Діяльність акціонерного комерційного інноваційного банку "УкрСиббанк"

Тип работы:
Отчет
Предмет:
Экономические науки


Узнать стоимость новой

Детальная информация о работе

Выдержка из работы

1. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ОЗНАЙОМЧИЙ ЕТАП

Акціонерний комерційний інноваційний банк «УкрСиббанк» є правонаступником комерційного інноваційного банку «Харківінкомбанк», заснованого 04 травня 1990 року Зборами Засновників, зареєстрованого Держбанком СРСР 18 червня 1990 року і перереєстрованого у Національному Банку України 28 жовтня 1991 року за реєстраційним номером 57.

Згідно з рішенням Установчої конференції 21. 10. 1991 (протокол № 4) комерційний інноваційний банк «Харківінкомбанк» перереєстровано у закрите акціонерне товариство. Згідно з рішенням Загальних зборів акціонерів від 18. 06. 1992 було змінено найменування банку на АКІБ «УкрСиббанк».

Рішенням Загальних зборів акціонерів 25. 08. 1993 змінено організаційну форму банку на відкрите акціонерне товариство. Нова редакція Статуту погоджена Національним банку України 27 лютого 2008 року.

Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи А01 № 74 087, дата проведення державної реєстрації 28. 10. 1991 р. Номер запису про заміну свідоцтва 1 480 105 0018 5 624.

Організаційно-правова форма Банку

Банк є юридичною особою у формі відкритого акціонерного товариства відповідно до чинного законодавства України й має цей статус з дати його реєстрації в Державному реєстрі банків.

Назва органу управління, у віданні якого перебуває банк (назва материнської компанії)

У грудні 2005 року BNP Paribas SA підписав договір про купівлю 51% акцій «УкрСиббанку». В січні 2006 року Антимонопольний комітет України надав BNP Paribas SA дозвіл на купівлю 51% акціонерного капіталу Компанії. У лютому та березні 2006 р. акціонери Компанії (3 юридичні і 2 фізичні особи) продали частину своїх акцій BNP Paribas SA. В квітні 2006 р. Національний банк України надав BNP Paribas SA попередній дозвіл на купівлю 51% акціонерного капіталу Компанії. В квітні 2006 р. 51% акцій «УкрСиббанку» були передані BNP Paribas SA. що став материнською компанією «УкрСиббанку».

Чисельність працівників та регіональної мережі

Середня кiлькiсть працівників Банку на 01. 01. 2009р. складає 11 586 чоловік.

В даний час регіональна мережа УкрСиббанку складається з близько 930 відділень та понад 1500 банкоматів у всіх регіонах України.

Середня кiлькiсть працівників Банку на 01. 01. 2009р. порiвняно з датою на кінець дня 31 грудня 2007 року зросла на 9,025% - з 10 627 чоловік до 11 586 чоловік.

Чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу по банку становила 126 осіб.

Фонд оплати праці штатних працівників склав 740 841,6 тис. грн.

Зміни розміру фонду оплати праці в 2008 р. порiвняно з 2007 р. відбулись за рахунок:

1) збільшення чисельності працівників Банку;

2) збільшення ЗП персоналу ТТ та деяким вертикалям (Оперейшн, департаменту ризик-менеджменту, департаменту безпеки) в травні;

3) збільшення ЗП згідно бізнес-плану в липні;

4) збільшення ЗП начальникам ТТ в жовтні в наслідок впровадження нової системи оплати праці.

Одним з пріоритетів кадрової політики «УкрСиббанку» є розвиток персоналу. Банк дiяльно опікується навчанням та підвищенням кваліфікації працівників всіх напрямів свого бізнесу, створюючи як найсприятливіші умови для професійного, кар'єрного та особистісного розвитку персоналу у відповідності до основних цінностей BNP Paribas Group:

— Оперативності

— Вiдданостi

— Творчого підходу

— Амбiтностi

Планування кар'єри працівників проводиться системно й фактично починається з моменту першої спiвбесiди — фахiвцi HR застосовують передові технології оцінювання та тестування кандидатів, що значно знижує ризик помилки при пiдборi працівників. Подібне оцінювання надає також інформацію про можливі потреби у навчанні.

Слід зазначити, що i в подальшому підґрунтям для бiльшостi рішень, пов’язаних з навчанням та кар'єрним розвитком, також є результати оцінки — щорічної оцінки персоналу. Саме за її підсумками визначається розмір річного бонусу, заохочуються кращі працівники, визначаються кандидати до кадрового резерву на керiвнi посади. Результати оцінки безпосередньо впливають також на вибір тренiнгових програм та формування навчальних планів працівників.

Що стосується навчання, то в першу чергу йдеться про широкий спектр програм підвищення кваліфікації (професійних навичок та компетенцiй). На даний момент в Банку розроблено понад 21 навчальних програм для рiзних категорій спеціалістів — так що кожен працівник Банку проходить певну програму навчання, в залежності від своєї посади.

Учбові програми складаються таким чином, щоб не тільки забезпечити працівника знаннями та уміннями, які необхiднi йому вже зараз, — але й надати поштовх до розвитку та вдосконалення якостей та компетенцiй, що знадобляться йому на наступний кар'єрній сходинці. Таким чином Банк планомірно та заздалегідь готує достойний кадровий резерв посади — а працівники отримують досить чітку та прозору кар'єрну перспективу.

Компенсаційна політика банку здійснюється згідно чинного Законодавства України. Працює бонусна система преміювання для персоналу пiдроздiлу продаж та підтримки. До складу системи преміювання входить система ключових показників для персоналу.

Системи преміювання охоплюють практично весь персонал банку.

Також, для окремих ключових категорій персоналу та ключових працівників використовується система страхування, додаткового навчання, занять спортом тощо.

Рівень оплати праці для персоналу банку постійно актуалізується згідно зi змінами ринку. Для цього використовується інформація, надана провідними світовими консалтинговими компаніями, які працюють у цьому напрямку — Hay Group, Ernst & Young, PWC, інформація, отримана вiд локальних компаній, якi працюють в Україні.

Види діяльності, які здійснює та має здійснювати Банк

1. Банківська ліцензія НБУ № 75 від 24. 12. 2001 р. на право здійснювати банківські операції, визначені частиною першою та пунктами 5−11 частини другої статті 47 Закону України «Про банки і банківську діяльність».

Термін дії - необмежений.

2. Дозвіл НБУ № 75−2 від 19. 11. 2002 р. на право здійснення операцій, визначених пунктами 1−4 частини другої та частиною четвертою статті 47 Закону України «Про банки і банківську діяльність»:

1. Операції з валютними цінностями:

— неторговельні операції з валютними цінностями;

— ведення рахунків клієнтів (резидентів та нерезидентів) в іноземній валюті та клієнтів — нерезидентів у грошовій одиниці України;

— ведення кореспондентських рахунків банків (резидентів та нерезидентів) в іноземній валюті.

— ведення кореспондентських рахунків банків (нерезидентів) у грошовій одиниці України.

— відкриття кореспондентських рахунків в уповноважених банках України в іноземній валюті та здійснення операцій за ними;

— відкриття кореспондентських рахунків у банках (нерезидентах) в іноземній валюті та здійснення операцій за ними;

— залучення та розміщення іноземної валюти на валютному ринку України;

— залучення та розміщення іноземної валюти на міжнародних ринках;

— операції з банківськими металами на валютному ринку України;

— інші операції з валютними цінностями на міжнародних ринках.

2. Емісія власних цінних паперів;

3. Організація купівлі та продажу цінних паперів за дорученням клієнтів;

4. Здійснення операцій на ринку цінних паперів від свого імені (включаючи андеррайтинг);

5. Здійснення інвестицій у статутні фонди та акції інших юридичних осіб;

6. Перевезення валютних цінностей та інкасація коштів;

7. Операції за дорученням клієнтів або від свого імені:

— з інструментами грошового ринку;

— з інструментами, що базуються на обмінних курсах та відсотках;

— з фінансовими ф’ючерсами та опціонами.

8. Довірче управління коштами та цінними паперами за договорами з юридичними та фізичними особами;

9. Депозитарна діяльність зберігача цінних паперів;

10. Діяльність з ведення реєстрів власників іменних цінних паперів. Термін дії - необмежений.

3. Ліцензія Серія АБ № 113 285 від 22. 10. 2004 р. видана Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів: діяльність по випуску та обігу цінних паперів; депозитарна діяльність зберігача цінних паперів. Термін дії-22. 10. 2009 р.

4. Дозвіл № 61 від 09. 08. 1994 р. на право здійснення діяльності як депозитарій інвестиційного фонду чи інвестиційної компанії, виданий Міністерством фінансів України.

Термін дії - необмежений.

Стратегічна мета Банку

Першочерговими стратегічними цілями УкрСиббанку є зміцнення своєї позиції на ринку України, як провідного Банку, який надає широкий спектр якісних фінансових послуг; подальший розвиток у сфері Роздрібного бізнесу та утримання ринкової позиції у Корпоративному та Інвестиційному банківських секторах України; удосконалення національної мережі відділень УкрСиббанку; відкриття відділень нового формату з можливістю самообслуговування.

Головні напрямки стратегічного розвитку Банку визначені як:

* Інтенсифікація.

Банк сподівається за допомогою впровадження продуктів та послуг, які орієнтовані на теперішні потреби клієнтів, побудувати персоналізовані відносини, які дозволять йому підвищити лояльність клієнтів та використати нові крос-продажні можливості, що, в свою чергу, призведе до збільшення прибутковості.

* Ефективність

Банк планує зосередитись на оптимізації існуючих процесів задля покращання обслуговування клієнтів та зниження витрат.

* Зміцнення географічної позиції.

— Покращення системи моніторингу відділень Банку та їх оптимізація. Відкриття відділень нового формату з можливістю самообслуговування.

— Банк планує розширити географічне покриття та модернізувати мережу банкоматів, з огляду на цю можливість, зайняти третє місце за розміром мережі банкоматів в Україні. У найближчий термін планується перенесення банкоматів в місця найбільшого зосередження клієнтів, що дозволить ефективно обслуговувати клієнтів зарплатних проектів та отримувати максимальний прибуток від використання мережі банкоматів.

* Залучення нових клієнтів.

У зв’язку з тим, що клієнтська база значно зросла за останні роки наряду із розвитком банківського сектору, Банк збирається надалі збільшувати кількість клієнтів.

* Покращення якості надання послуг клієнтам Банку, що надасть можливість не тільки залучити нових клієнтів, а й утримати існуючих.

* Розвиток Корпоративного Бізнесу

Банк планує надалі розвивати Корпоративний Бізнес, концентруючи увагу на збільшенні і диверсифікації депозитного портфелю та приділяючи особливу увагу іміджу Банка задля посилення довіри з боку клієнтів і підвищення клієнтської лояльності.

УкрСиббанк пропонує свої послуги для корпоративних клієнтів у різних регіонах України, а також має спеціалізовані сервіс дески для компаній з країн СНД і Росії. Також, ми працюємо над покращанням часу обслуговування і продуктовим вибором, який пропонується як українським компаніям так і міжнаціональним корпораціям.

* Банк планує надалі робити значний вклад у тренування та особистий розвиток своїх співробітників, сприяти їх кар'єрному зростанню. Наприклад, Банк заснував свої власні навчальні центри у декількох регіонах України, які проводять тренування за таким напрямкам, як переговори, планування, відносини з клієнтами за допомогою поєднання занять у аудиторіях, відео курсів, тренінгів через мережу Інтернет та самостійної підготовки.

Завдяки ресурсам та досвіду Групи БНП Паріба, досягнення вказаних стратегічних цілей буде впроваджено на міжнародному рівні з високою якістю.

Наряду з цим Банк і надалі буде розвивати і вдосконалювати свою діяльність за напрямками: Роздрібний Бізнес, Споживче кредитування, Корпоративний та Інвестиційний банківські бізнеси. Також ми сподіваємось, що досвід БНП Паріба на міжнародних фінансових ринках та використання передових технологій допоможе в навчанні персоналу та підвищенні рівня та якості обслуговування клієнтів.

Спеціалізація Банку

Основною спеціалізацією Банку є Роздрібний Бізнес та Споживче Кредитування. Тому Банк спрямовує всі зусилля на динамічний розвиток саме цих напрямків бізнесу. Керівництво сподівається, що сектор Роздрібного Бізнесу забезпечить великі можливості для інтенсивного розвитку в Україні. Відповідно, Банк планує подальше розширювати Роздрібний Бізнес, звертаючи особливу увагу на альтернативні канали збуту та максимально приділяти увагу депозитним програмам для клієнтів. УкрСиббанк сподівається стати «основним банком» для клієнтів завдяки покращеним процесам і якісному обслуговуванню. Банк планує запропонувати клієнтам повний спектр продуктів та послуг спрямованих на управління грошовими коштами.

Наряду з Роздрібним Бізнесом та розширенням клієнтської бази, Банк відіграє відповідну роль на ринку Корпоративних Банківських послуг в Україні, продовжуючи при цьому покращувати якість, розширюючи спектр послуг, які він надає як українським так і іноземним клієнтам. Намагаючись надавати своїм клієнтам максимально якісні та сучасні послуги, Банк постійно аналізує та вивчає особливості сфер діяльності та регіонів розташування своїх клієнтів, з метою пристосовувати та оптимізувати свої послуги до їх вимог і потреб.

В Інвестиційному Бізнесі Банк розвиває та покращує свою власну репутацію, як провідний андеррайтер на місцевому ринку облігацій і розвиває свій бізнес у напрямках структурного фінансування, надаючи компаніям консалтингові послуги відносно зовнішніх запозичень тощо.

2. МЕНЕДЖМЕНТ ФІНАНСОВИХ УСТАНОВ

АКІБ «УкрСиббанк» діє на фінансовому ринку України, який за останній рік в першому півріччі 2008р. розвивався швидкими темпами, а в другому півріччі постраждав від кризи.

Станом на 31. 12. 2008 АКІБ «УкрСиббанк» є 4-м банком України за розміром активів та 3-ім за розміром кредитного портфелю (за розміром кредитного портфелю наданого фізичним особам Банк посідає 1-ше місце на ринку).

АКІБ «УкрСиббанк» займає провідне місце на ринку інвестиційно-банківських послуг.

Фактор сезонності має незначний вплив і пов’язаний з коливанням загального рівня ділової активності окремих галузей національної економіки. Найбільший вплив на діяльність банку в 2008 році спричинила світова фінансова криза.

Аналіз динаміки та структури активів і пасивів АКІБ «УкрСиббанк» за допомогою Зведеного балансу банку за 2006−2008 рр. (див. додаток А.2. 1)

Таким чином, висвітивши загальну характеристику АКІБ «УкрСиббанк», перейдемо до аналізу активів банку за 2006−2008 рр.

Таблиця 2. 1

Склад і структура активів АКІБ «УкрСиббанк» за період, що аналізується [19−23]

Як видно з даних табл. 2.2 і 2. 3, баланс банку з 2006−2008 рік виріс на 33 326,80 млн. грн. або на 116,24% з 22 369,94 млн. грн. до 55 696,74 млн. грн., динаміка активів АКІБ «УкрСиббанк» графічно зображена на рисунку 2.1.

Рис. 2.1 Динаміка активів АКІБ «УкрСиббанк» за 2006−2008 роки [19−23]

В структурі активів АКІБ «УкрСиббанк» у 2006, 2007, 2008 роках найбільшу питому вагу займав кредитний портфель — 81,41%, 81,76%, 90,51% до всіх активів відповідно та його питома вага з кожним роком збільшувалась (див. граф. 2. 2та 2. 3).

АКІБ УкрСиббанк розглядає кредитний бізнес основним напрямком своєї діяльності. Станом на 01. 01. 2007 року чиста вартість кредитного портфеля склала 18 212,23 млн. грн., на 01. 01. 2008 року кредитний портфель становив 30 793,61 млн. грн., а станом на 01. 01. 2009 року становив — 50 412,44 млн. грн. Основним фактором збільшення активів АКІБ «УкрСиббанк» є зростання обсягу кредитів та заборгованості клієнтів.

Рис. 2.2 Склад і структура активів АКІБ «УкрСиббанк» за 2006 рік (у відсотках) [19−23]

Таблиця 2. 2

Динаміка активів АКІБ «УкрСиббанк» за період, що аналізується [19−23]

Рис. 2.3 Склад і структура активів АКІБ «УкрСиббанк» за 2007 рік (у відсотках) [19−23]

«УкрСиббанк» займає перше місце на перспективному ринку цінних паперів i визнаний кращим iнвестицiйним банком України. В 2007 році в діяльності АКІБ УкрСиббанк спостерігалось зростання практично усіх статей активів. Банк розглядає кредитний бізнес як один з основних напрямків діяльності банку. Кредитна політика банку в 2007 році базувалася на підтримці високої дохідності кредитних операцій при дотриманні їх ліквідності та безпеки.

У 2007 році АКІБ УкрСиббанк проводив активну, але зважену кредитну політику, орієнтуючись на диверсифікацію кредитного портфеля, повніше задоволення попиту клієнтів на послуги у сфері кредитування шляхом створення та супроводження індивідуальних схем роботи з позичальниками, розробку та впровадження нових програм кредитування тощо.

За 2007 р. поряд із загальним збільшенням обсягу кредитного портфеля суттєво змінилася і його структура в розрізі валют завдяки зростанню кредитних вкладень у національній валюті. Так, якщо на початок 2007 р. обсяг вкладень у національній валюті складав 30,1% від загального обсягу кредитних вкладень, то на кінець 2007 р. їх питома вага значно зросла і становила 64,56%.

У 2008 році «УкрСиббанк» інвестував у розвиток середнього та малого бізнесу в Україні більше 1,5 млрд. доларів США, таким чином, портфель активів середнього та малого бізнесу в банку склав 2,5 млрд. доларів США. Банк активно фінансує розвиток середнього та малого бізнесу майже у всіх галузях народного господарства України.

Значна частка кредитного портфеля доводиться на іпотеку та фінансування обігового капіталу, що включає як разові кредити, так і поновлювання ліній. Досить часто клієнти звертаються до банку за рефінансуванням.

З вересня 2008 року банк понизив комісію за видачу кредитів на поповнення обігових коштів з 2% до 1,5%. Сума заощаджених коштів дозволяє клієнтам компенсувати оплату розрахунково-касового обслуговування в банку. В 2008 році УкрСиббанк надав кредитів сільгоспвиробникам на суму близько 1,6 млрд. грн. і має намір, з урахуванням сприятливої кон’юнктури на зовнішньому ринку, продовжити їх кредитування в поточному році.

Викликає занепокоєння зменшення портфеля цінних паперів в 2008 році як у загальних активах за абсолютним обсягом, так і питомою вагою. Станом на 01. 01. 2009 року портфель цінних паперів становив 804,79 млн. грн. порівняно з 2007 роком він збільшився на 24,26 млн. грн. або на 3,11%, питома вага в загальному обсязі активів становила на 01. 01. 2009 року 1,44%, на 01. 01. 2008 року — 2,07%. Особливої уваги потребує інвестиційна діяльність банку, яка разом з кредитною є основною.

Нормальний темп приросту характеризує динаміку основних засобів. За 2007 по 2008 роки приріст основних засобів становив 18,49% Це може бути результатом розвитку банку, розширення мережі його філій, підвищення рівня технічного забезпечення тощо. У цьому випадку зміни можна вважати нормальними. Але якщо тенденцію підвищення питомої ваги основних засобів не буде зупинено, структура активів банку погіршиться і перетвориться на неефективну.

Таблиця 2. 3

Склад і структура пасивів АКІБ «УкрСиббанк» за період, що аналізується [19−23]

Таким чином, провівши аналіз активів АКІБ УкрСиббанку, перейдемо до аналізу пасивів банку за роки 2006, 2007, 2008 рр.

Як свідчать дані табл. 2.3 та 2. 4, за 2008 рік загальний обсяг пасивів АКІБ УкрСиббанк склав 55 696,74 млн. грн., збільшившись за період на 18 031,58 млн. грн.

Чітко визначена політика банку в обслуговуванні корпоративних клієнтів істотно вплинула на приріст коштів корпоративних клієнтів. Так, кошти юридичних осіб збільшилися і станом на 01. 01. 2008 року становили 5215,46 млн. грн., з 2007 по 2008 роки приріст коштів юридичних осіб збільшився на 68,03% і становили 8763,47 млн. грн.

Також, відбувся приріст коштів фізичних осіб. В 2007 році кошти фізичних осіб становили 6338,22 млн. грн., питома вага — 16,83%, в 2008 році - 8098,70 млн. грн. та 14,54% питома вага.

Таблиця 2. 4

Динаміка пасивів АКІБ «УкрСиббанк» протягом 2006, 2007, 2008 рр. [19−23]

Власний капітал АКІБ УкрСиббанку зріс на 01. 01. 2009 становив 4 869,65 млн. грн. Станом на 01. 01. 2009 р. акціонерний капітал АКІБ УкрСиббанк складав 4 005 млн. грн., у структурі пасивів його питома вага становила 7,19%, а в структурі власного капіталу — 82,24%.

Звернемо увагу на обсяг залучених від банків коштів (МБК, МБД, Лоро-рахунки), спостерігається значна концентрація «Коштів банків» в пасивах, в 2007 році - 52,92% і станом на 01. 01. 2009 року залучених від банків коштів становили 54,68%. Зростання обсягів залучення міжбанківських ресурсів викликано збільшенням привабливості цього виду ресурсів у зв’язку зі значним зниженням процентних ставок у 2007 році.

Розрахуємо показники мультиплікатора капіталу, показника прибутковості активів і прибутковості капіталу УкрСиббанку (див. таблиця 2. 6)

Таблиця 2. 5

Динаміка відносних показників, які характеризують прибутковість банку, свідчить, що всі вони протягом періоду, що аналізується, зросли. Мультиплікатор капіталу за 2008 рік знизився, це означає зниження загального ризику банку. Оптимальне значення мультиплікатора капіталу повинно бути не більше 12,5.

В міжнародній банківській практиці показник ROA повинен бути на рівні 1,5%, ROE — на рівні 16−18%. Підвищення середнього рівня ROE слід визнати стратегічною метою діяльності банку у сфері фінансів.

Порівняємо отримані дані із середніми даними по банківській системі (див. таблиця 2. 7)

Таблиця 2. 6

Як видно з таблиці показники по банківській системі за три роки досить на належному рівні навіть спостерігаємо зниження в останні роки.

Проаналізуємо строкову структуру активів і пасивів УкрСиббанку

Казначейський департамент УМАП здійснює оцінку та планування ліквідності Банка, а також готує пропозиції по управляючим діями у сфері управління ліквідністю Банка. За результатами оцінки ризику ліквідності УМАП формує управлінську звітність для керівництва банку.

Для вимірювання величини ризику ліквідності Банк використовує геп-аналіз. Для контролю рівня ризику ліквідності використовується лімітування ліквідних позицій Банку. Ліміти ліквідних позицій встановлюються у розрізі основних операційних валют та стандартних часових інтервалів. Об'єм лімітів відображає можливості Банку по оперативній мобілізації коштів на грошових ринках. Контроль дотримання встановлених лімітів здійснюється Департаментом ризик-менеджменту.

При оцінці рівня ризику ліквідності, окрім базових розрахунків, Банк здійснює оцінку ліквідності з використанням стрес-тестів та сценарного моделювання, що охоплюють стандартні та більш несприятливі ринкові умови.

Управління ліквідністю Банку вимагає проведення аналізу рівня ліквідних активів, необхідного для врегулювання зобов’язань при настанні строку їх погашення, забезпечення доступу до різних джерел фінансування, наявності планів у випадку виникнення проблем з фінансуванням та здійснення контролю за відповідністю балансових показників ліквідності нормативним вимогам. Банк щоденно розраховує нормативи ліквідності відповідно до вимог Національного банку України.

Таблиця 2. 7

Ці нормативи включають:

* норматив миттєвої ліквідності (Н4), який розраховується як відношення високоліквідних активів до зобов’язань, що погашаються на вимогу. Станом на кінець дня 31 грудня 2008 року цей норматив складав 53. 66% (на кінець 2007 року — 63,54%) при встановленому НБУ нормативному значенні миттєвої ліквідності не менше 20%;

* норматив поточної ліквідності (Н5), який розраховується як відношення ліквідних активів до зобов’язань з кінцевим строком погашення до 31 дня (включно). Станом на кінець дня 31 грудня 2008 року цей норматив складав 52. 37% (на кінець 2007 року — 81,33%) при встановленому НБУ нормативному значенні поточної ліквідності не менше 40%;

* норматив короткострокової ліквідності (Н6), який розраховується як відношення ліквідних активів до короткострокових зобов’язань. Станом на кінець дня 31 грудня 2008 року цей норматив складав 25. 22% (на кінець 2007 року — 38. 84%) при встановленому НБУ нормативному значенні короткострокової ліквідності не менше 20%.

Інформацію щодо ліквідної позиції Банку та необхідного рівня ліквідних активів, що готується УМАП на щоденній основі, отримує Казначейський департамент Банка, який забезпечує наявність достатнього об'єму ліквідних активів, який переважно складається з високоліквідних коштів, які знаходяться у касі банку та на кореспондентських рахунках, короткострокових ліквідних торгових цінних паперів, депозитів у банках та інших міжбанківських інструментів, для підтримки достатнього рівня ліквідності в цілому по Банку.

Таблиця 2. 8

Значення Управління активами і пасивами АКІБ «УкрСиббанк» полягає в скоординованому управлінні фінансами банку, в процесі якого через узгодження управлінських рішень та досягнення певних пропорцій між активними і пасивними операціями досягається кілька цілей, таких як:

*підвищення прибутку,

*зниження ризиків,

*аналіз і контроль з ліквідністю,

*управління спредом.

Основна ідея Управління Активів та Пасивів АКІБ «УкрСиббанк» полягає в єдності активів, зобов’язань і капіталу банку та пріоритетної ролі сукупного портфеля (балансу) в одержанні високого прибутку за прийнятного рівня ризик.

Керівництво АКІБ «УкрСиббанк» приймає рішення щодо активів і пасивів усередині АКІБ «УкрСиббанк», аби досягти найвищих результатів, водночас максимально контролює:

*обсяги,

*структуру,

*доходи.

*та витрати як за активними, так і за пасивними операціями банку.

Зазначимо, що існуючи майже 15 років на ринку банківських послуг, АКІБ «УкрСиббанк» зараз починає бути схильним до інтегрованого підходу Управління Активів та Пасивів. Перевагою інтегрованого підходу є:

*можливість максимізаціі прибутку за прийнятного рівня ризику,

*реалізація зваженого підходу до управління ліквідністю завжди точнішому Недоліки: Такий підхід до управління вимагає застосування багатьох складних методів і прийомів та високого рівня кваліфікації банківських менеджерів, що часто перешкоджає його впровадженню у практику роботи українських банків, але АКІБ «УкрСиббанк» намагається завоювати Європейський західний ринок — тому змушений схилятися до такого підходу.

Елементи управління активами та пасивами:

*інформаційні системи.

*моделі планування,

*аналіз і оцінку сценаріїв,

*системи прогнозування,

*фінансові огляди та спеціальні звіти.

Тож УАП охоплює практично всі сфери фінансового управління банком, такі як стратегічне та середньострокове планування, оперативне управління, включаючи аналіз та контроль, управління прибутком та ризиками, формування аналітичного інструментарію.

У банку АКІБ «УкрСиббанк» використовують таку стратегію управління активами і пасивами як максимізацію прибутків за обмеженого рівня ризику. Для цього використовується модель гепу, а саме управління гепом.

У процесі управління активами та зобов’язаннями для встановлення контролю над рівнем ризику відсоткової ставки оцінюється чутливість окремих статей та банківського балансу в цілому до відсоткового ризику. Індикатором чутливості балансу до відсоткового ризику є показник гепу.

В АКІБ «УкрСиббанк» показник ГЕПу додатній протягом останніх звітних дат.

Керівництво АКІБ «УкрСиббанк» знає, що потенційна можливість одержання додаткового прибутку супроводжується підвищеним рівнем відсоткового ризику. Якщо прогноз зміни ставок виявиться помилковим або не справдиться, то це може призвести до зниження прибутку і навіть до збитків.

Для того, щоб зменшувати ризики стосовно втрат у майбутньому АКІБ «УкрСиббанк» активно використовує хеджування ризиків.

В АКІБ «УкрСиббанк» управління валютних операцій для зниження валютного ризику використовує такі фінансові інструменти, як форвардні угоди та своп-контракти з фіксованим курсом таких валют як долар США та євро.

Стосовно управління активами і пасивами загальні стратегії управління фінансовою діяльністю банку реалізуються через систему аналітичних моделей та методів управління Це моделі гепу, імунізації балансу, валютного метчингу. Необхідною умовою їх ефективного застосування є можливість досить точно передбачати та прогнозувати зміни

Відповідність та/або контрольована невідповідність строків і процентних ставок активів та зобов’язань має фундаментальне значення для керівництва Банку. Повна відповідність для банків не характерна, оскільки операції часто мають різний характер та невизначений термін. Позиція невідповідності потенційно може збільшити прибутковість, але також може збільшити ризик збитків. Строки активів та зобов’язань і спроможність заміни (за прийнятною вартістю) процентних зобов’язань після настання строку їх погашення є важливими чинниками оцінки ліквідності Банку та його реакції на зміни процентної ставки та курсу обміну валют.

Керівництво вважає, що, незважаючи на те, що значна частина коштів клієнтів являє собою депозити до запитання, диверсифікація цих вкладів за кількістю та типом вкладників та минулий досвід Банку свідчать про те, що ці кошти клієнтів забезпечують довгострокове і стабільне джерело фінансування Банку.

3. КРЕДИТНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ (КРЕДИТУВАННЯ І КОНТРОЛЬ)

В 2008 році діяльність АКІБ «УкрСиббанк» в сфері кредитування різних галузей економіки була спрямована на їх розвиток. Як і у попередньому році, Банк прагнув не лише максимально задовольнити потреби клієнтів, надаючи послуги високої якості, а й сформувати кредитний портфель з оптимальним розподілом кредитного ризику, враховуючи вимоги безпеки та ліквідності. Темпи росту клієнтської бази у 2008 році дозволили збільшити обсяг кредитного портфеля до 1 608,89 млн. грн. При цьому, якісні характеристики кредитного портфеля покращилися, доля безнадійної до повернення заборгованості склала 0,02%. Диверсифікація кредитного портфеля дозволила оптимізувати кредитний ризик, у тому числі за галузями економіки.

АКІБ «УкрСиббанк» постійно вдосконалює методи і форми кредитування. Так, стратегія розвитку Банку у 2005 році передбачала пошук нових моделей та інструментів у роботі з позичальниками. Основою процесу розширення клієнтської бази стало послідовне впровадження Банком моделі Раціонального кредитування, яка поєднує у собі ліквідність забезпечення кредиту, мінімізацію кредитного ризику, доходність кредитної операції та інтереси позичальника, для чого в кредитних підрозділах Банку постійно проводиться робота по підвищенню кваліфікації персоналу з подальшим контролем -- атестацією працівників. Інтереси позичальників забезпечуються наявністю у Банку різноманітних кредитних інструментів, таких як кредитні лінії (прості та револьверні), строкові кредити (в тому числі з графіками надання та погашення), овердрафта, гаранти тощо. Галузева структура кредитного портфеля Банку на 31. 12. 08

— 10% -- кредити промисловим підприємствам;

— 77% -- кредити підприємствам торгівлі та приватним підприємцям;

— 13% -- кредити підприємствам інших галузей економіки.

Протягом 2008 року Банк продовжував розвивати кредитування фізичних осіб. По системі було впроваджено банківські продукти «Автомобіль у кредит» та «Товари в кредит» для фізичних осіб.

Стратегією розвитку кредитної роботи у 2008 році передбачалося визначення реальних фінансових потреб позичальників та проведення ефективної оцінки кредитного ризику. З метою реалізації стратегічних завдань було вжито заходів:

перегляд та визначення нормативних значень основних показників, за якими проводиться оцінка позичальника;

перегляд методів та підходів до оцінки фінансового стану позичальника, його грошових потоків, аналізу попередньої кредитної історії, факторів (економічних та політичних), які впливають на господарську діяльність позичальника, а також забезпеченості повернення кредиту та якості застави;

— перегляд підходів до кредитного моніторингу.

Протягом 2008 року підвищувалася якість стосунків з позичальниками за рахунок реалізації інвестиційних проектів, в тому числі з ЗАО «Россава», ООО «ГЕЯ», ЗАО «Сармат». Розширено спектр послуг з кредитування для постійних клієнтів -- ТОВ «НК Альфа-Нафта», та ін.

Пріоритетними галузями кредитування у 2008 році були нафтовидобувна та нафтопереробна промисловості, виробництво та харчова промисловість, оптова та роздрібна торгівля.

Надалі Банк планує продовжити запровадження стратегії розвитку кредитної політики завдяки раціоналізації кредитних операцій, спрямуванню коштів у пріоритетні галузі економіки, планомірному поступовому збільшенню обсягів кредитування у національній та іноземній валюті при оптимальному рівні кредитного ризику. Розглянемо процес надання кредиту суб'єкту господарювання в АКІБ «УкрСиббанк»

1. Філія або позичальник звертається із клопотанням про надання кредиту до Кредитного відділу АКІБ «УкрСиббанк», працівники кредитного управління збирають повний пакет документів, згідно переліку, затвердженого у Положенні про кредитування АКІБ «УкрСиббанк», та проводять короткий аналіз фінансового стану даного позичальника.

2. У разі, якщо кредитний співробітник вважає за можливе надання кредиту даному позичальнику, то він передає документи до наступних служб банку для детальнішого аналізу:

1) Управління та аналізу комерційними ризиками та Відділу заставних операцій,

2) Департамент безпеки,

3) Юридичного Департаменту.

1) Управління та аналізу комерційними ризиками та Відділу заставних операцій, здійснює оцінку кредитного ризику позичальника з метою недопущення збитків Банку через неплатоспроможність позичальника у випадках: прийняття рішення щодо кредитування юридичної особи, в ході моніторингу позичальника, а також — в процесі розгляду необхідності і можливості зміни умов кредитування, проводить.

2) Служба безпеки перевіряє достовірність даних, наданих позичальником, місце його роботи, існування підприємства, наявність контрагентів та зв’язаних осіб або 26 підприємств, кредитну історію позичальника, наявність сумнівних операцій в поточній діяльності або в минулому і надає відповідний висновок.

3) Юридичний Департамент перевіряє юридичну вірність наданих документів.

3. Після того як ці служби банку проводять оцінку кредитного проекту, вони готують свої висновки та виноситься питання про кредитування даного позичальника на Кредитний Комітет банку або Вищого рівня або Першого. У разі якщо є принципові протиріччя між службами банку щодо можливості кредитування даного позичальника, проект відхиляється.

Розглянемо порядок здійснення оцінки кредитного ризику позичальника АКІБ «УкрСиббанк» на прикладі мікрокредиту.

На основі «Методики проведення АКІБ „УкрСиббанк“ оцінки фінансового стану позичальників (юридичних та фізичних осіб), класифікації кредитного портфелю та розрахунку резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями» визначимо фінансовий стан позичальника ПП «Позичальник». Зазначимо, що сфера бізнесу позичальника — «оптова торгівля».

Для оцінки фінансового стану позичальника проводиться аналіз його фінансово-господарської діяльності за об'єктивними економічними показниками його діяльності, а саме:

— обсяг реалізації;

— прибутки та збитки;

— рентабельність;

— обороти за рахунками;

— платоспроможність;

— ліквідність;

— фінансова стійкість;

— історія погашення кредитної заборгованості позичальника в минулому.

Оцінка фінансового стану позичальника виконується в два етапи:

1-й етап — визначення значень показників, які характеризують фінансовий стан позичальника з віднесенням їх до відповідних аналітичних груп;

2-й етап — аналіз фінансового стану позичальника і віднесення позичальника до відповідного класу надійності.

На 1-му етапі показники, які характеризують фінансовий стан позичальника, розподіляються на наступні аналітичні групи:

1-а група — показники платоспроможності позичальника;

П-а група — показники фінансової стійкості позичальника;

Ш-я група — аналіз обсягів реалізації позичальника;

IV-a група — аналіз оборотів за рахунками позичальника;

V-a група — аналіз складу та динаміки дебіторської і кредиторської заборгованості;

VI-а група — аналіз собівартості продукції;

VII-а група — аналіз прибутків та збитків;

VIII-а група — аналіз рентабельності;

ІХ-а група — кредитна історія позичальника;

Х-а група — вплив географічних та галузевих факторів;

ХІ-а група — інша інформація.

Головна задача банківського регулювання і нагляду — безпека та фінансова стабільність банківської системи, захист інтересів вкладників і кредиторів.

На рівні Центрального апарату Національний банк України здійснює такі функції з регулювання та нагляду: Адміністративне регулювання:

— реєстрація банків і ліцензування їх діяльності;.

— встановлення вимог та обмежень щодо діяльності банків;

— застосування санкцій адміністративного чи фінансового характеру;

— нагляд за діяльністю банків;

— надання рекомендацій щодо діяльності банків. Індикативне регулювання:

— встановлення обов’язкових економічних нормативів;

— визначення норм обов’язкових резервів для банків;

— встановлення норм відрахувань до резервів на покриття ризиків від активних банківських операцій;

— визначення процентної політики;

— рефінансування банків;

— кореспондентських відносин;

— управління золотовалютними резервами, включаючи валютні інтервенції;

— операцій з цінними паперами на відкритому ринку;

— імпорту та експорту капіталу.

АКІБ «УкрСиббанк» здійснює свої відносини з організацією нагляду, контролю та ліцензування в основному через службу внутрішнього аудиту.

УкрСиббанк як сучасний і амбіційний банк ставить перед собою амбіційні цілі і завдання, проте в умовах фінансової та економічної кризи основними напрямками роботи будуть зменшення кредитного ризику і оптимізація витрат.

Так, протягом 2009 року прогнозується, що валюта балансу Банка скоротиться на 5,3 млрд. грн. до 50,4 млрд. грн. Головними чинниками такого скорочення будуть як ослаблення гривні, так і обмеження кредитування клієнтів внаслідок обмеженості джерел фінансування та високих кредитних і валютних ризиків. Так кредитний портфель Банку скоротиться на 6.9 млрд. грн., з яких 4,2 млрд. грн. — це кредити юридичним особам, а фізичним особам — 2,7 млрд. грн. Кредитний портфель на кінець 2009 року повинен складати 43,5 млрд. грн. Кредити юридичним особам становитимуть 15,7 млрд. грн., а фізичним — 27,8 млрд. грн.

Серед інших статей балансу слід виділити прогнозне зростання коштів в інших банках на 1,6 млрд. грн. та резервів за кредитними операціями клієнтів на 1,3 млрд. грн. Інші статті активу балансу мають змінитись не значно. Таким чином, банк прогнозує зменшення частки кредитів в чистих активах на 4,1% до 86,4%.

Зобов’язання Банку протягом 2009 року скоротяться на 6,7 млрд. грн. до 44,2 млрд. грн. Головною статтею зменшення зобов’язань виступають кошти інших банків і міжнародних фінансових організацій. Вони повинні скоротитись на 9,7 млрд. грн. до 20,8 млрд. грн. В той же час ми прогнозуємо помірне зростання коштів клієнтів: кошти юридичних осіб мають зрости на 1,3 млрд. грн., а кошти фізичних осіб — на 1,4 млрд. грн. Вказане зростання прогнозується на другу половину 2009 року після відтоку коштів у першій половині 2009 року. Таким чином, депозитний портфель банку на кінець 2009 року повинен становити 17,3 млрд. грн.

4. МАРКЕТИНГОВІ ОПЕРАЦІЇ

Приведемо у приклад плани з маркетингових досліджень, виконані на базі практики -- відділення № 778 АКІБ «УкрСиббанк»

План маркетингового дослідження з метою аналізу рішення споживачів щодо вибору послуги з кредитування фізичних осіб на купівлю автомобілів та нерухомості

1. Формулювання проблеми, визначений необхідності проведення маркетингового дослідження.

Рішення споживача є вирішальним етапом при споживанні того чи іншого товару або послуги. Вирішити за споживача купляти йому ту чи іншу послугу ніхто крім нього самого не може. Але вплинути на рішення можливо. Проблематика цього дослідження як раз і полягає у визначенні рушійних сил, які здатні змінити рішення споживача щодо того чи іншого товару/послуги.

Зрозуміло, що проведення такого дослідження є необхідним. Адже, щоб провести вдалу рекламну кампанію, впровадити новий продукт на ринок, або підвищити конкурентну здатність існуючого потрібно визначити, що спонукає споживача зупинити свій вибір. В даному випадку буде здійснено аналіз переваг, на які споживач звертає увагу в першу чергу при пошуку найбільш привабливої послуги з кредитування.

2. Мета дослідження

Метою конкретного дослідження є визначення, які з наступних параметрів кредитування найбільш впливають на вибір споживача на користь того чи іншого банку:

Процентна ставка по кредиту

Максимальний термін кредитування

Швидкість отримання кредиту

Кількість рекламної інформації про кредитування в ЗМІ

Кількість рекламної інформації про банк в ЗМІ

Імідж банку, що склався до моменту звернення у банк

«Перший контакт» зі споживачем

Кількість документів, що потрібно подати

Якість ремонту приміщення банку

Доступність більш детальної інформації про умови кредитування в мережі Інтернет

Наявність цілодобового call — центру

Кількість відділень банку та їх територіальна доступність

Види валют, в яких доступне кредитування

Якість обслуговування під час розгляду кредитної заявки

Інше

Після визначення, того що найбільше впливає на вибір споживача, буде розроблено маркетингову стратегію з просування послуги на ринок з урахуванням отриманих в процесі дослідження даних.

3. Цілі дослідження

Цілі мають розвідувальний характер. Але з наступним описанням, адже існує необхідність в детальному розгляді маркетингової ситуації на ринку в цілому.

4. Інтерпретація понять та гіпотез

В цьому розділі повинні міститися роз’яснення та чітке погодження із замовником щодо основних понять маркетингового плану. Наприклад, що таке фокусна група, споживач із середнім доходом і т.д.

Приводиться декілька основних гіпотез, наприклад: «споживачеві байдуже який іміджу банку, адже основне на що він звертає увагу — це на те, які у банку проценті ставки по кредиту» або «споживач із високим рівнем доходу з великою вірогідність захоче скористуватися додатковими видами послуг, такими як випуск кредитної картки класу Vis GOLD»

Методичний розділ

1. Вибір конкретних методів збору інформації

Щоб охопити достатню кількість інформації будуть використовуватися наступні методи:

Соціологічні методи: опитування за допомогою анкет та фокус-групи

Аналіз документів: аналізуються результати соціологічних опитувань

Метод експертних оцінок: група експертів інтерпретує дані, що були отримані на виході та формує свої висновки та підтверджує попередні гіпотези, або заперечує їх.

2. Описання вибірки

В цьому розділі зазначається принципи, за якими буде відібрана група людей з яким буде взаємодіяти відділ маркетингу банку. Отже

Склад вибірки: люди з середнім та високим розміром доходів. Вік 25−45 років включно. Сімейний стан не має значення. Приналежність до різних районів міста.

Обсяг вибірки: 500 чоловік. Обґрунтування: менша кількість респондентів не здатна відобразити загальні тенденції. Також завдяки такій кількості опитуваних можливо групування за певними ознаками, наприклад рівнем доходів, районом міста, статтю і т д.

Технологія збирання інформації та контролю за її якістю. Дослідження буде проводитися наступними шляхами: анкетування, проведення опитування фокус-груп в спеціально обладнаному приміщенні в формі невимушеної бесіди, телефонні опитування. Відбір респондентів проводиться по складеній базі попередніх контактів. Контроль за якість інформації проводить група контролю.

3. Очікувані результати

Результати дослідження очікуються у вигляді Аналітичного звіту, який зокрема буде містити такі таблиці:

Параметр послуги

Вплив на прийняття

рішення

Задоволеність на даний момент

В першу чергу слід звернути увагу на зміну

Процента ставка

23%

10%

34%

Термін кредитування

13%

25%

5%

Імідж банку

8%

17%

3%

Стать:

жіноча Вікова група: 45 Одружена

Особливість:

Звертає підвищену увагу на близькість розташування відділення

А також висновки, що будуть ілюструвати переваги та недоліки найближчих конкурентів та можливі ніші для просування послуги.

До звіту прикладаються розшифрування текстів анкетувань, відео звіт про роботу з фокус групами з наголосом на основні тенденції. Звіт супроводжується графіками для більшої наочності поданої в таблицях інформації.

Робочий план

1. Кошторис, грн. Витрати

Обґрунтування

Вартість

Підготовка кімнати для проведення опитування фокус-групи

Встановлення обладнання: відео запису, аудіо запису, необхідних меблів т.д. Подальше використання кімнати можливе для проведення зустрічей, комітетів, зборів і т.д.

11 230

(5300 — комп’ютер для обробки матеріалу, 3180 — цифрова відеокамера, 250 — робота по встановленню, 2500 — меблі) + 500 (OEM Windows XP)

Виготовлення анкет

Друк анкет та доставка до банку (500 піт.) Анкети будуть використовуватись як для прямого анкетування так і в процесі опитування фокус-груп.

300

Купівля та встановлення програмного забезпечення

Програмне забезпечення необхідне для аналізу анкетних даних. Буде використовуватись в наступних дослідженнях, адже може налаштовуватись на різні види анкет

2500

Витрати на персонал

«Набивальники» анкет

2 особи: наймаються на два тижні, на час введення отриманої з анкет інформації.

600 (300*2)

Керівник дослідження

Основна заробітна плата. Повинен: керувати реалізацією проекту, витратами, контролем поданої інформації, якістю висновків, обробки.

4500 (1500*3 міс)

Провідні фахівці з маркетингу

3 особи:

*керуючий опитуванням фокус-груп

*керуючий анкетуванням та телефонним опитуванням

*Контролер, перевіряє надані дані на правдивість

9000 (1000грн * Зміс * 3 особи)

Маркетологи

Функції: проведення анкетування, контактів з опитуваними, проведення телефонних опитувань, здійснення «обробки» фокус-груп, формування статистичного обліку по отриманим результатам, звітування перед начальниками. Кількість: 5 осіб.

10 500 (700грн* Зміс* 3особи)

ВСЬОГО

39 130

Кошторис передбачає, що витрати на канцтовари та інші поточні витрати, пов’язані з забезпеченням діяльності працівників банку під час проведення дослідження не входять в робочий план маркетингового дослідження. Також передбачається обробка анкет на вже існуючих ресурсах банку.

2. Строки виконання маркетингового дослідження

Дата

Виконувана робота

Примітка

01. 08. 2008

Збір керівників та підлеглих з постановкою задач. Розробка посадових задач.

Присутні всі працівники підрозділу маркетингу

02. 08. 2008 -07. 08. 2008

Встановлення обладнання в «фокус-кімнату». Встановлення програмного забезпечення для обробки анкет та його на лаштування.

Ведуться підготовчі роботи

08. 08. 2008 -10. 10. 2008

Активна робота по збору інформації, анкетування, телефонування, опитування. Складання періодичних, 2-тижневих звітів провідними фахівцями про темпи проведення роботи. Контроль поданої інформації відповідним фахівцем.

Основна робота

11. 10. 2008- 14. 10. 2008

Введення інформації отриманої з анкет інформації найнятими тимчасово працівниками. Підготування відео-звітів відповідальним фахівцем.

Завершальний етап

15. 10. 2008−23. 10. 2008

Складання попереднього звіту, затвердження результатів роботи відділів. Формування висновків та пропозицій. Експертна робота провідних маркетологів. Висування пропозицій та заперечень, виправлення помилок.

Підготовка висновків

24. 10. 2008

Затвердження Звіту керівником відділу маркетингу. Формування наочних матеріалів для презентації дослідження.

25. 10. 2008

Презентація Звіту, висновків, пропозицій

26. 10. 2008

Корпоративна вечірка з приводу закінчення проекту, яка не входить в кошторис.

3. Обґрунтування

Вартість маркетингового дослідження є високою. Але, незважаючи на це, воно має себе виправдати, оскільки основний прибуток банк отримує саме у вигляді відсотків за користування кредитами. Якщо дослідження буде, проведене вірно і висновки будуть вказувати на основні критерії на які потрібно звернути увагу при наступному просуванні послуги на ринок, то це призведе до значного збільшення попиту, адже послуга кредитування приватних осіб є найбільш динамічною. Не важко розрахувати, що збільшивши власний кредитний портфель хоча б на 800 000 грн. за рахунок кредитування фізичних осіб Банк тільки на відсотках за рік заробить приблизно 48 000 грн., що окупить витрати на проведення дослідження.

Підготування плану створення продукту-новинки

Розгляну створення продукту-новинки на прикладі впровадження карткового продукту «Кредитна картка «Три в одному».

На мою думку план створення продукту-новинки має складатися з наступних етапів:

1) Генерація ідеї

На даному етапі висуваються ідеї створення нових продуктів. Цим займаються відповідні відділи та підрозділи банку, наприклад роздрібного кредитування, інтренет-банкінгу, впровадження карткових продуктів і т.д. В нашому випадку ідея створення картки «Три в одному» належить відділу впровадження карткових продуктів. Суть ідеї полягає у реалізації програми, за якою клієнт може отримати міжнародну платіжну картку систем Visa та MasterCard з кредитним лімітом до 10 000 доларів США і можливістю накопичення та отримання по залишках підвищених відсотків.

2) Аналіз і співставлення ідей

В ході аналізу даної ідеї визначилися наступні позитивні якості майбутнього банківського продукту:

Картка кредитна, без необхідності внесення власних коштів з кредитним лімітом до еквіваленту 10 000 доларів США в залежності від кредитоспроможності та кредитної історії клієнта

Картка є накопичувальною, адже на суму залишку на рахунку, що перевищує еквівалент 500 доларів США банк нараховує проценти в розмірі 7% річних.

Картка може випускатися як класу Classic/Mass так і Gold. Випуск безкоштовний.

Банк самостійно визначає ліміт кредитування та згодом підвищує його, залежно від надійності позичальника

3) Відбір ідеї

На даному етапі повинен іти відбір однієї перспективної ідеї серед аналогічних, яку впроваджувати перспективно. Рішення про затвердження та впровадження ідеї, а також про кінцевий вигляд продукту приймає голова правління банку.

4) Створення продукту

По-перше, хотів би звернути увагу на зовнішній вигляд майбутнього продукту: картка, на мою думку, повинна відображати одночасно стабільність, можливості і сучасність. Мабуть, непогано було б зобразити сучасні багатоповерхові будинки, т.з. «хмарочоси». Це відповідало б основним вимогами до майбутнього продукту і відображало наступні особливості: стабільність та незворушність будівель, як символ надійності та захищеності накопичення; рух вгору уособлює нові можливості клієнта, а сучасний дизайн — новизну продукту.

По-друге. Створення такого продукту передбачає розробку інструкцій та нормативів, за якими буде оцінюватися кредитоспроможність клієнта, ліміти доступного кредиту, вимоги до клієнта взагалі, вимоги до поданих документів і т.д. Також, оскільки продукт новий потрібна деяка адаптація наявного програмного забезпечення банку.

По-третє. Відповідальні за просування нового продукту на ринок керівники повинні провести семінари, розробити наочні матеріали і таким чином донести до співробітників на відділеннях, які будуть працювати з клієнтами про всі переваги даної новинки, а також етапи обробки документів та співробітництва з іншими підрозділами.

І останнє, потрібно утвердити склад кредитного комітету, який буде приймати остаточне рішення, чи видавати таку картку клієнту чи ні. На технічних працівників покласти завдання зі забезпечення необхідною кількістю карток. Спеціалісти з реклами розробляють попередній макет майбутньої рекламної продукції, яка буде використовуватися на 5-му етапі. Після 5-го етапу затверджують всі попередні розробки остаточно.

Показать Свернуть
Заполнить форму текущей работой