Витрати на ремонт електричного обладнання

Тип работы:
Курсовая
Предмет:
Экономика


Узнать стоимость новой

Детальная информация о работе

Выдержка из работы

Вступ

В Україні на сьогоднішній день існують проблеми в галузі паливно — енергетичного комплексу. Такими проблемами є виробництво електроенергії електростанціями, які входять до єдиної системи України, формування тарифів та зниження витрат на електрифікацію (передача електроенергії електричними мережами).

Останнім часом порушуються питання щодо повного вичерпання ресурсу енергетичного обладнання діючих електростанцій України та шляхів вирішення цієї проблеми. Практика світової енергетики довела доцільність реконструкцій енергетичного обладнання електростанцій шляхом парогазових надбудов або повної заміни традиційного паросилового обладнання газотурбінним з глибокою утилізацією тепла відпадкових газів.

Головною проблемою, яка, на жаль, залишається сьогодні в енергетиці, є формування тарифів на електроенергію. В цій галузі енергетики існує маса проблем.

Завдяки вжитим заходам щодо повноти розрахунків за електроенергію у 2009 році дещо збільшився обсяг надходжень грошових коштів за рахунок виробників електроенергії, і, як наслідок, поліпшене експлуатаційне і ремонтне обслуговування електричного устаткування електростанцій, що позитивно впливає на технічні експлуатаційні показники.

1. Розрахункова частина

1. 1 Планування електричного навантаження дільниці

електричний ремонт трудомісткість кошторис

Річна потреба в електроенергії на технологію, кВт•год

, (1. 1)

де — розрахункова максимальна активна потужність силових струмоприймачів, кВт;

— розрахунковий річний фонд робочого часу, год;

Річна потреба в електроенергії на освітлення, кВт•год

, (1. 2)

де — активна потужність освітлення, кВт;

— річний фонд робочого часу освітлювального обладнання, год;

Річна потреба в електроенергії на водопровід і каналізацію

, кВт•год

, (1. 3)

де — активна потужність водопроводу і каналізації, кВт;

— річний фонд робочого часу водопроводу і каналізації, год;

Річна потреба в електроенергії на дрібно двигунові навантаження

, кВт•год

, (1. 4)

де — активна потужність дрібнодвигунових навантажень, кВт;

— річний фонд робочого часу дрібнодвигунових навантажень, год;

Річна потреба в електроенергії на господарські витрати

,

+, (1. 5)

— річна потреба в електроенергії на освітлення,;

— річна потреба в електроенергії на водопровід і каналізацію,;

— річна потреба в електроенергії на дрібно двигунові навантаження,;

Річні корисні витрати електроенергії ,

, (1. 6)

де — річна потреба в електроенергії на технологію,;

— річна потреба в електроенергії на господарські витрати,;

Втрати електроенергії в цехових мережах і трансформаторах

,

, (1. 7)

де — річні корисні витрати електроенергії,;

— відсоток втрат електроенергії в цехових мережах і трансформаторах, %;

Втрати електроенергії в двигунах, кВт•год

, (1. 8)

де — річна потреба в електроенергії на технологію, кВт•год;

— відсоток витрат електроенергії в двигунах, %;

Втрати електроенергії в робочих машинах ,

, (1. 9)

де — річна потреба в електроенергії на технологію, кВт•год;

— відсоток витрат електроенергії в робочих машинах, %;

Загальні втрати електроенергії, кВт•год

, (1. 10)

де — втрати електроенергії в цехових мережах і трансформаторах,;

— втрати електроенергії в двигунах,;

— втрати електроенергії в робочих машинах,;

Річні потреби електроенергії ,

, (1. 11)

де — річні корисні витрати електроенергії,;

— загальні втрати електроенергії,;

Таблиця 1.1 — Енергетичний баланс

Статті балансу

Плановий енергобаланс

кВт•год

%

Прибуткова частина:

1 Поступило електроенергії

3 443 191,16

100

Витратна частина:

1 Корисні витрати

2 837 098,00

82,40

— на технологічні потреби

2 736 718,00

79,48

— на освітлення

38 500,00

1,12

— на водопровід і каналізацію

21 480,00

0,62

— на дрібно двигунові навантаження

40 400,00

1,73

2 Втрати електроенергії

606 093,16

17,60

— в цехових мережах і трансформаторах

113 483,92

3,30

— в двигунах

191 570,26

5,56

— в робочих машинах

301 038,98

8,74

1.2 Розрахунок плати за спожиту електроенергію

Плата за використану активну електроенергію, грн.

, (1. 12)

де, а — ставка за 1 кВт•год активної енергії, грн. ;

— річна потреба в електроенергії, кВт•год;

Плата за використану реактивну енергію, грн.

, (1. 13)

де в-ставка за 1 кВАр•год реактивної енергії, грн. ;

— реактивна потужність, кВАр;

— дійсний фонд дії реактивної потужності, год;

Загальна плата за електроенергію ?С, грн.

?С=, (1. 14)

?С=3 950 442,08+1 767 540,20=5 717 982,28 грн

1. 3 Визначення трудомісткості ремонтних робіт та чисельності персоналу електротехнічної служби

Базою для визначення трудомісткості ремонтних робіт є загальна кількість обладнання в ремонтних одиницях і річний обсяг ремонтних робіт. Загальний річний обсяг ремонтних робіт визначається, виходячи з кількості ремонтних одиниць, які підлягають капітальному, середньому та малому ремонтам за рік.

Обсяг робіт капітального ремонта, р. од

, (1. 15)

де r — кількість ремонтних одиниць, шт. ;

— періодичність проведення капітального ремонту, р. од;

Обсяг робіт середнього ремонту, р. од

, (1. 16)

де r — кількість ремонтних одиниць, шт. ;

— періодичність проведення середнього ремонту, р. од;

Обсяг робіт малого ремонту, р. од

, (1. 17)

де r — кількість ремонтних одиниць, шт. ;

— періодичність проведення малого ремонту, р. од;

Загальний річній обсяг робіт, р. од

, (1. 18)

де — обсяг робіт капітального ремонту, р. од;

— обсяг робіт середнього ремонту, р. од;

— обсяг робіт малого ремонту, р. од;

Трудомісткість ремонтних робіт капітального ремонту, люд-год

, (1. 19)

де — норма часу капітального ремонту однієї ремонтної одиниці, год;

— обсяг робіт капітального ремонту, р. од;

люд-год

Трудомісткість ремонтних робіт середнього ремонту, люд-год

, (1. 20)

де — норма часу середнього ремонту однієї ремонтної одиниці, год;

— обсяг робіт середнього ремонту, р. од;

люд-год

Трудомісткість ремонтних робіт малого ремонту, люд-год

, (1. 21)

де — норма часу малого ремонту однієї ремонтної одиниці, год;

— обсяг робіт малого ремонту, р. од;

люд-год

Загальна річна трудомісткість ремонтних робіт, люд-год

, (1. 22)

де — трудомісткість ремонтних робіт капітального ремонту, люд-год;

— трудомісткість ремонтних робіт малого ремонту, люд-год;

— трудомісткість ремонтних робіт середнього ремонту, люд-год;

люд-год

Розрахунок чисельності працюючих здійснюється за категоріями:

електрики для виконання ремонтних робіт, електрики для міжремонтного обслуговування, керівники, службовці.

Кількість електриків для виконання ремонтних робіт, чоловік

, (1. 23)

де — загальна трудомісткість ремонтних робіт, люд-год;

Ф — ефективний фонд робочого часу одного робітника, год;

к — коефіцієнт виконання діючих норм виробітку робітником;

Прийнято 8 чоловік.

Таблиця 1.2 — Баланс робочого часу одного робітника електротехнічної служби

Витрати часу

Умови праці нормальні

дні

%

Календарний фонд

365

Вихідні дні

114

Номінальний фонд

251

100

Невиходи:

33

13,15

— відпустка

24

9,56

— учбова відпустка

4

1,59

— лікарняний

3

1,20

— виконання державних обов’язків

1

0,40

— інші оплачені невиходи

1

0,40

Ефективний фонд часу

218

86,85

Кількість електриків для міжремонтного обслуговування, чоловік

, (1. 24)

де r — кількість ремонтних одиниць, шт. ;

с — кількість змін роботи обладнання;

Н — норми обслуговування на одного робітника в одну зміну;

Прийнято 3 чоловік.

Кількість керівників, чоловік

, (1. 25)

де — кількість електриків для виконання ремонтних робіт, чоловік;

— кількість електриків для виконання міжремонтних робіт, чоловік;

Х — відсоток керівників, %;

Прийнято 2 чоловік.

Кількість службовців, чоловік

, (1. 26)

де — кількість керівників, чоловік;

Х — відсоток службовців, %;

Прийнято 1 чоловік.

Таблиця 1.3 — Зведена відомість чисельності штату електротехнічної служби

Назва категорій працівників

Кількість чоловік

1 Виробничі працівники:

11

— ремонтний персонал

8

— міжремонтний персонал

3

2 Керівники

2

3 Службовці

1

Всього

14

1.4 Розрахунок річного фонду заробітної плати персоналу електротехнічної служби

Фондом заробітної плати називається загальна сума грошових засобів, нарахована для оплати праці за певний період часу. Розраховується цей фонд за категоріями працюючих. Розрахунок річного фонду заробітної плати електриків — ремонтників проводиться за трудомісткістю ремонтних робіт, а для електриків міжремонтного обслуговування, керівників, службовців згідно їх кількості, розряду і штатній відомості.

Середньогодинна тарифна ставка електриків — ремонтників, грн.

, (1. 27)

де — годинна тарифна ставка робітника ремонтника, грн. ;

— спискова чисельність робітників, чоловік;

грн

Основна заробітна плата електриків — ремонтників, грн.

, (1. 28)

де — сереньогодинна тарифна ставка, грн. ;

— загальна річна трудомісткість ремонтних робіт, люд-год;

грн

Сума премій для електриків — ремонтників, грн.

(1. 29)

де — основна заробітна плата електриків — ремонтників, грн. ;

Х — відсоток премій, %;

грн

Додаткова заробітна плата за відпустки, грн.

, (1. 30)

де — основна заробітна плата електриків — ремонтників, грн. ;

Х — відсоток, який припадає на відпустку в балансі робочого часу

одного робітника, %

грн

Додаткова заробітна плата за учбові відпустки, грн.

, (1. 31)

де — основна заробітна плата електриків — ремонтників, грн. ;

Х — відсоток додаткової заробітної плати за учбові відпустки, %;

грн

Додаткова заробітна плата за виконання державних обов’язків, грн.

, (1. 32)

де — основна заробітна плата електриків — ремонтників, грн. ;

Х — відсоток додаткової заробітної плати за виконання державних обов’язків, %;

грн

Додаткова заробітна плата за інші оплачені невиходи, грн.

, (1. 33)

де — основна заробітна плата електриків — ремонтників, грн. ;

Х — відсоток заробітної плати за інші оплачені невиходи, %;

грн

Загальна додаткова заробітна плата ?, грн.

?, (1. 34)

? грн

Загальна заробітна плата, грн.

, (1. 36)

де — основна заробітна плата електриків — ремонтників, грн. ;

? — загальна додаткова заробітна плата, грн. ;

грн

Середньомісячна заробітна плата електрика — ремонтника, грн.

, (1. 37)

де — загальна заробітна плата електриків — ремонтників, грн. ;

— кількість електриків — ремонтників, чоловік;

12 — кількість місяців на рік;

грн

Середньогодинна тарифна ставка електриків для міжремонтного обслуговування обладнання, грн. за формулою (1. 27)

грн

Основна заробітна плата електриків для міжремонтного обслуговування обладнання, грн.

, (1. 38)

де — середньогодинна тарифна ставка, грн. ;

Ф — ефективний фонд робочого часу одного робітника, год;

— кількість електриків для міжремонтного обслуговування обладнання, чоловік;

грн

Сума премій електриків для міжремонтного обслуговування обладнання, грн. за формулою (1. 29)

грн

Додаткова заробітна плата за відпустки, грн. за формулою (1. 30)

грн

Додаткова заробітна плата за учбові відпустки, грн. за формулою (1. 31)

грн

Додаткова заробітна плата за виконання державних обов’язків, грн. за формулою (1. 32)

грн

Додаткова заробітна плата за інші оплачені невиходи, грн. за формулою (1. 33)

грн

Додаткова заробітна плата електриків для міжремонтного обслуговування обладнання ?, грн. за формулою (1. 34)

? грн

Загальна заробітна плата електриків для міжремонтного обслуговування обладнання, грн. за формулою (1. 35)

грн

Середньомісячна заробітна плата електрика для міжремонтного обслуговування обладнання, грн. за формулою (1. 36)

грн

Таблиця 1.4 — Штатна відомість керівників, спеціалістів, службовців електротехнічної служби

Категорії працюючих

Посада

Кількість чоловік

Місячний оклад, грн.

Річний фонд заробітної плати

Керівники

Майстер

2

2680,00

83 944,39

Службовці

Табельник

1

1690,00

26 467,54

Всього

3

4370

110 411,93

Основна заробітна плата майстрів, грн.

, (1. 38)

де О — місячний оклад майстра, грн. ;

n — кількість людей, які обіймають дану посаду, чоловік;

11 — кількість робочих місяців за рік;

грн

Основна заробітна плата табельника, грн. за формулою (1. 38)

грн

Сума премії для майстрів, грн.

, (1. 39)

де — основна заробітна плата майстрів, грн. ;

Х — відсоток премії, %;

грн

Сума премії для табельника, грн. за формулою (1. 39)

грн

Додаткова заробітна плата за відпустки, інші оплачені невиходи для майстрів, грн.

, (1. 40)

де О — місячний оклад майстра, грн. ;

12 — кількість місяців за рік;

n — людей, що обіймають дану посаду, чоловік;

— кількість днів відпустки, дні;

— річний календарний фонд, дні;

— кількість святкових днів за рік, дні;

грн

Додаткова заробітна плата за відпустки для табельника, грн. за формулою (1. 40)

грн

Додаткова заробітна плата для майстрів ?, грн. за формулою (1. 34)

? грн

Додаткова заробітна плата для табельника ?, грн. за формулою (1. 34)

? грн

Річний фонд заробітної плати майстрів, грн. за формулою (1. 35)

грн

Річний фонд заробітної плати табельника, грн. за формулою (1. 35)

грн

Розрахунок середньомісячної заробітної плати майстрів, за формулою (1. 36)

грн

Розрахунок середньомісячної заробітної плати для табельника, грн. за формулою (1. 36)

грн

Таблиця 1.5 — Розрахунок річного фонду заробітної плати електротехнічної служби

Категорії працюючих

Заробітна плата основна

Заробітна плата додаткова

Загальна заробітна плата

Середньомісячна заробітна плата

Сума премій

Додаткова за відпустки

Всього

Електрики — ремонтники

192 558,77

68 559,47

783,54

69 343,01

287 851,84

2998,46

Електрики — міжремонтники

56 139,36

19 648,78

224,56

19 873,34

82 496,80

2291,58

Всього

248 698,13

88 208,25

1008,10

89 216,35

370 348,64

2805,67

Керівники

58 960,00

20 636,00

4348,39

24 984,39

83 944,39

3497,68

Службовці

18 590,00

6506,50

1371,04

7877,54

26 467,54

2205,63

Всього

77 550,00

27 142,50

5719,43

32 861,93

110 411,93

3067,00

Підсумок

326 248,13

115 350,75

6727,53

122 078,28

480 760,57

2861,67

Відрахування на соціальні заходи, грн.

, (1. 41)

де — загальна заробітна плата електротехнічної служби, грн. ;

х — відсоток відрахувань на соціальні заходи, %;

грн

1.4 Складання кошторису витрат на ремонт обладнання

Витрати на ремонтні роботи розраховуються за статтями калькуляції і складається кошторис витрат за видами ремонту (таблиця 1. 6).

Таблиця 1.6 — Кошторис витрат на ремонти енергетичного обладнання

Статті витрат

Витрати за видами ремонтів, грн

Капітальний

Середній

Малий

Всього

На одиницю

Всього

На одиницю

Всього

На одиницю

Заробітна плата основна

29 579,74

163,65

138 038,78

76,37

31 551,72

13,03

Сума премій

10 352,91

57,28

48 313,57

26,73

11 043,10

4,58

Основні матеріали

26 528,20

146,77

6177,80

3,42

3634

1,51

Занальновиробничі витрати

21 593,21

119,47

5028,56

2,78

Адміністративні витрати, на збут та інші операційні

8805,41

48,72

19 755,87

10,93

Всього

96 859,47

535,89

217 314,58

120,23

46 228,82

19,12

Витрати по основній заробітній платі на капітальний ремонт, грн.

, (1. 42)

де — трудомісткість ремонтних робіт для проведення капітального ремонту, люд-год;

— середньогодинна тарифна ставка, грн. ;

грн

Витрати по основній заробітній платі на середній ремонт, грн. за формулою (1. 42)

грн

Витрати по основній заробітній платі на малий ремонт,, грн. за формулою (1. 42)

грн

Премія по капітальному ремонту, грн.

, (1. 43)

де — витрати по основній заробітній платі на капітальній ремонт, грн. ;

х — відсоток премії на капітальний ремонт, %;

грн

Премія по середньому ремонту, грн заформулою (1. 43)

грн

Премія по молому ремонту, грн за формулою (1. 43)

грн

Витрати на основні матеріали для проведення капітального ремонту, грн.

, (1. 44)

де — вартість основних матеріалів для проведення капітального ремонту, грн;

х — відсоток капітального ремонту, %;

грн

Витрати на основні матеріали для проведення середнього ремонту, грн за формулою (1. 44)

грн

Витрати на основні матеріали для проведення малого ремонту, грн за формулою (1. 44)

грн

Загальновиробничі витрати на капітальний ремонт, грн.

, (1. 45)

де — витрати по основній заробітній платі на капітальний ремонт, грн;

х — відсоток загальновиробничих витрат, %;

грн

Загальновиробничі витрати на середній ремонт, грн за формулою (1. 45)

грн

Адміністративні витрати, на збут та інших операційних для проведення капітального ремонту, грн.

, (1. 46)

де — сума заробітної плати, основної, премії, основних матеріалів, загальновиробничих витрат для проведення капітального ремонту, грн;

х — відсоток адміністративних витрат, на збут, інших операційних, %;

грн

Адміністративні витрати, на збут та інших операційних для проведення середнього ремонту, грн за формулою (1. 46)

грн

1. 6 Визначення собівартості 1 кВт-години електричної енергії

Собівартість електричної енергії, яка використовується на підприємстві, складається з плати енергетичній системі та з власних витрат по енергогосподарству підприємству. Для розрахунку собівартості 1 кВт•год електроенергії необхідно визначити плату за 1 кВт•год використаної електроенергії та додаткові витрати на енергопостачання, які складаються з витрат на матеріали для експлуатаційного обслуговування енергообладнання, адміністративних відрахувань, витрат на поточний ремонт та його утримання і суми заробітної пдати експлуатаційного персоналу.

Плата за 1 кВт•год спожитої електроенергії С, грн.

, (1. 47)

де ?С — загальна плата за електроенергію, грн;

— річна кількість електроенергії, що поступила, кВт•год;

грн

Витрати на матеріали для експлуатаційного обслуговування енергообладнання, грн.

, (1. 48)

де — фонд заробітної плати експлуатаційного персоналу, грн;

х — відсоток, який припадає на матеріали для експлуатаційного обслуговування енергообладнання, %;

грн

Амортизаційні відрахування енергообладнання, грн.

, (1. 49)

де — вартість енергообладнання, грн;

— норма амортизації, %;

грн

Витрати на поточний ремонт і утримання енергообладнання, грн.

, (1. 50)

де — амортизаційні відрахування енергообладнання, грн;

х — відсоток вират на поточний ремонт енергообладнання, %;

грн

Додаткові витрати на енергопостачання, грн.

, (1. 51)

де — витрати на матеріали для експлуатаційного обслуговування енергообладнання, грн;

— амортизаційні відрахування енергообладнання;

— витрати на поточний ремонт і утримання енергообладнання, грн;

— витрати по заробітній платі експлуатаційного персоналу, грн

грн

Додаткові витрати, що припадають на 1 кВт•год електроенергії, грн.

, (1. 52)

де — додаткові витрати на енергопостачання, грн;

— річна кількість електроенергії, що поступила, кВт•год;

грн

Сумарна собівартість 1 кВт•год електроенергії

?С=С+, (1. 53)

де С — плата 1 кВт•год спожитої електроенергії, грн;

— додаткові витрати на 1 кВт•год електроенергії, грн;

?С=1,660 664+0,61 032=1,721 696 грн

2. Техніко-економічне обґрунтування курсової роботи

Економія в результаті зменшення плати енергетичній системі за рахунок встановлення конденсаторно-компенсуючого пристрою, грн.

(2. 1)

де ?С — загальна плата за електроенергію, грн. ;

— плата за спожиту активну електроенергію, грн. ;

— плата за недокомпенсовану реактивну електроенергію, грн. ;

Плата за недокомпенсовану реактивну електроенергію, грн. ;

, (2. 2)

де в-ставка за 1 кВАр•год реактивної електроенергії, грн. ;

ДQ — недокомпенсована реактивна потужність, кВАр;

— розрахунковий річний фонд робочого часу, год;

грн

Умовно-річна економія за рахунок встановлення конденсаторно-компенсуючого пристрою, грн. за формулою (2. 1)

грн

Реактивна потужність для встановлення конденсаторно-компенсуючого пристрою, кВАр

, (2. 3)

де — встановлена максимальна активна потужність, кВт;

— середньозважений тангенс;

— оптимальний тангенс, якого вимагають енергопостачальні компанії;

кВАр

Обрано конденсаторно-компенсуючий пристрій, який складається з трьох батарей загальною потужністю — 315 кВАр.

Капітальні витрати на придбання та встановлення конденсаторно-компенсуючого пристрою К, грн.

К=, (2. 4)

де — вартість 1 кВАр конденсаторно-компенсуючого пристрою, грн. ;

— потужність конденсаторно-компенсуючого пристрою, кВАр;

— вартість встановлення 1 кВАр конденсаторно-компенсуючого пристрою, грн. ;

К= грн

Транспортні витрати (10%) — 117 526,50 грн.

Строк окупності конденсаторно-компенсуючого пристрою, років

, (2. 5)

де К — капітальні витрати на придбання та встановлення конденсаторно-компенсуючого пристрою, грн. ;

— умовно-річна економія за рахунок встановлення конденсаторно-компенсуючого пристрою, грн. ;

років

Коефіцієнт економічної ефективності

, (2. 6)

де — строк окупності конденсаторно-компенсуючого пристрою, років;

Так як < (1,18 < 6,67) і > (0,85 > 0,15), тому конденсаторно-компенсуючий пристрій встановлюється.

Економічний ефект за рахунок встановлення конденсаторно-компенсуючого пристрою, грн.

, (2. 7)

де — умовно-річна економія за рахунок встановлення конденсаторно-компенсуючого пристрою, грн. ;

— нормативний коефіцієнт ефективності;

К — капітальні витрати на придбання та встановлення конденсаторно-компенсуючого пристрою, грн. ;

грн

Таблиця 2.1 — Техніко-економічні показники енергогосподарства

Назва показників

Одиниці вимірювання

За курсовою роботою

Нормативні

Кількість годин роботи обладнання

год

3950

Встановлена сумарна потужність обладнання

кВт

825,50

Коефіцієнт потужності до компенсації, cos?

Коефіцієнт потужності після компенсації, cos?

Витрати електроенергії за рік

кВт•год

3 443 191,16

Витрати електроенергії:

кВт•год

606 093,16

— в цехових мережах та трансформаторах

кВт•год

113 483,92

— в двигунах

кВт•год

191 570,26

— в робочих машинах

кВт•год

301 038,98

Трудомісткість ремонтних робіт

люд-год

18 255,75

Кількість персоналу електротехнічної служби

чоловік

14

В тому числі ремонтного персоналу

чоловік

8

Фонд заробітної плати, всього

грн.

183 842,84

Середньомісячна заробітна плата одного робітника

грн.

2861,67

Собівартість 1 кВт•год електроенергії

грн.

1,721 636

Строк окупності ККП

років

1,18

6,67

Коефіцієнт економічної ефективності

0,85

0,15

Економічний ефект

грн.

904 062,23

Висновки

Встановлення конденсаторно-компенсуючого пристрою є доцільним, бо фактичний строк окупності капітальних вкладень менше нормативного строку окупності:

1,18 < 6,67,

а коефіцієнт економічної ефективності - більший нормативного:

0,85 > 0,15

Встановлення конденсаторно-компенсуючого пристрою дає можливість отримати річний економічний ефект в сумі 904 062,23 грн.

Література

1 Закон України «Про оподаткування прибутку підприємств» — К.: ВР № 238/97 від 22. 05. 1997 зі змінами і доповненнями.

2 Закон України «Про оплату праці» — К. :ВР № 108/95 від 24. 03. 1995.

3 Господарський кодекс України, коментар — Х. :" Одіссей", 2011.

4 Покропивний С. Ф. Економіка підприємства — К.: КНЕУ, 2010.

5 Шепеленко Г.І. Экономика, организация и планирование производства на предприятии — Ростов — на — Дону, «Март», 2008.

6 Шегда А. В. Економіка підприємства, Навч. Посібник — К.: «Знання», 2005.

7 Бойчик І.М., Харків П.С., Хобчан М.І., Економіка підприємств — Л.: «СПОЛОМ», 2009.

8 Примак Т. О. Економіка підприємств — К.: МАУП, 2009.

9 Смирницкий Е. К. Экономически показатели промышлености — М.: «Економіка», 2009.

10 Алексеев А. Г., Экономика, организация и планирование електромонтажних работ — М. :" Стройиздат" 1989.

11 Шваб Л.І. Економіка підприємства — К.: «Каравела», 2008.

12 Манів З.О., Луцький І.М. Економіка підприємства — К.: «Знання», 2004.

13 Покропивний С. Ф. Економіка підприємства. Збірник практичних задач і конкретних ситуацій: Навчальний посібник — К.: «Знання», 2007.

14 Петрович І.М. Економіка виробничого підприємства: Навчальний посібник — К.: «Знання», 2010.

15 Васильков В. Г. Організація виробництва: Навчальний посібник — К.: КНЕУ, 2008.

Показать Свернуть
Заполнить форму текущей работой