Застосування методу комплексної оцінки ефективності на прикладі приватного малого підприємства

Тип работы:
Контрольная
Предмет:
Экономика


Узнать стоимость новой

Детальная информация о работе

Выдержка из работы

Змiст

  • Застосування методу комплексної оцінки ефективності на прикладі приватне мале пiдприємство холод
  • Перелік використовуваної літератури
  • Додатки

Застосування методу комплексної оцінки ефективності на прикладі приватного малого пiдприємства холод

Методика підвищення ефективності роботи персоналу на базі методу комплексної оцінки ефективності була застосована на практиці для підвищення ефективності роботи адміністративного персоналу Приватне Мале Підприємство Холод. На підприємстві функції управління персоналом виконує власник, тому що кількість робітників не вимагає створення цілого відділу управління персоналом. В оцінці брали участь десять співробітників і керівник.

Методом збору інформації в комплексному методі оцінки є анкетування. Після проведення процесу оцінки, що був описаний в попередньому розділі роботи, були отримані наступні результати. У таблиці 4.1 наведені підсумки середніх балів за кожним критерієм та загальна оцінка управління. З результатів анкетування виходить, що всі критерії оцінені досить високо, немає жодного незадовільного результату. Оцінка рівня управління знаходиться в межах від 76 до 90 балів.

Таблиця 1.1 Підсумкові оцінки критеріїв та управління

Планування

14,5

15,5

14,5

14

13

14,5

15

14,5

14

14

Організація

18

18

18,5

19

19

18

18,5

18

19,5

17,5

Мотивація

14

14

13,5

13,5

14

14,5

14,5

15

15,5

14

Контроль

15

15,5

16

16,5

15

14,5

16

15

15,5

14

Координація

15,5

18

18,5

17

17

18

19

19

17,5

16,5

Загальна оцінка управління

77

81,0

81

80

78

79,5

83

81,5

82

76

Середня оцінка управління

79,9

Таким чином, рівень управління за методикою підвищення ефективності роботи можна оцінити як «добрий». Відповідно до рекомендацій стосовно даної області необхідні деякі коректування. На високому рівні оцінені планування, організація та координація. Виходячи з середніх балів за критерієм додаткових рекомендацій вимагають критерії мотивації і контролю. Тому необхідно переглянути принципи мотивації і систему контролю [19].

Далі за методикою необхідно проаналізувати адекватність існуючої системи управління персоналом на основі коефіцієнта адекватності менеджменту (див. рис. 1. 1).

Рисунок 1.1 — Коефіцієнт адекватності менеджменту керівника

З результатів підсумкової таблиці 4.1 виходить, що незадовільних оцінок немає в жодному критерію. Це підтверджує і графічний аналіз. Рівень управління належить зоні єдності. Згідно з методикою необхідно закріпити досягнутий рівень і вдосконалювати існуючу систему управління.

Далі розглядаємо який вплив має фактор колективної діяльності на основі коефіцієнта згоди в колективі (див. рис. 1. 2). Колектив підприємства можна назвати командою, яка чітко уявляє цілі та задачі знаходження на підприємстві.

ефективність робота персонал показник

Рисунок 1.2 — Коефіцієнт згоди в колективі

З графічного аналізу виходить, що коефіцієнт знаходиться в зоні єдності. Отже, колектив працює злагоджено, конфліктних ситуацій не виникає.

Останній етап в методі оцінки виявлення залежності між коефіцієнтами адекватності менеджменту і згоди в колективі (див. рис. 1. 3) [20].

Рисунок 1.3 — Залежність між коефіцієнтами Ksk і Kam

Згідно з рисунком 1.3 результатом залежності є ефективна та робоча зони. Отже, можливості реалізації програми підвищення ефективності роботи персоналу в цих зонах оцінюються на високому рівні та існує велика імовірність покращення діяльності. Таким чином, рекомендації щодо підвищення ефективності роботи персоналу мають загальний характер.

Проблемними областями, які були виявлені під час оцінки є показники рівня управління. Найнижчу оцінку було виявлено за критеріями мотивації та контролю. Щодо контролю на над роботою персоналу рекомендації будуть наступними. В першу чергу розглянути питання субординації в робочому процесі. В робочий час відносини керівника і підлеглих там між співробітниками повинні мати чіткі границі: між керівником і співробітниками офіційні відносини, між співробітниками — згідно займаній посаді та виконуваним обов’язкам. Але швидке рішення проблеми не приведе до її виключення в майбутньому. Тому необхідно детально продумати тактику, процес вирішення та його реалізацію. Процес вирішення проблеми повинен носити поступовий та постійний характер. Це дасть можливість запобігти виникненню зайвих конфліктних ситуацій.

Вирішенням проблеми контролю також є підвищення рівню дисциплінованості персоналу. Для цього рекомендується провести збори, на яких в усній формі керівник має ще раз детально доповісти персоналу про їх обов’язки, організаційні моменти в процесі виконуваної роботи, цілі і задачі кожного співробітника. Необхідно також нагадати про обов’язки., які повинен виконувати робітник відповідно до займаної посади. Таким чином, якщо правильно спланувати проведення запропонованих дій, є можливість вирішення одразу двох проблем: проблему, пов’язану з виконанням посадових обов’язків та субординації взаємовідносин в колективі. Ефективна та робоча зони залежності коефіцієнтів Ksk і Kam сприяють підвищенню ефективності і результативності проведення рекомендованого комплексу дій.

Висновки

Управління персоналом — це діяльність, яка спрямована на формування людських ресурсів та їх координацію. Сьогодні зберігається тенденція до зростання ролі і збільшення функцій системи управління персоналом на підприємстві. Основною задачею управління людськими ресурсами є найбільш ефективне використання потенціалу співробітників. Отже, для виявлення рівня ефективності роботи персоналу необхідна безпосередня його оцінка.

Оцінка ефективності роботи персоналу є найважливішою з функцій, тому що персонал будь-якої організації стає одним з найбільших капіталовкладень. Процес оцінки включає розробку методик, аналіз нових методів оцінки, введення прогресивних елементів. Це найбільш складна частина роботи, що вимагає відповідної кваліфікації та певних знань з управління персоналом. Основною вимогою стосовно оцінки є вимога об'єктивності з боку оцінюючого, щодо управління персоналом — розробка грамотних процедур і методик оцінки.

В дипломній роботі був проведений аналіз функцій управління на малому підприємстві, цілей управління, поширених методів оцінки ефективності роботи персоналу. Метою роботи була розробка методики підвищення ефективності роботи. На основі проведених досліджень, а також з урахуванням поставленої мети можна зробити наступні висновки.

Методи оцінки персоналу, орієнтовані на малі підприємства мають значні відмінності від методів, що застосовуються на крупних підприємствах. Це обумовлюється тим, що на малому підприємстві зазвичай функції менеджера виконує безпосередньо керівник. Не кожний керівник є кваліфікованим менеджером. Тому до розробки методів оцінки є певні вимоги. Найважливіші з них це простота, зрозумілість, доступність, з мінімальними витратами часу і коштів.

Проведення оцінки допомагає виявляти проблеми управління, організації робочого процесу, організаційної культури.

В роботі був розроблений метод комплексної оцінки персоналу, який відповідає всім перерахованим вимогам. Метод ґрунтується на впливі внутрішніх факторів на процес і результативність роботи персоналу. Для збору вихідних даних були застосовані методи самооцінки та анкетування.

Для автоматизації розрахунку показників і коефіцієнтів згідно з методом комплексної оцінки розроблено програму на базі електронних таблиць MS Excel. Застосування програми допоможе значно скоротити час на проведення оцінки.

Метод комплексної оцінки був застосований для оцінки персоналу Приватне Мале Підприємство Холод. На основі результатів оцінки запропонований комплекс заходів і рекомендацій щодо підвищення ефективності роботи персоналу.

Таким чином, для того щоб оцінити наскільки ефективно персонал підприємства виконує свою роботу, а також систематизувати дії в процесі оцінки необхідно всебічно розглядати фактори, що мають безпосередній вплив на персонал. Існуючі проблеми в області управління персоналом, а також робота зі співробітниками щодо їх оцінки знаходяться в центрі уваги керівництва. Тому розробки методів оцінки ефективності, а також методик підвищення виявленого рівня ефективності є актуальними і необхідними.

Результати роботи можуть бути застосовані на малих підприємствах або підрозділах як основа для більш глибокого вивчення проблеми оцінки ефективності персоналу.

Перелік використовуваної літератури

1. Юрген Бусек Малые и средние предприятия: политика и управление // Проблемы теории и практики управления. — 2002. — № 2

2. Ханс Йобст Плайтнер Значение «человеческого фактора» для малых и средних предприятий // Проблемы теории и практики управления. — 2002. — № 2

3. Кибанов А. Я. Управление персоналом организации. — М.: ИНФРА-М, 2002. — 638 с.

4. Крушельницька О. В., Мельничук Д. П. Управління персоналом.: Навч. посібн. — К.: Кондор, 2003. — 296 с.

5. Шекшня С. В., Ермошкин Н. Н. Стратегическое управление персоналом в эпоху Интернета. Изд. 6-е, перераб. и доп. — М.: ЗАО Бизнес-школа «Интел-Синтез», 2002. — 336 с.

6. Грещак М. Г. Внутрішній економічний механізм підприємства. — К.: КНЕУ, 2001. — 214 С.

7. Пастухов Б. Управление деловой активностью персонала // Проблемы теории и практики управления. — 2002. — № 2

8. Управление персоналом организации: Практикум. Учеб. пособие /Под ред. д. э. н., проф.А. Я. Кибанова. — М.: ИНФРА-М, 2003. — 296 с.

9. Шкатулла В. И. Настольная книга менеджера по кадрам. Изд. 2-е, изм. и доп. — М.: НОРМА, 2001. — 560 С.

10. Яхонтова Е. Эффективные технологии управления персоналом. — СПб.: Питер, 2003. — 272 с.

11. Такэёси Канэко, Кадзи Яманэ На пути создания высокоприбыльного предприятия // Проблемы теории и практики управления. — 2002. — № 3

12. Чугунова А. Пять ошибок оценщика // Секрет фирмы. — 2005. — № 18

13. Маслов Е. В. Управление персоналом предприятия: Учебное пособие /Под ред. П. В. Шеметова — М.: ИНФРА-М; Новосибирск: НГАЭиУ, 2001. — 312 с.

14. Борисова Е. Критерии оценки персонала // Персонал-микс. — 2002, 2

15. Мосейко В. Управление в структурах малого и среднего бизнеса: системно-конструктивистский подход // Проблемы теории и практики управления. — 2003. — № 2

16. Иванов Ю. Аттестация персонала // Управление персоналом. — 2006. — № 6

17. Чернов С. К. Человеческий потенциал — резерв производства // Персонал. — 2003. — № 7

18. Козлов В. К. Коммерческая деятельность предприятия: стратегия, организация, управление. — СПб.: Питер, 2000. — 196 с.

19. Уткин Э. А. Инновации управления человеческими ресурсами предприятия. — М.: АКАЛИС, 2002. — 304с.

20. Пол Ватсон, Николас Чилиши, Маслов Д. Цифры расскажут больше, чем менеджеры // Консультант. — 2005. — № 9

21. Цуглевич В. Н. Корпоративный менеджмент в условиях нестабильного рынка /Под общ. ред. Н. П. Тихомирова — М.: Издательство «Экзамен», 2003. — 320с.

22. Мескон М., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента: Пер. с англ. — 2-е изд. — М.: Дело, 2004. — 800 с.

23. Егоршин А. П. Управление персоналом. — Н. Новгород: НИМБ, 2003. — 607 с.

24. Гарнаев А. Ю. Excel, VBA, Internet в экономике и финансах. — СПб.: БХВ-Петербург, 2002. — 816 с.: ил.

25. Подлин, Шарон. Освой самостоятельно программирование для Microsoft Excel 2000 за 24 часа: Пер. с англ.: Уч. пос. — М: Издательский дом «Вильямс», 2000. — 304 с.: ил.

Додатки

Додаток А

АНКЕТА МЕТОДУ КОМПЛЕКСНОЇ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ РОБОТИ ПЕРСОНАЛУ

Таблиця А.1 — Анкета вихідних даних

Питання

Оцінка, бал

Критерій 1: Планування

I ruk n

I rab n

1. Чи встановлена мета організації, чи ясно визначені стратегічні і поточні задачі?

2. Чи проводиться збір і аналіз даних про споживачів?

3. Чи чітко розділені обов’язки на підприємстві?

4. Чи аналізується інформація про конкурентів і досвід інших компаній?

5. Чи раціонально розподіляються ресурси підприємства: матеріальні, людські, фінансові?

Разом за критерієм

Критерій 2: Організація

6. Чи зрозуміла організаційна структура?

7. Чи існують документи і стандарти підприємства, що регламентують посадові обов’язки і рамки відповідальності для кожного робітника?

8. Чи створюються умови для удосконалювання і розвитку підприємства?

9. Чи ефективно організований процес надання послуг?

10. Чи привабливі для споживача дані послуги?

Разом за критерієм

Критерій 3: Мотивація

Критерій 1: Планування

I ruk n

I rab n

11. Чи високі лідерські якості керівника?

12. Чи створюються в компанії умови для навчання і розвитку робітників?

13. Чи задоволені особисті потреби робітників?

14. Чи беруть участь робітники в діяльності по розвитку підприємства?

15. Чи задоволені робітники результатами своєї роботи?

Разом за критерієм

Критерій 4: Контроль

16. Чи існує система оцінки якості процесу обслуговування?

17. Чи існує система оцінки отриманих результатів?

18. Чи враховуються думки і побажання клієнтів у роботі?

19. Чи оцінюється ефективність використання людських ресурсів на підприємстві?

20. Чи відповідають отримані результати поставленим цілям?

Разом за критерієм

Критерій 5: Координація

21. Чи існує ефективна система управління?

22. Чи встановлений зв’язок між керівництвом і співробітниками?

Критерій 1: Планування

I ruk n

I rab n

23. Чи проводиться робота з урегулювання і запобігання конфліктних ситуацій?

24. Чи проводиться коректування й уточнення планів і задач?

25. Чи застосовуються нові технології в роботі підприємства?

Разом за критерієм

Загальна оцінка управління

Додаток Б

Лістинг програми

Option Explicit

Sub Загрузка_Формы_ВводДанных ()

FormVvod. Show

End Sub

Dim i As Integer

Private Sub UserForm_Activate ()

Lbldata. Caption = Format (Now, «dd/mm/yy»)

Range («A1»). Value = Lbldata. Caption

TxtBall. SetFocus

LstVopr. AddItem («1. Чи встановлена мета організації, чи ясно визначені стратегічні і поточні задачі?»)

LstVopr. AddItem («2. Чи проводиться збір і аналіз даних про споживачів?»)

LstVopr. AddItem («3. Чи чітко розділені обов’язки на підприємстві?»)

LstVopr. AddItem («4. Чи аналізується інформація про конкурентів і досвід інших компаній?»)

LstVopr. AddItem («5. Чи раціонально розподіляються ресурси підприємства: матеріальні, людські, фінансові?»)

LstVopr. AddItem («6. Чи зрозуміла організаційна структура?»)

LstVopr. AddItem («7. Чи існують документи і стандарти підприємства, що регламентують посадові обов’язки і рамки відповідальності для кожного робітника?»)

LstVopr. AddItem («8. Чи створюються умови для удосконалювання і розвитку підприємства?»)

LstVopr. AddItem («9. Чи ефективно організований процес надання послуг?»)

LstVopr. AddItem («10. Чи привабливі для споживача дані послуги?»)

LstVopr. AddItem («11. Чи високі лідерські якості керівника?»)

LstVopr. AddItem («12. Чи створюються в компанії умови для навчання і розвитку робітників?»)

LstVopr. AddItem («13. Чи задоволені особисті потреби робітників?»)

LstVopr. AddItem («14. Чи беруть участь робітники в діяльності по розвитку підприємства?»)

LstVopr. AddItem («15. Чи задоволені робітники результатами своєї роботи?»)

LstVopr. AddItem («16. Чи існує система оцінки якості процесу обслуговування?»)

LstVopr. AddItem («17. Чи існує система оцінки отриманих результатів?»)

LstVopr. AddItem («18. Чи враховуються думки і побажання клієнтів у роботі?»)

LstVopr. AddItem («19. Чи оцінюється ефективність використання людських ресурсів на підприємстві?»)

LstVopr. AddItem («20. Чи відповідають отримані результати поставленим цілям?»)

LstVopr. AddItem («21. Чи існує ефективна система управління?»)

LstVopr. AddItem («22. Чи встановлений зв’язок між керівництвом і співробітниками?»)

LstVopr. AddItem («23. Чи проводиться робота з урегулювання і запобігання конфліктних ситуацій?»)

LstVopr. AddItem («24. Чи проводиться коректування й уточнення планів і задач?»)

LstVopr. AddItem («25. Чи застосовуються нові технології в роботі підприємства?»)

LstKrit. AddItem («Планування»)

LstKrit. AddItem («Організація»)

LstKrit. AddItem («Мотивація»)

LstKrit. AddItem («Контроль»)

LstKrit. AddItem («Координація») LstVopr. ListIndex = 0

LblVopr. Caption = LstVopr. List (0)

LstKrit. ListIndex = 0

LblKrit. Caption = LstKrit. List (0)

i = 2

End Sub

Private Sub TxtBall_KeyPress (ByVal KeyAscii As MSForms. ReturnInteger)

If KeyAscii = 13 Then

CmdSave_Click

End If

End Sub

Private Sub CmdSave_Click ()

If Val (TxtBall. Text) < 0 Or Val (TxtBall. Text) > 4 Or TxtBall. Text = «» Then

MsgBox «Введено некоректні дані»

TxtBall. SetFocus

Exit Sub

End If

If LstVopr. ListIndex = 0 Then

LstKrit. ListIndex = 0

LblKrit. Caption = LstKrit. List (0)

Cells (4, i) = CDbl (TxtBall. Text)

LstVopr. ListIndex = 1

LblVopr. Caption = LstVopr. List (1)

Else

If LstVopr. ListIndex = 1 Then

LstKrit. ListIndex = 0

LblKrit. Caption = LstKrit. List (0)

Cells (5, i) = CDbl (TxtBall. Text)

LstVopr. ListIndex = 2

LblVopr. Caption = LstVopr. List (2)

Else

If LstVopr. ListIndex = 2 Then

LstKrit. ListIndex = 0

LblKrit. Caption = LstKrit. List (0)

Cells (6, i) = CDbl (TxtBall. Text)

LstVopr. ListIndex = 3

LblVopr. Caption = LstVopr. List (3)

Else

If LstVopr. ListIndex = 3 Then

LstKrit. ListIndex = 0

LblKrit. Caption = LstKrit. List (0)

Cells (7, i) = CDbl (TxtBall. Text)

LstVopr. ListIndex = 4

LblVopr. Caption = LstVopr. List (4)

Else

If LstVopr. ListIndex = 4 Then

LstKrit. ListIndex = 1

LblKrit. Caption = LstKrit. List (1)

Cells (8, i) = CDbl (TxtBall. Text)

LstVopr. ListIndex = 5

LblVopr. Caption = LstVopr. List (5)

Else

If LstVopr. ListIndex = 5 Then

LstKrit. ListIndex = 1

LblKrit. Caption = LstKrit. List (1)

Cells (9, i) = CDbl (TxtBall. Text)

LstVopr. ListIndex = 6

LblVopr. Caption = LstVopr. List (6)

Else

If LstVopr. ListIndex = 6 Then

LstKrit. ListIndex = 1

LblKrit. Caption = LstKrit. List (1)

Cells (10, i) = CDbl (TxtBall. Text)

LstVopr. ListIndex = 7

LblVopr. Caption = LstVopr. List (7)

Else

If LstVopr. ListIndex = 7 Then

LstKrit. ListIndex = 1

LblKrit. Caption = LstKrit. List (1)

Cells (11, i) = CDbl (TxtBall. Text)

LstVopr. ListIndex = 8

LblVopr. Caption = LstVopr. List (8)

Else

If LstVopr. ListIndex = 8 Then

LstKrit. ListIndex = 1

LblKrit. Caption = LstKrit. List (1)

Cells (12, i) = CDbl (TxtBall. Text)

LstVopr. ListIndex = 9

LblVopr. Caption = LstVopr. List (9)

Else

If LstVopr. ListIndex = 9 Then

LstKrit. ListIndex = 2

LblKrit. Caption = LstKrit. List (2)

Cells (13, i) = CDbl (TxtBall. Text)

LstVopr. ListIndex = 10

LblVopr. Caption = LstVopr. List (10)

Else

If LstVopr. ListIndex = 10 Then

LstKrit. ListIndex = 2

LblKrit. Caption = LstKrit. List (2)

Cells (14, i) = CDbl (TxtBall. Text)

LstVopr. ListIndex = 11

LblVopr. Caption = LstVopr. List (11)

Else

If LstVopr. ListIndex = 11 Then

LstKrit. ListIndex = 2

LblKrit. Caption = LstKrit. List (2)

Cells (15, i) = CDbl (TxtBall. Text)

LstVopr. ListIndex = 12

LblVopr. Caption = LstVopr. List (12)

Else

If LstVopr. ListIndex = 12 Then

LstKrit. ListIndex = 2

LblKrit. Caption = LstKrit. List (2)

Cells (16, i) = CDbl (TxtBall. Text)

LstVopr. ListIndex = 13

LblVopr. Caption = LstVopr. List (13)

Else

If LstVopr. ListIndex = 13 Then

LstKrit. ListIndex = 2

LblKrit. Caption = LstKrit. List (2)

Cells (17, i) = CDbl (TxtBall. Text)

LstVopr. ListIndex = 14

LblVopr. Caption = LstVopr. List (14)

Else

If LstVopr. ListIndex = 14 Then

LstKrit. ListIndex = 3

LblKrit. Caption = LstKrit. List (3)

Cells (18, i) = CDbl (TxtBall. Text)

LstVopr. ListIndex = 15

LblVopr. Caption = LstVopr. List (15)

Else

If LstVopr. ListIndex = 15 Then

LstKrit. ListIndex = 3

LblKrit. Caption = LstKrit. List (3)

Cells (19, i) = CDbl (TxtBall. Text)

LstVopr. ListIndex = 16

LblVopr. Caption = LstVopr. List (16)

Else

If LstVopr. ListIndex = 16 Then

LstKrit. ListIndex = 3

LblKrit. Caption = LstKrit. List (3)

Cells (20, i) = CDbl (TxtBall. Text)

LstVopr. ListIndex = 17

LblVopr. Caption = LstVopr. List (17)

Else

If LstVopr. ListIndex = 17 Then

LstKrit. ListIndex = 3

LblKrit. Caption = LstKrit. List (3)

Cells (21, i) = CDbl (TxtBall. Text)

LstVopr. ListIndex = 18

LblVopr. Caption = LstVopr. List (18)

Else

If LstVopr. ListIndex = 18 Then

LstKrit. ListIndex = 3

LblKrit. Caption = LstKrit. List (3)

Cells (22, i) = CDbl (TxtBall. Text)

LstVopr. ListIndex = 19

LblVopr. Caption = LstVopr. List (19)

Else

If LstVopr. ListIndex = 19 Then

LstKrit. ListIndex = 4

LblKrit. Caption = LstKrit. List (4)

Cells (23, i) = CDbl (TxtBall. Text)

LstVopr. ListIndex = 20

LblVopr. Caption = LstVopr. List (20)

Else

If LstVopr. ListIndex = 20 Then

LstKrit. ListIndex = 4

LblKrit. Caption = LstKrit. List (4)

Cells (24, i) = CDbl (TxtBall. Text)

LstVopr. ListIndex = 21

LblVopr. Caption = LstVopr. List (21)

Else

If LstVopr. ListIndex = 21 Then

LstKrit. ListIndex = 4

LblKrit. Caption = LstKrit. List (4)

Cells (25, i) = CDbl (TxtBall. Text)

LstVopr. ListIndex = 22

LblVopr. Caption = LstVopr. List (22)

Else

If LstVopr. ListIndex = 22 Then

LstKrit. ListIndex = 4

LblKrit. Caption = LstKrit. List (4)

Cells (26, i) = CDbl (TxtBall. Text)

LstVopr. ListIndex = 23

LblVopr. Caption = LstVopr. List (23)

Else

If LstVopr. ListIndex = 23 Then

LstKrit. ListIndex = 4

LblKrit. Caption = LstKrit. List (4)

Cells (27, i) = CDbl (TxtBall. Text)

LstVopr. ListIndex = 24

LblVopr. Caption = LstVopr. List (24)

Else

If LstVopr. ListIndex = 24 Then

LstKrit. ListIndex = 4

LblKrit. Caption = LstKrit. List (4)

Cells (28, i) = CDbl (TxtBall. Text)

TxtBall. SetFocus

i = i + 1

MsgBox «Увага! Починається введення даних наступної анкети»

LstVopr. ListIndex = 0

LblVopr. Caption = LstVopr. List (0)

LstKrit. ListIndex = 0

LblKrit. Caption = LstKrit. List (0) End If

End If

End If

End If

End If

End If

End If

End If

End If

End If

End If

End If

End If

End If

End If

End If

End If

End If

End If

End If

End If

End If

End If

End If

End If

TxtBall. Text = ««

TxtBall. SetFocus

End Sub

Private Sub cmdExit_Click ()

Unload Me

Range («A50»). Select

End Sub

Показать Свернуть
Заполнить форму текущей работой