Економіка підприємства

Тип работы:
Курсовая
Предмет:
Экономика


Узнать стоимость новой

Детальная информация о работе

Выдержка из работы

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

СХІДНОЕВРОПЕЙСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І МЕНЕДЖМЕНТУ

Інститут економіки та менеджменту

Кафедра економіки

Магістерська програма

«Менеджмент підприємницької діяльності»

Спеціальності 8. 50 107 «Економіка підприємства»

ЗВІТ

з переддипломної практики

студента Катруліної Анни Олександрівни ________________________

(прізвище, ім`я, по батькові, підпис)

База практики ТОВ ПРИМА__________

(назва підприємства, установи)

Керівники практики:

від університету_____к.е.н., доц. _____________________

(науковий ступінь, наукове звання, прізвище, ініціали, підпис

Від підприємства: ________________________________________________

(посада, підпис, прізвище, ініціали)

Черкаси 2009

Зміст:

Вступ

Розділ 1. Загальна характеристика ТОВ ПРИМА

1.1. Види і форми підприємницької діяльності.

1.2. Організаційно — управлінська структура підприємства

Розділ 2. Фінансово-економічна оцінка забезпечення ефективності діяльності ТОВ ПРИМА

2.1 Оцінка техніко-організаційного та економічного рівня підприємства

2.2 Оцінка забезпечення ефективності використання трудових ресурсів підприємства

2.3 Аналіз фінансового забезпечення діяльності підприємства

Розділ 3. Напрямки впровадження ефективних методів і форм щодо покращення ефективності діяльності поліграфічного підприємства

3.1 Сучасні методи і форми активізації підприємництва

3.2 Активізація інноваційно-інвестиційної діяльності для забезпечення ефективності діяльності підприємства

3.3 Оцінка ефективності впровадження економічного механізму на підприємстві

Висновки

Список використаної літератури

Додатки

Вступ

Зорієнтованість України на досягнення до 2020 року економічних показників розвинених європейських країн вимагає забезпечення щорічного зростання ВВП в розмірі 6−8 відсотків. Уже сьогодні зрозуміло, що активізація реального сектора економіки, вступ до СОТ, євро інтеграційні процеси, зростаючи потреби внутрішнього ринку зумовлюватимуть потребу у підвищенні ефективності діяльності підприємств і в першу чергу у сфері промисловості.

В сучасний період трансформації умов господарювання відбувається зміна концепцій, парадигм управління, що передбачає зміну цілей і завдань промислового підприємства, систем забезпечення прийняття ефективних рішень. Сучасне промислове підприємство є складною динамічною системою, орієнтовану на досягнення конкретних цілей, ступінь досягнення яких, в першу чергу характеризує ефективність функціонування його системи управління та всієї економічної діяльності.

Сьогодні основними призначенням організаційних механізмів у складі комплексного механізму, що впливає на ефективність діяльності будь-якого підприємства пов’язано з впливом факторів виробництва, які потрібно уникати можливим формуванням організаційного потенціалу.

Формування організаційного потенціалу досягається:

· проектуванням структури підприємства й формуванням підприємства як цілеспрямованої виробничо-господарської соціотехнічної системи;

· організацією діяльності підприємства відповідно до встановлених цілей діяльності;

· організацією управління діяльністю підприємства, у тому числі плануванням та інформаційним забезпеченням діяльності;

· розвитком мотивації раціоналізації організаційних структур і систем управління.

По природі основних параметрів організаційного процесу конкретні організаційні механізмі можуть бути:

· організаційні - структурні, які здійснюють керуючи впливи шляхом формування організаційних структур та їхньої реструктуризації;

· організаційно-технічний, який здійснює вплив на технічні й технологічні параметри виробничого процесу;

· організаційно-економічний, якій здійснює вплив на економічні параметри виробничо-господарської діяльності;

· організаційно-адміністративний вплив на діяльність персоналу;

· комплексними, що володіють усіма або декількома названими ознаками.

Тому, цілями нашого дослідження у ході переддипломної практики і при написанні звіту є розробка шляхів підвищення ефективності організаційно-економічного механізму щодо забезпечення ефективності діяльності поліграфічного підприємства у м. Звенигородці, а саме:

— розробка рекомендацій з використання зарубіжного досвіду щодо структурних механізмів що забезпечують ефективність діяльності підприємства; - розробка системи заходів з підвищення ефективності використання праці на підприємстві;

— розробка пропозицій з підвищення ефективності економічних параметрів підприємства.

Завданнями дослідження у ході написання звіту є:

— дослідження організаційної характеристики підприємства, виду і форми підприємницької діяльності, організаційно-правової форми підприємства;

— аналізу економічної діяльності підприємства Звенигородського поліграфічного підприємства;

— аналіз основних показників діяльності підприємства;

— аналіз фінансового стану підприємства;

— оцінка продукції підприємства та можливих ризиків його діяльності.

Об`єктом дослідження в процесі виконання звіту з переддипломної практики є діяльність ТОВ ПРИМА, яке займається у відповідності законодавчих актів виготовленням друкованої продукції, в першу чергу виготовленням газетної та іншої друкованої продукції на власній поліграфічної базі, призначеної для поширення та використання і яка відповідає вимогам державних стандартів, інших нормативних документів, з дотриманням чинного законодавства України фізич-ним і юридичним особам м. Черкаси.

Методом дослідження у звіті з переддипломної практики є діалектичний метод пізнання. Від передбачає використання якісних, кількісних, описових та аналітичних прийомів дослідження. Нами були використані такі прийоми як, порівняння, групування фактичних та планових показників; середні та відносні величини; графічний, балансовий методи; метод абсолютних та відносних різниць; елімінування та інші методи економічного аналізу.

Інформаційною базою дослідження у звіті є фінансова звітність підприємства, засновницькі документи підприємства (виписки з статуту підприємства, з колективного договору підприємства), основні нормативні документи про регулюють фінансово-економічну діяльність підприємства в Україні, спеціальна періодична та наукова література з обраної теми.

Розділ 1. Загальна характеристика товариства з обмеженою відповідальністю ПРИМА

1. 1 Види і форми підприємницької діяльності

Промисловість — найважливіша структурна ланка господарського комплексу України. На неї припадає 1/3 основних фондів, понад 35% населення, зайнятого у народному господарстві.

Сьогодні розвиток промисловості показує темпи зростання. За результатами статистики у грудні 2008 року обсяги виробленої промислової продукції зросли як до грудня 2007 року на 12%. За 2008 рік приріст виробництва у промисловості становив 6. 2%, що вдвічі перевищував цей показник за 2007 рік. Зростання випуску продукції спостерігалось за всіма основними видами діяльності крім продуктів легкої промисловості.

Поліграфічна промисловість як галузь виробництва виготовляє різні види друкованої продукції - книги, журнали, газети, географічні карти, етикетки, квитки, зошити, бланки тощо. До неї належать універсальні і спеціалізовані поліграфічні об'єднання і комбінати, газетно-журнальні, газетно-бланкові, книжково-журнальні друкарні, допоміжні підприємства, заводи для виготовлення друкарських фарб тощо, а також підприємства для виготовлення паперових виробів.

Папером називають волокнистий листовий переважно рослинного походження матеріал, маса 1 м2 якого становить 250 г.

За призначення папір поділяють на групи, які складаються з окремих підгруп. Папір для друку — друкарський; писання — зошитовий, поштовий; креслярсько-рисувальний — калька; електроізоляційний — кабельний, конденсаторний; санітарно-побутовий — туалетний, гігієнічний; фільтрувальний — лабораторні фільтри, фільтри для нафтопродуктів; промислово-технічний — патронний, лугостійкий, наждачний; світлочутливий — основа для фотопаперу; перебивний — копіювальний; пакувальний — мішковий тощо.

В Україні сьогодні папір виготовляють у Львівської області м. Жидачеві, Житомирщині м. Малині, Хмельниччини м. Поніково тощо.

На сьогодні основною волокнистою сировиною є целюлоза сульфатна та сульфітна, макулатура, ганчір'я, волокна синтетичні, штучні, мінеральні, вовняні.

У процесі виробництва більшості видів паперу до волокнистих речовин додають значну кількість мінеральних речовин, які називають наповнювачами.

Наповнювачі поліпшують властивості паперу — надають йому гладкості, м’якості, непрозорості, роблять його білим тощо. Найчастіше наповнювачами використовують каолін, тальк, крейду, сульфати барію та кальцію, двооксид титану, алюмосилікати тощо.

Для виробництва паперу використовують знесолену, без запаху та кольору воду. Особливі вимоги ставлять до води, яку використовують у процесі виробництва конденсаторного та інших видів технічного паперу. На виробництво однієї тонни целюлозного паперу витрачають 150 м3 води, а на одну тонну конденсаторного — понад 1000 м3.

Для проклеювання використовують каніфоль, парафіни, воски, тваринні клеї, крохмаль, казеїн, лек тиси, поліакриламід тощо. Зараз каніфоль який найчастіше використовують виробляють їх живиці хвойних дерев, найчастіше їз сосни, відігнавши скипидар.

Найбільші поліграфічні підприємства розташовані у Києві, Харкові, Вінниці, Дніпропетровську, Донецьку, Запоріжжі, Львові, Одесі, Рівному, Тернополі, Сімферополі, Черкасах та інших містах України.

У поліграфічній промисловості дедалі ширше впроваджуються офсетний друк, фото полімерні друкарські форми, електронна техніка, системи переробки текстової інформації, відео термінали, фотонабірні автомати.

Статистика свідчить про те, що у целюлозно-паперовій, поліграфічній промисловості обсяги виробництва продукції у 2008 році порівняно з 2007 роком збільшились на 10. 3%.

1.2 Організаційно — управлінська характеристика товариства з обмеженою відповідальністю ПРИМА (надалі - ТОВ ПРИМА)

Товариство з обмеженою відповідальністю ПРИМА (надалі - ТОВ ПРИМА) є приватним підприємством, яке створено у 1995 році.

За час створення підприємство мало змінювало свою спеціалізацію, спочатку основна спеціалізація як друкарні, це друкована інформаційна продукція, і лише останнім часом керівництво підприємства вважає виробляти паперову продукцію для різних галузей промисловості, в найбільшої - для тютюнової.

ТОВ ПРИМА в цілому стабільно працює на ринку поліграфічних послуг, за цей час збільшилася кількість споживачів продукції підприємства на території Черкас та Черкаської області. Зокрема підприємство співпрацює з такими світовими лідерами по виробництву паперової продукції як ЗАТ «Графія Україна» та іншими.

Продукція підприємства виготовляється на достатньо технологічному обладнанні, яке відповідає вимогам міжнародних стандартів: машина флексографічного друку «Lemansc», та на інших, що позитивно відображається на якості продукції, робить цю продукцію конкурентоспроможною.

Виробництво підприємства має постійний характер, продукція користується попитом.

Достатня висока якість сировини, матеріалів і інших складових, що закуповуються ТОВ ПРИМА у ЗАТ «Графія Україна» для випуску своєї продукції забезпечує основні потреби споживачів друкованою продукцією. Підприємство успішно співпрацює ЗАТ «Графія Україна» і на протязі 5 років має намір продовжити співпрацю в подальшому шляхом укладання додаткових угод на наступні роки.

ТОВ ПРИМА самостійно здійснює діяльність на принципах повного госпрозрахунку, самостійно планує свою діяльність і визначає перспективи розвитку. Поліграфічне підприємство реалізовує свою продукцію, роботи, послуги за цінами й тарифами, установленим самостійно чи на договірної основі, та в деяких випадках, передбаченими законодавством України.

Організаційна структура підприємства представлена на рисунку 1. 1

ТОВ ПРИМА керує директор. Він здійснює керівництво підприємством у цілому, тобто репрезентує підприємство в будь яких організаціях, розпоряджається в межах чинного законодавства його майном, укладає договори, відкриває в банках розрахункові рахунки тощо.

Фінансово-управлінська служба представлена бухгалтерією і на підприємстві очолює її головний бухгалтер, який відповідає за організацію фінансової, облікової, планової роботи на підприємстві, здійснює контроль за виконанням планових завдань, проводить аналіз діяльності підприємства, керує питаннями фінансів, організації праці та заробітної плати.

На підприємстві основними завданнями фінансово-управлінської служби є: — фінансування витрат на виробництво, капітальних вкладень і інших витрат;

— виконання фінансових забов’язань перед бюджетом, банками, постачальниками, працівниками, засновниками;

— пошуки шляхів збільшення грошових надходжень;

— забезпечення збереження і оборотності оборотних засобів;

— контроль за ефективністю використання основних фондів;

— організація і вдосконалення форм грошових розрахунків.

Фінансово-економічна служба підприємства виконує такі функції:

— фінансово-кредитне планування;

— розрахунки з робітниками і службовцями, бюджетом, банками, постачальниками і підрядними організаціями.

виконання фінансових забов’язань перед бюджетом, банками, постачальниками, працівниками, засновниками;

— пошуки шляхів збільшення грошових надходжень;

— забезпечення збереження і оборотності оборотних засобів;

— контроль за ефективністю використання основних фондів;

— організація і вдосконалення форм грошових розрахунків.

Крім того фінансово-управлінська служба підвищує ефективність виробництва. З цією метою систематично:

— вдосконалюють організацію впровадження оборотних засобів і їх оборотності;

— виявляють непотрібні матеріальні цінності;

— вивчають попит;

— вивчають динаміку складу і структури основних фондів і показники їх використання;

— розробляють систему фінансових показників;

— здійснюють фінансовий контроль;

— аналізують фінансово-господарську діяльність;

— здійснюють кадрову політику;

— готуються проекти з організації робіт, пов’язаних з комерційною та адміністративно-господарською діяльністю;

— приймають рішення за поточними питаннями.

Майстерню очолює старший майстер, який відповідає за виготовленням поліграфічної продукції, технологічним процесом виготовлення поліграфічної продукції. Він надає інформацію про поточні розрахунки витрат на обслуговування продукції після продажу, відомості про ціни на матеріально-технічні цінності у постачальників, проведенню рекламних заходів.

В цілому на поліграфічному підприємстві застосовують лінійну структуру управління, що зорієнтовані на вирішення порівняно простих і стабільних завдавань. Такі структури є ефективними внаслідок простоти організаційної побудови, конкретності завдань і повноважень керівників різних рангів.

Недоліками цієї структури можна вважати орієнтацію на одержання негативного ефекту, недостатню гнучкість в управлінні за умов, коли завдання динамічно змінюються. Але для ТОВ ПРИМА ця структура управління є прийнятною, тому що забезпечує в цілому виконання поставлених завдань

Розділ 2. Фінансово-економічна оцінка забезпечення ефективності діяльності ТОВ ПРИМА

2.1 Оцінка техніко-організаційного та економічного рівня підприємства

Головним завданням поліграфічного підприємства є збільшення випуску та реалізації продукції.

Обсяг виробництва, надання послуг є вихідним показником для розрахунків, слугує основою визначення планових і звітних показників ефективності використання ресурсів; продуктивності праці, фондовіддачі, матеріаловіддачі, собівартості, прибутку.

Діяльність ТОВ ПРИМА за 2007- 2008 рік характеризується такими даними:

Таблиця 2.1 Аналіз діяльності поліграфічного підприємства

Показники

2006

рік

2007

рік

2008

Рік

Відхилення абсолютне (+,-)

2007/

2006

2008/

2007

2008/

2006

1

2

3

4

5

6

7

Об'єм реалізованої продукції, тис. грн.

683. 3

595. 9

616. 8

-87. 4

+20. 9

-66. 5

Прибуток, тис. грн.

3. 6

3. 9

1. 9

+0. 3

-2

-1. 7

Рентабельність, %

0. 5

0. 7

0. 3

+0. 2

0. 4

-0. 2

За останні три роки здійснюється нерівномірні зміни з обсягу виробленої поліграфічної продукції, у 2008 році порівняно з 2007 роком відбулося зростання виготовлення продукції на 20.9 тис. грн. і склало 618.8 тис. грн., що пов’язано зі зростаючим попитом на продукцію, яка виробляється на підприємстві. Збиток, який мало підприємство у 2007 році порівняно з 2006 роком на 87.4 тис. грн. свідчить про нестабільність на ринку поліграфічної продукції і нестабільності в економічному механізмі підприємства, що пов’язанні зі збутовою діяльністю, але в цілому підприємство не змогло забезпечити у 2008 році досягнення результатів 2006 року, скорочення виробництва дорівнює 66.5 тис. грн., прибуток склав у 2008 році 1.9 тис. грн. і порівняно з 2007 роком зріс на 0.3 тис. грн., але відбулося скорочення у 2008 році порівняно з 2007 роком на 2 тис. грн., що пов’язано зі зростанням витрат, хоча в цей же період обсяги виготовлення продукції зростали. Невисока рентабельність протягом періоду, що аналізується свідчить про неповну урегульованість послуг поліграфічної продукції з боку держави, в цілому рентабельність у 2008 році порівняно з 2007 роком скоротилася на 0. 2%. р. і це пов’язано з тим що, чисті доходи не покривали витрати виробництва.

Динаміку виробництва продукції можна показати у таблиці 2 2.

Таблиця 2 .2 Динаміка виробництва продукції

Показник

Період

2006 рік

2007 рік

2008 рік

1

2

3

4

Виробництво продукції, тис. грн.

683. 3

595. 9

616. 8

-87. 4В+20. 9і-66. 5дсоток до попереднього року

100

87. 2

103. 5

Відсоток до 1-го року

100

87. 2

90. 3

Дані таблиці 2.2 свідчать, що обсяги виготовлення продукції зросли на 103.5% у 2008 році порівняно з 2007 роком (616. 8: 595.9 * 100), Але скорочення обсягів виготовлення продукції у 2007 році порівняно з 2006 роком досягло 87. 2%. 2008 рік не показує перевищення обсягів виготовлення продукції порівняно з 2006 роком. Таке збільшення можливе пов’язано з недостатнім вкладенням інвестицій у підприємство в першу чергу у дослідження ринку збуту і виготовлення поліграфічної продукції підприємства, скороченням продуктивності праці на підприємстві, або зростанням цін на основні засоби, матеріали, паливо, яке відбувається останнім часом.

Основні фонди на підприємстві аналізуються показниками забезпеченості динаміки змін складу, структури та технічного стану, ефективності використання, впливу на випуск продукції, фондовіддачі, дотриманням нормативних термінів освоєння проектних потужностей, що вводяться.

Наявність та рух основних фондів, їх склад віддзеркалюється у першому та другому розділах ф. № 11-ОФ.

Технічний стан основних фондів аналізується системою загальних і часткових показників: коефіцієнти зносу, придатності, відновлення та вибуття.

Амортизація, основних фондів веде до їх фізичного зносу, технічний прогрес — до морального старіння.

Коефіцієнт зносу основних фондів (Кзн.) визначається відношенням величини зносу (Зн.) до первісної вартості основних фондів на кінець року (Фк.р.).

Коефіцієнт придатності (Кпр.) характеризує ступінь придатності основних фондів і визначається як відношення недоамортизованої вартості основних фондів (Фзал.) до їх первісної вартості.

Коефіцієнт оновлення (Кон.) характеризує інтенсивність уведення в дію нових виробничих потужностей, а коефіцієнт вибуття (Квиб.) інтенсивність вибуття у розрахунковому періоді.

Таблиця 2. 3 Аналіз технічного стану поліграфічного підприємства 2007- 2008 рр.

Показники

2007

рік

2008

Рік

Відхилення абсолютне (+,-)

1

2

3

4

Первісна вартість основних засобів на початок року, тис. грн.

795. 6

815. 2

+19. 6

Первісна вартість основних засобів на кінець року, тис. грн.

813. 9

835. 5

+21. 6

Залишкова вартість основних засобів, тис. грн.

357. 2

352. 1

-5. 1

Знос, тис. грн.

458. 0

483. 4

+25. 4

Вартість уведених основних засобів, тис. грн.

18. 3

20. 3

+2

Розрахункові

Коефіцієнт зносу, % (Кзн.)

56

58

+2

Коефіцієнт придатності, % (Кпр.)

44

42

-2

Коефіцієнт оновлення, % (Кон.)

2. 3

2. 4

+0. 1

Кзн. 2005 = 458.0 / 813.9 * 100% = 56%

Кзн. 2006 = 483.4 / 835.5 * 100% = 58%

Кпр. 2005 = 357.2 / 813. 9* 100% = 44%

Кпр. 2006 = 352.1 / 835.5 * 100% = 42%

Кон. 2006 = 20.3 / 835.5 *100%= 2.4%

Кон. 2005 = 18.3 / 813.9 * 100% = 2.3%

Розрахунки показують, що на підприємстві технічне забезпечення задовільно, у 2007 році відбувалося середнє оновлення основних засобів, і у 2008 році темпи зростали на 0. 1% (2. 40/ 2.3 *100−100), але ступінь придатності основних засобів залишається меншим ніж 50% і почалося скорочуватися на 2% у 2008 році., що може негативно вплинути на якість виготовлення поліграфічної продукції.

Забезпеченість основними фондами на підприємстві характеризує показник фондоозброєність та технічна озброєність праці.

Фондоозброєність розраховується як відношення середньої вартості виробничих фондів до кількості робітників в найбільшу зміну, або до їх середньоспискової чисельності.

Аналіз забезпеченості основними фондами забезпечуються даними ф. № 11-ОФ, № 2-ПВ технічних паспортів. За результатами цих даних складено таблиця 4"Аналіз фондоозброєності праці".

Таблиця 2.4 Аналіз фондоозброєності праці поліграфічного підприємства

Показник

2006

Рік

2007

рік

2008

рік

Відхилення (+, —), абсолютне

2007/

2006

рік

2008/

2006

Рік

1

2

3

4

5

6

1. Середня вартість виробничих фондів, тис. грн.

813. 2

832. 2

835. 5

+22

+3. 3

2. Облікова чисельність робітників, чол.

11

11

9

-

-2

3. Продукція тис. грн.

683. 3

595. 9

616. 8

-87. 4

+20. 9

Розрахункові

4. Фондоозброєність праці, тис. грн. (½)

74. 3

75. 65

92. 83

+1. 35

+17. 18

5. Продуктивність праці 1-го робітника, тис. грн.

62. 12

54. 17

68. 53

-7. 95

+14. 36

За даними таблиці 2. 4 фондоозброєність праці у 2007році в порівняні з 2006 роком збільшилася на 1. 35 тис. грн., і у 2008 році збільшилася на 17. 18 тис. грн., на фондоозброєність вплинуло збільшення середньорічної вартості виробничих фондів. У 2007 році продуктивність праці зменшилась на 7. 95 тис. грн. порівняно з 2006 роком і це пов’язано зі скороченням випуску виготовленої продукції, але у 2008 році зростання виробітку відбулося на 14. 36 тис. грн. Темпи росту продуктивності праці скоротилися 2007 році на 13% (54. 17: 62. 12 *100−100), у 2008 році темпи зросту продуктивності праці були достатньо високими 27% (68. 53: 54. 17 *100−100).

Узагальнюючими показниками використання основних фондів підприємства є: фондовіддача; фондомісткість; рентабельність, питомі капітальні вкладення на 1 грн. приросту продукції.

Фондовіддача (Ф.В.) визначається за формулою:

Ф.В. = ОП: ОФ; (2. 1)

де, ОП — обсяг продукції, робіт, послуг, тис. грн. ,

ОФ — середньорічна вартість основних фондів, тис. грн.

Фондомісткість обернений показник до фондовіддачі, свідчить про ефективність використання основних фондів на підприємстві. Фондомісткість (Ф.М.) визначається за формулою:

Ф.М. = ОФ: ОП; (2.2)

Рентабельність (Р.Ф.) розраховується як відношення балансового прибутку підприємства до середньорічної вартості виробничих фондів:

Р.Ф.= Пб: ОФ; (2. 3)

де, Пб — балансовий прибуток.

Аналіз показників фондовіддачі проводиться у взаємозв'язку з показниками продуктивності праці та фондоозброєності.

Таблиця 2. 5 Аналіз ефективності використання основних фондів поліграфічного підприємства

Показник

2006

Рік

2007

рік

2008

Рік

Відхилення, (+,-)

абс.

2008/

2006

%,

2008/

2006

1

2

3

4

5

6

1. Продукція, тис. грн.

683. 3

595. 9

616. 8

-66. 5

2. Середньорічна вартість виробничих засобів, тис. грн.

813. 2

832. 2

835. 5

+22. 3

+2. 7

3Прибуток до оподаткування, тис. грн.

3. 6

3. 9

1. 9

+0. 3

-47. 2

Розрахункові

4. Фондовіддача, грн. (р. 1: р. 2)

84

0. 82

0. 74

-0. 12

-12. 0

5. Фондомісткість (р.2 :р. 1)

1. 19

1. 39

1. 35

+0. 16

+32

6. Рентабельність фондів, % (р.3 :р. 2)

0. 44

0. 47

0. 23

-0. 21

-. 47. 7

Аналіз показує, що відбувається скорочення фондовіддачі в абсолютних показниках на — 0. 12 грн. так і за темпами (12%), але і рентабельність фондів також скорочується і у 2008 році на 0. 21%, що відповідає темпам скорочення 47. 7%, в цілому рентабельність фондів низька, все це свідчить про те, що виникає необхідність оновлення фондів підприємства.

Аналіз використання матеріалів здійснюється за допомогою показників загальної матеріаломісткості або зворотного до нього показника матеріаловіддачі. Матеріаломісткість визначається співвідношенням матеріальних витрат (без амортизації) до вартості виробленої продукції, а матеріаловіддача є оберненою величиною до матеріаломісткості.

Дані для розрахунку матеріаломісткості продукції містяться в кошторисі витрат на виробництво та ф. 5-С. Для аналізу дані показані у таблиці 2.6.

Таблиця 2.6. Аналіз використання матеріальних ресурсів на підприємстві

Показник

2006

рік

2007

рік

2008

Рік

Відхилення, (+,-)

абсол.

2008/

2007

%,

2007/

2006

1

2

3

4

5

6

1. Продукція, тис. грн.

683. 3

595. 9

616. 8

+20. 9

+3. 5

2. Матеріальні витрати на виробництво (без амортизації), тис. грн.

307. 8

273. 9

235. 7

-38. 2

-14

Розрахункові

3. Матеріаловіддача

(р. 1: р. 2)

2. 22

2. 18

2. 62

+0. 44

+20. 2

4. Матеріаломісткість

(р. 2: р. 1)

0. 45

0. 45

0. 38

-0. 07

-16

Дані таблиці свідчать про те, що матеріаломісткість роботи знизилася у 2008 р. порівняно з 2007 р. на 16%. Що вплинуло на зміну матеріаломісткості показують розрахунки, які проведені факторним аналізом:

1. Зміна суми матеріальних витрат на виконання робот:

38. 2тис. грн.: 0. 45 = 84. 89 тис. грн.

2. Зміна матеріаломісткості робот порівняно з 2008 р.

-0. 07*616.8 = -43. 176тис. грн.

Разом 84. 89 тис. грн.- 43. 18тис. грн.= 41. 65тис. грн.

Дані таблиці свідчать про те, що збільшення матеріальних витрат дало змогу поліграфічному підприємству за розрахунками впливу факторів понести збитки, що склали 43. 176 тис. грн., або 3. 67% відносно 2007 р. (43. 18: 41. 65*100 — 100)

Відповідно до Закону про бухгалтерський облік та Положення стандартів БО з 1. 01. 2000 р. року витрати, які включаються до собівартості продукції (робіт, послуг), групують за такими економічними елементами:

1. Матеріальні витрати;

2. Витрати на оплату праці;

3. Відрахування на соціальні заходи;

4. Амортизація основних засобів і нематеріальних активів;

5. Інші витрати.

Аналіз витрат на виготовлення у ТОВ ПРИМА показано у таблиці 2.7.

Аналіз структури витрат на виготовлення показує, що найбільша частка припадала на матеріальні затрати (52.8%) у 2006 році, (53. 4) у 2007 році, але у 2008 році частка зменшується до 44. 4%, але у 2008 році частка на оплату праці зростає з 22. 3% до 31. 2%, майже на 8. 9%. Велика частина витрат за статтею «Інші витрати» 2007 р. — 6. 2%, у 2008 р. — 8. 7%, дає можливість аналізувати більш детально і шукати шляхи для знижування цих витрат. Найбільш великими темпами зростали витрати на оплату праці та відрахування на соціальні потреби відповідно 127% і 120%. Темпи зростання витрат за всіма економічними елементами свідчить як за збільшенням обсягів виготовлення і реалізації продукції.

У таблиці 2.8. проаналізуємо витрати на 1грн. товарної продукції, що буде давати можливість

Таблиця 2.7. Аналіз витрат на виробництво за економічними елементами на поліграфічному підприємстві, тис. грн.

Показник

2006

рік

2007

рік

2008

рік

Частка

%, 2006р.

Частка

%, 2007р.

Частка

%, 2008р.

Відхилення

(+,-), абсол.

Відхилення

(+,-), %

Темпи

2008р. /

2006р.

%

2007р. /

2006р.

2008р. /

2007р.

2007р. /

2006р.

2008р. /

2007р.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1. Матеріальні витрати

307. 8

273. 9

235. 7

52. 8

53. 4

44. 2

-33. 9

-38. 2

-11

-13. 9

77

2. Витрати на оплату праці

131. 3

114. 5

166. 4

25. 6

22. 3

31. 2

-16. 8

+51. 9

-12. 8

+45. 3

127

3. Відрахування на соціальні заходи

47. 6

47. 4

57. 3

8. 2

9. 2

10. 7

-0. 2

+9. 9

-0. 4

+20. 9

120

4. Амортизація

29. 9

31. 1

27. 5

5. 1

6. 1

5. 2

+1. 2

-3. 6

+4

-11. 6

97

5. Інші витрати

48. 0

31. 8

46. 6

8. 2

6. 2

8. 7

-16. 2

+14. 8

-33. 8

+46. 5

97

6. Разом

582. 7

512. 7

533. 5

100

100

100

-70

+20. 8

-12. 0

+4. 1

92

Витрати на 1грн. товарної продукції склали у 2006 році 0. 85грн., 2007 році - 0. 86грн., тобто збільшилася на 0. 01грн., і у 2008 році витрати на 1грн. продукції зросли на 0. 01грн., склали 0. 87грн.

Таблиця 2. 8. Аналіз витрат на одну гривню товарної продукції

Показник

2006

рік

2007

рік

2008

рік

Відхилення (+,-), абсолютне

Відхилення (+,-), відносне, %

Темп

%

2007/

2006

2008/

2007

2007/

2006

2008/

2007

2008/

2006

1. Продукція, тис. грн.

683. 3

595. 9

616. 8

-87. 4

+20. 9

-12. 8

+3. 5

90

2. Повна собівартість, тис. грн.

582. 7

512. 7

533. 5

+70. 0

+20. 8

-12

+4. 1

92

3. Витрати на 1 грн. продукції (р.2 — р. 1), коп.

0. 85

0. 86

0. 87

+0. 01

+0. 01

+1. 2

+1. 2

102

Наведені дані таблиці показують, що підприємство, якщо збільшує рівень виробництва збільшуються і пропорційно витрати. Витрати на одну гривню товарної продукції на протязі 2006, 2007,2008 років практично мало змінювалися і складали в середньому 0. 86грн.

2.2 Оцінка забезпечення ефективності використання трудових ресурсів підприємства

Ефективність використання трудових ресурсів підприємства визначається продуктивністю праці.

Рівень продуктивності праці характеризується кількістю продукції у грошовому або натуральному виразі, що виробляється одним працюючим за одиницю робочого часу або кількістю робочого часу, що затрачається на виробництво одиниці продукції.

Зростання продуктивності праці має велике значення, оскільки підвищення ефективності використання трудових ресурсів сприяє:

— збільшенню обсягу випуску і реалізації продукції;

— зниженню собівартості продукції та її ціни;

— підвищенню конкурентоспроможності продукції на ринку;

— збільшенню прибутків і відрахувань у бюджет та фонди;

— зміцненню фінансового стану підприємства;

— формуванню іміджу підприємства.

Завданням аналізу економічного показника як продуктивність праці є:

— оцінка рівня продуктивності праці та її динаміки;

— дослідження впливу факторів на відхилення з продуктивності праці;

— виявлення резервів підвищення ефективності використання трудових ресурсів та розробка заходів щодо їх реалізації.

Проведемо оцінку рівня продуктивності праці на поліграфічному підприємстві. Для цього фактичні показники продуктивності праці за відповідні періоди порівнюють і визначають їх абсолютне і фактичне відхилення.

Таблиця 2.9. Аналіз продуктивності праці.

Показники

2006

рік

2007

рік

2008

рік

Відхилення абс. (+,-)

Відхилення

% (+,-)

2007/

2006

2008/

2007

2007/

2006

2008/

2007

1

2

3

4

5

6

7

8

Обсяг реалізації продукції (тис. грн.)

569. 6

496. 6

535. 4

-7. 3

+3. 8

-13

+7. 8

Продовження таблиці 2. 9

1

2

3

4

5

6

7

8

Середньорічна чисельність працюючих

11

11

9

-

-2

-

-18

Середньорічний виробіток одного працюючого

51. 78

45. 15

59. 51

-6. 63

+14. 36

-13

=32

Середньорічний виробіток на одного працюючого у 2007 році порівняно з 2006 роком скоротився на 6. 63 тис. грн., або на 13%, але у 2008 відбувається збільшення продуктивності праці на 14. 36тис. грн. або на 32%.

Як свідчать дані, обсяг виготовленої продукції у 2008 році збільшився проти 2007 року на 38.8 тис. грн.

За рахунок підвищення продуктивності праці на 14. 36 тис. грн. у розрахунку на одного працюючого обсяг випуску продукції збільшився на 157. 96 (14. 36 * 11), а за рахунок збільшення середньорічної чисельності працюючих на 2 чол. — збільшилося на 119. 02тис. грн. (2*59. 51)

Загальний вплив обох факторів:

157. 96 + 119. 02 = 276. 98 тис. грн.

Також про роботу підприємства ТОВ ПРИМА свідчить комплексна оцінка використання праці персоналу, яку можна провести використовуючи відповідні дані за підприємством.

Таблиця 2. 10. Аналіз використання та вихідні дані для оцінки використання праці на поліграфічному підприємстві

Показники

2006

рік

2007

рік

2008

рік

Відхилення абс. (+,-)

Відхилення

% (+,-)

2007/

2006

2008/

2007

2007/

2006

2008/

2007

1

2

3

4

5

6

7

8

1. Обсяг реалізації продукції (тис. грн.)

569. 6

496. 6

535. 4

-7. 3

+3. 8

-13

+7. 8

2. Середньорічна чисельність працюючих, чол.

11

11

9

-

-2

-

-18

3. Фонд заробітної плати робітників, тис. грн.

131. 3

114. 5

166. 4

-16. 8

+51. 9

-13

+45. 3

4. Кількість робочих днів на рік на 1 працюючого

241. 8

245. 8

246. 0

+4

+0. 2

+1. 65

+0. 08

5. Середня тривалість робочого дня, год.

7. 62

7. 63

7. 64

+0. 01

+0. 01

Оцінка використання праці на поліграфічному підприємстві проведемо таким чином.

Даємо оцінку використання праці у 2007 році:

1) індекс фізичного обсягу продукції -0. 872

(496. 6: 569.6 = 0. 872);

2) індекс чисельності працівників — 1. 0

(11: 11 = 1. 0);

3) індекс середньорічної продуктивності праці - 0. 872

(0. 872: 1 = 0. 872);

4) індекс фонду оплати праці - 0. 872

(114. 5: 131.3 = 0. 872);

5) індекс середньорічної заробітної плати — 0. 872

(114.5. /11: 131. 3/11 = 0. 872)

6) індекс використання часу за зміну — 1. 0013

(7. 63: 7. 62 = 1. 0013);

7) індекс використання часу за рік — 1. 0165

(245. 8: 241.8 = 1. 0165);

8) загальний індекс використання робочого часу — 0. 985

(1. 0013: 1. 0165 = 0. 985);

9)індекс середнього динної продуктивності праці - 0. 885

(. 872: 0. 985 = 0. 885);

10) індекс середньорічної продуктивності праці - 0. 884

(0. 885: 1. 0013 = 0. 884)

11) індекс трудомісткості - 1. 130

(1. 0: 0. 885 = 1. 130);

12) індекс середньоденної заробітної плати — 0. 858

(0. 872: 1. 0165 = 0. 858)

13) індекс середнього динної заробітної плати — 0. 985

(0. 872: 0. 885 = 0. 985);

14) співвідношення заробітної плати і середнього виробітку

а) на чол -год. (0. 985: 0. 885 = 1. 113);

б) на чол — рік. — (0. 858: 0. 872 = 0. 984);

15) абсолютний зниження обсягу виробництва — 7.3 тис. грн. за рахунок зниження продуктивності праці;

16) перевитрати заробітної плати на виробництво продукції склали 5%

((114.5 / 496. 6): (131.3 / 596. 6)) =1. 05 = (1 — 1. 05) * 100 = -5%.

Розрахунки свідчать про те, що у 2007 році продуктивність праці знизилася до 12%, що відповідає зростанню трудомісткості до 13%.

Проведемо оцінку використання праці у 2008 році аналогічно як і 2007 році.

1) індекс фізичного обсягу продукції -1. 078

(535. 4: 496.6 = 1. 078);

2) індекс чисельності працівників -1. 818

(9: 11 = 0. 818);

3) індекс середньорічної продуктивності праці - 1. 318

(1. 078: 0. 818 = 1. 318);

4) індекс фонду оплати праці - 1. 453

(166. 4: 114.5 = 1. 453);

5) індекс середньорічної заробітної плати — 1. 784

(166. 4/9: 114/ 11 = 1. 784)

6) індекс використання часу за зміну — 1. 131

(7. 64: 7. 63 = 1. 131);

7) індекс використання часу за рік — 1. 81

(246: 245.8 = 1. 81);

8) загальний індекс використання робочого часу — 1. 0021

(1. 131: 1. 81 = 1. 0021);

9)індекс середнього динної продуктивності праці - 1. 316

(1. 318: 1. 0021 = 1. 316);

10) індекс середньорічної продуктивності праці - 1. 314

(1. 316: 1. 131 = 1. 314)

11) індекс трудомісткості - 0. 622

(0. 818: 1. 316 = 0. 622);

12) індекс середньоденної заробітної плати — 1. 783

(1. 784: 1. 81 = 1. 783)

13) індекс середнього динної заробітної плати -1. 7803

(1. 784: 1. 0021 = 1. 7803);

14) співвідношення заробітної плати і середнього виробітку

а) на чол -год. (1. 7803: 1. 316 = 1. 356);

б) на чол — рік. — (1. 784: 1. 318 = 1. 354);

15) абсолютний приріст обсягу виробництва — 51. 9тис. грн. у 2008 році за рахунок продуктивності праці;

16) перевитрати заробітної плати на виробництво продукції - 34. 6%

((166.4 / 535): (114.5 / 496. 6)) = 1. 346 = (1 — 1. 346) * 100 = 34.6%.

Розрахунки свідчать про те, що у 2008 році продуктивність праці зросла на 31%, при цьому трудомісткість знизилася 38%.

Приведені аналітичні обчислення дозволяють зробити висновки про роботу працівників ТОВ ПРИМА:

1. На підприємстві у 2008 році приведені у дію резерви скорочення трудомісткості виробництва продукції. Якщо порівняти трудомісткості 2007 року і 2008 року, у 2008 році трудомісткість знижувалась на 25%;

2. За рахунок використання робочого часу та зниження трудомісткості зростання продуктивності праці склало 31. 4% у 2008 році, у 2007 році продуктивність навпаки знижувалися. ;

3. Загальний приріст продуктивності праці забезпечується за рахунок скорочення персоналу підприємства і інтенсифікації

4. У 2008 році визначена тенденція до зростання обсягів виготовлення поліграфічної продукції.

2.3 Аналіз фінансового забезпечення діяльності підприємства

Аналіз фінансового стану є своєчасним виявленням та усуненням недоліків у фінансової діяльності підприємства і пошук резервів зміцнення фінансового стану підприємства та його платоспроможності.

До внутрішніх джерел інформації відносять звітний бухгалтерський баланс підприємства (форма № 1), звіт про фінансові результати діяльності (форма № 2), звіт про фінансово — майновий стан (форма № 3), пояснювальна записка до річного звіту, дані бухгалтерського обліку.

Зовнішні дані - це матеріали преси, фінансові довідники, висновки аудиторських фірм тощо.

Основним джерелом інформації для аналізу фінансового стану підприємства є бухгалтерський баланс. Згідно з Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку, затвердженого Міністерством фінансів України 31. 03. 99р., № 87, бухгалтерський баланс має відповідну форму, яку використовують підприємства різних форм власності.

Аналіз фінансового стану є своєчасним виявленням та усуненням недоліків у фінансової діяльності підприємства і пошук резервів зміцнення фінансового стану підприємства та його платоспроможності.

Проаналізуємо майновий стан у таблиці 2. 11 за даними балансу.

Таблиця 2. 11. Аналіз структури оборотних активів підприємства

Показник

2006

рік

2007

рік

2008

рік

Питома вага, %

2006р. 2007р. 2008р.

1

2

3

4

5 I 6 I 7

1. Запаси, тис. грн.

76. 3

31. 1

32. 6

63

23

25

2. Дебіторська заборгованість, тис. грн.

10. 3

4. 8

18. 2

8. 5

3. 6

13. 9

3. Грошові кошти та їх еквіваленти, тис. грн.

32. 7

38. 6

19. 7

27. 1

28. 7

15. 1

4. Інші оборотні активи

1. 3

60

60

1. 1

44. 6

46

Всього

120. 6

134. 5

130. 5

100

100

100

Показник

Зміни в абсолютних величинах, тис. грн.

Зміни у питомій вазі

%

Темпи, %

2007р.

/

2006р.

2008р.

/

2007р.

2007р.

/

2006р.

2008р.

/

2007р.

2008р. /

2006р.

2008р/

2006р.

1

2

3

4

5

6

7

4. Запаси

-45. 2

+15

-40

+2

-38

43

5. Дебіторська заборгованість

-5. 5

+13. 4

-4. 9

+10. 3

+5. 4

177

6. Грошові кошти та їх еквіваленти

+5. 9

-18. 9

+1. 6

-13. 6

-12

60

7. Інші оборотні активи

+58. 7

-

+43. 5

1. 4

+44. 9

4515

Всього

+13. 9

-4

-

-

-

108

Обчислення за балансом підприємства показують, що у структурі оборотних активів здійснювалися зміни, скорочувалася поступово частка запасів, на 2007 рік зменшилася на 40%, у структурі склали 23% у 2007 році, але у 2008 році поступово почалося зростання величини запасів і на кінець 2008 року склали 25%. Швидкими темпами зростала частка дебіторської заборгованості, у 2008 році збільшилася на 13.4 тис. грн., що складає 177% порівняно з 2006 роком. Скорочення грошових коштів та їх еквівалентів у 2008 році на 18. 9тис. грн., але частка у структурі скоротилася до 15. 1%. Темпи зростання оборотного капіталу склали 108%, найбільш високими темпами зростала дебіторська заборгованість, і склала 177%, ще більшими темпами зростали інші оборотні активи, на 2008 рік — 4516%.

Структура активів з високою часткою заборгованістю свідчить про проблеми, які пов’язані з маркетинговою політикою і не грошовою формою розрахунків, о підприємство бажає розширювати свою діяльність.

Фінансове становище підприємства залежить від того, які засоби воно має у своєму розпорядженні. Необхідно прослідкувати динаміку структури власного капіталу у таблиці 2. 10.

Таблиця 2. 10. Динаміка структури власного капіталу підприємства

Показник

2006

рік

2007

Рік

2008 рік

Питома вага, %

2006р. 2007р. 2008р.

1

2

3

4

5 І 6 І 7

1. Статутний капітал, тис. грн.

414. 6

414. 6

414. 6

88. 4

88. 14

89

2. Нерозподілений прибуток, тис. грн.

3. 6

7. 0

1. 9

0. 77

1. 5

0. 41

3. Додатковий капітал

50. 7

48. 8

48. 8

10. 8

10. 4

10. 5

Всього

468ю9

470. 4

465. 3

100

100

100

Показник

Зміни в абсолютних величинах, тис. грн.

Зміни у питомій вазі

%(+,-)

Темпи, %

2007р. /

2006р.

2008р. /

2007р.

2007р. /

2006р.

2008р. /

2007р.

2008р. /

2006 р.

2008р. /

2006 р.

1. Статутний капітал

-

-

-0. 26

+0. 86

+0. 6

-

2. Нерозподілений прибуток

+3. 4

-5. 1

+0. 76

-1. 09

-0. 33

53

3. Додатковий капітал

-1. 9

-

-0. 4

+0. 1

-0. 3

96

Всього

-19. 2

-5. 1

-

-

-

95

Аналіз таблиці свідчить, що основним джерелом формування майна ТОВ ПРИМА є статутний капітал, який у 2006 році склав 88. 4% і скоротився у 2007 році до 88. 14%, але на початок 2008 року збільшився до 89%. Зростання статутного капіталу за аналізуємий період не відбувалося. Достатню частку у структурі капіталу підприємства займає додатковий капітал, хоча величина мало змінювалася і в основному складає більше 10%. Темпи зростання в цілому капіталу склали на 2008 рік 95%.

При аналізі ліквідності підприємства, використовують такі показники:

· Коефіцієнт абсолютної ліквідності (Кал). Визначається відношення найбільш

ліквідних активів (А1) до поточної кредиторської заборгованості підприємства (П1+П2):

Кал = А1/(П1+П2) (2. 1)

Цей коефіцієнт є найбільш жорстким критерієм платоспроможності і ліквідності підприємства і показує, яку частину короткострокової заборгованості воно може погасити в поточний момент або найближчим часом. Такий показник називають ще коефіцієнтом платоспроможності.

· Коефіцієнт швидкої ліквідності. Обчислюється відношенням суми грошових коштів, короткострокових фінансових вкладень і дебіторської заборгованості (А1+А2) до поточної кредиторської заборгованості (П1+П2), тобто до ІІІ розділу пасиву балансу:

Кшл = (А1+А2)/(П1+П2) (2. 2)

Він допомагає оцінити можливість погашення підприємством короткострокових зобов’язань у випадку його критичного стану.

· Загальний коефіцієнт ліквідності або коефіцієнт покриття (Кп):

Кп= (А1+А2+А3)/(П1+П2) (2. 3)

· Коефіцієнт критичної ліквідності (проміжний коефіцієнт покриття):

Ккл= (А1+А2+А3-В3−3)/(П1+П2) (2. 4)

Аналіз цих показників наведено у таблиці 2. 11.

Таблиця 2. 11. Аналіз ліквідності підприємства

Назва показника

2007

рік

2008

Рік

Зміна

абсол.

(+,-)

Нормативне

значення

Тенденція,

відповідність до значення

1

2

3

4

5

6

1. Коефіцієнт покриття

5. 98

6. 98

+1-

> 1

зростання,

достатня

2. Коефіцієнт швидкої ліквідності

1. 93

2. 05

+0. 12

0,6−0,8

зростання

достатня

3. Коефіцієнт абсолютної ліквідності

1. 72

1. 05

-0. 67

> 0, збільшення

Зменшення,

достатня

4. Чистий оборотний капітал, тис. грн.

5. 98

6. 98

+1. 0

> 0, збільшення

Збільшення,

достатня

Аналіз ліквідності підприємства показує, що коефіцієнт покриття зростає у 2008 році на 1. 0, і він відповідає нормативу і >1. За іншими показниками також простежується тенденція до зростання, і всі вони відповідають нормативним значенням, лише коефіцієнт абсолютної ліквідності скорочується у 2008 році на 0. 67. В цілому можна стверджувати, що підприємство спроможне перетворювати майно у грошові кошти для негайного погашення його поточної заборгованості.

Аналіз платоспроможності показано у таблиці 2. 12.

Таблиця 2. 12. Аналіз показників платоспроможності поліграфічного підприємства

Назва показника

2007

рік

2008

Рік

Зміна

абсол.

(+,-)

Нормативне

значення

Тенденція,

відповідність до значення

1

2

3

4

5

6

1. Коефіцієнт платоспроможності

0. 95

0. 96

+0. 01

> 0,5

Зростання,

наближена

2. Коефіцієнт фінансування

0. 04

0. 04

-

< 1, зменшення

Без змін, більший

3. Коефіцієнт забезпеченості власними оборотними запасами

0. 83

0. 86

+0. 03

> 0,1

Зростання,

достатня

4. Коефіцієнт маневреності власного капіталу

0. 23

0. 24

+0. 01

> 0, збільшення

Зростання,

достатня

Аналіз показників платоспроможності показує, що простежується тенденція до невеликого зростання показників, таких як коефіцієнт забезпеченості власними оборотними коштами та коефіцієнт маневреності власного капіталу і поки що вони достатні. На сьогоднішній час вони відповідають нормативним, що означає, що підприємство фінансово незалежне від зовнішніх джерел фінансування і може розвиватися у ринкових умовах.

Важливим етапом в аналізі діяльності підприємства є аналіз ділової активності, результати якого дають можливість підготувати і обґрунтувати майбутні рішення. Ділова активність підприємства, тобто віддача ресурсів, які застосовуються ним.

Проаналізуємо окремі показники ділової активності у таблиці 2. 13

Таблиця 2. 13. Аналіз показників ділової активності поліграфічного підприємства

Назва показника

2007

рік

2008

Рік

Зміна

абсол.

(+,-)

Нормативне

значення

Тенденція,

відповідність до значення

1

2

3

4

5

6

1. Коефіцієнт оборотності активів

0. 959

1. 05

+0. 06

збільшення

Зростання,

2. Коефіцієнт оборотності основних засобів

0. 61

0624

+0. 01

збільшення

Зростання

3. Коефіцієнт оборотного капіталу

1. 05

1. 10

+0. 05

збільшення

Зростання

4. Коефіцієнт ділової активності

3. 69

3. 95

+0. 26

збільшення

Зростання

5. Коефіцієнт використання фінансових ресурсів

0. 03

0. 14

+0. 11

збільшення

Зростання

Коефіцієнт ділової активності показує обсяг продукції, для виробництва якого використовується майно підприємства, зростання на 0. 26, свідчить про розширення ринку збуту для продукції і можливістю розвитку підприємства у зв’язку зростаючим попитом на виготовлену продукцію поліграфічним підприємством.

Коефіцієнт ефективності використання фінансових ресурсів має позитивну тенденцію і достатній щоб компенсувати вартість майна підприємства.

Таким чином можна зробити висновок: обчислення показують, підприємство характеризується задовільним фінансовим станом та рівнем платоспроможності, і може здійснювати інвестиційну діяльність, формувати механізм функціонування організаційно-економічної діяльності підприємства.

Відносними характеристиками ефективності діяльності підприємства є показники рентабельності. До них належать:

1) рентабельність активів підприємства за прибутком від звичайної діяльності припадає на одиницю коштів, інвестованих в активи підприємства, обчислюються так

R зд.= Пзд /А * 100% (2. 5)

де, Пзд. — прибуток від звичайної діяльності підприємства, грн. ;

А — середня вартість активів підприємства за звітний період, грн.

2) рентабельність активів за чистим прибутком, який показує, скільки чистого прибутку припадає на одиницю коштів, інвестованих в активи підприємства.

Rч = Пч / Асер. * 100% (2. 6)

Де, Пч — чистий прибуток підприємства за звітний період, грн.

3) рентабельність власного капіталу показує, скільки чистого прибутку припадає на одиницю власного капіталу підприємства.

Rч = Пч / ВКсер. * 100% (2. 7)

де, Вксер. — середня сума власного та прирівняного до нього капіталу підприємства капіталу.

4) рентабельність виробничих фондів характеризує, скільки чистого прибутку припадає на одиницю вартості виробничих фондів підприємства.

Rф = Пч / Фсер. * 100% (2. 8)

Де, — середня вартість виробничих фондів підприємства.

Результати розрахунків показників рентабельності показані у таблиці 2. 14.

Таблиця 2. 14 Аналіз показників рентабельності поліграфічного підприємства

Назва показника

2007

рік

2008

Рік

Зміна

абсол.

(+,-)

Нормативне

значення

Тенденція,

відповідність до значення

1

2

3

4

5

6

1. Рентабельність активів підприємства

0. 008

0. 004

-0. 004

збільшення

скорочення,

2. Рентабельність активів за чистим прибутком

0. 008

0. 004

-0. 004

збільшення

скорочення

3. Рентабельність власного капіталу

0. 008

0. 005

-0. 003

збільшення

скорочення

4. Рентабельність виробничих фондів

0. 009

0. 005

-0. 004

збільшення

скорочення

Аналіз показників рентабельності показує, що на поліграфічному підприємстві повільно скорочується рентабельність активів підприємства на 0,004, рентабельність власного капіталу та рентабельність виробничих фондів, хоча нормативне значення повинно забезпечувати неухильне зростання.

Таким чином в останні роки не відбувалося значного зростання цін на вугілля, газ і це, повинно було позитивно вплинути на продуктивність праці. Але на підприємстві не вистачає коштів для оновлення виробничих потужностей, тому воно залучає довгострокове кредитування.

ТОВ ПРИМА підтримує позитивну динаміку розвитку також за рахунок закладених в нього резервів.

На нашу думку, підприємству необхідно проводити ефективну довгострокову стратегію розвитку спрямовану з використанням інтенсивних факторів росту.

РОЗДІЛ 3. Обґрунтування ефективних методів і форм організаційно-економічних заходів покращення ефективності ТОВ ПРИМА

3.1 Сучасні методи і форми активізації підприємництва

Підвищення ефективності підприємництва як основної форми господарювання в сучасних умовах розвитку ринкових відносин зв’язано з удосконаленням і активізацією організаційного, фінансового та інноваційно-технічного менеджменту, господарського механізму в цілому на рівні підприємств різних форм власності. Існує безліч конкретних шляхів збільшення ефективності діяльності різних суб'єктів господарювання. Залежно від особливостей та складності виробничо-економічних систем існує чимало конкретних заходів для підвищення ефективності підприємницької діяльності. Але для кожної однорідної групи підприємств треба вибрати свої методи і форми збільшення ефективності підприємництва. Як можливий, є варіант що запропонований В. М. Колот, який з урахуванням зарубіжного досвіду може бути використаний підприємствами [с. 287]. Варіант можливих конкретних організаційно — економічних заходів щодо ефективності діяльності підприємства показано на рисунку 3.1.

Ці методи і форми відображають низьку конкретних організаційно-економічних заходів, здійснення яких у певній сукупності та черговості можуть помітно підвищити ефективність діяльність підприємства. Серед них визначальний і найбільш істотний вплив на всю систему господарювання справлятиме прискорення приватизації підприємств. Це пояснюється тим, що саме приватизація є найдійовішим способом реформування власності, джерелом надходження реальних власників підприємств, що особисто заінтересовані у формуванні ринкових відносин, постійному підвищенні ефективності виробництва і збільшенні одержуваного прибутку. Інші заходи стосуються організаційних структур управління суб'єктами господарювання і розвиток необхідної ринкової інфраструктури, без рішучого вдосконалення та розвитку яких неможливе радикальне підвищення ефективності підприємництва.

Рис. 3.1 Варіант можливих організаційно-економічних заходів розвитку підприємства

Розглянемо окремі організаційно-економічні заходи щодо забезпечення підвищення ефективності діяльності підприємства.

Визначальним господарським процесом, зв’язаних з реформуванням економіки є приватизація. Приватизація — це процес трансформації будь-якої форми власності у приватну. У загальному розумінні її можна розглядати як форму роздержавлення, перетворення державної власності у інші форми привласнення. [ с. 288]

Головна мета приватизації визначається як передача недостатньо ефективних державних підприємств реальним власникам, які виявлятимуть заінтересованість у підвищенні ефективності своєї економіко-фінансової діяльності та конкурентоспроможності продукції на різних ринках.

Визначальний вплив на результати господарювання справляє велика приватизація державних підприємств: корпоратизація, акціонування, створення різних добровільних об'єднань, тощо.

Корпоратизація означає процес перетворення у відкрити акціонерні товариства державних підприємств, створення закритих акціонерних товариств, певна частка якої належить державі, виробничих об'єднань, підприємств зі змішаною формою власності, в яких є державне майно. Мета її полягає у реформуванні управління державним сектором економіки та підготовці до приватизації. Особливості організаційної структури управління корпоративним підприємством є функціонування спостережної ради, що здійснює контроль за діяльністю правління акціонерним товариством з метою захисту інтересів держави й акціонерів.

Акціонування підприємств охоплює комплекс заходів, зв’язаних із процесом трансформування цілісних майнових комплексом з державної в акціонерну форму власності, передачею господарських функцій від держави акціонерним товариствам як безпосереднім товаровиробникам.

Як свідчить світовий досвід та його адаптація доцільно:

— проводити акціонування підприємств періодично, групами, що дозволить ураховувати галузеві особливості та забезпечувати прискоренні темпи перетворень;

— застосовувати реструктуризацію лише підприємств — монополістів та підприємств, відокремлення структурних підрозділів в яких може потребувати значних інвестицій;

— приватизацію повинні здійснювати лише органи приватизації.

Показать Свернуть
Заполнить форму текущей работой