Економіка виробничо-господарської діяльності підприємства

Тип работы:
Курсовая
Предмет:
Экономика


Узнать стоимость новой

Детальная информация о работе

Выдержка из работы

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»

Навчально-науковий інститут економіки і менеджменту

кафедра менеджменту організацій

Курсовий проект

«Економіка виробничо-господарської діяльності підприємства»

Варіант № 38

Виконав:

студент групи МОР-42

Сало М.А.

Керівник:

ст. викл. Гербут М. В.

Львів — 2014

Зміст

ВСТУП

ВИХІДНІ ДАНІ

Розрахунково-аналітична частина

1. Обґрунтування планового обсягу виробництва продукції та трудомісткості річного випуску для базового та планового років

2. Розрахунок потреби у технологічному устаткуванні та його первинної вартості для базового та планового років

3. Розрахунок первинної і балансової вартості основних засобів та річних амортизаційних відрахувань для базового та планового років

4. Розрахунок планової чисельності промислово-виробничого персоналу та фонду оплати праці

5. Розрахунок планових витрат на матеріали та комплектуючі

6. Обґрунтування планових фінансових результатів виробничо-господарської діяльності підприємства

7. Розрахунок планового обсягу оборотних активів

8. Визначення планових показників ефективності виробничо-господарської діяльності підприємства

Висновки

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

амортизаційний оборотний актив фінансовий

ВСТУП

Курсовий проект передбачає побудову річного виробничого плану — виробничої програми підприємства. Вона буде розробленою як план і як звіт.

Кожне підприємство створюється і існує для досягнення певних цілей. Однак досягнути цих цілей можна лише тоді, коли: цілі коректно сформульовані; формалізовані; визначено шлях та розроблено систему заходів із досягнення цих цілей; організовано виконання розроблених заходів при постійному моніторингу процесу діяльності підприємства, контролі та аналізі план-фактних відхилень та своєчасному коригуванні діяльності з метою усунення або мінімізації таких відхилень.

Реалізація вимог перших трьох умов досягається в процесі планування виробничо-господарської діяльності підприємства. Процес такого планування є достатньо складним, оскільки необхідно врахувати численні фактори, які впливатимуть на підприємство і обумовлюватимуть зміну значної кількості параметрів його діяльності. Навички планування виробничо-господарської діяльності підприємства є обов’язковим елементом компетентності менеджера-економіста.

Метою даного курсового проекту є узагальнення і систематизація знань, отриманих під час вивчення навчальної дисципліни «Планування діяльності організацій», та трансформація цих знань в практичні навички з планування діяльності підприємства.

Завдання курсового проекту — скласти спрощену версію поточного плану операційної та, частково, інвестиційної і фінансової діяльності умовного підприємства, враховуючі вплив на його діяльність у плановому році ринкових факторів.

ВИХІДНІ ДАНІ ДЛЯ ВИКОНАННЯ КУРСОВОГО ПРОЕКТУ

Таблиця б

Загальні характеристики

Показники

Значення за варіантом

1

2

Види базової продукції (товарів, робіт, послуг):

Виріб № 1 (вказується номер та код виробу)

B

Виріб № 2 (вказується номер та код виробу)

D

Новий виріб (№ 3) (вказується номер та код виробу)

H

Режим роботи підприємства, змін/добу:

1

Непарні варіанти

Парні варіанти

Тривалість зміни, годин

8,2

Кількість вихідних днів у році, дні

104

Кількість святкових днів у році, дні

10

Планові невиходи на роботу робітників з причин:

0

основні (чергові) відпустки, днів

15

хвороби та декретні відпустки, днів

9

виконання державних обов’язків, днів

1

навчальна відпустка, днів

9

Коефіцієнт планових простоїв устаткування у ремонті, коеф.

0,0283

Структура основних засобів за первинною вартістю для БАЗОВОГО року (% від загальної первинної вартості основних засобів):

Будівлі і споруди

0,41

Машини та устаткування:

Силові машини та устаткування

0,05

Робочі машини та устаткування:

0,43

Вимірювальні прилади

0,04

Обчислювальна техніка

0,02

Транспортні засоби та передавальні пристрої

0,05

Середній економічний термін служби, роки:

Будівлі і споруди

55

Машини та устаткування:

Силові машини та устаткування

12

Робочі машини та устаткування:

7

Вимірювальні прилади

6

Обчислювальна техніка

5

Транспортні засоби та передавальні пристрої

6

Витрати на демонтаж і утилізацію робочих машин і механізмів (% від балансової вартості), %

7%

Тарифні коефіцієнти для розрядів:

1

2

Кваліфікаційний розряд робіт

Тарифний коефіцієнт

1

2,2

2

2,4

3

2,64

4

2,97

5

3,41

6

3,96

Тарифна ставка для 1-го тарифного розряду, грн. /год.

10

Середня норма обслуговування устаткування допоміжними робітниками, од. устаткування/доп. робітника

6

Обсяг кредитних ресурсів — % від потреби у фінансових ресурсах для купівлі нового устаткування

60%

Процентна ставка за кредитом, %

20%

Перевищення ціни виробу над операційними витратами, % до операційних витрат

125%

Плановий запас у днях для розрахунку оборотних активів, дні:

Сировина, основні матеріали та комплектуючі

18

Допоміжні матеріали

25

Готова продукція на складі

7

Дебіторська заборгованість

15

Тривалість технологічного циклу, дні

14

Коефіцієнт нарощування витрат у незавершеному виробництві

0,85

Таблиця в

Перелік матеріалів та комплектуючих виробів

Матеріали та комплектуючі

Норма витрат на виріб, од.

Ціна за одиницю без ПДВ (за варіантом), грн.

Номер виробу

№ 1

№ 2

№ 3

Код виробу

B

D

H

Сировина і матеріали

1

М 1

1

18

2

М 2

1

2

78

3

М 3

2

105

4

М 4

2

2

75

Комплектуючі вироби

1

К 1

2

240

2

К 2

2

1

1

310

3

К 3

1

2

240

Розрахунково-аналітична частина

1. Обґрунтування планового обсягу виробництва продукції та трудомісткості річного випуску для базового та планового років

1.1. Розрахунок планових обсягів та трудомісткості річної програми виробництва виконується в таблиці1.

1.2. Для наявних виробів (Вироби № 1 та № 2) на основі вихідних даних (таблиця г) заповнюються стовпчики 2 і 3.

1.3. Планову річну програму виробництва (стовпчик 4) визначають наступним чином.

ПРП № 1= 19 500*0,9= 17 750 шт. /рік

1.3.2. Для нового виробу — № 3 — плановий обсяг береться з вихідних даних (таблиця г — ст. «Річна програма виробництва у плановому році НОВОГО ВИРОБУ (№ 3), шт. «)

1.4. Нормативна трудомісткість за виробами та середній коефіцієнт виконання норм (ст. 5 та 6) беруться з вихідних даних.

1.5. Нормативна трудомісткість річної програми виробництва визначається за формулою:

, (1)

-нормативна трудомісткість річної програми виробництва і-го виробу, тис. н-год. /рік;

-питома нормативна трудомісткість і-го виробу, н-год. /виріб;

-- річна програма виробництва і-го виробу, виріб/рік.

Для виробу № 1 TіНБАЗ = 19 500*9/1000=175,5 тис. год. /рік

TіНПЛ =17 550*9/1000= 157,95 тис. год. /рік

1.6. Фактична трудомісткість річної програми визначається за формулою:

, (2)

— фактична трудомісткість річної програми виробництва і-го виробу, тис. год. /рік;

— нормативна трудомісткість річної програми виробництва і-го виробу, тис. н-год. /рік

Квні -середній коефіцієнт виконання норм виробітку для і-го виробу.

Для виробу № 1 TіФБАЗ=175,5/1,02=172,06 тис. год. /рік

TіФПЛ=157,95/1,02=154,85 тис. год. /рік

Результати розрахунків для базового та планового років записуються, відповідно в ст. 8 та 10 табл.

Дані показники для продукту № 3 визначаються аналогічно.

Таблиця 1

Базовий та плановий асортимент та обсяги виробництва

Номер/ Код виробу

Базова річна програма виробництва, шт. /рік

Річна програма у планово-му періоді,% до базового періоду

Планова річна програ-ма виробництва, шт. /рік

Нормативна трудомісткість виробу, н-год. /виріб

Серед-ній коефіцієнт виконання норм по виробу

Трудомісткість базової річної програми виробу, тис. год. /рік

Трудомісткість планової річної програми виробу, тис. год. /рік

Нормативна

Фактична

Норма-тивна

Факти-чна

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Наявні вироби

№ 1B

19 500

90,00

17 550

9

1,02

175,50

172,06

157,95

154,85

№ 2D

10 500

95,00

9975

18

1,04

189,00

181,73

179,55

172,64

Новий виріб

№ 3 H

13 000

11

1,04

-

-

143

137,5

Разом

364,50

353,79

480,50

465,00

2. Розрахунок потреби у технологічному устаткуванні та його первинної вартості для базового та планового років

2.1. Розрахунок кількості наявного устаткування та потреби в новому устаткуванні виконується в таблиці 2.

2.2. Розрахунок кількості одиниць устаткування у базовому та плановому роках передбачає наступну послідовність дій

2.2.1. Визначається фактична верстатомісткість річної програми виробництва базових виробів у базовому та плановому роках.

,, (3)

— фактична верстатомісткість річної програми виробництва і-го виробу, тис. год. /рік;

— фактична трудомісткість річної програми виробництва і-го виробу в базовому чи плановому році, тис. год. /рік;

Квні -- норма обслуговування одиниці устаткування одним робітником (коефіцієнт багатоверстатності). (див. вихідні дані - табл. г).

Для виробу № 1 =172,06*2,00= 344,12тис. год. /рік

2.2.2. Визначається дійсний річний фонд часу роботи устаткування для однозмінного режиму роботи.

, (4)

— дійсний річний фонд часу роботи устаткування в одну зміну, год. /рік/од. уст. ;

ДК — кількість календарних днів у році, дні/рік;

ДВ -кількість вихідних днів у році (див. вихідні дані - табл. б), дні/рік;

ДСВ — кількість святкових днів у році (див. вихідні дані - табл. б), дні/рік;

ТЗМ — тривалість однієї зміни (див. вихідні дані - табл. б), год. /день;

КРем — коеф. планових простоїв устаткування у ремонті (див. вихідні дані - табл. б).

=(365−104−10)*8,2*(1−0,0283)=2000 год. /рік/од. уст.

2.2.3. Визначається розрахункова кількість одиниць устаткування.

, (5)

-розрахункова кількість устаткування для виробництва і-го виробу, шт.

— фактична верстатомісткість річної програми виробництва і-го виробу у базовому чи плановому році, тис. год. /рік

— дійсний річний фонд часу роботи устаткування в одну зміну, год. /рік/од. уст. ;

S -режим роботи — кількість змін за добу, змін/добу (див. вихідні дані - табл. б).

Для виробу № 1 = 344,12*1000/(2000*1)=172,06 шт.

2.2.4. Прийнята кількість устаткування визначається простим заокругленням розрахункової кількості устаткування до більшого чи меншого цілого числа, оскільки припускається, що коефіцієнт завантаження устаткування може бути близьким або рівним одиниці.

2.2.5. Коефіцієнт завантаження устаткування визначається як відношення розрахункової кількості устаткування для і-го виробу до прийнятої кількості устаткування за цим виробом.

Для виробу № 1 Кз=172,06/172=1

Результати розрахунків за пунктами 2.1. — 2.5. заносяться відповідно в стовпчики 4, 5, 7, 8, 9 таблиці 2.

2.3. Вартість купівлі устаткування визначається для кожного з виробів базового та планового років як добуток прийнятої кількості устаткування і-го виробу на середню ціну устаткування для цього виробу (Див. вихідні дані, табл. г). Результат розрахунку (з точністю до цілих значень) вписують в стовпчик 11 табл. 2.

Для виробу № 1 вартість купівлі устаткування=172*120=20 640тис. грн.

2.4. Первинна вартість устаткування, тобто вартість придбання устаткування з урахуванням видатків на його транспортування та монтаж, визначається шляхом збільшення вартості придбання устаткування на відповідний коефіцієнт (5%)

Для виробу № 1 ПВУ=20 640*1,05=21 672тис. грн.

Результати розрахунків первинної вартості устаткування заносимо в ст. 12 табл. 2.

2.5. Після розрахунку прийнятої кількості устаткування для базового та планового років (п. 2.2.4.), може бути визначено зміну потреби у старому та новому устаткуванні в плановому році порівняно з базовим роком. Отримані результати записуються у останні три рядки табл. 2.

Зміна потреби № 1/В=155−172= -17 шт.

Зміна потреби № 2/D=173−182= - 9шт.

Зміна потреби № 3/Н=138−0=138 шт.

Таблиця 2

Розрахунок потреби в технологічному устаткуванні

Фактична трудомісткість річної програми виробу, тис. год. /рік

Норма обслугову-вання устатку-вання, об'єктів/-одного основного робітника

Фактична верстатомісткість річної програми, тис. год. /рік

Дійсний фонд часу роботи устаткування в одну зміну, год. /рік/од. уст.

Режим роботи змін

Розрахункова кількість одиниць устаткування, шт.

Прийнята кількість, шт

Коеф. Заванта-ження устатку-вання

Середня ціна, тис. грн

Загальна

вартість купівлі устатку-вання,

тис. грн.

Первинна вартість устаткування (з урахуванням витрат на транспортування і монтаж (5−7%до загальної вартості)), тис. грн

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Базовий рік-наявне устаткування

№ 1 B

172,06

2,00

344,12

2000

1

172,06

172,00

1,00

120

20 640

21 672

№ 2 D

181,73

2,00

363,46

2000

1

181,74

182,00

1,00

140

25 480

26 754

Разом базовий рік

353,79

707,58

353,80

354,00

46 120,00

48 426,00

Плановий рік

Наявне устаткування

№ 1/ B

154,85

2,00

309,71

2000

1

154,86

155,00

1,00

120

18 600

19 530

№ 2 /D

172,64

2,00

345,29

2000

1

172,65

173,00

1,00

140

24 220

25 431

Нове устаткування

№ 3(новий)(H)

137,50

2,00

275,00

2000

1

137,50

138,00

1,38

110

15 180

15 939

Разом план

465,00

929,99

465,01

468,00

58 000,00

60 900,00

Зміна устатткування («-"-зменшення,"+"-збільшення), одиниць

№ 1 /В

-17

№ 2 /D

-9

№ 3 (Новий) /H

138

3. Розрахунок первинної і балансової вартості основних засобів та річних амортизаційних відрахувань для базового та планового років

3.1. Всі розрахунки даного розділу методичних вказівок виконуються в таблиці 3. З огляду на певні відмінності розрахунку показників таблиці для базового та планового років, спочатку визначаються показники для базового року (п. 3.2. методичних вказівок), а потім — для планового року (п. 3.3.).

3.2. Визначення вартісних показників основних засобів для базового року.

3.2.1. Визначення первинної вартості основних засобів для базового року здійснюється наступним чином.

3.2.1.1. Первинна вартість робочих машин і устаткування (технологічного устаткування) для виробів 1 і 2 береться з таблиці 2 та розраховується сумарна первинна вартість робочих машин і устаткування.

3.2.1.2. Питома вага видів основних засобів за первинною вартістю у їхній сумарній первинній вартості для базового року представлена безпосередньо в таблиці 3.

3.2.1.3. Первинна вартість елементів основних засобів «1», «2.1. «, «2.3. «, «2.4.» та «3» для базового року визначається через пропорцію, з урахуванням того, що відома первинна вартість та питома вага в сумарній первинній вартості робочих машин і устаткування. Отримані значення заносяться у відповідні рядки стовпчика 3 таблиці 3.

Складається пропорція: 48 426 — 43%

ПВсум — 100%

ПВсум= 48 426*100/43= 112 619 тис. грн.

3.2.2. Ліквідаційна вартість для основних засобів (крім будівель і споруд) приймається в курсовому проекті на рівні 5% від первинної вартості певного виду основних засобів. Ліквідаційна вартість будівель і споруд приймається рівною нулю.

ЛВ"2.1. «=5631*0,05=282 тис. грн.

3.2.3. Річні амортизаційні відрахування визначаються за бухгалтерським методом прямолінійної амортизації (прямолінійного зносу). Розрахунок здійснюється за формулою:

або (6)

АіР «1» = (46 174−0)/55= 839,52 тис. грн.

-річні амортизаційні відрахування (річна амортизація).; - первинна вартість і-го виду. — ліквідаційна вартість і-го виду; - термін корисного використання; - норма річних амортизаційних відрахувань, яка визначається:

(7)

Результати розрахунків заносяться в ст. 7 таблиці 3, з точністю до другого знаку після коми.

3.2.4. Середній фактичний термін служби основних засобів на кінець базового року визначається з огляду на умову:

3.2.4.1. середній фактичний термін служби будівель і споруд визначається як 70−75% від економічного терміну служби цього виду основних засобів;

Тсер= 55*0,7=38,5=39 років

3.2.4.2. середній фактичний термін служби обчислювальної техніки визначається як 40−45% від економічного терміну служби цього виду основних засобів;

Тсер= 5*0,45=2 роки

3.2.4.3. середній фактичний термін служби решти видів основних засобів визначається як 60−65% від економічного терміну служби цього виду основних засобів.

Тсер"2.1. «= 12*0,6=7,2=7 років

3.2.5. Балансова вартість на кінець базового року (ст. 9 табл. 3) визначається як різниця між первинною вартістю певного виду основних засобів та добутком їхнього фактичного терміну служби на річну амортизацію даного виду основних засобів. Отримані значення заокруглюються до цілого числа.

Для п. 1 БВбаз=46 174-(55*839,52)= 13 852 тис. грн.

3.2.6. Питома балансова вартість устаткування для виготовлення виробів 1 і 2 в базовому році визначається як відношення балансової вартості устаткування до прийнятої кількості цього устаткування у базовому році (див. табл. 2).

БВпит1= 9319/172=54,18 тис. грн. /од.

3.3. Визначення вартісних показників для планового року.

3.3.1. Первинна вартість робочих машин і устаткування для виробів 1−3 в плановому році береться з таблиці 2.

3.3.2. В курсовому проекті припускається, що зміна кількості технологічного устаткування не вплинула на кількість і вартість інших видів основних засобів. Тому, первинна вартість елементів основних засобів «1», «2.1. «, «2.3. «, «2.4.» та «3» в плановому році приймається рівною їхній вартості у базовому році.

3.3.3. Структура елементів основних засобів за первинною вартістю (ст. 4 для планового року) визначається на основі значень первинної вартості цих елементів у плановому році (ст. 3 для планового року).

Складається пропорція: 177 215 — 100%

46 174 — Х

Х=46 174*100/177 215=26,06%

3.3.4. Ліквідаційна вартість для планового року уточнюється (перераховується за умовами курсового проекту — див. п. 3.2.2.) лише для робочих машин і устаткування за кожним з виробів 1−3. (ст. 5 табл. 3 для планового року).

ЛВ"2.2. 1″ =19 530*0,05=977 тис. грн.

Для цього ж виду основних засобів розраховується річна амортизація (ст. 7 табл. 3 для планового року) (див. формулу 6).

А"2.2. 1"=(19 530−977)/8=2319,19 тис. грн.

Для решти видів основних засобів в курсовому проекті річна амортизація приймається такою ж, як і в базовому році.

3.3.5. Середній фактичний термін служби основних засобів в плановому році для кожного виду основних засобів збільшується на один рік, порівняно з терміном служби, визначеним для базового року (див. п. 3.2.4.). Для технологічного устаткування для виробу 3 (новий виріб) фактичний термін служби в кінці планового року дорівнюватиме одному року.

3.3.6. Балансова вартість видів основних засобів на кінець планового року визначається так само, як і для базового року (див. п. 3.2.5.)

БВпл"1"=46 174−839,52*36=15 951тис. грн.

3.4. Можливий дохід від реалізації устаткування, яке вивільняється у зв’язку зі зміною обсягу виробництва базових виробів в курсовому проекті визначається як сума добутків питомої балансової вартості устаткування для виготовлення виробів 1 та 2 в базовому році (табл. 3, ст. 10) на кількість устаткування для виготовлення цих виробів, яка вивільняється у плановому році (див. табл. 2). Отриманий результат коригується (зменшується) з урахуванням коефіцієнту, який враховує витрати на демонтаж і утилізацію устаткування (див. вихідні дані, табл. б =7%).

Можливий дохід = (54,18*17+63,21*9)*0,93= 1385,65тис. грн.

3.5. Потреба у фінансових ресурсах для купівлі нового устаткування визначається як різниця між первинною вартістю технологічного устаткування для виготовлення виробу 3 та можливим доходом від реалізації «зайвого» устаткування (див. п. 3.4.)

Потреба= 15 939−1385,65= 14 553,35 тис. грн.

Таблиця 3

Розрахунок первинної та балансової вартості та амортизації основних засобів

4. Розрахунок планової чисельності промислово-виробничого персоналу та фонду оплати праці

4.1. Розрахунок ефективного фонду часу робітника здійснюється в таблиці 4 на основі вихідних даних з таблиці б. Розрахунок виконується в днях, а для номінального та ефективного фондів часу — в днях та годинах.

ФНОМ=365−104−10=251 день = 2058,2 год

ФЕФ= ФНОМ — невиходи= 251−34=217 днів = 1779,4 год

Таблиця 4

Розрахунок номінального та ефективного фондів часу

Показники

Час

Днів

Годин

1

2

3

Календарний фонд

365

Вихідні дні

104

Святкові дні

10

Номінальний фонд часу

251

2058,2

Планові невиходи з причин:

-основні (чергові) відпустки, днів

15

— хвороби та декретні відпустки, днів

9

-виконання державних обов’язків, днів

1

-навчальна відпустка, днів

9

Разом невиходів

34

Ефективний фонд часу

217

1779,4

Тривалість зміни

8,2

4.2. Визначення планової чисельності та основної зарплати основних робітників виконується в таблиці 5 за наступною послідовністю.

4.2.1. Планова річна програма виробництва (ст. 2), фактична трудомісткість річної програми за виробами (ст. 3) та ефективний фонд часу робітника (ст. 5) були розраховані на попередніх етапах виконання проекту і просто переносяться в таблицю 5 з попередніх розрахункових таблиць.

4.2.2. Питома планова фактична трудомісткість виробу (ст. 4) визначається як відношення планової фактичної трудомісткості річної програми в годинах на планову річну програму виробництва.

Для виробу № 1 питома фактична трудомісткість = 154,85*1000/17 550=8,82 год/виріб

4.2.3. Планова розрахункова чисельність основних робітників (ст. 6) визначається як відношення планової фактичної трудомісткості річної програми в годинах на ефективний фонд часу робітника. Розрахунок виконується з точністю до другого знаку після коми.

Для виробу № 1 розрахункова чисельність = 154,85*1000/1779,4=87,03 осіб

4.2.4. Планова прийнята чисельність основних робітників (ст. 7) в курсовому проекті визначається заокругленням до меншого цілого значення планової розрахункової чисельності робітників, якщо їх розрахункова чисельність більше рівна 30 осіб та до більшого цілого значення, якщо розрахункова чисельність менше 30 осіб.

4.2.5. В курсовому проекті прийнято, що всі основні робітники працюють на прямій відрядній системі оплати праці.

Плановий середній тарифний коефіцієнт (ст. 9) визначається за формулою:

, (8)

де:

КТАР LMCер — плановий середній тарифний коефіцієнт для середнього розряду РТLM, L — ціле число середнього розряду, M — дробова частина середнього розряду (наприклад, для середнього розряду «4,2» — L=4, M=2);

КТАР L — тарифний коефіцієнт для розряду L;

PTLM — середній розряд, для якого визначається середній тарифний коефіцієнт;

PTL — середній розряд, заокруглений до найближчого меншого цілого числа;

КТАР L+1- тарифний коефіцієнт для розряду L+1

Для виробу № 1 2,64+(3,4−3)*(2,97−2,64)=2,772

4.2.6. Середня розцінка на виріб визначається за формулою:

, (9)

де:

Рі - середня розцінка для і-го виробу, грн. /виріб;

Т1СТ — тарифна ставка першого тарифного розряду, грн. /год. ;

КТАР LM іCер — плановий середній тарифний коефіцієнт для середнього розряду РТLM для і-го виробу;

tsH — планова нормативна трудомісткість і-го виробу, н/год. /виріб.

Для виробу № 1 10*2,772*9= 249,48 грн. /виріб

4.2.7. Планова тарифна зарплата питома (на виріб) дорівнюватиме плановій розцінці. Планова тарифна зарплата основних робітників на річну програму виробництва визначається як добуток середньої планової розцінки (або планової питомої тарифної зарплати) на плановий річний обсяг виробництва. Розрахунок тарифної зарплати виконується з точністю до другого знаку після коми і заноситься в ст. 11 та 12 табл. 5.

Для виробу № 1 ЗПТАР ОС =(249,48*17 550)/1000= 4378,37 тис. грн

Таблиця 5

Розрахунок планової чисельності основних робітників та фонду основної зарплати

№/код виробу

Планова річна програма випуску, шт

Фактична трудомісткість річної програми, тис. год

Питома фактична трудомісткість виробу, год/виріб

Ефективний фонд часу, год. /рік

Розрахункова чисельність, осіб

Прийнята чисельність, осіб

Середній розряд

Середній тарифний коефіцієнт

Середня розцінка на виріб, грн. /виріб

Тарифна зарплата:

На виріб, грн

На річну програму, тис. грн. /рік

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

№ 1 /В

17 550

154,85

8,82

1779,4

87,03

87

3,4

2,772

249,48

249,48

4378,37

№ 2 /D

9975

172,64

17,31

1779,4

97,02

97

3,2

2,706

487,08

487,08

4858,62

№ 3 (Новий) /H

13 000

99,74

7,67

1779,4

56,05

56

3,5

2,805

308,55

308,55

4011,15

Разом

427,24

240,1

240,0

1045,11

13 248,15

4.3. Розрахунок планової чисельності та основної зарплати допоміжних робітників, зайнятих обслуговуванням устаткування, здійснюється в таблиці 6 за наступною послідовністю.

4.3.1. Планова кількість устаткування за виробами береться з таблиці 2. Норма обслуговування устаткування одним допоміжним робітником береться з таблиці вихідних даних б. Середній розряд береться з таблиці вихідних даних г.

4.3.2. Коефіцієнт приведення часу роботи устаткування до ефективного часу роботи робітника (ст. 4) визначається як відношення дійсного фонду роботи устаткування (табл. 2) до ефективного фонду часу роботи робітника (табл. 4).

Кприв= 2000/1779,4= 1,12

4.3.3. Планова розрахункова чисельність допоміжних робітників, зайнятих обслуговуванням устаткування, визначається за наступною формулою.

, (10)

де:

— планова чисельність допоміжних робітників по обслуговуванню устаткування для і-го виробу;

— планова прийнята кількість устаткування за і-м виробом;

S — режим роботи — кількість змін за добу, змін/добу (див. вихідні дані - табл. б);

— коефіцієнт приведення (див. п. 4.3.2 методичних вказівок);

— норма обслуговування устаткування допоміжним робітником, одиниць/особу.

Для виробу № 1 155*1*1,12/6=29,04 особи

4.3.4. Планова прийнята чисельність допоміжних робітників, зайнятих обслуговуванням устаткування (наладчики, ремонтники) (ст. 6) в курсовому проекті визначається заокругленням до меншого цілого значення планової розрахункової чисельності робітників, якщо їх розрахункова чисельність більше рівна 30 осіб., та до більшого цілого значення, якщо розрахункова чисельність менше 30 осіб.

4.3.5. В курсовому проекті прийнято, що всі допоміжні робітники, які зайняті обслуговуванням устаткування, працюють на прямій почасовій системі оплати праці.

4.3.6. Плановий середній тарифний коефіцієнт для допоміжних робітників визначається аналогічно до його розрахунку для основних робітників (див. п. 4.2.5.)

Для виробу № 1 КТ СЕР =3,41+(5,2−5)*(3,96−3,41)= 3,52

4.3.7. Планова річна тарифна зарплата допоміжних робітників (ст. 9) визначається як добуток тарифної ставки першого тарифного розряду, планового середнього тарифного коефіцієнту, ефективного фонду часу робітника та чисельності допоміжних робітників для і-го виробу. Результати розрахунку в тис. грн. визначаються з точністю до другого знаку після коми та записуються в стовпчик 9 табл. 6.

ЗПТАР ДОП= 10*1779,4*3,52*30/1000= 1879,05 тис. грн. /рік

4.4. Розрахунок чисельності персоналу за категоріями працюючих, річного фонду оплати праці за цими категоріями та нарахування на зарплату в державні цільові фонди виконується в таблиці 7.

4.4.1. Планова чисельність керівників, службовців та спеціалістів визначається через пропорцію з урахуванням наведеної в таблиці структури промислово-виробничого персоналу та визначеної раніше чисельності основних робітників.

4.4.2. Планова чисельність «інших допоміжних робітників» (допоміжних робітників, не пов’язаних з обслуговуванням устаткування) визначається як 45% від чисельності допоміжних робітників, пов’язаних з обслуговуванням устаткування, яка була визначена на попередніх етапах розрахунку.

ЧІДР= 81*0,45=36,45 осіб

4.4.3. Планова тарифна зарплата допоміжних робітників, не пов’язаних з обслуговуванням устаткування в курсовому проекті визначається як 45% від планової тарифної зарплати допоміжних робітників, пов’язаних з обслуговуванням устаткування, з врахуванням понижуючого коефіцієнту 0,7.

ЗПІДР= 5136,06*0,45*0,7= 1617,86 тис. грн.

4.4.4. Доплати і надбавки до зарплати прийняті на рівні 20% від основної зарплати для всіх категорій.

Річний фонд оплати праці, тис грн. = тарифна зарплата + доплати та надбавки.

4.4.5. Відрахування на соціальні заходи визначаються за відсотками до річного фонду оплати праці, вказаними в таблиці 7.

Пенсійний фонд — 33,2%

Соцстрах — 1,4%

Фонд сприяння зайнятості - 1,6%

Запобігання нещасних випадків — 0,6%

Таблиця 6

Розрахунок чисельності допоміжних робітників по обслуговуванню устаткування та їхньої основної зарплати

№/код виробу

Кількість устаткування, од.

Норма обслуговування

Коеф приведення

Розрахункова чисельність, осіб

Прийнята чисельність, осіб

Середній розряд

Середній тарифний коефіцієнт

Тарифна зарплата, тис. грн.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

№ 1 /В

155,00

6

1,12

29,04

30

5,2

3,52

1879,05

№ 2 /D

173,00

6

1,12

32,41

32

5,4

3,63

2066,95

№ 3 (Новий) /H

138,00

6

1,12

25,85

19

5,2

3,52

1190,06

Разом

466,00

81,30

81,00

5136,06

Таблиця 7

Розрахунок планової чисельності персоналу за категоріями та ФОП

5. Розрахунок планових витрат на матеріали та комплектуючі

5.1. Планові витрати на матеріали та комплектуючі розраховуються на виріб (для калькулювання собівартості виробу) та на річну програму (для розрахунку планового обсягу виробничих запасів). Результати розрахунків зводяться в таблицю 8.

5.2. Послідовність розрахунків є наступною.

5.2.1. Види та кількість ресурсів, які використовуються для виробництва виробів, а також ціна цих ресурсів задані у вихідних даних — таблиця в.

5.2.2. Потреба у ресурсах у натуральних показниках на річну програму виробництва (ст. 3) визначається як добуток річної програми виготовлення і-го виробу (табл. 1) на норму витрат ресурсу на цей виріб (потреба в ресурсі на виріб, табл. 8).

Для виробу 1 Потреба річна =19 500*1=19 500 тис. грн.

5.2.3. Планова питома вартість ресурсів (ст. 5) визначається як добуток питомої потреби у ресурсі на його ціну з урахуванням транспортно-заготівельних витрат (в курсовому проекті приймаються на рівні 3−5% від вартості ресурсу).

Для виробу 1 Вартість на виріб = 1*78*1,03=80,34 грн. /виріб

5.2.4. Планова вартість ресурсу на річну програму виробництва (ст. 6) визначається як добуток планової питомої вартості ресурсу на річну програму виробів.

Для виробу 1 Вартість річна = 19 500*78*1,03/1000= 1566,63 тис. грн.

5.2.5. Для основних матеріалів також визначається планова вартість поворотних відходів. В курсовому проекті приймається, що ця вартість становить 4% від вартості ресурсу. Вартість поворотних відходів визначається на виріб та на річну програму.

5.2.6. Визначається вартість допоміжних матеріалів (на річну програму виробництва). ця вартість укрупнено розраховується як 20% від вартості основних матеріалів.

Вартість доп. мат. = 11 698,74*0,2=2339,75 тис. грн.

5.2.7. Визначається плановий обсяг податку на додану вартість для кожного з ресурсів за рік.

Для виробу 1 ПДВ= 1566,63*0,2= 313,326 тис. грн.

5.2.8. Розрахунки в стовпчиках 5−9 таблиці 8 виконуються з точністю до другого знаку після коми

Таблиця 8

Розрахунок планових витрат на матеріали та комплектуючі

Вид ресурсу

Потреба у натуральних показниках, од. виміру

Ціна за одиницю виміру, грн.

Вартість ресурсів з урахуванням транспортно-заготівельних витрат (3−5% від вартості ресурсу)

Вартість поворотних відходів (4% від вартості основних матеріалів)

Річний обсяг ПДВ, тис. грн.

На виріб

На річну програму

На виріб, грн. /виріб

На річну програму, тис. грн.

На виріб, грн.

На річну програму, тис. грн.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Основні матеріали

Виріб № 1

М 2

1

19 500

78

80,34

1566,63

3,21

62,67

313,326

М 3

2

39 000

105

216,30

4217,85

8,65

168,71

843,57

Виріб № 2

М 1

1

10 500

18

18,54

194,67

0,74

7,79

38,93

М 4

2

21 000

75

154,5

1622,25

6,18

64,89

324,45

Виріб № 3 (Новий)

М 2

2

26 000

78

160,68

2088,84

6,43

83,55

417,77

М 4

2

26 000

75

154,50

2008,50

6,18

80,34

401,70

Разом основні матеріали

11 698,74

467,95

2339,75

Комплектуючі вироби

Виріб № 1

К 2

2

39 000

310

638,60

12 452,70

2490,54

К 3

1

19 500

240

247,20

4820,40

964,08

Виріб № 2

К 1

2

21 000

240

494,40

5191,20

1038,24

К 2

1

10 500

310

319,30

3352,65

670,53

Виріб № 3 (Новий)

К 2

1

13 000

310

319,30

4150,90

830,18

К 3

2

26 000

240

494,40

6427,20

1285,44

Разом комплектуючі

36 395,05

7279,01

Допоміжні матеріали, паливо, енергія, вода, пара (20% від вартості основних матеріалів)

2339,75

467,95

6. Обґрунтування планових фінансових результатів виробничо-господарської діяльності підприємства

6.1. Обґрунтування планових фінансових результатів виконується в таблиці 9.

6.2. Послідовність розрахунків є наступною.

6.2.1. Розраховується питомі витрати на основні матеріали та комплектуючі за вирахуванням поворотних відходів на кожен з виробів. Розрахунок ведеться на основі даних таблиці 8 (ст. 5 та 7) за формулою:

, (11)

— питома вартість основних матеріалів та комплектуючих за вирахуванням поворотних відходів для і-го виробу, грн. /виріб;

— питома вартість j-го ресурсу основних матеріалів для і-го виробу, грн. /виріб;

В- питома вартість j-го ресурсу комплектуючих для і-го виробу;

В- питома вартість j-го ресурсу поворотних відходів для і-го виробу.

Для виробу 1 = 80,34+216,30+638,60+247,20−3,21−8,65= 1170,57 грн. /виріб

6.2.2. Планові витрати основних матеріалів та комплектуючих за вирахуванням поворотних відходів на річну програму виробництва кожного з виробів визначаються як добуток питомих витрат матеріалів і комплектуючих (див. п. 6.2.1.) на річну програму виробництва кожного з виробів.

Для виробу 1 ВОМ РІЧ= 1170,57*19 500/1000=22 826 тис. грн.

6.2.3. Розрахунок прямих витрат на оплату праці (зарплата основних робітників) з доплатами і надбавками виконується наступним чином (ряд. 6).

6.2.3.1. Для визначення питомих прямих витрат на оплату праці з доплатами і надбавками питома тарифна зарплата основних робітників (ст. 11, табл. 5) збільшується з урахуванням проценту доплат надбавок (за умовами курсового проекту він становить 20%). Розрахунок в гривнях виконується з точністю до другого знаку після коми.

Для виробу 1 ВОПОР= 249,48*1,2= 299,38 грн. /виріб

6.2.3.2. Прямі витрати на оплату праці з доплатами і надбавками на річну програму визначаються як добуток питомих витрат на оплату праці на річний обсяг виробництва виробу (табл.5 ст. 2). Розрахунок в тисячах гривень здійснюється з точністю до цілого числа.

Для виробу 1 ВОПОР РІЧ= 299,38*17 550/1000= 5254 тис. грн.

6.2.4. До інших прямих витрат (ряд. 7) як правило належать нарахування на оплату праці основних робітників, відповідно, визначаються інші прямі витрати як добуток прямих витрат на оплату праці (ряд. 6 табл. 9) та сумарного відсотку відрахувань у соціальні фонди. За умовами курсового проекту цей відсоток становить 36,8%.

6.2.5. Загальновиробничі витрати визначаються у наступній послідовності.

6.2.5.1. Визначаються елементи загальновиробничих витрат в цілому по підприємству (ряд. 8.1. -8.5.)

6.2.5.1.1. Амортизація машин та устаткування включає річну амортизацію силових машин та устаткування, робочих машин і устаткування, вимірювальних приладів та обчислювальної техніки (див. табл. 3, ст. 7).

А= 445,78+ 6710,68+ 713,25+427,95= 8298 тис. грн.

6.2.5.1.2. Стаття загальновиробничих витрат «оплата праці допоміжних робітників» включає річний фонд оплати праці всіх допоміжних робітників та нарахування на їхню зарплату (див. табл. 7, ряд. 7 та 12).

ОПДР= 8104,70+ 2982,53= 11 087 тис. грн.

6.2.5.1.3. Витрати на оплату праці керівників і службовців (з відрахуваннями) беруться з таблиці 7 з дотриманням умови: до загальновиробничих витрат включається 60% оплати праці з нарахуваннями керівників та 50% оплати праці з нарахуваннями службовців.

ОПКЕР, СЛ= 0

6.2.5.1.4. Витрати на допоміжні матеріали беруться з таблиці 8.

6.2.5.1.5. Інші загальновиробничі витрати в курсовому проекті приймаються як 30% від суми попередніх статей загальновиробничих витрат (ряд. 8.1. -8.4.).

Інші витрати= (8298+11 087+0+2340)*0,3=6517 тис. грн.

6.2.5.2. Після визначення загальновиробничих витрат в цілому по підприємству, розраховують відношення отриманої величини до прямих витрат на оплату праці в цілому по підприємству. В курсовому проекті це відношення (ряд. 9) буде використовуватись для розподілу загальновиробничих витрат між виробами. Дане відношення розраховується з точністю до четвертого знаку після коми.

Віднош. =14 576/28242= 1,9376

6.2.5.3. Загальновиробничі витрати за кожним виробом (питомі та загальнорічні на виріб) визначатимуться як добуток відношення загальновиробничих витрат до прямих витрат на оплату праці (п. 6.2.5.2.) на прямі витрати на оплату праці за кожним з виробів.

ВЗАГ ВИР = 299,38*1,9376= 580,06 грн. /виріб

6.2.6. Адміністративні витрати визначатимуться наступним чином.

6.2.6.1. Спочатку визначаються адміністративні витрати в цілому за рік по підприємству (ряд. 11. 1−11. 4).

6.2.6.1.1. Амортизація будівель і споруд береться з таблиці 3.

6.2.6.1.2. Витрати на оплату праці керівників і службовців (з відрахуваннями) беруться з таблиці 7 з дотриманням умови: до адміністративних витрат включається 30% оплати праці з нарахуваннями керівників та 40% оплати праці з нарахуваннями службовців.

Витрати= 0

6.2.6.1.3. Витрати на оплату праці МОП беруться за даними з таблиці 7.

6.2.6.1.4. Інші адміністративні витрати в курсовому проекті приймаються як 200% від амортизації будівель і споруд (ряд. 11.1.).

Інші АВ= 839,5*2=1679 тис. грн.

6.2.6.2. Після визначення адміністративних витрат в цілому по підприємству, розраховують відношення отриманої величини до прямих витрат на оплату праці в цілому по підприємству. В курсовому проекті це відношення (ряд. 12) буде використовуватись для розподілу адміністративних витрат між виробами. Дане відношення розраховується з точністю до четвертого знаку після коми.

Віднош. = 2519/14 576= 0,1728

6.2.6.3. Адміністративні витрати за кожним виробом (питомі та загальнорічні на виріб) визначатимуться як добуток відношення адміністративних витрат до прямих витрат на оплату праці (п. 6.2.6.2.) на прямі витрати на оплату праці за кожним з виробів.

Для виробу 1 Ав= 299,38*0,1728= 51,73 грн. /виріб

6.2.7. Витрати на збут визначатимуться наступним чином.

6.2.7.1. Спочатку визначаються витрати на збут в цілому за рік по підприємству (ряд. 13. 1−13. 3).

6.2.7.1.1. Амортизація транспортних засобів береться з таблиці 3.

А= 892 тис. грн.

6.2.7.1.2. Витрати на оплату праці керівників і службовців (з відрахуваннями) беруться з таблиці 7 з дотриманням умови: до витрат на збут включається 10% оплати праці з нарахуваннями керівників та 10% оплати праці з нарахуваннями службовців.

Витрати=0

6.2.7.1.3. Інші витрати на збут в курсовому проекті приймаються як 100% від амортизації транспортних засобів (ряд. 13.1.).

Інші витр. на збут = 892 тис. грн.

6.2.7.2. Після визначення витрат на збут в цілому по підприємству, розраховують відношення отриманої величини до прямих витрат на оплату праці в цілому по підприємству. В курсовому проекті це відношення (ряд. 14) буде використовуватись для розподілу витрат на збут між виробами. Дане відношення розраховується з точністю до четвертого знаку після коми.

Віднош.= 1783/14 576= 0,1223

6.2.7.3. Витрати на збут за кожним виробом (питомі та загальнорічні на виріб) визначатимуться як добуток відношення витрат на збут до прямих витрат на оплату праці (п. 6.2.7.2.) на прямі витрати на оплату праці за кожним з виробів.

Для виробу 1 Вз= 299,38*0,1223=36,62 грн. /виріб

6.2.8. Після того, як розраховані (для кожного з виробів: питомі та на річну програму): собівартість, загальновиробничі витрати, адміністративні витрати та витрати на збут, сума цих чотирьох елементів витрат дозволяє визначити операційні витрати на кожен з виробів (ряд. 15).

Для виробу 1 Воп= 2160,19+51,73+36,62= 2248,54 грн. /виріб

6.2.9. За умовами курсового проекту чистий дохід виробу (ряд. 3) визначається як операційні витрати виробу збільшені на відсоток перевищення ціни виробу над операційними витратами (див. вихідні дані, табл. б.)

Для виробу 1 ЧД= 2248,54*1,25=2810,67 грн. /виріб

6.2. 10. Після визначення чистого доходу за виробами може бути розраховано ПДВ, дохід від реалізації, валовий прибуток та фінансовий результат від операційної діяльності.

6.2. 10.1. ПДВ становить 20% від чистого доходу.

Для виробу 1 ПДВ= 2810,67*0,2=562,13 грн. /виріб

6.2. 10.2. Дохід від реалізації представляє собою суму чистого доходу та ПДВ.

Для виробу 1 ДР= 2810,67+562,13=3372,81 грн. /виріб

6.2. 10.3. Валовий прибуток (ряд. 10) визначається як різниця між чистим доходом та собівартістю.

Пв= 2810,67−2160,19= 650 грн. /виріб

6.2. 10.4. Фінансовий результат від операційної діяльності (ряд. 16) визначається як різниця між валовим доходом та сумою адміністративних витрат та витрат на збут.

ФРОП= 650−36,62−51,73=562,13 грн. /виріб

6.2. 11. Фінансові витрати (ряд. 17) сутнісно являють собою відсотки, які сплачує підприємство за кредитами. За умовами курсового проекту обсяг кредитних ресурсів визначається як певний відсоток (див. вихідні дані, табл. б) до потреби підприємства у фінансових ресурсах для купівлі нового устаткування (див. табл. 3). Визначивши таким чином обсяг кредитних ресурсів та знаючи річну відсоткову ставку за кредитом (див. вихідні дані, табл. б), можна розрахувати обсяг фінансових витрат.

ФВ= 10 164,35*0,6*0,2= 1220 тис. грн.

6.2. 12. Фінансовий результат від звичайної діяльності (ряд. 18) визначається як різниця між фінансовими результатами від операційної діяльності та фінансовими витратами.

ФРЗВ= 25 027,37−1220= 23 808 тис. грн.

6.2. 13. Плановий податок на прибуток визначається як 25% від фінансового результату від звичайної діяльності.

Податок=23 808*0,25= 5952 тис. грн.

6.2. 14. Чистий прибуток (ряд. 20) являє собою різницю між прибутком від звичайної діяльності та податком на прибуток.

ЧП=23 808−5952= 17 856 тис. грн.

Таблиця 9

Розрахунок планових фінансових результатів

Показник

Значення показника

На одиницю продукції, грн. /виріб

На річну програму, тис. грн.

Виріб № 1

Виріб № 2

Виріб № 3 (Новий)

Виріб № 1

Виріб № 2

Виріб № 3 (Новий)

Разом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Дохід від реалізації (з ПДВ)

3308,58

4501,23

3594,77

61 489,54

45 671,36

46 732,02

153 892,92

2

ПДВ

551,43

750,20

599,13

10 248,26

7611,89

7788,67

25 648,82

3

Чистий дохід

2757,15

3751,02

2995,64

51 241,28

38 059,47

38 943,35

128 244,10

4

Собівартість разом:

2124,71

2842,66

2296,33

39 571,36

28 869,97

29 852,25

98 293,59

5

у т.ч.: — основні матеріали та комплектуючі

1170,57

979,82

1116,27

22 826

10 288

14 512

47 626

6

— прямі витрати на оплату праці (тарифна зарплата з доплатами і надбавками основних робітників)

299,38

584,50

370,26

5254

5830

4813

15 898

7

— інші прямі витрати (відрахування від зарплати основних робітників на соц. заходи) (36,8% від оплати праці)

110,17

215,09

136,26

1933,49

2145,57

1771,32

5850

8

— Загальновиробничі витрати разом:

544,59

1063,25

673,54

9557,62

10 605,97

8756,00

28 920

8.1.

у т.ч.: — амортизація машин і устаткування

8819

8.2.

— оплата праці допоміжних робітників (тарифна зарплата з доплатами і надбавками та відрахуваннями на соц. заходи)

11 087

8.3.

— оплата праці керівників, спеціалістів, службовців (тарифна зарплата з доплатами і надбавками та відрахуваннями на соц. заходи)*

0

8.4.

— допоміжні матеріали

2340

8.5.

— інші загальновиробничі витрати**

6674

9

Відношення загальновиробничіх витрат до прямих витрат на оплату праці1

1,8191

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Валовий прибуток

632

908

699

11 670

9189

9091

29 951

11

Адміністративні витрати разом:

47,43

92,60

58,66

832,36

923,66

762,55

2519

11.1.

у т.ч.: — амортизація будівель і споруд

840

11.2.

— оплата праці керівників, спеціалістів, службовців (тарифна зарплата з доплатами і надбавками та відрахуваннями на соц. заходи)***

0

11.3.

— інші адміністративні витрати****

1679

12

Відношення адміністативних витрат до прямих витрат на оплату праці1

0,1584

13

Витрати на збут разом:

33,58

65,56

41,53

589,31

653,94

539,88

1783

13.1.

у т.ч.: -амортизація транспортних засобів

892

13.2.

— оплата праці керівників, спеціалістів, службовців (тарифна зарплата з доплатами і надбавками та відрахуваннями на соц. заходи)*****

0

13.3.

— інші витрати на збут******

892

14

Відношення витрат на збут до прямих витрат на оплату праці1

0,1122

15

Довідково: операційні витрати

2205,72

3000,82

2396,51

40 993,03

30 447,58

31 154,68

102 595,28

16

Фінансовий результат від операційної діяльності

551,43

750,20

599,13

10 248,26

7611,89

7788,67

25 648,82

17

Фінансові витрати

1746

18

Фінансовий результат від звичайної діяльності

23 902

19

Податок на прибуток

5976

20

Чистий прибуток

17 927

7. Розрахунок планового обсягу оборотних активів

7.1. Розрахунок планового обсягу оборотних активів виконується в таблиці 10.

7.2. Плановий обсяг оборотних активів для елементів: «Сировина, основні матеріали та комплектуючі», «Допоміжні матеріали», Готова продукція на складі" та «Дебіторська заборгованість» визначається за формулою:

, (12)

«1» = 48 093,79/365*15=1976 тис. грн.

7.3. Річна потреба визначається:

7.3.1. Для сировини, основних матеріалів та комплектуючих — як сума річного обсягу основних матеріалів та комплектуючих (див. табл. 8).

РП= 11 698,74+36 395,05= 48 093,79 тис. грн.

7.3.2. Для допоміжних матеріалів — за даними відповідного рядка таблиці 8. (2339,75 т. грн.)

7.3.3. Для готової продукції на складі - річна потреба дорівнює собівартості річного виробництва (див. табл. 9). (95 807,78 тис. грн.)

7.3.4. Для дебіторської заборгованості - річна потреба дорівнюватиме чистому доходу підприємстваза рік (див. табл. 9). (125 136,83 тис. грн.)

7.4. Для незавершеного виробництва плановий запас визначається:

, (13)

=14*(95 807,78/365)* 0,85= 3124 тис. грн.

де:

Тц — тривалість технологічного циклу (див. вихідні дані, табл. б);

Св — собівартість річного обсягу виробництва за даними таблиці 9;

Дк — календарні дні за рік, дні;

Св / Дк — собівартість денного випуску;

Кнв — коефіцієнт нарощування витрат (див. вихідні дані, табл. б)

7.5. Грошові кошти = собівартість денна.

Таблиця 10

Розрахунок планового обсягу оборотних активів

Елемент оборотних активів

Річна потреба в ресурсі, тис. грн.

Денна потреба, тис. грн.

Планова норма запасу, дні

Плановий обсяг оборотного активу, тис. грн.

1

2

3

4

5

6

1

Сировина, основні матеріали та комплектуючі

48 093,79

131,76

15

1976

2

Допоміжні матеріали

2339,75

6,41

30

192

3

Готова продукція на складі

98 293,59

269,30

5

1346

4

Дебіторська заборгованість

128 244,10

351,35

20

7027

Тривалість технологічного циклу, дні

Денна собівартість, тис. грн.

Коефіцієнт нарощування витрат

Плановий обсяг, тис. грн.

5

Незавершене виробництво

14

269,3

0,85

3205

6

Грошові кошти (приймаються на рівні денної собівартості)

269

Разом оборотних активів

14 016

8. Визначення планових показників ефективності виробничо-господарської діяльності підприємства

На основі раніше визначених значень заповнюються відповідні рядки в таблиці 11 та розраховуються показники ефективності.

8.1.1. Вартість активів підприємства визначається як сума планового обсягу оборотних активів та балансова вартість основних засобів на кінець року.

Ва=13 724+44646=58 370,29 тис. грн.

8.1.2. Фондовіддача визначається за формулою:

=125 136,83/44 646,19=2,8

8.1.3. Фондомісткість розраховується за формулою:

= 44 646,19/125 136,83=0,36

8.1.4. Фондоозброєність:

ФО= БВОЗ/ЧОР=44 646/240=186,025 грн. /ос.

8.1.5. Продуктивність праці визначається за формулою:

ППр = =125 136,83 /240= 521,4 грн. /ос.

8.1.6. Коефіцієнт оборотності активів визначається за наступною формулою:

=2,14

8.1.7. Тривалість обороту можна визначити з формули:

= 360/2,14=167,92 дні

8.1.8. Коефіцієнт оборотності оборотних активів визначається діленням чистого доходу на плановий обсяг оборотного активу.

КО ОА=125 136,83/13 724=9,12

8.1.9. Тривалість обороту оборотних активів визначається аналогічно до п. 8.1.7.

8.1. 10. Рентабельність активів визначається діленням чистого прибутку на вартість активів підприємства.

8.1. 11. Рентабельність продажів визначається як частка чистого прибутку у чистому доході підприємства.

8.1. 12. Потреба підприємства в інвестиціях у приріст основних засобів береться з таблиці 3.

8.1. 13. Отримана від покупців сума ПДВ береться з таблиці 9, ст. 9

8.1. 14. Сума ПДВ сплачена постачальникам визначається як сума річного обсягу ПДВ основних матеріалів, комплектуючих та допоміжних матеріалів (табл. 8).

ПДВ пост.= 2339,75+7279,01+467,95=10 087 тис. грн.

8.1. 15. Сума ПДВ сплачена до бюджету визначається як різниця між отриманою від покупців сумою ПДВ та сумою ПДВ сплаченою постачальникам.

8.2. Отримані дані по підприємству порівнюються з умовними «середньогалузевими» даними

8.3. Отримані результати аналізуються та робиться висновок щодо ефективності діяльності підприємства у плановому році.

Таблиця 11

Планові показники ефективності діяльності підприємства

Показники

Значення

Відносне відхилення

Середньогалузеве1

По підприємству

1

2

3

4

5, (ст. 4/ст. 3)

1

Чистий дохід, тис. грн.

109 931

128 244,10

116,66%

2

Чистий прибуток, тис. грн.

15 674

17 926,81

114,37%

3

Вартість активів підприємтва, тис. грн.

36 681

62 530,26

170,47%

4

Балансова вартість основних засобів (на кінець планового року), тис. грн.

25 574

48 514,00

189,70%

5

Фондовіддача

5,15

2,64

51,34%

6

Фондомісткість

0,23

0,38

165,46%

7

Фондоозброєність, грн. /особу

91

202,14

221,48%

8

Чисельність, осіб:

8.1.

— Основних робітників

280

240,00

85,61%

8.2.

— ПВП

408

400,65

98,16%

9

Продуктивність праці, грн. /особу:

9.1.

— Основних робітників

393

534,35

135,94%

9.2.

— ПВП

270

320,09

118,73%

10

Коефіцієнт оборотності активів

3,22

2,05

63,64%

11

Тривалість обороту активів, дні

120

175,53

145,87%

12

Коефіцієнт оборотності оборотних активів

9,90

9,15

92,42%

13

Тривалість обороту оборотних активів, дні

37

39,35

106,67%

14

Рентабельність активів, %

46,3%

28,67%

61,95%

15

Рентабельність продажів, %

14,3%

13,98%

97,95%

16

Потреба підприємства в інвестиціях у приріст основних засобів, тис. грн.

14 553

17

Отримана від покупців сума ПДВ, тис. грн.

25 649

18

Сума ПДВ сплачена постачальникам, тис. грн.

10 087

19

Сума ПДВ сплачена до бюджету, тис. грн.

15 562

ВИСНОВКИ

У даному курсовому проекті я аналізував виробничу програму підприємства. Були проведені розрахунки для визначення оптимальної чисельності працівників, виходячи з трудомісткості виробничої програми. Всі розрахунки проводились для планового і звітного періоду. Також я склав спрощену версію поточного плану операційної та частково інвестиційної та фінансової діяльності умовного підприємства, враховуючи вплив на його діяльність у плановому році ринкових факторів. Очікувана ринкова кон`юктура обумовила певні зміни в асортименті. А саме зміну обсягів виробництва наявних виробів та початок виробництва нового виробу.

Визначалися всі затрати які присутні при виробництві та реалізації продукції, та встановлювалась собівартість одиниці кожного виду продукції.

Далі розраховувались основні фінансово економічні показники діяльності підприємства. Як бачимо із таблиці 11 чистий дохід, чистий прибуток та вартість активів підприємства менша за середньогалузевий показник. Нижча також фондоозброєність. Проте показник фондовіддачі є вищим за середньогалузевий.

Також варто зазначити що тривалість обороту та показники рентабельності у аналізованому мною підприємства вищі за середньогалузеві.

В цілому у плановому періоді підприємство має позитивну тенденцію розвитку.

Підводячи підсумки даного курсового проекту варто зазначити, що в процесі його виконання я поглибив сої знання та удосконалив навички набуті мною у процесі теоретичного вивчення дисципліни.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Методичні вказівки до виконання курсового проекту / Укладачі: А. В. Катаєв, А. В. Дубодєлова, Л. І. Мороз — Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2010, — 33 с.

Ситник Й.С., Струтинська Л. Р., Склярук Т. В., Гербут М. В. «Економіка і фінанси підприємства: Навчальний посібник. — Львів: «Тріада плюс», 2010. — 244с.

Економіка підприємств: Посібник / За ред. П.С. Харіва. — Т.: Економічна думка, 2002. — 450 с

Турченюк М. О. Маркетинг. Ч.2 Стратегія і тактика маркетингової діяльності підприємства: Конспект лекцій. — РДТУ. — Рівне: 1998. — С. -137.

Бондар І.Ю., Чаюн І.Ю. Планування виробничої програми підприємства та її ресурсне обґрунтування. — Київ. КДТЕУ. — 2000.

Павлов В.І. Основи підприємництва: бізнес-планування /Навчальний посібник. Т.1. — Луцьк: Надстир’я, — 1998.

Показать Свернуть
Заполнить форму текущей работой