Економіка праці й соціально-трудові відносини

Тип работы:
Контрольная
Предмет:
Экономика


Узнать стоимость новой

Детальная информация о работе

Выдержка из работы

«Економіка праці й соціально-трудові відносини»

Задача № 1. Цифри базового варіанту помножені на коефіцієнт 1,22

Показники руху робочої сили на підприємстві

Показники

Чисельність, чол.

1

На початок року за списком числилося

303

2

Прийнято — всього

76

У тому числі:

3

а) за направленнями з навчальних закладів

16

4

б) переведено з інших підприємств

15

5

в) за організованим набором

21

6

г) інші, прийняті підприємством

24

7

Переведено в робітники з інших категорій персоналу

5

8

Вибуло всього

72

Рв

У тому числі:

9

а) переведено на інші підприємства

7

Рно

10

б) вибуло у зв’язку з призивом на військову службу, виходом на пенсію, переходом на навчання та з інших причин

24

Рно

11

в) вибуло у зв’язку з закінченням строку договору

12

12

г) вибуло за власним бажанням

20

Ру

13

д) звільнено за прогул та інші порушення трудової дисципліни

9

Ру

14

Переведено з робітників в інші категорії персоналу

4

15

Числилося за списком на кінець звітного року

307

16

Середньооблікова чисельність робочих

305

Р

Коефіцієнт необхідного обороту (Кно) визначається відношенням числа робітників, звільнених заданий період за причинами виробничого або загальнодержавного характеру (Рно), в тому числі у зв’язку з скороченням чисельності та переводом на інші підприємства, вступом на навчання, призовом на військову службу, втратою працездатності, до середньооблікової чисельності працівників за той же період (Р) у %, тобто

Кно = * 100%

Кно = * 100% = * 100% 10,16%

Коефіцієнт необхідного обороту означає - на сто осіб середньо спискової чисельності припадало 10 осіб, що звільнилися за причинами виробничого або загальнодержавного характеру, їх питома вага в загальній кількості звільнених = 43,06%

Коефіцієнт надлишкового обороту, або коефіцієнт плинності (Кт) визначається відношенням числа робітників, звільнених за даний період за власним бажанням, за прогул та інші порушення трудової дисципліни (Ру), до середньоспискової чисельності працівників за той же період (Р) у %

робочий тарифний ставка надлишковий

Кт = * 100%

Кт = = 9,51%

До можливих причин плинності відносять: зміну місця проживання; незадоволеність розмірами заробітку, професією, несприятливі умови і режим праці; віддаленість житла від місця роботи; використання не за фахом; відсутність можливості прасування по службі; несприятливі соціально-психологічні умови.

Сучасна кадрова політика підприємства (фірми, корпорації) має відповідати ринковим умовам господарювання. Її головною метою є забезпечення тепер і в майбутньому кожного робочого місця і кожної посади персоналом відповідних професій та спеціальностей і належної кваліфікації

Досягнення кінцевої мети кадрової політики суб'єктом господарювання має передбачати виконання певних функцій (заходів). Основні з них такі:

розробка згідно з умовами господарювання стратегії формування та використання трудового потенціалу;

набір і формування необхідних категорій персоналу (відбір, професійна орієнтація, наймання, адаптація);

підготовка персоналу до відповідної професійної діяльності (виробничо-технічне учнівство, загальна підготовка, підвищення кваліфікації, просування по службі);

оцінка персоналу (контроль відповідності персоналу конкретним потребам виробництва, контроль висування та службових переміщень);

мотивація дотримання режиму трудової діяльності і високопродуктивної праці;

постійний моніторинг безпеки праці (виробничо-господарської чи іншої діяльності);

забезпечення соціальної захищеності персоналу на підприємстві (фірмі, корпорації);

реалізація постійних зв’язків між керівництвом підприємства (фірми, корпорації) і представниками трудових колективів.

Коефіцієнт вибуття кадрів (Квк), визначається як відношення числа працівників, звільнених за всіма причинами (Рв), до середньоспискової чисельності працівників за той же період у (Р) %

Квк = * 100%

Квк = * 100% 23,61%. На кожних сто працюючих підприємстві звільнилося 23 особи за рік за різними причинами.

Для зменшення високого рівня вибуття кадрів потрібно підприємству забезпечити необхідні винагороди і задовольнити наявні потреби робітники; мотивацію стабільної та продуктивної зайнятості; мотивацію розвитку конкурентоспроможності працівника; мотивацію володіння засобами виробництва; мотивацію вибору нового місця роботи, службового зростання, ділової кар'єри тощо, що в свою чергу підвищує рівень життєдіяльності кожного працівника, рівень якості життя як його особисто, так і його сім'ї і суспільства в цілому.

Коефіцієнт прийому кадрів (Кп) визначається як відношення числа працівників, прийнятих на роботу за даний період (Рн) до середньооблікової чисельності працівників за той же період (Р)

Кп = * 100%

Кп = * 100% = 24,9%

На кожні сто осіб працюючих прийнято на роботу 25 осіб. Коефіцієнт прийому кадрів перевищує коефіцієнт вибуття кадрів

Задача 2. Цифри базового варіанту помножені на коефіцієнт 1,22

Показники діяльності кондитерської фабрики

Показник

Звітний період (базисний)

Плановий період

Відхилення (+, -)

Випуск продукції млн. грн

61,0

67,1

+ 6,1

Виробіток продукції одним робітником

15,3

16,5

+ 1,2

Чисельність робітників, осіб, тис. грн

3987

4067

+80

Кількість працівників визначають шляхом ділення обсягу виробленої продукції на виробіток продукції одного працівника.

Чисельність працівників за звітний рік:

= 3987

Чисельність працівників за плановий рік:

= 4067

Абсолютний приріст обсягів виробництва за рахунок зростання продуктивності праці (ДОпп) розраховується як добуток приросту продуктивності праці за аналізований період на кількість працівників за базисний (звітний) період (Чзв):

?Опп. = (ППпл -- ППзв) * Чзв

?Опп = (16 500−15 300)х3987=1200×3987=4 784 400

Абсолютний приріст обсягів виробництва за рахунок збільшення кількості працівників (?Оч) розраховується як добуток приросту чисельності робітників за аналізований період на продуктивність праці за плановий період.

?Оч = (Чпп — Чзв) х ППпп

?Оч =(4067−3987)х1650=80×16 500=1320000грн

Задача 3. Цифри базового варіанту помножені на коефіцієнт 1,22

Виробничі показники аграрного підприємства

Показники

Базисний період

Звітний період

Відхилення

План

Факт

факт — план

факт — базисний період

Валова продукція, тис. грн. (базовий варіант)

3050

3172

3294

Кількість працівників, осіб

415

403

391

Вартість основних фондів, тис. грн.

3190,30

2991,44

3086,60

Продуктивність праці (тис. грн./ особу)

7,3494

7,8710

8,4246

Фондоозброеність (тис. грн./ особу)

7,6875

7,4229

7,8941

Фондовіддача (тис. грн./ особу)

0,9560

1,0604

1,0672

1. Продуктивність праці визначають шляхом ділення обсягу валової продукції на кількість працівників, що її виробляли.

— Базисний період: 3050 тис. грн./ 415 = 7,3494 (тис. грн. /особу)

Звітний період

— План: 3172 тис. грн/ 403 = 7,8710 (тис. грн. /особу)

— Факт: 3294/391 = 8,4246 (тис. грн. /особу)

2. Фондоозброєність визначають діленням вартості фондів на кількість працівників.

— Базисний період: 3190,30/415 = 7,6875 (тис. грн. /особу)

Звітний період

— План: 2991,44/403 = 7,4229 (тис. грн. /особу)

— Факт: 3086,60/391 = 7,8941 (тис. грн. /особу)

3. Фондовіддача визначається як відношення вартості валової продукції до вартості фондів.

— Базисний період: 3050/3190,30 = 0,9560 (тис. грн)

Звітний період

— План: 3172/2991,44 = 1,0604 (тис. грн)

— Факт: 3294/3086,60 = 1,0672 (тис. грн)

Задача 4. Цифри базового варіанту помножені на коефіцієнт 1,22

Показник

Базовий період

Плановий період

Облікова кількість працівників

3148

3148

Працівники зайняті механізованою працею (чол.)

1977

2386

Працівники зайняті ручною працею (чол.)

1171

761

Продуктивність праці

1,56 649

Питома вага працівників зайнятих механізованою працею %

62,80%

75,83%

1. Питома вага працівників, зайнятих механізованою працею визначається шляхом ділення кількості працівників зайнятих механізованою працею, на облікову кількість працівників підприємства.

Пв = (1977/3148)х100% = 62,80%

Питома вага працівників зайнятих механізованою працею після оновлення матеріально технічної бази.

Пв =

2. Під час розрахунку зростання виробітку всіх працівників підприємства слід виходити з того, що продуктивність праці всіх працівників зросте прямо пропорційно зменшенню їх кількості, або продуктивність праці буде вищою, чим більша кількість працівників буде переведена на механізовану працю й чим продуктивніше буде працювати обладнання.

Для розрахунку рекомендується використовувати формулу:

ПВрм -- питома вага працівників, яких переводять на механізовану працю, в загальній кількості працюючих, зайнятих ручною працею;

Ум -- величина, яка характеризує рівень механізації та автоматизації праці за базисний період (розраховується як відношення кількості робітників, зайнятих механізованою працею до загальної кількості працівників);

Птм -- зростання продуктивності праці працівника, якого переводять на механізовану працю.

Пврм =

Ум = Птм = 1,7

Задача 9. Цифри базового варіанту помножені на коефіцієнт 1,22

Розрахунок заробітної плати членів бригади

Розряд

Погодинна тарифна ставка

Відр-ний час, год.

Тариф ний за робіток за від роблений час

КТУ

Тарифний заробіток 3 урахуванням КТУ, грн.

Сума приробітку й премії, грн.

Заробітна плата робочого, грн.

1

2

3

4

5=3x4

6

7=5x6

8

9=5+8

1.

3

7,91

140

1107,40

1,1

1218,14

502,17

1609,57

2.

3

7,91

150

1186,50

1,0

1186,50

489,13

1675,63

3.

2

6,81

160

1089,60

0,9

980,64

404,26

1493,86

4.

4

8,68

160

1388,80

1,1

1527,68

629,78

2018,58

5.

4

8,68

146

1267,28

1,2

1520,74

626,91

1894,19

6.

5

9,90

152

1504,80

0,95

1429,56

589,33

2094,13

7.

3

7,91

168

1328,88

1,1

1461,77

602,60

1931,48

8.

3

7,91

168

1328,88

1,0

1328,88

547,82

1876,70

?1

10 202,14

?2

10 653,91

4392

?4 = 14 594,14

Погодинна тарифна ставка нараховується з урахуванням тарифної ставки робочого І розряду й тарифного коефіцієнта.

Для визначення погодинної тарифної ставки робочих, треба визначити тарифну ставку робітника I розряду.

Розрахунок тарифних ставок для інших членів бригади.

2 розряд = 1,06×6,43 = 6,81 грн.

3 розряд = 1,23×6,43 = 7,91грн.

4 розряд = 1,35×6,43 = 8,68 грн.

5 розряд = 1,54×6,43 = 9,90 грн.

Розрахунок тарифного заробітку членів бригади за відроблений час.

1) 7,91×140 = 1107,405) 8,68×146 = 1267,28

2) 7,91×150 = 1186,506) 9,90×152 = 1504,80

3) 6,81×160 = 1089,60 7) 7,91×168 = 1328,88

4) 8,68×160 = 1388,80 8) 7,91×168 = 1328,88

Тарифний заробіток з урахуванням КТУ визначається як добуток тарифного заробітку (ст. 5) та КТУ (ст. 6).

1) 1107,40×1,1 = 1218,14 4) 1388,80×1,1 = 1527,68

2) 1186,50×1,0 = 1186,505) 1267,28×1,2 = 1520,74

3) 1089,60×0,9 = 980,64 6) 1504,80×0,95 = 1429,56

7) 1328,88×1,1 = 1461,77

8) 1328,88×1,0 = 1328,88

Сума приробітку й премії визначається як різниця між величиною (відрядного заробітку бригади плюс премія) та сумою тарифної заробітної плати бригади.

3416 + 976 = 4392,00 грн.

Сума приробітку й премії для кожного члена бригади розподіляється пропорційно їх тарифному заробітку з урахуванням КТУ.

Коеф. розп. =

1) 1218,14×0,412 243 = 502,17 5) 1520,74×0,412 243 = 626,91

2) 1186,50×0,412 243 = 489,136) 1429,56×0,412 243 = 589,33

3) 980,64×0,412 243 = 404,267) 1461,77×0,412 243 = 602,60

4) 1527,68×0,412 243 = 629,78 8) 1328,88×0,412 243 = 547,82

Заробітна плата кожного члена бригади визначається як сума тарифного заробітку й приробітку з премією.

1) 1107,40 + 502,17 = 1609,57 5) 1267,28 + 626,91 = 1894,19

2) 1186,50 + 489,13 = 1675,636) 1504,80 + 589,33 = 2094,13

3) 1089,60 + 404,26 = 1493,867) 1328,88 + 602,60 =1931,48

4) 1388,80 + 629,78 = 2018,588) 1328,88 + 547,82 = 1876,70

Показать Свернуть
Заполнить форму текущей работой