Внутрішній аудит

Тип работы:
Методичка
Предмет:
Экономические науки


Узнать стоимость новой

Детальная информация о работе

Выдержка из работы

ВНУТРІШНІЙ АУДИТ

ПРАКТИКУМ ТА МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

Вступ

Дисципліна «Внутрішній аудит» належить до дисциплін циклу професійної та практичної підготовки фахівців з обліку та аудиту освітньо — професійного рівня «магістр».

Зміст дисципліни дозволяє підвищити рівень фахової підготовки магістрантів з внутрішнього аудиту, виявити наявні проблеми та розробити пропозиції по його удосконаленню.

Практикум та Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи підготовлено відповідно до програми та робочої програми дисципліни «Внутрішній аудит» для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» напряму підготовки 30 509 «Облік і аудит».

Мета практикуму та Методичних рекомендацій до виконання самостійної роботи — закріпити отримані теоретичні знання з дисципліни та дати практичні навички проведення внутрішнього аудиту у відповідності з його етапами та міжнародними стандартами внутрішнього аудиту, починаючи з підготовчого етапу і до оформленням звіту за результатами внутрішнього аудиту.

В процесі виконання завдань студенти повинні оволодіти основними способами й прийомами, технікою і технологією внутрішнього аудиту, навчитись виявляти помилки та порушення у фінансово — господарській діяльності підприємств взагалі та структур внутрішнього аудиту зокрема.

На практичних заняттях студенти магістеріуму повинні:

— навчитись планувати роботу структури внутрішнього аудиту;

— отримати навички роботи з спеціальними нормативними документами та фаховою літературою (в т.ч. із стандартами внутрішнього аудиту);

— навчитись визначати вимоги до фахівців з внутрішнього аудиту, а також розподіляти функціональні обов’язки між ними;

— проектувати макети робочих документів внутрішнього аудитора;

— складати досьє внутрішнього аудиту;

— формулювати записи в аудиторському досьє;

— формувати власну обґрунтовану думку за результатами роботи;

— правильно оформлювати думку за результатами внутрішнього в звіті тощо.

Для полегшення оформлення аудиторських документів і доказів за текстом наводяться приблизні зразки аналітичних таблиць та інших робочих документів внутрішнього аудитора.

Під час виконання самостійної роботи студенти навчаються самостійно виконувати завдання за методикою, опанованою на практичних заняттях.

Для управління процесом проведення практичних занять в аудиторії і позааудиторною підготовкою по кожній темі сформульовані питання для обговорення, наведені теми доповідей — презентацій, рекомендовані джерела, ситуаційні та контрольні завдання, вправи для самостійного опанування матеріалу.

Студентам необхідно навчитись складати робочі документи внутрішнього аудитора, оформлювати коригувальні бухгалтерські проведення по виявленим порушенням і помилкам, а потім вносити зміни у фінансову звітність, щоб забезпечити її достовірність. Крім того, вони повинні визначити чинні нормативні акти і джерела інформації для перевірки, обрати послідовність аудиторських процедур і методичних прийомів для виявлення помилок, шляхи виправлення недоліків і покращення фінансово — господарської діяльності підприємства.

Практичні ситуації (завдання), наведені в практикумі, охоплюють певні розділи дисципліни і побудовані на нормативних документах і фактичному матеріалі. При складанні завдань враховано, що дисципліна «Внутрішній аудит» завершує процес формування фахівця з обліку і аудиту. Тому завдання передбачають знання студентами не тільки методики внутрішнього аудиту, а і суміжних дисциплін — організації і методики аудиту, бухгалтерського обліку, аналізу господарської діяльності, фінансового аналізу, права та інших.

Більшість завдань необхідно розглядати як ділянки внутрішнього аудиту, пов’язані одне з іншим. Всі зауваження повинні систематизуватись в аудиторському досьє. При цьому необхідно враховувати, що внутрішній аудит передбачає колективну роботу студентів, яка проводиться під чітким керівництвом досвідченого фахівця.

Одна з важливих форм роботи студентів — самостійне виконання ними в позаурочний час вправ, які навчають студентів застосовувати на практиці отримані знання і набувати навичок аудиторської роботи. Характер вправ залежить від змісту навчального матеріалу. При цьому необхідно звернути увагу на роботу студентів з підручниками, нормативно-правовими актами, періодикою і конспектуванням їх основних положень. Студенти також повинні вміти виконувати певні розрахунки, складати схеми і блок-схеми, оформлювати робочі документи, використовувати аудиторські прийоми та прийоми економічного аналізу, класифікувати типові порушення тощо.

В деяких випадках вправи можуть бути повторенням тогою що пройдено на практичному занятті, але в іншому, більш складному варіанті. Вправи можуть бути і продовженням практичних занять.

Якість виконання завдань студентами оцінюється шляхом поточного контролю (це форма планомірного контролю якості і обсягу придбаних студентом компетенцій в процесі вивчення дисципліни, здійснюється на практичних і семінарських заняттях і під час консультацій викладача) аудиторної та самостійної роботи з використанням бальної системи.

Максимальну кількість балів — 90 — за виконані в аудиторії і самостійно завдання з кожної теми (наведена в робочій програмі дисципліни) студент отримує, якщо:

· ґрунтовно з достатньою повнотою викладає відповідну тему;

· дає правильні формулювання, точні визначення, поняття термінів;

· може обґрунтувати свою відповідь, навести необхідні приклади;

· виконує необхідні розрахунки, проектує робочі документи, складає блок-схеми;

· правильно відповідає на додаткові запитання викладача, які мають за мету з’ясувати ступінь розуміння студентом даного матеріалу.

75-89 балів студент отримує, якщо:

· неповно (не менш 70% від повного), але правильно виконане завдання;

· при виконанні були допущені 1−2 несуттєві помилки, які він виправляє після зауваження викладача;

· дає правильні формулювання, точні визначення, поняття термінів;

· може обґрунтувати свою відповідь, навести необхідні приклади;

· виконує необхідні розрахунки, проектує робочі документи, складає блок-схеми;

· правильно відповідає на додаткові запитання викладача, які мають за мету з’ясувати ступінь розуміння студентом даного матеріалу.

60-74 бали студент отримує, якщо:

· неповно (не менш 50% від повного), але правильно виконане завдання;

· при виконанні була допущена 1суттєва помилка;

· знає і розуміє основні положення даної теми, але допускає неточності в формулюванні понять;

· виконує необхідні розрахунки, складає певні аудиторські документи;

· виконує завдання недостатньо логічно і послідовно;

· має труднощі при відповідях на запитання викладача.

59 і менш балів студент отримує, якщо:

· неповно (менш 50% від повного) виконане завдання;

· при виконанні були допущені суттєві помилки.

В «0» балів викладач може оцінити виконане студентом завдання, якщо воно не задовольняє вимогам, встановленим викладачем до даного виду роботи.

Студенти, які не виконали самостійну роботу з дисципліни або виконали менше 70% її обсягу, до складання іспиту (заліку) не допускаються.

Контроль знань, отриманих під час аудиторної та самостійної роботи, здійснюється шляхом тестування, перевірки виконаних завдань, індивідуальних консультацій та іспиту (заліку). Викладач, що веде дисципліну «Організація і методика аудиту», визначає, яким саме чином контролювати роботу, виконану студентом самостійно: по окремих темах чи в цілому по дисципліні, залежно від форми навчання. Аудиторна робота контролюється на кожному занятті.

Аудиторні і самостійні завдання виконуються письмово, в окремому зошиті чи на аркушах формату А4; оформлюються відповідним чином та подаються викладачу для перевірки.

Сума набраних студентом балів за самостійну роботу підсумовується з результатами оцінки аудиторної роботи та модульного контролю і складає загальну рейтингову оцінку, яка враховується при проведенні підсумкового контролю знань з дисципліни.

Якщо рейтингова оцінка студента складає:

· максимальну кількість балів, то студент на іспиті (заліку) може претендувати на оцінку «відмінно»;

· 75−89 балів, то студент на іспиті (заліку) може претендувати на оцінку «добре»;

· 60−74 бали, то студент на іспиті (заліку) може претендувати на оцінку «задовільно»;

· 59 і менше балів, то студент до іспиту (заліку) не допускається.

1. Сутність внутрішнього аудиту та його регулювання

1. 1 Поняття, мета та завдання внутрішнього аудиту

Питання для обговорення на семінарському занятті

1. Що таке внутрішній аудит?

2. Які існують теорії внутрішнього аудиту?

3. Що є метою внутрішнього аудиту?

4. Які завдання повинен вирішувати внутрішній аудит?

5. Яким принципам повинен відповідати внутрішній аудит?

6. Який взаємозв'язок між поняттями «внутрішній аудит» та «внутрішній контроль»?

7. Який взаємозв'язок між поняттями «внутрішній аудит» та «зовнішній аудит»?

8. Які вчені досліджують проблеми внутрішнього аудиту?

9. Хто є замовником внутрішнього аудиту?

10. Перед ким в так званому «ідеальному» випадку несе відповідальність служба внутрішнього аудиту?

11. Яким чином Акт Сарбейнса — Окслі стосується внутрішнього аудиту українських підприємств?

Теми доповідей — презентацій

1. Вплив Акту Сарбейнса — Окслі на розвиток внутрішнього аудиту.

2. Особливості розвитку внутрішнього аудиту в Україні (в певній країні).

2. Застосування внутрішнього аудиту в окремих галузях національної економіки.

3. Генезис внутрішнього аудиту (в світі, в певній країні).

4. Оцінка системи внутрішнього контролю та внутрішній аудит.

5. Оцінка внутрішнього та зовнішній аудит.

6. Вплив внутрішнього аудиту та ефективність діяльності підприємства.

7. Проблеми становлення внутрішнього аудиту.

8. Роль внутрішнього аудиту в забезпеченні фінансової стабільності підприємства.

9. Зелений Лист (Green Paper) Європейської комісії.

10. Внутрішній аудит в бюджетній сфері.

Ситуаційні завдання

Завдання 1.

Перерахуйте спільні риси між внутрішнім аудитом та внутрішнім контролем. Обґрунтуйте свою відповідь.

Завдання 2.

Занотуйте найбільш розповсюджені визначення поняття «внутрішній аудит» (у т.ч. в банківській та бюджетних сферах).

Завдання 3.

Перерахуйте спільні риси між внутрішнім аудитом та зовнішнім аудитом. Обґрунтуйте свою відповідь.

Завдання 4.

Побудуйте таблицю «Відмінності між внутрішнім аудитом і зовнішнім аудитом» за такою формою:

№ пор.

Ознака

Аудит

Нотатки

внутрішній

зовнішній

1

Мета

2

Завдання

3

Нормативне регулювання

4

Завдання 5.

Побудуйте таблицю «Об'єкти внутрішнього аудиту» за такою формою:

пор.

Об'єкт

Мета перевірки

Інформаційне

джерело

Типові порушення

1

Завдання 6.

Підприємство «АВС» функціонує на ринку 10 років. Воно не підлягає обов’язковому проведенню аудиту. Ініціативний аудит підприємство жодного разу не замовляло. Періодично, під час планових перевірок Державна податкова інспекція виявляла порушення по сплаті податків.

Необхідно визначити мету та завдання внутрішнього аудиту.

Завдання 7.

ПАТ «АВС» функціонує на ринку 8 років. Під час щорічного проведення аудиту суттєвих порушень виявлено не було. На підприємстві прийнято рішення про створення структури внутрішнього аудиту.

Необхідно визначити мету та завдання внутрішнього аудиту.

Завдання 8.

ЗАТ «АВС» функціонує на ринку менше року. Згідно наказу власника підприємства на підприємстві повинна бути створена структура внутрішнього аудиту.

Необхідно визначити мету та завдання внутрішнього аудиту.

Завдання 9.

обудуйте таблицю «Генезис внутрішнього аудиту», в якій визначте основні етапи розвитку внутрішнього аудиту світі в цілому та в Україні зокрема.

пор.

Етап

внутрішнього аудиту

Період, на який припадає етап

Нормативні положення, що регламентують внутрішній аудит на даному етапі

Нотатки

1

Контрольні завдання

Завдання 1.

Побудуйте таблицю «Об'єкти внутрішнього аудиту».

пор.

Об'єкт внутрішнього аудиту

Методи

проведення

Методи

організації

Нотатки

1

Завдання 2.

Побудуйте таблицю «Відмінності між внутрішнім аудитом і внутрішнім контролем» за такою формою:

пор.

Ознака

Внутрішній

Нотатки

аудит

контроль

1

Мета

2

Завдання

3

Нормативне регулювання

4

Завдання 3.

КБ «АВС» функціонує на ринку менше року. Згідно наказу власника підприємства на підприємстві повинна бути створена структура внутрішнього аудиту.

Необхідно визначити мету та завдання внутрішнього аудиту

1. 2 Стандартизація внутрішнього аудиту

планування стандартизація аудит внутрішній

Питання для обговорення на семінарському занятті

1. Які напрямки економіки стандартизуються?

2. Чому є потреба в стандартизації внутрішнього аудиту?

3. Хто розробляє Стандарти внутрішнього аудиту?

4. Яким чином згруповані Стандарти внутрішнього аудиту?

5. Наскільки обов’язковим є дотримання Стандартів внутрішнього аудиту?

6. Хто контролює дотримання Стандартів внутрішнього аудиту?

7. Якою є процедура прийняття Стандартів внутрішнього аудиту?

8. Якою групою Стандартів внутрішнього аудиту визначається компетентність внутрішнього аудитора?

9. Що означає позначка «А» в Стандартах внутрішнього аудиту?

10. Що означає позначка «С» в Стандартах внутрішнього аудиту?

Теми доповідей — презентацій

1. Генезис Стандартів внутрішнього аудиту.

2. Взаємозумовленість та взаємовплив Стандартів внутрішнього та незалежного аудиту, обліку та фінансової звітності.

3. Практика застосування Стандартів внутрішнього аудиту в провідних компаніях світу (України).

4. Практика застосування Стандартів діяльності.

5. Практика застосування Стандартів якісних характеристик.

6. Особливості використання Стандартів практичного застосування.

7. Інститут внутрішніх аудиторів.

Ситуаційні завдання

Завдання 1.

Розробіть та накресліть схему використання Стандартів внутрішнього аудиту на всіх стадіях внутрішнього аудиту (таким чином, щоб було зрозуміло, які Стандарти внутрішнього аудиту використовують на стадії створення структури внутрішнього аудиту, які на стадії планування тощо).

Завдання 2.

Побудуйте таблицю «Застосування Стандартів внутрішнього аудиту» за такою формою:

пор.

Стандарт внутрішнього аудиту

Приклад застосування

номер

назва

1

2

3

4

Завдання 3.

Компанія «Молочниця» закуповує молоко у населення, обробляє його та постачає в роздрібну мережу (20 торгівельних точок). Підприємство функціонує на ринку 15 років і має в своїй організаційній структурі Відділ внутрішнього аудиту. В компанії працює 7 водіїв.

Середньомісячний розмір дебіторської заборгованості на підприємстві складає 550 тис. грн. Менеджер Андрієнко О.О. щоденно контролює стан дебіторської заборгованості на підприємстві.

Внутрішній аудитор, вивчаючи результати незалежного аудиту за попередній рік, піддав сумніву розмір обраної зовнішнім аудитором статистичної вибірки, на підставі якої збирались аудиторські докази. Аудиторський висновок за результатами аудиту був умовно позитивним.

Вибірково перепровіривши окремі розрахунки за результатами незалежного аудиту, Ваша статистична похибка склала 8% від загального розміру відібраних документів.

Необхідно:

1. Оцінити наведену вище ситуацію на предмет застосування Стандартів внутрішнього аудиту.

2. Розробити пропозиції для покращення ефективності незалежного аудиту.

3. За результатами наведеної ситуації скласти необхідний робочий документ, що увійде до Досьє внутрішнього аудиту.

Завдання 4.

Виступаючи в якості головного внутрішнього аудитора, розробіть Тести системи внутрішнього контролю для таких структурних підрозділів підприємства, як:

— бухгалтерії;

— виробничого відділу;

— товарного відділу;

— відділу персоналу (кадрів);

— маркетингового відділу;

— відділу збуту тощо.

Завдання 5.

Визначте відмінності у стандартах внутрішнього й незалежного аудиту. Оформіть отримані результати у вигляді таблиці:

пор.

Критерій

Стандарт аудиту

Принципова

відмінність

внутрішнього

зовнішнього

Контрольні завдання

Завдання 1.

Складіть таблицю термінів, що використовуються у внутрішньому аудиті, які мають інше тлумачення у зовнішньому аудиті або інших напрямах економіки (за основу обрати Глосарій до Стандартів внутрішнього аудиту).

Завдання 2.

Роробіть схему застосування Стандартів внутрішнього аудиту для його окремих об'єктів. Наприклад, для внутрішнього аудиту:

— стану та ведення бухгалтерського обліку на підприємстві;

— фінансової звітності на підприємстві;

— окремих статей фінансової звітності;

— забезпеченості підприємства власними обіговими коштами;

— платоспроможності та фінансової стійкості підприємства;

— системи управління підприємством;

— роботи економічних і технічних служб підприємства;

— оподаткування на підприємстві;

— достовірності проектно-кошторисної документації тощо.

Завдання 3.

З метою збільшення чистого прибутку підприємства «Галант», підвищення рентабельності його діяльності та поліпшення управління фінансовими результатами діяльності в цілому перед Відділом внутрішнього аудиту поставлене завдання провести аналіз основних напрямів діяльності підприємства та оцінити його результати. На підприємстві середньо облікова чисельність працюючих складає 63 особи. У відділі внутрішнього аудиту працює 3 особи: головний внутрішній аудитор, повідний внутрішній аудитор та внутрішній аудитор.

Необхідно:

1. Розробити внутрішньофірмові стандарти, що потрібні для проведення зазначених напрямків внутрішнього аудиту.

2. Оформити в необхідні внутрішньофірмові стандарти в необхідних робочих документах Відділу внутрішнього аудиту.

Фінансова звітність підприємства наведена в додатках.

2. Організація та методологія внутрішнього аудиту

2. 1 Організація внутрішнього аудиту та служби внутрішнього аудиту

Питання для обговорення на семінарському занятті

1. Які Ви знаєте етапи проведення внутрішнього аудиту?

2. Як співвідносяться поняття організації та методики внутрішнього аудиту?

3. Що охоплює організація внутрішнього аудиту?

4. Хто організує внутрішній аудит на підприємстві?

5. Які Ви знаєте основні підходи до організації внутрішнього аудиту?

6. Що таке аутсорсинг?

7. Що таке ко-сорсинг?

8. Які документи регулюють організацію внутрішнього аудиту?

9. На підставі яких документів створюється структура внутрішнього аудиту?

10. Що таке професійний скептицизм внутрішнього аудитора?

Теми доповідей — презентацій

1. Організація співробітництва внутрішніх та зовнішніх аудиторів.

2. Організаційні аспекти створення власної служби внутрішнього аудиту.

3. Ко-сорсинг внутрішнього аудиту.

4. Аутсорсинг внутрішнього аудиту.

5. Передовий досвіт організації внутрішнього аудиту (на прикладі конкретного пвдприємства).

Ситуаційні завдання

Складіть організаційні робочі документи з внутрішнього аудиту на рік для таких підприємств (організаційна структура обирається самостійно):

зав-дання

Вид підпри-ємства

Вид бізнесу

Кіль-кість років на ринку

кКлькість

працівників

Кількість внутрішніх аудиторів

Прибуткове (збиткове)

1

ПАТ

вироб-ництво

5

150

5

прибуток

2

ПАТ

торгівля

10

115

5

прибуток

3

ТОВ

торгівля

2

32

1

прибуток

4

ТОВ

транс-портні послуги

5

18

1

прибуток

5

ПП

паса-жирські переве-зення

3

35

2

збиток

6

ТОВ

вироб-ництво

7

78

1

прибуток

7

КБ

банків-ські послуги

12

1300

6

прибуток

8

КБ

банків-ські послуги

15

1500

6

прибуток

9

АТЗТ

страхо-ва ком-панія

3

180

3

прибуток

10

АТЗТ

торгівля

5

230

2

збиток

Завдання 11.

Визначте, яким чином будуть відрізнятись документи внутрішнього аудитора при різних формах організації Структури внутрішнього аудиту. Отримані результати необхідно занести у таблицю:

Вид організації

Структури внутрішнього аудиту

Назва робочого документу

Короткий зміст документу

Створення

власної

служби

Аутсорсинг

Ко-сорсинг

Контрольні завдання

Завдання 1.

На підставі ситуаційних завдань 1−10 необхідно розробити організаційну характеристику підприємств, в якій обов’язково вказати місце Структури внутрішнього аудиту та інформаційні зв’язки всередині підприємства. Особливого обґрунтування потребує співвідношення Структур внутрішнього аудиту та внутрішнього контролю.

Завдання 2.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Укр Лайт», функціонує на вітчизняному ринку товарного обігу 12 років. Підприємство виробляє широкий асортимент світлових виробів, обладнання тощо. Рік назад керівництво підприємства змогло зацікавити крупних європейських інвесторів в співпраці - капітальних інвестиціях. В результаті був розроблений бізнес-план проекту, в якому окреме місце проділяється створенню Структури внутрішнього аудиту. Кількість працюючих на підприємстві планується збільшити з 240 до350 осіб.

Необхідно:

1. Обґрунтувати необхідну кількість працівників Структури внутрішнього аудиту.

2. Визначити та сформулювати критерії відбору працівників до Структури внутрішнього аудиту.

3. Сформулювати перелік питань, що необхідно задати під час співбесіди кандидату на посаду внутрішнього аудиту.

Завдання 3.

Використовуючи умову попереднього завдання, Вам необхідно обґрунтувати:

1. Як впливає вид бізнесу на організацію структури внутрішнього аудиту?

2. Чи впливає обов’язковість проведення внутрішнього аудиту на організацію структури внутрішнього аудиту?

Завдання 4.

Визначте критерії оцінки ефективності функціонування Структури внутрішнього аудиту. Обґрунтуйте їх.

Завдання 5.

Визначте правові та організаційні відносини під час проведення інвентаризації між такими спеціалістами:

— внутрішній аудитор,

— зовнішній аудитор (незалежний чи державний контролер),

— посадові особи різних підрозділів підприємства.

2. 2 Методичні прийоми внутрішнього аудиту

Питання для обговорення на семінарському занятті

1. Що таке методичні процедури взагалі та у внутрішньому аудиті зокрема?

2. Для чого та на яких етапах внутрішній аудитор здійснює методичні процедури?

3. Як співвідносяться поняття «методичні процедури» та «аналітичні процедури»?

4. Як співвідносяться поняття «методичні процедури» та «контрольні процедури в інформаційних технологіях»?

5. Які методичні прийоми повинен застосувати внутрішній аудитор для того, щоб зібрати достатні та відповідні докази?

6. Чим відрізняються методичні процедури внутрішнього та зовнішнього аудиту?

7. Чи є тотожними методичні процедури внутрішнього аудиту та внутрішньогосподарського контролю?

8. Для чого і які види тестів використовують в процесі проведення внутрішнього аудиту?

9. Які особливості вибірки в процесі проведення внутрішнього аудиту?

10. Які види ризиків повинен враховувати внутрішній аудитор?

Теми доповідей — презентацій

1. Докази внутрішнього аудиту.

2. Процедури внутрішнього аудиту.

3. Особливості проведення вибірки у внутрішньому аудиті.

4. Взаємодія методичних процедур внутрішнього та зовнішнього аудиту.

5. Класифікації аудиторських доказів внутрішнього аудиту.

Ситуаційні завдання

Завдання 1.

Підприємство «Київ-транс» (зареєстроване в державних органах у 1999 р.) здійснює виробничо — торгівельну діяльність і володіє п’ятьма автомобілями. Діяльність підприємства характеризується поступовим покращенням основних якісних показників фінансово — господарської діяльності. Внаслідок необхідного розширення автопарку автомобілів перед керівництвом підприємства виникла проблема: автопарк не може вмістити нові автомобілі, а їх на наступний рік потрібно не менше двох.

На підприємстві працює один внутрішній аудитор. Тому керівництво підприємства очікує від внутрішнього аудитора кількох варіантів пропозиції виходу із наявної ситуації.

Додатково:

— ринкова вартість наявного гаража складає 380 тис. грн;

— вартість одного гаража в сусідньому районі -170 тис. грн;

— вартість нового машиномісця в нещодавно збудованому паркінгу складає 95 тис. грн;

— оренда нового машиномісця в нещодавно збудованому паркінгу складає 600 грн;

— сумарна вартість комунальних витрат на одне машиномісце в нещодавно збудованому паркінгу складає 275 грн.

Необхідно:

1. Визначити та обґрунтувати, які методичні прийоми необхідно здійснити внутрішньому аудитору для розв’язання наявної проблематичної ситуації.

2. Запропонувати керівництву підприємства оптимальний варіант розв’язання проблеми.

3. Обґрунтувати запропоноване рішення.

Завдання 2.

Підприємство «Еко-лайф» (зареєстроване в державних органах у 2005 р.) здійснює виробничо — будівельну діяльність. Основним видом діяльності є будівництво житлових та нежитлових приміщень. Підприємство створило дочірню структуру — приватне підприємство «Еко-світ», яке займається подальшим житлово — комунальним обслуговуванням реалізованих приміщень.

Останнім збудованим об'єктом «Еко-Лайф» був підземний автопаркінг на 82 машиномісця. Реалізувавши майже всі машиномісця (середня вартість одного машиномісця складає 150 тис. грн), до підприємства надійшов судовий позив від нового власника 10-ти машиномісць — ТОВ «Еллада». Підприємство «Еллада» не бажає підписувати договір на обслуговування з ПП «Еко-Світ» з причини необґрунтованості його кошторису. Вартість обслуговування одного машиномісця складає 275 грн на одне машиномісце.

Керівництво ТОВ «Еллада» доручило Відділу внутрішнього аудиту проаналізувати запропонований кошторис (який, в свою чергу, є невід'ємною частиною договору) і останній довів необґрунтованість зазначеного кошторису.

Нижче наведено Розрахунок витрат на утримання підземного паркінгу на 82 машиномісця:

№ пор.

Найменування статті

Сума на місяць, грн

1

Технічне обслуговування приладів протипожежної автоматики та системи пожежегасіння

601,00

2

Утримання обслуговуючого персоналу:

2.1.

Утримання майстра

684,07

2.1.

Утримання бухгалтера

762,45

2.3.

Утримання чергових КПП

10 000,00

2.4.

Утримання прибиральника

2468,15

2.5.

Утримання електромонтера 0,1 од., та монтажника 0,1 од.

921,98

2.6.

Послуги аварійної служби

674,92

2.7.

Комунальний податок

5,10

2.8.

Послуги банку та ГІОЦ

627,30

2.9.

Телефонні витрати (абонентська плата)

32,15

Разом

16 777,12

Рентабельність ПП «Еко-Світ» 12%

2013,25

Всього витрат

18 790,37

Витрати на 1 машиномісце

229,15

ПДВ

45,83

Всього витати на 1 машиномісце

274,98

Необхідно:

1. Визначити та обґрунтувати, які методичні прийоми необхідно здійснити внутрішньому аудитору (і «Еко — Лайф», і «Еко-Світ»).

2. Визначити та обґрунтувати юридичний бік наявної проблематичної ситуації та можливі шляхи її розвитку.

3. Зібрати та класифікувати необхідні докази внутрішнього аудиту.

Завдання 3.

ПАТ «Гермес» 1 квітня 20 011 року одержало в Центральному Східному банку кредит в сумі 500 тис. грн під 84% річних терміном на п’ять років для розширення власної діяльності (збільшення оборотного капіталу). Отже, планові щорічні рівномірні виплати (Х), які включають відсотки по кредиту та суму погашення основного боргу, складають 441 тис. грн. Балансова вартість залишку основного боргу та витрати по відсотках за кредит на кінець кожного року впродовж терміну кредитування становить:

Кінець року

Сума виплат,

грн

Відсотки за кредит,

грн

Погашення основної суми боргу, грн

Залишок основного боргу, грн

2011

441 000

420 000

21 000

479 000

2012

441 000

402 360

38 640

440 360

2013

441 000

369 902

71 098

369 262

2014

441 000

310 180

130 820

238 442

2015

441 000

200 291

238 442

0

Разом:

2 202 733

1 702 733

500 000

-

На щорічних зборах акціонерів керівництво підприємства завжди зазначає, що результати діяльності підприємства постійно аналізуються відділом внутрішнього аудиту. Крім того, обслуговуюча аудиторська фірма «Гарант — плюс» щороку проводить комплексний аудит. Так, в аудиторському висновку за результатами діяльності за 2010 рік зазначено, що в цілому діяльність «Гермес» достатньо ефективна. Результати аналізу як відділу внутрішнього аудиту, так і аудиторської фірми можна вважати аналогічними — позитивними.

Керівництво товариства на зборах виступило з ініціативою інвестувати кошти в якесь інше підприємство, щоб дало змогу додаткового отримання прибутку. Тому керівництво доручило відділу внутрішнього аудиту оцінити відібрані проекти потенційного інвестування та зробити висновок про їх економічну привабливість

Необхідно:

1. Визначити та обґрунтувати, які методичні прийоми необхідно здійснити відділу внутрішнього аудиту ПАТ «Гермес.

2. Дати власну обґрунтовану оцінку діяльності відділу внутрішнього аудиту з привиду зазначеної ситуації.

3. Зібрати та класифікувати необхідні докази внутрішнього аудиту.

Завдання 4.

В результаті проведення обов’язкового комплексного аудиту ПАТ «ТопВінд» аудиторською фірмою «Аудит — Юкрейн» було складено безумовно негативний висновок. Із щащначеними результатами корінним чином незгодний замовник — ПАТ.

Керівництво ПАТ «ТопВінд» ще на стадії безпосереднього проведення аудиту сперечалось з незалежними аудиторами ао кільком суттєвим відхиленням у фінансово — господарській діяльності підприємства, але незалежні аудитори під натиском керівництва клієнта нічого не змінило — лише було висловлено думку в аудиторському висновку.

В подальшому керівництво ПАТ «ТопВінд» склало 3 претензійних листа. Перше — до керівництва АФ «Аудит — Юкрейн», в якому було зазначено, що результати аудиту вплинуть на майбутню вартість акцій, а також зазначалось, що таких аудиторів необхідно позбавити кваліфікаційних сертифікатів. Другий та третій листи було відправлено до Аудиторської палати України та Міністерства юстиції України.

В подальшому керівництво ПАТ «ТопВінд» почало службове розслідування з приводу того, чому при постійно функціонуючому Департаменті внутрішнього аудиту (який не виявив жодних проблем у фінансово — господарській діяльності підприємства) незалежний аудит вказав зовсім на протилежні - негативні - результати.

Необхідно:

1. Визначити та обґрунтувати, які методичні прийоми здійснював Департамент внутрішнього аудиту ПАТ «ТопВінд» до моменту проведення незалежного аудиту.

2. Визначити та обґрунтувати, які методичні прийоми необхідно здійснити Департаменту внутрішнього аудиту ПАТ «ТопВінд» по завершенню незалежного аудиту.

3. Дати власну обґрунтовану оцінку діяльності відділу внутрішнього аудиту з привиду зазначеної ситуації.

Контрольні завдання

Завдання 1.

АТ «Олімпік» (зареєстроване в державних органах у 1998 р.) здійснює виробничу та торгівельну діяльність. На підприємстві працює 175 осіб. Організаційна структура підприємства містить Відділ внутрішнього аудиту в складі двох фахівців. Останнім роком загальна рентабельність підприємства знизилась з 32% до 29%.

На нараді акціонерів, присвяченій результатам фінансово — господарської діяльності підприємства за попередній рік, було поставлене питання про незадовільну діяльність Відділу внутрішнього аудиту. З одного боку, відділ не передбачив покращення стратегічних економічних показників діяльності підприємства. З іншого — не пропонує нічого кардинального і по результатах діяльності.

Головний внутрішній аудитор запропонував провести незалежний зовнішній аудит, який би міг розробити низку заходів для покращення якісних показників діяльності підприємства. Керівництво підприємства не вирішило, чи надавати такому проханню позитивну відповідь, оскільки тоді стає незрозумілим: для чого на підприємстві функціонує відділ внутрішнього аудиту, якщо необхідно оплачувати ще й зовнішній аудит?

Необхідно:

1. Дати власну обґрунтовану оцінку діяльності відділу внутрішнього аудиту з привиду зазначеної ситуації.

2. Визначити та обґрунтувати, які методичні прийоми повинен був здійснити Відділ внутрішнього аудиту АТ «Олімпік» протягом звітного року.

3. Визначити та обґрунтувати, які методичні прийоми будуть здійснюватись незалежними аудиторами (якщо керівництво АТ звернеться до них) і чим вони будуть відрізнятися від методичних прийомів внутрішнього аудиту.

Завдання 2.

На підставі ситуаційних завдань 1−10 Теми 2.2. розробіть робочі документи внутрішнього аудитора, в яких буде визначений чіткий алгоритм:

— процедур внутрішнього аудиту;

— розрахунку вибірки (по конкретним залишкам, операціям визначеного підприємства).

Завдання 3.

Визначте різницю в інтерпретації господарського факту, подальших діях та методичних прийомах внутрішнього аудитора у випадку, коли під час раптової перевірки в касі підприємства встановлено:

— нестачу грошових коштів;

— надлишок грошових коштів.

2. 3 Планування внутрішнього аудиту

Питання для обговорення на семінарському занятті

1. Для чого і ким здійснюється планування внутрішнього аудиту?

2. Які Стандарти внутрішнього аудиту регулюють його планування?

3. Яка саме група Стандартів внутрішнього аудиту визначає питання планування внутрішнього аудиту?

4. Що таке ризик — орієнтований план?

5. Які основні етапи планування внутрішнього аудиту?

6. Чим відрізняється планування внутрішнього та зовнішнього аудиту?

7. Що є критерієм ефективного планування внутрішнього аудиту?

8. Яким чином документується планування?

9. Що може бути причиною відхилення від планів?

10. Хто відповідає та які наслідки відхилення від планів?

Теми доповідей — презентацій

1. Методики планування внутрішнього аудиту на підприємствах різних організаційних форм.

2. Формалізована оцінка ризиків.

3. Оцінка впливу завдання на покращення процесу управління ризиками, а підприємстві.

4. Ризик — орієнтовний план та ризик — апетит.

5. Порядок розгляду та затвердження планів внутрішнього аудиту на підприємствах різних організаційних форм.

Завдання 11.

Під час ознайомлення з актом перевірки АТ «Промінь» з боку ДПА внутрішній аудитор Зінченко О.О. занотував, що було зафіксовано невчасне списання простроченої кредиторської заборгованості, що, в свою чергу, призвело до невчасного нарахування та сплати податку на прибуток за попередній рік. За наслідками перевірки було застосовано фінансові санкції на загальну суму 520 грн.

Необхідно:

Виявити відповідальну посадову особу за порушення, виявлені на АТ «Промінь» з боку ДПА.

Визначити подальші дії внутрішнього аудитора, що доможуть в майбутньому уникнути аналогічних ситуацій.

Встановити, які коригування повинен здійснити аудитор в План аудиту на наступний період.

Контрольні завдання

Завдання 1.

Складіть порівняльну таблицю для порівняння розрахунку рівня суттєвості в процесі планування внутрішнього та зовнішнього аудиту (кількома способами).

Завдання 2.

Під час проведення внутрішнього аудиту згідно із затвердженим планом на АТ «Зерно України» аудитором внутрішнім Погребняком О. О. була складена така анкета вивчення процедур внутрішнього контролю по касі:

Питання

Відповідь

1. Чи тільки керівник дає дозвіл на видачу готівки з каси?

Так

2. Чи розподілені обов’язки з виписування касових ордерів і їх виконання (видачі - отримання готівки)?

Ні

3. Чи розподілені обов’язки з обліку касових ордерів та обліку реалізації, розрахунків із підзвітними особами?

Так

4. Чи здійснюється нумерація прибуткових і видаткових касових ордерів у встановленому порядку?

Так

5. Чи своєчасно заповнюється касова книга і подається звіт касира?

Так

6. Чи додаються до звіту касира всі необхідні документи?

Так

7. Чи здійснюється у встановленому порядку перевірка звітів касира?

Ні

8. Чи перевіряє бухгалтер дотримання суми встановленого ліміту залишку готівки в касі?

Ні

9. Чи здійснюється раптова щоквартальна інвентаризація коштів у касі?

Ні

10. Чи здійснюється перевірка своєчасності оприбуткування коштів у касі, їх внесення на розрахунковий рахунок на підставі записів у касовій книзі, чеків і виписок банків?

Так

Необхідно:

Оцінити стан внутрішнього контролю на АТ «Зерно України».

Визначити, які питання не розглянув внутрішній аудитор Погрібняк О.О. під час розробки анкети вивчення процедур внутрішнього контролю.

Які, на Вашу думку, питання були зайвими у наведеній анкеті?

Завдання 3.

Під час проведення внутрішнього аудиту внутрішній аудитор Нечипоренко М. М. занотував в робочих нотатках:

Пасив

Код рядка

Тис. грн. на 31 грудня попереднього року

І. Власний капітал

Статутний капітал

300

1727

Пайовий капітал

310

Додатковий вкладений капітал

320

593

Інший додатковий капітал

330

150

Резервний капітал

340

440

Нерозподілений прибуток

(непокритий збиток)

350

50

Неоплачений капітал

360

(200)

Вилучений капітал

370

Усього за розділом І

380

2760

У двох попередніх на підприємстві проводилась комплексна аудиторська перевірка аудиторською фірмою «Геліос-Аудит», в результаті якої був наданий безумовно позитивний аудиторський висновок.

У лютому поточного року внутрішнім аудитором була виявлена суттєва помилка у нарахуванні суми амортизації за 200Y р., внаслідок якої була занижена сума чистого прибутку на 3 тис. грн. Підприємство 3 березня поточного року досплатило вказаний податок.

Необхідно:

Надати обґрунтовану оцінку наведеної ситуації. Які докази для цього необхідно зібрати?

Визначити, яким є розмір вибірки за даною ситуацією? Наскільки він може бути обґрунтованим?

Визначити особливість розрахунку суттєвості для аналогічних статей фінансової звітності.

Визначити алгоритм подальших дій внутрішнього аудитора та.

2. 4 Узагальнення та реалізація результатів внутрішнього аудиту

Питання для обговорення на семінарському занятті

1. Якими Стандартами внутрішнього аудиту регулюється узагальнення його результатів?

2. Що необхідно враховувати під час узагальнення результатів внутрішнього аудиту?

3. Які вимоги ставляться до узагальнюючих документів внутрішнього аудиту?

4. Чим принципово відрізняються робочі та узагальнюючі документи внутрішнього аудиту?

5. Як результати внутрішнього аудиту співвідносяться з поняттям «корпоративне управління»?

6. Хто в першу чергу зацікавлений в об'єктивних результатах внутрішнього аудиту?

7. Хто повинен бути ознайомлений з результатами внутрішнього аудиту?

8. Як вирішуються конфліктні ситуації, які виявила Структура внутрішнього аудиту?

9. Що передбачає реалізація результатів внутрішнього аудиту?

10. Яким чином повинне зберігатись Досьє внутрішнього аудиту і хто за це відповідає?

Теми доповідей — презентацій

1. Модифікація Досьє внутрішнього аудитора.

2. Критерії оцінки отриманих внутрішнім аудитором доказів.

3. Моделі реалізації результатів внутрішнього аудиту.

4. Конфлікти та протиріччя, що виникли в результаті взаємодії внутрішніх та зовнішніх аудиторів.

5. Взаємодія та взаємовплив різних організаційних структур підприємства в процесі проведення внутрішнього аудиту.

Ситуаційні завдання 1-10

Складіть узагальнюючі документи внутрішнього аудиту на рік для підприємств, дані про які наведені в Темі 2.3.

Контрольні завдання

Завдання 1.

Під час проведення внутрішнього аудиту на ТОВ «Джерело» (що займається оптово-роздрібною торгівлею) в поточному році було виявлено, що:

Сума загальної дебіторської заборгованості становить 64 230 грн., в тому числі:

· за товари, відвантажені підприємству, А — 12 800 грн. (договір
№ 13−96);

· за товари, відвантажені підприємству Б — 22 200 грн. (договір
№ 15−97);

· за товари, відвантажені підприємству В — 11 000 грн. (договір
№ 24−99);

· призначені судом моральні збитки (рішення від 22. 09. 2005 р.) — 9000 грн. ;

· виставлена претензія магазину «Еверест» — 9 230 грн.

Кредиторська заборгованість у сумі 88 000 грн. утворилась таким чином:

· за товари підприємству, А — 40 300 грн. (договір № 23−96);

· за товари підприємству Г — 34 700 грн. (договір № 19−97);

· за товари підприємству Д — 13 000 грн. (договір № 08−99).

14 грудня попереднього року ТОВ «Еней» і підприємство, А здійснили за взаємною згодою взаємозалік боргів на суму 12 800 грн. Таким чином, залишилась кредиторська заборгованість підприємству, А на суму 27 500 грн.

Перевірка з боку Податкової адміністрації 3 — 6 січня поточного. донарахувала ПДВ на 234 грн. (окрім фінансових санкцій).

Необхідно визначити:

Яким чином внутрішній аудитор повинен оцінити отримані аудиторські докази?

Які фактори можуть вплинути на думку внутрішнього аудиту і яким чином в подальшому внутрішній аудитор врахує отримані результати (і для чого)?

Яким чином і в якому вигляді отримані докази увійдуть до результуючих документів внутрішнього аудиту?

Завдання 2.

Визначте, які показники фінансово — господарської діяльності може використовувати внутрішній аудитор в якості критерію розрахунку суттєвості на підприємствах різних галузей національної економіки. Який розмір такого критерію? Як це можна обґрунтувати? В чому відмінність в методиках розрахунку суттєвості під час проведення внутрішнього та зовнішнього аудиту?

Отримані результати необхідно занести до таблиці:

Стаття фінан-сової звітності

Підприємства

торгівлі

виробничі

громадського

харчування

транспортні

по наданню інформаційних послуг

інші

1.

2.

Завдання 3.

1. Розробіть перелік та систематизуйте найбільш поширені (типові) помилки, у відповідності з якими внутрішній аудитор буде співставляти виявлені в процесі внутрішнього аудиту порушення.

Отримані результати диференціюйте за основними статтями фінансової звітності.

2. Обґрунтуйте, яким чином типовість чи не типовість виявлених порушень може вплинути на подальші дії внутрішнього аудитора.

Завдання 4.

За результатами дослідження фахової літератури складіть таблицю «Систематизація недоліків і порушень», в якій зазначте їх вагу.

Результати дослідження представте в такій формі:

№ пор.

Вид недоліків (порушень)

Питома вага

Нотатки

1

Арифметичні помилки у підрахунках суми податків, зборів, платежів

Завдання 5.

Складіть схему основних напрямків удосконалення внутрішнього аудиту.

Завдання 6.

Під час проведення внутрішнього аудиту торговельного підприємства ТОВ «Меркурій» внутрішній аудитор Шпак М. М. занотував, що щомісяця спостерігаються незначні відхилення по сумках інкасаторів (недовкладення або перевкладення), у середньому на 100 грн. Виявилось, що суми недовкладень бухгалтер Чаюн К. К. відносила за рахунок прибутку підприємства, що залишався у розпорядженні підприємства. Надлишки готівки оприбутковувались за чинним Порядком ведення касових операцій в Україні та Положенням про інвентаризацію № 69. Свої дії Чаюн К. К. в Поясненні обґрунтував тим, що зарплата працівників невелика, і якщо з них стягувати навіть такі незначні нестачі, вони звільняться з роботи. Нових людей на ці посади знайти буде важко.

Необхідно:

1. Визначити, яким чином внутрішній аудитор повинен оцінити отримані аудиторські докази?

2. Оформити документ (документи), що повинен скласти внутрішній аудитор по результатах виявлених відхилень.

3. Дати критичну оцінку наявної ситуації.

Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи

Самостійна робота підвищує відповідальність студентів магістеріуму, формує у них навички працювати самостійно, використовувати набуті знання для вивчення та об'єктивної оцінки фінансово — господарської діяльності підприємства, виявлення наявних на підприємстві проблем, правильного документування інформації в робочих та результуючих документах внутрішнього аудитора тощо.

Особливу увагу студента необхідно звернути на те, що завдання з курсу «Внутрішній аудит» вважається розв’язаним лише за умови наявності обґрунтованих, чітко сформульованих у результуючих документах висновків.

Самостійна робота студентів з курсу «Внутрішній аудит» виконується у формі складання Досьє внутрішнього аудиту. Студент на початку вивчення зазначеної дисципліни самостійно обирає підприємство, на матеріалах якого буде виконуватись самостійна робота. Це може бути підприємство, на базі якого буде виконуватись магістерська робота, або будь-яке інше підприємство. При цьому необхідно повідомити викладачу, який веде курс, яке саме підприємство Ви обрали (щоб воно всередині групи не повторювалось).

Для того, щоб підготуватись до виконання самостійної роботи, студентові необхідно:

повторити лекційний матеріал та ідентичні завдання, що виконувались на практичних заняттях;

переглянути нову періодичну економічну літературу з необхідної теми для того, щоб знайти потрібний матеріал, а також дати власну критичну оцінку ситуаційному завданню.

Контроль за виконанням самостійної роботи здійснює викладач, який веде практичні заняття. Робота має бути виконана письмово в окремій теці та оформлена у відповідності до вимог ділової документації.

Орієнтовна структура Досьє внутрішнього аудиту

1. Титульний аркуш.

2. Перелік документів, що увійшли до Досьє.

3. Перелік індексів робочих документів.

4. Наказ про створення Структури внутрішнього аудиту.

5. Положення про Структуру внутрішнього аудиту.

6. Посадова інструкція внутрішнього аудитора.

7. План (Програма) внутрішнього аудиту на календарний рік.

8. План — графік роботи одного внутрішнього аудитора (якщо їх кілька).

9. Тести системи внутрішнього контролю (Опитувальний Лист).

10. Фінансова звітність підприємства.

11. Організаційна характеристика підприємства.

12. Оцінка інформаційних зв’зків на підприємстві.

13. Оцінка бізнесу, в якому функціонує підприємство та місця підприємства в цьому бізнесі (або на певному сегменті).

14. Результати аналізу основних показників діяльності підприємства.

15. Прогноз по 2−3 стратегічним показникам діяльності підприємства.

16. Оцінка взаємозв'язку внутрішнього та зовнішнього аудиту.

17. Оцінка внутрішнім аудитором зовнішніх перевірок.

18. Розрахунок показника суттєвості.

19. Систематизація та оцінка виявлених відхилень (порушень).

20. Оцінка ризиків, виявлених внутрішнім аудитом.

21. Оцінка можливості рейдерських атак на підприємство.

22. Результуючий документ внутрішнього аудиту.

Приклади вирішення завдань

Завдання 1.

На нещодавно створеному виробничому підприємстві згідно його Статуту та, відповідно, Наказу директора повинен бути створений Відділ внутрішнього аудиту в кількості 3-х осіб головний аудитор та 2 внутрішніх аудитора.

На даний момент було прийнято на роботу одного — головного аудитора. Головному аудитору доручили розробити повний пакет організаційних документів (в т.ч. і Посадову інструкцію аудитора). У головного внутрішнього аудитора виникло питання стосовно посадових обов’язків внутрішнього аудитора.

Необхідно скласти розділ Посадової інструкції внутрішнього аудитора, що визначає його посадові обов’язки.

Розв'язок:

Посадові обов’язки внутрішнього аудитора:

Внутрішній аудитор:

1. Здійснює перевірку фінансової та управлінської звітності підприємства, аналізує її, оцінює своєчасність її складання та представлення.

2. Організує уніфікацію і стандартизацію облікових процесів.

3. Підготовляє та представляє для затвердження керівництву підприємства план аудиторських робіт, бюджет аудиторських робіт.

4. Проводить перевірки в підрозділах підприємства відповідно до затвердженого плану.

5. Здійснює контроль за виконанням бюджету підприємства.

6. Здійснює перевірку схоронності та ефективності використання активів підприємства, контролює доступ працівників підприємства до активів і фінансової інформації.

7. Здійснює експертну оцінку проектів контрактів, контролює своєчасність і повноту відображення в облікових документах чинених угод (договорів, що укладаються) і їх результатів.

8. Виявляє внутрішні резерви підприємства і визначає шляхи їх ефективного використання.

9. Проводить моніторинг витрат фондів по різних проектах чи програмам, здійснює аналіз доходів і витрат підприємства, оптимізацію і планування податків.

10. Проводить вибіркові перевірки з метою виявлення і ліквідації заборгованостей і нестач, здійснює контроль за виконанням підприємством і його контрагентами своїх зобов’язань, аналізує дебіторську і кредиторську заборгованості, дає оперативні вказівки по зменшенню заборгованостей.

11. Розробляє рекомендації і план дій по усуненню виявлених відхилень від планів; рекомендації, що дозволяють знизити рівень ризику окремих операцій чи мінімізувати можливі втрати.

12. Визначає й аналізує можливі зовнішні і внутрішні ризики при розробці і впровадженні нових проектів на підприємстві.

13. Здійснює нагляд за роботою персоналу в частині фінансів, аналізує посадові інструкції, визначає відповідність розподілу обов’язків вимогам виробничого, управлінського і фінансового процесу, здійснює розмежування повноважень, вносить пропозиції менеджеру по персоналу по внесенню об'єктивних змін у положення про підрозділи, посадові інструкції.

14. Розробляє фінансові регламенти для фінансової політики підприємства в цілому, окремих процедур, інструкцій і іншої документації.

15. Бере участь у формуванні зведеної і консолідованої звітності.

16. Здійснює підготовку підприємства до зовнішнього аудиту.

Завдання 2.

На реорганізованому ПАТ «Еталон» був створений підрозділ внутрішнього аудиту в кількості чотирьох осіб.

Необхідно с розробити Положення про відділ внутрішнього аудиту ПАТ «Еталон».

Розв'язок:

Положення

про відділ внутрішнього аудиту ПАТ «Еталон»

Зміст

Загальні положення

Структура відділу

Завдання

Функції

Права

Взаємовідносини (службові зв’язки)

Взаємодія з Правлінням ВАТ

Відповідальність

Заключні положення

1. Загальні положення

1.1. Відділ внутрішнього аудиту є самостійним структурним підрозділом.

Відділ створюється і ліквідовується за наказом генерального директора за згодою з Правлінням і підпорядковується безпосередньо генеральному директору.

Безпосереднє керівництво відділом здійснює начальник відділу, який призначається наказом генерального директора за згодою з Правлінням.

Показать Свернуть
Заполнить форму текущей работой