість оборотних коштів підприємства, тис. грн.

195 254,2

313 192

425 609

60,40

35,89

12

Продуктивність праці, тис. грн. /чол.

150,49

385,00

100,35

155,83

-73,94

13

Рентабельність власного капіталу, %

57,21

Показники не обраховуються, так як діяльність підприємства є збитковою

14

Рентабельність основної діяльності, %

2,32

15

Рентабельність виробничих фондів, %

1,69

16

Дебіторська заборгованість, тис. грн.

123 914,7

266 848

369 746

2066,91

38,56

17

Кредиторська заборгованість, тис. грн.

8672,7

13 243

13 969

52,70

5,48

Табл. 2.1 показує основні показники виробничої діяльності підприємства.

Власний капітал підприємства в 2008 році зріс на 702,21% проти 2007 року, а в 2009 році -знизився на 1,95%. Отже, на кінець 2009 року підприємство на 1,95% використало власного капіталу для подальшої роботи.

Обсяг товарної продукції в 2007 році складав 59 292,8 тис. грн., в 2008 — на 1691,98% більше, ніж в 2007 р. В 2009 році обсяг товарної продукції скоротився на 82,06% проти показників 2008 року. Отже, обсяги виробництва є практично замороженими. В 2008 та 2009 роках підприємство не працювало, а лише підтримувало виробничі потужності в робочому стані.

Виручка від реалізації продукції в 2007 році становила 309 067,3 тис. грн., в 2008 році вона знизилась на 22,69% проти 2007 року. В 2009 р. виручка знову знизилась на 31,93% проти показника 2008 р. На це вплинула політика зростання ціни продажу продукції із-за інфляції, а також невисокий врожай цукрових буряків в 2008—2009 рр.

Собівартість продукції зростає постійно. В 2007 році вона становила 305 891,0 тис. грн., в 2008 році - знизилась на 21,42% проти минулого року, а в 2009 році - ще на 33,12% проти показника 2008 р. На зниження собівартості продукції впливають всі показники як внутрішнього, так і зовнішнього оточення, що зумовлює необхідність проведення факторного аналізу всіх чинників, особливо зниження темпів виробництва.

Валовий прибуток підприємства в 2007 році становив 3176,3 тис. грн. В 2008 році він переріс в збиток в сумі 1418,0 тис. грн., а в 2009 році - знову в прибуток — зріс на 133,29% проти збитку 2008 року.

Підприємство отримувало чистий прибуток лише в 2007 році - в розмірі 1376,3 тис. грн. В 2008 році підприємство мало збитку 4753 тис. грн., але мв 2009 році підприємство отримало менший збиток на 92,07%.

Протягом аналізованих років підприємство утримувало 394, 276 та 190 працівників відповідно, які мали таку середньорічну продуктивність праці: 150,49; 385,00 та 100,35 тис. грн. /чол. Продуктивність зростає завдяки повному оновленню автоматизованих ліній по виготовленню цукру, де ручна праця практично відсутня, всі нормативи з охорони праці дотримані і виробництво є умовно безпечним.

Показники рентабельності ми розрахували лише за 2007 рік, так як в наступні роки підприємство було збитковим.

Таким чином, ми можемо зробити висновок, що підприємство має фінансовий та ресурсний потенціал для розвитку, але воно за особливістю роботи залежить від розвитку цукрової галузі, від забезпечення сировиною головним чином від приватних фермерів. А ті, в свою чергу, не отримують бажаного прибутку від здавання сировини, так як мають великі затрати поки виростять буряк. Тому на великих площах вирощують більш рентабельну продукцію.

Показники майнового стану підприємства, розраховані в табл. 2. 2, свідчать про такі явища на підприємстві: майно зростає у вартості в 2008 році на 141 608,9, а в 2009 році - ще на 110 315 тис. грн. На його ріст впливає зростання основних засобів і оборотних коштів.

Основні засоби зростають у вартості на 25 518,3 тис. грн. у 2008 році, але знижуються на 2437 тис. грн. у 2009 році.

Таблиця 2. 2

Загальна оцінка стану майна ВАТ «Горохівський цукровий завод»

за 2007−2009 рр.

№ п/п

Показник

2007

2008

2009

Абсолютне відхилення. +/-

2008- 2007

2009- 2008

1.

Усього майна (валюта балансу), тис. грн.

301 432,1

443 041

553 356

141 608,9

110 315

2.

Основні засоби і необоротні активи, тис. грн.

104 330,7

129 849

127 412

25 518,3

-2437

3.

Основні засоби і необоротні активи у % до майна

34,61

29,31

23,03

-5,30

-6,28

4.

Оборотні активи (оборотний капітал), тис. грн.

195 254,2

313 192

425 609

117 937,8

112 417

5.

Оборотні активи у % до майна

64,78

70,69

76,91

5,91

6,22

6.

Готова продукція, тис. грн.

15 879,0

1010

11 404

-14 869

10 394

7.

Готова продукція у % до оборотного капіталу

5,27

0,23

2,06

-5,04

1,83

8.

Дебіторська заборгованість, тис. грн.

13 125,7

3572

183 512

-9553,7

179 940

9.

Дебіторська заборгованість у % до оборотного капіталу

4,35

0,81

33,16

-3,54

32,35

10.

Кошти та їх еквіваленти у національній валюті, тис. грн.

14,8

11

15

-3,80

4,0

11.

Кошти у % до оборотного капіталу у національній валюті

0,005

0,002

0,003

-0,003

0,001

Оборотні активи підприємства зростають у вартості на 117 937,8 тис. грн. у 2008 році і на 112 417 тис. грн. у 2009 році.

Готова продукція підприємства є високою за сумою у 2007 році - 15 879,0 тис. грн., різко знижується у 2008 році, коли потужності заводу були заморожені і воно реалізовувало запаси, які становили 1010,0 тис. грн. в 2009 році, після сезону роботи, запаси готової продукції знову зросли на 10 394,0 тис. грн.

Відповідно до показників запасів готової продукції коливаються і показники дебіторської заборгованості: у 2007 році вони високі, в 2008 році - знижуються на 9553,7 тис. грн., а в 2009 році знову зростають на 179 940 тис. грн. Отже, в 2009 році підприємство відкрило великі «кредитні лінії» своїм покупцям, використовувало нові форми реалізації продукції для досягнення позитивного результату роботи.

Одночасно слід помітити, що грошових коштів на рахунках підприємства є обмаль. Вони займають всього 0,005% в усьому майні підприємства у 2007 році, 0,002% - у 2008 році і 0,003% - у 2009 році з відповідними сумами 14,8, 11 і 15 тис. грн.

Загалом ми помічаємо, що найбільшу питому вагу мають оборотні кошти підприємства (див. рис. 2. 4). Вони співвідносяться з основними засобами виробництва приблизно 2: 1, що означає, що на даному етапі функціонування підприємство є більше торгівельно орієнтованим, чим виробничо орієнтованим.

Рис. 2.4. Динаміка зміни майна підприємства за питомою вагою елементів майна у 2007−2009 рр. на ВАТ «Горохівський цукровий завод»

Отже, проаналізовані показники та розрахунки показали, що підприємство має фінансові ресурси та продукцію, яка купується і має великий попит. Збитковість підприємства приведена занепадом цукрової галузі на Волині.

2. 3 Оцінка системи внутрішнього контролю на ВАТ «Горохівський цукровий завод»

З метою успішного функціонування підприємства, підвищення рівня рентабельності, збереження та збагачення його активів необхідний налагоджений механізм управління, найважливішим елементом якого є повсякденний внутрішній контроль.

Система контролю має бути економічно вигідною, тобто затрати на її функціонування мають бути меншими за витрати підприємства через її відсутність. Якщо система внутрішньогосподарського контролю буде функціонувати ефективно, це дасть змогу скоротити витрати на проведення внутрішнього аудиту.

Система внутрішнього контролю визначає всі внутрішні правила та процедури контролю, запроваджені керівництвом підприємства для досягнення поставленої мети -- забезпечення (в межах можливого) стабільного і ефективного функціонування підприємства, дотримання внутрішньогосподарської політики, збереження та раціональне використання активів підприємства, запобігання та викриття фальсифікацій, помилок, точність і повнота бухгалтерських записів, своєчасна підготовка надійної фінансової інформації.

На підприємстві ВАТ «Горохівський цукровий завод» також існує підрозділ внутрішнього контролю.

При формуванні ефективної системи внутрішнього контролю адміністрація ВАТ «Горохівський цукровий завод» забезпечила:

— надійну інформацію, яка необхідна для успішного керівництва діяльністю підприємства;

— збереження активів і документів -- уникнення фактів крадіжок, псування та нецільового використання майна, знищення і розголошення інформації (в тому числі тієї, що міститься в облікових регістрах, комп’ютерних базах даних);

— ефективність господарської діяльності -- виключення шляхом контрольних процедур дублювання, невиробничих витрат, нераціонального використання всіх видів ресурсів, оптимізація податкових платежів, зміцнення розрахункової дисципліни;

— відповідність визначеним обліковим принципам -- обов’язкове виконання працівниками встановлених на підприємстві інструкцій і правил, а також вимог нормативних документів;

— надійну систему бухгалтерського обліку.

Система внутрішнього контролю включає три основні елементи: середовище контролю, систему бухгалтерського обліку та незалежні процедури перевірки.

Середовище контролю, де відбуваються операції, -- це заходи і записи, які характеризують загальне ставлення керівництва і власників підприємства до діючої системи внутрішнього контролю, значення діючої системи внутрішнього контролю для підприємства.

До факторів середовища контролю належать:

— діяльність керівництва (власників) клієнта;

— політика та методи керівництва;

— організаційна структура підприємства і методи розподілу функцій управління і відповідальності;

— управлінські методи контролю, в тому числі кадрова політика і практика, а також порядок розподілу обов’язків.

До специфічних заходів контролю включають:

— періодичне зіставлення, аналіз і перевірку рахунків;

— перевірку арифметичної точності записів;

— контроль за умовами функціонування та використання комп’ютерних інформаційних систем, зокрема підтримання контролю за періодичними змінами комп’ютерних програм, доступом до бази інформаційних даних;

— введення і перевірку контрольних рахунків і перевірочних облікових регістрів по рахунках;

— порядок проходження та затвердження документів (графік документообігу);

— відповідність прийнятих внутрішніх правил вимогам законодавчих актів та зовнішнім джерелам інформації;

— порівняння загальної суми наявних грошових коштів, вартості цінних паперів і товарно-матеріальних ресурсів із записами в облікових регістрах;

— порівняння і аналіз фінансових результатів діяльності підприємства з показниками фінансового плану (прогнозу).

Система бухгалтерського обліку -- це заходи і записи підприємства, шляхом яких бухгалтерські операції оформлюються в регістрах бухгалтерського обліку. Така система визначає, збирає, аналізує, підраховує, класифікує, записує, підсумовує і надає інформацію про операції та інші заходи.

Незалежні процедури перевірки -- це аудиторські процедури, які використовуються аудитором для визначення того, чи були фінансово-господарські операції клієнта належним чином санкціоновані, правильно оформлені і відображені в облікових регістрах, а також чи всі помилки в процесі ведення справ і реєстрації даних по них виявляються максимально швидко. Це означає, що процедури контролю дають упевненість у тому, що мета контролю за забезпеченням повноти, точності, законності, захисту активів і файлів даних будуть досягнуті та буде видана надійна фінансова інформація.

На практиці на ВАТ «Горохівський цукровий завод» застосовуються наступні процедури контролю, а саме:

— процедури контролю за повнотою даних, що призначені для впевненості в тому, що всі дані по всіх господарських операціях внесені до облікових регістрів (комп'ютерних файлів) і прийняті на обробку;

— процедури контролю за точністю даних необхідні для впевненості в тому, що дані по кожній господарській операції відображені в обліку своєчасно і в повному обсязі та правильно рознесені по рахунках;

— процедури контролю за дозволом (санкціонуванням) операцій спрямовані на забезпечення законності здійснення операцій;

— процедури контролю за збереженням активів і записів -- процедури, що базуються на обмеженні доступу до активів підприємства осіб, котрі не мають на те повноважень, запобіганні крадіжкам, псуванню та нестачі активів. Вони включають: створення та налагодження надійної контрольно-пропускної системи на підприємстві, встановлення засобів охорони, сигналізації, сейфів, обладнання складських приміщень тощо, а також періодичне проведення внутрішніх ревізій та інвентаризацій.

Внутрішній контроль за функціонуванням системи обліку на підприємстві ВАТ «Горохівський цукровий завод» забезпечує:

— наявність дозволу на проведення облікових операцій, які мають здійснюватися відповідно до розпорядження керівництва;

— відображення всіх облікових операцій у вигляді точних підсумкових показників на відповідних рахунках обліку і у відповідний час, що дає можливість спеціалістам підготувати фінансову звітність згідно зі встановленими вимогами щодо її подання;

— доступ до облікових записів по активах підприємства тільки після дозволу керівництва;

— систему обліку, що передбачає порядок порівняння відображених в обліку активів з активами, які є у наявності, через певні інтервали часу, і по всіх існуючих розбіжностях вживати необхідних та своєчасних заходів щодо їх усунення.

Наявність компетентного персоналу, що заслуговує на довіру, з чітко визначеними правами та обов’язками є найважливішим елементом внутрішнього контролю. Працівники ВАТ «Горохівський цукровий завод» є компетентними, чесними і ретельними, а права та обов’язки кожного працівника є чітко визначені в посадових інструкціях.

Рис. 2.5. Основні елементи системи внутрішнього контролю на ВАТ «Горохівський цукровий завод»

Наявність на ВАТ «Горохівський цукровий завод» розподілу упорядкованих посадових обов’язків між працівниками, котрі беруть участь у формуванні інформації, щодо ведення справ і формування інформації, допомагає уникати зловживань і крадіжок, а також виявляти випадкові помилки.

Наявність фізичного контролю (контролю за фактичною наявністю) за активами та документацією на ВАТ «Горохівський цукровий завод» забезпечує охорону майна підприємства та проведення інвентаризації.

Отже, проаналізувавши все вище викладене, оцінивши сильні і слабкі сторони даного суб'єкта господарювання, можна зробити висновок про те, що надійність системи внутрішнього контролю на ВАТ «Горохівський цукровий завод» може бути оцінена як середня. Присутні певні недоліки, але підрозділ внутрішнього контролю на ВАТ «Горохівський цукровий завод» аналізує дані проблеми та впевнено йде до їх вирішення. Для удосконалення системи внутрішнього контролю на ВАТ «Горохівський цукровий завод» облікове групування витрат і контроль за місцями їх формування мають здійснюватися одним із двох основних способів: шляхом застосування принципу подвійного запису на взаємопов'язаних рахунках і послідовного перенесення облікової суми витрат з первинних на проміжні і кінцеві місця їх формування або на підставі використання спеціальних регістрів. Між внутрішньозаводськими підрозділами витрати розділяють і списують на кінцеві місця виникнення витрат, що виготовляють продукцію, виконують роботи і послуги, переважно пропорційно обсягу відповідної діяльності місць виникнення витрат.

На підприємстві бухгалтерський облік ведеться за допомогою журнально-ордерної форми обліку. Облік розрахунків по заробітній платі, розрахунків із покупцями та облік касових операцій на підприємстві ведеться за допомогою електронно-обчислювальної техніки.

Завдання автоматизації полягає у підвищенні якості роботи як бухгалтерів, так і бухгалтерії в цілому.

На заводі використовують наступні програми для автоматизації бухгалтерського обліку та аудиту: Microsoft Word, Microsoft Excel, система зв’язку «клієнт — банк», «1С — Бухгалтерія».

До працівників бухгалтерії на ВАТ «Горохівський цукровий завод» входить вісім бухгалтерів на чолі із головним бухгалтером. Структура бухгалтерії на ВАТ «Горохівський цукровий завод» наведена у табл. 2.3.

Структура бухгалтерії ВАТ «Горохівський цукровий завод»

Таблиця 2. 3

Головний бухгалтер

Бухгалтер комерційного відділу

Замісник головного бухгалтера

Бухгалтер по реалізації

Касир з обов’язками бухгалтера

Бухгалтер по матеріальному складі

Бухгалтер по заробітній платі

Бухгалтер по розрахунках з організаціями

Бухгалтер по розрахунках з організаціями

РОЗДІЛ 3. АУДИТ ДОХОДІВ, ВИТРАТ І ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ВАТ «Горохівський цукровий завод»

На сьогоднішній день дуже важливим є аудит доходів і витрат, адже це головні елементи, які формують в подальшому прибуток підприємства, та є економічним показником доцільності існування цього підприємства й надалі.

Метою аудиту операцій з обліку доходів є встановлення достовірності даних первинних документів щодо визначення доходів і формування фінансових результатів, повноти та своєчасності відображення первинних даних у зведених документах і облікових регістрах, правильності ведення обліку доходів і результатів діяльності та його відповідності прийнятій обліковій політиці, достовірності відображення доходів діяльності у звітності господарюючого суб'єкта.

Під час аудиту операцій з обліку доходів діяльності ВАТ «Горохівський цукровий завод» велася перевірка правильності розмежування доходів і фінансових результатів діяльності за кожною класифікаційною групою; встановлення правильності умов визнання та оцінки доходів і результатів від звичайної діяльності; перевірка правильності накопичення та віднесення доходів від реалізації продукції (товарів, робіт та послуг) на результати основної діяльності; перевірка правильності накопичення та віднесення доходів операційної, фінансової, інвестиційної і надзвичайної діяльності на фінансові результати; підтвердження достовірності та правильності відображення на рахунках бухгалтерського обліку операцій з обліку доходів діяльності; підтвердження законності та правильності визначення і відображення в звітності доходів діяльності відповідно до принципів бухгалтерського обліку.

Джерелами інформації з обліку доходів і фінансових результатів діяльності нам слугували:

1. Наказ про облікову політику підприємства.

2. Первинні документи з обліку доходів і результатів діяльності.

3. Облікові регістри, що використовуються для відображення господарських операцій з обліку доходів і фінансових результатів діяльності.

4. Акти та довідки попередніх ревізій, аудиторські висновки та інша документація, що узагальнює результати контролю.

5. Звітність.

При проведенні перевірки було зосереджено увагу на правильність розмежування понесених витрат відповідно до одержаних доходів. Таким чином, необхідно встановити чи дотримується підприємство вимог П (С)БО 15 «Дохід» і 16 «Витрати» щодо класифікації понесених витрат і одержаних доходів за відповідними напрямами діяльності.

Після перевірки було підтверджено, що операції з реалізації належним чином санкціоновані, на рахунках бухгалтерського обліку відображені всі реально здійснені угоди з продажу; реалізація своєчасно відображена на відповідних рахунках обліку; вартісна оцінка операцій з продажу правильно визначена; суми продажу правильно класифіковані; суми дебіторської заборгованості по розрахунках за надання послуг правильно відображені на відповідних рахунках.

Аудит операцій з обліку витрат діяльності ми проводили наступним чином:

1. Перевірка правильності оформлення первинних документів. Перевірка дотримання умов визнання витрат діяльності.

2. Перевірка правильності формування собівартості продукції (робіт, послуг). Згідно з П (С)БО 16 до виробничої собівартості продукції (робіт, послуг) включаються тільки прямі матеріальні витрати, прямі витрати на оплату праці, інші прямі витрати та змінні й розподілені постійні загальновиробничі витрати. Тобто, здійснюючи перевірку правильності формування собівартості продукції (робіт, послуг), передусім, дослідити правильність включення витрат до собівартості.

Показать Свернуть
Заполнить форму текущей работой