Економічний аналіз виробничо-господарської діяльності ТзОВ "УкрГеоДор"

Тип работы:
Отчет
Предмет:
Экономика


Узнать стоимость новой

Детальная информация о работе

Выдержка из работы

Зміст

  • Вступ
  • Загальні відомості про ТзОВ «УкрГеоДор»
  • Характеристика виробничо-господарської діяльності ТзОВ «УкрГеоДор»
  • Економічний аналіз виробничо-господарської діяльності ТзОВ «УкрГеоДор»
  • Індивідуальне завдання на тему: «Аналіз збутової діяльності ТзОВ «УкрГеоДор»
  • Висновки
  • Список використаної літератури

Вступ

Метою практики за темою бакалаврської кваліфікаційної роботи є засвоєння мною теоретичних знань щодо сучасних методів і форм організації виробничої, підприємницької, економічної діяльності підприємства, формування, на базі одержаних у навчальному закладі теоретичних знань професійних умінь і навичок для прийняття самостійних управлінських рішень у ході виконання своїх функцій в реальних виробничих умовах, виховання потреби систематично поновлювати свої знання та творчо їх застосовувати в практичній діяльності.

Об'єктом проходження виробничої практики виступає Товариство з обмеженою відповідальністю «Українська Геотехнічна Дорога» (далі ТзОВ «УкрГеоДор»). Місцезнаходження юридичної особи: 82 482, Львівська область, м. Моршин, вул.Д. Галицького, 36. Директор Зелінський Микола Миколайович. Місце проходження практики забезпечує необхідні умови набуття знань та практичних навичок з менеджменту, управління персоналу, організації планово-економічної діяльності підприємства.

Під час проходження практики за темою бакалаврської кваліфікаційної роботи я ґрунтовно вивчала функції менеджера у виробничому підрозділі та в управлінських структурах підприємства, ознайомилась з основними принципами і методами організації виробничих процесів; здобула досвід прийняття оптимальних управлінських рішень, навчилась аналізувати основні економічні показники виробничо-господарської діяльності підприємства та адаптацію виробничої системи до змін внутрішнього і зовнішнього середовища. Також навчилась ефективно реалізовувати професійні знання і творчі здібності. Набула навички організаційно-управлінської роботи у сфері менеджменту.

Загальні відомості про ТзОВ «УкрГеоДор»

ТзОВ «УкрГеоДор» створено згідно Установчої Угоди, прийнято Зборами Учасників, на основі і у відповідності з Законом України «Про підприємство» та іншими законодавчими та нормативними актами, регулюючими порядок утворення і діяльності підприємств. Засновниками і учасниками товариства є громадяни України: Зелінський Віктор Миколайович, Зелінський Микола Миколайович, Ямнич Віталій Степанович. ТзОВ «УкрГеоДор» є юридичною особою, має самостійний баланс, розрахунковий та інші рахунки в банках, круглу печатку з назвою ТзОВ «УкрГеоДор», штампи, реєстрований товарний знак і фірмові бланки зі своїми реквізитами.

Предметом діяльності підприємства є [2]:

— виготовлення геосинтетичних матеріалів, продукції з поліетилену і поліпропілену;

— будівництво доріг, укріплення берегів та русел річок, схилів, геоландшафтів, армування слабих ґрунтів;

— здійснення комерційних операцій, ведення оптової, роздрібної, комісійної і виїзної торгівлі;

— організація фірмових магазинів, торгових будинків, інших торгових точок;

— пошук, розвідка і розробка родовищ мінеральних вод, обслуговування свердловин, організація повного циклу по розливу мінеральних вод та інших напитків;

— надання рекламних послуг, виготовлення та розміщення рекламної продукції а засобах масової інформації та будь-яких інших рекламо носіях;

— організація пунктів харчування, в тому числі ресторанів, кафе. Їдалень, буфетів;

— надання консультативних, довідково-інформаційних та авторсько-складальних послуг;

— надання послуг у сфері відпочинку та розваг;

— здійснення брокерської діяльності;

— надання вітчизняним та іноземним підприємствам представницьких послуг, ведення дистриб’юторської та дилерської діяльності;

— виготовлення бруківки;

Такі види діяльності, які згідно законодавству України підлягають ліцензуванню. Це не весь перелік предметів діяльності підприємства, все інше зазначено у Статуті підприємства. Підприємство має право вносити зміни і доповнення до Статуту в міру потреби.

Для забезпечення належного функціонування ТзОВ «УкрГеоДор» учасники створюють такі органи управління і контролю [2]:

— Збори Учасників — вищий орган управління; під час засідань Зборів Учасники чи їх представники володіють кількістю голосів, яка пропорційна розміру їх часток у Статутному фонді та майні.

Виключно до компетенції Зборів Учасників відноситься вирішення наступних питань:

· внесення змін та доповнень до Установчого Договору та Статуту Товариства;

· визначення основних напрямків діяльності підприємства;

· створення філій та дочірніх підприємств, відкриття представництв, участь у спільних підприємствах, входження у спілки та об'єднання;

· збільшення або зменшення Статутного фонду;

· призначення та звільнення від посади Директора та членів Дирекції;

· визначення організаційної структури підприємства, кількісного складу Дирекції, умов оплати праці посадових осіб підприємства, встановлення штатного розкладу;

— Дирекція на чолі з Директором, яка здійснює оперативне керівництво поточною діяльністю та забезпечує виконання рішень, що приймаються Зборами Учасників.

До складу Дирекції входять Директор та його заступники. Кількісний склад визначається Зборами Учасників.

Директор:

· несе повну відповідальність за виконання покладених на нього обов’язків, відповідає за прибутковість і законність діяльності підприємства;

· приймає та звільняє з роботи працівників, укладає трудові угоди, видає доручення, відкриває в банках розрахунковий та інші рахунки;

· видає накази та розпорядження, обов’язкові для всіх працівників.

— Ревізійна комісія, що здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю Дирекції.

· Ревізійна комісія має право вимагати від посадових осіб підприємства подання всіх необхідних для здійснення перевірок матеріалів і документів, а також особистих письмових пояснень.

· За узгодженням Зборів Учасників Ревізійна комісія може задіяти до проведення перевірки незалежних спеціалістів або аудиторську службу.

· Ревізійна комісія після проведення проведеної перевірки складає висновок, без заслуховування якого Збори Учасників не мають права затверджувати річний баланс та звіт про діяльність підприємства.

Діяльність підприємства будується на основі повного госпрозрахунку та самоуправління, самофінансування і самоокупності. ТзОВ «УкрГеоДор» самостійно планує свою діяльність і визначає перспективи розвитку, виходячи з попиту на свою продукцію, роботи, послуги і необхідності забезпечення виробничого та соціального розвитку. Взаємовідносини з іншими підприємствами, організаціями і громадянами в усіх сферах господарської діяльності будуються на договірній основі. Воно самостійно здійснює матеріально-технічне забезпечення власного виробництва і капітального будівництва через систему прямих угод (контрактів). Підприємство реалізує свою продукцію (роботи, послуги) державним кооперативним, торговельним і громадським організаціям, а також приватним особам за цінами і тарифами, що встановлюються самостійно або на договірній основі, а у випадках, передбачених законодавчими законодавчими актами України, — за державними цінами і тарифами (див. додаток 1. 1).

ТзОВ «УкрГеоДор» має право створювати спільні підприємства з державними, кооперативними, приватними підприємствами, громадськими організаціями України та зарубіжних країн. Також має право засновувати філії, представництва, дочірні підприємства та виступати в якості засновника або учасника інших господарських формувань. Воно може входити у спілки та союзи, об'єднуватися за галузевим, територіальним та іншими принципами [2].

Підприємство створено з метою найширшого урізноманітнення послуг населенню виробництва товарів широкого вжитку, розвитку і реалізації ділової ініціативи, ведення благочинної діяльності, сприяння вирішення проблем працевлаштування.

ТзОВ «УкрГеоДор» в 2003р. з метою налагодження вітчизняного виробництва геосинтетичних матеріалів запропонувало на ринок будівельних матеріалів України сучасний продукт для об'ємного армування ґрунту — георешітку ГЕОДОР власного виробництва. Аналіз багатолітньої світової практики використання об'ємних георешіток та вивчення ринку геосинтетичних матеріалів в Україні давав неабиякі сподівання, що дана технологія стабілізації ґрунту найде своє втілення в багатьох проектах, як унікальна та екологічна.

Виробничі потужності підприємства представлені обладнанням провідних європейських та американських виробників ліній екструзії, ультразвукового обладнання зварювання, та термопластавтоматів.

Сучасне обладнання, технологія виробництва та використання виключно високоякісної сировини стали запорукою задоволення потреб клієнтів. З 2005 р. асортимент компанії був розширений продукцією для саду та городу. Ціль компанії - це постійна орієнтація на замовника, співпраця з провідними мережами будівельних супермаркетів та мільйони квадратних метрів об'ємних георешіток ГЕОДОР за допомогою яких успішно реалізовано проекти будівництва в Україні та за кордоном. На підприємстві працює система управління якістю, яка відповідає вимогам ISO 9001: 2000, що підтверджується відповідним сертифікатом [2].

Підприємство діє на основі статуту, який встановлений засновником (власником майна) організації обсяг правил, що регулюють її правовий стан, відносини, пов’язані з внутрішнім управлінням, стосунки з іншими організаціями чи громадянами.

Контакти ТзОВ «УКРАЇНСЬКА ГЕОТЕХНІЧНА ДОРОГА»:

Україна: 82 482, Україна, Львівська обл., м. Моршин, вул. Геологів, 3

Тел/факс: (3 260) 6−05−74, 6−05−44, 6−05−45

Київ: (044) 240−53−56, (050) 462−53−56

Дніпропетровськ: +38 (066) 717-81-23

www: http: //www. geodor. ru www. fb. com/geodor. ua

E-mail: ukrgeodor@ukr. net

Росія: 121 170, Росія, м. Москва, Кутузовський пр-т 36, буд. 3

Тел.: +7 (495) 730-50-95, +7 (903) 672-82-91 Тел/факс: +7 (495) 557-71-33 Cклад: МО, Люберецкий р-н, д. Машково Промзона, Ново-Марусинский проезд, д. 4

www: http: //www. geodor. ru www. fb. com/geodor. ua

E-mail-1: geodor@geodor. ru E-mail-2: geodor@mail. ru (додаток 1. 2).

Основними цінностями підприємства є:

• Повага до працівників — ми прислухаємося до думки інших і залучаємо всі зацікавлені сторони до процесу прийняття рішення.

• Відповідальність — ми відповідаємо за свої рішення і дії, уміємо їх обґрунтовувати і завжди виконуємо обіцяне.

• Точність — ми приймаємо рішення і будуємо стратегії, ґрунтуючись на фактах. Приймаючи рішення, ми тверезо співвідносимо витрачені зусилля і отриманий результат.

• Чесність — ми поводимося правдиво і сумлінно по відношенню до працівників, споживачів та держави.

• Прагнення досконалості - ми постійно удосконалюємося, звертаючи увагу навіть на деталі. Ми докладаємо всі зусилля для поліпшення того, що робимо, і на пошук інноваційних рішень.

Зовнішній вигляд — один з елементів корпоративної культури, що інформує навколишніх про стиль організації і її роботу. Для жінок рекомендується: діловий костюм консервативного чи класичного стилю (піджак, блузка, чи спідниця, класичні брюки); спідниці чи плаття стриманих кольорів, взуття з закритим мисом на середньому каблуці; діловий, спокійний макіяж, манікюр стриманих тонів. Для чоловіків рекомендується: діловий костюм чи костюм стриманих тонів; сорочки і краватки під стиль костюма; взуття класичного стилю. Робітники мають спеціальні зручні форми зеленогоі жовтого кольору з значком фірми. Логотип підприємства:

Виробнича та організаційна структура ТзОВ «УкрГеоДор»

Підприємство створено з метою найширшого урізноманітнення послуг населенню виробництва товарів широкого вжитку, розвитку і реалізації ділової ініціативи, ведення благочинної діяльності, сприяння вирішення проблем працевлаштування.

Щоб забезпечити якість розроблених планів та ефективність від їх виконання необхідно організувати кваліфіковане управління підприємством за допомогою висококваліфікованого персоналу для якісного господарювання за ринкових умов.

Найбільш важливим елементом продуктивних сил і головним джерелом розвитку підприємства є люди, тобто їхня майстерність, освіта, підготовка, мотивація діяльності або одним словом кваліфікований персонал.

Наприклад ми можемо розглянути організаційну структуру управління підприємством ТзОВ «УкрГеоДор», вона наведена на рис. 1.1 (див. додаток 1. 4).

Рис. 1.1 Організаційна структуру управління підприємством «УкрГеоДор»

При цьому роль та участь окремих категорій персоналу може бути різною. Адже кожний працівник виконує свої певні функції, завдання поставленні перед ним. Функції вищого керівництва — це розробка стратегії та обґрунтування цілей, вибір основних способів їх досягнення, визначення методів та технології розробки планів. Керівники нижчих рівнів (підрозділів, цехів, дільниць та ін.), фахівці планових служб розробляють тактичні та поточні плани. При цьому вони здійснюють аналіз внутрішнього та зовнішнього середовища підприємства, визначають планові завдання, розраховують потребу в ресурсах для їх виконання та ін. [3]. Керівники планових служб виконують загально управлінські, методологічні та інші функції щодо планової діяльності підприємства, а також разом з вищим керівництвом приймають участь у розробці стратегій підприємства, обґрунтуванні цілей, створенні нормативної бази, аналізі та оцінці планових та фактичних результатів діяльності щодо виконання планів.

Розглянемо працівників ТзОВ «УкрГеоДор», їх функції, відповідальність і повноваження перед керівництвом [4].

Характеристику працівників організації відповідно до організаційної структури управління розкрито у табл. 1.

Таблиця 1

Чисельність і функції посадових осіб ТзОВ «УкрГеоДор»

Посади керівників

Чисельність,

чол.

Функції (види діяльності працівників)

Відповідальність і повноваження

1

2

3

4

Генеральний директор

1

Визначає стратегію, тактику та політику організації, координує та скеровує діяльність працівників, контролює результати діяльності підприємства, приймає рішення щодо розширення та реорганізації підприємства, приймає на роботу та звільняє працівників згідно штатного розпису та відповідно їз чинним законодавством, приймає рішення та видає накази щодо діяльності товариства, які є обов’язкові до виконання усіма працівниками тощо.

Несе відповідальність за використання майна та коштів організації, розвиток та ефективність діяльності, рівень використання наявних ресурсів, співпрацю з органами державної влади тощо.

Виконавчий директор

1

Здійснює оперативне управління діяльністю підприємства. Керує підприємством за відсутності генерального директора.

Представляє Генеральному директору плани фінансово-господарської діяльності, несе відповідальність за їх виконання.

Головний бухгалтер

1

У його підпорядкуванні функції бухгалтерського обліку, економічного аналізу стану підприємства, формування податкової та статистичної звітності. Крім того він керує процесами планування економічної та фінансово-кредитної діяльності, оплати і матеріального стимулювання праці тощо.

Відповідає перед директором підприємства за фінансове планування, діяльності організації, ведення бухгалтерського, статистичного та управлінського обліку, контролювання фінансових результатів діяльності організації.

Заступник виконавчого директора по виробництву

1

Визначає технічну політику, перспективи розвитку підприємства і шляхи реалізації комплексних програм з усіх напрямків удосконалення і реконструкції діяльності.

Керує підзвітними йому службами, несе відповідальність перед директором за їх функціонування.

Заступник директора з маркетингу

1

Здійснює маркетингову політику та збут послуг, зовнішньо економічну діяльність, підписання договорі та контрактів, пошук закордонних партнерів, покращення іміджу фірми та продукції. Розробляє рекламні кампанії, проводить аналіз ринку.

Відповідають за виконання завдань, за ефективність рекламних кампаній. перед заступником виконавчого директора по виробництву.

Бухгалтери

2

Їх функціями є нарахування і видача заробітної плати, планування і оформлення бюджету підприємства та контроль за його дотримання, ведення бухгалтерського, статистичного і управлінського обліку, формування податкової та статистичної звітності.

Відповідає перед головним бухгалтером за правильність та оперативність ведення обліку на підприємстві, формування фінансової та статистичної звітності, її відповідність первинній документації.

Начальник ВТК

1

Управляє процесами виробництва продукції, технічною підготовкою виробничо-господарської діяльності, слідкує за станом технологій.

Відповідає перед виконавчим директором і представником вищого керівництва з якості за процеси виробництва, стан технологій і діяльність працівників.

Начальник виробничо-технічного відділу

1

Координує роботу технічних служб підприємства по випробуванню нових технічних засобів, створенню і освоєнню нових видів продукції. Розглядає і погоджує проектно-конструкторську документацію із модернізації обладнання і раціоналізації робочих місць.

Несе відповідальність за роботу технічних служб, за дотриманням техніки безпеки на робочому місці і освоєння нових видів продукції. Відповідає перед заступником виконавчого директора по виробництву.

Інженер з охорони праці

1

Займається організацією служби охорони праці та розробкою документації з питань охорони праці на підприємстві. Веде журнал реєстрації пов’язаної з охороною праці на підприємстві. Контролює забезпечення підрозділів підприємства та працівників необхідними правилами, положеннями та інструкціями з охорони праці.

Несе відповідальність за належне дотримання працівниками техніки безпеки на своїх робочих місцях, цехах. Відповідає перед виконавчим директором.

Інженер по кадрах

1

Організовує роботу з персоналом у відповідності з із загальними цілями розвитку підприємства і конкретними напрямками кадрової політики для досягнення ефективного використання і професійного удосконалення працівників.

Несе відповідальність за комплектування підприємства працівниками необхідних професій, спеціальностей та кваліфікації перед виконавчим директором.

Майстр

зміни

4

Приймає, замовляє і розподіляє сировину по цехах, складає звітну документацію, слідкує за роботою цехів. Здійснює взаємодії з керівниками всіх структурних підрозділів.

В межах своєї компетенції несе відповідальність за складенудокументацію, роботу підлеглих. Слідкує за накладеням стягнень на порушників трудової дисципліни, і за заохоченням працівникі.

Інженер-механік, електрик та КВПіА

1

Повинен слідкувати за станом і перспективами розвитку техніки і технології на підприємстві. Слідкує за режимом роботи та правилами технічної експлуатації електроустановок й електрообладнання. Слідкує за системою контролю загазованості приміщень, системою пожежної безпеки, засобів автоматизації і КВП

Несе відповідальність за справність датчиків сигналізації та захисту КВП. Відповідає перед начальником виробничо-технічного відділу і заступником виконавчого директора по виробництву

Юрист

1

Здійснює систематичний моніторинг законодавчих та нормативно-правових актів, на засадах яких функціонує організація, бере участь у проробці умов договорів, вивчає правові нюанси здійснення видів діяльності, їх оподаткування та оптимізація податкових і митних платежів.

Відповідає перед генеральним директором за юридичну відповідальність документації організації, консультування з різних правових питань, вчасне повідомлення про зміни у законодавчих нормативно-правових актах.

Секретар-референт

1

Формує картотеку інформаційних карток про основних ділових партненів підприємства, здійснює підготовку необхідної директору інформації, забезпечує листування підприємства, відповідає за порядок на фірмі тощо.

Відповідає перед виконавчим директором за інформаційне забезпечення його діяльності, листування підприємства з основними діловими партнерами. Несе відповідальність за порядок на фірмі тощо.

Для ефективного виконання поставлених цілей на підприємстві застосовують організаційно-розпорядчі, економічні та соціально-психологічні методи управління.

· Організаційно-розпорядчі (адміністративні) методи базуються на владі та дисципліні. Вони включають такі види методів, як:

1. Організаційні методи. Формуються на етапі планування.

2. Розпорядчі методи. Формуються на етапі планування і організування.

3. Дисциплінарні методи. Формуються на етапі організування і контролювання.

· Економічні методи засновані на правильному використанні економічних законів виробництва.

1. Економічні плани. Формуються на етапі планування.

2. Матеріальні стимули. Формуються на етапі мотивування.

· Соціально-психологічні методи базуються на засобах мотивації громадського впливу на людей через «думку колективу», засновані на знанні психології людини, її внутрішнього духовного світу і відомі під назвою «методу переконання».

1. Соціальні плани

2. Моральні стимули

3. Методи формування колективів та соціально-психологічного клімату в колективі

Ці методи служать засобом прямого впливу на процес виробництва і працю працівників, що дозволяє координувати виконання ними окремих функцій або рішення загальної задачі. Це створює сприятливі умови для існування і розвитку керованої системи, виявляє цілеспрямований вплив на об'єкт управління.

Важливо також зазначити, що підприємство з метою навчання та перекваліфікації проводить:

§ Семінари

§ Тренінги

§ Обмін досвідом

§ Курси підвищення кваліфікації

Характеристика виробничо-господарської діяльності ТзОВ «УкрГеоДор»

Гордість ТзОВ «УКРГЕОДОР» — це постійна орієнтація на замовника, співпраця з провідними мережами будівельних супермаркетів та мільйони квадратних метрів обґємних георешіток ГЕОДОР за допомогою яких успішно реалізовано проекти будівництва в Україні та за кордоном.

На підприємстві працює система управління якістю, яка відповідає вимогам ISO 9001: 2000, що підтверджується відповідним сертифікатом.

ТзОВ займається виробництвом:

1. Георешітка ГЕОДОР: Об'ємна георешітка ГЕОДОР — конструкція із поліетиленових смуг товщиною 1,5 мм, скріплених між собою за допомогою зварених швів, в розтягнутому виді вони утворюють об'ємну стільникову конструкцію.

2. Геотекстиль: Геотекстиль — плоский проникний полімерний матеріал, тканий або нетканий, який використовують в гідротехнічному, цивільному та дорожньому будівництвах.

3. Геосітка «Армдор»: Геосітка «Армдор» — сітка вироблена із шклоровінгів, які розташовані в повздовжньому та поперечному напрямках, та склеєні між собою.

4. Пластикове покриття: Модульне пластикове покриття ГЕОДОР — практичне рішення для створення сучасного та модного оточуючого середовища.

5. Газонні решітки: Газонні решітки додають трав’яному покриттю високої стійкості до механічних навантажень.

6. Декоративне огородження для клумб: Найбільш популярним видом оформлення дизайну вашого двору з квітів є клумба. Клумба це головна прикраса — придає шарм і неповторність її власнику. Проте, це також квітник певних закінчених форм.

7. Бордюрна садова смуга: Бордюрна садова смуга — незамінний елемент для естетичного оформлення меж газонів та клумб, необхідна для створення багатошарових клумб та декоративних водоймищ.

8. Садовий паркет: Дерев’яна поверхня завжди надає відчуття теплоти та природності. Ми не обминули цінителів деревини і натурального та включили у спектр покриття Садовий паркет.

Задля утримання своєї конкурентоспроможності на ринку України, у 2008 році на заводі запроваджено два вагомі інвестиційні проекти.

Перший — це облаштовувати екопарковки (зелену паркову, стоянку на газоні), де автомобілі стоять не на асфальті чи бетоні, а прямо на зеленій травичці, не завдаючи їй при цьому ніякої шкоди. На сьогоднішній день в більшості міст України є проблеми нестачі паркомісць, погіршення екології, протистояння любителів зелені і власників автомобілів, що зазнають труднощів з паркуванням.

Другий — це спеціальне покриття «Спорт». Заняття на жорстких поверхнях (асфальт, бетон) веде до великих навантажень в суглобах ніг та хребті. Розуміючи це ми пропонуємо покривати жорстку основу модульним покриттям «Спорт», створюючи унікальну площину на якій можна тривалий час проводити заняття спортом без шкідливого впливу на організм. Модульне покриття «Спорт» підходить для занять баскетболом, волейболом, футболом, тенісом, бадмінтоном, для облаштування спортивних майданчиків для усіляких рухливих ігор.

Для характеристики виробничо-господарської діяльності товариства, оцінюється асортимент продукції за останні два роки 2012−2013р. (табл. 2)

Таблиця 2

Видова структура продукції ТзОВ «УкрГеоДор» за 2011−2012 рр.

Вид продукції

Гуртова ціна виробу, грн.

Кількість виробленої продукції, шт.

Обсяг виробленої продукції у порівняльних цінах, грн

Структура продукції,%

Структурні зрушення,%

2012

2013

2012

2013

2012

2013

Георешітка ГЕОДОР

3,5

13 130

4934

460

173

7

1

-6

Геосітка «Армдор»:

29,13

1123

2872

327

837

5

3

-2

Пластикове покриття

16,9

5813

4968

982

840

15

3

-12

Газонні решітки

18,13

2538

23 281

460

4221

7

15

8

Декоративне огородження для клумб

46,03

1216

3715

560

1710

9

6

-3

Бордюрна садова смуга

111,72

2833

16 785

3165

18 752

48

65

17

Садовий паркет

56,25

1085

4206

610

2366

9

8

-1

Разом

27 738

60 761

6564

28 897

100

100

-

Аналіз структури випуску продукції ТзОВ «УкрГеоДор» свідчить, що відбулись структурні зрушення обсягу випуску продукції. Порівнюючи два роки, ми бачимо, що найістотніше зросла частка таких видів продукції, як газонні решітки (з 7% до 15%) і бордюр на садова смуга (48% до 65%). Частка решти видів продукції майже не змінилась [1].

Економічний аналіз виробничо-господарської діяльності ТзОВ «УкрГеоДор»

Оцінювання основних фінансово-економічних показників діяльності підприємства здійснюється за такими показниками фінансових результатів.

1. Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (ЧД (В) Р) визначається шляхом вирахування з доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) відповідних податків, зборів, знижок тощо. Джерело інформації: Форма № 2 ряд 035.

2. Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (СРПр), яка показує виробничу собівартість реалізованої продукції (робіт, послуг) або собівартість реалізованих товарів. Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) визначається згідно з Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 9 «Запаси». Джерело інформації: Форма № 2 ряд 040.

3. Валовий прибуток (збиток) (ВП (З)) розраховується як різниця між чистим доходом від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) і собівартістю реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг). Джерело інформації: Форма № 2 ряд 050 і 055.

4. Фінансовий результат від операційної діяльності (ФРопер) визначається як алгебраїчна сума валового прибутку (збитку), іншого операційного доходу, адміністративних витрат, витрат на збут та інших операційних витрат. Джерело інформації: Форма № 2 ряд 100 і 105.

5. Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування (ФРзвич) визначається як алгебраїчна сума прибутку (збитку) від основної діяльності, фінансових та інших доходів (прибутків), фінансових та інших витрат (збитків). Джерело інформації: Форма № 2 ряд 170 і 175.

6. Чистий прибуток (збиток) (ЧП (З)) розраховується як алгебраїчна сума прибутку (збитку) від звичайної діяльності та надзвичайного прибутку, надзвичайного збитку та податків з надзвичайного прибутку. Джерело інформації: Форма № 2 ряд 220 і 225.

7. Загальний капітал підприємства (валюта балансу) (ВБ) — засоби підприємства, вкладені в суб'єкт господарювання для здійснення господарської діяльності з метою отримання прибутку. Це підсумок балансу, який з одного боку показує загальну суму засобів підприємства (актив), а з іншого — суму джерел утворення цих засобів (власний капітал і зобов’язання). Джерело інформації: Форма № 1 ряд 280 або 640.

8. Власний капітал (ВК) — це частина в активах підприємства, що залишається після вирахування його зобов’язань. Джерело інформації: Форма № 1 (ряд 380).

9. Залучений капітал (ЗК) — це зобов’язання підприємства, тобто заборгованість, яка виникла внаслідок минулих подій і погашення якої, як очікується, призведе до зменшення ресурсів підприємства, що втілюють у собі економічні вигоди. Залучений капітал включає забезпечення наступних витрат і платежів (Ф№ 1 ряд 430), довгострокові зобов’язання (Ф№ 1 ряд 480), поточні зобов’язання (Ф№ 1 ряд 620) та доходи майбутніх періодів (Ф№ 1 ряд 630).

10. Необоротні активи (На) — це всі активи, що не є оборотними. Джерело інформації: Форма № 1 р. 80.

11. Оборотні активи (Оа) — грошові кошти та їх еквіваленти, що не обмежені у використанні, а також інші активи, призначені для реалізації чи споживання протягом операційного циклу чи протягом дванадцяти місяців з дати балансу. Джерело інформації: Форма № 1 р. 260.

Динаміка основних економічних показників ТзОВ «УКРАЇНСЬКА ГЕОТЕХНІЧНА ДОРОГА» 2012 — 2013 рр. подано у табл.3.

Таблиця 3

Динаміка основних економічних показників ТзОВ «УКРАЇНСЬКА ГЕОТЕХНІЧНА ДОРОГА» за 2012 — 2013 рр.

Показники

Період

Відхилення

попередній

звітний

абсолютне

відносне, %

1

2

3

4

5

6

1

Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн.

16 242

12 784

-3458

-21,29

2

Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн.

14 799

11 563

-3236

-21,87

3

Витрати операційної діяльності, тис. грн.

10 811

11 367

+556

+5,14

4

Витрати на одну гривню реалізованої продукції, коп. /грн.

66,56

88,91

+22,35

+33,58

5

Середньооблікова кількість працівників, осіб,

з них:

256

228

-28

-10,94

6

— робітників

205

182

-23

-11,22

7

Середньорічний виробіток продукції на одного працівника, тис. грн.

63,44

56,07

-7,37

-11,62

8

Середньорічний виробіток продукції одним робітником, тис. грн.

79,23

70,24

-8,99

-11,35

9

Фонд оплати праці, тис. грн.

832

654,36

-177,64

-21,35

10

Середньорічна оплата праці одного працівника, грн.

3,25

2,87

-0,38

-11,69

11

Середньорічна вартість основних засобів, тис. грн.

2265,25

2451,5

+186,25

+8,22

12

Фондовіддача основних засобів,

грн. /грн.

7,17

5,21

-1,96

Ч

13

Матеріальні витрати, тис. грн.

7339

7894

+555

+7,56

14

Матеріаловіддача, грн. /грн.

2,21

1,62

-0,59

Ч

15

Середньорічна вартість активів, тис. грн.

6009,5

6500,5

+491

+8,17

16

Середні залишки оборотних засобів, тис. грн.

3895,5

4099

+203,5

+5,22

17

Середня вартість власного капіталу, грн.

4678

5282,5

+604,5

+12,92

18

Коефіцієнт оборотності оборотних засобів

0,83

0,77

-0,05

Ч

19

Коефіцієнт автономії

0,83

0,8

-0,03

Ч

20

Поточні зобов’язання, тис. грн.

1080

1356

+276

+25,56

21

Коефіцієнт загальної ліквідності

0,003

0,001

-0,002

Ч

22

Чистий прибуток, тис. грн.

768

209

-559

-72,78

23

Чиста рентабельність продажу продукції, %

4,73

1,63

-3,1

Ч

24

Чиста рентабельність активів (капіталу), %

12,78

3,21

-9,57

Ч

Аналіз динаміка основних економічних показників ТзОВ «УКРАЇНСЬКА ГЕОТЕХНІЧНА ДОРОГА» за 2012 — 2013 рр. показав, що основні економічні показники порівнюючи з попереднім періодом зменшились, що є негативною тенденцією, а саме чистий прибуток зменшився на 559 тис. грн. (або на 72,78%), дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) зменшився на 3458 тис. грн., чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) зменшився на 3236 тис. грн. (або на 21,87%), на його зменшення вплинуло збільшення витрат операційних на виробництво і зменшення працівників на 28 особи (або на 10,94%), зменшення виробітку одного працівника на 8,99 тис. грн. (або на 11,35%), зменшення фондовіддачі основних засобів на 1,96 грн/грн, зменшення матеріаловіддачі на 0,59 грн/грн, збільшення матеріальних витрат на 555 тис. грн. (або на 7,56%).

Спостерігається зменшення рентабельності продажу продукції на 3,1%, що є негативним явищем, адже прибуток, який отримує підприємство з кожної гривні чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) зменшується, а також спостерігається зменшення рентабельності активів 9,57%, що свідчить про зменшення прибутковості інвестованого в активи капіталу.

Таблиця 4

Динаміка обсягу виробленої та реалізованої продукції ТзОВ «УкрГеоДор» за 2012−2013 рр.

Показники

Роки

Відхилення

2012

2013

абсолютне

відносне,%

Обсяг виробленої продукції підприємства у діючих цінах звітного року (без ПДВ і акцизного збору), тис. грн

20 243

19 756

-487

-2,4

Обсяг реалізованої продукції (без ПДВ і акцизного збору), тис. грн

14 799

12 028

-2771

-18,72

Річний темп зростання до попереднього року: — обсяг виробленої продукції,% - обсяг реалізованої,%

-

0,98

-

-

-

0,81

-

-

Аналіз динаміки обсягу виробництва і реалізації продукції ТзОВ «УкрГеоДор» свідчить про зростання обсягів виробництва (зменшились на 487 грн. або на 2,4%) і реалізації продукції (зменшилися на 2771 грн. або на 18,72%) протягом аналізованого періоду (темпи росту виробленої продукції у 2012 становлять 0,98%, а реалізованої - 0,81% порівняно з 2013р.). При чому темпи зростання обсягу реалізованої продукції не перевищують темпів зростання обсягів виробленої продукції, що свідчить про нагромаджені залишки готової продукції на складах підприємства [1].

Аналіз якісного складу працівників ТзОВ «УкрГеоДор» за 2011−2012 рр. відображено у табл. 5.

Таблиця 5

Якісний склад працівників ТзОВ «УкрГеоДор» за 2011−2012 рр.

Показники

Всього, осіб

Відхилення

Структура персоналу,%

Відхилення структури,%

2011

2012

абсолютне

відносне,%

2011

2012

Облікова кількість штатних працівників, всього

66

40

-26

-39,4

100

100

-

З них: кількість працюючих у віці - 15−34

16

4

-12

-75,0

24,2

10,0

-14,2

З них 15−24

1

1

-

-

1,5

2,5

1,0

50−54

9

4

-5

-55,6

13,6

10,0

-3,6

50−59

5

4

-1

-20,0

7,6

10,0

2,4

Кількість працівників які мають — неповна та базова вища освіта

-

-

-

-

-

-

-

повна вища освіта

13

10

-3

-23,1

19,7

25,0

5,3

Кількість працівників які отримують пенсію — за віком

6

8

2

33,3

9,1

20,0

10,9

— по інвалідності

3

3

-

-

4,5

7,5

3,0

— з них 3 групи

3

3

-

-

4,5

7,5

3,0

Аналіз якісного складу працівників ТзОВ «УкрГеоДор» свідчить про зменшення кількості працівників у звітному році порівняно з попереднім на 26 осіб або на 39,4%.

У звітному році кількість працюючих у віці 15−24 залишилась на рівні з попереднього.

Кількість працівників, які мають повну вищу освіту зменшилась на 3 особи або на 23,1%.

Порівняно з попереднім роком кількість працівників, які отримують пенсію зросла на 2 особи або на 33,3%. Аналіз структури персоналу підприємства свідчить про переважання вікової групи 30 — 35 років [1]. На підприємстві немає працівників з неповною та базовою вищою освітою.

Таблиця 6

Показники руху працівників ТзОВ «УкрГеоДор» за 2012−2013 рр.

Показники

2012

2013

Відхилення

абсолютне

відносне,%

Середньооблікова кількість штатних працівників осіб

67

60

-7,00

-10,45

Прийнято працівників

12

41

29,00

241,67

Вибуло працівників, зокрема: — за власним бажанням, — звільнено за прогул та інші порушення трудової дисципліни, невідповідність займаній посаді

17

67

50,00

294,12

Коефіцієнт обороту з прийому

0,18

0,68

0,50

-

Коефіцієнт обороту зі звільнення

0,25

1,12

0,86

-

Коефіцієнт загального обороту

0,93

0,57

-0,36

-

Коефіцієнт постійності кадрів

0,25

1,12

0,86

-

Коефіцієнт плинності кадрів

67

60

-7,00

-10,45

Аналіз руху трудових ресурсів ТзОВ «УкрГеоДор» за 2012−2013 рр. Виявив скорочення середньооблікової кількості штатних працівників у звітному році порівняно з попереднім на 7 осіб або на 10,45%. Кількість прийнятих працівників зросла на 29 осіб. Коефіцієнт обороту з прийому у звітному році збільшився, а коефіцієнт загального обороту і коефіцієнт обороту із звільнення збільшились на 1,37 і 0,86 пункти відповідно. Одночасно збільшився і коефіцієнт плинності кадрів на 0,86 пункти, що негативно впливає на результати роботи підприємства, оскільки свідчить про збільшення кількості осіб, звільнених з неповажних причин [1].

Проаналізуємо динаміку продуктивності праці за аналізований період. Отримані дані зведу у таблицю 7.

Таблиця 7

Динаміка зміни продуктивності праці на ТзОВ «УкрГеоДор»

Показник

2012

2013

Абсолютне (тис. грн.)

Відносне,%

1

Обсяг реалізованих послуг (без ПДВ і акцизного збору), тис. грн

14 799

12 028

-2771

-18,72

2

Середньооблікова чисельність працівників, осіб

67

60

-7

-10,45

3

Продуктивність праці, тис. грн. /ос

220,88

200,47

-20,41

-9,24

Отже, продуктивність праці за аналізований період зменшилась на 9,24% у 2012 та 2013 році відповідно. Зниження продуктивності праці є негативним показником і як бачимо існує уже тенденція до її зниження. Це пов’язане із зменшенням обсягу наданих послуг у звітному періоді.

Необхідно також розглянути показники рентабельності на підприємстві, отримані дані зведу у табл. 8

Таблиця 8

Рівень і динаміка показників рентабельності діяльності ПрАТ «Виробничо-технічне підприємство «УкрГеоДор"за 2012−2013 рр.

Показник

Значення показника

Абсолютне

відхилення

(+,-)

попередній період

звітний період

Валова рентабельність продукції,%

21,87

22,06

+0, 19

Операційна рентабельність продукції,%

7,97

2,99

-4,98

1

2

3

4

Операційна рентабельність активів, %

14,13

5,35

-8,78

Чиста рентабельність активів, %

177,37

179,02

+1,65

Чиста рентабельність власного капіталу, %

224,12

220,93

+3, 19

Чиста рентабельність довгострокових інвестицій, %

224,12

220,93

+3, 19

Здійснивши аналіз рівня і динаміки показників рентабельності діяльності ТзОВ «УкрГеоДор» за 2012−2013р., встановлено, що рентабельність підприємства знизилась у звітному періоді порівняно з попереднім. Зокрема валова рентабельність продукції (зросла на 0, 19%), а також операційна рентабельність продукції (знизилась на 4,98%), операційна рентабельність активів (знизилась на 8,78%), чиста рентабельність власного капіталу (зросла на 3, 19%) тощо. Це зумовлено зменшенням прибутку, а саме валового прибутку і чистого прибутку.

Динаміка загальних показників господарської діяльності ТзОВ «УКРАЇНСЬКА ГЕОТЕХНІЧНА ДОРОГА» за 2012 — 2013рр. подана у табл. 4. 6

Таблиця 9

Динаміка загальних показників господарської діяльності ТзОВ «УКРАЇНСЬКА ГЕОТЕХНІЧНА ДОРОГА» за 2012−2013 рр.

Показники

Попередній період

Звітний період

Темп зростання, %

1

2

3

4

Середньорічна сума інвестованого капіталу (середньорічна вартість активів), тис. грн.

8343,6

6500,5

77,91

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн.

16 242

12 784

78,71

Чистий прибуток, тис. грн.

3236

2567

79,33

Здійснивши аналіз динаміки загальних абсолютних показників ТзОВ «УкрГеоДор» господарської діяльності встановлено, що співвідношення темпів зростання ділової активності підприємства (79,33> 78,71>77,91>100%) це співвідношення є найбільш бажаним, його називають золотим правилом економіки. Через зменшення інвестованого капіталу спостерігається зменшення обсягу доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) і одночасно зменшується обсяг чистого прибутку підприємства. Такі дані свідчать про те, що витрати на виробництво збільшуються, а активи підприємства використовуються менш ефективно.

Індивідуальне завдання на тему: «Аналіз збутової діяльності ТзОВ «УкрГеоДор»

Збут — комплекс процедур просування готової продукції на ринок (формування попиту, одержання й обробка замовлень, комплектація і підготовка продукції до відправлення покупцям, відвантаження продукції на транспортний засіб і транспортування до місця продажу) й організацію розрахунків за неї (встановлення умов і здійснення процедур розрахунків з покупцями за відвантажену продукцію). Головна мета збуту — реалізація економічного інтересу виробника (одержання підприємницького прибутку) на основі задоволення платоспроможного попиту споживачів [12, c. 388].

Фінансові ресурси будь-якого підприємства є обмежені. Тому багато з них скорочують свої витрати на збут, що може призвести до зменшення обсягів продажів. Для повернення втрачених позиції знадобиться більше ресурсів, ніж ті, що зекономили на витратах на збут. При складанні бюджету витрат на збут потрібно враховувати витрати на рекламу, транспортні витрати та інші витрати в залежності від специфіки діяльності підприємства.

Перед здійсненням аналізу виробництва продукції необхідне проведення аналізу зовнішнього середовища підприємства для визначення оптимальних напрямів виробництва продукції, тобто вивчення кон’юнктури ринку, потреб покупців, попиту на різні види товарів. Підприємство повинно виробляти те, що продається. Зовнішнім середовище — сукупність усіх елементів, властивості яких впливають на господарюючий суб'єкт, а також на ті об'єкти, чиї властивості змінюються в результаті зміни поведінки системи (контрагенти підприємства, органи державної влади тощо). З прискоренням НТП розширюються масштаби ринку, змінюються вимоги споживачів до продукції [9].

Для підвищення ефективності збуту продукції використовують багатоканальні системи розподілу продукції. Кожен виробник на основі маркетингових досліджень ринків збуту своєї продукції визначає структуру можливих каналів розподілу, їх зв’язок з споживачами та один з одним [11].

Проведення аналізу збутової діяльності на підприємстві починають з діагностики кон’юнктури ринку. Аналіз попиту, пропозиції та ціни, що впливають на прийняття рішення клієнтом. Такий аналіз дає змогу оцінити перспективи розвитку підприємства та уточнити заплановані розміри торговельного обороту.

Одним з важливих етапів аналізу ефективності збутової діяльності є аналіз цінової політики. Цінова політика підприємства включає: оцінювання впливу темпів ринку на цінову політику; дослідження методів ціноутворення; виявлення факторів, що визначають цінову політику; визначення умов та методів формування початкової ціни на товар; оцінювання варіантів зміни ціни на товар конкурентами [11, c. 126−127].

Збут є завершальною стадією господарської діяльності товаровиробника, у ринкових умовах облік та аналіз збуту полягає у вивченні кон’юнктури ринку й можливостей підприємства виробляти продукцію, яка буде користуватися попитом, а також у складанні планів продажів, на основі яких повинні формуватися плани постачання й виробництва.

В умовах розвитку ринкової економіки бухгалтерський облік повинен виконувати такі завдання як вибір об'єктів обліку та пов’язаних з ними витрат; оцінку ефективності розміру витрат; відображення виробничих процесів з метою управління збутом, класифікація витрат при визначенні собівартості продукції, формування внутрішньої звітності по виробничим процесам [10].

Підприємство має виконати такі завдання зі збуту:

розкрити сутність збутової політики підприємства та її роль у сучасній економіці;

збутова діяльність економічний аналіз

розглянути формування збутової політики підприємства як основу вдосконалення системи збуту;

визначити аспекти, на які доцільно орієнтувати збутову політику підприємства;

розглянути цілі та завдання збуту готової продукції;

розглянути загальну модель формування збутової політики, а також доцільність документального закріплення збутової політики;

розкрити сутність та необхідність проведення робочої наради;

визначити основні завдання маркетингового підрозділу та функції керівника маркетингового відділу;

розглянути стадії загальної методики при підготовці планів продажів;

запропонувати напрями оптимізації планування продажів [12, c. 388].

Гострою проблемою на сьогодні є неплатежі в розрахунках за постачання продукції між підприємствами-партнерами. Майже половина загального обсягу реалізації продукції складає бартер.

Цілі збуту продукції виходять із цілей підприємства, серед яких переважає максимізація прибутку. Досягнення максимального прибутку можливе лише за умов успішної реалізації таких завдань у сфері збуту, як: оптимальне завантаження виробничих потужностей замовленнями споживачів; вибір раціональних каналів розподілу товароруху; мінімізація сукупних витрат у господарському циклі товару, включаючи витрати після продажного обслуговування та споживчого сервісу. [11, с. 129]

Висновки

Отже, у цьому звіті з практики за темою бакалаврської роботи проаналізовано діяльність ТзОВ «УкрГеоДор». У першому розділі проведений аналіз статуту підприємства, зібрано основні дані про підприємство, його історія, основні етапи розвитку, еволюція організаційно-правової форми та форми власності. Також були описанні основні цінності підприємства, зовнішній вигляд працівників і логотип фірми.

У другому розділі проаналізована виробнича та організаційна структура підприємства. Зображена сама організаційна структура підприємства. Здійснено аналіз основних, допоміжних та обслуговуючих підрозділів. Наведений опис методів управління на підприємстві (організаційно-розпорядчі, економічні та соціально-психологічні методи). Визначено основні функції та обов’язки керівних посад на підприємстві.

У третьому розділі проведений опис асортименту та номенклатури продукції ТзОВ «УкрГеоДор». Здійснено аналіз реалізації продукції. Проведено дослідження щодо проваджених прогресивних технологій та інновацій на підприємстві.

У четвертому розділі показується динаміка за останні роки основних економічних показників виробничо-господарської діяльності підприємства. Аналіз динаміка основних економічних показників ТзОВ «УКРАЇНСЬКА ГЕОТЕХНІЧНА ДОРОГА» за 2012 — 2013 рр. показав, що основні економічні показники порівнюючи з попереднім періодом зменшились, що є негативною тенденцією. Аналіз динаміки обсягу виробництва і реалізації продукції ТзОВ «УкрГеоДор» свідчить про зростання обсягів виробництва (зменшились на 487 грн. або на 2,4%) і реалізації продукції (зменшилися на 2771 грн. або на 18,72%) протягом аналізованого періоду (темпи росту виробленої продукції у 2012 становлять0,98%, а реалізованої - 0,81% порівняно з 2013р.).

Індивідуальне завдання виконано згідно з темою бакалаврської роботи. Проведено аналіз збутової діяльності підприємства ТзОВ «УкрГеоДор».

Список використаної літератури

1. Статут ТзОВ «Українська Геотехнічна Дорога»

2. Фінансова звітність ТОВ «УкрГеоДор» (форма № 1,2) за 2012−2013рр.

3. http: //www. geodor. ua — офіційний сайт ТзОВ «Українська Геотехнічна Дорога»

4. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16. 07. 1999р. № 996-ХГУ

5. Податковий кодекс України вiд 02. 12. 2010 № 2755-VI

6. Петрович Й. М., Дубодєлова А.В., Устінова І.Г., Новаківський II. Менеджмент організацій: методи виконання випускних робіт. Навч. посібник. — Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка»,

7. 2004. — 180 с.

8. Петрович Й. М., Кіт А.Ф., Семенів О.М. та ін. Економіка підприємства: Підручник / За ред. Й. М. Петровича. — Львів: Новий світ 2000, 2004. — 680 с.

9. Нестеренко Ж. К., Череп А. В. Економічний аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства: Навч. посіб. — К.: Центр навчальної літератури, 2005. — 122 с.

10. 1. Гончаренко І.Г. \ Теоретичні основи розподілу продукції підприємства Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво, 2007, № 3, с. 64−67

11. 2. Гудзенко Н. М. \ Облікова інформація як основа управління збутом Збірник наукових праць ВДАУ, 2002, № 11, с. 163−167

12. 3. Іваненко О.В., Колісниченко О. Є. \ Оцінювання збутової діяльності підприємства Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво, 2006, № 5, с. 125−129

Показать Свернуть
Заполнить форму текущей работой