Група компаній "Волга-Дніпро" як складна система.
Системний підхід до аналізу діяльності транспортного підприємства

Тип работы:
Курсовая
Предмет:
Менеджмент


Узнать стоимость новой

Детальная информация о работе

Выдержка из работы

НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра організації авіаційних перевезень

КУРСОВа рОбота (поЯСНЮВАльна ЗАПИСКА)

з дисципліни

«Основи теорії систем і управління»

на тему:

Група компаній «Волга-Дніпро» як складна система. Системний підхід до аналізу діяльності транспортного підприємства

Виконав: студент

Групи 305 ФМЛ

Кравченко К.О.

Київ 2014

НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра організації авіаційних перевезень

заВДАННЯ

на виконання курсової роботи

студента Кравченка Кирила Олександровича

Тема курсової роботи: «Група компаній «Волга-Дніпро» як складна система. Системний підхід до аналізу діяльності транспортного підприємства«

1. Термін виконання роботи: з 25. 10. 2014 р. по 13. 12. 2014 р..

2. Етапи роботи над курсовою роботою:

· опис авіакомпанії в термінах теорії систем;

· характеристика системи і її властивості;

· опис структури авіакомпанії (по декількох ознаках) і структури його підсистем, їх аналіз;

· опис особливостей зовнішнього середовища транспортного підприємства;

· аналіз основних видів діяльності авіакомпанії, визначення головної мети, інших цілей. Побудова дерева цілей авіакомпанії.

· висновки;

· список використаної літератури.

3. Завдання видав___________________(_______________________)

(підпис керівника)(П.І.Б. керівника)

«____"___________2014 р.

4. Завдання прийняв до виконання _____________________

(підпис студента)

Курсова робота захищена з оцінкою____________________________

Голова комісії: _____________________________"___"__________2014 р.

Члени комісії: _________________________________________________

Реферат

Загальний обсяг курсової роботи складає 39 сторінок. Містить 3 таблиці, 6 рисунків, 11 літературних джерел.

Мета курсової роботи — закріплення теоретичного знання по загальній теорії систем і процедурі системного аналізу, а також отримання практичних навиків застосування системного підходу до аналізу діяльності транспортного підприємства як складної системи.

Дана робота складається зі вступу, теоретичної частини, аналітичної частини, висновку та списку використаної літератури. В теоретичній частині описується транспортне підприємство у термінах теорії систем, проводиться характеристика системи та її складових частин, а також приводяться докази того, що ГК «Волга-Дніпро» є системою.

В аналітичній частині проводиться аналіз структури організації та управління авіакомпанією, її основних показників діяльності, зовнішнє середовище підприємства, визначаються його цілі та задачі. При виконанні курсової роботи використовується системний підхід для економічного аналізу діяльності транспортного підприємства як системи. Системний підхід направлений на застосовування загальносистемних закономірностей, що встановлюють зв’язок між системними параметрами виявлення різноманітних типів зв’язків складного об'єкта та об'єднання їх в єдину теоретичну картину. Перевагами системного підходу є те, що він дає загальну картину системи та розширює межі пізнання.

Ключові слова: АВІАКОМПАНІЯ, ГК «ВОЛГА-ДНІПРО», МЕТА, ЦІЛЬ, ЗОВНІШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ, «ЕЙРБРІДЖКАРГО».

Зміст

Перелік умовних позначень, символів, одиниць, скорочень і термінів

Вступ

1. Опис авіакомпанії в термінах теорії систем

2. Характеристика системи та її властивості

3. Опис структури авіакомпанії та структури його підсистем, їх аналіз

3.1 Структура перевезень авіакомпаній ГК «Волга-Дніпро»

3.1.1 ТОВ «Авіакомпанія Волга-Дніпро»

3.1.2 Авіакомпанія «ЕйрБріджКарго»

3.1.3 ТОВ «Атран»

3.2 Структура парку повітряних суден

3.3 Географія польотів ГК «Волга-Дніпро»

4. Опис зовнішнього середовища авіакомпанії

4.1 Загальний опис мікрооточення

5. Аналіз основних видів діяльності авікомпанії, визначення головної цілі, інших цілей. Побудова дерева цілей авіакомпанії

5.1 Регулярні вантажні перевезення

5.2 Чартерні вантажні перевезення

5.3 Мала вантажна авіація

5.4 Цілі ГК «Волга-Дніпро»

5.5 Дерево цілей

Висновки

Список літератури

система управління чартерне перевезення авіакомпанія

Перелік умовних позначень, символів, одиниць, скорочень і термінів

ПС — повітряне судно;

ГК — група компаній;

УВС — управління повітряним рухом;

ЗРР — завантажувально — розвантажувальна робота;

ПММ — паливно-мастильні матеріали;

МВЛ — міжнародні повітряні лінії;

ТОВ — товариство з обмеженою відповідальністю;

ВАТ — відкрите акціонерне товариство;

ЗАТ — закрите акціонерне товариство;

ІАТА — Міжнародна асоціація повітряного транспорту;

ІСАО — Міжнародна організація цивільної авіації.

Вступ

Метою даної курсової роботи є закріплення теоретичних знань по загальній теорії систем та системного аналізу, а також отримання практичних навичок щодо застосування системного підходу до аналізу діяльності транспортного підприємства як складної системи. Об'єктом курсової роботи є транспортне підприємство, а саме група компаній «Волга-Дніпро», предметом дослідження — діяльність підприємства (перевезення, інші послуги), стан та розвиток його елементів, таких як парк повітряних суден, різні відділи.

Дана робота має важливе наукове та практичне значення, що перш за все пов’язано із необхідністю набуття кожним студентом навичок системного підходу до аналізу підприємств як складних систем. Вміння студентом об'єктивно дивитися на картину функціонування підприємства, вміння її аналізувати та запропонувати шляхи покращення є великим плюсом перед работодавцем.

В основі системного підходу лежить дослідження об'єктів як систем, що сприяє адекватній постановці проблем в конкретних науках і виробленні ефективної стратегії їх вивчення. Методологія, специфіка системного підходу визначається тим, що він орієнтує дослідження на розкриття цілісностіоб'єкту і механізмів, що забезпечують її, на виявлення багатообразних типів зв’язків складного об'єкту і зведення їх в єдину теоретичну картину.

Так як об'єктом даної курсової роботи є група компаній «Волга-Дніпро», що спеціалізуються на вантажних перевезеннях, то слід зазначити, що на сьогодні ринок вантажних перевезень переживає складні часи, пов’язані з багатьма факторами, серед яких можна виділити:

· наслідки економічної рецесії 2008−2009 рр. ;

· нестабільність цін на авіаційне паливо;

· підвищення вартості технічного обслуговування літаків та ін.

Системний підхід до аналізу діяльності підприємств є дуже ефективним інструментом, що дозволяє розширити межі пізнання підприємства як складної системи, аналізувати та покращувати діяльність компанії.

1. Опис авіакомпанії в термінах теорії систем

На першому етапі треба довести, що об`єкт економічного аналізу (група компаній «Волга-Дніпро») є системою. Іншими словами, що група компаній має ознаки системи, такі як: цілісність, наявність підсистем та зв`язків між ними, зв’язки з навколишнім середовищем з обміну ресурсами; підпорядкованість всієї організації системи деякій меті та ін.

Спочатку треба навести основні поняття теорії систем та їх визначення:

Система — сукупність елементів, що знаходяться в певних відносинах між собою і утворюють деякий цілісну єдність. Або: система — об'єкт, процес у якому беруть участь елементи пов’язані деякими зв’язками (відносинами). [2]

Елемент — це межа членування (неподільна частина) системи з точки зору аспекту розгляду системи, вирішення конкретного завдання, поставленої мети. [2]

Підсистема — частина системи з деякими відносинами. Будь-яка система складається з підсистем, кожна підсистеми будь-якої системи може бути розглянута сама як система. Підсистема має властивість цілісності, мети. [2]

Компонента — це група елементів або теж частина системи, але для якої не виконується умова цілісності, мети. [2]

Макрооточення — це сукупність незалежних чинників (іноді їх називають факторами непрямої дії), на які підприємство не має впливу и відносно яких має розробляти стратегії діяльності, то мікрооточення утворює сили, які безпосередньо стосуються самого підприємства та його можливостей щодо обслуговування споживачів, тобто це є постачальники, маркетингові посередники, клієнти, конкуренти та контактні аудиторії.

Група компаній «Волга-Дніпро» — велика єдина цілісна організація, що складається з підсистем — компаній, які в свою чергу мають в своєму складі різноманітні департаменти, підрозділи, відділи та служби — елементи системи. Деякі віддалені структурні підрозділи (учбовий центр — власний корпоративний університет групи компаній «Волга-Дніпро») можна вважати як компоненту систем, тобто елементу або сукупності елементів, для якої не виконується ознака цілісності (відносної незалежності). Усі ці підсистеми та елементи тісно зв`язані між собою загальним керівництвом, метою функціонування, оперативною діяльністю.

Ще однією яскраво вираженою ознакою даного підприємства як системи можна вважати її зв`язкі із зовнішнім середовищем і перш за все з учасниками мікрооточення: конкурентами, постачальниками, споживачами, державою як законодавчою базою. Цими учасниками безпосередньо виступають інші авіакомпанії, аеропорти, страхові та лізингові компанії, брокери, агенти, законодавства різних країн. Також на підприємство великий вплив справляє макрооточення — економічні, політичні, науково-технічні та інші чинники.

Також ще однією ознакою даної групи компаній як системи є підпорядкованість усіх її елементів загальнім цілям:

— зростання доходів;

— збільшення обсягів виробництва та продажу;

— збільшення частки ринку;

— підвищення конкурентоспроможності;

— та інші.

Таким чином, виходячи з усього вище описаного, можна сказати, що мій об'єкт економічного аналізу діяльності має усі основні ознаки системи, тому можна використовувати системний підхід до його аналізу.

2. Характеристика системи та її властивості

На сьогодні група компаній «Волга-Дніпро» — динамічно зростаюча авіакомпанія, яка займає лідируючі позиції на авіаційному ринку Російської Федерації, а також є одним з лідерів за кількістю перевезених пасажирів на внутрішньоросійських напрямках в аеропорту «Домодєдово». Має угоди з Полярними авіалініями, S7 Airlines і Уральськими авіалініями.

Авіакомпанія демонструє стабільне зростання основних виробничих показників. Має в наявність парк з 30 ВС і близько 3200 співробітників.

За найбільш загальній характеристиці систем, систему, за якою ведеться аналіз можна охарактеризувати як систему матеріальну (її можна побачити, відчути і проаналізувати). Як матеріальна ця система може бути охарактеризована як штучна, тобто повністю створена людиною. Штучні системи, в свою чергу діляться на соціальні, технічні та організаційно-технічні. Штучні поділяються на технічні (техніко-економічні) і соціальні (громадські). Технічна система спроектована і виготовлена людиною в певних цілях. До соціальних систем відносяться різні системи людського суспільства. Виділення систем, що складаються з одних тільки технічних пристроїв майже завжди умовно, оскільки вони не здатні виробляти свій стан. Ці системи виступають як частини більш великих, що включають людей — організаційно-технічних систем. Організаційна система, для ефективного функціонування якої істотним фактором є спосіб організації взаємодії людей з технічної підсистемою, називається людино-машинної системою. [1]

Не складно здогадатися, що авіакомпанія «Волга-Дніпро» може бути охарактеризована саме як організаційно-технічна система, оскільки це саме технічна система, що включає людей і підпорядковується суворої організації (по відділах, департаментам або іншим ієрархічним елементам організації). Група компаній «Волга-Дніпро» характеризується як технічна система — вона конструктивна, всі елементи у відносинах один з одним, всі прихильні певної мети. Також авіакомпанія включає в себе величезне число співробітників (екіпаж, обслуга, офісні працівники) — це явна ознака соціальної чи суспільної системи.

Більш конкретно систему можна класифікувати по великому числу ознак:

Табл. 2.1 Класифікація систем

По взаємодії із зовнішнім середовищем

Відкриті

закриті

комбіновані

За структурою

Прості

складні

великі

За характером функцій

Спеціалізовані

Багатофункціональні (універсальні)

За характером розвитку

Стабільні

Ті, що розвиваються

За ступенем організованості

Добре організовані

Погано організовані (дифузні)

Група компаній «Волга-Дніпро» по взаємодії із зовнішнім середовищем — строго відкрита система, адже без обміну ресурсами з навколишнім середовищем вона не змогла б не тільки ефективно, але й взагалі виконувати своє пряме призначення, а саме повітряні перевезення.

Система називається складною (з гносеологічних позицій), якщо її пізнання вимагає спільного залучення багатьох моделей теорій, а в деяких випадках багатьох наукових дисциплін. За структурою авіакомпанія є складною системою, так як в її складі існує велика кількість систем, підсистем, елементів, які знаходяться в тісних взаємозв'язках як між собою, так і з зовнішніми системами.

За характером функцій наша система багатофункціональна, тобто така, яка виконує велику кількість функцій — здійснення повітряних перевезень вантажів, пошти міжнародних та внутрішніми авіалініями на комерційній основі, а також технічне обслуговування повітряних суден, надання страхових послуг, лізингових послуг та багато інших функції.

За характером розвитку компанія є такою, що розвивається. Компанія стрімко розширює та модернізує парк ПС, розширює маршрутну сітку перевезень, знаходить нових партнерів, тобто розвивається досить динамічно.

За ступенем організованості «Волга-Дніпро» є добре організованою, тобто такою, у якій можна визначити елементи, їх взаємозв'язок, структуру. Організаційна структура групи компаній «Волга-Дніпро» буде приведена нижче, вона сформована дуже чітко, її можна проаналізувати і виділити кожний елемент.

3. Опис структури авіакомпанії та структури його підсистем, їх аналіз

Структура системи — організація зв’язків і відносин між підсистемами і елементами системи, а також власне склад цих підсистем та елементів, кожному з яких зазвичай відповідає певна функція.

Якщо брати групу компаній «Волга-Дніпро» як систему, то буде доречним навести таке визначення:

структура компанії - це його внутрішня будова, що характеризує склад підрозділів і систему зв’язку, підпорядкованість і взаємодію між ними. Загальна структура компанії являє собою склад виробничих ланок (виробнича структура), а також організацій з управління підприємством (організаційна структура) і по обслуговуванню працівників (соціальна інфраструктура), їх кількість, величину і співвідношення між ними за розміром зайнятих площ, чисельності працівників та пропускної здатності.

Рис. 3.1. Організаційна структура групи компаній «Волга-Дніпро»

За типом організаційної структури група компаній «Волга-Дніпро» — дивізіональна (або відділкова) структура управління — найбільш поширена форма організації управління сучасної промислової фірми. Сенс її полягає в тому, що самостійні підрозділи практично повністю відповідають за розробку, виробництво і збут однорідної продукції (дивизионально-продуктова структура управління) або самостійні відділення повністю відповідають за господарські результати на певних регіональних ринках (дивизионально-регіональна структура управління). На рис. 3.1. легко можна побачити дивізіони у складі групи компаній, які відповідає за виробництво продукції, наприклад, технічне обслуговування забезпечує філіал «Пасажирські перевезення» та філіал «Волга-Тракс», регулярними пасажирськими перевезеннями займається авіакомпанія у складі «Волга-Дніпро» «ЕйрБріджКарго».

Елементи групи компаній — авиакомпанії («ЕйрБріджКарго», «Волга-Дніпро»), страхові компанії («Нік») та інші компанії є прикладом лінійно-організаційної структури, тому що поєднують якості лінійної (керівник на чолі кожного підрозділу; рішення, що передаються по ланцюжку «зверху вниз», обов’язкові для виконання нижчими ланками і т.п.) і функціональної структури (передбачає спеціалізацію виконання окремих функцій управління; виділення окремих підрозділів або виконавців; горизонтальне поділ управлінської праці).

Структура, використовувана групою компаній «Волга-Дніпро» дозволяє в значній мірі усунути недоліки як лінійного, так і функціонального управління. При цій структурі призначення функціональних служб — підготовка даних для лінійних керівників з метою прийняття компетентних рішень або виникаючих виробничих і управлінських завдань. Роль функціональних органів (служб) залежить від масштабів господарської діяльності та структури управління підприємством в цілому. Чим більше фірма і складніше її керуюча система, тим більше розгалуженим апаратом вона володіє. У цьому зв’язку гостро стоїть питання координації діяльності функціональних служб.

Так як «Волга-Дніпро» — це група компаній, то вона має дуже складну та розгалужену структуру. Група ділиться на окремі відносно незалежні підсистеми (компанії), а ті в свою чергу на окремі управлінські елементи (підрозділи, служби). Об'єктом мого дослідження є вся група компаній, а не її окремі підрозділи, тому нижче буде предствлена саме організаційна структура всієї групи компаній та окремо достатньо загальна управлінська структура групи компаній. На рисунку 3.1 можна побачити, що крім поділу на окремі компанії, самі компаній об'єднані у підгрупи, які мають спільні функції, наприклад: філіал «Пасажирські перевезення» та філіал «Волга-Тракс» об'єднані функцією технічного обслуговування, у той час як спільне підприємство Ruslan SALIS Gmbh та спільне підприємство Ruslan International Ltd. функціонують разом як інвестиційні проекти.

Такі підгрупи можна розглядати як компоненти або ж підсистеми в складі системи. Група компаній ділиться на відносно незалежні підгрупи, кожна з яких має свій керівний склад та структуру. На рис. 3.1. представлена достатньо загальна структура управління всієї групи компаній компактно об'єднана за усіма підгрупами групи компанії. На рис. 3.2. нижче можна замітити, що вище за ієрархією керівництво складається з президента групи компаній та віце-президентів, а виконавчі президенти та генеральні директори компаній відносно один одного рівні за ієрархією.

Рис. 3.2. Структура управління групою компаній «Волга — Дніпро»

3.1 Структура перевезень авіакомпаній ГК «Волга-Дніпро»

ГК «Волга-Дніпро» здійснює три основні види перевезень: чартерні вантажні (ТОВ «Авіакомпанія «Волга-Дніпро»), регулярні вантажні (Авіакомпанія «ЕйрБріджКарго») та перевезення малою вантажною авіацією (ТОВ «Атран»).

3.1.1 ТОВ «Авіакомпанія Волга-Дніпро»

Авіакомпанія «Волга-Дніпро» в складі Групи здійснює чартерні вантажні авіаперевезення.

В основу її діяльності була покладена комерційна експлуатація унікальних надважких літаків Ан-124−100 «Руслан». Завдяки виведенню «Русланів» на цивільний ринок авіакомпанія створила в області міжнародної логістики принципово новий сегмент — доставку нестандартних (надважких, великогабаритних) вантажів повітряним транспортом. Сьогодні авіакомпанія «Волга-Дніпро» є найбільшим у світі експлуатантом повітряних суден Ан-124. «Волга-Дніпро» виконує перевезення в усіх напрямках на замовлення міжнародних промислових корпорацій різних галузей світової економіки, в тому числі Lockheed Martin, The Boeing Company, Airbus, Alcatel, Astrium, Bombardier, British Petroleum, Exxon Mobile, British Aerospace, General Electric, Bedford Group, Ericsson Air Crane, Starsem.

Особливостями надання чартерних послуг саме даною авіакомпанією є багатолітній досвід перевезення продуктів авіакосмічного виробництва (частин крила, фюзеляжів, двигунів), нафтогазового та автомобільного виробництва та іншої тяжкої техніки (кар'єрної, гусеничної техніки, важкої колісної техніки контингентів ООН, гірничодобувної техніки.). Серед унікальних перевезень, здійснених Групою компаній в 2007—2013 рр. — Доставка асфальтного заводу із США до Росії; перевезення гігантського ротора (67 тонн) з Італії в Китай; транспортування електричної підстанції (90 тонн) зі США в Кувейт. У 2008 р, при доставці друкарського обладнання з Німеччини до Японії, був встановлений світовий рекорд з перевезення цільного вантажу на літаку Іл-76ТД: вага моновантажу склав 40 тонн. [3]

3.1.2 Авіакомпанія «ЕйрБріджКарго»

Профілем діяльності цієї авіакомпанії є регулярні вантажні перевезення. Сьогодні «ЕйрБріджКарго» є найбільшим російським регулярним вантажним авіаперевізником і здійснює регулярне повітряне сполучення з Азії в Європу і у США через Росію. Польоти виконуються на вантажних літаках сімейства Боїнг 747. Примітно, що «ЕйрБріджКарго» стала першою російською вантажною авіакомпанією, що здійснює перевезення на повітряних суднах цього типу.

Авіакомпанія здатна перевозити широку номенклатуру вантажів, у тому числі ті з них, які вимагають спеціальної обробки і температурного режиму. Крім того, «ЕйрБріджКарго» розробляє індивідуальні рішення по доставці вантажу, в т. ч. організовуючи чартерні рейси практично в будь-яку точку земної кулі, як на власних літаках Боїнг 747, так і на важких вантажних літаках Ан-124 і Іл-76, що належать авіакомпанії «Волга-Дніпро», що також входить до Групи компаній «Волга-Дніпро».

«ЕйрБріджКарго» формує мережу маршрутів відповідно до поточного попиту на ринку, взаємодіючи зі своїми клієнтами, серед яких глобальні і регіональні форвардери та логістичні компанії. Глобальна мережа доставки «ЕйрБріджКарго» включає, крім власних маршрутів, регулярні рейси інтерлайн-партнерів (NCA, Air Canada, Emirates, Cargolux та інші), а також широкі можливості тракові доставки.

«ЕйрБріджКарго» виконує регулярні рейси за маршрутами Європа — Росія — Азія — США на літаках сімейства Boeing 747, її маршрутна мережа включає 23 пункти призначення в 11 країнах світу. Авіакомпанія виконує регулярні рейси з найбільших міст Азії: Шанхаю, Пекіна, Гонконгу, Чженчжоу, Токіо, Сеула, — в найбільші європейські хаби — Франкфурт і Амстердам, а також з Москви через Амстердам в Чикаго і через Схіпхол в Даллас. В даний час маршрутна мережа «ЕйрБріджКарго» в Європі включає Франкфурт, Мюнхен, Лейпциг, Амстердам, Мальме, Сарагосу, Мілан, Париж, Єкатеринбург, Красноярськ, Новосибірськ, в Середній Азії - Алмати, Атирау, в США — Чикаго, Даллас. [3]

3.1.3 ТОВ «Атран»

В даний час флот авіакомпанії «Атран» складають два середньомагістральних літака Boeing 737−400SF, призначених для авіаліній малої і середньої протяжності. Повітряні судна базуються в аеропортах Внуково і Шереметьєво і п’ять разів на тиждень виконують регулярні рейси за маршрутами Внуково — Кельн — Внуково і Шереметьєво — Мюнхен — Льєж — Мюнхен / Мальме — Шереметьєво. [3]

3.2 Структура парку повітряних суден

ГК «Волга-Дніпро» включає себе принаймні 3 великі авіакомпанії, кожна з яких має свій парк повітряних суден. На просторах СНД група компаній має один з найбільших парків ПС — 30 одиниць. Серед яких 15 — вітчизняного (Росія-Україна) і 15 зарубіжного виробництва.

Флот авіакомпанії «Волга-Дніпро» станом на кінець 2014 року нараховує 10 літаків Ан-124−100 «Руслан» і 5 повітряних суден Іл-76ТД-90ВД (модернізовані версії Іл-76), які відповідають всім сучасним і перспективним вимогам ІКАО та виконують польоти по всьому світу без обмежень. Літаки були випущені в період 2006−2010 рр. на Ташкентському авіаційному виробничому об'єднанні імені В. П. Чкалова.

На даний час (2014 рік) флот «ЕйрБріджКарго» включає 13 повітряних суден Boeing 747 (два літаки модифікації B-747-200 °F, один B-747-300 °F, п’ять B-747−400ERF, три B-747-400 °F, два B-747-8 °F). Флот авіакомпанії «Атран» складають два середньомагістральних літака Boeing 737−400SF, що у період з 2011 по 2013 змінили 3 застарілих Ан-12.

Табл. 3.2.1 Парк П С ГК «Волга-Дніпро» на грудень 2014 р.

АН 124−100

Іл-76ТД-90ВД

Boeing 737−400SF

Boeing 747

Кількість в парку, шт.

10

5

2

13

Макс. загрузка (т)

120

50

170

105−112

Розміри вантаж. кабіни

6,4×4,4×36,5

3,4×3,4×20

2х17,18 м³

585−607 м3

Крейсерська швидкість,

км / год.

800−850

780−850

840

917

Максимальна швидкість, км/год.

865

860

807

988

Дальність польоту з макс. навантаженням, км.

4 500

4000

2 000

3 200

Максимальна злітна вага, т.

392

195

68

377−412

ГК «Волга-Дніпро» самостійно займається проектом виробництва та модернізації ПС для подальшого користування ними. Так, у грудні 2011 року в експлуатацію було введено четвертий за рахунком Іл-76ТД-90ВД, побудований в рамках програми по модернізації літаків типу Іл-76ТД. У серпні під час проведення Міжнародного авіаційно-космичного салону «МАКС-2011» Група компаній «Волга-Дніпро» досягла домовленості з Державним підприємством «Антонов» про модернізацію першого літака Ан-124−100 «Руслан» авіакомпанії «Волга -Дніпро «у варіанті Ан-124−111ВД. У 2012 р. у рамках розвитку флоту авіакомпанії «ЕйрБріджКарго» були введені в комерційну експлуатацію два нових Boeing 747-8 °F з п’яти замовлених авіакомпанією у корпорації Boeing.

У 2011 була затверджена програма модернізації літаків Ан-124−100, а також погоджено план робіт з модернізації парку Іл-76ТД-90ВД до 2017 року, реалізація якого дозволить забезпечити відповідність повітряних суден цього типу перспективним потребам ICAO. Серед основних переваг Іл-76 — вартість перевезення 1 тони вантажу є більш ніж у 2 рази дешевшим, чим літаком «Геркулес» — єдиним західним конкурентом літака. Вже зараз діє план по розширенню парку Іл-76ТД-90ВД до 15 літаків до 2020 року.

У 2013 році на державному рівні був затверджений проект модернізації і відновлення виробництва літаків типу Ан-124 «Руслан». Керівництво «Волга-Дніпро» прогнозувало до 2017 року потребу у 10 нових Ан 124−100, але у серпні 2014 було заявлено, що російсько-український проект відновлення виробництва та модернізації важкого транспортного літака Ан-124 «Руслан» у зв’язку з політичною ситуацією більше не стоїть на порядку денному, як і інші спільні російсько-українські проекти в авіабудуванні.

Останнім поповненням парку ПС є отримання у жовтні 2014 року авіакомпанією «ЕйрБріджКарго» у користування шостого вантажного літака нового покоління Boeing 747-8 °F. 747−8 Freighter відрізняється найнижчою вартістю експлуатації та найвищими економічними показниками в класі великих вантажних літаків, що забезпечують високий рівень екологічної безпеки. Збільшення довжини фюзеляжу надає замовникам на 16% більше вантажного обсягу в порівнянні з попередньою моделлю (747−400).

Дивлячись на загальну картину розвитку парку ПС групи компаній «Волга-Дніпро можна сказати», що керівництво компаній ставить акцент саме на програмах модернізації та відновлення виробництва (у випадках з Іл-76ТД-90ВД та Ан-124−100) та на взяття ПС у лізинг, тим само замінюючи морально та фізично застаріли судна на нові (заміна 3 Ан-12 на нові 2 Boeing 747-8 °F у авіакомпанії «Атран»).

Судячи з щорічних звітів та планів, ГК буде й надалі проводити активну модернізацію та поповнення парку ПС.

3.3 Географія польотів ГК «Волга-Дніпро»

Експерти відзначають, що «Волга-Дніпро» збільшила обсяги перевезень в першу чергу за рахунок міжнародних регулярних рейсів. У грі на зниження вартості послуги для замовників компанії вдалося залучити нових клієнтів, завоювавши частину вантажопотоков з Азії в Європу. Стратегічним маршрутом для авіакомпаній залишаються регулярні перевезення між Європою та Південно-Східною Азією. На цьому ринку активно працюють «ЕйрБріджКарго», яка за підсумками 2010 стала найбільшим вантажним перевозієм в Росії і в аеропорту Франкфурта, обігнавши навіть базового перевізника Lufthansa Cargo.

Маршрутна сітка «ЕйрБріджКарго» в Азії включає 7 пунктів (Шанхай, Пекін, Гонконг, Чженчжоу, Ченду, Токіо, Сеул), 9 пунктів в Європі (Франкфурт, Лейпциг, Мюнхен, Амстердам, Мілан, Париж, Сарагоса, Мальме, Базель) і 2 пункту в США (Чикаго, Даллас). У Москві авіакомпанія здійснює хабів операції в Шереметьєво з подальшою можливістю тракові доставки по Росії.

Авіакомпанія «Волга-Дніпро» виконує чартерні перевезення вантажів, у тому числі унікальних і великогабаритних у всіх напрямках. У 2013 році авіакомпанія «Волга-Дніпро» виконала більше 1500 рейсів в 342 пункти призначення.

У 2010 році авіакомпанія «Волга-Дніпро» отримала вищу нагороду міжнародної організації Baltic Air Charter Association (BACA) — BACA Excellence Awards — в номінації «Краща вантажна чартерна авіакомпанія».

У звітному періоді була продовжена реалізація стратегії, спрямованої на розширення географії перевезень; підвищення ефективності діяльності авіакомпанії. Основні напрямки діяльності включали в себе: оптимізацію системи продажів, відкриття нового офісу продажів в Японії; перерозподіл доступності провізних потужностей відповідно з ринковими тенденціями на користь комерційного сектора ринку; вихід на новий сегмент ринку — чартерні вантажні авіаперевезення — з використанням літаків малої розмірності.

4. Опис зовнішнього середовища авіакомпанії

Якщо розглядати ГК «Волга-Дніпро» як систему, то надзвичайно важливо описати фактори зовнішнього середовища, до яких належать фактори макро- та мікрооточення. Так як система є відкритою, то вона активно взаємодіє із зовнішнім середовищем, яке справляє величезний вплив на діяльність компанії. Далі наведена схема прямих та непрямих факторів зовнішнього впливу.

Рис. 4.1. Фактори зовнішнього середовища організації

4. 1 Загальний опис мікрооточення

Будучи підсистемою у загальній системі світових вантажних перевезень, авіакомпанія «Волга-Дніпро» адаптується до усіх світових тенденцій та потреб ринку авіаперевезень, тому відповідає усім потребам Міжнародної асоціації повітряного транспорту (IATA) і Міжнародної авіавантажної асоціації (TIACA), членами якої вона є.

З 2002 р в авіакомпанії «Волга-Дніпро» впроваджена Система менеджменту якості за стандартами ISO 9001: 2000. У 2007 р. «Волга-Дніпро» першою з російських вантажних авіакомпаній пройшла аудит експлуатаційної безпеки IOSA на відповідність вимогам Міжнародної асоціації повітряного транспорту (IATA). Також авіакомпанії співпрацюють і з менш відомими організаціями з оцінювання якості. У березні за підсумками 2011 року авіакомпанія «ЕйрБріджКарго» стала переможцем національного конкурсу «Крила Росії». У жовтні авіакомпанія «Волга-Дніпро» отримала вищу нагороду міжнародної організації Baltic Air Charter Association (BACA) — BACA Excellence Awards в номінації «Краща вантажна чартерна авіакомпанія «.

Філії авіакомпанії «Волга-Дніпро» знаходяться у Великобританії (Volga-Dnepr UK Ltd, Стенстед), Сполучених Штатах Америки (Volga-DneprUniqueAirCargoInc., Х’юстон, штат Техас), Ірландії (Volga-DneprAirlinesIrelandLtd., Шеннон), Китаї (Volga-Dnepr China, Пекін і Шанхай). Головний офіс «ЕйрБріджКарго» знаходиться в Москві, представництва — у 16 містах по всьому світу. Також авіакомпанія має розвиненою мережею генеральних агентів в Європі, США, Канаді, Азії та Тихоокеанському регіоні, що нараховує 37 компаній. Усі представництва та філіали є елементами ГК «Волга-Дніпро», з якими співпрацюють усі компанії-члени ГК.

Сама ГК «Волга-Дніпро» є ал’янсом різних профілей підприємств, які активно співпрацюють із авіакомпаніями-партнерами та аеропортами.

Авіакомпанія «Атран» відіграє провідну роль в одному з ключових проектів Групи компаній «Волга-Дніпро» — «Мала вантажна авіація». Її входження до складу Групи у 2006 році дозволило розширити спектр послуг, ставши тим само прикладом синергії діяльності елементів ГК «Волга-Дніпро» як системи", і стало ще одним кроком на шляху реалізації стратегії «вантажного супермаркету».

Взаємодія ГК з аеропорту обумовлено фактом здійснення перевезеннь по стратегічних напрямках через Москву з використанням двох ключових московських аеропортів — Шереметьєво і Домодєдово. «ЕйрБріджКарго» бере активну участь у створенні хаба в аеропорту Шереметьєво. Хабові операції - можливість перерозподілу вантажів між різними рейсами — дозволили авіакомпанії перетворити бізнес-модель, здійснивши перехід від лінійних перевезень до мережевих, що помітно розширило спектр її пропозицій. Досвід впровадження хабових операцій в аеропорту Шереметьєво допоможе Групі компаній в подальшому реалізувати модель мережевих вантажоперевезень при створенні нових вантажних хабів на території Росії.

Також керівництво ГК чітко і активно аналізує діяльність свої основних конкурентів на ринку авіаперевезень задля покращення своєї діяльності та стимулювання досягнення більш високих ключових показників. Основними конкурентами «Волга-Дніпро» та «ЕйрБріджКарго» є «Авіалінії Антонова», «Lufthansa Cargo», «Imperial Air Cargo», «ТрансАіаЕкспорт» та багато інших регулярних та чартерних авіаперевізників.

Будучі багатопрофільною організацією, ГК «Волга-Дніпро» крім чартерних та регулярних перевезень здійснює діяльність з технічного обслуговування ПС (підгрупа «Волга-Дніпро Технікс»), наземного перевезення ПС (ТОВ «Волга-Тракс»), страхові та лізингові послуги (Страхова компанія «НІК» та ТОВ «Волга-Дніпро-Лізинг»), тим само розширюючи коло оточення.

Підгрупа «Волга-Дніпро Технікс» здійснює свою діяльність у Росії, Європі та ОАЕ, співпрацюючи з широким спектром як вітчизняних так і зарубіжних авіатранспортних підприємств. Компанія здійснює технічне обслуговування наступних типів ПС: Aн-124, Іл-76, Ан-24/26/32, Ан-74, Boeing 747, Boeing 737 CL & NG, Airbus A320; Aн-24/26, Aн-74, Іл-76. ТОВ «Волга-Дніпро-Лізинг» займається консолідацією організаційно-фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми глибокої модернізації літаків Іл-76ТД та відновлення виробництва літаків Ан-124−100. Товариство виступає як лізингонадавачем, кредитором, так і посередником у фінансових операціях, співпрацюючи з агентами, брокерами, лізингоотримувачами.

ТОВ «Волга-Тракс» займається перевезенням автомобільним транспортом об'єктів малої авіації, взаємодіючи при цьому з міжнародною транспортною системою та різними видами транспорту.

Загалом авіакомпанії та різні ТОВ у складі ГК здійснюючи міжнародні перевезення та співпрацюючи з зарубіжними клієнтами або постачальниками, активно адаптуються то вимог та законодавств тих країн, з якими вони співпрацюють.

Проаналізувавши зовнішнє середовище ГК «Волга-Дніпро» можна сказати, дана організація є відкритою підсистемою у загальній світовій надсистемі перевезень, яка тісно взаємодіє з різними чинниками зовнішнього середовища.

Рис. 4.1. Входи та виходи ГК «Волга-Дніпро»

5. Аналіз основних видів діяльності авікомпанії, визначення головної цілі, інших цілей. Побудова дерева цілей авіакомпанії

Основними трьома видами діяльності ГК «Волга-Дніпро» є регулярні вантажні перевезення, якими займається «ЕйрБріджКарго», чартерні вантажні перевезення, оператором яких є авіакомпанія «Волга-Дніпро» та вантажні перевезення малою вантажною авіацією — ТОВ «Атран». За кожним видом діяльності ГК «Волга-Дніпро» досягла немалих успіхів, ставши одним з найбільш конкурентоспроможних вантажних авіаперевізників.

5. 1 Регулярні вантажні перевезення

Входить до Групи компаній «Волга-Дніпро» авіакомпанія «ЕйрБріджКарго» виконує регулярні вантажні авіаперевезення, використовуючи сучасний парк вантажних літаків Boeing 747. За підсумками 2013 року дохід від основної діяльності авіакомпанії. Літаки Іл-76ТД призначені для перевезення нестандартних, унікальних, а також генеральних вантажів масою до 50 т. Починаючи з 2002 року Група компаній «Волга-Дніпро» реалізує програму модернізації літака Іл-76ТД, ключовим елементом якої є оснащення його двигунами ПС-90А-76. Нові силові установки відповідають поточним і перспективним вимогам ICAO щодо емісії шкідливих речовин в атмосферу і шуму на місцевості. На кінець 2014 року парк авіакомпанії «Волга-Дніпро» включав 5 модернізованих повітряних судна Іл-76ТД-90ВД. Регулярність польотів склала 98%, тобто $ 767 500 000, що на 14,1% більше порівняно з 2012 роком. При цьому авіакомпанія зафіксувала збиток. Зниження прибутковості авіакомпанії обумовлено, зокрема, зниженням виручки на рейсах з Китаю, що не було в повній мірі компенсовано іншими напрямками, такими як Європа і Америка. Крім того, у періоді 2012−2013 років істотно зросли витрати авіакомпанії на авіаційне паливо на світовому ринку і в Росії (у Росії + 37%, в Європі та Китаї + 27%). Іншим фактором, що зробив істотний вплив на прибутковість компанії, стала невчасна поставка нового літака Boeing 747-8 °F.

У 2013 році авіакомпанія «ЕйрБріджКарго» посіла перше місце серед російських авіакомпаній за обсягом перевезення вантажів і поштових відправлень, забезпечивши транспортування 285 028 т, що майже в два рази перевищує аналогічний показник найближчого конкурента в Росії, авіакомпанії «Аерофлот — російські авіалінії». У порівнянні з 2012 роком обсяг перевезених вантажів збільшився на 18,7%. Показник вантажообігу в 2013 році склав 2 372 145 тис. Ткм, що на 15,3% більше, ніж у 2012 році. Показник завантаження повітряних суден «ЕйрБріджКарго» зріс з 53,8% у 2012 році до 71% в 2013 році. Регулярність польотів склала 97,9%. Пунктуальність по вильотів і посадкам склала 47,6 і 41,7% відповідно. У 2012 році «ЕйрБріджКарго» продовжила реалізацію своєї стратегії розвитку за ключовими напрямами.

«ЕйрБріджКарго» покращила свої показники по тоннажу за всіма ринковими сегментам і піднялася на більш високі позиції в рейтингах всіх ключових відправників вантажів. На ключових ринках, зокрема в Німеччині, авіакомпанія зберегла позицію найбільшого вантажного оператора аеропорту Франкфурта. Щорічний конкурс проводиться найбільшою хендлінговою компанією аеропорту Франкфурт — Fraport Cargo Services. Досягненню таких високих результатів діяльності сприяло продовження реалізації обраної стратегії з розвитку довгострокового співробітництва з ключовими замовниками та зменшення дисбалансу двосторонніх вантажопотоків. У звітному періоді було продовжено розвиток маршрутної мережі перевізника. Авіакомпанія «ЕйрБріджКарго» стала першою вантажною авіакомпанією, яка відкрила регулярне вантажне сполучення між Росією і США. Авіаперевізник почав виконувати комерційні рейси в Чикаго з частотою три рази на тиждень на літаках Boeing 747−400. За підсумками року літаки «ЕйрБріджКарго» виконували рейси більш ніж в 20 пунктів призначення в 12 країнах світу.

Також в минулому році «ЕйрБріджКарго» продовжила впровадження електронного оформлення вантажів та електронного документообігу. Зокрема, була налагоджена технологія роботи з урахуванням російських і міжнародних стандартів: E-Freight на маршрутах з Амстердама (Нідерланди) в Чикаго (США) і по паперовим технологіям відповідно до вимог російського законодавства. Успішно впроваджена система попереднього митного декларування вантажів на території США — за час роботи на цьому маршруті не виявлено жодного порушення. Триває робота по розширенню технології E-Freight в рамках існуючої системи бронювання. Також ведеться робота по створенню єдиної IT-системи для «ЕйрБріджКарго», що включає в себе модулі для митного оформлення вантажів, відстеження відправлень, контролю операційних витрат. Уже в 2011 році хабів операції в столичних аеропортах Домодєдово і Шереметьєво забезпечили більше половини міжнародного вантажопотоку авіакомпанії «ЕйрБріджКарго «, зробивши авіакомпанію лідером в Росії по числу хабів операцій. За підсумками 2013 року обсяг трансферних вантажів зріс на 26% і склав 66,1 тис. т (проти 52,5 тис. т в 2012 році). В аеропорту «Домодєдово» авіаперевізник продовжує утримувати третє місце за обсягами вантажних операцій (14 тис. Т). По мірі надходження в парк авіакомпанії «ЕйрБріджКарго» нових літаків Boeing 747-8 °F першорядну важливість набуває проект з розвитку другого хаба, через який будуть здійснюватися кроссполярні польоти між Азією і США. В якості потенційних аеропортів для розвитку хабів операційрассматріваются аеропорти Толмачево (Новосибірськ), Кольцово (Єкатеринбург) і Ємельяново (Красноярськ).

5.2 Чартерні вантажні перевезення

Одним з ключових напрямків діяльності Групи компаній «Волга-Дніпро» є чартерні вантажні авіаперевезення на літаках Ан-124−100 «Руслан» та Іл-76, які здійснює ТОВ «Авіакомпанія» Волга-Дніпро «. Авіакомпанія «Волга-Дніпро» займає лідируючі позиції на світовому ринку авіаперевезень великогабаритних та надважких вантажів. За підсумками 2013 року авіакомпанія «Волга-Дніпро» продемонструвала результати, порівнянні з показниками 2012 року. Дохід від основної діяльності в 2013 році склав $ 899 700 000, що на 0,6% нижче аналогічного показника за 2012 рік. У тому числі обсяг виручки від використання модернізованих літаків Іл-76ТД-90ВД виріс на 33,5%, з $ 55,8 млн до $ 74,5 млн. В 2013 році «Волга-Дніпро» перевезла 62 618 т вантажів, що на 26,6% менше, ніж у 2012 році. За обсягом перевезених вантажів авіакомпанія «Волга-Дніпро» посіла третє місце серед російських авіаперевізників, поступившись авіакомпанії «ЕйрБріджКарго», що також входить до складу Групи компаній «Волга-Дніпро», та авіакомпанії «Аерофлот — російські авіалінії».

Показник вантажообігу за підсумками 2012 року знизився на 23% порівняно з 2011 роком і склав 384 472 тис. ткм. Більшою мірою зниження основних показників діяльності пов’язано з плановим скороченням обсягів роботи за контрактами для урядових замовників. У 2013 році авіакомпанія «Волга-Дніпро» продовжила розвивати сегмент міжнародних перевезень на літаках Іл-76ТД-90ВД.

У грудні 2013 року в комерційну експлуатацію було введено четвертий літак цього типу. На виконання договору на покупку літаків Іл-76ТД-90ВД, укладеного на МАКС-2007 з ВАТ «ОАК — Транспортні літаки», в 2013 році велася робота по добудові та постачання в експлуатацію п’ятого літака. Будівництво здійснюється на потужностях Ташкентського авіаційного Крім авіаційних перевезень Група компаній «Волга-Дніпро» пропонує послуги з комплексної логістики великогабаритних, надважких та інших вантажів «від дверей до дверей», включаючи мультимодальні схеми перевезень із залученням автомобільного, залізничного та водного видів транспорту по всьому світу.

Для вирішення цих завдань функціонує спеціально створений в рамках Групи інжиніринго-логістичний центр з офісами в Росії, Великобританії і США, працюючими в режимі 24/7/365. Спектр послуг інжиніринго-логістичного центру включає:

· забезпечення наземну техніку в аеропортах завантаження — вивантаження;

· наземне транспортування вантажу в з аеропорту, включаючи одержання всіх необхідних дозволів;

· технічну експертизу вантажу і його підготовку до транспортування;

· розробку та виготовлення спеціальних транспортувальних комплексів під конкретний проект;

· консультації з можливим способам транспортування конкретного вантажу включаючи рекомендації по його упакуванню і підготовці до транспортування;

· сприяння в митному оформленні і страхуванні вантажу;

· використання залучених на основі партнерських відносин літаків малої розмірності (Ан-12, Ан-26, Ан-72) з метою оптимізації вартості послуги для замовників.

5.3 Мала вантажна авіація

На ринку вантажних авіаперевезень на літаках малої вантажопідйомності Групу компаній представляє авіакомпанія ТОВ «Атран», яка увійшла до складу Групи компаній у травні 2013 року. У звітному періоді «Атран» експлуатувала 3 повітряних судна Ан-12. Обсяг продажів авіакомпанії «Атран» за підсумками 2013 року склав $ 11,2 млн, що на 16% більше, ніж у 2012 році. Чистий прибуток за 2013 рік склав $ 547 тис. (У 2012 році - $ 5 тис.). Вантажообіг компанії і загальний тоннаж перевезених вантажів в 2013 році залишилися практично без зміни по відношенню до 2012 року. У 2013 році авіакомпанією виконано 357 рейсів, що на 6% більше порівняно з попереднім роком. Загальний наліт за 2013 рік склав 2700 год (на 2% вище, ніж в 2012 році) і відповідав запланованому річному нальоту 1000 годин на облікове число повітряних суден. У 2013 році для UPS було виконано 254 рейсу Москва (Росія) — Мальме (Швеція) — Москва (Росія) з частотою 5 рейсів на тиждень (по робочих днях). До 30 травня 2013 рейси авіакомпанії «Атран» для UPS виконувалися з базового аеропорту авіакомпанії - Домодєдово (Москва). З червня 2013 року «Атран» на прохання UPS розпочав виконання рейсів з аеропорту Внуково (Москва). Перекладу польотів у Внуково передувала серйозна підготовка власних підрозділів авіакомпанії і координація робіт з UPS. Були узгоджені технологічні графіки забезпечення рейсів і укладені на сприятливих умовах відповідні договори з підприємствами аеропорту Внуково. В 2013 році була проведена заміна літаків Ан-12 на В-737 °F і переклад рейсів з Мальме (Швеція) в Кельн (Німеччина).

Рис. 5.1. Об'єм вантажоперевезень у тонах за 2012−2013 рр. (синій — 2012, оранжевий — 2013)

Табл. 5.1. Динаміка ключових показників ГК «Волга-Дніпро»

Рік/Показник

2009

2010

2011

2012

2013

Об'єм продажу (млн. доларів США)

Чартерні вантажні перевезення

681,8

1004,6

865

905,2

899,7

Регулярні вантажні перевезення

304,1

451

369

672,7

767,5

Інші доходи

19,2

22

11,7

9,4

18

Вантажообіг (тис. ткм)

Чартерні вантажні перевезення

538 017

618 807

481 108

499 292

384 472

Регулярні вантажні перевезення

859 153

1 103 607

1 318 652

2 057 882

2 372 145

Перевезено вантажів (т)

Чартерні вантажні перевезення

111 015

136 611

83 896

85 372

62 618

Регулярні вантажні перевезення

95 323

122 558

149 109

240 220

285 028

Персонал (чол.)

2410

2849

2649

2878

3270

Вантажообіг за чартерними перевезеннями порівняно з 2012 роком впав на 24,2% до 383,5 млрд. ткм. Це пов’язано з нестабільністю замовлень чартерних перевезень клієнтами компанії. Обсяг вантажообігу на регулярних перевезеннях, судячи з таблиці 5.1. з 2009 року продовшує стрімко зростатти і у 2013 році досяг 2 372 млрд ткм. Таке зростання виробничих показників обумовлений в значній мірі модернізацією парку повітряних судів і розширенням маршрутної мережі авіакомпанії, а також активним розширенням ринку та залученням нових клієнтів.

5.4 Цілі ГК «Волга-Дніпро»

Місія Групи компаній «Волга-Дніпро»: «Ми створюємо надійні повітряні мости для наших Партнерів по всьому світу. Своєю роботою ми змінюємо уявлення про повітряну логістиці, використовуючи наші унікальні можливості. Ми впевнені, що досягнемо цілей, сприяючи успіху кожного співробітника, провідному до успіху компанії «.

Генеральна мета «Волга-Дніпро» на 2020 рік: «Група компаній „Волга-Дніпро“ — „вічна“ професійна організація, яка динамічно розвивається в трійці лідерів світової авіавантажної галузі, конкурентоспроможний об'єкт для інвестицій».

Корпоративна стратегія Групи компаній «Волга-Дніпро» включає в себе наступні ключові напрямки:

· синергія двох основних бізнесів: чартерних вантажних перевезень на рампових літаках Ан-124−100 «Руслан» та Іл-76ТД-90ВД і регулярних вантажних перевезень на повітряних судах Boeing 747 і Boeing 737;

· створення і розвиток супутніх бізнесів і проектів, включаючи технічне обслуговування та ремонт повітряних суден російського та іноземного виробництва компанією «Волга-Дніпро Технікс», автоперевезення компанією «Волга-Тракс», надання повного комплексу логістичних послуг Інжиніринг-логістичним центром Групи компаній, страхових послуг компанією «НІК», систему управління знаннями на базі Корпоративного університету.

Ключові фактори, що дозволяють Групі компаній «Волга-Дніпро» зайняти лідируючі позиції на світовому ринку вантажоперевезень:

· розробка індивідуальних і комплексних рішень в галузі авіаційної логістики в рамках реалізації стратегії «вантажного супермаркету» і доставки вантажу «від дверей до дверей»;

· більш ніж 20-річний досвід роботи та ексклюзивні технології перевезень унікальних і негабаритних вантажів;

· продуктивну співпрацю в рамках стратегічних партнерств з великою кількістю учасників світового авіавантажних ринку, в числі яких виробники і постачальники повітряних суден, глобальні промислові корпорації, компанії, що надають різні види авіаційно-транспортних послуг;

· розширення парку повітряних суден за рахунок унікальних вітчизняних літаків і кращих зразків імпортованої авіаційної техніки. [4]

5.5 Дерево цілей

Нижче представлено дерево цілей підприємства. Головною ціллю, заявленою керівництвом самої компанії є положення в трійці світових лідерів авіавантажної галузі та конкурентоспроможний об'єкт для інвестицій. Ця ціль є дуже загальною, і всі підцілі працюють на одну головну, але відомо, що фундаментальною ціллю усіх комерційних підприємств є саме отримання прибутку, тому, вона, хоч і розміщується нижче основної цілі і є більш конкретною, але по знаковості їй не поступається.

Рис. 5.3.1. Дерево цілей ГК «Волга-Дніпро»

Висновки

В сьогоднішніх умовах розвитку крупних підприємств системний підхід до проведення економічного аналізу є необхідним елементом будування об'єктивної картини діяльності та подальшого функціонування компаній. Саме системний підхід дає можливість цілком картину дії та взаємодії всіх елементів підприємства, визначити ключові моменти діяльності, знайти помилки.

В ході даної курсової роботи мною було вперше застосовано системний підхід до економічного аналізу діяльності авіатранспртного підприємства. Були закріплені практичні навички щодо застосування системного підходу.

Мною була розглянута Група компаній «Волга-Дніпро» як система, яка складаєьбся з підсистем та елементів, їй притаманні основні ознаки системи, її можна класифікувати як систему та характеризувати зовнішнє середовище, з яким вона вкаємодіє та внутрішнє середовище (структура перевезень, видів діяльності, парк ПС). Було проведено аналіз структури системи та основних видів діяльності компанії, виділилені основні цілі та задачі підприємства, місія.

Беручи до уваги проведений ананліз, можна відмітити, що ГК «Волга-Дніпро» вела та веде активну політику покращення усіх показників діяльності та заслужено займає лідерську позицію у галузі регулярних та чартерних вантажних перевезень.

Не дивлячись на складне економічне та політичне положення Російської Федерації, «Волга-Дніпро» вміло адаптується і не здає позицій на ринку авіаперевезень завдяки системному підходу до організації як внурішної, так і зовнішної діяльності.

Для вирішення основних проблем діяльності ГК «Волга-Дніпро» можуть бути застосовані наступні рішення:

· стовідсотковий вхідний контроль;

· своєчасне виставлення госпрозрахункових претензій постачальникам;

· вибір надійного постачальника;

· модернізація обладнання;

· капітальний ремонт;

· визначення кожної браконосной позиції і робота з нею;

· організація змагань між бригадами;

· підвищення матеріальної зацікавленості;

· збільшення відсотка премії за перевиконання плану;

Показать Свернуть
Заполнить форму текущей работой