Засоби розвитку фізичних якостей юних тхеквондистів

Тип работы:
Курсовая
Предмет:
Спорт и туризм


Узнать стоимость новой

Детальная информация о работе

Выдержка из работы

ЗМІСТ

Вступ

Розділ І. Засади комплектації спортивних шкіл з тхеквондо

1.1 Загальна характеристика розвитку дітей

1.2 Характеристика вікових змін фізичних якостей спортсменів

Розділ ІІ. Передстартовий стан і особливості проведення розминки у тхеквондо

2.1 Особливості передстартового стану

2.2 Розминка у тхеквондо

Розділ ІІІ. Засоби розвитку фізичних якостей юних тхеквондистів

3.1 Специфіка підготовки юних спортсменів

3.2 Розвиток силових якостей у юних тхеквондистів

3.3 Методи виховання швидкісних здібностей у юних тхеквондистів

3.4 Засоби розвитку витривалості у юних тхеквондистів

Висновки

Список використаних джерел

ВСТУП

Відоме популярне прислів'я, яке стверджує що необхідно здоров’я, щоб здійснювати великі справи. Іншими словами, залишаючись здоровим, можна довго жити і займатися будь-якими великими справами. А значить здоров’я винятково важливо. Воно у свою чергу залежить від постійної турботи про нього і відповідних вправ. Щоб переконатися, чи корисні вправи для здоров’я, необхідні дослідження і практична перевірка. Слід, до того, як хтось почне тренуватися, користуючись методами наукової медицини, виміряти продуктивність серця, величину артеріального тиску, пульс, частоту дихання, кількість червоних і білих кров’яних тілець. Через деякий час слід повторити дослідження. Таким чином можна дізнатися, чи є даний метод тренувань правильним. Так званий правильний метод тренувань це такий, який відповідає природним законам функціонування і розвитку людського організму. Тільки метод, який відповідає цим принципам, є корисний для здоров’я.

Об'єкт дослідження: тренувальний процес юних тхеквондистів.

Предмет дослідження: засоби розвитку фізичних якостей юних тхеквондистів.

Мета дослідження: теоретично обґрунтувати засади розвитку фізичних якостей юних тхеквондистів.

Завдання дослідження:

1. Здійснити аналіз матеріалів літературних джерел з теми дослідження.

2. Проаналізувати засади комплектації спортивних шкіл з тхеквондо.

3. Розкрити особливості передстартового стану юних тхеквондистів.

4. Обґрунтувати ефективні засоби розвитку фізичних якостей юних тхеквондистів.

Структура і обсяг наукової роботи. Наукова робота складається зі вступу, трьох розділів, висновку, списку використаних джерел. Матеріали дослідження викладено на 34 сторінках друкованого тексту. Перелік використаних джерел містить 30 найменувань.

РОЗДІЛ І. ЗАСАДИ КОМПЛЕКТАЦІЇ СПОРТИВНИХ ШКІЛ З ТХЕКВОНДО

1.1 Загальна характеристика розвитку дітей

Комплектування спортивних шкіл ґрунтується насамперед на паспортному (календарному) віці учнів. Під паспортним віком розуміють час, що минув з моменту народження людини до певного періоду його життя. Сучасна система підготовки спортивного резерву та відбору найбільш обдарованих спортсменів вимагає глибокого вивчення росту і розвитку дитячого організму. Поняття про зростання і розвитку організму відноситься до числа основних понять в біології. Під терміном «зростання» розуміються кількісні зміни, що відбуваються в організмі, збільшення довжини, об'єму і маси тіла, пов’язані зі зміною числа клітин і їх органічних молекул в дитячому та підлітковому організмі. Термін «розвиток» позначає всі якісні зміни організму, які полягають в ускладненні будови і функцій всіх тканин і органів, ускладненні їх взаємин і т.д. Кількісні та якісні зміни тісно взаємопов'язані і взаємозумовлені між собою, оскільки кількісні зміни, що відбуваються в організмі, призводять до утворенню нових якісних особливостей. Наприклад, формування рухових функцій пов’язане з дозріванням нервово-м'язового апарату, що забезпечує здійснення цих функцій. Ріст і розвиток усіх органів і систем відбувається безперервно (розвиток живого організму без тривалих зупинок по певному генетично детермінованому планом), нерівномірно і неодночасно руховий до 8?9 років)). Тобто гетерохронно (різночасності дозрівання виявляється в тому, що, наприклад, зоровий аналізатор дозріває до 6?7 років, а нерівномірність розвитку виражається в тому, що окремі вікові періоди характеризуються бурхливими змінами різних функцій. Наприклад, вік в пубертатному, або підлітковому, періоді для хлопчиків припадає на 13?16 років. Причому межі цього вікового періоду можна вважати строго встановленими, оскільки терміни початку і завершення процесу біологічного дозрівання в залежності від ряду факторів суттєво варіюють у бік більш старшого чи молодшого віку. Практика спортивної діяльності свідчить про те, що більшість юних чемпіонів згодом нездатні показувати високі спортивні результати. Крім того, серед них рідко зустрічаються спортсмени екстра-класу, тому що свої перші перемоги вони досягають за рахунок високих темпів фізичного розвитку в підлітковому віці [2, 4, 9, 11]. Це тимчасова перевага над однолітками пояснюється високим рівнем фізичного розвитку, окремих фізичних якостей і функціональних систем організму. Часто через кілька років систематичних занять в ДЮСШ акселератів починають обганяти діти з нормальними і пізніми термінами біологічного дозрівання, оскільки, маючи пізніше статеве дозрівання, вони ростуть довше, володіють більш високим потенціалом розвитку і в остаточному періоді статевого дозрівання (18?19 років) досягають великих розмірів тіла і високого рівня розвитку фізичних якостей. Виходячи зі сказаного, проблема вибору обсягу, інтенсивної, спрямованості фізичного навантаження у відповідності з якісними і кількісними змінами, що відбуваються в дитячому організмі, на початковому етапі занять тхеквондо вимагає серйозного аналізу і осмислення. Всупереч загальноприйнятій думці процес зростання не є безперервним і збалансованим.

1.2 Характеристика вікових змін фізичних якостей спортсменів

Різні частини тіла, органи та системи розвиваються нерівномірно. Наприклад, з 12 до 19 років відбувається окостеніння різних гребенів, кісток, суглобових площ з крижами і сідничного бугра. Цей процес закінчується до 20?25 років. У 14?16 років відбувається злиття трьох кісток в одну тазову кістку. Ядро окостеніння великогомілкової кістки з’являється в 12?14 років. Слід зазначити, що на зростання кісток активно впливають доза механічного навантаження і норми реакції організму. Якщо при середніх навантаженнях зберігається нормальне зростання кісток, то при великих і максимальних навантаженнях кістка росте не як зазвичай, а зсередини. Ірраціональна адаптація може призвести до травми. Заняття спортивними єдиноборствами призводять до процесу адаптації м’язових волокон, розвиток яких також має вікові особливості. У шкільні роки відбувається інтенсивний розвиток рухових функцій. З віком зменшується різниця в показниках точності рухів рук і ніг. У дітей 9?10 років ця різниця дорівнює 1,7%, 13?14 років? 0,7%. Латентний період рухової реакції зменшується в 9?10 років особливо інтенсивно, потім сповільнюється до 14?15 років і продовжує зменшуватися до 20?25 років. Також відбувається перебудова вегетативних і соматичних функцій організму. Всі ці зміни, що відбуваються в організмі поряд з фазами біологічного дозрівання на різних вікових етапах, пов’язують з найбільш сприятливими періодами розвитку всіх систем і функцій. Ці періоди називають критичними, чутливими, сенситивними численними дослідженнями встановлено, що критичні періоди у фізичному розвитку дітей та підлітків представляють особливо сприятливі можливості для спрямованого впливу на вдосконалення їх рухових здібностей. Узагальнюючи численні дані, можна відзначити такі особливості сенситивних періодів, які мають значення для занять тхеквондо.

Росто-вагові показники. Найбільший приріст простежується у дітей в роки статевого дозрівання. У хлопчиків період бурхливого дозрівання цих показників триває з 12 до 15 років. До 16 років організм з точки зору кісткового скелету вважається сформованим. При цьому, як вже зазначалося вище, занадто високі навантаження стримують зростання трубчастих кісток.

Сила, природне зростання сили м’язів незначне до 11?12 років. З початком статевого дозрівання (з 12 до 14 років) темпи її зростання помітно збільшуються. Найбільш інтенсивний розвиток сили має місце в 14?17 років.

Швидкість, розвиток швидкості спостерігається з 7 до 20 років. Найбільш інтенсивні темпи природного зростання цієї якості у віці від 9 до 11 років, у момент статевого дозрівання? від 14 до 15 років і пізніше.

Швидкісно-силові якості. Найбільший приріст припадає на вік від 10?12 до 13?14 років. Після цього віку ріст цих якостей триває в основному під впливом цілеспрямованого тренування.

Витривалість, аеробні можливості організму і, зокрема, аеробна потужність, яка характеризується показником максимального споживання кисню, збільшуються з віком. Показники аеробної потужності найбільш інтенсивно збільшуються в період статевого дозрівання (14?15 років) і сповільнюються тільки після 18 років. При цьому відносний показник майже не змінюється у віці від 10 до 17 років.

Анаеробно-гліколітичні можливості мають тенденцію до незначного зростання до 12?13 років і до більш значного зростання після 16 років, тобто в період досягнення біологічної зрілості. У зв’язку з цим діти набагато легше переносять змагання в бігу на 3000 м, ніж на 200?300 м. Креатинфосфатний енергетичний механізм найбільш інтенсивно розвивається по досягненні біологічної зрілості у віці 16?18 років [1, 3, 6, 10].

Гнучкість. Зростання цієї якості інтенсивно збільшується у віці від 6 до 10 років. Максимальний стрибок в його розвитку припадає на 10 років. У наступні роки гнучкість розвивається в основному під впливом спеціального тренування.

Координаційні здібності розвиваються найбільш інтенсивно з 9?10 до 11?12 років. Сенситивні періоди у пов’язані з настанням біологічної зрілості, з урахуванням цих особливостей слід визначати переважну спрямованість тренувального процесу, які по роках дітей мають значні індивідуальні коливання.

РОЗДІЛ ІІ. ПЕРЕДСТАРТОВИЙ СТАН І ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ РОЗМИНКИ У ТХЕКВОНДО

Ще до початку виконання м’язової роботи, в процесі її очікування, відбувається цілий ряд змін в різних функціях організму. Значення цих змін полягає в підготовці організму до успішного виконання. Майбутньої діяльності.

2.1 Особливості передстартового стану

Передстартова зміна функцій відбувається в певний період? за кілька хвилин, годин або навіть днів (якщо мова йде про відповідальне змагання) до початку м’язової роботи. Іноді виділяють окремо стартовий стан, характерне для останніх хвилин перед стартом (початком роботи), під час якого функціональні зміни особливо значні. Вони переходять безпосередньо у фазу швидкої зміни функції на початку роботи (період впрацьовування) [5, 7, 13, 18].

У передстартовому стані відбуваються самі різні перебудови в різних функціональних системах організму. Більшість цих перебудов схоже з тими, які відбуваються під час самої роботи: частішає і поглиблюється дихання, посилюється газообмін (споживання О2), частішають і посилюються скорочення серця (зростає серцевий викид), підвищується артеріальний тиск (АТ), збільшується концентрація молочної кислоти в м’язах і крові, підвищується температура тіла і т.д. Таким чином, організм як би переходить на деякий «робочий рівень» ще до початку діяльності, і це зазвичай сприяє успішному виконанню роботи.

За своєю природою передстартові зміни функцій є умовно-рефлекторними нервовими і гормональними реакціями. Умовно-рефлекторними подразниками в даному випадку служать місце, час майбутньої діяльності, а також другосигнальні, мовні подразники. Найважливішу роль при цьому відіграють емоційні реакції. Тому найбільш різкі зміни у функціональному стані організму спостерігаються перед спортивними змаганнями. Причому ступінь і характер передстартових змін часто знаходяться у прямому зв’язку із значущістю даного змагання для спортсмена.

У спринтерів, гірськолижників ЧСС на старті може досягати 160 уд/хв. Це пов’язано з посиленням діяльності симпатоадреналової системи, яка активується лімбічною системою головного мозку (гіпоталамусом, лімбічної часток кори). Активність цих систем збільшується ще до початку роботи, про що свідчить, зокрема, підвищення концентрації норадреналіну та адреналіну. Під впливом катехоламінів та інших гормонів прискорюються процеси розщеплення глікогену в печінці, жирів в жировому депо, так що ще до початку роботи в крові підвищується вміст енергетичних субстратів глюкози, вільних жирних кислот. Посилення симпатичної активності через холінергічні волокна, інтенсифікуючи гліколіз в скелетних м’язах, викликає розширення їх кровоносних судин.

Рівень і характер передстартових зрушень часто відповідає особливостям тих функціональних змін, які відбуваються під час виконання самої вправи. Наприклад, ЧСС перед стартом в середньому тим вище, чим коротше дистанція майбутнього бігу. В очікуванні бігу на середні дистанції систолічний об'єм збільшується відносно більше, ніж перед спринтерським бігом. Таким чином, передстартові зміни фізіологічних функцій досить специфічні, хоча кількісно виражені, звичайно, значно слабкіше відбуваються під час роботи.

Особливості передстартового стану багато в чому можуть визначати спортивну працездатність. Не у всіх випадках передстартові зміни роблять позитивний вплив на спортивний результат. У цьому зв’язку виділяють три форми передстартового стану: стан готовності? прояв помірного емоційного збудження, яке сприяє підвищенню спортивного результату; стан так званої стартовою лихоманки? різко виражене збудження, під впливом якого можливе як підвищення, так і зниження спортивної працездатності; занадто сильне і тривале передстартове збудження, яке в ряді випадків змінюється пригніченням і депресією? стартовою апатією, що веде до зниження спортивного результату.

2.2 Розминка у тхеквондо

Під розминкою розуміється виконання вправ, яке передує виступу на змаганні або основної частини тренувального заняття. Розминка сприяє оптимізації, передстартового стану, забезпечує прискорення процесів в організмі, підвищує працездатність. Механізми позитивного впливу розминки на подальшу змагальну або тренувальну діяльність різноманітні.

1. Розминка підвищує збудливість сенсорних і моторних нервових центрів кори великих півкуль, вегетативних нервових центрів, посилює діяльність залоз внутрішньої секреції, завдяки чому створюються умови для прискорення процесів оптимальної регуляції функцій під час виконання наступних вправ.

2. Розминка підсилює діяльність усіх ланок кисень-транспортної системи (дихання та кровообігу): підвищуються швидкість дифузії О2 з альвеол в кров, ЧСС і серцевий викид, артеріальний тиск, венозне повернення, розширюються капілярні мережі в легенях, серці, скелетних м’язах. Все це призводить до посилення постачання тканин киснем і відповідно до зменшення кисневого дефіциту в період впрацьовування, запобігає настання стану «мертвої точки» або прискорює настання «другого дихання».

3. Розминка підсилює шкірний кровообіг і знижує поріг початку потовиділення, тому вона робить позитивний вплив на терморегуляцію, полегшуючи тепловіддачу і запобігаючи надмірне перегрівання тіла під час виконання наступних вправ.

4. Багато що з позитивних ефектів розминки пов’язані з підвищенням температури тіла, і особливо робочих м’язів. Тому розминку часто називають розігріванням. Воно сприяє зниженню в’язкості м’язів, підвищенню швидкості їх скорочення і розслаблення. В результаті розминки швидкість скорочення м’язів ссавців збільшується приблизно на 20% при підвищенні температури тіла на 2°. При цьому збільшується швидкість проведення імпульсів по нервових волокнах, знижується в’язкість крові. Крім того, збільшується швидкість метаболічних процесів (насамперед у м’язах) завдяки підвищенню активності ферментів, що визначають швидкість протікання біохімічних реакцій (зі збільшенням температури на 1° швидкість метаболізму клітин збільшується приблизно на 13%). Підвищення температури крові викликає зрушення кривої дисоціації оксигемоглобіну вправо (ефект Бора), що полегшує постачання м’язів киснем. Разом з тим ефекти розминки не можуть бути пояснені тільки підвищенням температури тіла, так як пасивне розігрівання (за допомогою масажу, опромінення інфрачервоними променями, ультразвуку, діатермії, сауни, гарячих компресів) не дає такого ж підвищення працездатності, як активна розминка. Найважливіший результат активної розминки? регуляція та узгодження функцій дихання, кровообігу і рухового апарату в умовах максимальної м’язової діяльності. У цьому зв’язку слід розрізняти загальну і спеціальну розминку.

Загальна розминка може складатися з самих різних вправ, мета яких? сприяти підвищенню температури тіла, збудливості ЦНС, посилення функцій киснево-транспортної системи, обміну речовин у м’язах і інших органах і тканинах тіла. Спеціальна розминка за своїм характером повинна бути якомога ближче до майбутньої діяльності. У роботі повинні брати участь ті ж системи і органи тіла, що і при виконанні основної (змагального) вправи. У цю частину розминки слід включати складні в координаційному відношенні вправи, що забезпечують необхідне налаштування ЦНС. Тривалість та інтенсивність розминки і інтервал між розминкою і основною діяльністю визначаються низкою обставин: характером майбутнього вправи, зовнішніми умовами (температурою і вологістю повітря тощо), індивідуальними особливостями і емоційним станом спортсмена. Оптимальна перерва повинна складати не більше 15 хв, протягом яких ще зберігаються слідові процеси від розминки. Показано, наприклад, що після 45 хв перерви тривалий ефект розминки втрачається, температура м’язів повертається до вихідного, предрозминочного, рівню. Роль розминки в різних видах спорту і при різних зовнішніх умовах неоднакова. Особливо помітно позитивний вплив розминки перед швидкісно-силовими вправами щодо невеликої тривалості. Розминка не надає скільки достовірного позитивного впливу на м’язову силу, але покращує результати у швидкісно-силових, складно-координаційних вправах [12, 14, 16, 20].

РОЗДІЛ ІІІ. ЗАСОБИ РОЗВИТКУ ФІЗИЧНИХ ЯКОСТЕЙ ЮНИХ ТХЕКВОНДИСТІВ

3.1 Специфіка підготовки спортсменів

Фізична підготовленість тхеквондистів у міру зростання їх кваліфікації і тренованості повинна ставати все більш спеціалізованою, щоб, з одного боку, сприяючи найбільш повному вихованню спеціальних фізичних якостей і навичок, а з іншого? доповнюючи спеціальне тренування, забезпечувати вирівнювання всіх сторін у підготовці та розвитку спортсмена.

Рівень фізичної підготовленості юних тхеквондистів змінюється у міру зростання його спортивної майстерності, тому виховання фізичних якостей спортсмена треба проводити відповідно до вимог специфіки виду спорту. Нижче будуть розглядатися питання вдосконалення функціональних якостей в контексті завдань тхеквондо як виду спорту з високими навантаженнями на сенсомоторний апарат. Тому, розвиток фізичних якостей повинно бути спрямоване саме на забезпечення рухових дій, характерних для тхеквондо. Тим не менш методи їх розвитку мають свою специфіку, і тому терміни, що стосуються принципів і методів вдосконалення фізичних якостей, будуть повторюватися. Умови і характер зусиль в процесі поєдинку занадто різноманітні, щоб можна було говорити про єдині прояви сили в тхеквондо. Динамічна сила тхеквондистів виявляється в русі, тобто в так званому динамічному режимі. Це, наприклад, сила, що розвивається в ударах, захистах, пересуваннях і т.д.

За характером зусиль динамічна сила в тхеквондо підрозділяється на вибухову, швидку і повільну. Під вибуховою силою розуміється прояв сили з максимальним прискоренням. Така сила, наприклад, розвивається в акцентованих ударах тхеквондистів. Швидка сила проявляється в рухах, в яких переважну роль відіграє швидкість переміщення, і їй притаманні відносно невеликі інертні опори. Повільна сила проявляється при порівняно повільних рухах, здійснюваних практично без прискорення. Типовим випадком прояву повільної сили в тхеквондо є безпосереднє силове подолання опору супротивника в ближньому бою в момент захоплень, тримання і т.д. Різні режими роботи і манери ведення бою спортсменів вимагають різного прояву сили, особливо при виконанні ними ударних дій.

Так, тхеквондисту який веде бій у темповій манері необхідна сила, яка дозволяє йому завдавати серії порівняно несильних ударів що швидко змінюються, долаючи свої інерційні зусилля і опір противника. Такий тхеквондист прагне після виконання кожного удару якнайшвидше нанести наступний. Значить, йому не треба наносити сильні акцентовані удари, так як в цьому випадку він неминуче буде «застоюватися» і у нього будуть менш сприятливі умови для безперервного придушення суперника.

Тхеквондист який веде бій подібний до гри у «ладки «, приймає захисне положення до і після нанесення удару, і тому в нього зменшується можливість проведення максимально сильного удару. Ефекту в ударних діях він досягає за рахунок швидких і точних ударів з розвитком «вибухового» імпульсу на початку удару. Так як характер проявів сили в тхеквондо різний (вибухова, швидка, повільна сила), в практичній діяльності тренеру необхідно використовувати відповідні засоби і методи для виховання кожного виду сили, приділяючи основну увагу тим з них, які відповідають стилю конкретного бійця. Крім того, треба пам’ятати, що величина прояву сили залежить від рівня тренованості спортсмена? в стані високої тренованості збільшується кількість втягуючихся в роботу м’язових волокон і поліпшується синхронізація роботи м’язів [22, 26, 29].

3.2 Розвиток силових якостей

Розвиток силових якостей юних тхеквондистів повинен йти за двома напрямками:

1. Використання загально-розвиваючих силових вправ на гімнастичних снарядах і без них, вправ з обтяженнями, в опорі з партнером і т.д.

2. Виховання сили засобами спеціально-підготовчих і спеціальних вправ. Спеціально-підготовчі вправи повинні підбиратися так, щоб зберігалися характер нервово-м'язових зусиль і структурна подібність зі спеціальними вправами юних тхеквондистів. До їх числа відносяться вправи в безпосередньому подоланні опору супротивника у вигляді відштовхування (боротьба «пуш-пуш»), елементи силового утримання суперника, боротьби і т. п.; подолання інерції власного тіла при захистах і при переході від захистів до ударів і навпаки; виховання сили удару на мішках, лапах, в парі з противником і т.д.

Для виховання здатності основних м’язів бійця швидко (миттєво) розвивати зусилля аж до максимальних, швидко переключатися і багаторазово змінювати зусилля від мінімальних до максимальних і навпаки, багаторазово виробляти так званий «м'язовий вибух» з наступним миттєвим розслабленням м’язів можуть бути використані вправи з гантелями, еспандера, вправи зі штангою і ін. Розрізняють два методи виховання сили тхеквондистів: аналітичний та цілісний.

Аналітичний метод вправ дозволяє вибірково виховувати силу окремих м’язових груп, несучих основне навантаження. Вправи в аналітичному методі виконуються в умовах адекватних режимів силових напружень для цих груп. Наприклад, ефективним засобом виховання сили м’язів-розгиначів рук, несучих основне навантаження при ударах, є швидкісно-силові вправи з обтяженнями різної ваги (гантелями, металевими палицями, набивними м’ячами тощо), гімнастичні вправи в швидкому віджиманні в упорі, вправи на розтягування механічних і гумових амортизаторів, вправи ривкового і відштовхуючого характеру зі штангою, силовими блоками і т. п. Для кожного виду спорту характерний свій рівень розвитку сили, залежний від специфіки спорту та умов проявів сили. Так, максимальна сила розгиначів і згиначів передпліччя у тхеквондистів знаходиться на досить високому рівні, в той час як максимальна сила м’язів спини відстає за показниками від інших видів спорту [15, 21, 23].

Цілісний метод є основним у вихованні спеціальної сили юних тхеквондистів. Він характеризується одночасним вдосконаленням як силових можливостей бійця, так і його спеціальних навичок. До числа вправ, спрямованих на вдосконалення спеціальної сили тхеквондистів цілісним методом в рамках освоєної навички, відносяться спеціально-підготовчі і спеціальні вправи з обтяженнями (свинцевими обважнювачами, гантелями полегшеної ваги та ін.): бій з тінню, вправи на мішках, лапах і інших снарядах, ускладнене виконання імітаційних вправ у воді і т.п. Крім того, вихованню сили цілісним методом сприяють цілеспрямовані спеціально-підготовчі і спеціальні вправи без обтяження з партнером, вправи на лапах і інших снарядах, які допомагають виробляти вибухову і швидку силу, а також комплекс вправ в боротьбі з противником в умовах ближнього бою, який використовується для виховання повільної сили. Найбільш ефективним засобом розвитку у юних тхеквондистів вибухової та швидкої сили як цілісним, так і аналітичним методом є вправи з оптимальними обтяженнями, які повинні виконуватися з максимально можливим прискоренням [5, 8, 17, 19]. Тренер повинен підбирати величину обтяження, враховуючи вагову категорію спортсмена і рівень його підготовленості.

При вихованні сили за допомогою вправ з обтяженнями тхеквондистів слід повторювати завдання до тих пір, поки швидкість руху не стане помітно падати, не порушиться структура руху і не притупиться м’язове відчуття в управлінні цим рухом. Після цього тхеквондистам необхідно проробити вправи на розслаблення і активне розтягування м’язів які брали участь у попередньому русі. Потім багаторазово повторити ті ж рухи з максимальною швидкістю і структурною точністю, характерною для спеціального руху, використовуючи ефект силової післядії. Щоб запобігти адаптаційні наслідки, які можуть настати після тривалого виконання тхеквондистів одних і тих же вправ, тренеру необхідно періодично змінювати комплекси:

1. Попереднє застосування обтяжень у рухах, подібних за координаційною структурою із ударами тхеквондистів, створює умови для відтворення наступних ударів в більш короткі проміжки часу.

2. Використання обтяжень в процесі тренування з метою вдосконалення швидкості одиночних ударів, робить позитивний вплив на швидкість серійних ударів.

3. При розвитку швидкості спеціальних рухів тхеквондистів вправи з обтяженнями повинні виконуватися серіями з 4?5 вправ кожна, після якої необхідно проробити таку ж кількість вправ, але без обтяження.

4. Вправи, як з обтяженням, так і без нього, повинні виконуватися максимально швидко.

5. Найдоцільніше застосовувати вправи з обтяженнями на початку тренувального заняття.

6. Необхідно звертати особливу увагу на попереднє розслаблення працюючих м’язів, миттєвий «вибуховий» початок руху і максимальне розслаблення м’язів після завершення руху.

7. Для розвитку швидкості ударів у тхеквондистів юнаків найбільш доцільно використовувати вправи з важкими обтяженнями (обважнювачі, гантелі), що надають позитивний вплив на збільшення швидкості («вибухової») початкової і швидкості основної частини ударного руху, в поєднанні з легкими (гантелі, обважнювачі 1,5?2 кг), сприяють збільшенню різкості завершення ударів. Тхеквондистам старших розрядів треба застосовувати важкі обтяження вагою 10 кг в поєднанні з легкими 2?4 кг. Фактично за допомогою цих засобів у тхеквондистів формується «швидка» сила, а не швидкість. Слід пам’ятати, що після вправ з обтяженнями необхідно проводити кілька ударних і захисних дій на максимальну швидкість (особливо з поверненням у вихідне положення після удару). Не слід використовувати гуму і пружинні амортизатори з метою розвитку швидкісної сили тхеквондистів, оскільки при організації реального удару узгодження включення м’язів повинне бути розраховане на збільшення швидкості стопи і кулака (як кінцевої ланки ланцюга). Гума або пружина сприяє формуванню неправильного узгодження м’язового зусилля, розрахованого на збільшення сили в кінці руху, і, відповідно, до зменшення швидкості ударної частини. Прикладаючи зусилля в горизонтальному напрямку при проведенні удару, атакуючий спочатку повинен подолати інерцію спокою ударної стопи або кулака. При цьому спочатку швидкість руху стопи або кулака буде порівняно низькою. У міру додатка зусилля стопа (кулак) з певним прискоренням просувається до мети. При продовженні зусиль інерція спокою стопи (кулака) зменшується і перетворюється в інерцію руху. Тепер до стопи (кулаку) треба прикладати зусилля, щоб її зупинити [24, 27].

При використанні гумових жгутів (пружинних амортизаторів) відбувається зовсім інше, неусвідомлена взаємодія. Спочатку, при малому опорі гуми, атакуючий прикладає незначне зусилля при великій швидкості руху. У міру розтягування гуми її опір збільшується, а швидкість руху стопи (кулака) зменшується. Тому, для розвитку швидкісної сили протипоказане використання амортизуючих противаг. Оскільки ефективність дій в тхеквондо в основному залежить від швидкісних якостей, прояву яких передує адекватна переробка образно-рухової інформації, спеціальна фізична підготовка бійця переважно полягає в удосконаленні саме цієї якості? швидкості і якості роботи сенсомоторних функцій по сприйняттю і переробці образно-рухової інформації та ефективної реалізації прийнятого рішення. Швидкісні якості властиві тієї специфічної діяльності, в якій вони виявляються.

Поняття «гарна реакція» має різне значення в залежності від того, до спортсменів яких спеціальностей воно відноситься. Тому якщо говорити про швидкість бійця, то в ідеалі він має найменший час реакції, швидко може здійснити удар в зручний момент, або захист у відповідь на несподіваний удар.

3.3 Методи виховання швидкісних здібностей у юних тхеквондистів

Уміння своєчасно реагувати на появу сприятливих ситуацій, на активні атакуючі або контратакуючи дії супротивника є відомою трудністю, подолання якої нерозривно пов’язане з формуванням вищої спортивної майстерності в тхеквондо. Слід вказати на три основні види реакції, що зустрічаються в тхеквондо: проста реакція, реакція слідкування, реакція вибору.

Проста реакція проявляється в тхеквондо в тих випадках, коли боєць реагує на початок прийому, а також на початок захисних або контратакуючих дій, не визначаючи їх конкретної спрямованості. Значення простої реакції в тхеквондо виключно важливо, оскільки з її допомогою боєць отримує перші відомості про поведінку супротивника. Організація захисних і контратакуючи дії в значній мірі здійснюється за допомогою простої реакції. Час простої реакції у тхеквондистів середньої кваліфікації становить 220?260 м/с. Для виховання простої реакції корисно виконувати заздалегідь заготовлену дію на заздалегідь обумовлений сигнал (по свистку прийняти певну позу, почати удар, змінити позу, зупинитися, змінити напрямок руху, здійснити певний маневр ногами, тулубом, руками). При цьому спортсмени не повинні передбачати момент подачі команди.

Реакція вибору (латентний період реакції) проявляється в тхеквондо в тих випадках, коли боєць з двох або більше варіантів сигналу визначає той, який відповідає заготовленому їм дії, або коли боєць з двох заготовлених ним дій застосовує тільки одне рішення? відповідно з подачею певного сигналу. Час реакції вибору у тхеквондистів середньої кваліфікації становить 280?320 м/с. Реакція вибору найкраще розвивається в умовах навчального бою, коли партнерові, наприклад, дається завдання загрожувати двома різними ударами у взаємодії з маневром, а боєць повинен вибрати найбільш небезпечне діяння і відбити його. Реакція вибору може відпрацьовуватися на спеціальних тренажерах. Але цьому має передувати робота по вивченню логіки вибору аж до використання алгоритмів оптимальних дій у відповідь на виникнення різних ситуацій (на перших порах типових).

Реакція стеження проявляється в тхеквондо в тих випадках, коли боєць починає свою дію після того, як супротивник що знаходиться в русі досягне певного становища. Час реакції стеження може бути позитивним, якщо боєць починає свою дію до настання потрібного моменту, і негативним, якщо він діє із запізненням. Отже, воно може бути і нульовим. Реакція стеження, необхідна в тхеквондо, краще всього відпрацьовується в парі з партнером. Незначного поліпшення окремих видів реакції можна досягти шляхом спеціального тренування. Але це не може мати суттєвого впливу на результативність в тхеквондо. Дуже важливо, щоб боєць оволодів усіма формами прояву готовності діяти. Спортивна цінність дій бійця визначається не тільки за принципом «чим швидше, тим краще»? набагато цінніше своєчасність застосування потрібного прийому. У цьому виявляється специфічна форма швидкості, необхідна тхеквондистам. Тому розвиток швидкості юних тхеквондистів, перш за все має на увазі широкий комплекс навчальних тренувань, які виховують готовність спортсмена до різних дій. Така готовність дозволяє йому виконувати атакуючі прийоми так, щоб супротивник не встигав прийняти потрібний захист, і здійснювати ефективний та активний захист у відповідь на атаку супротивника. Готовність до дії в значній мірі визначається часом різних реакцій тхеквондистів, які проявляються при безперервному стеженні за діями супротивника. Тому, в тхеквондо окремі види реакцій в чистому вигляді проявляються досить рідко.

Виховання швидкості одиночного руху. Однією з форм прояву швидкості є швидкість виконання окремого руху. Щоб збільшити швидкість рухів, необхідно використовувати найбільш раціональну техніку, розвинути до потрібного рівня відповідні групи м’язів і багаторазовими повтореннями домогтися найкращої координації у виконанні руху. Для розвитку швидкості необхідні також достатня еластичність м’язів і рухливість в суглобах. Важливо, щоб боєць вмів вчасно розслабляти м’язи: закріпачені м’язи не сприяють прояву швидкісних якостей. Метод ускладнення умов. З метою виховання швидкості застосовують ускладнені умови, максимально наближені до змагальних або більш важкі (наприклад, виконання вправ з партнером більш високої кваліфікації, але меншої вагової категорії). З цією ж метою для розвитку необхідних груп м’язів застосовують обтяження у вправах, що відтворюють точну структуру необхідного руху, виконуваного з певною швидкістю [18, 21, 28, 30]. Проте, не слід захоплюватися цими вправами, оскільки в гонитві за збільшенням силового ефекту може утворитися стереотип меншої швидкості включення м’язів і швидкісний удар зникне.

Успіх у вдосконаленні техніки і тактики тхеквондистів цілком залежить від рівня розвитку його спеціалізованих сприйнять? почуття дистанції, орієнтування на даянг, почуття положення тіла і свободи рухів, почуття удару, почуття часу, уваги, мислення, швидкості реакції. Ці якості формуються в ході тренування під впливом спеціальних педагогічних впливів тренера. У методиці навчально-тренувального процесу склалися певні принципи розвитку спеціалізованих якостей юних тхеквондистів.

Основний принцип розвитку спеціалізованих сприйнять? систематична диференціювання відповідних відчуттів, вироблення уміння керувати дистанцією до партнера, положенням тіла, ступенем м’язового напруження і розслаблення і свідомо контролювати все це. Для того щоб удосконалювати рівень спеціалізованих сприйнять, на заняттях спортсмен повинен постійно варіювати різні параметри рухів? час їх виконання, швидкість, різкість та ін., намагаючись оцінювати ці властивості рухів, положення тіла і його частин, прагнути якнайшвидше навчитися усвідомлювати відчуття, які виникають при «полярних» рухах (дуже різких або дуже повільних, дуже напружених або розслаблених і т.д.), при поступовій зміні властивостей руху або положень тіла та його частин. Для кращого контролю за рухами і положеннями тіла виключають або обмежують зір, використовують різні засоби термінової інформації. Тхеквондист повинен зрозуміти сутність кожного спеціалізованого сприйняття, яке він хоче розвинути, і вправлятися в зоровому і кінестетичному поданні про положення тіла, його частин, вивчати найважливіші властивості руху. Розвиток спеціалізованих сприйнять вимагає щоденної ретельної, кропіткої роботи перед дзеркалом, в «бою з тінню», у вправах на снарядах, з партнером. Використовуються різні допоміжні засоби для розвитку сприймань (м'ячі, камені, еспандери, надувні камери, стійки та ін.), а також прилади, що дозволяють отримати термінову інформацію про особливості виконуваних рухів (вимірники? для фіксації дистанції, хронометри? часу, гоніометри? положення частин тіла, динамометри? ударних імпульсів та ін.). Для розвитку швидкості реакції використовуються спеціальні завдання на реагування в процесі виконання загально-підготовчого, спеціально-підготовчих і бойових вправ.

Тренер, який бажає розвинути швидкість реакції у спортсменів, повинен:

1. Виробляти в них установку на максимально швидке і точне реагування (миттєво реагувати на пропоновані різні подразнення? сигнали, покази, удари, відкриття та ін.)

2. Створювати під час виконання вправ раптово мінливі умови, на які тхеквондисти повинні миттєво реагувати максимально швидкою дією.

3. Долати у тхеквондистів напруженість і скутість руху, які викликані або їх неправильною координацією, або емоційним станом спортсменів (страхом перед супротивником, побоюванням отримати удар, зайвим запалом).

4. Вчити підопічних контролювати свої реакції за часом і управляти їх швидкістю; створювати у спортсменів чітке уявлення про тривалість реакції, застосовуючи в тренуванні спеціальні вимірювачі часу.

Для розвитку швидкості реакції дуже важливо, щоб тхеквондисти ясно представляли сутність процесу реакції. Зазвичай спортсмени, виконуючи миттєві дії за типом реакції, не вміють розчленувати ці дії через їх швидкості на елементи, не уявляють, з чого складається структура реакції, не можуть виділити у свідомості момент «відповіді».

Принципи розвитку швидкості реакції особливо успішно можуть бути реалізовані в підготовчій частині занять, так як увага і нервово-м'язовий апарат спортсмена ще не стомлені значними навантаженнями, швидкість реакції після середньої по інтенсивності розминки має оптимальне значення. Для розвитку швидкості реакції підготовчу частину заняття доцільно починати з загально-підготовчих і спеціально-підготовчих вправ. У них застосовується система команд і сигналів, на які тхеквондисти повинні реагувати з якомога більшою швидкістю, миттєво виконуючи відповідні дії і рухи. Зазвичай спочатку для розвитку швидкості реакції пропонуються загально-підготовчі вправи в пересуванні, а потім імітаційні в пересуванні по залу і на місці. Вправи треба виконувати після відповідного розігрівання м’язів за допомогою вправ на гнучкість і розтягування, так як швидкі, різкі, відповідні рухи можуть викликати пошкодження в не розігрітих м’язах. При вправах на снарядах необхідно давати різні сигнали, на які тхеквондист повинен негайно реагувати всілякими ударно-захисними діями. Застосовуючи вправи з лапами, тренер по домовленості з тхеквондистами ставить їх у певні положення, сигналом для ударів або серій ударів, імітує лапами удари, на які спортсмен зобов’язаний реагувати захистами (або захистами з контрударами). Корисно застосовувати вправи, в яких тхеквондист спочатку наносить по лапах якусь серію ударів, а потім по сигналу викладача перериває її і застосовує захист або різко змінює дистанцію і знову продовжує завдавати ударів [25, 28, 30].

Особливо ефективна для розвитку швидкості реакції система спеціально-підготовчих вправ без жилетів і в жилетах, виконувана в основній частині заняття. Спочатку спортсмени виконують задані спеціально-підготовчі вправи без жилетів в шеренгах, реагуючи на сигнали (удари, захисту) тренера, а потім повторюють їх з противником на подовженій дистанції. Після цього в спеціально-підготовчих вправах в жилетах з партнером на бойових дистанціях тхеквондисти реагують зумовленими діями на положення жилета супротивника, по якому наносяться удари.

Вправи для розвитку швидкості реакції не повинні займати багато часу. Як тільки стає помітно, що спортсмен починає гірше сприймати завдання, треба переходити до інших вправ, щоб потім повернутися до вправ на швидкість реакції. Таке чергування дасть більший ефект, ніж безперервне виконання вправи для розвитку швидкості реакції. Для того щоб вправи в умовному бою сприяли розвитку швидкості реакції, необхідно дотримуватися кілька умов: тхеквондист повинен намагатися передбачати дії або положення партнера, на які треба реагувати, і прагнути майже одночасно фіксувати ці дії в момент власного руху, виділяючи в свідомості прихований період реакції; в заключний період реакції боєць повинен прагнути дуже чітко виконати удар або захист і знову прийняти вихідне положення (не розтягуючи в часі своїх подальших дій); він повинен суворо дотримуватися системи ускладнення своїх дій і дій у супротивника. Наприклад, у першій половині раунду одному спортсмену пропонується наносити бічний удар ближньої ногою без фінта; партнер, для якого ця вправа є «формуюча» швидкість реакції, робить крок назад (проста реакція); у другій половині раунду супротивник робить фінт або завдає удару без фінта, робить фінт і завдає удару. Тхеквондистів повинен розрізняти фінт і дійсний удар, або утриматися від захисту, або захищатися (елементарна реакція з вибором). У першій половині другого раунду противник завдає удару чи далекої, або ближньою; захищається від удару кроком назад, від удару далекої? стрибком назад (відповідна реакція ускладнюється). Після цього супротивник застосовує фінти, і реакція спортсмена ускладнюється ще більше. Потім йому можна запропонувати ускладнити структуру своєї реакції? дати більший вибір захистів, зв’язати захист з контрударом; можна запропонувати бійцям виконувати завдання на різних дистанціях і чергувати їх. Такі вправи повинні тривати менше раунду (половину раунду, одну хвилину). При виконанні завдань партнерам категорично забороняється наносити різкі акцентовані удари; всі рухи спортсмени повинні виконувати гранично розслаблено, легко і швидко.

Для розвитку швидкості реакції нерідко застосовується вправа, в якому один спортсмен наносить легкі швидкі удари лівою і правою ногою в голову, а інший захищається, застосовуючи догляди, ухили, відхилив, бічні кроки і т.п. Тактичне мислення формується в процесі умовних і вільних боїв. Спортсмени повинні спостерігати за діями супротивника і правильно реагувати на них, приймаючи миттєве рішення, вибирати правильну контр дію, боротися за здійснення своїх рішень, долати труднощі, що виникають в ході бою, а в разі необхідності і змінювати прийняте рішення. Тхеквондистам дають завдання з розвідки дій супротивників для вивчення сильних і слабких сторін їх техніки і тактики, фізичної підготовленості, манери бою і т.п. При цьому спортсмен не тільки спостерігає, як діє суперник, але і миттєво вирішує, які контр дії слід застосовувати, і намагається їх негайно виконати. Потім тхеквондистам пропонують вести бій з супротивником іншої манери, наприклад, з безперервно атакуючим, або віддають перевагу вести бій легкими одиночними ударами, з тхеквондистом що володіє сильним ударом, і ін. Спортсмен повинен вирішувати спеціальні завдання в залежності від манери бою супротивника.

Після закінчення умовних і вільних боїв, а іноді і в ході їх, тхеквондисти повинні розповідати тренеру, що вдалося їм з’ясувати в ході бою, чим викликані їх дії в бою, які наміри мали спортсмени, що завадило виконати запрограмовані дії і т.д. Вони повинні в деталях розбирати кожен умовний і вільний бій, причому тренер зобов’язаний аналізувати разом з ними їх психічні відчуття, визначати, наскільки правильно і швидко його підопічні сприймали бойову обстановку і реагували на неї, наскільки уважними і спостережливими були, які труднощі перешкодили виконати завдання, як проявлялися в процесі боїв вольові якості спортсменів і т.д.

Велике значення в тхеквондо має здатність бійця точно потрапляти в мішень (намічену точку для удару) при власному пересуванні щодо неї. Ця здатність забезпечує підвищення результативності удару (попадання без відповідної захисної реакції супротивника), оскільки власне пересування спортсмена щодо супротивника відволікає його і робить сам удар несподіваним і непередбачуваним за напрямком. Для досягнення здатності коректувати точність удару при власному пересуванні використовують такі вправи, як темповий перехід від одного снаряда до іншого з ударами по намальованим на них мішенях. Для придбання цієї якості є великий набір спеціальних снарядів, робота з якими дозволяє придбати навик відстеження мішені. Проте, тхеквондо характеризується ситуативністю з найвищим ступенем невизначеності майбутніх подій. Тому в підготовці юних тхеквондистів особливе місце займає використання лап, коли спортсмен змушений адаптувати свої дії не по своїй волі, а у відповідь на дії супротивника. У тхеквондо традиційно практикується індивідуальна робота тренера з використанням лап. Тренер у відповідності із загальним переліком можливих в бою ситуацій виставляє перед тхеквондистом лапу для нанесення по ній відповідного удару. Крім цього, він може лапою імітувати відповідь або зустрічний удар супротивника.

Частота вирішуваних завдань свідчить про ступінь сенсомоторної навченості тхеквондистів. Дуже часто тренери використовують лапи в якості цільового настрою на майбутній бій і зняття передстартової лихоманки. У зв’язку з цим тренер вже на навчально-тренувальних етапах повинен поставити на потік роботу з використанням лап в кожній парі. Завдяки цьому буде прогресувати і плануюче мислення, того що ставить лапи, а також реакція передбачення тхеквондиста який відпрацьовує удари. У цьому випадку робота з використанням лап може виявитися найрезультативнішим засобом сенсомоторної підготовки тхеквондистів при максимально щадному режимі тренувальної діяльності.

тхеквондист спортсмен швидкісний здібність

3.4 Засоби розвитку витривалості у юних тхеквондистів

Проявляється в обраних видах спорту і формується на базі загальної витривалості. Проте, слід пам’ятати, що основою стійкості до стомлення в єдиноборствах є високий ступінь навченості техніці і тактиці. Таким чином, спеціальна витривалість в тхеквондо повинна представлятися як швидкісна витривалість. Згідно з дослідженнями стомлення починається з кори головного мозку. Звідси: чим складніше рухи в спорті, чим швидше змінюються ситуації, чим більше може бути незнайомих ситуацій в поєдинку, тим швидше втомлюється мозок. Тому, доведення тхеквондистів до здатності вирішувати в найкоротший термін всі можливі завдання в поєдинку забезпечують і тривалу здатність виконувати таку роботу. Проте не знімається питання і про підвищення якості та вегетативної складової витривалості.

Індивідуальна особливість спортивної підготовленості тхеквондистів характеризується наявністю «коронних» прийомів техніки, тактики і витривалості при виконанні окремих дій в тхеквондо. Боєць, що володіє витривалістю до фізичних напружень, може тривалий час зберігати темп бою, його швидкісно-силову складову, зберігати бойову позицію, активно і доцільно пересуватися по рингу. Боєць, що володіє швидкісною витривалістю, може тривалий час тримати супротивника в стані захисту, нав’язувати йому ситуації і взагалі вести бій у високому темпі.

Підготовка тхеквондистів до змагань поєднується з розвитком спеціальної витривалості. Дійсно, на рівні вищої спортивної майстерності при наявності достатньої технічної та тактичної підготовленості одним з головних завдань тренування є підвищення працездатності юних тхеквондистів. Працездатність спортсменів забезпечується за допомогою збільшення кількості та підвищення якості тренувальних занять, на яких створюється певне навантаження.

У практиці тхеквондо для виховання витривалості використовуються загальноприйняті методи виховання фізичних якостей, такі, як рівномірний, перемінний, повторний, інтервальний, змагальний, ігровий та круговий.

Змінний метод застосовують для виховання загальної і спеціальної витривалості. Цей метод тренування характеризується безперервною роботою, що виконується зі змінною інтенсивністю при максимальному пульсі 180 уд/хв. Змінний метод тренування є більш специфічним для самого процесу бою тхеквондистів. Він надає різносторонню дію на спортсменів, оскільки змушує їх виконувати частину роботи в анаеробних умовах м’язової діяльності і впливає на формування здібностей різко збільшувати інтенсивність виконуваної роботи. Як вправа застосовуються біг з періодичною зміною швидкості, спортивні ігри, бої із завданням вживати спурти в певні періоди бою. Змінний метод використовується в кінці підготовчого періоду як засіб виховання загальної витривалості, а в змагальному періоді? як засіб виховання спеціальної витривалості. Повторний метод застосовують з метою підготовки спортсменів до виконання тренувального навантаження певного обсягу й інтенсивності. Він характеризується повторенням однакових вправ з інтервалами відпочинку, достатніми для відновлення працездатності. У підготовчому періоді спочатку застосовують окремі двохвилинні і трихвилинні відрізки бою, потім їх об'єднують. Повторення навантажень, одержуваних від проведення повних боїв, в підсумку ще більш підвищує працездатність спортсменів.

Інтервальний метод застосовують з метою спрямованого підвищення спеціальної витривалості спортсменів. Так само як і повторний метод, він характеризується повторенням однакових вправ, але з певними інтервалами відпочинку. Вправа в таких випадках надає тренувальний вплив на спортсменів. Спортсменам, які ще не готові ефективно проводити всі раунди бою, рекомендується застосовувати більш короткі відрізки раундів, які у міру зростання тренованості подовжують до «норми» і, може бути, продовжують непомітно для бійців. Якщо спортсменам (минулим підготовчий період тренування) не вдається вести бій у високому темпі, застосовують повторення таких відрізків бою, під час яких вони можуть діяти в потрібному темпі. Це робиться до тих пір, поки бійці не будуть в змозі витримувати потрібний темп бою протягом часу, передбаченого правилами змагань [1−4, 6].

Змагальний метод застосовують для підготовки спортсменів безпосередньо до змагань. Цей метод використовується у зв’язку з тим, що в змагальних умовах ЧСС часто збільшується не тільки за рахунок самого фізичного навантаження, але і за рахунок психічної напруги. Тому, в певній мірі відбувається звикання до психостресових умов поєдинку, що знижує навантаження на роботу серця.

ВИСНОВКИ

Процес підготовки тхеквондистів являє собою багатофакторну систему використання різноманітних засобів, методів, організаційних форм і матеріально-технічних умов, спрямованих на розвиток спортсмена з метою забезпечення його готовності до спортивних досягнень. Процес підготовки тхеквондистів включає в себе: навчання, тренування, змагання. Метою тренування спортсменів є максимально можливий результат у змаганнях. Для досягнення цієї мети використовуються фізичні вправи як основний засіб удосконалення різних фізичних якостей, здібностей та інших сторін підготовленості, визначаються методи навчання і тренування, плануються інтенсивність і напруженість фізичних навантажень, і рівень спортивної підготовки. Зміст спортивного тренування юних тхеквондистів визначається наступними розділами підготовки: фізичної, технічної, психологічної, тактичної і теоретичної. Зміст даних розділів підготовки залежить від контингенту спортсменів, їх віку, стажу занять, рівня підготовленості. Тхеквондисту необхідно бути добре фізично підготовленим і володіти високим рівнем розвитку таких фізичних якостей, як: швидкість, сила, гнучкість і спритність. Крім того, для можливості переносити великі тренувальні навантаження, спрямовані на формування правильної техніки рухів і успішного виступу в змаганнях, необхідно володіти високим рівнем спеціальної витривалості. Спеціальна фізична підготовка тхеквондистів спрямована в основному на виховання його фізичних якостей, що сприяють підвищенню техніки виконуваних рухів. Правильно побудований тренувальний цикл повинен нести розвиток функціональних можливостей організму до рівня, що забезпечує збереження і зміцнення здоров’я; освоєнню життєво необхідних рухових умінь і навичок.

Показать Свернуть
Заполнить форму текущей работой