Доходи Пенсійного фонду України: оптимізація формування та резерви зростання

Тип работы:
Автореферат
Предмет:
Финансы


Узнать стоимость новой

Детальная информация о работе

Выдержка из работы

Доходи Пенсійного фонду України: оптимізація формування та резерви зростання

Автореферат

дипломної магістерської роботи на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр»

Загальна характеристика роботи

Актуальність теми. Стабільне функціонування, зростання соціально-економічного потенціалу держави в умовах ринкових відносин багато в чому залежить від раціонального формування та ефективності практичної реалізації механізму соціального захисту в країні, зокрема у сфері пенсійних відносин. На сучасному етапі розвитку України відбуваються об'єктивні процеси соціально-економічної та фінансової трансформації, які супроводжуються безперервною модернізацією державних інститутів. Від дієвості механізму пенсійного страхування, одного з найважливіших регулятивних важелів держави частково залежить функціонування національної економіки та її регіональних підсистем.

Однією з головних проблем забезпечення ефективності функціонування пенсійної системи є постійний дефіцит коштів бюджету Пенсійного фонду України. На даному етапі розвитку особливо актуальним є пошук додаткових джерел фінансування та резервів зростання доходів Пенсійного фонду на всіх рівнях організації.

Слід відмітити, що проблемами теоретичного та практичного обґрунтування діяльності Пенсійного фонду України та функціонування пенсійної системи в цілому займались такі вітчизняні та закордонні науковці, як Боровик П. М., Волошановська О. О., Волошина О. О., Губрієнко О.М., Даценко В. В., Динь І.М., Худолій О.В., Омелянович Л. О., Рад Н. С., Стожок Л. Г., Тополенко Н. М., Торубка Г.І., Ярошевич Н. Б. та інші. Аналіз літературних джерел та наукових праць показав, що обґрунтування процесу організації формування та практичної реалізації механізму формування доходів Пенсійного фонду в Україні потребує подальших досліджень.

Незважаючи на достатньо великий обсяг робіт, присвячених дослідженню пенсійних правовідносин, доки що не можна визнати, що всі проблеми у частині правового регулювання пенсійного страхування є вирішеними. У більшості своїй вище зазначені роботи присвячені характеристиці пенсійного законодавства, дослідженню особливостей пенсійної системи України, визначенню окремих інструментів механізму пенсійного страхування за практичної відсутності робіт, присвячених визначенню комплексних концептуальних по формуванню доходів органами Пенсійного фонду України.

Доцільність дослідження визначається також необхідністю пошуку нових напрямків оптимізації складу та структури доходів бюджету Пенсійного фонду України в сучасних умовах.

Таким чином, недостатня розробка проблеми обумовлює вибір теми дослідження, її цільову спрямованість та структуру.

Мета і задачі дослідження. Метою виконання дипломної магістерської роботи виступає оптимізація джерел формування доходів Пенсійного фонду України та оцінка резервів їх зростання.

Для досягнення мети поставлено та вирішено такі завдання:

— розглянути основи законодавчого забезпечення діяльності Пенсійного фонду України;

— дослідити склад і структуру доходів Пенсійного фонду України;

— встановити сучасні проблеми формування доходів Пенсійного фонду України;

— надати організаційну характеристику органу Пенсійного фонду України;

— оцінити джерела формування доходів органу Пенсійного фонду України;

— проаналізувати умови формування доходів Пенсійного фонду України;

— оптимізувати джерела формування доходів Пенсійного фонду України;

— визначити перспективи розвитку пенсійного страхування в Україні.

Об'єктом дослідження є процес формування доходів Пенсійного фонду України в сучасних економічних та фінансових умовах в Україні.

Предметом дослідження виступає система взаємовідносин Пенсійного фонду України із суб'єктами пенсійного страхування.

Інформаційною базою дослідження послужили дані Державної служби статистики України та Головного управління статистики у Донецькій області; Пенсійного фонду України; матеріали офіційного сайту Міністерства фінансів України, Президента України; система законодавчих та нормативних актів, які регулюють пенсійні відносини в Україні; дані, зібрані автором під час переддипломної практики в Управлінні Пенсійного фонду України в Київському районі міста Донецька.

Методи дослідження. З метою отримання обґрунтованих висновків та надання рекомендацій щодо оптимізації формування доходів Пенсійного фонду України у процесі написання роботи було використано методи аналізу, синтезу й узагальнення, трендового та структурного аналізу, розрахунково-аналітичний метод), метод групування, графічний метод, метод порівняльних характеристик. Обробка інформації здійснювалась з використанням сучасних інформаційних технологій та комп’ютерних програм.

Наукова новизна отриманих результатів. У дипломній магістерській роботі на основі теоретичного обстеження проблеми та глибокого аналізу основних показників пенсійних відносин автором отримано певні новітні наукові результати, до яких можна віднести:

— надано авторське бачення трактування понять «нормативно-правове забезпечення діяльності Пенсійного фонду України», під яким слід розуміти упорядковану систему законодавчих актів та нормативних документів держави, місцевого самоврядування та власне Пенсійного фонду України, які регламентують спеціальні напрямки роботи пенсійних структур на різних територіальних рівнях (інструкції, методики, у тому числі внутрішні тощо); а також «законодавче забезпечення діяльності Пенсійного фонду України», яке являє собою упорядковану систему законодавчих актів, наділених відповідною юридичною силою, які регламентують сферу пенсійних відносин в Україні та основи організації пенсійного страхування і передбачають неухильне виконання встановлених правових норм;

— запропоновано структуру механізму правового регулювання діяльності Пенсійного фонду України як сукупність організаційних та функціональних складових (нормативно-правове забезпечення, пенсійні правовідносини, юридичні факти, акти реалізації прав та обов’язків);

— висловлено авторську думку щодо трактування категорії «доходи Пенсійного фонду», які являють собою складову бюджету Пенсійного фонду України, яка формується у результаті розподілу та перерозподілу коштів суб'єктів економіки та держави в установленому законодавством порядку й обсягах та спрямовується на покриття необхідних пенсійних виплат;

— надано класифікацію доходів Пенсійного фонду України за ознаками джерел надходжень (власні та передані), видом операцій (активні та пасивні), впливом інфляції (номінальні та реальні), регулярністю надходжень (регулярні та разові);

— удосконалено методику оцінки ефективності формування доходів територіального управління Пенсійного фонду України (коефіцієнти самостійності, покриття, вилучення, внутрішньої залежності, бюджетних виплат, власного фінансування, бюджетного фінансування, достатності та боргу);

— систематизовано складові оточення формування доходів Пенсійного фонду України як систему зовнішніх та внутрішніх факторів прямого та непрямого впливу;

— встановлено резерви зростання та напрямки оптимізації джерел формування доходів Пенсійного фонду України;

— запропоновано головні пріоритетні орієнтири щодо розвитку пенсійного страхування в Україні.

Практичне значення одержаних результатів дослідження полягає в тому, що основні положення дипломної магістерської роботи у певній мірі є внеском у фінансову теорію обґрунтування пенсійного страхування. Матеріали роботи можуть служити для удосконалення нормативно-правової бази регулювання питань механізму формування доходів Пенсійного фонду України.

Особистий внесок автора. Теоретичні обґрунтування, практичні розробки, висновки та рекомендації, які містяться в роботі, одержані автором самостійно на основі аналізу та узагальнення теоретичного і практичного матеріалу.

Апробація результатів дипломної роботи. Положення дипломної магістерської роботи доповідались автором на 5 наукових конференціях: Всеукраїнській студентській науковій конференції «Актуальні проблеми розвитку обліку, аналізу й аудиту в умовах модернізації економіки» (м. Донецьк, 21 березня 2008 року); Четвертій Всеукраїнській науковій студентській конференції «Іноземна мова як складова професійної підготовки» (м. Полтава, 10 квітня 2010 року); Восьмій міжнародній науково-практичній конференції «Стан і проблеми оподаткування в умовах ринкової економіки» (м. Донецьк, 21 листопада 2010 року); Восьмій міжнародній конференції молодих вчених, аспірантів і студентів «Економіка, управління, фінанси: стан, проблеми та перспективи розвитку» (м. Макіївка, 22 квітня 2011 року); Студентській науково-практичній конференції за підсумками науково-дослідної роботи за 2011 рік (м. Донецьк, 19 квітня 2012 року).

Публікації. За результатами досліджень опубліковано 7 наукових робіт, загальним обсягом 2,1 д.а., з них 1,7 д.а. належить особисто автору, 2 наукові статті опубліковано у фахових виданнях.

Обсяг і структура роботи. Дипломна робота складається із вступу, трьох розділів і висновків. Повний обсяг роботи становить 155 сторінок. Робота містить 37 таблиць на 23 сторінках, 25 рисунків на 11 сторінках, 9 додатків, список використаної літератури із 92 найменувань.

Основний зміст дипломної магістерської роботи

пенсійний страхування фонд дохід

У вступі обґрунтовано актуальність обраної теми дослідження, висвітлено стан розробки питань, що розглядаються, обґрунтовано практичну значущість обраного напряму дослідження, встановлено зв’язок роботи з напрямами наукових досліджень. Сформульовано мету та задачі дослідження, визначено наукову новизну та практичне значення одержаних результатів.

У першому розділі «ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ ЩОДО ФОРМУВАННЯ ДОХОДІВ» на підставі аналітичних досліджень сучасної фінансової науки у сфері пенсійного страхування розглянуто основні положення і складові правового регулювання діяльності Пенсійного фонду в Україні, визначено сутнісні складові основних понять та сучасні проблеми формування доходів Пенсійного фонду.

Вивчення багатьох наукових доробків дозволило проаналізувати основні правові категорії, за результатами чого надано трактування понять «законодавче забезпечення діяльності ПФУ», під яким слід розуміти упорядковану систему законодавчих актів, наділених відповідною юридичною силою, які регламентують сферу пенсійних відносин в Україні та основи організації пенсійного страхування і передбачають неухильне виконання встановлених правових норм; та «нормативно-правове забезпечення діяльності ПФУ», яке є більш широким поняттям та являє собою упорядковану систему законодавчих актів та нормативних документів держави, місцевого самоврядування та власне Пенсійного фонду України, які регламентують спеціальні напрямки роботи пенсійних структур на різних територіальних рівнях (інструкції, методики, у тому числі внутрішні тощо).

Дослідження сутнісних аспектів законодавчого забезпечення діяльності ПФУ дозволило сформувати структуру механізму правового регулювання (рис. 1).

Зважаючи на тему та мету дослідження визначено сутність доходів Пенсійного фонду України як складову бюджету Пенсійного фонду України, яка формується у результаті розподілу та перерозподілу коштів суб'єктів економіки та держави в установленому законодавством порядку й обсягах та спрямовується на покриття необхідних пенсійних та суміжних з ними виплат.

Таким чином, теоретичне дослідження, проведене у роботі, дозволило перейти до аналізу ефективності формування доходів Пенсійного фонду, що виконано на основі загальних статичних даних та даних Пенсійного фонду України.

У другому розділі дипломної роботи «СУЧАСНИЙ СТАН ФОРМУВАННЯ ДОХОДІВ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ» розглянуто організаційні основи роботи Пенсійного фонду України на територіальному рівні, проаналізовано основні показники роботи районного Управління, зокрема, з використанням власної методики. Оцінено сучасні умови формування доходів Пенсійного фонду України.

Проаналізовано джерела формування доходів Пенсійного фонду на рівні окремого управління. Результати аналізу показали, що за звітний період відбулось збільшення доходів (без урахування залишку на початок року та надходжень коштів від перерозподілу) на 32,2%. На це вплинуло зростання всіх груп доходів: власні надходження за рік збільшились на 28,2%, що є позитивним, оскільки свідчить про ефективну роботу територіального управління Пенсійного фонду. Також збільшився обсяг коштів з Державного бюджету України — на 50,2%. Кошти фондів соціального страхування також збільшились на 558,33 тис. грн.

З урахуванням залишку на початок року, який у 2011 році склав 8228,13 тис. грн. та коштів, які надійшли у порядку перерозподілу з бюджету Пенсійного фонду та регіонального управління, доходи територіальної установи збільшились на 11,4%. Надходження від перерозподілу склали у 2011 році порівняно з попереднім на 4727,89 тис. грн. більше. Окрім того, досягнення значних показників надходжень за звітний період дозволило перерахувати на казначейський рахунок 30,8% більше, ніж у попередньому періоді.

Отже, розгляд показників динаміки доходів бюджету Управління Пенсійного фонду України в Київському районі міста Донецька засвідчив позитивні тенденції та здатність установи самостійно забезпечувати себе коштами.

Аналіз структури доходів бюджету ПФУ показав значне переважання частки власних надходжень. Окрім того, порівняно показники доходності Управління з аналогічними у інших районах міста.

Отже, як показує рисунок найбільш ефективною є робота Управління ПФУ в Київському районі, де частка власних доходів є найбільшою. Негативною є ситуація у Кіровському районі, де бюджет Пенсійного фонду покривається власними джерелами лише на 8,8%, 91,2% доходів район отримує з Державного бюджету України.

Оцінка напрямків фінансування доходів Пенсійного фонду на територіальному рівні показав, що у структурі видатків переважають ті, які здійснюються за рахунок власних надходжень.

Для більш глибокого дослідження ефективності формування доходів та покриття витрат доцільно запропонувати систему показників оцінки ефективності формування доходів бюджету Пенсійного фонду на територіальному рівні. Формули для розрахунку наведено у табл. 1

Таблиця 1. Система показників оцінки ефективності формування доходів бюджету органу Пенсійного фонду України

Назва коефіцієнту

Формула розрахунку

Норматив

Характеристика

Коефіцієнт покриття

Доходи /Видатки

= 1

Характеризує рівень збалансованості бюджету ПФ

Коефіцієнт самостійності

Власні доходи / Доходи без урахування перерозподілу

= 0,8

Характеризує здатність органу ПФУ забезпечувати себе власними доходами

Коефіцієнт власного фінансування

Власні доходи / Видатки за рахунок власних джерел

= 1

Характеризує ступінь покриття видатків, що мають фінансуватись за рахунок власних коштів, відповідними надходженнями

Коефіцієнт демографічної завантаженості

Кількість пенсіонерів / Кількість платників страхових внесків

1

Характеризує співвідношення отримувачів пенсій та осіб, що забезпечують надходження коштів на виплату пенсій 78

Коефіцієнт достатності

Сума надходжень від сплати страхових внесків / Видатки на виплату пенсій

Характеризує можливість органу ПФ покривати видатки на виплату пенсій (що фінансуються з ПФУ) за рахунок отриманих коштів від ЄСВ

Коефіцієнт боргу

Заборгованість до бюджету / Сума надходжень від сплати страхових внесків

0

Характеризує рівень заборгованості платників ЄСВ перед бюджетом органу ПФУ

Коефіцієнт бюджетного фінансування

Кошти Державного бюджету / Доходи органу Пенсійного фонду (без урахування перерозподілу)

0,2

Визначає рівень фінансування з Державного бюджету України

Коефіцієнт бюджетних виплат

Кошти Державного бюджету України / Видатки на виплату пенсій за рахунок коштів Державного бюджету України

=1

Характеризує ступінь покриття видатків, які мають здійснюватись за рахунок коштів Державного бюджету, відповідними надходженнями. Перевищення нормативного значення свідчитиме про наявність коштів Державного бюджету, які надійшли для покриття дефіциту бюджету органу ПФУ

Коефіцієнт внутрішньої залежності

Кошти від перерозподілу / Доходи з урахуванням перерозподілу

0

Характеризує рівень фінансування територіального органу з ПФУ (або регіонального управління)

Коефіцієнт вилучення

Кошти для акумуляції на казначейському рахунку / Доходи до передання на казначейський рахунок

Визначає рівень відрахувань з доходів органу ПФ на загальний рахунок

Наведена сукупність показників дозволить більш повно оцінити ефективність роботи органу Пенсійного фонду по формуванню доходів. Розрахунок показників наведено у табл. 2.

Розрахунки дозволяють зробити такі висновки. Значення коефіцієнту покриття відповідає нормативному та дорівнює 1. Це свідчить про те, що бюджет органу ПФУ у Київському районі є збалансованим.

Загалом показники засвідчили переважання пенсіонерів над страхувальниками, низький рівень заборгованості по сплаті внесків, високий рівень самостійності бюджету установи, достатнє бюджетне фінансування.

Таким чином, оцінка формування та використання доходної частини бюджету територіального управління ПФУ засвідчила їх ефективність, однак є певні проблеми.

Таблиця 2. Коефіцієнти оцінки ефективності формування доходів Управління Пенсійного фонду України в Київському районі міста Донецька за 2010−2011 роки

Коефіцієнт

Роки

Відхилення, +/-

Динаміка (значення)

2010

2011

Нормативна

Фактична

Коефіцієнт покриття

1,00

1,00

0,00

= 1

= 1,

Коефіцієнт самостійності

0,82

0,79

-0,02

= 0,8,

Коефіцієнт власного фінансування

1,49

1,69

0,20

= 1

1

Коефіцієнт демографічної завантаженості

2,19

2,15

-0,04

1,

1,

Коефіцієнт достатності

1,43

1,60

0,16

Коефіцієнт боргу

0,06

0,06

0,00

0

0

Коефіцієнт бюджетного фінансування

0,18

0,20

0,02

0,2

=0,2,

Коефіцієнт бюджетних виплат

1,41

1,79

0,38

=1

1

Коефіцієнт внутрішньої залежності

0,33

0,28

-0,06

0

Коефіцієнт вилучення

0,53

0,57

0,04

Було встановлено систему чинників, які впливають на діяльність Пенсійного фонду (табл. 3).

Таблиця 3. Матриця факторів формування доходів Пенсійного фонду України

Фактори

Зовнішні

Внутрішні

Прямого впливу

· Існуюче пенсійне законодавство та внесення змін до нього

· Інтеграційні та міжнародні процеси

· Демографічна ситуація

· Макроекономічні показники (рівень ВВП, інфляція, безробіття, ін.)

· Рівень доходів, видатків та заощаджень населення України та по регіонах

· Збалансованість бюджету України

· Соціальні нормативи

· Відповідність організаційної побудови ПФУ вимогам та принципам організації пенсійного страхування

· Збалансованість бюджету ПФУ

Непрямого впливу

· Стан оподаткування суб'єктів підприємництва (страхувальників)

· Інвестиційний клімат держави та регіонів

· Розвиненість інфраструктури ринку

· Політичний стан країни та рівень втручання влади в економіку

· Наявність альтернативних можливостей пенсійного страхування (НПФ)

· Державна підтримка населення

· Рівень впливу органів державної влади на діяльність ПФУ

· Розвиток фондового ринку

· Чіткість внутрішньої регламентації роботи ПФУ на всіх рівнях

· Кваліфікація персоналу ПФУ

· Суб'єктивні фактори

· Достатнє інформаційне забезпечення роботи органів ПФУ

За результатами проведеного аналізу встановлено, що найбільший вплив здійснює демографічний фактор. Оцінка стану населення наведено у табл. 4.

Таблиця 4. Структурні показники населення України, Донецької області та Київського району м. Донецька за 2010-2011 рр.

Показник

Роки

Відхилення

2010

2011

Абсолютне, +/-

Відносне, %

Темп росту

Темп приросту

Україна

Населення, тис. осіб

45 962,9

45 778,5

-184,4

99,6

-0,4

Кількість зайнятих, тис. осіб

20 266,00

20 324,20

58,2

100,3

0,3

1

2

3

4

5

6

Кількість пенсіонерів, тис. осіб

13 721,1

13 738

16,9

100,1

0,1

Питома вага зайнятих, %

44,09

44,40

0,3

100,7

0,7

Питома вага пенсіонерів, %

29,85

30,01

0,16

100,5

0,5

Донецька область

Населення, тис. осіб

4433

4403,2

-29,8

99,3

-0,7

Кількість зайнятих, тис. осіб

1983,7

1995,4

11,7

100,6

0,6

Кількість пенсіонерів, тис. осіб

1435,4

1429,1

-6,3

99,6

-0,4

Питома вага зайнятих, %

44,75

45,32

0,57

101,3

1,3

Питома вага пенсіонерів, %

32,38

32,46

0,08

100,2

0,2

Структурні показники Донецької області порівняно з Україною

Питома вага населення Донецької області, %

9,64

9,62

-0,02

99,7

-0,3

Питома вага зайнятих Донецької області, %

9,79

9,82

0,03

100,3

0,3

Питома вага пенсіонерів Донецької області, %

10,46

10,40

-0,06

99,4

-0,6

Структурні показники Київського району м. Донецька

Кількість пенсіонерів, тис. осіб

34,926

34,845

-0,81

99,8

-0,2

Питома вага пенсіонерів району порівняно з регіоном, %

2,4

2,4

-

-

-

Питома вага пенсіонерів району порівняно з Україною, %

0,3

0,3

-

-

-

Отже, бачимо, що загальна кількість населення України зменшується за звітний період. Збільшилось зайняте населення, що є позитивним, оскільки свідчить про сприятливі зрушення у структурі населення та веде за собою підвищення внесків на пенсійне страхування. Негативним є те, що збільшилась кількість пенсіонерів в Україні, хоча темпи зростання цього показника менші за збільшення зайнятих. Зазначимо, що пенсіонери складають 30% від загального населення України, а зайняті - 44%. Таке співвідношення не є сприятливим, оскільки свідчить про значне навантаження на працюючих.

Щодо Донецької області, то тут спостерігаються аналогічні тенденції, окрім показника кількості пенсіонерів, який зменшився за звітний період на 0,2%. Кількість пенсіонерів Київського району міста Донецька складає 2,4% пенсіонерів області. Питома вага їх залишається постійною протягом досліджуваного періоду, як і аналогічний показник у порівнянні з Україною. Частка пенсіонерів України, що проживають у Київському районі міста Донецька, складають 0,3%.

Взагалі отримані результати дозволили зробити висновки про існування певних проблем та негативного впливу окремих чинників, що потребує удосконалення діяльності Пенсійного фонду та пенсійного страхування в цілому.

У третьому розділі «РЕЗЕРВИ ЗРОСТАННЯ ДОХОДІВ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ» розроблено комплекс заходів з підвищення рівня організації роботи Пенсійного фонду України та визначено основні напрямки оптимізації джерел формування доходів зважаючи на попередньо виявлені проблеми.

З метою надання практичних рекомендацій було проведено аналіз залежності доходів ПФУ від заробітної плати населення за допомогою використання формули розрахунку коефіцієнта лінійної кореляції для малих вибірок. Модель залежності доходів Пенсійного фонду України від середньомісячної заробітної плати має вигляд рівняння:

, (1)

де ДПФ — доходи Пенсійного фонду України, млн. грн. ;

СП — середньомісячна заробітна плата, грн. ;

а0 — коефіцієнт рівняння, розрахований за методом найменших квадратів;

а1 — коефіцієнт рівняння, розрахований за методом найменших квадратів.

Отримана за допомогою використання програмних продуктів модель виражається формулою:

ДПФ=68+230,86 ЗП 2

Аналіз результатів застосування вказаної моделі показав, що збільшення середньомісячної номінальної заробітної плати на 100 грн. в середньому впливає на збільшення доходів Пенсійного фонду України на 23 тис. грн.

При цьому коефіцієнт кореляції моделі складає 0,991 534, що свідчить про тісний прямий зв’язок між факторами — доходами Пенсійного фонду України і середньою заробітною платою за 2008−2011 роки.

Коефіцієнт детермінації дорівнює 0,9 733 880, тобто зміна доходної бази Пенсійного фонду на 97% обумовлена зміною показника середньомісячної заробітної плати і лише на 3% - за рахунок інших факторів. Модель є статистично значимою.

Окрім того, у роботі зазначено можливі шляхи оптимізації за рахунок податкового регулювання, удосконалення законодавчої бази, запровадження режиму економії та оптимізації розподілу фінансування функцій.

Запропоновані рекомендації сприятимуть покращенню доходної частини бюджету України.

Дослідження охорони праці в Управлінні Пенсійного фонду України в Київському районі міста Донецька показало відповідність характеристик установи існуючим нормативам.

Таким чином, у роботі було проведено комплексне дослідження сучасного стану формування доходів Пенсійного фонду України та запропоновано напрямки їх оптимізації.

Висновки

У дипломній роботі проведено наукове і практичне дослідження основ формування доходів Пенсійного фонду в Україні, яке дозволило дійти наступних висновків:

1. Проаналізовано сучасну літературу на предмет трактування поняття «законодавче забезпечення» та за результатами запропоновано авторське трактування даної категорії для Пенсійного фонду України: упорядкована система законодавчих актів, наділених відповідною юридичною силою, які регламентують сферу пенсійних відносин в Україні та основи організації пенсійного страхування і передбачають неухильне виконання встановлених правових норм.

2. Зазначено різницю між законодавчим та нормативно-правовим забезпеченням та запропоновано трактування останнього терміну як упорядкованої системи законодавчих актів та нормативних документів держави, місцевого самоврядування та власне Пенсійного фонду України, які регламентують спеціальні напрямки роботи пенсійних структур на різних територіальних рівнях (інструкції, методики, у тому числі внутрішні тощо).

3. Визначено, що регулювання правових основ пенсійних відносин здійснюється за допомогою механізму правового регулювання, який має містити такі складові: організаційну та функціональну (законодавче забезпечення, юридичні факти, пенсійні правовідносини та акти реалізації прав та обов’язків). В Україні правове поле пенсійних відносин регламентується багатьма законодавчими актами, які не є досконалими та потребують усунення недоліків.

4. На підставі дослідження інформаційних джерел визначено поняття «доходи Пенсійного фонду України»: складова бюджету Пенсійного фонду України, яка формується у результаті розподілу та перерозподілу коштів суб'єктів економіки та держави в установленому законодавством порядку й обсягах та спрямовується на покриття необхідних пенсійних виплат.

5. Запропоновано класифікувати доходи Пенсійного фонду за такими ознаками: за джерелом формування (власні, залучені), за частотою надходження (регулярні, разові), за видом операцій (активні, пасивні), за впливом інфляції (реальні, номінальні). Відповідно до діючого законодавства зазначено основні види надходжень Пенсійного фонду України та напрямки їх використання, визначено порядок формування доходів.

6. За результатами аналізу основних показників доходності Пенсійного фонду України за останні п’ять років виявлено наявність постійного дефіциту, однак відмічається стабільне підвищення доходів бюджету останніми роками. Негативним є те, що темпи зростання доходів Пенсійного фонду менші за річні темпи інфляції в Україні.

7. Оцінка сучасних проблем формування доходів Пенсійного фонду України дозволила визначити такі: негативну демографічну ситуацію, дефіцитність бюджету Пенсійного фонду, недостатність державного фінансування, недосконалість пенсійного законодавства, існування альтернативного недержавного пенсійного страхування, наявність правопорушень у сфері державного пенсійного страхування, недосконалість пільгової політики тощо.

8. Розгляд організаційних засад побудови Управління Пенсійного фонду України в Київському районі міста Донецька показав, що його структура є оптимальною. Для кожного відділу законами чітко окреслено основні завдання та функції роботи. Визначено органи зовнішнього контролю за діяльністю Пенсійного фонду, охарактеризовано їх вплив. Оцінка основних показників роботи управління за 2010−2011 роки показала задовільний рівень.

9. Аналіз джерел формування доходів бюджету Управління Пенсійного фонду України в Київському районі міста Донецька було проведено шляхом оцінки динаміки та структури основних складових надходжень, окремо досліджено склад і структуру власних та переданих доходів, напрямки їх фінансування. Виявлено, що діяльність територіального управління по формуванню доходів бюджету є ефективною. У складі доходів переважають власні надходження, які складають майже 80%. Відмічено здатність районного бюджету Пенсійного фонду повністю покривати свої необхідні видатки — бюджет за звітний рік є збалансованим.

10. Розроблено систему показників оцінки ефективності формування доходів бюджету Пенсійного фонду України, розрахунок яких дозволив дійти висновку, що обране для дослідження територіальне управління спроможне покривати свої видатки за рахунок власних доходів. Загалом аналіз засвідчив позитивні зрушення у структурі доходів бюджету органу Пенсійного фонду.

11. Визначено складові фактори оточення діяльності Пенсійного фонду України шляхом побудови матриці за критерієм напрямку впливу. Встановлені фактори проаналізовано у роботі за допомогою оцінки статистичних показників України та Донецької області. Особливо значимим є демографічний фактор, який формую контингент платників страхових внесків та коло осіб, які отримують пенсії.

12. З метою надання рекомендацій щодо формування доходів було визначено основні принципи управління коштами бюджету Пенсійного фонду. Встановлено, що основним принципом активного управління доходами є контроль. Відповідно до цього у роботі запропоновано напрямки його удосконалення.

13. Встановлено окремі заходи з економії коштів бюджету Пенсійного фонду України, які дозволили не тільки знизити видатки у поточному році, але й оптимізувати роботу установ на всіх рівнях організації.

14. За допомогою моделі кореляційного аналізу було побудовано рівняння залежності доходів Пенсійного фонду від середнього розміру заробітної плати по Україні. Дослідження проведено на основі даних за 2008−2011 роки. За результатами встановлено, що рівень взаємозв'язку є надзвичайно високим. Відповідно до цього запропоновано ряд заходів щодо усунення проблем формування доходів працюючого населення.

15. Аналіз сучасного стану пенсійного страхування населення в Україні було визначено перспективні напрями його розвитку. Запропоновано наступне: знизити ставки оподаткування доходів фізичних осіб, що сприятиме підвищенню доходів населення та їх легалізації і збільшенню пенсійних внесків; звільнити від оподаткування частину доходів фізичних та юридичних осіб, яка спрямовуватиметься в накопичувальну пенсійну систему; звільнити від податку на прибуток інвестиційні доходи, одержані від вкладення пенсійних коштів; включити до системи оподаткування доходів фізичних осіб виплати з накопичувальної пенсійної системи тощо. Окрім того, в межах існуючого законодавства визначено напрямки оптимізації окремих факторів формування умов розвитку пенсійного страхування (щодо пенсійного віку, структури населення, оптимізації пенсій тощо). Розглянуто зарубіжний досвід пенсійного реформування.

Таким чином, визначені рекомендації сприятимуть поліпшенню діяльності Пенсійного фонду України, зростанню його доходів та, відповідно, створенню сприятливих умов для подальшого розвитку системи пенсійного страхування.

Список опублікованих праць за темою дипломної роботи

1. Аналіз рівня соціального захисту населення // студентський економічний вісник ДонНУЕТ, м. Донецьк, 2010 р. — 0,2 д.а.

2. Сучасний стан та проблеми розвитку НПФ в Україні // Матеріали VІ міжнародної науково-практичної конференції «Європейська наука ХХІ століття», м. Пржемисл, Чехія, 2010 р. — 0,25 д.а.

3. Медичне страхування в Україні: стан та перспективи розвитку // Студентський економічний вісник ДонНУЕТ, м. Донецьк, 2010 р. — 0,2 д.а.

4. Потенційні можливості мотивації найманих працівників в умовах пенсійного реформування // Студентський економічний вісник ДонНУЕТ, м. Донецьк, 2011 р. — 0,2.

5. Інформаційне забезпечення діяльності органів Пенсійного фонду України // Матеріали ІІ Міжнародної Інтернет-конференції «Інформаційні системи та технології управління», м. Донецьк, 2011 р. — 0,2 д.а.

6. Сучасні проблеми формування доходів Пенсійного фонду України // Робота, подана на конкурс стипендіальної програми Фонду Віктора Пінчука «Завтра. ua», 2011. — 0,5 д.а.

7. Удосконалення методики оцінки ефективності формування доходів Пенсійного фонду України // // Робота, подана на конкурс стипендіальної програми Фонду Віктора Пінчука «Завтра. ua», 2012. — 0,5 д.а.

Показать Свернуть
Заполнить форму текущей работой