Виробничий тренінг ПАТ "Тодеф"

Тип работы:
Отчет
Предмет:
Экономика


Узнать стоимость новой

Детальная информация о работе

Выдержка из работы

1. Загальна характеристика ПАТ «Тодеф» — об'єкта тренінгу

Об'єктом тренінгу є Публічне акціонерне товариство «Тодеф».

Характеристика статусу підприємства:

Публічне акціонерне товариство «ТОДЕФ» є правонаступником відкритого акціонерного товариства «ТОДЕФ», створеного у відповідності з Законом України «Про господарські товариства» та Декретом Кабінету Міністрів України «Про приватизацію цілісних майнових комплексів державних підприємств та структурних підрозділів, зданих в оренду» від 20 травня 1993 року, та зареєстроване Ватутінською районною державною адміністрацією 20 жовтня 1994 року.

Форма власності: приватна власність.

Організаційно-правова форма господарювання: публічне акціонерне товариство.

Ступінь самостійності: Товариство має самостійний баланс, поточний, валютний та інші рахунки в установах банку, печатку, штампи, бланки зі своїм найменуванням (а також у разі потреби валютний рахунок, фірмову марку, торговий знак), які затверджуються Виконавчим органом Товариства та реєструються в установленому чинним законодавством України порядку.

Основна мета діяльності Товариства — здійснення підприємницької діяльності для одержання прибутку в інтересах акціонерів Товариства.

Товариство для досягнення мети своєї діяльності має право від свого імені укладати угоди, набувати майнових і особистих немайнових прав і нести обов’язки, бути позивачем та відповідачем у судах, господарчому та арбітражному суді.

Для виконання завдань та досягнення цілей, передбачених Статутом, Товариство має право:

— Укладати правочини (угоди, договори, контракти) та інші юридичні акти купівлі-продажу, міни, застави, позики, дарування, поручительства, фінансового лізингу, оренди, підряду, займу, перевезення, зберігання, страхування майна, доручення, комісії, договори з зовнішньоекономічної та комерційної діяльності, сумісної діяльності та інше, якщо це не суперечить чинному законодавству України, а також приймати участь у торгах, конкурсах, аукціонах, надавати гарантії;

— Товариство має право самостійно здійснювати зовнішньоекономічну діяльність у будь-якій сфері, пов’язаній з предметом його діяльності. При здійсненні зовнішньоекономічної діяльності Товариство користується повним обсягом правом суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності відповідно до чинного законодавства України;

— Користуватися всіма іншими правами відповідно до чинного законодавства.

Товариство зобов’язане:

— Забезпечити правовий захист інтересів акціонерів Товариства в частині, яка відноситься до предмету його діяльності;

— Розробляти та здійснювати заходи, спрямовані на підвищення ефективності господарської діяльності, створення безпечних умов праці, дотримання санітарно-гігієнічних норм і правил торгівлі;

— Інформувати акціонерів Товариства про свій господарсько-фінансовий стан і результати діяльності, засвідчені незалежним аудитом, а також про додатково випущені акції та зміни в персональному складі виконавчих органів;

— Виконувати інші обов’язки, передбачені чинним законодавством України.

Сфера діяльності:

— організація будівництва будівель;

— роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами;

— надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна.

ПАТ «ТОДЕФ» дотримується вимог щодо державної реєстрації та діяльності підприємства. Зареєстроване Ватутінською районною державною адміністрацією 20 жовтня 1994 року.

Характеристика господарської діяльності:

Спеціалізація підприємства:

— організація будівництва будівель;

— роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами;

— надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна.

Господарська діяльність Товариства реалізується шляхом здійснення фінансової, виробничої, торговельної, медичної, фармацевтичної, інвестиційної, маркетингової, постачальницької, будівельної, науково-дослідної, консультаційної, юридичної, видавничої, рекламної, проектної, туристичної, дилерської, комісійної, посередницької, орендної, лізингової, експортно-імпортної, культурно-освітньої, милосердної, представницької, та іншої діяльності, що відповідає меті створення Товариства і здійснюється відповідно до чинного законодавства України. Товариство може здійснювати й інші види діяльності, які не суперечать чинному законодавству України.

Характеристика регулювання та контролю за діяльністю підприємства з боку держави:

Випуск та розміщення цінних паперів ПАТ «ТОДЕФ» на фондовому ринку України регулюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Додержання податкового законодавства ПАТ «ТОДЕФ» регулюється Державною податковою службою України.

Підприємство дотримується всіх встановлених державних вимог.

Характер управління діяльністю підприємства з боку власників:

Акціонерами товариства є фізичні і юридичні особи, які набули право власності на акції товариства в процесі приватизації та в результаті їх обігу.

Акціонери товариства мають право на:

1) Участь в управлінні товариством особисто або через представника;

2) Отримання дивідендів;

3) Отримання у разі ліквідації товариства частини його майна або вартості;

4) Отримання інформації про господарську діяльність товариства;

5) Оскарження рішення Загальних зборів у порядку, визначеному статутом товариства та відповідно до законодавства;

6) Відчуження належних їм акцій, у порядку, встановленому чинним законодавством та статутом;

7) Доступ до документів товариства;

8) Протягом 10 днів з моменту надходження письмової вимоги акціонера Корпоративний секретар, а в разі його відсутності - Виконавчий орган товариства зобов’язаний надати акціонеру завірені копії таких документів.

9) Власник простих акцій товариства має право вимагати здійснення обов’язкового викупу товариством належних йому голосуючих акцій, якщо він зареєструвався для участі у Загальних зборах та голосував проти прийняття Загальними зборами рішення про злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ товариства, вчинення ним значного злочину, зміну розміру його статутного капіталу;

10) При додатковій емісії акцій власник простих акцій має переважне право придбавати розміщувані підприємством прості акції пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості.

Управління товариством здійснюють:

— Вищий орган товариства — Загальні збори;

— Наглядова рада;

— Виконавчий орган — правління;

— Ревізійна комісія.

Вищим органом товариства є Загальні збори акціонерного товариства. Товариство зобов’язане щороку скликати Загальні збори. Річні загальні збори проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року.

У Загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. На Загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає Загальні збори, також можуть бути присутні представник аудитора товариства та посадові особи товариства, представник органу, який відповідно до статуту представляє права та інтереси трудового колективу.

Вищий орган має право приймати рішення з усіх питань діяльності товариства, в тому числі з тих, що належать до компетенції Наглядової ради та Виконавчого органу.

До виключної компетенції Загальних зборів належать вирішення наступних питань:

— Визначення основних напрямів діяльності товариства;

— Внесення змін до статуту товариства;

— Прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;

— Прийняття рішення про зміну типу товариства;

— Прийняття рішення про розміщення акцій;

— Прийняття рішення про виділ та припинення товариства, крім випадку, передбаченого законодавством про ліквідацію товариства, обрання Ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;

— Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства;

— Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства;

— Прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;

— Прийняття рішення про розміщення товариством інших цінних паперів на суму, що перевищує 25% вартості активів товариства;

— Затвердження положень про Вищий орган товариства, Наглядову раду товариства, Виконавчий орган товариства, Ревізійну комісію товариства, про надання та збереження особливої інформації товариства, про порядок розгляду питань щодо розпорядження та використання майна Товариства, про управління корпоративними правами товариства, а також змін та доповнень до них;

— Затвердження річного звіту товариства;

— Розподіл прибутку і збитків товариства;

— Прийняття рішення про викуп товариством розміщених ним акцій;

— Прийняття рішення про форму існування акцій;

— Затвердження розміру річних дивідендів;

— Обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради;

— Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради;

— Обрання голови та членів Ревізійної комісії, прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень;

— Затвердження висновків Ревізійної комісії;

— Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Виконавчого органу, звіту Ревізійної комісії;

— Затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління товариства;

— Обрання комісії з припинення товариства;

— Прийняття рішення щодо вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину перевищує 25% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства, за поданням Наглядової ради товариства;

— Прийняття рішення про випуск облігацій на суму, що перевищує 25% ринкової вартості майна товариства за даними його останньої річної фінансової звітності;

— Прийняття рішень про створення філій і дочірніх підприємств товариства;

— Прийняття рішення з інших питань, що належать до виключної компетенції Вищого органу згідно з положенням про Вищий орган товариства.

Скликання чергових загальних зборів здійснюється виконавчим органом товариства на підставі рішення наглядової ради, що приймається не пізніше ніж за 60 календарних днів до проведення зборів.

Скликання позачергових загальних зборів здійснюється Наглядовою радою.

Наглядова рада акціонерного товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів товариства, у межах компетенції, визначеної статутом товариства та законодавством, контролює та регулює діяльність Виконавчого органу.

Наглядова рада обирається на Загальних зборах акціонерів з числа акціонерів, терміном на три роки у складі п’яти осіб.

Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його затвердження рішенням Вищого органу товариства. Голова та члени Наглядової ради є посадовими особами товариства та несуть відповідальність у межах своїх повноважень.

Наглядова рада звітує перед Вищим органом про свою діяльність, загальний стан товариства та вжиті нею заходи спрямовані на досягнення мети товариства.

До компетенції Наглядової ради належить:

— Аналіз дії Виконавчого органу товариства щодо управління ним, реалізації інформаційної, технічної та цінової політики, додержання номенклатури товарів та послуг;

— Ініціювання, у разі потреби, проведення позачергових ревізій та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності товариства;

— Надавати Вищому органу товариства пропозиції з питань діяльності товариства;

— Розглядати та затверджувати квартальні звіти, розглядати та подавати Вищому органу на затвердження річні звіти Виконавчого органу.

До виключної компетенції Наглядової ради належить:

— Затвердження в межах своєї компетенції внутрішніх положень, якими регулюються питання, пов’язані з діяльністю товариства та не віднесені до компетенції Загальних зборів;

— Підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення;

— Прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів або за пропозицією Виконавчого органу;

— Прийняття рішення про анулювання акцій чи продаж раніше викуплених акцій;

— Прийняття рішення про розміщення інших цінних паперів;

— Затвердження ринкової вартості майна у випадках його виносної оцінки оцінювачем;

— Обрання та відкликання повноважень голови і членів Виконавчого органу;

— Затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів, які укладаються з членами Виконавчого органу, встановлення розміру їх винагороди;

— Прийняття рішення про відсторонення голови Виконавчого органу від виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження;

— Обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів товариства;

— Обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом «Про акціонерні товариства»;

— Визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку;

— Визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів відповідно та мають право на участь у цих зборах;

— Вирішення питань про участь товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;

— Вирішення питань, в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення товариства;

— Прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства;

— Внесення пропозицій Вищому органу товариства про необхідність вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства;

— Прийняття рішень про випуск облігації товариства на суму від 5 до 25 відсотків ринкової вартості майна товариства за даними останньої річної фінансової звітності товариства;

— Внесення пропозицій Вищому органу товариства про необхідність випуску облігацій на суму, що перевищує 25 відсотків ринкової вартості майна товариства за даними останньої річної фінансової звітності товариства;

— Визначення ймовірності визнання товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов’язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;

— Прийняття рішення про обрання оцінювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

— Прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

— Вирішення інших питань, що належать до компетенції Наглядової ради згідно із Законом, Статутом або Положенням про Наглядову раду акціонерного товариства.

Засідання Наглядової ради проводиться за необхідністю, але не менше одного разу на три місяці.

Характер організації управління діяльністю підприємства:

Виконавчий орган ПАТ «ТОДЕФ» — правлiння, очолює голова правлiння. Управлiння пiдприємством здiйснюється через пiдроздiли спецiалiстiв. Голова правлiння координує роботу спецiалiстiв та начальникiв вiддiлiв. На пiдприємствi утворено вiддiл з продажу промислових товарiв з такими секцiями: дитячих товарiв та канцтоварiв; посуду та хрусталя; господарчих та електротоварiв; жiночого, чоловiчого та дитячого одягу та взуття, галантереї. Працює вiддiл кафетерiй, який очолює зав. вiддiлом. Технiчне обслуговування торговельного та холодильного обладнання, всiх iнженерних комунiкацiй здiйснює iнженерно-технiчна група, яку очолює головний iнженер. Дочiрних пiдприємств, фiлiй та представництв не має.

2. Аналіз стану та результатів окремих напрямів діяльності ПАТ «Тодеф»

2. 1 Виробництво та збут продукції (товарів, робіт, послуг)

конкурентоспроможність фінансовий капітал

ПАТ «Тодеф» надає послуги: організація будівництва будівель; роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами; надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна.

Основними видами дiяльностi пiдприємства є роздрiбна торгiвля продовольчими товарами народного споживання. Значна частина площ першого поверху здана в довгострокову оренду ТОВ «КРАЙ» (супермаркет з продажу продовольчих товарiв). Крiм того частка площ унiверсаму здана в оренду фiрмi ДЦ (господарчi товари та косметика), а також пiд продаж комп’ютерiв та комплектуючих до них, продаж парфумiв, часiв, окулярiв, вiдкрита нова перукарня, приймальня iталiйської хiмчистки, аптечний кiоск, вiддiлення банку. На територiї унiверсаму влаштованi лiтнi тротуарнi майданчики для вiдпочинку покупцiв. Все це сприяє комплексному i рiзноманiтному обслуговуванню населення.

Продаж здiйснюється через торгiвельнi зали пiдприємства, в святковi днi має мiсце виїздна торгiвля на вулицях мiста. До 1% товарiв реалiзується пiдприємствам та органiзацiям шляхом перерахування через банк.

Товариство працює в основному з товарами вiтчизняного виробництва, бере товари пiд реалiзацiю. Товари вiтчизняного виробника бiльш якiснi, нiж масова продукцiя iмпортного виробництва, що реалiзується на ринках. Бiльша частина виробникiв знаходиться у Києвi, що дає можливiсть надходження товарiв оперативно по мiрi продажу, але пiдприємство працює i з iншими вiтчизняними виробниками м. Севастополь, м. Харькiв, м. Кременчуг, м. Чернiгiв та iн. Це дає можливiсть отримувати продукцiю безпосередньо у виробника i по цiнам виробника, без посередникiв, продавати продукцiю за нижчими цiнами i конкурувати з дорогими бутиками та магазинами, а також з ринками, де продається в основному неякiсний iмпортний товар. Тому основнi клiєнти унiверсаму — середнi версти населення з середнiм рiвнем доходу. Отже, продукція в цілому є достатньо конкурентоспроможною.

Мождивий обсяг реалізації продукції у 2013 році становить: 11 900,6 тис. грн. Використано метод економіко-статистичний.

Необхідний обсяг реалізації продукції: оскільки, власний капітал середній на підприємстві протягом досліджуваного періоду дорівнює 6179,2 тис. грн., а середня ставка по депозиту у 2013 році становить 16,44%, то прибуток мінімальний становитиме = (6179,2 * 16,44%) / (1−0,19) = 1254,15 тис. грн. Отже, підприємству необхідно отримати 1254,15 тис. грн. Щоб отримати такий прибуток підприємству необхідно реалізувати продукцію на суму 18 212,9 тис. грн.

Результати проведеного горизонтального аналізу доходів (табл. 1. 1) свідчать, що ПАТ «ТОДЕФ» мало дохід, обсяг якого в 2010 році становив 9150,7 тис. грн., в 2011 році зменшився на 924,7 тис. грн., або на 10,11%, і досяг 8226 тис. грн., а в 2012 році збільшився на 1487,4 тис. грн. або на 18,08%, і становив 9713,4 тис. грн.

Динаміка обсягу доходів ПАТ «ТОДЕФ» за 2010−2012 рр.

Показники

Обсяг, тис. грн.

Абсолютний приріст, тис. грн.

Темп приросту, %

2010 р.

2011 р.

2012 р.

2011

2012

2011

2012

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

8471,7

8041,3

9410

-430,4

1368,7

-5,08

17,02

Інші операційні доходи

238,2

Інші звичайні доходи

440,8

184,7

303,6

-256,1

118,9

-58,10

64,37

Разом чисті доходи

9150,7

8226

9713,4

-924,7

1487,4

-10,11

18,08

У тому числі чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) досліджуваного підприємства в 2011 році становив 8041,3 тис. грн., що на 430,4 тис. грн., або на 5,08%, менше за обсяг 2010 року (8471,7 тис. грн.), в 2012 році збільшився на 1368,7 тис. грн., або на 17,02%, і досяг 9410 тис. грн. Інші операційні доходи були лише в 2010 році, і становили 238,2 тис. грн. Інші звичайні доходи скоротилися — з 440,8 тис. грн. в 2010 році до 184,7 тис. грн. в 2011 році, а в 2012 році відбулося їх зростання на 118,9 тис. грн., або на 64,37%, до 303,6 тис. грн.

У структурі загального чистого доходу, як свідчать дані табл. 1. 2, переважав чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), частка якого зросла з 92,58% у 2010 році до 97,75% у 2011 році, тобто на 5,17 в.п., та скоротилася до 96,88% у 2012 році, тобто на 0,88 в.п. Частка інших звичайних доходів скоротилася на 2,57 в.п. — з 4,82% у 2010 році до 2,25% у 2011 році та зросла на 0,88 в.п. до 3,13% у 2012 році. Інші операційні доходи складали 2,6% у структурі загального чистого доходу в 2010 році, а в 2011—2012 роках відсутні взагалі.

Динаміка структури доходу ПАТ «ТОДЕФ» у 2010−2012 роках

Показники

Питома вага, %

Абсолютний приріст, в.п.

2010 рік

2011 рік

2012 рік

2011 р. з 2010 р.

2012 р. з 2011 р.

1

Разом чисті доходи

100,00

100,00

100,00

1.1.

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

92,58

97,75

96,88

5,17

-0,88

1.2.

Інші операційні доходи

2,60

-

-

-

-

1.3.

Інші звичайні доходи

4,82

2,25

3,13

-2,57

0,88

Незважаючи на жорстоку конкуренцію в торгівлі підприємство намагається:

— підвищувати рівень торгівельного обслуговування покупців;

— розширювати асортимент товарів;

— вдосконалювати товаропостачання та шукати нових вітчизняних виробників продовольчих та непродовольчих товарів з найменшими затратами та низькими цінами;

— мати творчий підхід до ціноутворення відповідно до запиту покупців та пропозицій виробників;

— запроваджувати нові методи продажу з застосуванням знижок, проведенням рекламних акцій, та інших «ноу-хау»;

— переспеціалізувати, розширяти та підвищувати ефективність використання наявних площ з метою додаткових валових прибутків.

2. 2 Трудові ресурси підприємства

Кадрова програма ПАТ «ТОДЕФ» спрямована на забезпечення постiйного високого рiвня квалiфiкацiї працiвникiв операцiйним потребам підприємства, яка реалiзується шляхом прийняття на роботу фахiвцiв з досвiдом роботи вiдповiдного профiлю, а також вiдвiдування працiвниками товариства курсiв пiдвищення квалiфiкацiї.

Посадові особи ПАТ «ТОДЕФ» мають вищу освіту та досвід роботи.

Проаналізовано основні показники, що характеризують динаміку трудових ресурсів на досліджуваному підприємстві та їх ефективність в табл.

Динаміка показників, що характеризують трудові ресурси ПАТ «ТОДЕФ» у 2010−2012 роках

Показники

Роки

Абсолютний приріст

Темп приросту, %

2010

2011

2012

2011 р. з 2010 р.

2012 р. з 2011 р.

2011 р.

2012 р.

штатні працiвники облiкового складу (ос.)

32

29

26

-3

-3

-9,38

-10,34

позаштатні працiвники (та особи, які працюють за сумісництвом) (ос.)

-

-

3

працівники на умовах неповного робочого часу (ос.)

4

3

3

-1

0

-25,00

0,00

фонд оплати праці (тис. грн.)

1589,20

1692,70

1819,20

103,50

126,50

6,51

7,47

прибуток на одного працівника (тис. грн.)

4,39

15,79

-17,22

11,40

-33,01

259,88

-209,08

продуктивність праці персоналу (тис. грн. /ос.)

0,09

0,27

-0,25

0,19

-0,52

210,32

-189,78

частка витрат на оплату праці в витратах, %

0,18

0,22

0,18

0,04

-0,04

22,64

-18,51

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу в 2010 році: 32 особи, в 2011 році було звільнено 3 особи і чисельність штатних працівників облікового складу становила 29 осіб, а в 2012 році знову було звільнено 3 особи, і середньооблікова чисельність штатних працівників становила 26 осіб. Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом в 2010 та 2011 роках не було, проте в 2012 році було найнято 3 позаштатні працівника. Чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) в 2010 році було 4 особи, а в 2011 та 2012 році - 3 особи. Фонд оплати працi має тенденцію до зростання: в 2011 році зріс на 103,5 тис. грн., або на 6,51% і становив 1692,7 тис. грн. проти 1589,2 тис. грн. у 2010 році, а в 2012 році знову зріс на 126,5 тис. грн., або на 7,47% і досяг значення 1819,2 тис. грн. Факти змiни розмiру фонду оплати працi, його збiльшення вiдносно попереднього року: у 2012 роцi вiдбулось збiльшення витрат на оплату працi в сумi 126,5 тис. грн. або 7,47% вiд фонду оплати працi за попереднiй рiк. Збiльшення витрат на оплату працi пов’язане iз пiдвищенням у звiтному роцi заробiтної плати штатним працiвникам.

Ефективність праці персоналу зменшується, оскільки: прибуток на одного працівника в 2011 році збільшився на 11,4 тис. грн. (259,88%) і становив 15,79 тис. грн. проти 4,39 тис. грн. у 2010 році, проте в 2012 році виникла збитковість яка становила 17,22 тис. грн. на одного працівника. Аналогічна ситуація із продуктивністю праці: в 2011 році було зростання даного показника на 0,19 тис. грн. /ос. (210,32%) до 0,27 тис. грн. на особу проти 0,08 тис. грн. на особу в 2010 році, але в 2012 році даний показник став від'ємним і становив 0,25 тис. грн. на особу (скоротився на 189,78%). Частка витрат на оплату праці в загальній сумі витрат: немає чіткої тенденції, оскільки в 2011 році відбулося зростання даного показника на 0,04 тис. грн. або на 22,64% до значення 0,22% проти 0,18% у 2010 році, проте в 2012 році відбулося зменшення даного показника на 0,04% до 0,18%.

Тобто, продуктивність праці на підприємстві, прибуток на одного працівника мають від'ємні значення, отже, підприємство має докласти максимум зусиль щодо зміни цієї негативної тенденції в майбутньому періоді, щоб отримувати позитивний ефект від понесених затрат.

Резервами зростання продуктивності праці є використані можливості економії затрат праці, які виникають внаслідок дій тих чи інших факторів. Значну роль відіграє науково-технічний прогрес: застосування нової техніки, удосконалення системи машин, впровадження комплексної механізації, інженерних комунікацій, необхідних для виконання процесів, а також передових технологій та наукових розробок сприяють підвищенню продуктивності праці, модернізація діючого обладнання. Адже оновлюється матеріально-технічна база, скорочуються витрати ручної праці.

Питання підвищення продуктивності праці потребує системного підходу, тобто кардинальних змін, суттєвого вдосконалення факторів, що обумовлюють продуктивність. Потрібно розробляти пошук резервів підвищення ефективності праці шляхом мобілізації її факторів: інтенсифікації виробництва, освоєння ресурсо — та енергоощадних технологій, удосконалення організації праці та механізму розрахунку. Для вирішення цього питання можна користуватися такими важелями, як мотиваційні, техніко-організаційні та моральні фактори підвищення продуктивності праці, що суттєво впливає на результати виробничої діяльності.

2. 3 Майнові ресурси (активи) підприємства

Результати проведеного горизонтального аналізу активів ПАТ «ТОДЕФ свідчать, що підприємство має активи, обсяг яких в 2010 році становив 6965,6 тис. грн., в 2011 році зменшився на 921 тис. грн., або на 13,22%, і досяг 7886,6 тис. грн., а в 2012 році зменшився ще на 118,4 тис. грн. або на 1,5%, і становив 7768,2 тис. грн.

Динаміка обсягу активів ПАТ «ТОДЕФ» за 2010−2012 рр.

Показники

Обсяг, тис. грн.

Абсолютний приріст, тис. грн.

Темп приросту, %

2010 р.

2011 р.

2012 р.

2011 р. з 2010 р.

2012 р. з 2011 р.

2011

2012

1

Необоротні активи

4405,5

4100,7

5631,2

-304,8

1530,5

-6,92

37,32

1. 1

Основні засоби

4140,3

3835,5

3553

-304,8

-282,5

-7,36

-7,37

1. 2

Довгострокові фінансові інвестиції

265,2

265,2

265,2

0

0

0

0

1. 3

Інші фінансові інвестиції

1813

1813

2

Оборотні активи

2560,1

3785,9

2137

1225,8

-1648,9

47,88

-43,55

2. 1

Готова продукція

5,2

2. 2

Виробничі запаси

30

30

2. 3

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

233,3

318,9

845

85,6

526,1

36,69

164,97

2. 4

Інша поточна дебіторська заборгованість

1045,2

1053

378

7,8

-675

0,75

-64,10

2. 5

Грошові кошти та їх еквіваленти:

1276,4

2414

884

1137,6

-1530

89,13

-63,38

Баланс

6965,6

7886,6

7768,2

921

-118,4

13,22

-1,50

Необоротні активи досліджуваного підприємства в 2011 році становили 4100,7 тис. грн., що на 304,8 тис. грн., або на 7,36%, менше за обсяг 2010 року (4405,5 тис. грн.), в 2012 році збільшилися на 1530,5 тис. грн., або на 37,32%, і досягли 5631,2 тис. грн. Основні засоби на підприємстві в 2010 році становили 4140,3 тис. грн., в 2011 році зменшилися 304,8 тис. грн., або на 7,36%, а в 2012 році зменшились на 282,5 тис. грн., або на 7,37%. Довгострокові фінансові інвестиції протягом всього проаналізованого періоду залишаються незмінними, і становлять 265,2 тис. грн. Інші фінансові інвестиції з’явилися в 2012 році і становили 1813 тис. грн., в 2010—2011 роках відсутні. Оборотні активи зросли з 2560,1 тис. грн. в 2010 році до 3785,9 тис. грн. в 2011 році, а в 2012 році відбулося скорочення на 1648,9 тис. грн., або на 43,55%, до значення 2137 тис. грн. Готова продукція в 2010 році становила 5,2 тис. грн. Виробничі запаси в 2012 році становили 30 тис. грн., в 2010—2011 роках — відсутні. Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги протягом проаналізованого періоду зростає: в 2011 році збільшилась на 85,6 тис. грн. (36,69%) і становила 318,9 тис. грн. у порівнянні з 2010 роком (233,3 тис. грн.), в 2012 році зросла на 526,1 тис. грн. (164,97%) до 845 тис. грн. Інша поточна дебіторська заборгованість в 2011 році зросла на 7,8 тис. грн., або на 0,75% у порівнянні з 2010 роком (1045,2 тис. грн.) і становила 1053 тис. грн., в 2012 році відбулося значне скорочення на 675 тис. грн., або на 64,10% до 378 тис. грн. Грошові кошти в 2011 році зросли на 1137,6 тис. грн., або на 89,13% і становили 2414 тис. грн., проте в 2012 році скоротилися на 1530 тис. грн., або на 63,38% до 884 тис. грн.

У структурі активів, як свідчать дані табл. 1. 5, переважають необоротні активи над обортними активами. Частка необоротних активів зменшилася з 63,25% у 2010 році до 52% у 2011 році, тобто на 11,25 в.п. та скоротилася до 72,49% у 2012 році, тобто на 20,49 в.п. Відповідно, оборотні активи зросли на 11,25 в.п. в 2011 році у порівнянні з 2010 роком та становили 48%, в 2012 році скоротилися на 20,49 в.п. у порівнянні з 2011 роком, і становили 27,51%.

В структурі необоротних активів значне місце займають основні засоби, проте їх частка протягом проаналізованого періоду спадає: в 2011 році на 0,45 в.п., до 53% проти 93,98% в 2010 році; в 2012 році зменшились на 30,44 в.п., та становили 63,09%. Довгострокові фінансові інвестиції в 2011 році зросли на 0,45 в.п., та становили 6,47% проти 6,02% в 2010 році, в 2012 році зменшились на 1,76 в.п. та становили 4,71%. Інші фінансові інвестиції протягом 2010−2011 році були відсутніми, проте в 2012 році вони складали 32,2% в структурі необоротних активів підприємства (табл. 1. 5).

В структурі оборотних активів незначну частку займає готова продукція: в 2011—2012 рр. вона є відсутньою, а в 2010 році її питома вага становила лише 0,2%. Аналогічна ситуація з виробничими запасами: в 2010—2011 роках вони були відсутніми, а в 2012 році їх питома вага в структурі оборотних активів становила лише 1,4%. Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги в структурі оборотних активів в 2011 році зменшилася на 0,69 в.п. та становила 8,42% проти 9,11% в 2010 році, а в 2012 році зросла на 31,12 в.п. та становила 39,54% у порівнянні з 2011 роком. Інша поточна дебіторська заборгованість має тенденцію до скорочення протягом проаналізованого періоду: в 2011 році зменшилася на 13,01 в.п. та становила 27,81% проти 40,83% в 2010 році, в 2012 році у порівнянні з 2011 роком зменшилася ще на 10,13 в.п. та становила 17,69%. Грошові кошти в структурі оборотних активів в 2011 році у порівнянні з 2010 роком збільшилися на 13,91 в.п. та становили 63,76% проти 49,86%, а в 2012 році зменшилися на 22,4 в.п. та становили 41,37%.

Динаміка структури активів ПАТ «ТОДЕФ» у 2010−2012 рр.

Показники

Питома вага, %

Абсолютний приріст, в.п.

2010 рік

2011 рік

2012 рік

2011 р. з 2010 р.

2012 р. з 2011 р.

1

Необоротні активи

63,25

52,00

72,49

-11,25

20,49

1. 1

Основні засоби

93,98

93,53

63,09

-0,45

-30,44

1. 2

Довгострокові фінансові інвестиції

6,02

6,47

4,71

0,45

-1,76

1. 3

Інші фінансові інвестиції

0,00

0,00

32,20

0,00

32,20

2

II. Оборотні активи

36,75

48,00

27,51

11,25

-20,49

2. 1

Готова продукція

0,20

-

-

-

-

2. 2

Виробничі запаси

1,40

-

1,40

2. 3

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

9,11

8,42

39,54

-0,69

31,12

2. 4

Інша поточна дебіторська заборгованість

40,83

27,81

17,69

-13,01

-10,13

2. 5

Грошові кошти та їх еквіваленти:

49,86

63,76

41,37

13,91

-22,40

Баланс

100,00

100,00

100,00

-

-

Отже, значну частку в структурі необоротних активів ПАТ «ТОДЕФ» займають основні засоби, проте присутня тенденція до їх скорочення. В 2012 році з’явилися інші фінансові інвестиції, довгострокові фінансові інвестиції займають незначну частку в структурі необоротних активів протягом всього проаналізованого періоду. В цілому, підприємство добре забезпечене необоротними активами, вони займають більшу частку у порівнянні з оборотними активами.

Ефективність використання необоротних активів на ПАТ «ТОДЕФ» знижується: в 2011 році рентабельність необоротних активів становила 10,8%, а в 2012 році -9,2%, — це пояснюється отриманням збитку підприємством в 2012 році (табл. 1. 6). Аналогічна ситуація з рентабельністю оборотних активів: в 2011 році вона була досить значною (14,43%), а в 2012 році - збитковість становила 15,12%.

Рентабельність активів на ПАТ «ТОДЕФ» у 2010−2012 рр.

Показники рентабельності

Рентабельність, %

2011 р.

2012 р.

1

Необоротних активів

10,8

— 9,2

1. 1

Основних засобів

11,5

-12,1

1. 2

Довгострокових фінансових інвестицій

172,7

-168,9

1. 3

Інших фінансовихі інвестицій

-

-49,4

2

Оборотних активів

14,43

-15,12

Амортизацiя основних засобiв нараховується згiдно вимог Податкового кодексу України метод амортизацiї прямолiнiйний, тобто кожного року на собівартість виготовленої продукції переноситься однакова частина вартості основних фондів. Прямолінійний метод амортизації є простим, наочним, забезпечує рівномірні, стабільні амортизаційні накопичення протягом усього терміну служби.

Нематеріальні активи відсутні на ПАТ «ТОДЕФ» протягом всього проаналізованого періоду.

Коефіцієнт оборотності сукупних активів на ПАТ «ТОДЕФ» в 2011 році зменшився з 1,48 до 1,3, або на 11,92% у порівнянні з 2010 роком, проте в 2012 році відбулося незначне зростання на 11,02% до значення 1,44 (табл. 1. 6). Така ж тенденція присутня й в коефіцієнтах оборотності оборотних активів: в 2011 році відбулося зменшення даного показника на 20,32% до 3,04, проте в 2012 році відбулося зростання на 25,38% до 3,81. Тобто, значення коефіцієнтів оборотності як оборотних активів, так і сукупних активів зменшуються, що є негативним явищем у діяльності підприємства. Значення коефіцієнту оборотності дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги протягом всього проаналізованого періоду скорочується: в 2011 році відбулося скорочення на 27,17% до 34,95 проти 47,99 у 2010 році, а в 2012 році знову відбулося скорочення на 44,48% до 19,4 у порівнянні з 2011 роком. Інша поточна дебіторська заборгованість в 2011 році зменшилася на 6,57% до 9,2 проти 9,84 в 2010 році, а в 2012 році відбулося зростання на 71,58% до 15,78 у порівнянні з 2011 роком, — це зумовлено значним скороченням іншої поточної дебіторської заборгованості в 2012 році. Значення коефіцієнту оборотності грошових коштів в 2011 році скоротилося на 32,76% до 4,98 проти 7,41 у 2010 році, а в 2012 році відбулося зростання на 42,92% до 7,12 у порівнянні з 2011 роком.

Динаміка показників оборотності активів ПАТ «ТОДЕФ» у 2010−2012 роках

Коефіцієнти оборотності

Роки

Абсолютний приріст

Темп приросту, %

2010

2011

2012

2011 р. з 2010 р.

2012 р. з 2011 р.

2011 р.

2012 р.

Сукупних активів

1,48

1,30

1,44

-0,18

0,14

-11,92

11,02

Оборотних активів

3,82

3,04

3,81

-0,78

0,77

-20,32

25,38

Готової продукції

1303,35

-

-

-

-

-

-

Дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги

47,99

34,95

19,40

-13,04

-15,55

-27,17

-44,48

Іншої поточної дебіторської заборгованості

9,84

9,20

15,78

-0,65

6,58

-6,57

71,58

Грошових коштів

7,41

4,98

7,12

-2,43

2,14

-32,76

42,92

Немає чіткої тенденції щодо періодів оборотності активів на досліджуваному підприємстві протягом проаналізованих років (табл. 1. 7). В 2011 році період обороту активів становив 277,05 проти 244,04 в 2010 році, тобто відбулося зростання на 33,01 од. або 13,53%, а в 2012 році відбулося, навпаки, скорочення на 9,93% і значення даного показника становило 249,55. Аналогічна ситуація виникає і в значеннях показників періоду обороту оборотних активів: в 2011 році відбулося зростання на 25,5% до 118,38 проти 94,32 в 2010 році, а в 2012 році відбулося скорочення даного показника на 20,24% до 94,41. Період обороту необоротних активів в 2011 році зріс на 5,98% до значення 0,44 проти 0,42 в 2010 році, проте в 2012 році у порівнянні з 2011 роком відбулося зменшення до 0,43 на 2,23%. В цілому збільшення періоду обороту активів, оборотних активів, необоротних активів є негативним явищем на підприємстві, оскільки ефективність їх використання зменшується, якщо порівняти 2012 рік з 2010 роком на ПАТ «ТОДЕФ» — можна помітити цю негативну тенденцію.

Динаміка показників періоду оборотності активів ПАТ «ТОДЕФ» у 2010−2012 рр.

Коефіцієнти оборотності

Роки

Абсолютний приріст

Темп приросту, %

2010 р.

2011 р.

2012 р.

2011 р. з 2010 р.

2012 р. з 2011 р.

2011 р.

2012 р.

Період обороту активів

244,04

277,05

249,55

33,01

-27,50

13,53

-9,93

Період обороту оборотних активів

94,32

118,38

94,41

24,05

-23,96

25,50

-20,24

Період обороту необоротних активів

0,42

0,44

0,43

0,02

-0,01

5,98

-2,23

2. 4 Капітал підприємства

Статутний капiтал Товариства вiдображає зафiксовану в установчих документах загальну вартiсть активiв, якi є внеском учасникiв до статутного капiталу пiдприємства. Статутний капiтал розподiлений на 2 184 669 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,25 грн. кожна. Усi акцiї, що складають статутний капiтал в сумi 546 167,25 грн. були повнiстю сплаченi. Вилучений та неоплачений капiтал вiдсутнi. Привiлейованi акцiї вiдсутнi. Iнший додатковий капiтал (резерв переоцiнки) — вiдсутнiй. Непередбаченi зобов’язання та непередбаченi активи Товариства згiдно з вимогами МСБО 37 «Забезпечення, непередбаченi зобов’язання та непередбаченi активи» Товариства не вiдображає у примiтках непередбаченi зобов’язання, оскiльки не є вiдповiдачем або позивачем у судових справах.

Зобов’язання за кредитами банку, за цiнними паперами та за фiнансовими iнвестицiями в корпоративнi права вiдсутнi. Iншi зобов’язання станом на 31. 12. 2012 року становлять: кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 1000 тис. грн., зi страхування 34 тис. грн., поточної заборгованостi з оплати працi 69 тис. грн. та iнших поточних зобов’язань — 20,0 тис. грн. Прострочених до виконання зобов’язань товариство немає. Прострочених зобов’язань з оплати працi немає.

Результати проведеного горизонтального аналізу структури капіталу ПАТ «ТОДЕФ» (табл. 1. 8) свідчать, що обсяг власного капіталу на підприємстві зростає: в 2010 році становив 5949,4 тис. грн., в 2011 році збільшився на 301,85 тис. грн., або на 5,07%, і досяг 6251,25 тис. грн., а в 2012 році збільшився ще на 7,7 тис. грн. або на 0,12%, і становив 6258,95 тис. грн. Забезпечення наступних виплат та платежів та довгострокові зобов’язання на досліджуваному підприємстві відсутні протягом всього проаналізованого періоду. Поточні зобов’язання зростають: в 2011 році у порівнянні з 2010 роком на 22,95 тис. грн., або на 3,13% та становили 755,05 тис. грн., а в 2012 році зросли ще на 393,4 тис. грн. або на 52,1% та становили 1148,45 тис. грн. Аналогічна ситуація з доходами майбутніх періодів: в 2011 році вони зросли на 209,9 тис. грн., або на 100% та становили 419,8 тис. грн. (209,9 тис. грн. — 2010 рік), а в 2012 році відбулося ще незначне зростання на 0,1 тис. грн., або на 0,02%, і становили 419,9 тис. грн.

Динаміка структури капіталу ПАТ «ТОДЕФ» у 2010−2012 рр.

Показники

Обсяг, тис. грн.

Абсолютний приріст, тис. грн.

Темп приросту, %

2010 р.

2011 р.

2012 р.

2011 р. з 2010 р.

2012 р. з 2011 р.

2011 р.

2012 р.

1

Власний капітал

5949,4

6251,25

6258,95

301,85

7,7

5,07

0,12

1. 1

Статутний капітал

546,2

546,2

546,2

0

0

0,00

0,00

1. 2

Додатковий вкладений капітал

5234

5234

5234

0

0

0,00

0,00

1. 3

Резервний капітал

133

135,7

138,4

2,7

2,7

2,03

1,99

1. 4

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

36,2

335,35

340,65

299,15

5,3

826,38

1,58

1. 5

Неоплачений капітал

0

0

0

0

0

2

Забезпечення наступних виплат та платежів

0

0

0

0

0

3

Довгострокові зобов’язання

0

0

0

0

0

4

Поточні зобов’язання

732,1

755,05

1148,45

22,95

393,4

3,13

52,10

4. 1

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

380,05

385

841,25

4,95

456,25

1,30

118,51

4. 2

Поточні зобов’язання за розрахунками:

0

0

4.2. 1

з бюджетом

215,05

248,25

185,7

33,2

-62,55

15,44

-25,20

4.2. 2

зі страхування

33,3

31,9

33,6

-1,4

1,7

-4,20

5,33

4.2. 3

— з оплати праці*

83,1

69,7

67,9

-13,4

-1,8

-16,13

-2,58

4.2. 4

Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу

0

0

0

0

0

4.2. 5

Інші поточні зобов’язання

20,6

20,2

20

-0,4

-0,2

-1,94

-0,99

5

Доходи майбутніх періодів

209,9

419,8

419,9

209,9

0,1

100,00

0,02

Баланс

6891,4

7426,1

7827,3

534,7

401,2

7,76

5,40

Згідно з даними таблиці 1.8 статутний капітал підприємства протягом всього проаналізованого періоду залишається без змін і становить 546,2 тис. грн. Також без змін залишається додатковий вкладений капітал і становить 5234 тис. грн. Резервний капітал на досліджуваному підприємстві має тенденцію до зростання: в 2011 році відносно 2010 року відбулося зростання на 2,7 тис. грн., або на 2,03% до 135,7 тис. грн. проти 133 тис. грн. в 2010 році, а в 2012 році знову резервний капітал збільшився на 2,7 тис. грн. до 138,4 тис. грн. Нерозподілений прибуток має тенденцію до зростання: в 2011 році у порівнянні з 2010 роком відбулося зростання на 299,15 тис. грн., або на 826,38% до 335,35 тис. грн., а в 2012 році збільшився ще на 5,3 тис. грн., або на 1,58%, і становив 340,65 тис. грн. Поточні зобов’язання мають тенденцію до зростання, основними складовими яких є: кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги та поточні зобов’язання за розрахунками. Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги зростає на досліджуваному підприємстві протягом всього проаналізованого періоду: в 2011 році відбулося зростання на 4,95 тис. грн. або на 1,3% до 385 тис. грн., а в 2012 році відбулося зростання на 456,25 тис. грн., або на 118,51% до 841,25 тис. грн. ПАТ «ТОДЕФ» має поточні зобов’язання за розрахунками з бюджетом: в 2011 році дана заборгованість зросла на 33,2 тис. грн., або на 15,44%, і становила 248,25 тис. грн. проти 215,05 тис. грн. в 2010 році, а в 2012 році зменшилася на 62,55 тис. грн., або на 25,2% і становила 185,7 тис. грн. Поточні зобов’язання за розрахунками зі страхування зменшилися на 1,4 тис. грн., або на 4,2% в 2011 році у порівнянні з 2010 роком і становили 31,9 тис. грн. проти 33,3 тис. грн. в 2010 році, а в 2012 році відбулося зростання на 1,7 тис. грн., або на 5,33% і становили 33,6 тис. грн. Поточні зобов’язання за розрахунками з оплати праці мають тенденцію до зменшення: в 2011 році дані зобов’язання зменшилися на 13,4 тис. грн., або на 16,13% і становили 69,7 тис. грн. проти 83,1 тис. грн. в 2010 році, а в 2012 році ще зменшилися на 1,8 тис. грн., або на 2,58% і становили 67,9 тис. грн. Інші поточні зобов’язання також мають тенденцію до зменшення: в 2011 році дані зобов’язання зменшилися на 0,4 тис. грн. або на 1,94% і становили 20,2 тис. грн. проти 20,6 тис. грн. в 2010 році, а в 2012 році ще зменшилися на 0,2 тис. грн., або на 0,99% і становили 20 тис. грн.

В структурі капіталу ПАТ «ТОДЕФ» у 2010−2012 рр. значно переважає власний капітал по відношенню до позикового капіталу, проте частка власного капіталу з кожним роком зменшується (2010 р. — 86%, 2011 р. — 84%, 2012 р. — 79%) в загальній структурі капіталу, а, відповідно, частка позикового капіталу — зростає (2010 р. — 13,67%, 2011 р. — 15,82%, 2012 р. — 20,04%). Збільшення частки позикового капіталу в структурі капіталу, насамперед, зумовлено зростанням кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги, а також за рахунок збільшення поточних зобов’язань за розрахунками.

Керiвництво Товариства здiйснює заходи з управлiння капiталом, спрямованi на зростання рiвня рентабельностi (у даному випадку — подолання збитковостi дiяльностi) за рахунок оптимiзацiї структури заборгованостi таким чином, щоб забезпечити безперервнiсть дiяльностi. Керiвництво Товариства аналiзує динамiку складових власного капiталу та вживає заходи для зменшення ризику подальшого «проїдання» капiталу. Потенційними резервами для збільшення капіталу підприємства, зокрема власного є збільшення нерозподіленого прибутку, задля цього необхідно отримувати чистий прибуток. Таким чином, підприємство повинно максимально спрямовувати свої зусилля на генерування чистого прибутку в наступному році. Для досягнення цієї мети варто розглядати інші додаткові більш рентабельні види діяльності та розробляти вдалу маркетингову політику. З метою збільшення капіталу, при необхідності цього, підприємство може використати банківський кредит або здійснити додаткову емісію акцій, проте в такому випадку варто враховувати вартість такого капіталу.

2. 5 Фінансові результати діяльності підприємства

Фiнансовий облiк здiйснюється вiдповiдно до вимог закону України «Про бухгалтерський облiк i фiнансову звiтнiсть в Українi» вiд 16. 07. 1999 року, та базується на принципах i методах передбачених МСФЗ. Бухгалтерський облiк ведеться з використанням комп’ютерної програми бухгалтерського облiку «1С. Бухгалтерия». Високий ступінь використання комп’ютерної техніки.

Результати проведеного горизонтального аналізу фінансових результатів (табл. 1. 9) свідчать, що ПАТ «ТОДЕФ в цілому мало прибуток від звичайної діяльності до оподаткування, обсяг якого в 2010 році становив 441 тис. грн., в 2011 році збільшився на 321,1 тис. грн., або на 72,78%, і досяг 762,3 тис. грн., а в 2012 році зменшився на 905,7 тис. грн. або на 197,79%, і підприємство отримало збиток у розмірі 447,8 тис. грн.

Динаміка обсягів прибутку ПАТ «ТОДЕФ» у 2010−2012 роках

Показники

Обсяг, тис. грн.

Абсолютний приріст, тис. грн.

Темп приросту, %

2010 р.

2011 р.

2012 р.

2011 р. з 2010 р.

2012 р. з 2011 р.

2011

2012

Прибуток від операційної діяльності

441,2

765

47

324

-718

73,47

-93,86

Прибуток від фінансової діяльності

0

0

0

0

0

Прибуток від інвестиційної діяльності

0

0

0

-

-

-

-

Прибуток від іншої звичайної діяльності, тис. грн.

0

-2,7

-311

-

-

-

-

Прибуток від звичайної діяльності до оподаткування, тис. грн.

441,2

762,3

-263,6

321,1

-1025,9

72,78

-134,58

Чистий прибуток, тис. грн.

140,4

457,9

-447,8

317,5

-905,7

226,14

-197,79

У тому числі прибуток від операційної діяльності досліджуваного підприємства в 2011 році становив 765 тис. грн., що на 324 тис. грн., або на 73,47%, менше за обсяг 2010 року (441 тис. грн.), в 2012 році зменшився на 718 тис. грн., або на 93,86%, і досяг 47 тис. грн. Прибуток від фінансово-інвестиційної діяльності на досліджуваному підприємстві відсутній. Оскільки в 2011 році на підприємстві виникли інші витрати (2 тис. грн.), це зменшило прибуток від звичайної діяльності до оподаткування, який становив 762,3 тис. грн., в 2012 році інші витрати становили 311 тис. грн., що й зумовило отримання збитку на підприємстві в розмірі 263,6 тис. грн.

Оскільки показники прибутку це результативні показники, проте вони не дають уявлення про ефективність здійснення господарської діяльності підприємства, тому проаналізовано показники рентабельності в динаміці досліджуваного підприємства ПАТ «ТОДЕФ» (табл. 1. 10).

Рентабельність товарообороту в 2011 році у порівнянні з 2010 роком зменшилась на 4,95 в.п., і досягла 34,30%, у 2012 році зменшилась на 12,37 в.п., і становила 21,93%. Тобто, лише за даним показником підприємство працює з високою рентабельністю протягом всього періоду аналізу.

Динаміка показників рентабельності діяльності ПАТ «ТОДЕФ» у 2010−2012 роках

Показник

2010 р.

2011 р.

2012 р.

Абсолютний приріст, в.п.

2011 р. з 2010 р.

2012 р. з 2011 р.

Рентабельність товарообороту, %

39,25

34,30

21,93

-4,95

-12,37

Рентабельність активів, %

2,03

6,17

-5,72

4,14

-11,89

Рентабельність оборотних активів, %

5,26

14,43

-15,13

9,18

-29,56

Рентабельність основних засобів, %

3,53

11,48

-12,13

7,95

-23,61

Рентабельність власного капіталу, %

2,35

7,33

-7,16

4,97

-14,48

Рентабельність позикового капіталу, %

14,86

38,98

-28,57

24,12

-67,55

Рентабельність операційних витрат, %

0

10,25

0,47

10,25

-9,78

Рентабельність трудових ресурсів, в.п.

4,38

15,79

-17,23

11,42

-33,02

Рентабельність активів збільшилась в 2011 році у порівнянні з 2010 роком на 4,14 в.п. і досягла 6,17% (2,03% в 2010 р.), а у 2012 році у порівнянні з 2011 скоротилася на 11,89 в.п., і становила -5,72%. Тобто, ефективність використання підприємством активів значно скоротилася у 2012 році, всі активи підприємства генерують від'ємний чистий прибуток. Рентабельність оборотних активів у 2011 році в порівнянні з 2010 роком збільшилась на 9,18 в.п. і досягла 14,43% проти 5,26% в 2010 році, проте в 2012 році, рентабельність оборотних активів скоротилася на 29,56 в.п., і підприємство отримало збитковість у розмірі 15,13%. Тобто, підприємство не ефективно використовує оборотні активи, адже вони генерують збиток. Певної тенденції щодо рентабельності основних засобів також немає, оскільки в 2011 році вона зросла на 7,95 в.п. і досягла 11,48%, проте в 2012 році скоротилася на 23,61 в.п. і досягла -12,12%. Рентабельність власного капіталу в 2011 році збільшилася на 4,97 в.п., і становила 7,33%, в 2012 році збитковість становила 7,16%. Тобто, ефективність використання власного капіталу підприємства знижується. Рентабельність позикового капіталу є досить високою, немає чіткої тенденції щодо збільшення або зменшення даного показника. В 2011 році рентабельність позикового капіталу зросла на 24,12 в.п., і становила 38,98% проти 14,86% в 2010 році, а у 2012 році скоротилася на 67,55 в.п., і виникла збитковість 28,57%.

Рентабельність операційних витрат в 2011 році збільшилась на 10,25 в.п., і досягла 10,25% в порівнянні з 2010 роком, де даний показник становив 0%, а у 2012 році у порівнянні з 2011 роком скоротився на 9,78 в.п., і досяг 0,47%. Рентабельність трудових ресурсів у 2011 році зросла на 11,42 тис. грн. /ос., і становила 15,79 тис. грн. /ос. у порівнянні з 2010 роком (4,38 тис. грн/ос.), а у 2012 році у порівнянні з попереднім роком даний показник скоротився на 33,2 тис. грн. /ос і досяг -17,23 тис. грн. /ос.

Показать Свернуть
Заполнить форму текущей работой