Вирішення ситуаційних завдань бухгалтера

Тип работы:
Контрольная
Предмет:
Экономические науки


Узнать стоимость новой

Детальная информация о работе

Выдержка из работы

Клопотання про надання додаткових матеріалів, необхідних для проведення експертизи

Я, експерт-бухгалтер Гаркуша Дар’я Андріївна, згідно зі ст. 77 КПК України для проведення судово-бухгалтерської експертизи у цивільній справі № 77−1256 відносно встановлення факту отримання в червні 2000 р. корпорацією «Автомаш» товарно-матеріальних цінностей за накладними, призначеною Вашою постановою від 19. 07. 2000 року, прошу надати такі документи, необхідні для подання висновку:

— Накладну № 10 від 10. 04. 2000 р. ;

— Накладну № 12 від 12. 04. 2000 р. ;

— Договір купівлі-продажу товарно-матеріальних цінностей корпорацією «Автомаш» у постачальника;

— Податкові накладні, що виписує постачальник та додає до накладних;

— Товарно-транспортні накладні щодо поставки цих товарно-матеріальних цінностей;

— Реєстр виданих та отриманих накладних;

— Рахунки-фактури, що мали б супроводжувати товарно-матеріальні цінності.

Експерт-бухгалтер __________ Д.А. Гаркуша

(Підпис)

Повідомлення 1238

про неможливість надання висновку

Складено «25» серпня 2000 р.

У державну експертну установу «19» липня 2000 р. надійшла ухвала судді господарського суду Житомирської області Крамаренка І. Д. про призначення судово-бухгалтерської експертизи по цивільній справі № 77−1256 відносно стосовно факту отримання корпорацією «Автомаш» в червні 2000 р. товарно-матеріальних цінностей за накладними.

На вирішення судово-бухгалтерської експертизи поставлені такі питання:

1. Чи підтверджується документально отримання в червні 2000 р. корпорацією «Автомаш» товарно-матеріальних цінностей за накладними № 10 від 10. 04. 2000 р. та № 12 від 12. 04. 2000 р. ?

2. Чи у відповідності з чинним законодавством складені накладні № 10 від 10. 04. 2000 р. та № 12 від 12. 04. 2000 р. ?

Повідомлення складене Гаркушою Д. А., вища економічна освіта, стаж експертної роботи 4 роки зі спеціальностей: 1 — Дослідження документів бухгалтерського обліку та звітності; 2 — Дослідження документів про економічну діяльність підприємств та організацій.

Експерт попереджений про кримінальну відповідальність за ст. 384 та 385 КК України.

Для проведення експертизи були надані матеріали цивільної справи № № 77−1256 В 3-х томах:

— Головна книга корпорації «Автомаш» за 2000 р.

— Касова книга корпорації «Автомаш» за 2000 р.

Надані документи не відображають у повному обсязіінформацію про накладні, за якими були отримані товарно-матеріальні цінності корпорацією «Автомаш». У матеріалах справи немає первинних документів, які мають підтвердити дані, наведені в головній книзі корпорації «Автомаш» за 2000 рік та касовій книзі за 2000 рік. Тому експерт-бухгалтер 24. 07. 2000 року заявив клопотання про надання додаткових документів щодо отримання товарно-матеріальних цінностей корпорацією «Автомаш» за період 2000 року, а саме:

— Накладну № 10 від 10. 04. 2000 р. ;

— Накладну № 12 від 12. 04. 2000 р. ;

— Договір купівлі-продажу товарно-матеріальних цінностей корпорацією «Автомаш» у постачальника;

— Податкові накладні, що виписує постачальник та додає до накладних;

— Товарно-транспортні накладні щодо поставки цих товарно-матеріальних цінностей;

— Реєстр виданих та отриманих накладних;

— Рахунки-фактури, що мали б супроводжувати товарно-матеріальні цінності.

На заявлене клопотання відповідь не надійшла.

Отже, у зв’язку з недостатністю наданих на експертизу матеріалів для вирішення поставлених питань та на підставі ст. 77 КПК України, а також Інструкції про призначення та проведення судових експертиз, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 08. 10. 1998 № 53/5, експерт повідомляє про неможливість надати висновок судово-бухгалтерської експертизи.

Завдання 2.

1. Згідно з Інструкцією про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень № 53/5 пунктом 2.3 «Експерту забороняється» самостійно збирати матеріали, які підлягають дослідженню.

Отже, експерт-бухгалтер не мав права проводити інвентаризацію каси на підприємстві та вилучати виписку банку. Він повинен був подати клопотання про надання додаткових документів — виписки, а також прохання провести інвентаризацію.

2. Еспертом-бухгалтером були порушені такі нормативно-правові акти:

1) Закон України «Про судову експертизу»;

2) Інструкція про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень № 53/5;

3) Установчий документ про інвентаризацію на підприємстві;

4) Кримінальний кодекс України ст. 384, ст. 385.

3. В разі потреби в наданні додаткових документів необхідних експерту-бухгалтеру для експертного дослідження він повинен був скласти клопотання про надання додаткових матеріалів, надати це клопотання на розгляд керівнику експертної установи, а потім надіслати підприємстві, що призначило експертизу.

Завдання 3.

1. Згідно з Інструкцією про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень № 53/5 пунктом 2 «Обов'язки, права та відповідальність експерта», зазначено, що експерт має право повідомити в письмовій формі особу чи орган, яка призначила експертизу, про неможливість її проведення, якщо надані йому матеріали недостатні для вирішення поставлених питань, а отже має право відмовитися від надання висновку, за умов, якщо наданих документів не достатньо. Отже, дії експерта-бухгалтера були правомірними.

2. Згідно з Інструкцією про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень № 53/5 пунктом 4 «Організація проведення експертиз (досліджень) та оформлення їх результатів», № 4. 20 зазначено, що повідомлення про неможливість надання висновку оформлюється на бланку експертної установи, підписується експертом, підпис затверджується відбитком печатки експертної установи, складається у письмовій формі, у двох примірниках і має три частини: вступну, мотивувальну та заключну; № 4. 10 зазначено, що повідомлення про неможливість надання висновкуподається експертом на розгляд керівнику експертної установи і направляється особі чи органу, яка призначила експертизу.

3. Згідно з Інструкцією про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень № 53/5 пунктом 2.2 «Експерт має право», № 2.2.2 зазначено, що експерт має право порушувати клопотання відповідно до процесуального законодавства про надання додаткових та інших матеріалів, необхідних для вирішення поставлених питань.

4. Якщо на підприємстві відсутні необхідні експерту-бухгалтеру первинні документи, їх можна замінити регістрами аналітичного і синтетичного обліку, відомостями, документами фінансової звітності, якщо ці документи мають відношення до напрямку дослідження експерта.

Завдання 4.

експертиза висновок матеріал бухгалтер

1. Експерт-бухгалтер, що досліджує питання стосовно визначення сум і періодів утворення нестач матеріальних цінностей, має право надати у висновку пропозиції щодо покращення ведення обліку ТМЦ за для уникнення нестач та лишків на підприємстві (згідно з Інструкцією про призначення СБЕ, п. 2.2. 4). Але експерт-бухгалтер не має права вказувати на необхідність зарахунку пересортиці. Оскільки саме інвентаризаційна комісія виявляє надлишки та нестачі матеріальних цінностей, оформлює опис фактичних залишків товарно-матеріальних цінностей. Інвентаризаційна комісія, у складі якої обов’язково повинен бути технолог або людина, що має певні знання з ТМЦ, що досліджуються, надає пропозиції щодо зарахунку пересортиці. Керівник підприємства дає дозвіл або заборону на пересортицю.

Отже, експерт-бухгалтер не може говорити про необхідність зарахунку пересортиці, оскільки це не стосується його спеціалізації та обов’язків і він немає необхідних знань щодо можливості зарахунку пересортиці тих чи інших ТМЦ.

2. В такому випадку необхідно призначити економічну експертизу, основними завданнями якої є дослідження документів бухгалтерського, податкового обліку та звітності, а саме встановлення документальної обґрунтованості розміру нестачі або надлишків ТМЦ, установлення документальної обґрунтованості оформлення операцій з одержання, зберігання, виготовлення, реалізації товарно-матеріальних цінностей и таке інше.

3. Експерт-бухгалтер має скласти висновок стосовно результатів проведення експертизи та освітити в ньому відповіді на поставлені його запитання про визначення сум і періодів утворення нестач товарно-матеріальних цінностей.

4. Висновок експерта складається з трьох частин: вступної, дослідницької та заключної.

У вступній частині висновку експерта зазначаються:

— найменування документа («Висновок»), його номер, за наявності відповідних підстав — характер експертизи (чи є вона додатковою, повторною, комісійною або комплексною), вид (назва) експертизи, за якою справою (кримінальною, цивільною, господарською, номер справи) вона проводиться;

— дата складання висновку;

— дата надходження постанови (ухвали), об'єктів і матеріалів справи до експертної установи (її найменування), експерта (його ім'я по батькові);

— найменування і дата складання документа, на підставі якого виконується експертиза (постанова, ухвала), та найменування особи (посада, прізвище, ініціали) або органу, яка призначила експертизу;

— перелік об'єктів, що підлягають дослідженню, та зразків (у разі надходження);

— відомості про надані матеріали справи (у тому числі вид (назва) матеріалів (документів) та кількість аркушів);

— спосіб доставки та вид упаковки досліджуваних об'єктів із зазначенням у необхідних випадках відомостей про те, чи впливав спосіб упаковки на їх збереженість;

— перелік питань (дослівно у формулюванні постанови чи ухвали), які винесено на вирішення експертизи;

— питання, які вирішуються експертом у порядку експертної ініціативи;

— при наявності в постанові (ухвалі) про призначення експертизи питань, які не відносяться до предмета експертизи або не входять до компетенції експерта, — указуються причини, з яких ці питання не вирішувались;

— дані про експерта (експертів): посада, клас судового експерта, науковий ступінь та вчене звання, прізвище, ім'я та по батькові, освіта, експертна спеціальність, стаж експертної роботи, номер свідоцтва про присвоєння кваліфікації судового експерта;

— попередження експерта про кримінальну відповідальність за дання завідомо неправдивого висновку за ст. 384 Кримінального кодексу України (2341−14) (в необхідних випадках — за відмову від дання висновку за ст. 385 Кримінального кодексу України);

— дату направлення клопотання експерта про надання додаткових матеріалів, дату надходження додаткових матеріалів або відомостей про наслідки розгляду клопотання; обставини справи, які мають значення для надання висновку, з обов’язковим зазначенням джерела їх отримання;

— відомості про процесуальні підстави та осіб, які були присутні під час проведення досліджень (прізвище, ініціали, процесуальний статус);

— нормативні акти та література, які використовувались експертом при вирішенні поставлених питань із зазначенням, відповідно, їх дати, номера прийняття, редакції та бібліографічних даних.

У дослідницькій частині висновку експерта описуються процес дослідження та його результати, а також дається обґрунтування висновків з поставлених питань.

Дослідницька частина повинна включати:

— відомості про стан об'єктів дослідження, застосовані методи (методики) дослідження, їх реєстраційний номер, умови їх використання;

— посилання на ілюстрації, додатки та необхідні роз’яснення до них;

— експертну оцінку результатів дослідження.

Опис процесу застосування інструментальних методів дослідження та проведення експертних експериментів можуть обмежуватись викладенням кінцевих результатів. У зазначених випадках графіки, діаграми, таблиці, матеріали експертних експериментів мають зберігатись у наглядових експертних провадженнях і на вимогу осіб, які призначили експертизу (дослідження), можуть надаватись їм для ознайомлення. Узагальнення та оцінка результатів окремих досліджень, які є підставою для формулювання висновків можуть викладатися у синтезуючому розділі дослідницької частини висновку експерта.

У заключній частині викладаються висновки дослідження у вигляді відповідей на поставлені питання в послідовності, що визначена у вступній частині.

На кожне з поставлених питань має бути дано відповідь по суті або вказано, з яких причин неможливо його вирішити.

У разі, якщо заключний висновок не може бути сформульований у стислій формі, допускається посилання на результати досліджень, викладених у дослідницькій частині.

Завдання 5

У випадку, якщо бухгалтером виявлені правопорушення, що виходили за межі питань, поставлених судом, але належали до компетенції експерта, згідно з Інструкцією про призначення та проведення СБЕ, експерт має право вказувати на ці факти, тому що вони мають значення для справи (пункт 2.2. 4).

Тобто у висновку експерт-бухгалтер має право вказати на ті правопорушення, які він виявив, навіть якщо йому не задавалися питання щодо їх виявлення.

Також експерт має право у висновку викласти свої пропозиції щодо подолання цих правопорушень, навіть якщо його про це не питали у постанові про призначення СБЕ.

Вимоги до висновку експерта-бухгалтера:

· Оформлюється на бланку експертної установи;

· Підписується експертом, який проводив експертизу;

· Підписи у заключній частині засвідчуються відбитком печатки експертної установи на кожній сторінці тексту заключної частини;

· Якщо до висновку експерта додаються таблиці і т.і., вони підписуються експертом;

· Підписи затверджуються печаткою експертної установи;

Висновок експерта складається з трьох частин: вступної, дослідницької та заключної.

Завдання 6

1. Розробка запропонованих експертом-бухгалтером заходів, які б сприяли усуненню виявлених порушень у веденні бухгалтерського обліку на підприємстві, передбачена такими методичними прийомами:

· Аналіз — загальнонауковий метод дослідження за допомогою якого експерт-бухгалтер дослідив існуючу ситуацію на підприємстві;

· Конкретизація — всебічне дослідження організації обліку на підприємстві у якісній багатогранності реального існування. Розгляд та надання пропозицій щодо покращення обліку у зв’язку з певними умовами його існування.

· Логічний прийом, дає змогу об'єктивно оцінити ситуацію та зробити висновки та пропозиції щодо покращення умов ведення бухгалтерського обліку на підприємстві.

2. Заходи, які розробив експерт-бухгалтер підлягають викладенню в третій заключній частині висновку експерта-бухгалтера, що має назву «Результативна частина» або «Завершальна частина висновку експерта-бухгалтера». В цій частині висновку рекомендують викладати інформацію в такому порядку: результати дослідження з кожного питання та відповіді на ці запитання. Після висновків експерта, можуть бути викладені альтернативні висновки, якщо такі мають місце, і вже потім викладаються заходи, щодо усунення виявлених експертом-бухгалтером порушень.

3. Зазначена стадія СБЕ, а саме стадія узагальнення, оцінки і реалізації результатів експертизи є обов’язковою для експерта бухгалтера. А етап розробки пропозицій із профілактики виявлених недоліків на цій стадії СБЕ є не обов’язковим, крім випадків, коли цього вимагають у постанові про призначення експертизи серед переліку питань, що надаються експерту-бухгалтеру для вирішення.

Завдання 7

5. Підставою для призначення та проведення СБЕ є передбачений законом процесуальний документ (постанова або ухвала) про призначення експертизи, складений уповноваженою особою або органом. Фізична особа, в нашому випадку обвинувачувані, можуть скласти клопотання про призначення СБЕ, письмово, з обов’язковим зазначенням всіх необхідних реквізитів, з переліком питань, які підлягають розв’язанню, а також об'єктів, що надаються.

6. Суд або слідчий, врахувавши висновок фахівця при розслідуванні (розгляді) справи чи спору, може дійти висновку про необхідність призначення СБЕ вже на стадії досудового розслідування. Фахівець (спеціаліст) з бухгалтерського обліку також може допомогти слідчому скласти постанову (ухвалу) про призначення СБЕ, визначити коло питань, які повинні бути вирішені експертом-бухгалтером.

7. Експертиза призначається ухвалою або постановою — це процесуальний документ передбачений законом, письмова заява, лист замовника (юридична або фізична особа), з обов’язковим зазначенням його реквізитів, з переліком питань, які підлягають розв’язанню, а також об'єктів, що надаються, є підставою для призначення та проведення СБЕ.

8. Підставою для проведення судових експертиз є передбачений законом процесуальний документ про призначення експертизи, складений уповноваженою на те особою (органом), — постанова слідчого (судді) або ухвала суду. Обов’язковість складання такого документу підтверджується ст. 196 КПК України, згідно з яким за «…необхідності проведення експертизи слідчий складає мотивовану постанову…». Крім того, положеннями ГПК України встановлено, що «експерт зобов’язаний за ухвалою суду з’явитися на його виклик і надати мотивований висновок щодо поставлених йому питань», а ст. 57 ЦКП України передбачено зміст ухвали суду про призначення експертизи в цивільному процесі.

Постанова слідчого або ухвала суду — це документ, який відображає або узагальнює необхідність і підстави призначення СБЕ.

Постанова (ухвала) про призначення СБЕ, яку виносить слідчий (суд), не може бути замінена іншим розпорядчим документом і повинна складатися за встановленою формою.

Постанова про призначення експертизи складається з трьох частин: вхідної, описової, резолютивної.

У вхідній частині постанови про призначення експертизи вказується дата і місце складання постанови, посада, звання, прізвище, ім'я, по батькові й установа, де працює особа, що підписала постанову, найменування та номер кримінальної чи цивільної справи, за якою призначена експертиза.

В описовій частині Коротко викладаються факти справи та обставини, у зв’язку з якими виникла потреба у спеціальних бухгалтерських знаннях, а також особливості об'єкта дослідження, які можуть мати значення для надання висновку. Закінчується ця частина формулюванням підстав для призначення експертизи з посиланням на ст. 75 та 196 КПК.

У резолютивній частині постанови безпосередньо викладається рішення про призначення судово-бухгалтерської експертизи та зазначається Рід або вид експертизи; формулюються питання, що виносяться на розгляд експерта, призначається експерт або визначається судово-експертна установа, працівникам якої доручено провадження експертизи; наводиться перелік матеріалів, які надаються у розпорядження експерта.

Особливої уваги в постанові (ухвалі) про призначення СБЕ потребують питання, винесені на вирішення експерту-бухгалтеру, адже від правильності їх формулювання залежить повнота, всебічність і обґрунтованість дослідження. Для цього слідчий (суддя) повинен дотримуватися певних вимог:

— питання повинні ставитися максимально чітко, що зобов’язує експерта-бухгалтера також давати конкретні відповіді, й виключає можливість їх двозначного тлумачення;

— питання, поставлені перед експертом-бухгалтером, повинні бути суттєвими для справи, що розглядається, і виходити з наявних у ній матеріалів;

— питання поставлені перед експертом-бухгалтером, не повинні виходити за межі його компетенції (т.т. для розв’язання поставлених питань необхідні знання саме з бухгалтерського обліку, економічного аналізу та контролю господарської діяльності, якими володіє експерт-бухгалтер.

— питання не повинні стосуватися правової оцінки вчинених зловживань чи злочину (встановити винну особу може тільки суд);

— питання повинні бути поставлені в логічній послідовності (спочатку необхідно ставити питання про дослідження окремих операцій, а потім — більш узагальнюючі питання).

Показать Свернуть
Заполнить форму текущей работой