Визначення площі між функціями інтегралом за методом трапеції на мові Pascal

Тип работы:
Контрольная
Предмет:
Программирование


Узнать стоимость новой

Детальная информация о работе

Выдержка из работы

Зміст

 • 1. Постановка задачі 3
 • 2. Математичний опис рішення задачі 4
 • 3. Алгоритм програми 6
 • 4. Лістинг програми 7
 • 5. Контрольний приклад 10
 • Список використаної літератури 11
 • Постановка задачі
 • Скласти програму на мові Pascal розрахунку за методом трапецій площі між графіками функцій F1(x) = cos x2 + 1 i F2(x) = 2x2 з точністю е = 0,0001.
 • 2. Математичний опис рішення задачі
 • Розрахунок за методом трапецій площі між графіками функцій F1(x) = cos x2 + 1 i F2(x) = 2x2 (рис. 1) здійснюється вирішенням визначеного інтегралу, який саме і визначає площі під графіками. За властивістю інтегралів, тому в якості підінтегральної функції ми беремо функцію F (x) = cos x2 + 1 — 2x2
 • Рис. 1.
 • Саме метод трапеції реалізований на мові Pascal у наступному фрагменту програми, у якому для розрахунків використано цикл із заздалегідь визначеним числом повторень:
 • h: =(b-a)/n;
 • yp: =0;
 • x: =a;
 • for i: =1 to n-1 do
 • begin
 • x: =x+h;
 • yp: =yp+(cos (sqr (x))+1-exp (sqr (x)*ln (2)));
 • end;
 • yn: =cos (sqr (a))+1-exp (sqr (a)*ln (2));
 • yk: =cos (sqr (b))+1-exp (sqr (b)*ln (2));
 • s: =((yk+yn)/2+yp)*h;
 • де,
 • n — кількість відрізків, на які розбивається дільниця інтегрування;
 • i — допоміжна змінна циклу;
 • a — початкова межа інтегрування;
 • b — кінцева межа інтегрування;
 • h — довжина відрізку інтегрування;
 • yn — значення підінтегральної функції в початкової точці (точка а);
 • yk — значення підінтегральної функції в кінцевої точці (точка а);
 • yp — одне з проміжних значень підінтегральної функції;
 • s — потрібне значення визначеного інтегралу (площа) за методом трапецій.
 • 3. Алгоритм програми
 • Алгоритм програми наведено на рис. 2.

2

 • Рис. 2. Алгоритм програми
 • 4. Лістинг програми
 • Лістинг програми наведений нижче:
 • unit Unit1;
 • interface
 • uses
 • Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
 • Dialogs, ExtCtrls, StdCtrls;
 • type
 • TForm1 = class (TForm)
 • StaticText1: TStaticText;
 • StaticText2: TStaticText;
 • StaticText3: TStaticText;
 • StaticText4: TStaticText;
 • Edit1: TEdit;
 • Edit2: TEdit;
 • Edit3: TEdit;
 • Edit4: TEdit;
 • Button1: TButton;
 • Button2: TButton;
 • Image1: TImage;
 • Button3: TButton;
 • procedure Button1Click (Sender: TObject);
 • procedure Button2Click (Sender: TObject);
 • procedure Button3Click (Sender: TObject);
 • private
 • { Private declarations }
 • public
 • { Public declarations }
 • end;
 • var
 • Form1: TForm1;
 • implementation
 • {$R *. dfm}
 • procedure TForm1. Button1Click (Sender: TObject);
 • var a, b, s, h, x, yp, yn, yk: real; i, n: integer;
 • begin
 • a: =StrtoFloat (Edit1. Text);
 • b: =StrtoFloat (Edit2. Text);
 • n: =StrtoInt (Edit3. Text);
 • h: =(b-a)/n;
 • yp: =0;
 • x: =a;
 • for i: =1 to n-1 do
 • begin
 • x: =x+h;
 • yp: =yp+(cos (sqr (x))+1-exp (sqr (x)*ln (2)));
 • end;
 • yn: =cos (sqr (a))+1-exp (sqr (a)*ln (2));
 • yk: =cos (sqr (b))+1-exp (sqr (b)*ln (2));
 • s: =((yk+yn)/2+yp)*h;
 • Edit4. Text:=copy (FloattoStr (s), 1,6)
 • end;
 • procedure TForm1. Button2Click (Sender: TObject);
 • begin
 • Edit1. Text:='';
 • Edit2. Text:='';
 • Edit3. Text:='';
 • Edit4. Text:='';
 • end;
 • procedure TForm1. Button3Click (Sender: TObject);
 • begin
 • close
 • end;
 • end.
 • 5. Контрольний приклад
 • У перше поле вводимо початкове значення відрізку інтегрування, наприклад, 0;
 • у друге поле вводимо кінцеве значення відрізку інтегрування, наприклад, 0,5 (причому десяткову частину дробу відділяємо комою); кількість меж, на які буде розбито відрізок інтегрування вводимо у трете поле, наприклад, 10 000 (чім більше, тім точніше результат); натискаємо кнопку Розрахувати. Розрахована площа фігури між лініями графіків, та межами 0 і 0,5 з’являється у четвертому останньому полі і дорівнюватиме 0,4664 (рис. 3).
 • Рис. 3.
 • Список використаної літератури
 • 1. Фаронов В. В. Pascal. Начальный курс. Учебное пособие, — М.: Номидж, 1997, — 616 с.
 • 2. Руденко В. Д., Макарчук О. М., Патланжоглу М. О. Практичний курс інформатики /За ред. В.М. Мадзігона. — К: Фенікс, 1997.
 • 3. Інформатика та комп’ютерна техніка: Навч. -метод. посібник / За заг. ред. О. Д. Шарапова. — К.: КНЕУ, 2002. — 534 с.
 • 4. Я. М. Глинський. Інформатика: Навч. посібник для загальноосвітніх навчальних закладів. — Львів: «Деол», 2002. — 256 с.
Показать Свернуть
Заполнить форму текущей работой