Економічна теорія

Тип работы:
Шпаргалка
Предмет:
Экономика


Узнать стоимость новой

Детальная информация о работе

Выдержка из работы

Економіка

40. Валютний курс у сучасних умовах встановлюється на основі:

— співвідношення купівельної спроможності нац. валют

7. Економічна політика — це:

— цілеспрямована система погоджених і пов’язаних між собою найближчих і довгострокових заходів держави щодо розвитку економіки країни

13. Економічна система вирішує 3 основні питання. Яке зайве?

— хто повинен виробляти?

3. Економічні закони відображають:

— істотні, стійкі, такі що повторюються, внутрішні причинно-наслідкові зв’язки і залежності реальних економічних явищ і процесів

5. Економічні закони відрізняються від законів природи внаслідок того, що вони:

— діють лише у людському суспільстві

4. Економічні закони мають об'єктивний характер тому, що:

— не залежить від волі та свідомості людей

2. Економічні категорії це:

— логічні поняття, які в узагальненому вигляді відображають сутність окремих економічних явищ

49. За якою ознакою поділяють капітал на основний і оборотний?

— швидкість руху різних матеріалізованих частин капіталу та способи переносу їх вартості на створювальний продукт

22. Здібності до підприємництва — це:

— здатність раціонально об'єднувати всі фактори виробництва в єдиний процес виробництва

23. Змінні витрати виробництва — це фактори:

— що можуть бути змінені при обсягу випуску продукції

39. Конвертованість валюти — це:

— спроможність вільного обміну нац. валюти на інші іноземні валюти

46. Метою функціонування капіталу є:

— отримання прибутку

61. Недосконала конкуренція — це:

— будь-яке монопольне втручання у процес ціноутворення

48. Оборот капіталу — це:

— повернення вартості авансового капіталу до його власника у грошовій формі

24. Постійними витратами виробництва наз. фактори:

— з постійною ціною

86. «Споживчий кошик» — це:

— вартість набору товарів і послуг, що є життєво необхідними

87. Система соц гарантій — це:

— нормативні зобов’язання держави перед певними категоріями населення щодо забезпечення їх доходів, отримання певних благ, послуг, робочих місць

18. У чому полягає соц. -ек. зміст перехідної економіки?

— перехід від одержавленої адміністративно-командної до соціально-орієнтованої ринкової економіки

36. Хто з перелічених осіб зазнає найбільших втрат від інфляції?

— люди з фіксованими доходами

63. Цінова дискримінація — це:

— продаж за різними цінами однієї й тієї ж продукції різним покупцям

30. Чим економічне благо принципово відрізняється від неекономічного?

— воно є продуктом праці і здатне задовольнити потреби людини

34. Що безпосередньо не впливає на кількість грошей в обігу?

— золотовалютний запас нац. банку

81. Що більш повно характеризує циклічність коливання в економіці?

— чередування у відтворювальному процесі циклів економічного розвитку, які містять фази кризового спаду, депресії, пожвавлення і піднесення

56. Що більш повно характеризує цінні папери?

Грошові документи, що засвідчують право володіння або відносини позики і передбачають виплату дивідентив, відсотків

53. Що більш точно розкриває природу торговельного капіталу?

— капітал, що обслуговує посередницьку реалізацію товарів

11. Що є визначальною узагальненою ознакою економічних інтересів?

— економічні інтереси — це зовнішня активізована свідомістю оболонка економічних потреб

91. Що є вирішальним фактором інтернаціоналізації господарського життя?

— поглиблення суспільного поділу праці з виходом його за межі окремих країн.

38. Що є найважливішою умовою стабільності національної грошової одиниці?

— стабільний стан нац. економіки

92. Що є об'єктивною основою становлення і розвитку світового господарства?

— міжнародний поділ праці

32. Що є об'єктивною причиною виникнення грошей?

— історичний розвиток товарного виробництва і обміну

75. Що є однією економічних функцій держави?

— антимонопольне регулювання

15. Що є причиною різноманітності форм власності?

— поділ суспільної праці, різний рівень усуспільнення та технологічної бази виробництва

84. Що є реальною зар. платою?

— кількість товарів та послуг, які можна придбати за номінальну зар. плату

35. Що є узагальненою причиною інфляції?

— порушення відтворювальних пропорцій в економіці і законів грошового обігу

10. Що є умовою виникнення і відтворення потреб?

— взаємодіюче функціонування процесів виробництва і споживання

37. Що має найменьшу цінність при високих темпах інфляції?

— грошовий запас

14. Що найбільш повно визначає власність як економічну категорію?

— відносини між людьми щодо привласнення засобів та результатів виробництва

41. Що найбільш повно визначає сутність ринкового господарства?

— сфера товарного та грошового обігу

47. Що найбільш повно характеризує витрати виробництва?

— вартість усіх витрачених ресурсів на виробництво відповідних товарів

21. Що найбільш повно характеризує суспільний характер виробництва?

— суспільна діяльність, спрямована на задоволення духовних потреб людини

59. Що найбільш повно характеризує сутність економічної монополії?

— угода чи змова підприємств, що зосереджують у своїх руках основну частину виробництва і збуту певної продукції

45. Що найбільш повно характеризують сутність товарної пропозиції?

— кількість товару, яку продавець готовий продати за визначеною ціною

9. Що найбільш точно характеризує сутність економічних потреб?

— об'єктивна потреба у товарах і послугах, що забазпечують життєдіяльнясть людини

51. Що належить до оборотного капіталу?

— вартість предметів праці та витрати на наймання робітників

50. Що належить до основного капіталу?

— вартість виробничих споруд та засобів праці

42. Що не є елементом механізму ринку?

— суспільний поділ праці

72. Що не є роздержавленням?

— ліквідація держ. підприємств-банкрутів

16. Що не може бути змінено при оренді підприємства?

— власник

31. Що не можна безпосередньо віднести до функцій закону вартості?

— регулювання попиту та пропозиції

25. Що не можна віднести до показників економічної ефективності суспільного виробництва

— абсолютний приріст суспільного продукту

26. Що не можна віднести до показниківсоціальної ефективності суспільного виробництва?

— рівень продуктивності праці у сфері матеріального виробництва

20. Що не належить до закономірності перехідної економіки?

— функціонування в країні промислового, с/г виробництва та ін. галузей економіки

8. Що не належить до методів наукового пізнання економічних процесів?

— метод фізико-природних спостережень

19. Що не належить до основних ознак соц. -орієнтованої ринкової економіки?

— забюрократизована, громіздка і консервативна система держ. управління економікою

71. Що не притамане процесу переходу України до ринкової економіки?

-монопольне панування будь-якої однієї форми власності

73. Що слід вважати цілісною системою держ. економіки?

— сукупність заходів законодавчого, економічного, контролюючого характеру стосовно виробничо-господарської діяльності

12. Що таке економічна система суспільства?

— сукупність взаємопов'язаних економічних елементів, які утворюють певну цілісність — економічну структуру суспільства

52. Що характеризує моральне зношування основного капіталу?

— старіння якісно-функціональних параметрів та втрата частини вартості засобів праці внаслідок НТП

83. Що характеризує номінальну зар. плату?

— зар. плата у поточному грошовому вираженні

44. Що характеризує ринковий попит?

— кільуість товару, яку споживачі спроможні придбати за визначеною ціною

29. Що, насамперед, зумовило набуття товарним виробництвом всезагального характеру?

— набуття робочою силою форми товару

55. Яка з характеристик кредиту є найбільш узагальненою?

— гроші, що надаються у позику під певний відсоток

70. Яка основна причина обумовила необхідність переходу України до ринкової економіки?

— вичерпання екстенсивних факторів розвитку адміністративно-командної системи

89. Яке безробіття існує завжди?

— фрикційне, структурне

27. Яке визначення найбільш точно віддзеркалює суть товарного виробництва?

-виробництво продуктів для обміну шляхом купівлі-продажу

1. Яке визначення найбільш точно передає суть предмета економічної теорії?

— наука про економічні відносини людей з приводу раціонального використання обмежених ресурсів для найбільш повного задоволення своїх потреб

17. Яке визначення найповніше характеризує поняття «змішана економіка»?

— економічна система, що базується на різних формах власності та ринковому і державному регулюванні економіки

33. Яке з визначень найточніше характеризує генетичну сутність грошей?

— це особливий товар, який виконує роль загального еквівалента і засобу обміну

78. Яке з соц. -ек. явищ характерне для процесу відтворення продуктивних сил?

— підвищення загальнокультурного та професійного рівня працівників

95. Який з мотивів міграції робочої сили є економічним?

— працевлаштування на більш вигідних умовах

28. Які умови необхідні для виникнення і функціонування товарного виробництва?

— виникнення та поглиблення суспільного поділу праці та економічна виокремленість виробників

82. Які циклічні коливання ретельно досліджуються ек. теорією?

— цикли, об'єктивно властиві природі економічних явищ

6. Яку з названих функцій не можна безпосередньо вважати функцією економічної теорії?

— політичну

43. Яку з функцій ринку слід вважати комплексною, агрегованою?

— забезпечення гармоній взаємодії виробництва і споживання та безперервності суспільного відтворення

Показать Свернуть
Заполнить форму текущей работой