Дидактичний проект "Робота зі шрифтами, стилями, кольором в Power Point"

Тип работы:
Курсовая
Предмет:
Педагогика


Узнать стоимость новой

Детальная информация о работе

Выдержка из работы

Зміст

Вступ

1. Характеристика галузі економіки, проблем та напрямків модернізації технічних систем

1.1 Галузь економіки та напрямки модернізації технічних систем і виробничих технологій

1.2 Необхідність удосконалення професійної підготовки кваліфікованих робітників, що обумовлена модернізацією технологічних систем

2. Характеристика груп трудових процесів

2.1 Відомі групи трудових процесів, їх характеристика та вибір

2.2 Групи трудових процесів робітника, виходячи з аналізу професійної діяльності

3. Значення виробничого навчання у підготовці фахівця

3.1 Термін підготовки фахівця

3.2 Навчальні дисципліни, що складають план підготовки кваліфікованого робітника, ціль їх вивчення із співвідношенням годин за кожною з них

3.3 Дисципліна й навчальна тема, спрямована на формування вмінь з виконання конкретної трудової операції

4. Характеристики навчальної теми підготовки кваліфікованого робітника за спеціальністю «Робота зі шрифтами, стилями, кольором в Power Point»

4.1 Характеристики навчальної теми слід представити у таблиці

5. Інструкційно-технологічна карта виконання операції «Робота зі шрифтами, стилями, кольором в Power Point» теми «Експлуатація технічних засобів захисту інформації»

5.1 Інструкційно-технологічна карта виконання операції «Робота зі шрифтами, стилями, кольором в Power Point» теми «Експлуатація технічних засобів захисту інформації» має бути представлена у таблиці

6. Характеристика та зміст форм, методів, засобів навчання при вивченні операції «Експлуатація технічних засобів захисту інформації» теми «Робота зі шрифтами, стилями, кольором в Power Point»

6.1 Зміст форм навчання при вивченні операції «Експлуатація технічних засобів захисту інформації» теми «Робота зі шрифтами, стилями, кольором в Power Point»

6.2 Зміст методів навчання при вивченні операції «Експлуатація технічних засобів захисту інформації» теми «Робота зі шрифтами, стилями, кольором в Power Point»

6.3 Зміст засобів навчання при вивченні операції «Експлуатація технічних засобів захисту інформації» теми «Ремонт Робота зі шрифтами, стилями, кольором в Power Point»

7. Характеристика та зміст форм, методів, засобів контролю при вивченні операції «Експлуатація технічних засобів захисту інформації» теми «Робота зі шрифтами, стилями, кольором в Power Point»

7.1 Зміст форм контролю при вивченні операції «Експлуатація технічних засобів захисту інформації» теми «Робота зі шрифтами, стилями, кольором в Power Point»

7.2 Зміст методів контролю при вивченні операції «Експлуатація технічних засобів захисту інформації» теми «Робота зі шрифтами, стилями, кольором в Power Point»

7.3 Зміст засобів контролю при вивченні операції «Експлуатація технічних засобів захисту інформації» теми «Робота зі шрифтами, стилями, кольором в Power Point»

8. Сценарій уроку з теми «Експлуатація технічних засобів захисту інформації»

8.1 Сценарій уроку з теми «Експлуатація технічних засобів захисту інформації» дисципліни «Виробниче навчання»

Висновок

Вступ

В умовах сучасного виробництва все більше зростає значення психологічного фактору робочої сили, інтелектуальної діяльності працівника, зростання його виробничої та загальної культури, уміння сприймати й обробляти наукову інформацію. У свою чергу зростання культурно-технічного рівня трудящих є одним з найважливіших умов, які забезпечують поступальний процес суспільства. З економічної точки зору культурно-технічний рівень підприємства — це багатство для розвитку і підвищення ефективності виробництва і науково-технічного прогресу. Вплив професійної підготовки робітників на економічне зростання полягає в тому, що робітники, що володіють необхідним обсягом знань, умінь і навичок, забезпечують більш високу продуктивність і якість праці при раціональному використання матеріальних ресурсів. Розробка нашого проекту підготовки фахівця зумовить підвищення ефективності оволодіння ним необхідним обсягом знань та умінь з обраної професії. Все це й зумовлює актуальність нашої роботи.

1. Характеристика галузі економіки, проблем та напрямків модернізації технічних систем

1.1 Галузь економіки та напрямки модернізації технічних систем і виробничих технологій

Галузь економіки — це сукупність підприємств, організацій та установ, а також їх об'єднань, згрупованих за певними спільними функціями, дійовими виробничими чи невиробничими ознаками: спеціалізацією з виробництва однотипної продукції, технологією тощо.

Структура єдиного народногосподарського комплексу. Розвиток продуктивних сил є головним фактором суспільного поділу праці і формування галузей і великих галузевих груп. Економіка народного господарства має багато структур. Це обумовлено різноманіттям процесів виробництва, загальним його прогресом, присвоєнням виробничих благ. Структура відбиває структуру економіки, співвідношення її підсистем і ланок, пропорції та взаємозв'язки між ними. Впровадження в широких масштабах досягнень науки і техніки у виробництво, зміна соціально-економічних умов життя веде до зсуванням структури народного господарства: виникають і прискорено розвиваються всі нові види виробництва, які відокремлюються в окремі галузі та підгалузі. Разом з тим відбувається старіння раніше виробленої продукції, і деякі традиційні галузі та підгалузі втрачають своє значення.

Вивчення різних структур пов’язане із з’ясуванням місця і ролі в народному господарстві складових його комплексів, визначенням шляхів їх більш ефективного функціонування. Організаційна структура економіки характеризує взаємозв'язок між різними ланками суспільного виробництва як по вертикалі, так і по горизонталі. В даний час ця система структур включає сотні тисяч об'єднань, підприємств і організацій виробничого комплексу та невиробничої сфери.

Модернізація технічних систем підприємства представляє собою процес удосконалення техніки, технології, продукції і послуг, що виробляються, й професіональних можливостей кадрів з метою інтенсифікації виробництва, підвищення його ефективності й якості продукції Цілі та пріоритети технічного розвитку треба визначати згідно із загальною стратегією підприємства на тому чи тому етапі його функціонування. Так, для одних підприємстві пріоритетним напрямом може бити перехід на ресурсозберігаючі технології, для інших -- увага може бути сконцентрована на скороченні ручної праці. Відповідно програма технічного розвитку буде складовою частиною комплексної господарської програми підприємства по ресурсозбереженню або зменшенню ручної праці. Стратегія розвитку підприємства може бути спрямована й на підвищення ефективності виробництва й якості продукції. Варіантний вибір рішень по технічному розвитку припускає розгляд можливих варіантів, оцінку їх реальної ефективності й розробку на цій основі взаємопов'язаного комплексу заходів. Оцінку технічного рівня різногалузевих підприємств треба проводити періодично (один раз на кілька років) у процесі аналізу та узагальнення певної системи показників, які відбивають ступінь технічної оснащеності праці персоналу, рівень виробничого устаткування, рівень механізації та автоматизації основного й допоміжного виробництва. Важливо підкреслити, що при оцінці ефективності необхідно враховувати не тільки локальний ефект, в окремому підрозділі, але й вплив рішень, що приймаються, на кінцеві результати виробництва. Тільки такий підхід дозволить виключити вірогідність створення й використовування дорогої високопродуктивної виробничої системи, працюючої «на склад». З переходом до більш складних видів технічного розвитку (технічному переозброєнню, реконструкції й розширенню) зростає складність об'єднання окремих рішень в єдиний комплекс. Недостатня увага до цього питання може привести до посилення диспропорцій (між основними й допоміжними виробництвами, окремими цехами й т. д.). Ефективним інструментом для ув’язки окремих рішень й оцінки впливу розробленого комплексу заходів на кінцеві результати підприємства є моделювання.

Висновок: на даний момент розвиток технологій допоможе створювати нові можливості на підприємствах, що з економічного боку підвищить рівень життя громадян, а також дозволить людям більше спілкуватися та перейти на новий рівень кібер-спілкування. Розвиток технологій сприятливий для навчання, для підприємтсв, для економіки, а найважливіше для працівників IT-сфери, тому що комп’ютер та різні гаджети дозволяють учителю більш докладно розповісти матеріал та більше засвоїти учням. В сьогоденні комп’ютери це наше майбутнє, тому розвиток цієї галузі економіки важливий для кожного з нас і для всієї країни в цілому.

1.2 Необхідність удосконалення професійної підготовки кваліфікованих робітників, що обумовлена модернізацією технологічних систем

Сучасне виробництво пред’являє все більш жорсткі вимоги до професійних якостей робочих кадрів, а саме модернізація технічних систем. Йде скорочення чисельності робочих місць. По-друге, загострюється конкуренція за робочі місця усередині трудових колективів. Йде об'єктивний процес відторгнення робочих кадрів з низькими професійними якостями. Підготовка кадрів робітничих професій здійснюється в професійно-технічних закладах, в навчальних комбінатах, безпосередньо на виробництві та в середньоосвітніх школах. В умовах ринку підготовка робітничих кадрів має різну спрямованість -- від орієнтації на сьогодення, підготовку вузькоспеціалізованих працівників, які можуть виконувати одну--дві конкретні операції, до орієнтації на перспективні інтереси (навчання працівників широкого профілю на базі серйозної теоретичної підготовки).

Успіх підвищення кваліфікації робітників залежить від багатьох об'єктивних і суб'єктивних моментів: вибору стратегії розвитку підприємств, типу виробництва, від фінансового стану й від економічної обізнаності керівників підприємств.

Система підготовки кадрів має враховувати як інтереси підприємств у швидкому заповненні вакантних робочих місць, економії на витратах, пов’язаних з затратами на навчання, так і інтереси працівників — одержати повноцінну професійну підготовку.

Висновок: в зв’язку з модернізацією технологічних систем перепідготовка та підвищення кваліфікації робітничих кадрів допомагає залишатися висококваліфікованим робітником.

2. Характеристика груп трудових процесів

2.1 Відомі групи трудових процесів, їх характеристика та вибір

Трудовий процес -- це сукупність методів і засобів впливу на предмет праці за допомогою знарядь праці або впливів контрольованого (керованого) людиною знаряддя праці на предмет праці з метою випуску матеріального або нематеріального продукту, що здійснюються в певних природних або штучних умовах.

Трудові процеси розрізняються за такими основними ознаками: характером предмета та продукту праці, функціями працівників, ступенем участі людини у впливі на предмет праці (рівнем механізації), важкістю праці.

За характером предмета праці та продукту праці виділяють три види трудових процесів:

речово-енергетичні, які характерні для робітників і в яких предметом та продуктом праці є речовина (сировина, матеріали, деталі, машини) або енергія (електрична, теплова, гідравлічна тощо);

інформаційні, що притаманні службовцям і предметом та продуктом праці яких є інформація (економічна, конструкторська, технологічна і т. д.);

віртуальні, що пов’язані з інформаційним обслуговуванням робітників та службовців за допомогою комп’ютерних систем та мереж.

За функціями, що виконуються, трудові процеси поділяються на:

основні, які здійснюються робітниками основних цехів (виробництв) під час випуску продукції;

допоміжні, які спрямовані на випуск продукції (надання послуг) для забезпечення нормальної роботи основних цехів (виробництв);

обслуговуючі, притаманні робітникам, що створюють умови нормального функціонування устаткування та робочих місць в основних та допоміжних цехах (виробництвах).

За ступенем участі людини у впливах на предмет праці трудові процеси поділяються на:

ручні, під час яких робітники впливають на предмет праці без застосування додаткових джерел енергії або за допомогою ручного інструмента, який приводиться в рух додатковим джерелом енергії (електричної, пневматичної тощо);

машинно-ручні, за яких технологічний вплив на предмет праці здійснюється за допомогою механізмів, машин (верстатів), але переміщення інструмента відносно предмета праці здійснюється робітником. Наприклад, обробка деталей на металорізальних верстатах з ручним подаванням;

машинні, коли зміна форми, розмірів та інших характеристик предмета праці здійснюється машиною без фізичних зусиль робітника, функції якого полягають у встановленні та знятті предмета праці й управлінні роботою машини. Прикладом такого процесу є обробка деталі на верстаті з автоматичним подаванням інструмента;

Висновок: виділяють три види основних трудових процесів: речово-енергетичні, інформаційні та віртуальні.

2.2 Групи трудових процесів робітника, виходячи з аналізу професійної діяльності

Напрям підготовки «Системи технічного захисту інформації» поєднує вивчення дисциплін природничо-наукової підготовки (вища математика; фізика; інженерна та комп’ютерна графіка; алгоритмічні мови та програмування; основи теорії кіл, сигналів та процесів в системах технічного захисту) з поглибленим вивченням дисциплін фахової підготовки: методи та засоби технічного захисту інформації; комплексні системи санкціонованого доступу; технічні засоби охорони об'єктів; компонентна база засобів технічного захисту інформації; проектування комплексних систем захисту інформації; системи захисту інформації; комп’ютерні методи аналізу та проектування електронних засобів у тому числі і базових дисциплін суміжних напрямів «Безпека інформаційних та комунікаційних технологій» та «Управління інформаційною безпекою».

Висновок: Це дає можливість готувати фахівців для вирішення низки актуальних завдань у сфері інформаційної безпеки, що передбачають розроблення, впровадження та експлуатацію систем технічного захисту інформації на об'єктах інформаційної діяльності.

3. Значення виробничого навчання у підготовці фахівця

3.1 Термін підготовки фахівця

Освітньо-професійна програма підготовки визначає нормативний термін та нормативну частину змісту навчання за певним напрямом або спеціальністю відповідного освітньо-кваліфікаційного рівня, встановлює вимоги до змісту, обсягу та рівня освіти й професійної підготовки фахівця.

Освітньо-професійні програми підготовки затверджуються спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі освіти і науки.

Нормативний термін навчання за освітньо-професійною програмою підготовки встановлюється відповідно до визначеного рівня професійної діяльності.

Нормативний термін навчання за освітньо-професійною програмою підготовки молодшого спеціаліста для осіб, які мають повну загальну середню освіту та освітньо-кваліфікаційний рівень кваліфікованого робітника за спорідненою професією, зменшується на один рік.

Нормативний термін навчання за освітньо-професійною програмою підготовки бакалавра для осіб, які мають освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста за відповідною до напряму підготовки бакалавра спеціальністю, може зменшуватися до двох років.

Нормативний термін навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістра для осіб, які мають освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста за відповідною спеціальністю, не може перевищувати одного року.

Нормативний термін навчання фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліста та магістра медичного та ветеринарно-медичного спрямувань визначається відповідним центральним органом виконавчої влади, який має у своєму підпорядкуванні вищі навчальні заклади, за погодженням із спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі освіти і науки.

Якщо вищий навчальний заклад має відповідні угоди з навчальними закладами іноземних держав, що передбачають взаємовизнання документів про вищу освіту за умови інших термінів навчання, такі терміни можуть бути встановлені відповідним центральним органом виконавчої влади, який має у своєму підпорядкуванні вищі навчальні заклади, за погодженням із спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі освіти і науки.

3.2 Навчальні дисципліни, що складають план підготовки кваліфікованого робітника, ціль їх вивчення із співвідношенням годин за кожною з них (у вигляді кругової діаграми)

Ціль підготовки молодшого спецыаліста

Цикли дисциплін

Дисципліни (курс вивчення)

Характеристика дисципліни

Ціль вивчення дисципліни

Час

Здобуття освіти і кваліфікації згідно з освітньо-кваліфікаційним рівнем для подальшої праці у різних сферах промисловості.

Природничо-

математичний

Вища математика

курс, що входить в навчальний план технічних та деяких інших спеціальних навчальних закладів, включає в себе аналітичну геометрію, елементи вищої алгебри, диференціальне та інтегральне числення, диференціальні рівняння.

надання студентам знань з основних розділів вищої математики; визначень, теорем, правил; доведення основних теорем; та формування початкових умінь.

432

Фізика (електрика)

природнича наука, яка досліджує загальні властивості матерії та явищ у ній, а також виявляє загальні закони, які керують цими явищами; це наука про закономірності Природи в широкому сенсі цього слова.

формування в учнів системи фізичного знання на основі сучасних фізичних теорій (наукових фактів, понять, теоретичних моделей, законів, принципів)

81

Основи дискретної математики

область математики, що вивчає властивості дискретних структур.

оволодіння основними поняттями теорії множин, теорії графів,

комбінаторного аналізу, опанування методів розв’язування оптимізаційних

задач для практичного застосування

108

Теорія ймовірностей і математична статистика

розділ математики, що вивчає закономірності випадкових явищ: випадкові події, випадкові величини, їхні функції, властивості і операції над ними.

оволодіння студентами методами теорії ймовірностей та математичної статистики, на яких базуються статистичні методи аналізу та обробки експериментальних даних

108

Основи програмування та алгоритмічні мови

це процес проектування, написання, тестування, зневаження і підтримки комп’ютерних програм.

навчити основних способів організації операцій і даних, а також застосування базових алгоритмічних конструкцій при складанні описів алгоритмів розв’язування різноманітних задач

162

Об'єктно-орієнтоване програмування

модель програмування яка базується на стверджені того, що програма це сукупність об'єктів які взаємодіють між собою.

оволодіння концепціями сучасного програмування в рамках парадигми об'єктно-орієнтованого програмування необхідними для розробки програмних систем

162

Технології програмування та створення програмних продуктів

система автоматичного програмування, що складається з мови програмування, компілятора або інтерпретатора програм, які написані на цій мові, відповідної документації, а також допоміжних засобів для підготовки програм до виконання.

вивчити технологіх програмування та вміти створювати програмні продукти

162

Основи екології

наукова дисципліна, один з розділів біології, який досліджує взаємовідносини між біотичними та соціальними цілісностями та їхнім довкіллям.

формування у студентів фактично нового світогляду, заснованого на ґрунтовних екологічних знаннях та культурі спілкування з природою

54

Безпека життєдіяльності

галузь науково-практичної діяльності, спрямованої на вивчення: загальних закономірностей виникнення небезпек, їх властивостей, наслідків впливу їх на організм людини, основ захисту здоров’я та життя людини і середовища її проживання від небезпек, а також на розробку і реалізацію відповідних засобів і заходів щодо створення і підтримки здорових та безпечних умов життя і діяльності людини, як у побутових умовах, так і в умовах надзвичайних ситуацій.

опанування знань, умінь і навичок створювати безпечні умови життя і діяльності у середовищі перебування

54

Гуманітарний

Історія України

одна зі складових історичної науки, що досліджує генезис і закономірності становлення та розвитку українського народу, його боротьбу за національно-державну незалежність та пов’язані з нею подвиги, тріумфи, драми, трагедії.

Ознайомитися з політичним, соціально-економічним, культурним, релігійно-церковним аспектом людської діяльності, розглянкти соціальні верстви, стани, класи.

54

Українська мова (за професійним спрямуванням)

мова, поширена у південно-східній Європі, належить до слов’янської групи індоєвропейської мовної родини.

формування національномовної особистості, комунікативних навичок майбутніх спеціалістів, студіювання особливостей фахової мови

54

Культурологія

наука, що вивчає культуру як цілісність, систему, як синтез знань про сутність і закономірності її існування та розвитку, значення культури для людства, способи її пізнання, а також різні, дуже специфічні сфери культурного життя, зразкові форми і норми.

Формування здатності до передбачення соціально-економічних, екологічних і моральних наслідків професійної діяльності

54

Основи філософських знань (філософія, релігієзнавство)

особлива форма пізнання світу, що вивчає найзагальніші суттєві характеристики і фундаментальні принципи реальності і пізнання, буття людини, відносин людини і світу.

ознайомити студентів з основними поняттями курсу філософії, дати уявлення про зміст філософії як системи знань

81

Соціологія

наука про умови, хід співжиття людей та спостереження за ними.

оволоділи навичками наукового аналізу, об'єктивного наукового підходу до проблем вивчення суспільних явищ

54

Економічна теорія

наука про основні закономірності розвитку економічної системи, поведінку людини і груп людей у виробництві, розподілі та споживанні життєвих благ з метою задоволення потреб при обмежених (рідкісних) ресурсах, що породжує проблему економічного вибору і конкуренцію за їх використання.

дати відповідь на кардинальні економічні питання, які цікавлять усіх членів суспільства

54

Основи правознавства

комплексна юридична дисципліна, яка базується на системі наукових знань iз різних галузей юридичної науки.

формування

правової культури та вмінь користуватися нормативно-правовими актами

54

Іноземна мова (за професійним спрямуванням)

належить до германської гілки індоєвропейської сім'ї мов. Одна з найпоширеніших мов у світі, особливо як друга мова та мова міжнародного спілкування.

розвиток та удосконалення

різних видів мовленнєвої діяльності, аудіювання, говоріння, діалогічного

мовлення, читання, письма та перекладу.

216

Фізичне виховання

педагогічний процес спрямований на фізичний розвиток, функціональне удосконалення організму, навчання основним життєво важливим руховим навичкам, вмінням і зв’язаних із ними знаннями для успішної наступної професійної діяльності.

підвищення функціональних можливостей організму засобами фізичної культури

162

Загально-професійний

Основи електротехніки і електроніки

галузь науки і техніки, пов’язана із застосуванням електричних і магнітних явищ для перетворення енергії, добування і зміни складу хімічних речовин, виробництва та обробки матеріалів; галузь, що охоплює питання одержання (виробництва), розподілу, перетворення і застосування електроенергії.

вироблення фізичного, електротехнічного мислення та інтуїції, застосування набутих знань та навичок для розв’язування практичних задач

108

Економіка і організація виробництва

теорія управління господарством, суспільними господарськими системами різних розмірів (від домогосподарства до загальнолюдського глобального господарства планети Земля), різних видів (натуральне і грошове) і різних епох.

володіння засобами підприємницької діяльності, ефективного використання обмежених ресурсів виробництва, організації та управління процесами господарюванням сфері виробництва та експлуатації в

електроенергетиці

108

Професійно-теоретичної

Комп’ютерна схемотехніка

науково-технічна дисципліна, яка вивчає теоретичні методи аналізу і синтезу схем комп’ютерів (електронних обчислювальних машин) і засоби їхньої технічної реалізації. Розвиток комп’ютерної схемотехніки є основою удосконалення архітектури комп’ютерів, якісного підвищення їхньої продуктивності та надійності, істотного зменшення масових та габаритних показників.

вивчення фізичних та логічних принципів побудови електронних схем цифрових елементів і функціональних вузлів та їх використання в пристроях ЕОМ

108

Архітектура комп’ютерів

набір відомостей, необхідний та достатній для написання для даної обчислювальної машини коректних програм на машинній мові, таких, що не залежать від конкретного втілення цієї архітектури.

підготовка спеціалістів до ефективного засвоєння базових знань про роботу та особливості обміну інформацією між компонентами комп’ютерної техніки

216

Комп’ютерні мережі

система розподіленої обробки інформації між комп’ютерами за допомогою засобів зв’язку.

формування у майбутніх менеджерів системи спеціальних знань і навичок оволодіння сучасними сітьовими технологіями та їх практичним використанням для пошуку, обробки і аналізу даних

108

Системне програмне забезпечення і операційні системи

відоміше як операційна система, це будь-яке програмне забезпечення, що забезпечує інфраструктуру, на якій можуть працювати прикладні програми, тобто воно керує і контролює комп’ютерним обладнанням, для можливості виконання прикладних програм.

вивчення теоретичних основ та освоєння практичних принципів побудови системних програмних засобів сучасних ЕОМ та вирішення типових задач

135

Основи баз даних і знань

впорядкований набір логічно взаємопов'язаних даних, що використовуються спільно, та призначені для задоволення інформаційних потреб користувачів. У технічному розумінні включно й система керування БД.

надання знань з теоретичних засад і принципів побудови сучасних баз даних; набуття вмінь користування сучасним програмним забезпеченням для роботи в базах даних (СУБД)

135

Методи та засоби комп’ютерних інформаційних технологій

сукупність методів, виробничих процесів і програмно-технічних засобів, інтегрованих з метою збирання, обробляння, зберігання, розповсюдження, показу і використання інформації в інтересах її користувачів.

вивчення основних понять інформації, її форми і властивості, структури інформаційних технологій та її характеристики

135

Математичні методи дослідження операцій

дисципліна, що займається розробкою й застосуванням методів знаходження оптимальних рішень на основі математичного моделювання у різних областях людської діяльності.

систематичне вивчення методів економіко-математичного моделювання виробничих процесів і їхнього практичного застосування

162

Числові методи

методи наближеного або точного розв’язування задач чистої або прикладної математики, які ґрунтуються на побудові послідовності дій над скінченною множиною чисел.

дослідити можливості об'єктної методології програмування щодо активізації пізнавальної діяльності студентів у процесі навчання чисельних методів

108

Проектування автоматизованих інформаційних систем

сукупність керованого об'єкта й автоматичних керуючих пристроїв, у якій частину функцій керування виконує людина.

навчання студентів методам постановки, алгоритмізації, програмування та розв’язку задач на сучасних комп’ютерах.

162

Інструментальні засоби візуального програмування

сукупність методів, виробничих процесів та програмно-технічних засобів, об'єднаних у технологічний ланцюжок, що забезпечує виконання інформаційних процесів з метою підвищення їхньої надійності та оперативності і зниження трудомісткості ходу використання інформаційного ресурсу.

Навчитись створювати довідкові системи.

135

Професійно-практичної

Навчальна практика

практика формування суб'єктів суспільства.

закріплення. поглиблення і розширення знань з теоретичних дисциплін та їх застосування до розв’язання проблем

594

Переддипломна (технологічна) практика

вивчення системи практики на підприємстві, аналіз діяльності підприємства та застосування знань, отриманих протягом навчання у практичній діяльності.

поглиблення та закріплення теоретичних знань з усіх вивчених в університеті

дисциплін

270

3.3 Дисципліна й навчальна тема, спрямована на формування вмінь з виконання конкретної трудової операції

Презентації створюють для того, щоб ілюструвати доповіді, рекламні повідомлення, демонструвати проекти тощо. Вони необхідні в багатьох сферах професійної діяльності (в тому числі в бізнесі або науці).

Ще недавно презентації, як правило, виготовлялись у вигляді докладу з ілюстраціями, виконаними на папері або плівках, зображення яких демонструвалися з допомогою проекторів. При цьому створення яскравих і переконливих ілюстрацій було складним заняттям, і тому успіх або невдача презентацій напряму залежала від художніх і артистичних здібностей доповідача.

В наш час -- час широкого впровадження і розвитку інформаційних технологій, яскраві презентації створюються і демонструються з допомогою відповідних програмних засобів. Серед програм призначених для створення презентацій, широко використовують програму з пакету Microsoft Office Power Point.

4. Характеристики навчальної теми підготовки кваліфікованого робітника за спеціальністю «Робота зі шрифтами, стилями, кольором в Power Point»

4.1 Характеристики навчальної теми слід представити у таблиці

Таблиця 2

Ціль дисципліни

Ціль вивчення теми

Час на її вивчення

Характеристика майстерні (лабораторії, робочого місця)

* навчання учнів у навчально-виробничих майстернях, де вони послідовно набувають первинні професійні уміння і навички виконання робіт;

* навчання учнів, слухачів безпосередньо на підприємствах в складі навчальних груп та учнівських бригад під керівництвом майстрів виробничого навчання послідовно закріплюють одержані первинні професійні уміння та навички, навчаються використовувати сучасну техніку, механізми та інструменти, набувають потрібних практичних навичок самостійно та якісно виконувати роботи, передбачені робочими навчальними планами.

· навчитись запускати програму PowerPoint; створювати нові презентації; вводити та редагувати текст, форматувати текст, символи, абзаци, працювати з різними об'єктами при створенні слайдів, зберігати їх.

23 годин

· Назва: «Комп'ютерний клас»

· Призначення: Проведення занять з виробничого навчання комп’ютерних спеціальностей ліцею, а саме спеціальності «Програмне забезпечення обчислювальної техніки та автоматизованих систем»

· Площа: 70 м²

· Кількість робочих місць: 1 робоче місце для майстра, 34 робочих місця для учнів.

· Технічні засоби:

Комп’ютер з 133 MГц або вище (бажано Pentium III).* Microsoft Windows 2000 + Service Pack 3 (SP3), Microsoft Windows XP або більш пізня операційна система.* 64 Мбайт RAM (бажано 128 Мбайт) для ОС плюс додатково по 8 Мбайт RAM на кожну програму при одночасній роботі.* 245 Мбайт вільного місця на диску і 115 Мбайт на жорсткомудиску в тій області, де встановлена?? операційна система.* CD-ROM-дисків.* Монітор Super VGA (800Ѕ600) або більш високого дозволу з 256 квітами.* Миша або сумісний пристрій. Педагогічні засоби:

— Стенди: стенд «Державна символіка України», стенд «Техніка безпеки при роботі в комп’ютерному класі».

— Плакати: Плакат «Інструкція з охорони здоров’я», Плакат «Інструкція з пожежної безпеки в комп’ютерному класі», Графік роботи кабінету.

— Журнал інструктажу.

— Методичні вказівки майстру виробничого навчання.

— Методичні вказівки курсу «Виробниче навчання»

· Підручники і посібники:

1. Антоненко В. М., Рогушина Ю. В. Сучасні інформаційні системи і технології. Навчальний посібник. — К.: КСУ МП, 2005. — 131 с.

2. Джо Хабрейкен. Microsoft Office 2003. Все в одном.- СПб.: Издательский дом «Вильяме», 2005. — 864c

3. Джо Хабрейкен. Изучи Microsoft PowerPoint 2002 за 10 минут. — СПб.: Издательский дом «Вильяме», 2002. — 192c

4. Дуг Лоу. PowerPoint 2003 для «чайников». — СПб.: Диалектика, 2004. — 304с.

5. Ксеній Гизе, Александра Холмс. Основы Web-дизайна: вспомогательное руководство: — СПб.: Издательский дом «Вильяме», 2002. — 640с

6. Спека М. В. Microsoft PowerPoint 2003. Самоучитель. — СПб.: Диалектика, 2004. -368с.

Характеристики навчальної теми «Робота зі шрифтами, стилями, кольором в Power Point"дисципліни»

5. Інструкційно-технологічна карта виконання операції «Робота зі шрифтами, стилями, кольором в Power Point» теми «Експлуатація технічних засобів захисту інформації»

5.1 Інструкційно-технологічна карта виконання операції «Робота зі шрифтами, стилями, кольором в Power Point» теми «Експлуатація технічних засобів захисту інформації» представлена у таблиці

Таблиця 3

№ з/п

Послідовність виконання технологічних операцій, графічне зображення

Правила та технічні умови виконання технологічних операцій

Обладнання, інструменти, пристосування

Контроль та коригування

Операції контролю та самоконтролю

Можливі дефекти

Причини виникнення дефектів

Засоби усунення дефектів

1

Знаходження Power Point у вашому комп’ютерi

1. Вмыкнуты комп’ютер

2. лівою клавішею миші клацнув на панель пуск

3. навести на панель «всi програми"клацнути

4. знайти папку Microsoft Office и невесты на неё мишкою

5. и там мы бачимо Microsoft Office Power Point и лівою клавішею миші включаємо програму

Виконувати обов’язки Оператора комп’ютерного набору

Системний блок, монітор, клавіатура, миша, стілець, стіл

PowerPoint не завантажився або завис

Зависла програма або комп’ютер

Перезавантажити комп’ютер або програму

2

Робота зі шрифтами

1. На головній сторінці знаходимо розділ шрiфт;

2. и там можемо виконувати рiзнi операцiї:

a) зміна штріфта;

b) розмір шрифту;

c) напівжирний;

d) курсив;

e) підкреслений;

f) підкреслений;

g) закреслений;

h) тінь тексту;

i) регістр;

j) колір тексту;

Виконувати обов’язки Оператора комп’ютерного набору

Системний блок, монітор, клавіатура, миша, стілець, стіл

Word не завантажився або завис

Зависла програма або комп’ютер

Перезавантажити комп’ютер або програму

3

Робота зі стилями

1. Заходемо в панель дизайн;

2. Выбераемо стиль фона;

Виконувати обов’язки Оператора комп’ютерного набору

Системний блок, монітор, клавіатура, миша, стілець, стіл

Word не завантажився або завис

Зависла програма або комп’ютер

Перезавантажити комп’ютер або програму

4

Робота з кольором

1. Заходемо в панель дизайн;

2. Знаходимо иконку колiр и вибераемо якiй сподобався;

Виконувати обов’язки Оператора комп’ютерного набору

Системний блок, монітор, клавіатура, миша, стілець, стіл

Word не завантажився або завис

Зависла програма або комп’ютер

Перезавантажити комп’ютер або програму

6. Характеристика та зміст форм, методів, засобів навчання при вивченні операції «Робота зі шрифтами, стилями, кольором в Power Point» теми «Робота зі шрифтами, стилями, кольором в Power Point»

6.1 Зміст форм навчання при вивченні операції «Робота зі шрифтами, стилями, кольором в Power Point» теми «Робота зі шрифтами, стилями, кольором в Power Point». Форми навчання

Підстави для вибору

Назва

Класифікаційні ознаки

Зміст

Характеристика майстерні, характеристика групи, зміст навчального матеріалу

Групова

Це форма організації виробничого навчання.

характеризується розбиттям учнів на невеликі групи, об'єднані спільною навчальною метою і колективно-розподіленоюдіяльністю

6.2 Зміст методів навчання при вивченні операції «Робота зі шрифтами, стилями, кольором в Power Point» теми «Робота зі шрифтами, стилями, кольором в Power Point». Методи навчання

Підстави для вибору

Назва

Класифікаційні ознаки

Зміст

Зміст навчального матеріалу, характеристика групи

Розповідь

Словесний метод

здійснення мовлення (як процес), наведення мовленнєвих висловлювань, один з основних видів спілкування

Зміст навчального матеріалу, характеристика групи

Демонстрація

Наглядний метод

спеціально організований динамічний показ матеріалу, що вивчається.

Зміст навчального матеріалу, характеристика групи

Інструктаж

Словесний метод

розкриття сутності предметів та явищ шляхом з’ясування причин їхнього виникнення та існування

Зміст навчального матеріалу, характеристика групи

Пояснення

Практичний метод навчання

це метод навчання, який передбачає цілеспрямоване, багаторазове повторення учнями певних дій чи операцій з метою формування умінь і навичок.

Зміст навчального матеріалу, характеристика групи

Вправи

6.3 Зміст засобів навчання при вивченні операції «Робота зі шрифтами, стилями, кольором в Power Point» теми «Робота зі шрифтами, стилями, кольором в Power Point»

power point навчання

Засоби навчання

Підстави для вибору

Назва

Класифікаційні ознаки

Зміст

Характеристика майстерень, характеристика групи

Відео ролик

Аудіовізуальний засіб

Нетривала за часом художньо складена послідовність кадрів

7. Характеристика та зміст форм, методів, засобів контролю при вивченні операції «Робота зі шрифтами, стилями, кольором в Power Point» теми «Робота зі шрифтами, стилями, кольором в Power Point»

7.1 Зміст форм контролю при вивченні операції «Робота зі шрифтами, стилями, кольором в Power Point» теми «Робота зі шрифтами, стилями, кольором в Power Point»

Форми контролю.

Підстави для вибору

Назва

Класифікаційні ознаки

Зміст

Характеристика групи

Фронтальне опитування

Усний метод контролю

форма опитування, яка сприяє систематизації знань, розвиває навчальну активність учнів

7.2 Зміст методів контролю при вивченні операції «Робота зі шрифтами, стилями, кольором в Power Point» теми «Робота зі шрифтами, стилями, кольором в Power Point»

Методи контролю

Підстави для вибору

Назва

Класифікаційні ознаки

Зміст

Характеристика групи

Тестування

Письмовий метод

Вимірювання результатів навчання учнів, інструментом в якому є дидактичний тест, а методом оцінювання — шкалування.

7.3 Зміст засобів контролю при вивченні операції «Робота зі шрифтами, стилями, кольором в Power Point» теми «Робота зі шрифтами, стилями, кольором в Power Point»

Засоби контролю

Підстави для вибору

Назва

Класифікаційні ознаки

Зміст

Характеристика групи

Картки із завданнями

Дидактичний матеріал контролю навичок

Використовують для складання інструкційних і інструкційно-технологічних карт, вивчення і опрацювання відповідної фронтальної теми

8. Сценарій уроку з теми «Експлуатація технічних засобів захисту інформації»

8.1 Сценарій уроку з теми «Експлуатація технічних засобів захисту інформації» дисципліни «Виробниче навчання» представити у таблиці

Таблиця 6.

Сценарій уроку теми «Експлуатація технічних засобів захисту інформації» дисципліни «Виробниче навчання»

Етапи організаційної структури уроку

Етапи (елементи) дидактичної структури уроку

Зміст діяльності викладача

Зміст діяльності учнів

1

2

3

4

Вступний інструктаж

Цільова настанова

Повідомлення теми «Експлуатація технічних засобів захисту інформації» і роз’яснення мети уроку: здатність контролю безпеки процесів розробки та підтримки; адміністрування доступу до інформації з обмеженим доступом на об'єктах інформаційної діяльності; управління та контроль доступу в автоматизованих системах; моніторинг систем, підсистем систем технічного захисту інформації та систем управління інформаційною безпекою. Демонстрація зразків, наочного приладдя як-то., кінофільмів…, діафільмів

Актуалізація знань і досвіду учнів

Опитування учнів за матеріалом теми «Експлуатація технічних засобів захисту інформації»

Відповіді на питання викладача.

Формування нових знань

Показ і пояснення прийомів і технології виконання з Експлуатація технічних засобів захисту інформації. Пояснення техніки безпеки. При виконанні операції з захисту інформації

Основна частина уроку: поточний інструктаж і вправи (самостійна) робота учнів

Відпрацьовування дій

Організація і керівництво вправами у виконанні прийомів праці з Експлуатація технічних засобів захисту інформації, використовуючи такі інструменти як комп’ютер, плакати, навчальне обладнання, робочі місця

Індивідуальний інструктаж «Безпека при ремонті та обслуговуванні обчислювальної техніки»

Груповий інструктаж «Безпека при експлуатації, модернізації та ремонту засобів технічного захисту інформації; «

Відпрацьовування окремих (нових) прийомів і способів виконання досліджуваної операції, способів самоконтролю ходу і результатів роботи.

Застосування раніше освоєних способів дій

Організація проведення і керівництво вправами учнів у виконанні трудових операцій з Експлуатації технічних засобів захисту вправами по керуванню технологічними процесами. Забезпечення якості і продуктивності навчально-виробничої праці учнів з виконання операції Експлуатація технічних засобів захисту інформації; спонукання учнів до самостійності і самоконтролю в роботі; стимулювання і заохочення творчого підходу учнів до виконання навчально-виробничих завдань.

Заключний інструктаж

Підведення підсумків

Підведення навчально-виробничих підсумків уроку.

Оціночний виступ викладача стосовно підготовленості учнів до заняття, їхньої організованості й дисциплінованості на занятті, якості навчальних дій, причин і наслідків помилок, шляхи коригування поведінки учнів на наступних заняттях тощо)

Самоаналіз підсумків уроку

Висновок

В даній курсовій роботі я розробив дидактичний проект підготовки «Інформаційна безпека» (спеціалізація: «Експлуатація технічних засобів захисту інформації»)з теми «Робота зі шрифтами, стилями, кольором в Power Point» c дисципліни «Виробниче навчання».

Я розглянули характеристику галузі економіки та проблем i напрямку модернізації технічних систем. Характеристика груп трудових процесів. Значення виробничого навчання у підготовці фахівця. Заповнив Інструкційно-технологічну карту виконання операції. Пошагово виконував операції у Power Point при роботі над шрифтами, стилями, кольором. Провiв Сценарій уроку з теми «Експлуатація технічних засобів захисту інформації».

Список літератури

1. http: //uk. wikipedia. org/wiki/Категорія:Галузі_економіки

2. http: //ekotrud. com/on-lajn-lekcz-pdruchniki/lekczjn-materali-normuvannya-pracz/124-metodi-doslidzhennya-trudovix-procesiv-i-vitrat. html

3. http: //conferences. neasmo. org. ua/node/754

4. /o-2c0b65635b3bc68b5c43a88521306d27. html

5. http: //www. pto. uzhgorod. ua/files/visn2_2010. pdf

6. http: //sam. ck. ua/2010/12/zasobi-i-formi-navchannya-informatiki/

7. http: //ito. vspu. net/SAIT/inst_kaf/kafedru/matem_fizuka_tex_osv/www/duplomni_rob/diplomu/lemeshchenko. htm

8. http: //www. zin. rv. ua/vch_info/vch_(41). htm

Показать Свернуть
Заполнить форму текущей работой