Економічний аналіз

Тип работы:
Практическая работа
Предмет:
Экономика


Узнать стоимость новой

Детальная информация о работе

Выдержка из работы

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»

Кафедра обліку та аналізу

Розрахунково-графічна робота

з дисципліни: «Економічний аналіз»

Виконала:

ст. гр. МК-31

Яворська М. Р.

Керівник:

Коваль З. О.

Львів 2013

Зміст

 • 1. Теоретична частина

1.1 Значення, завдання й система інформаційного забезпечення аналізу витрат підприємства

 • 2. Розрахункова частина
 • 2.1 Характеристика господарської діяльності ПАТ «Київський вітамінний завод «за 2011−2012 рр
 • 2.2 Аналіз необоротних активів підприємства
 • 2.3 Аналіз ефективності використання трудових ресурсів підприємства
 • 2.4 Аналіз використання матеріальних ресурсів підприємства
 • 2.5 Загальна оцінка фінансового стану підприємства
 • 2.6 Аналіз фінансової стійкості підприємства
 • 2.7 Аналіз ліквідності та платоспроможності підприємства
 • 2.8 Аналіз ділової активності підприємства
 • 2.9 Аналіз прибутковості підприємства
 • Висновки
 • Список використаної літератури
 • Додатки

витрата фінансовий ліквідність платоспроможність

Вступ

У розрахунково-графічній роботі розкрито питання: «Аналіз прибутку від звичайної діяльності та його складових».

Мета проведення аналізу — підвищення ефективності господарювання і пошук резервів такого підвищення, здобуття певної кількості ключових параметрів, які дають об'єктивну й точну картину фінансового стану підприємства, його прибутків та збитків, змін у структурі активів і пасивів, у розрахунках з дебіторами та кредиторами.

Основні завдання аналізу:

— аналіз обґрунтованості плану (прогнозу) досягнення фінансових результатів;

— аналіз і оцінка динаміки показників прибутку і рентабельності; аналіз виконання планових показників з прибутку і рентабельності;

— визначення та вимірювання впливу факторів на відхилення прибутку і рентабельності;

— виявлення резервів підвищення фінансових результатів діяльності підприємств та обґрунтування заходів щодо їх мобілізації;

— аналіз розподілу і використання прибутку.

Іншою складовою роботи є розрахункова частина, яка складається з 9 розділів, які містять розрахункові таблиці.

1. Теоретична частина

1. 1 Значення, завдання й система інформаційного забезпечення аналізу витрат підприємства

Аналіз інших витрат підприємства має велике значення в системі загальної оцінки роботи суб'єкта господарювання. Це пов’язано з тим, що по-перше, ці види витрат мають безпосередній вплив на загальний фінансовий результат діяльності підприємства, який може мати як позитивний, так і негативний характер; по-друге, ці види витрат у деяких підприємств займають значну питому вагу від загальної суми доходів та витрат. Сказане вище свідчить про необхідність своєчасної, оперативної та об'єктивної оцінки інших доходів та витрат підприємства. Мета аналізу витрат діяльності підприємства полягає в інформаційному забезпеченні та всебічній оцінці досягнутих результатів їх оптимізації та обґрунтуванні управлінських рішень щодо подальшої раціоналізації. Основні класифікаційні ознаки витрат підприємства наведено в наступній таблиці:

Таблиця 1.1. Групування витрат за класифікаційними ознаками

Ознаки класифікації

Групування витрат

1. За способом перенесення вартості

на продукцію

Прямі витрати

Непрямі витрати

2. За видами продукції (робіт, послуг)

Витрати на вироби

Витрати на групи виробів

Витрати на замовлення

3. За економічним змістом

(елементами витрат)

Матеріальні витрати

Витрати на оплату праці

Відрахування на соціальні заходи

Амортизація

Інші витрати

4. За цільовим призначенням

(статтями калькуляції)

Прямі виробничі витрати

Витрати на утримання і експлуатацію машин

Загальновиробничі витрати

Адміністративні витрати

Витрати на збут

5. За ступенем впливу обсягу

виробництва на рівень витрат

Умовно-змінні витрати

Умовно-постійні витрати

Інші (змішані, альтернативні, незворотні)

6. За місцем виникнення витрат

Витрати виробництва

Витрати цеху

Витрати дільниці

Витрати функціональних служб

7. За календарними періодами

Поточні витрати

Одноразові витрати

8. За функціями управління

Виробничі витрати

Невиробничі витрати

9. За рівнем планування і

контрольованості

Регульовані (контрольовані) витрати

Нерегульовані (неконтрольовані) витрати

10. За звітними періодами

Капітальні витрати

Фінансові витрати

11. В залежності від доцільності їх

здійснення

Продуктивні витрати

Непродуктивні витрати

12. За ступенем залежності від

прийняття рішень

Релевантні витрати

Нерелевантні витрати

13. За порядком обчислення

(складом)

Фактичні витрати

Планові (бюджетні) або прогнозовані витрати

14. За ознакою переносу вартості в

часі

Операційні витрати

Витрати на амортизацію

Серед показників собівартості розрізняють:

1) виробничу собівартість (витрати на виробництво);

2) повну собівартість (виробнича собівартість + позавиробничі витрати)

3) витрати на 1 грн. продукції:

Вна 1 грн. =Повна СВ/ВП

4) собівартість одиниці продукції (визначається на основі калькулювання);

5) окремі елементи і статті витрат (матеріальні витрати, витрати на оплату праці тощо).

Завдання аналізу:

* оцінка вірності відображення і списання фактичних витрат і калькулювання собівартості

продукції;

* перевірка обґрунтованості, реальності і напруженості завдання по зниженню собівартості;

* оцінка зміни собівартості і визначення відхилень і тенденцій цих змін;

* визначення факторів зміни собівартості в цілому і в розрізі елементів та статей калькуляції,

розрахунок кількісного їх пливу;

* забезпечення центрів відповідальності по витратам необхідною аналітичною інформацією з

метою оперативного управління формування собівартості;

* сприяння розподілу оптимальної величини планових витрат, планових і нормативних

калькуляцій на окремі вироби і види продукції.

* визначення резервів зниження собівартості продукції. Основними джерелами інформації для аналізу є:

— норми і нормативи споживання матеріальних і трудових ресурсів;

— калькуляції собівартості одиниці найважливіших видів продукції;

— дані синтетичного та аналітичного обліку витрат по основним і допоміжним виробництвам (ж/о 5, 5А, відомість 5.1 аналітичного обліку запасів);

— звіти з витрат структурних підрозділів підприємства;

— акти впровадження науково-технічних заходів, де показана економія за рахунок впровадження кожного з них.

— ф.2 «Звіт про фінансові результати», ф. 22 «Зведена таблиця основних показників, що комплексно характеризують господарську діяльність підприємства».

1.2 Аналіз обґрунтованості та виконання бюджету витрат операційної діяльності підприємства. У процесі аналізу кошторису витрат підприємства вирішують такі основні завдання:

— аналізують виконання планового кошторису та впливу факторів на зміну фактичного

кошторису стосовно запланованого;

— проводять аналіз резервів раціоналізації кошторисних витрат;

— аналізують ефективність раціоналізації кошторису за зміною витрат на 1 грн. продукції.

3.1 Загальна оцінка динаміки та структури витрат на 1 грн. продукції.

Синтетичним виразником ефективності раціоналізації витрат операційної діяльності є зміна витрат на 1 грн. продукції (граничний рівень витрат), який визначають відношенням витрат до вартості виробленої продукції в діючих цінах. Він визначає ступінь конкурентності витрат в аналізованому періоді і аналізується на підставі наступної факторної моделі:

В1 грн. =В:ВП=(?і=1nКі*Сі):(?і=1nКі*Ці),

де, В — витрати операційної діяльності, тис. грн. ;

ВП — вартість виробленої продукції в діючих цінах, тис. грн. ;

n — число видів продукції, од. ;

Кі - кількість одиниць продукції (робіт, послуг) і-го виду, од. ;

Сі - собівартість одиниці продукції (робіт, послуг) і-го виду, грн. ;

Ці - ціна одиниці продукції (робіт, послуг) і-го виду, грн. Як правило, цей показник розраховують в коп.

Це — узагальнюючий показник собівартості, який, є універсальним, оскільки, по-перше, може розраховуватись в будь-якій галузі виробництва, а по-друге, наочно показує прямий зв’язок між собівартістю і прибутком.

Отже, на зміну граничного рівня витрат впливають фактори:

— зміна структури продукції (робіт, послуг);

— зміна собівартості окремих виробів;

— зміна ціни на продукцію.

4.1 Аналіз прямих витрат підприємства.

Прямі - це такі витрати, які можуть бути безпосередньо віднесені до певного об'єкту витрат.

В процесі деталізації аналізу прямих матеріальних витрат:

1) визначаються понадпланові зворотні відходи і їх вплив на собівартість продукції (?С):

?С=?ЗВм*(ЗВс: ЗВм-1),

де, ?ЗВм — понадпланові зворотні відходи за ціною можливого використання;

ЗВс, ЗВм — зворотні відходи за ціною вихідної сировини і можливого використання, відповідно;

2) за даними калькуляцій, або розшифровок до них визначається вплив на рівень матеріальних витрат в собівартості продукції факторів норм, цін заміни з використанням наступної розрахункової формули:

МВ=К*Ц

де, К — витрати матеріальних ресурсів на одиницю продукції;

Ц — середня ціна одиниці матеріалів.

Рівень середньої ціни матеріалів залежить від ринків сировини, відпускної ціни постачальника, внутрішньо групової структури матеріальних ресурсів, рівня ТЗВ, якості сировини тощо;

3) аналізується виконання кошторису ТЗВ, визначаються причини відхилення від кошторису по кожній статті ТЗВ: заміна одних видів транспорту іншими, зміна району розміщення постачальника, ефективність використання транспортних засобів за часом і потужністю тощо.

В процесі деталізації аналізу прямих витрат на оплату праці:

1) вивчається склад витрат за видами виплат, формам і системам оплати праці;

2) проводиться аналіз динаміки фондів основної і додаткової заробітної плати в розрізі категорій персоналу. Визначається вплив факторів на одержані відхилення з використанням наступної розрахункової формули:

ФОП=ч*ЗПср

1) аналізується зарплатомісткість і трудомісткість виготовлення продукції (прогресивність

і обґрунтованість норм, відхилення від них, причини).

2) дається оцінка ефективності норм і систем оплати праці і преміювання;

3) виявляються непродуктивні виплати:

— доплати за понадурочні години;

— оплата цілоденних простоїв та годин внутрішньо змінних простоїв;

— доплати відрядним робітникам у зв’язку зі змінами умов праці.

За результатами аналізу намічаються шляхи зниження прямих витрат у собівартості продукції.

5.1 Аналіз накладних витрат підприємства. Накладні (непрямі) витрати — це витрати на управління і обслуговування виробництва, збут продукції, які впливають на фінансовий результат діяльності підприємства.

Особливість управління накладними витратами полягає не в економії, а в пошуку та досягненні їх оптимального рівня для кожного окремого підприємства. Надмірне скорочення накладних витрат призводить до негативних наслідків: зменшення мотивації управлінського персоналу, рівня автоматизації і комп’ютеризації їхньої роботи, зниження якості обслуговування виробництва тощо.

Аналіз починається з загальної оцінки виконання кошторису і динаміки абсолютної суми витрат в цілому і в розрізі названих комплексних статей. Витрати розраховуються і аналізуються в динаміці за 5−10 років, їх величина на 1 грн. продукції. а також їх питома вага в собівартості випущеної продукції. Встановлюється тенденція зміни витрат.

З метою визначення причин зміни витрат проводиться аналіз кожної статті витрат окремо, які за своїм складом також є комплексними статтями.

За результатами аналізу визначають резерви досягнення оптимальної величини накладних витрат.

6.1 Визначення резервів зниження собівартості продукції. Основними напрямками зниження собівартості одиниці продукції є:

1) збільшення обсягу виробництва продукції. При цьому, зростають тільки змінні витрати,

сума постійних витрат на змінюється, тобто, зменшується собівартість кожного окремого виробу.

Величина резерву може бути розрахована за формулою:

?С=?V*ПВпост*Спл: 100,100

де, ?V — приріст обсягу виробництва продукції, %;

ПВпост — питома вага умовно-постійних витрат в собівартості продукції, %;

Спл — планова собівартість продукції;

2) ліквідація невиправданих перевитрат за калькуляційними статтями і непродуктивних витрат (скорочення витрат від псування матеріалів і готової продукції, оплати простоїв);

3) економія накладних витрат (економія використання грошових коштів на відрядження, поштово-телеграфні послуги тощо);

4) економія, одержана за рахунок конкретних організаційно-технічних заходів (впровадження більш нової, прогресивнішої техніки і технології виробництва, покращення організації праці тощо), які будуть сприяти економії коштів на заробітну плату, сировину матеріали, енергію тощо.

5) скорочення витрат на утримання ОЗ за рахунок реалізації, консервації і передачі в довгострокову оренду і списання непотрібних, зайвих машин, устаткування;

6) використання передового досвіду кращих споріднених підприємств економнішому витрачанню всіх видів ресурсів.

Тести:

15. За місцем виникнення виділяють фактори:

а) загальні;

б) специфічні;

в) внутрішні і зовнішні.

45. Під час факторного аналізу фонду оплати праці враховують вплив таких факторів:

а) середньооблікова кількість працівників;

б) середньорічна оплата праці;

в) співвідношення ефективності і виплати праці;

г) тривалість робочого дня;

д) кількість днів, відпрацьованих одним працівником.

75. Постатейний аналіз витрат на виробництві охоплює:

а) аналіз рівня і динаміки матеріальних витрат;

б) аналіз рівня і динаміки амортизації;

в) аналіз рівня і динаміки адміністративних витрат;

г) аналіз рівня і динаміки витрат на збут;

д) аналіз прямих витрат на випуск продукції.

105. Інформація для розрахунку показника ліквідності підприємства міститься у:

а) балансі та звіті про фінансові результати;

б) балансі;

в) звіті про фінансові результати;

г) правильної відповіді немає.

2. Розрахункова частина

2.1 Характеристика господарської діяльності ПАТ «Київський вітамінний завод «за 2011−2012 рр.

Публічне акціонерне товариство «Київський вітамінний завод» має організаційно-правову форму у вигляді колективної власності.

Статутний капітал складає 15 368 тис. грн.

Кількість акцій — 31 364. 0 тис. грн.

Вид акцій — прості іменні акції.

Основні види діяльності підприємства:

— виробництво фармацевтичних препаратів і матеріалів;

— посередництво в торгівлі товарами широкого асортименту;

— оптова торгівля фармацевтичними товарами.

ПАТ «Київський вітамінний завод» -- сучасна національна фармацевтична компанія-виробник зі стабільними ринковими позиціями, високопрофесійною командою, широким асортиментом якісної продукції, прозорим і відповідальним ставленням до своїх споживачів та партнерів.

На сучасному етапі ПАТ «Київський вітамінний завод»:

· це понад 75 років історії

· продуктовий портфель зі 125 лікарських препаратів та 7 ветеринарних продуктів

· високоякісні субстанції від постачальників провідних європейських країн та їхніх дочірніх компаній з Південно-Східної Азії

· команда професіоналів і однодумців, які мають спільні амбіційні цілі та орієнтовані на результат

· відповідність виробництва стандартам якості ДСТУ ISO 9001: 2009 і ISO 9001: 2008

· власна сертифікована лабораторія ВКЯ

· 26 регіональних представництв в Україні

· 6 представництв у країнах близького і далекого зарубіжжя

· благодійність і гуманітарна допомога нужденним

· соціальна відповідальність перед суспільством і кожним українцем

· виконання покликання, що висловлене у корпоративному гаслі -- Якість без компромісів!

Основними видами товарів, які виробляє ПАТ «Київський вітамінний завод», є вітамінні препарати та лікарські засоби інших фармакологічних груп, ветеринарні препарати. Продукція виробляється у формі таблеток, у тому числі покритих оболонкою, твердих та м’яких желатинових капсул, драже, розчинів. Основним завданням розвитку підприємства є впровадження іноваційних безпечних лікарських засобів, модернізація виробничих потужностей, зростання обсягів реалізації.

ПАТ «Київський вітамінний завод» -- володар численних премій та винагород, зокрема міжнародного диплому «Срібний дельфін» у номінації «Підприємство ХХІ століття» (Брюссель, 2000), «Знаку благодійства» за якість і технічні досягнення (міжнародна виставка «Харчування та життя ХХI сторіччя»). Препарат «Корвалмент» став переможцем у своїй категорії у конкурсі професіоналів фармацевтичної галузі України «Панацея-2010».

Діяльність ПАТ «Київський вітамінний завод» повністю відповідає вимогам, що висуваються до сучасного фармацевтичного підприємства, і направлена на забезпечення споживачів максимально доступними, якісними, ефективними та безпечними лікарськими засобами для профілактики та лікування широкого спектру захворювань і патологічних станів.

Впроваджена система якості ПАТ «Київський вітамінний завод» забезпечує виконання вимог ДСТУ ISO 9001: 2009 та міжнародного стандарту ISO 9001: 2008, орієнтована на облік вимог конкретних споживачів, безперервний аналіз ефективності заходів, що проводяться, і подальшу поетапну інтеграцію до вимог належних виробничої (GMP) та дистриб’юторської (GDP) практик. Для виготовлення продукції використовуються високоякісні субстанції від постачальників провідних європейських країн та їхніх дочірніх компаній з Південно-Східної Азії.

Продукцію ПАТ «Київський вітамінний завод» виготовляють з використанням високоякісних субстанцій відомих фірм: DSM Europe Ltd. (Швейцарія), Merk, GC Chemicalien (Німеччина), Rodia (Великобританія), Galena (Чехія), Rexim S.A., Orsan S. A (Франція) тощо.

Висока якість продукції ПАТ «Київський вітамінний завод» є результатом:

— високого технічного рівня виконуваних робіт;

— виключно найкращих світових технологій;

— використання сучасного обладнання;

— придбання високоякісних сировини та допоміжних матеріалів;

— впровадження ефективної системи підтримки активності персоналу, моніторингу та аналізу його пропозицій.

Система менеджменту якості охоплює всі бізнес-процеси підприємства, постійно розвивається і вдосконалюється в напрямку подальшої поетапної інтеграції до вимог належних виробничої (GMP) та дистриб’юторської (GDP) практик. До складу підприємства входить відділ управління якістю, який здійснює внутрішній аудит та бере участь у вдосконаленні системи менеджменту якості. Контроль якості сировини і матеріалів, проміжної, нерозфасованої та готової продукції здійснюють хіміко-аналітична лабораторія та лабораторія мікробіологічного контролю.

Увесь асортимент продукції виробництва ПАТ «Київський вітамінний завод» за привабливими цінами можна придбати у його власних аптеках та аптечному кіоску. Крім лінійки продукції ПАТ «Київський вітамінний завод», представлений широкий асортимент лікарських засобів, виробів медичного призначення, предметів особистої гігієни, мінеральних вод, вимірювальної техніки (тонометри, термометри тощо), інгаляторів, спеціальних харчових продуктів, лікувальної косметики тощо.

Партнери -- експорт: готові лікарські засоби виробництва ПАТ «Київський вітамінний завод», зареєстровані в Республіці Білорусь; готові лікарські засоби виробництва ПАТ «Київський вітамінний завод», зареєстровані в Республіці Молдова; готові лікарські засоби виробництва ПАТ «Київський вітамінний завод», зареєстровані в Республіці Узбекистан.

Партнери -- ветеринарія: ПП «АгроЗооВет Сервіс», ТОВ «Укрветком», ФОП Леонтьєв О.В., МПП «Фауна», ТОВ «Українські ветеринарні технології», ТОВ НУНВФ Бровафарма, ТОВ «Агровіта».

На сучасному етапі розвитку медицини зростає роль клінічних досліджень у зв’язку з впровадженням в практичну охорону здоров’я принципів доказової медицини. Основний постулат доказової медицини стверджує, що кожне клінічне рішення повинне базуватися на суворо доведених наукових фактах.

ПАТ «Київський вітамінний завод» приділяє вагому увагу питанням відповідності розробки і виробництва своєї продукції світовим стандартам. Саме тому ПАТ «Київський вітамінний завод» ініціює і підтримує клінічні дослідження лікарських препаратів власного виробництва. Усі дослідження проводяться на підставі вимог GCP (Good Clinical Practice, Належна клінічна практика).

В програму розвитку підприємства входить інвестування в розвиток і навчання співробітників. Підхід до розвитку і навчання ґрунтується на проактивності співробітників. Безперервне навчання шляхом отримання та обміну досвідом і знаннями, зворотний зв’язок між керівницьким і виконавчим складом є невід'ємними частинами корпоративної культури.

Перелік необхідних знань і програма підготовки формуються на основі:

1) персонального плану розвитку кожного співробітника;

2) програми наставництва;

3) системи внутрішніх тренінгів;

4) системи управління знаннями.

На підставі вищесказаного можна зробити висновок, що незважаючи на труднощі (зростання цін на ресурси та ін.) підприємство продовжує стабільно працювати й розвиватися.

2.2 Аналіз необоротних активів підприємства

Аналіз необоротних активів розпочинається з дослідження динаміки їх загального обсягу та окремих видів. Динаміку, склад і структуру необоротних активів подано в табл. 2.1. та табл. 2.2.

Таблиця 2.1. Динаміка, склад і структура необоротних активів ПАТ"Київський вітамінний завод" за 2010 р.

Необоротні активи

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

Відхилення (+; -)

вартість, тис. грн.

структура, %

вартість, тис. грн.

структура, %

абсолютне, тис. грн.

структури, %

Нематеріальні активи (залишкова вартість)

563

0,91

438

0,434

-125

-0,31

Незавершене будівництво

809

1,31

860

0,85

51

0,13

Основні засоби (залишкова вартість)

17 520

28,43

24 826

24,65

7306

18,69

Довгострокові фінансові інвестиції:

42 566

69,08

74 387

73,86

31 821

81,41

— які обліковуються методом участі в капіталі інших підприємств

-

-

-

-

-

-

— інші фінансові інвестиції

42 566

69,08

74 387

73,86

31 821

81,41

Довгострокова дебітоорська заборгованість

155

0,25

189

0,18

34

0,08

Відстрочені податкові активи

-

-

-

-

-

-

Інші необоротні активи

-

-

-

-

-

-

Разом

61 613

100

100 700

100

39 087

-

Таблиця 2.2. Динаміка, склад і структура необоротних активів ПАТ"Київський вітамінний завод" за 2011 р.

Необоротні активи

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

Відхилення (+; -)

вартість, тис. грн.

структура, %

вартість, тис. грн.

структура, %

абсолютне, тис. грн.

структури, %

Нематеріальні активи (залишкова вартість)

438

0,43

458

0,80

20

0,37

Незавершене будівництво

860

0,85

5639

9,89

4779

9,04

Основні засоби (залишкова вартість)

24 826

24,65

29 399

51,58

4573

26,93

Довгострокові фінансові інвестиції:

74 387

73,87

20 020

35,13

-54 367

-38,74

— які обліковуються методом участі в капіталі інших підприємств

-

-

-

-

-

-

— інші фінансові інвестиції

74 387

73,87

20 020

35,13

-54 367

-38,74

Довгострокова дебітоорська заборгованість

189

0,19

1480

2,60

1291

2,41

Відстрочені податкові активи

-

-

-

-

-

-

Інші необоротні активи

-

-

-

-

-

-

Разом

100 700

100

56 996

100

-43 704

-

Аналіз динаміки, складу та структури необоротних активів ПАТ «Київський вітамінний завод» за 2010р. та 2011 р. показав, що чималу частку у структурі необоротніх активів займають основні засоби (24,65% та 51,58% у попередньому і звітному періоді відповідно).

Спостерігається тенденція до значного зменшення частки інших фінансових інвестицій на 38,74% за 2011р. порівняно з 2010р., а також збільшення довгострокової дебіторської заборгованості на 2,41% під кінець звітного періоду.

Ефективність використання основних засобів оцінюють за системою натуральних і вартісних показників, основними з яких є фондовіддача та фондомісткість. Аналіз ефективності використання основних засобів подано у табл. 2.2.

Таблиця 2.3. Динаміка показників ефективності використання основних засобів ПАТ"Київський вітамінний завод" за 2010−2011 рр.

Показники

Попередній рік

Звітній рік

Відхилення (+; -)

абсолютне

відносне

Обсяг виробленої продукції, тис. грн. (чистий дохід)

263 693

338 016

74 323

28,19

Середньорічна вартість основних засобів, тис. грн.

184 034,5

243 057

59 022,50

32,07

Фондовіддача основних засобів, грн. /грн.

4,90

5,34

0,44

8,98

Фондомісткість основних засобів, грн. /грн.

2,43

2,66

0,23

9,51

Аналіз динаміки показників ефективності використання основних засобів ПАТ «Київський вітамінний завод» за 2010−2011 рр. показав, що частка обсягу виробленої продукції за аналізований період складає 74 323 тис. грн. Показник фондовіддача основних засобів збільшився на 8,98%, що вказує на обсяг виробленої продукції в розрахунку на грошову одиницю вартості виробничих засобів. Оберненим показником до фондовіддачі - є фондомісткість, яка становить 0,23 тис. грн. і характеризує середню вартість виробничих основних засобів, що припадає на одиницю обсягу виробленої продукції.

2.3 Аналіз ефективності використання трудових ресурсів підприємства

Результат процесу виробництва залежить від рівня продуктивності праці, а саме ефективності затрат конкретної праці, яка визначається обсягом продукції, виробленої за одиницю часу або кількістю часу, затраченого на виготовлену одиницю продукції. Існує безліч методів вимірювання продуктивності праці, та найпоширенішим є вартісний метод, на якому грунтується обчислення узагальнювальних показників продуктивності праці як відношення обсягу виробленої продукції до затрат праці. Аналіз показників продуктивності праці поданий у табл. 3.1.

Таблиця 3.1. Динаміка показників продуктивності праці ПАТ"Київський вітамінний завод" за 2010−2011 рр.

Показники

Попередній рік

Звітній рік

Відхилення (+; -)

абсолютне

відносне, %

Обсяг виробленої продукції, тис. грн.

263 693

338 016

74 323

28,19

Середньооблікова кількість працівників основної діяльності, осіб

795

578

-217

-27

Середньооблікова кількість робітників, осіб

120

116

-4

-3

Середня кількість днів

145 350

148 720

3370

2,32

Середня кількість днів, відпрацьованих одним робітником

1211

1282

71

5,86

Середньорічний виробіток продукції на одного працівника, тис. грн.

331,69

584,80

128,58

38,77

Середньорічний виробіток продукції одним робітником, тис. грн.

2197,44

2913,93

640,71

29,16

Середньоденний виробіток продукції одним робітником, грн.

1,81

2,27

1,81

100

Аналіз динаміки показників ефективності продуктивності праці ПАТ «Київський вітамінний завод» за 2010−2011 рр. показав, що кількість працівників за аналізований період зменшилась на 217 осіб, а робітників — на 4 особи. Та, незважаючи на це, обсяг виробленої продукції збільшився на 28,19%, середня кількість днів, відпрацьованих одним робітником — на 5,86%, середньорічний виробіток продукції одним робітником — на 29,16% та середньоденний виробіток продукції одним робітником — 100%, що є абсолютно прийнятне для підприємства.

2.4 Аналіз використання матеріальних ресурсів підприємства

Щоб здійснити характеристику ефективності свикористання сировини та матеріалів застосовується система узагальнюючих та часткових показників, розрахунок який грунтується на показнику матеріальних витрат. Для аналізу ефективності використання матеріальних ресурсів подана табл. 4.1.

Таблиця 4.1. Динаміка показників ефективності використання матеріальних ресурсів ПАТ"Київський вітамінний завод" за 2010−2011 рр.

Показники

Попередній період

Звітній період

Абсолютне відхилення (+,-)

Обсяг виробленої продукції (без ПДВ і акцизного збору), тис. грн.

263 693

338 016

74 323

Матеріальні витрати на виробництво продукції, тис. грн.

116 549

158 487

41 938

Матеріаломісткість продукції, грн. /грн.

0,44

0,47

0,03

Матеріаловіддача продукції, грн. /грн.

2,26

2,13

-0,13

Аналіз динаміки показників ефективності використання матеріальних ресурсів ПАТ «Київський вітамінний завод» за 2010−20 121рр. показав, що обсяг виробленої продукції зріс, у порівнянні з попереднім періодом, на 74 323 тис. грн., також, як і матеріальних витрат на виробництво — 41 938 тис. грн. Матеріаловіддача становить 2,26 тис. грн та 2,13 тис. грн. у попередньому та звітному роках відповідно, яка характеризує вихід продукції з кожної гривні спожитих матеріальних ресурсів. Матеріаломісткість показала, що 0. 03 тис. грн. матеріальних витрат припадає на одну гривню виробленої продукції.

2.5 Загальна оцінка фінансового стану підприємства

Для аналізу динаміки окремих складових майна і його структури розглядають табл. 5.1. та табл. 5.2.

Таблиця 5.1. Порівняльний аналітичний баланс ПАТ «Київський вітамінний завод» за 2010 р.

Показники активу балансу

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

Відхилення (+,-)

Сума, тис. грн.

Структура, %

Сума, тис. грн.

Структура, %

Абсолютне, тис. грн.

Відносне, %

Структури, %

У % до зміни підсумку балансу

Активи

Необоротні активи

61 613

40,8558

100 700

46,34 936

39 087

63,43 953

5,49 356

58,81 547

Оборотні активи

89 183

59,13 757

116 430

53,58 943

27 247

30,55 179

-5,54 814

40,99 944

Витрати майбутніх періодів

10

0,6 631

133

0,61 216

123

1230

0,54 585

0,185 082

Баланс

150 806

100

217 263

100

-

-

-

-

Пасив

Власний капітал

72 382

47,99 676

73 642

33,89 533

1260

1,74

-7,10 852

1,895 963

Забезпечення наступних витрат та платежів

0

0

0

0

0

0

0

0

Довгострокові зобов’язання

55 198

36,60 199

96 683

44,50 044

41 485

75,16

2,910 382

62,42 382

Поточні зобов’язання

23 226

15,40 124

46 938

21,60 423

23 712

102,09

2,510 801

35,68 021

Доходи майбутніх періодів

0

0

0

0

0

0

0

0

Баланс

150 806

100

217 263

100

66 457

-

-

-

Аналіз динаміки і структури майна ПАТ «Київський вітамінний завод» у 2010 р. показав, що відбулось збільшення майна на кінець періоду (з 150 806 тис. грн. до 217 263 тис. грн.), що можна розцінювати як позитивне явище. Причиною цього є зростання оборотних активів. Якщо на початок періоду сума становила 89 183 тис. грн., то на кінець -116 430 тис., грн.

За аналізований період частка власного капіталу зростає з 72 382 тис. грн. до 73 642 тис. грн., що є свідченням зміцнення фінансової стійкості підприємства.

Таблиця 5.2. Порівняльний аналітичний баланс ПАТ «Київський вітамінний завод» за 2011 р.

Показники активу балансу

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

Відхилення (+,-)

Сума, тис. грн.

Структура, %

Сума, тис. грн.

Структура, %

Абсолютне, тис. грн.

Відносне, %

Структури, %

У % до зміни підсумку балансу

Активи

Необоротні активи

100 700

46,42

56 996

21,17

-43 704

-43,40

-25,25

-83,5736

Оборотні активи

116 077

53,51

212 077

78,78

96 000

82,70

25,27

183,5775

Витрати майбутніх періодів

133

0,06

131

0,05

-2

-1,50

-0,01

-0,382

Необоротні активи та групи вибуття

-

-

-

-

-

-

-

-

Баланс

216 910

100

269 204

100

52 294

24,10

-

100

Пасив

Власний капітал

73 270

33,78

74 024

27,5

754

1,03

-6,28

1,441 848

Забезпечення наступних витрат та платежів

0

0

0

0

0

0

0

0

Довгострокові зобов’язання

96 683

44,57

139 576

51,85

42 893

44,36

7,27

82,2 279

Поточні зобов’язання

46 957

21,65

55 604

20,65

8647

18,41

-0,99

16,53 536

Доходи майбутніх періодів

0

0

0

0

0

0

0

0

Баланс

216 910

100

269 204

100

52 294

24,10

-

100

Аналіз динаміки і структури майна ПАТ «Київський вітамінний завод» у 2011 р. показав, що відбулось збільшення майна на кінець періоду (з 216 910 тис. грн. до 269 204 тис. грн.), що можна розцінювати як позитивне явище. Причиною цього є зростання оборотних активів. Якщо на початок періоду сума становила 116 077 тис. грн., то на кінець — 212 077 тис., грн. Перевищує частка оборотних активів над необоротними активами на 39%, що вказує на мобільну структуру активів підприємства та сприяє оборотності оборотних активів.

За аналізований період частка власного капіталу зростає з 73 270 тис. грн. до 74 024 тис. грн., що є свідченням зміцнення фінансової стійкості підприємства.

2.6 Аналіз фінансової стійкості підприємства

У складі абсолютних показників фінансової стійкості найчастіше виділяють групу показників наявності джерел формування запасів та групу показників забезпеченості запасів джерелами їх формування.

Розрахунок аналізу відносних показників фінансової стійкості підприємства подано в табл. 6.1. та табл. 6.2.

Таблиця 6.1. Динаміка основних відносних показників фінансової стійкості ПАТ «Київський вітамінний завод» за 2010 р.

Показники

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

Абсолютне відхилення (+,-)

Коефіцієнт автономії

0,48

0,34

-0,14

Коефіцієнт фінансової залежності

2,08

2,95

0,87

Коефіцієнт довгострокової фінансової незалежності

0,70

0,67

-0,03

Коефіцієнт співвідношення позикового і власного капіталу

1,08

1,96

0,87

Коефіцієнт фінансового левериджу

0,76

1,31

0,55

Коефіцієнт фінансової залежності капіталізованих джерел

0,43

0,57

0,13

Коефіцієнт фінансової незалежності капіталізованих джерел

0,57

0,43

-0,13

Аналіз фінансових коефіцієнтів стійкості полягає в порівнянні їх значень з базисними величинами, а також у вивченні їх динаміки. Розглянувши такі основні показники, можна зробити висновок, що:

Встановлено, що мінімальне граничне значення коефіцієнта автономії оцінюється нарівні 0,5, а дані ПАТ «Київський вітамінний завод» вказують, що 0,4, отже підприємство відносно стійке, стабільне і більш незалежне від зовнішніх кредиторів.

Коефіцієнт фінансової залежності є зворотним коефіцієнту автономії. Зростання цього коефіцієнта в динаміці означає збільшення частки позикових коштів у фінансуванні підприємства. В даному випадку його значення перевищує 1, а саме 2,08 та 2,95, то це означає, що власники не повністю фінансують своє підприємство.

Коефіцієнт довгострокової фінансової незалежності становить 0,70 та 0,67 (збільшення допускається від 0,85 до 0,9), отож можна говорити про частковий рівень незалежності підприємства від короткострокових позикових джерел.

Коефіцієнт фінансового ризику (коефіцієнт співвідношення позикового і власного капіталу), показує співвідношення залучених коштів і власного капіталу. Так, як оптимальне значення даного коефіцієнта становить 0,7−1, а за даними показників ПАТ «Київський вітамінний завод» — 1,08 та 1,96, що свідчить про критичний стан, зростання ризику неплатоспроможності підприємства.

Коефіцієнт фінансового левериджу становить 0,76 та 1,31. Цей показник вказує на залежність підприємства від довгострокового зобов’язання.

Коефіцієнт фінансової незалежності капіталізованих джерел є невисоким, 0,57 та 0,43 (рекомендований рівень — 0,6), що вказує на зменшення коефіцієнта в динаміці, що є позитивною тенденцією, означаючи, що з позицій довгострокової перспективи підприємство все менше залежить від зовнішніх інвесторів.

Таблиця 6.2. Динаміка основних відносних показників фінансової стійкості ПАТ «Київський вітамінний завод» за 2011 р.

Показники

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

Абсолютне відхилення (+,-)

Коефіцієнт автономії

0,34

0,27

-0,06

Коефіцієнт фінансової залежності

2,96

3,64

0,68

Коефіцієнт довгострокової фінансової незалежності

0,78

0,79

0,01

Коефіцієнт співвідношення позикового і власного капіталу

1,96

2,64

0,68

Коефіцієнт фінансового левериджу

1,32

1,89

0,57

Коефіцієнт фінансової залежності капіталізованих джерел

0,57

0,65

0,08

Коефіцієнт фінансової незалежності капіталізованих джерел

0,43

0,35

-0,08

Аналіз фінансових коефіцієнтів стійкості полягає в порівнянні їх значень з базисними величинами, а також у вивченні їх динаміки. Розглянувши такі основні показники, можна зробити висновок, що:

Встановлено, що мінімальне граничне значення коефіцієнта автономії оцінюється нарівні 0,5, а дані ПАТ «Київський вітамінний завод» вказують, що 0,3, отже підприємство відносно стійке, стабільне і більш незалежне від зовнішніх кредиторів.

Коефіцієнт фінансової залежності є зворотним коефіцієнту автономії. Зростання цього коефіцієнта в динаміці означає збільшення частки позикових коштів у фінансуванні підприємства. В даному випадку його значення перевищує 1, а саме 2,96 та 3,64, то це означає, що власники не повністю фінансують своє підприємство.

Коефіцієнт довгострокової фінансової незалежності становить 0,78 та 0,79 (збільшення допускається від 0,85 до 0,9), отож можна говорити про частковий рівень незалежності підприємства від короткострокових позикових джерел.

Коефіцієнт фінансового ризику (коефіцієнт співвідношення позикового і власного капіталу), показує співвідношення залучених коштів і власного капіталу. Так, як оптимальне значення даного коефіцієнта становить 0,7−1, а за даними показників ПАТ «Київський вітамінний завод» — 1,96 та 2,64, що свідчить про критичний стан, зростання ризику неплатоспроможності підприємства.

Коефіцієнт фінансового левериджу становить 1,32 та 1,89. Цей показник вказує на залежність підприємства від довгострокового зобов’язання.

Коефіцієнт фінансової незалежності капіталізованих джерел є невисоким, 0,43 та 0,35 (рекомендований рівень — 0,6), що вказує на зменшення коефіцієнта в динаміці, що є позитивною тенденцією, означаючи, що з позицій довгострокової перспективи підприємство все менше залежить від зовнішніх інвесторів.

2.7 Аналіз ліквідності та платоспроможності підприємства

Аналіз ліквідності балансу підприємства подано в табл. 7.1. та табл. 7. 2

Таблиця 7.1. Аналіз ліквідності балансу ПАТ «Київський вітамінний завод» за 2010 р.

Ранжування активів балансу

На початок звітного періоду, тис. грн.

На кінець звітного періоду, тис. грн.

Ранжування пасивів балансу

На початок звітного періоду, тис. грн.

На кінець звітного періоду, тис. грн.

Платіжний надлишок (+), нестача (-)

Рівень покриття зобов’язань

На початок звітного періоду, тис. грн.

На кінець звітного періоду, тис. грн.

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

Високоліквідні активи (А?)

3661

545

1. Термінові пасиви (П?)

23 226

46 938

-19 565

-46 393

15,76

1,16

Швидколіквідні активи (А?)

83 624

137 017

Короткострокові пасиви (П?)

0

0

83 624

137 017

Повільноліквідні активи (А?)

25 619

30 748

Довгострокові пасиви (П?)

55 198

96 683

-29 579

-65 935

46,41

31,80

Важколіквідні активи (А?)

61 613

100 700

Постійні пасиви (П?)

72 382

73 642

-10 769

27 058

85,12

136,74

Баланс

150 806

217 263

Баланс

150 806

217 263

-

-

-

-

Баланс вважається абсолютно ліквідним, якщо виконуються такі умови: А? П?; А? П?; А? П?; А? П?.

Необхідною умовою ліквідності балансу є виконання перших трьох умов. В даній ситуації, справджується друга нерівність: 83 624?0 137 017та ?0, що вказує на те, що швидко реалізовані активи перевищують короткострокові пасиви і організація може бути платоспроможною в недалекому майбутньому з урахуванням своєчасних розрахунків з кредиторами, отримання коштів від продажу.

Порушення решти двох — вказує на те, що ліквідність балансу відрізняється від абсолютної.

Четверта нерівність має балансуючий характер. Якщо порівняти дані активу і пасиву на початок звітного періоду, то нерівність має вигляд -61613(А?)?772 382 (П?), що свідчить про дотримання мінімального умови фінансової стійкості організації, наявності у неї власних оборотних коштів, а на кінець звітного періоду, 100 700 (А?)?73 642 (П?), що суперечить умовам абсолютної ліквідності.

Таблиця 7.2. Аналіз ліквідності балансу ПАТ «Київський вітамінний завод» за 2011 р.

Баланс вважається абсолютно ліквідним, якщо виконуються такі умови: А? П?; А? П?; А? П?; А? П?.

Необхідною умовою ліквідності балансу є виконання перших трьох умов. В даній ситуації, справджується друга нерівність: 84 784?0 та 154 032?0, що вказує на те, що швидко реалізовані активи перевищують короткострокові пасиви і організація може бути платоспроможною в недалекому майбутньому з урахуванням своєчасних розрахунків з кредиторами, отримання коштів від продажу.

Порушення решти двох — вказує на те, що ліквідність балансу відрізняється від абсолютної.

Четверта нерівність має балансуючий характер. Якщо порівняти дані активу і пасиву на початок звітного періоду, то нерівність має вигляд — 100 833 (А?)?73270(П?), що суперечить умовам абсолютної ліквідності, а на кінець звітного періоду 57127(А?)?74024(П?), що свідчить про дотримання мінімального умови фінансової стійкості організації, наявності у неї власних оборотних коштів.

Відносні показники платоспроможності підприємства подано в табл. 7.3.

Таблиця 7.3. Динаміка відносних показників ліквідності та платоспроможності ПАТ «Київський вітамінний завод» за 2010 р.

Показники

Значення показника

Абсолютне відхилення (+,-)

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

Коефіцієнт абсолютної ліквідності

0,16

0,012

-0,15

Коефіцієнт критичної ліквідності

3,76

2,93

-0,83

Коефіцієнт поточної ліквідності

4,86

3,59

-1,28

Коефіцієнт абсолютної ліквідності показує, яку частину кредиторської заборгованості підприємство може погасити негайно у короткострокових цінних паперах, а також надходжень по розрахунках з дебіторами. Значення даного показника не повинне опускатися нижче 0,2, а за даними ПАТ «Київський вітамінний завод», воно становить -1,28, що перевищує теоретично допустиме значення коефіцієнта.

Коефіцієнт швидкої ліквідності, або коефіцієнт критичної оцінки показує, наскільки ліквідні кошти підприємства покривають його короткострокову заборгованість. Рекомендоване значення даного показника від 0,7−0,8 до 1,5. В даному випадку значення цього коефіцієнта становить — 0,83, що не є прийнятним.

Коефіцієнт поточної ліквідності показує, чи достатньо у підприємства коштів, які можуть бути використані їм для погашення своїх короткострокових зобов’язань протягом року. Це основний показник платоспроможності підприємства, який за даних умов становить -0,15.

У світовій практиці значення цього коефіцієнта повинне знаходитися в діапазоні 1−2. Оскільки значення коефіцієнта поточної ліквідності нижче одиниці, то це говорить про неплатоспроможність підприємства, неліквідність балансу.

Таблиця 7.4. Динаміка відносних показників ліквідності та платоспроможності ПАТ «Київський вітамінний завод» за 2011 р.

Показники

Значення показника

Абсолютне відхилення (+,-)

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

Коефіцієнт абсолютної ліквідності

0,01

0,04

0,03

Коефіцієнт критичної ліквідності

1,82

2,8

0,98

Коефіцієнт поточної ліквідності

2,47

3,81

1,34

Коефіцієнт абсолютної ліквідності показує, яку частину кредиторської заборгованості підприємство може погасити негайно у короткострокових цінних паперах, а також надходжень по розрахунках з дебіторами. Значення даного показника не повинне опускатися нижче 0,2, а за даними ПАТ «Київський вітамінний завод», воно становить 1,34, що перевищує теоретично допустиме значення коефіцієнта.

Коефіцієнт швидкої ліквідності, або коефіцієнт критичної оцінки показує, наскільки ліквідні кошти підприємства покривають його короткострокову заборгованість. Рекомендоване значення даного показника від 0,7−0,8 до 1,5. В даному випадку значення цього коефіцієнта становить 0,98, що є прийнятним. Даний показник визначає, що частка кредиторської заборгованості може бути погашена за рахунок найбільш ліквідних активів, тобто показує, яка частина короткострокових зобов’язань підприємства може бути негайно погашена за рахунок засобів на різних рахунках, у короткострокових цінних паперах, а також надходжень по розрахунках.

Коефіцієнт поточної ліквідності показує, чи достатньо у підприємства коштів, які можуть бути використані їм для погашення своїх короткострокових зобов’язань протягом року. Це основний показник платоспроможності підприємства, який за даних умов становить 0,03.

У світовій практиці значення цього коефіцієнта повинне знаходитися в діапазоні 1−2. Оскільки значення коефіцієнта поточної ліквідності нижче одиниці, то це говорить про неплатоспроможність підприємства, неліквідність балансу.

2.8 Аналіз ділової активності підприємства

Оцінка співвідношення темпів зростання загальних показників господарської діяльності підприємства подана в табл. 8.1.

Таблиця 8.1. Динаміка загальних показників господарської діяльності ПАТ «Київський вітамінний завод» за 2010- 2011 рр.

Показники

Попередній період

Звітній період

Темп зростання

Середньорічна сума інвестованого капіталу (середньорічна вартість активів), тис. грн.

184 034,5

243 057

132,0714

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн.

318 655

412 036

129,3047

Чистий прибуток, тис. грн.

1260

754

59,84 127

Аналіз загальних показників господарської діяльності ПАТ «Київський вітамінний завод» за 2010−2011 рр. показав, що співвідношення темпів зростання зазначених показників має вигляд:

< <>100%; (8. 1)

де — темп зростання чистого прибутку; - темп зростання чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг); - темп зростання капіталу (активів), інвестованого в діяльність підприємства.

Нерівність > 100% (132,07 > 100%) означає, що економічний потенціал підприємства покращується, масштаби діяльності зростають. Нерівність < свідчить, що темпи зростання чистого доходу нижчі за темпи зростання економічного потенціалу. Та нерівність < вказує на те, що темпи зростання чистого прибутку нижчі за темпи зростання чистого доходу та темпи зростання економічного потенціалу.

2.9 Аналіз прибутковості підприємства

Результати аналізу різних видів прибутків (збитків) підприємства за аналізований період наведено в табл. 9.1. та табл. 9.2..

Таблиця 9.1. Рівень і динаміка фінансових результатів ПАТ «Київський вітамінний завод» за 2010 р.

Показники

Попередній період

Звітній період

Відхилення (+; -)

абсолютне

відносне, %

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн.

248 262

318 655

70 393

28,35 432

Податок на додану вартість, тис. грн.

1789

2146

357

19,95 528

Акцизний збір, тис. грн.

0

0

0

0

Інші вирахування з доходу, тис. грн.

36 655

52 816

16 161

44,8 948

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн.

209 818

263 693

53 875

25,67 702

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн.

93 348

133 048

39 700

42,52 903

Валовий прибуток (збиток), тис. грн.

116 470

130 645

14 175

12,17 052

Інші операційні доходи, тис. грн.

2798

14 825

12 027

429,8427

Адміністративні витрати, тис. грн.

15 478

12 795

-2683

-17,3343

Витрати на збут, тис. грн.

62 605

79 224

16 619

26,5458

Інші операційні витрати, тис. грн.

4486

17 345

12 859

286,6473

Прибуток (збиток) від операційної діяльності, тис. грн.

36 699

36 106

-593

-1,61 585

Дохід від участі в капіталі, тис. грн.

0

0

0

0

Інші фінансові доходи, тис. грн.

710

184

-526

-74,0845

Інші доходи, тис. грн.

502

248

-254

-50,5976

Фінансові витрати, тис. грн.

4823

32 271

27 448

569,1064

Витрати від участі в капіталі, тис. грн.

0

0

0

0

Інші витрати, тис. грн.

565

102

-463

-81,9469

Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування, тис. грн.

32 523

4165

-28 358

-87,1937

Податок на прибуток від звичайної діяльності, тис. грн.

528

3046

2518

476,8939

Прибуток (збиток) від звичайної діяльності, тис. грн.

31 995

1119

-30 876

-96,5026

Надзвичайні: доходи, тис. грн. витрати, тис. грн.

28

141

113

403,5714

Податки з надзвичайного прибутку, тис. грн.

0

0

0

0

Чистий прибуток, тис. грн.

32 023

1260

-30 763

-96,0653

Чистий збиток, тис. грн.

0

0

0

0

Дані аналізу рівня і динаміки фінансових результатів ПАТ «Київський вітамінний завод» за 2010 р. показують, що в звітному періоді підприємство досягло великих результатів. Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції зменшилася на 25,68%. Позитивним фактором росту є збільшення валового прибутку на 14 175 тис. грн., збільшилися й інші операційні доходи на 12 859 тис. грн.

Таблиця 9.2. Рівень і динаміка фінансових результатів ПАТ «Київський вітамінний завод» за 2011 р.

Показники

Попередній період

Звітній період

Відхилення (+; -)

абсолютне

відносне, %

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн.

318 655

412 036

93 381

29,30

Податок на додану вартість, тис. грн.

2146

3237

1091

50,84

Акцизний збір, тис. грн.

0

0

0

0

Інші вирахування з доходу, тис. грн.

52 816

70 783

17 967

34,02

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн.

263 693

338 016

74 323

28,19

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн.

133 048

169 727

36 679

27,57

Валовий прибуток (збиток), тис. грн.

130 645

168 289

37 644

28,81

Інші операційні доходи, тис. грн.

14 825

9582

-5243

-35,37

Адміністративні витрати, тис. грн.

12 795

14 011

1216

9,50

Витрати на збут, тис. грн.

79 224

95 775

16 551

20,89

Інші операційні витрати, тис. грн.

17 345

10 709

-6636

-38,26

Прибуток (збиток) від операційної діяльності, тис. грн.

36 106

57 376

21 270

58,91

Дохід від участі в капіталі, тис. грн.

0

0

0

0

Інші фінансові доходи, тис. грн.

184

288

104

56,52

Інші доходи, тис. грн.

248

52 318

52 070

20 995,97

Фінансові витрати, тис. грн.

32 271

52 802

20 531

63,62

Витрати від участі в капіталі, тис. грн.

0

0

0

0

Інші витрати, тис. грн.

102

52 301

52 199

51 175,49

Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування, тис. грн.

4165

4879

714

17,14

Податок на прибуток від звичайної діяльності, тис. грн.

3046

4178

1132

37,16

Прибуток (збиток) від звичайної діяльності, тис. грн.

1119

701

-418

-37,35

Надзвичайні: доходи, тис. грн. витрати, тис. грн.

141

53

-88

-62,41

Податки з надзвичайного прибутку, тис. грн.

0

0

0

0

Чистий прибуток, тис. грн.

1260

754

-506

-40,16

Чистий збиток, тис. грн.

0

0

0

0

Дані аналізу рівня і динаміки фінансових результатів ПАТ «Київський вітамінний завод» за 2011 р. показують, що в звітному періоді підприємство досягло великих результатів. Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції зросла на 28,19%. Позитивним фактором росту є збільшення прибутку від операційної діяльності на 21 270 тис. грн.

Показники рентабельності за аналізований період наведено в табл. 9.3.

Таблиця 9.3. Рівень і динаміка показників рентабельності діяльності ПАТ «Київський вітамінний завод» за 2010 р.

Показники

Значення показника

Абсолютне відхилення (+,-)

Попередній період

Звітній період

Валова рентабельність продукції, %

55,51

49,54

-5,97

Операційна рентабельність продукції, %

17,49

13,69

-3,8

Чиста операційна рентабельність продукції, %

13,46

10,54

-2,92

Операційна рентабельність активів, %

19,94

19,61

-0,33

Чиста рентабельність активів, %

15,26

0,48

-

Чиста рентабельність власного капіталу, %

43,86

1,72

-

.

Аналіз рівня і динаміки показників рентабельності діяльності ПАТ «Київський вітамінний завод» за 2010 р. показав, що спадання показника операційної рентабельності на 3,8% супроводжує до неефективного використання майнового потенціалу підприємства і показує, скільки гривень операційного прибутку приносить кожна гривня інвестованого в активи підприємства капіталу. Чиста рентабельність активів складає 15,26% та 0,48% за попередній і звітній період відповідно, та характеризує рівень чистого прибутку, який генерується всіма активами підприємства, прибутковість інвестованого активи капіталу. Чиста рентабельність власного капіталу характеризує прибутковість інвестованого в підприємство капіталу з позицій її власників і становить 43,86% та 1,72% за попередній і звітній періоди відповідно.

Таблиця 9.4. Рівень і динаміка показників рентабельності діяльності ПАТ «Київський вітамінний завод» за 2011 р.

Показники

Значення показника

Абсолютне відхилення (+,-)

Попередній період

Звітній період

Валова рентабельність продукції, %

49,54

49,79

0,24

Операційна рентабельність продукції, %

13,69

16,97

3,28

Чиста операційна рентабельність продукції, %

10,54

13,07

2,53

Операційна рентабельність активів, %

14,85

23,6

4,19

Чиста рентабельність активів, %

0,68

0,31

-

Чиста рентабельність власного капіталу, %

1,71

1,02

-

Аналіз рівня і динаміки показників рентабельності діяльності ПАТ «Київський вітамінний завод» за 2011 р. показав, що зростання показника операційної рентабельності на 3,28% супроводжує до ефективного використання майнового потенціалу підприємства і показує, скільки гривень операційного прибутку приносить кожна гривня інвестованого в активи підприємства капіталу. Чиста рентабельність активів складає 0,68% та 0,31% за попередній і звітній період відповідно, та характеризує рівень чистого прибутку, який генерується всіма активами підприємства, прибутковість інвестованого активи капіталу. Чиста рентабельність власного капіталу характеризує прибутковість інвестованого в підприємство капіталу з позицій її власників і становить 1,71% та 1,02% за попередній і звітній періоди відповідно.

Показать Свернуть
Заполнить форму текущей работой