Документальне оформлення результатів інвентаризації поточних зобов’язань та відображення їх в обліку

Тип работы:
Реферат
Предмет:
Экономические науки


Узнать стоимость новой

Детальная информация о работе

Выдержка из работы

Реферат на тему:

«Документальне оформлення результатів інвентаризації поточних зобов’язань та відображення їх в обліку»

Вступ

Інвентаризація є єдиним способом фактичного контролю за наявністю майна підприємств, оскільки забезпечує можливість взяти на облік можливі розходження між даними обліку і фактичною наявністю господарських засобів. Інвентаризація є одним з важливих методів бухгалтерського обліку, яким забезпечується перевірка і документальне підтвердження достовірності даних бухгалтерського обліку про наявність і стан матеріальних і нематеріальних активів, іншого майна, капіталу, інвестицій, розрахунків, резервів і зобов’язань.

Сьогодні жоден суб'єкт господарювання, незалежно від величини, форми власності та організаційно-правової форми не може нехтувати проведенням інвентаризації, оскільки відповідно до законодавства України, зокрема ЗУ «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» для підтвердження правильності та достовірності даних бухгалтерського обліку та звітності передбачено проведення підприємствами незалежно від форм власності інвентаризація майна, коштів і фінансових зобов’язань.

Разом з тим, вітчизняними та зарубіжними науковцями та практиками з року в рік піднімаються та обговорюються питання про не належну організацію та проведення інвентаризації на більшості підприємствах, що в свою чергу призводить до викривлення інформації про реальний фінансовий та майновий стан діяльності підприємства. [7. ]

Інвентаризація -- це перевірка і документальне підтвердження наявності та стану, оцінки активів та зобов’язань підприємства. Інвентаризація є одним з елементів бухгалтерського обліку і відіграє роль обов’язкового доповнення до поточної документації господарських операцій всіх підприємств.

Здійснюється інвентаризація шляхом перевірки в наявності майна (господарських засобів) підприємства (зважуванням, переліком, обміром тощо.) і порівняння одержаних результатів з даними бухгалтерського обліку. Це дає змогу встановити розходження між даними обліку і фактичною наявністю засобів, тобто лишки або нестачі (якщо вони мали місце), які оформляють відповідними документами і відображають в обліку [3, с. 341].

Порядок і строки проведення інвентаризації на підприємствах і в організаціях всіх форм власності регламентуються Інструкцією з інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів та розрахунків, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 11 серпня 1994р. № 69. [4].

Кількість інвентаризацій на рік, строки їх проведення, перелік майна і розрахунків, що підлягають інвентаризації під час кожної з них, визначаються керівником підприємства, окрім випадків, коли проведення інвентаризації є обов’язковим, а саме:

— при передачі майна державного підприємства в оренду, приватизації майна державного підприємства, перетворенні державного підприємства в

акціонерне товариство та в інших випадках, передбачених законодавством;

— перед складанням річної бухгалтерської звітності (але не раніше 1 жовтня). При цьому інвентаризація будівель, споруд та інших нерухомих об'єктів основних засобів може проводитись один раз у три роки, а бібліотечних фондів — один раз у п’ять років;

— при зміні матеріально відповідальних осіб (на день приймання-передачі справ);

— при встановленні фактів крадіжок або зловживань, псування цінностей;

— за рішенням судово-слідчих органів;

— у випадках аварій, пожежі, стихійного лиха, ліквідації підприємства [1, с. 482].

Інвентаризацію проводить інвентаризаційна комісія, очолювана керівником підприємства або його заступником за обов’язковою участю головного бухгалтера і матеріально відповідальних осіб. Склад комісії, об'єкти інвентаризації, порядок її проведення визначаються наказом керівника. Відповідальність за своєчасне й якісне проведення інвентаризації несе керівник підприємства.

Інвентаризація проводиться, як правило, на 1-ше число місяця. Це полегшує наступне порівняння її результатів з показниками обліку. Якщо інвентаризація окремих цінностей не може бути закінчена за один день, її можна починати до і закінчувати після 1-го числа, а дані інвентаризації коригувати станом на 1-ше число.

Перед початком інвентаризації матеріально відповідальні особи дають розписку у тому, що всі прибуткові і видаткові документи здані ними до бухгалтерії і що ніяких не оприбуткованих або не списаних на видаток цінностей у них немає. Після цього ніякі документи до уваги не приймаються.

Одержані дані інвентаризації заносять в інвентаризаційні описи, в яких зазначаються найменування і кількість цінностей, а у випадку необхідності і характеристика їх стану. Інвентаризаційні описи складаються в двох примірниках за місцями зберігання і матеріально відповідальними особами: один примірник залишається у матеріально відповідальної особи, другий — передається до бухгалтерії. Інвентаризаційний опис — первинний документ, складений в процесі проведення інвентаризації, її підсумок [6, с. 238].

Описи складають окремо по кожній матеріально відповідальній особі і за місцем зберігання цінностей та підписують (посторінково) всі члени інвентаризаційної комісії і матеріально відповідальна особа. Підпис останньої свідчить про те, що інвентаризація проводилася в її присутності, а також, що всі включені в опис цінності знаходяться на її відповідальному зберіганні.

Інвентаризаційні описи можуть бути заповнені як ручним способом, так і засобами обчислювальної та іншої оргтехніки. Описи, що складають вручну, заповнюють чорнилами або кульковою ручкою чітко і ясно. Жодні виправлення і підчистки є неприпустимими. На кожній сторінці опису прописом зазначають число порядкових номерів матеріальних цінностей і загальний підсумок кількості всіх цінностей у натуральних показниках, записаних на даній сторінці.

В описах не можна залишати незаповнені рядки. На останніх сторінках описів незаповнені рядки прокреслюються.

За результатами інвентаризації готівки та грошових документів складають акт, в якому відображають наявність готівки, цінних паперів та інших цінностей, виявлених в касі, а також їх залишок за даними обліку і виявлені відхилення (недостачі, лишки).

При інвентаризації дебіторської заборгованості дебіторам направляються довідки про залишки заборгованості або виписки з їх особових рахунків. Підприємства-дебітори в десятиденний строк повинні підтвердити суму заборгованості або представити свої заперечення. За аналогічною технологією проводиться й інвентаризація фінансових зобов’язань.

Оформлені інвентаризаційні описи комісією передаються до бухгалтерії, де фактичні залишки матеріальних цінностей, зафіксовані в описах, порівнюють з даними бухгалтерського обліку і виявляють лишки або нестачі цінностей (якщо вони мали місце). Матеріальні цінності, по яких виявлені розходження з даними бухгалтерського обліку, записують в порівняльну відомість, а матеріально відповідальні особи повинні дати інвентаризаційній комісії письмові пояснення щодо причин їх виникнення.

Свої висновки і пропозиції щодо урегулювання інвентаризаційних різниць комісія оформляє протоколом. В ньому мають бути наведені відомості про причини й осіб, винних у нестачах, втратах та надлишках, та про вжиті до таких осіб заходи. Коли винні особи встановлені, в протоколі визначається розмір завданих збитків від розкрадання, нестачі, знищення (псування) матеріальних цінностей [2, с. 636].

Результати інвентаризації попередньо розглядає головний бухгалтер, який складає висновок та передає керівникові. Керівник повинен прийняти рішення про оприбуткування лишків та списання нестач цінностей і затвердити протокол у 5-денний строк. Після розгляду і затвердження керівником результатів інвентаризації протокол інвентаризаційної комісії передається в бухгалтерію.

Результати інвентаризації відображають в обліку в такому порядку. Виявлені при інвентаризації лишки матеріальних цінностей (або грошових коштів у касі) оприбутковують і зараховують на доходи підприємства записом:

Д-т рахунку «Сировина і матеріали» (або рахунок «Каса»).

К-т рахунку «Інші доходи».

Нестача матеріальних цінностей, виявлена при інвентаризації, незалежно від причин виникнення, оформляється записом:

Д-т субрахунку «Нестачі і втрати від псування цінностей».

К-т рахунку «Сировина та матеріали» та ін.

На вартість нестачі товарно-матеріальних цінностей, що підлягає відшкодуванню винними особами, в бухгалтерському обліку роблять запис:

Д-т рахунку «Розрахунки по відшкодуванню завданих збитків».

К-т рахунку «Відшкодування раніше списаних активів».

При цьому слід мати на увазі, що розмір збитку, нанесеного господарству внаслідок нестач і псування матеріальних цінностей, що підлягає відшкодуванню матеріально відповідальними особами, визначається відповідно до «Порядку визначення розміру збитків від розкрадання, нестачі, знищення (псування) матеріальних цінностей», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 січня 1996 р. № 116 (з наступними змінами і доповненнями). Згідно з цим Порядком розмір збитку визначається за балансовою вартістю цінностей з урахуванням індексів інфляції, які щомісячно визначаються Держкомстатом України, відповідно розміру податку на додану вартість та акцизного збору (по підакцизних товарах).

Сума відшкодованого збитку оформлюється записом:

Д-т рахунку «Каса».

К-т рахунку «Розрахунки по відшкодуванню завданих збитків».

З відшкодованої суми покриваються збитки підприємства по нестачах і псуванню цінностей, решта суми підлягає перерахуванню до бюджету.

Під час інвентаризації можуть бути виявлені випадки пересортування, тобто лишки одних і нестачі інших матеріальних цінностей, як результат заміни одного сорту іншим при відпуску цінностей. Взаємний залік лишків і нестач матеріальних цінностей, що виникли в результаті пересортування, може бути допущений, як виняток, якщо пересортування виникло в однієї і тієї ж матеріально відповідальної особи, за один і той же період, по матеріальних цінностях одного і того ж найменування. Проте, якщо при заліку вартість нестачі матеріальних цінностей перевищить вартість лишку, то різниця у вартості підлягає відшкодуванню особами, що допустили пересортування.

Результати інвентаризації відображаються в бухгалтерському обліку в 10-денний строк, після чого його показники приводяться у повну відповідність з фактичною наявністю господарських засобів й стану розрахункових відносин.

Безпосереднього відображення в фінансовій звітності (форми № 1−4) згідно з П (С)БО результати проведених інвентаризацій не знаходять, але в балансі підприємства (форма № 1) суми матеріальної шкоди, що підлягають відшкодуванню винними особами, знаходять відображення у складі іншої поточної дебіторської заборгованості.

У Звіті про фінансові результати (форма № 2) наслідки проведених інвентаризацій знаходять відображення у складі:

— інших операційних доходів;

— витрат на збут (в торговельних організаціях);

— інших операційних витрат;

— інших витрат;

— надзвичайних витрат.

У Звіті про рух грошових-коштів (форма № 3):

— як зменшення (збільшення) оборотних активів;

— як рух коштів від надзвичайної діяльності.

У Звіті про власний капітал (форма № 4) у складі: інших змін в капіталі, списання невідшкодованих збитків, безкоштовно отриманих активів.

Результати інвентаризації повинні бути відображені в обліку і звітності за той місяць, коли була проведена інвентаризація [5, с. 553].

Приклад оформлення документів при проведенні інвентаризації наведений в додатках.

інвентаризація опис облік

Список використаної літератури:

1. Бутинець Ф. Ф. Теорія бухгалтерського обліку. Підручник для студентів вузів спеціальності «Облік і аудит»./ Вид. 2-е, доп. І перероб. — Житомир, ЖТІ, 2000. — 640 с.

2. Бухгалтерський облік та фінансова звітність в Україні. Навчально-практичний посібник / За ред. С. Ф. Голова. — Дніпропетровськ, ТОВ «Баланс-Клуб», 2000. -768 с.

3. Бухгалтерський фінансовий облік. Підручник / За ред. Бутниця Ф. Ф. — Житомир: ЖІТІ, 2000. — 608 с.

4. Закону України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» від 16 липня 1999 p. № 996-XIV

5. Системи обліку в Україні: трансформація до міжнародної практики / За ред. М. П. Войнаренка. — Київ: Наукова думка, 2002. — 718 с.

6. Ткаченко Н. М. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України. Підручник для студентів вищих навчальних закладів економічних спеціальностей. — К.: А.С.К., 2000. — 784 с.

7. Теймурян Б. Г. Проблеми та напрями вдосконалення порядку проведення інвентаризації // Вісник ХНТУ. — 2010 — Вип. 3. — С. 47−48.

Додаток 1

Вигляд документу:

_________________________________________

(установа, організація)

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ ___________

Акт

інвентаризації наявності грошових коштів, цінностей

_________________________________

(дата складання)

Місце перевірки ___________________________________________________________________________________

Розписка

До початку проведення інвентаризації усі видаткові та прибуткові документи на кошти здані в бухгалтерію і всі кошти, що надійшли на мою відповідальність, оприбутковані, а ті, що вибули, списані.

Матеріально відповідальна особа:

________________________ ________________ _________________________________________________

(посада) (підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)

На підставі наказу (розпорядження) від «___» ____________ 20_ р. № ____ проведена інвентаризація коштів, цінностей за станом на «___» ____________ 20_ р.

При інвентаризації встановлено таке:

1) готівки ________________________________ грн. ___ коп.

2) _______________________________________ грн. ___ коп.

3) _______________________________________грн. ____коп.

Підсумок фактичної наявності ________________________________ грн. ____ коп.

За обліковими даними _______________________________________ грн. ____ коп. (прописом)

Підсумки інвентаризації:

лишок _________________________________________________________________

недостача _________________________________________________________________

Останні номери касових ордерів:

прибуткового № ________ видаткового № _______________

Голова комісії

_________

(посада)

________

(підпис)

____________________

(прізвище, ім'я, по батькові)

Члени комісії:

__________

(посада)

________

(підпис)

______________________

(прізвище, ім'я, по батькові)

__________

(посада)

_________

(підпис)

_______________________

(прізвище, ім'я, по батькові)

__________

(посада)

________

(підпис)

______________________

(прізвище, ім'я, по батькові)

Підтверджую, що кошти, цінності, зазначені в акті, знаходяться на моєму відповідальному зберіганні.

Матеріально відповідальна особа _____________________________

(підпис)

«___» ____________ 20_ р.

Пояснення причин, унаслідок яких виникли лишки або недостачі, ___________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Матеріально відповідальна особа:

____________________________ __________________ _______________________________________

(посада) (підпис) (прізвище, ініціали)

Рішення керівника установи, організації __________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(підпис)

«___» ____________ 20_ р.

Додаток 2

Приклад проведення інвентаризації грошових коштів:

БО «Темп»

На підставі наказу від 9 січня 2012р. № 13 проведена інвентаризація грошових коштів станом на 11 січня 2013 р.

При інвентаризації виявлено:

Наявність готівки — 1800 грн.

Поштових марок — 200 грн.

Талонів на бензин — 3460 грн.

Разом — 5460 грн.

П’ять тисяч чотириста шістдесят гривень.

За обліковими даними — 5500 грн.

Результати інвентаризації: лишок — нестача — 40 грн.

Останні номери касових ордерів: прибуткового № 12, видаткового № 13.

Голова комісії: Керівник В. Дорошенко (посада) (підпис)

Члени комісії: Головний бухгалтер І. Бабич (посада) (підпис)

Бухгалтер Р. Зайцева (посада) (підпис)

Показать Свернуть
Заполнить форму текущей работой