Елементи системного дослідження ТОВ "Український кардан"

Тип работы:
Курсовая
Предмет:
Экономические науки


Узнать стоимость новой

Детальная информация о работе

Выдержка из работы

Розрахункова робота

з навчальної дисципліни

«Економічна кібернетика ІІ»

на тему

«Елементи системного дослідження ТОВ „Український кардан“»

Зміст

1. Побудова моделі типу «життєвого циклу» для досліджуваної економічної системи

2. Побудова моделі «темної скриньки». Визначення входів і виходів досліджуваної економічної системи

3. Побудова дерева цілей для досліджуваної економічної системи

4. Побудова моделі організаційної структури системи управління економічним об`єктом. Визначення переваг і недоліків даної структури

5. Побудова моделі документообігу на ТОВ «Український кардан»

6. Підбір адекватної економіко-математичної моделі для вирішення найтиповішої для об`єкта пізнання задачі

7. Синтез удосконаленої системи з урахуванням напрямків проведених декомпозицій

Перелік використаних джерел

Додаток, А «Баланс»

Додаток Б «Звіт про фінансові результати»

Додаток В «Витяг з прибуткової накладної «

Додаток Д «Витяг з прибуткової накладної»

1

1. Побудова моделі типу «життєвого циклу» для досліджуваної економічної системи

Існування та розвиток кожної організації мають циклічний характер, проходять певні стадії життєвого циклу, тобто організації зароджуються, розвиваються, процвітають, слабшають і припиняють існування. Усе це визначає особливості виробничо-господарської, інвестиційної, фінансової діяльності організації. Тому керівник повинен знати, на якому етапі розвитку (життєвого циклу) перебуває його організація, щоб оцінити, наскільки прийнятий стиль керівництва відповідає цьому етапу (фазі розвитку).

Життєвий цикл використовується для пояснення того, як організація проходить через етапи народження, зростання, зрілості та спаду. У зв’язку з цим концепції життєвого циклу приділяється велика увага.

Відомо, що організація, звичайно розглядається як відкрита соціально-економічна система, що реалізує себе у виробництві товарів, послуг, інформації, ідей і нових знань. Організація як будь-яка матеріальна система проходить всі етапи життєвого циклу чи частину з них.

У процесі моделювання систем важливу роль відіграють наочні, образні моделі. Серед найтиповіших — графічні моделі, що що відображають систему, її складові та зв’язки між ними, а також послідовність певних перетворень в діяльності системи, її структурі та зв’язках з середовищем у вигляді плоского рисунка [3, с. 75]. Саме до таких моделей відноситься модель «життєвого циклу «ТОВ «Український кардан»», яка схематично представлена на рисунку 1.1.

Модель «життєвого циклу» ТОВ «Український кардан» ми можемо дослідити, визначивши попередньо один із показників ефективності підприємства, побудуємо наш графік на основі показника рентабельності. Рентабельність продажів — є одним з найважливіших показників ефективності діяльності компанії. Вона показує, яку суму операційного прибутку одержує підприємство з кожної гривні проданої продукції. Іншими словами, скільки залишається в підприємства після покриття собівартостіпродукції. Показник рентабельності продажів характеризує найважливіший аспект діяльності компанії - реалізацію основної продукції, а також оцінює частку собівартості в продажах. Рентабельність продажів зв’язує оперативну і стратегічну діяльність компанії.

Рисунок 1.1 — Модель «життєвого розвитку» ТОВ «Український кардан»

Рентабельність продажу розраховується шляхом ділення прибутку від реалізації продукції, робіт і послуг або чистого прибутку на суму отриманої виручки, [Ковальчук М.І. Економічний аналіз діяльності підприємства АПК: Підручник.- К. :КНЕУ, 2004. ]:

Рентабельність продажу = Чистий прибуток / Дохід від реалізації товарів, грн. /грн

Розрахуємо цей показник для кожного року існування ТОВ «Український кардан» (за даними звіту форми № 2 «Звіт про фінансовий результат»):

R2006=0 /72 382=0 грн. /грн. ;

R2007=0 /107 791=0 грн. /грн. ;

R2008=319/128 894= 0,002 грн. /грн. ;

R2009=0 /20 341=0 грн. /грн. ;

R2010=0 /44 253= 0 грн. /грн. ;

R2011=4307/85 096= 0,051грн. /грн. ;

R2012=0 /75 682= 0 грн. /грн. ;

На основі отриманих даних, можемо схематично представити модель «життєвого циклу» ТОВ «Український кардан» (рис. 1.1.).

Системне дослідження діяльності підприємства за 2006−2012 роки дозволяє побудувати таблицю зведених даних етапів життєвого циклу досліджуваного підприємства (табл. 1).

Таблиця 1. — Етапи життєвого циклу Чернігівського заводу карданних валів

Умовне позначення етапу «життєвого

циклу"

Найменування етапу життєвого циклу

Тривалість етапу

Характеристика етапу

Значення показника ефективності діяльності об`єкта пізнання

Причини, що обумовили перехід на наступний етап

Е1

Створення організації, зародження

початок 2006 р. -кінець 2007 р.

Створення будь-якої організації пов’язане з необхідністю задоволення інтересів нового клієнта, визначається мета, яка полягає у виживанні. Ставиться основне завдання -- вихід на ринок, забезпечення виживання в

R2006=0 грн. /грн. ;

R2007=0 грн. /грн. ;

Перехід на наступну стадію зумовлений:

змінами зовнішнього середовища (економіка, політика, етика, культура й ін.),

змінами внутрішнього середовища

Умовне позначення етапу «життєвого

циклу"

Найменування етапу життєвого циклу

Тривалість етапу

Характеристика етапу

Значення показника ефективності діяльності об`єкта пізнання

Причини, що обумовили перехід на наступний етап

умовах збиткової діяльності, забезпечення в достатніх обсягах капітальних вкладень для започаткування діяльності організації та досягнення високих темпів зростання прибутку.

Засновники організації виявляють незадоволені вимоги споживача чи соціальні потреби. Цілеспрямованість, здатність ризикувати і відданість справі характеризують цей етап. Нерідко використовується директивний метод керівництва, який потребує швидкого виконання і ретельного контролю. Для тих, хто в цей період працює в організації, характерні найвища згуртованість і взаємодія.

перехід на нові технології й ін.);

ефективне використання основних засобів для підвищення продуктивності підприємства;

зростання чисельності персоналу, спеціалізація на виробництві певного товару або послуги; закріплення на окремих сегментах ринку, забезпечення беззбиткової діяльності; централізоване управління організацією;

удосконалення технологій системи збуту продукції, що призведе до підвищення продажу та зменшення кількості товару, повернутого покупцями.

Умовне позначення етапу «життєвого

циклу"

Найменування етапу життєвого циклу

Тривалість етапу

Характеристика етапу

Значення показника ефективності діяльності об`єкта пізнання

Причини, що обумовили перехід на наступний етап

Е2

Становлення, впровадження

2008 р.

Під час цього перехідного періоду ріст організації здійснюється, як правило, несистематично, ривками; організація все більше набирає силу, однак координація проводиться нижче оптимального рівня. Більш організовані процедури поступово заміняють ризиковану пристрасть до успіху. Налагоджується планування, розробка бюджетів, прогнозів.

Утворюються структурні підрозділи, результати діяльності яких вимірюються отриманим прибутком. Використовується багато загальноприйнятих методів оцінки ефективності, посадові інструкції, делегування повноважень, норми продуктивності, експертиза,

R2008= 0,002 грн. /грн. ;

Організація переходить до наступного етапу через такі чинники:

розширюється прийом на роботу фахівців, що викликає тертя з колишнім складом;

невеликий статутний капітал;

згодом рентабельність має тенденцію до зменшення;

не висока спроможність конкурувати на ринку;

немає постійних, надійних постачальників;

акціонери виступають за глибокі перетворення, що дозволили б підприємству підвищити рентабельність; персонал, що бачить у перетвореннях загрозу своєму становищу —

Умовне позначення етапу «життєвого

циклу"

Найменування етапу життєвого циклу

Тривалість етапу

Характеристика етапу

Значення показника ефективності діяльності об`єкта пізнання

Причини, що обумовили перехід на наступний етап

організація навчання і розвитку.

Головна ціль — короткостроковий прибуток та прискорене зростання, основне завдання — закріплення ринку, організація праці спрямована на планування прибутку та розробку механізму стимулювання, підвищення ступеня агресивності конкурентної стратегії підприємства, виникнення системи зв’язків виробничого процессу.

прагне блокувати будь-які глибокі зміни;

невеликий бюджет не забезпечує достатньо високого прибутку підприємства;

Е3

Спад

початок 2009 р. — кінець 2010 р.

Головна ціль — систематичний, збалансований ріст та формування індивідуального іміджу, основне завдання — ріст різними напрямками технологічного процесу, підвищення рівня організації праці, повне подолання бар'єрів «входу», закінчення формування кадрової

R2009=0 грн. /грн. ;

R2010=0 грн. /грн. ;

Розвиток організацій зумовлений наступними факторами: потребами й інтересами людини і суспільства (потреба в самовираженні і самопрояві людини, потреба в додатковому продукті суспільства й ін.);

Умовне позначення етапу «життєвого

циклу"

Найменування етапу життєвого циклу

Тривалість етапу

Характеристика етапу

Значення показника ефективності діяльності об`єкта пізнання

Причини, що обумовили перехід на наступний етап

підсистеми, початок оновлення технічної бази, тенденція загального зниження рентабельності.

старінням і зносом матеріальних елементів (устаткування, людини, технології);

змінами екології (забруднення чи очищення середовища, скорочення чи збільшення флори і фауни);

технічним прогресом;

глобальним станом світової цивілізації.

Е4

Розвиток (ріст)

2011 р.

Відмітні ознаки цього періоду — експансія, диференціація і, можливо, диверсифікованість. Утворюються структурні підрозділи, результати діяльності яких вимірюються отриманим прибутком. Використовується багато загальноприйнятих методів оцінки ефективності, посадові інструкції, делегування повноважень,

R2011= 0,051грн. /грн. ;

Падіння прибутковості та фінансової стійкості компанії;

бюрократична тяганина, не завжди обґрунтована стратегія, неефективна система мотивацій, громіздка система контролю, закритість до нових ідей збереження позицій або часткове зменшення

Умовне позначення етапу «життєвого

циклу"

Найменування етапу життєвого циклу

Тривалість етапу

Характеристика етапу

Значення показника ефективності діяльності об`єкта пізнання

Причини, що обумовили перехід на наступний етап

норми продуктивності, експертиза, організація навчання і розвитку. Однак починають виявляти себе тенденції бюрократизму, боротьби за владу, місництва, прагнення домагатися успіху за будь-яку ціну.

Маючи в правлінні акціонерів, організація ставить на даному етапі ціль збалансованого росту. Структура, координація, стабільність і контроль повинні мати таке ж значення, як і інновації, удосконалення всіх частин і децентралізація. Приймається концепція структурних підрозділів, результати діяльності яких вимірюються отриманим прибутком. Нова продукція, ринок збуту і технології повинні бути керованими, а кваліфікаційні навички

обсягів виробництва;

питома вага прибутку в загальній сумі грошової виручки від реалізації продукції є невисокою;

Умовне позначення етапу «життєвого

циклу"

Найменування етапу життєвого циклу

Тривалість етапу

Характеристика етапу

Значення показника ефективності діяльності об`єкта пізнання

Причини, що обумовили перехід на наступний етап

управлінського персоналу — більш відточені.

Е5

Спад

2012 р.

Головна ціль — забезпечення оновлення всіх функцій підприємства, ріст забезпечується за рахунок колективізму; основне завдання — омолодження, в галузі організації праці - впровадження найсучасніших досягнень НОП. Падіння прибутковості та фінансової стійкості компанії. Збереження позицій або часткове зменшення обсягів виробництва. Згортання діяльності.

R2012=0 грн. /грн. ;

Відбувся перехід на цю стадію, акціонери почали виступати за глибокі перетворення, що дозволили б підприємству підвищити рентабельність; персонал — прагне блокувати будь-які глибокі зміни;
розвиток організації починає спрямовуватись на користь збалансованого зростання на основі стійкої структури та чіткого управління

Сьогодні ТОВ «Чернігівський завод карданних валів», є одним з провідних підприємств України по випуску карданних валів. Одночасно це одне з найбільших підприємств такого профілю за виробничими потужностями. Продукція конкурентоспроможна як на внутрішньому ринку так і на ринках інших країн. Цього досягли завдяки оптимальному співвідношенню «ціна-якість».

Форма власності: приватна, що означає абсолютне, захищене законом право громадянина чи юридичної особи на конкретне майно (землю, нерухомість, засоби виробництва, гроші і цінні папери, товари, інтелектуальний продукт), яка полягає в тому, що ці об'єкти власності належать приватним особам, сім'ям, групі осіб.

Галузь виробництва: машинобудування.

Основний вид діяльності: виробництво автомобілів, причепів та напівпричепів.

Продукція, що виробляється підприємством: карданні вали.

ТОВ «Український кардан» — машинобудівне підприємство з виробництва карданних валів до автомобілів сімейства «ГАЗ», «УАЗ», «ВАЗ», «МАЗ», «КАМАЗ», «УРАЛ», автобусів «ПАЗ», «ЛІАЗ», тракторів «МТЗ», «ЮМЗ», сільськогосподарської техніки, трамваїв, залізничного транспорту, а також комплектуючих для карданних валів фірми IFA. Завод входить до складу потужної корпорації «Еталон». Продукція підприємства виготовляється в контрольованих умовах, встановлених системою менеджменту якості ISO 9001: 2000.

Поділ праці між керівниками здійснюється за принципом розподілу об`єктів управління. Відносини між керівництвом і підлеглими побудовані так, що функції управління здійснюють керівники всіх ступенів, а кожний працівник підпорядковується і одержує накази від безпосереднього керівника.

На підставі існуючого ринку збуту карданних валів, можна сміливо сказати, що якість продукції по багатьох позиціях краща за подібних, і вона має не обмежений попит, що підтверджується збільшенням об'ємів в заявках споживачів і зниженням повернень забракованої продукції.

Рентабельність продажу товарів кожен рік коливається, вона постійно, то зростає, то спадає. Це пов`язано із збитковістю підприємства протягом 2007 р., 2009 р., 2010 р., 2012 р. Основною причиною збитковості підприємства є значне збільшення виготовлення обсягів продукції. Збитки у 2007 році становлять 1532 тис. грн, у 2009 р. = 8108 тис. грн, у 2010 р. = 1800 тис. грн., у 2012 році становить 452 тис. грн.

ТОВ «Український кардан» має тісні зв’язки з різноманітними постачальниками матеріалів, що комплектують і споживачами своєї продукції. Стабільному і рівномірному постачанню матеріалами і комплектуючими елементами заважає відсутність оборотних коштів у підприємства, а також висока частка товарообмінних операцій (бартерних).

На даний момент ТОВ «Український кардан» має економічну самостійність, що дозволяє проводити маркетингові дослідження нових ринків збуту. Це у свою чергу зумовило постановку завдань вживання заходів по підвищенню якості окремих видів продукції з обов’язковою сертифікацією на відповідність міжнародним стандартам.

На підставі існуючого ринку збуту карданних валів, можна сміливо сказати, що якість продукції по багатьох позиціях краща за подібних, і вона має не обмежений попит, що підтверджується збільшенням об'ємів в заявках споживачів і зниженням повернень забракованої продукції.

Рентабельність продажу товарів кожен рік коливається, вона постійно, то зростає, то спадає. Це пов`язано із збитковістю підприємства протягом 2006 р., 2007 р., 2009 р., 2010р., 2012 р. Основною причиною збитковості підприємця є значне збільшення виготовлення обсягів продукції.

2. Побудова моделі «темної скриньки». Визначення входів і виходів досліджуваної економічної системи ТОВ «Укркардан»

У різних дослідженнях суттєву роль відіграють функціональні моделі різноманітних процесів, що відбуваються в економічних системах. Ці моделі на певному рівні абстракції часто будують за принципом «темної скриньки» [1, С. 203], коли дослідник акцентує увагу не на внутрішніх процесах, що відбуваються в системах, а на результатах їх функціонування. Інакше кажучи, моделі такого типу формалізують лише зв’язок між входом і виходом системи, тобто зв’язок між вхідними та вихідними змінними, що в більшості випадків описується за допомогою функціональних залежностей. Якщо множина значень незалежних (вхідних) економічних змінних однозначно відображається у множину значень залежних (вихідних) економічних змінних, то модель зв’язку в математичному сенсі є функцією. Економічна система країни зображується у формі моделі «ресурси-продукція». На вхід системи подаються матеріально-технічні, енергетичні і ресурси робочої сили, а на виході - обсяг валового внутрішнього продукту. На систему діють дестабілізуючі фактори тіньового характеру: підпільне виробництво, ухилення від сплати податків, контрабанда, корупція апарату державного управління тощо. Ступінь впливу цих факторів вдається встановити за допомогою кореляційно-регресивного аналізу[2, С. 208].

Найпростішою моделлю системи є модель «темної скриньки».

Підхід, що втілюється в даній моделі дозволяє вивчати систему, структура якої або невідома, або надто складна, щоб можна було за властивостями її складових зробити висновок про систему вцілому.

Найпоширенішим підходом до вирішення складної проблеми побудови математичних моделей, що базуються на концептуальній моделі «темної скриньки» є регресійний аналіз, що полягає у застосуванні апарату математичних статистик та планування експерименту. Реальна система взаємодіє із середовищем через нескінченну кількість способів, тобто через нескінченну кількість входів та виходів. Критерієм відбору цих входів та виходів є цільове призначення системи, суттєвість того чи іншого зв’язку системи із середовищем.

Вивчення реальних систем методом «темної скриньки» не може дати точної відповіді про внутрішню структуру системи, так як однакову поведінку можуть мати різні системи. Всі системи будуть ідентичними відносно моделі «темної скриньки».

Схема моделі «темної скриньки»

/

Проаналізовану і зібрану інформацію ми можемо звести у таблицю 2.1 (за даними Додатку В).

Таблиця 2.1 — Характеристика і дослідження вхідні потоків матеріальних ресурсів на ТОВ «Укркардан»

Найменування матеріалів

Найменування постачальника матеріальних ресурсів, їх територіальна приналежність

Обсяги закупівлі, тис. грн

Структура поставок, %

Умови співпраці, документи їх оформлення

2011р.

2012р.

2011 р.

2012р.

Поковки, послуги

ТОВ «ЧКЗ»

2500

2000

6,0857

4,9913

Безготівкова форма розрахунку, відстрочка платежу 10 днів

Труба

ТОВ «Стальмаршресурс»

800

750

1,9474

1,8717

Безготівкова форма, відстрочка платежу 15 днів

Метал

Такт

500

400

1,2171

0,9983

Безготівкова форма розрахунку, відстрочка платежу 30 днів

Подшипник

ТОВ «Трансімпорт ЛТД»

900

1000

2,1908

2,4956

Безготівкова форма

Труба

АЙ ТЕК ПП

1100

900

2,6777

2,2461

Безготівкова форма розрахунку, відстрочка платежу 15 днів

РТІ

Електропром

100

100

0,2434

0,2496

Безготівкова форма розрахунку, відстрочка платежу 2 місяці

СОЖ

ТОВ «ПАРИТЕТ ТЕРА»

450

300

1,0954

0,7487

Безготівкова форма

Інструмент

Империя металлов ООО

1500

1000

3,6514

2,4956

Безготівкова форма

Охорона

Ітера

1300

1200

3,1646

2,9948

Безготівкова форма розрахунку

Масло

ТОВ «Промислові мастила -Центр»

850

900

2,0691

2,2461

Безготівкова форма

Краска

ТОВ «Константа Лімітед»

750

780

1,8257

1,9466

Безготівкова форма, відстрочка платежу 10 днів

Найменування матеріалів

Найменування постачальника матеріальних ресурсів, їх територіальна приналежність

Обсяги закупівлі, тис. грн

Структура поставок, %

Умови співпраці, документи їх оформлення

2011р.

2012р.

2011р.

2012р.

Будівельні роботи

Ремжитлосервіс

220

400

0,5355

0,9983

Безготівкова форма розрахунку

Ремонт сверла

Нубіус Груп Львів ПП

700

640

1,704

1,5972

Безготівкова форма розрахунку

Теплообмінювачі

Теплоцентраль -Черниговавтодеталь ООО

2000

2000

4,8685

4,9913

Безготівкова форма розрахунку, відстрочка платежу 30 днів

Доставка

СІТ-ТРАНС

700

980

1,704

2,4457

Безготівкова форма

Ремонт вагон весов

Будинформстандарт КП

600

620

1,4606

1,5473

Безготівкова форма

Бензин

ТОВ «Едланд-М»

1300

1000

3,1646

2,4956

Безготівкова форма розрахунку, відстрочка платежу 10 днів

Комплектуючі

Кравченко Т.О. ФОП

3000

3500

7,3028

8,7347

Безготівкова форма розрахунку

Концтовари

Лагрос ЛТД

60

100

0,1461

0,2496

Безготівкова форма розрахунку, відстрочка платежу 15 днів

Зв`язок

МТС Україна ПрАТ

1100

800

2,6777

1,9965

Безготівкова форма

469−2 201 037 манжета

вкф «електропром», тов «автокомпоненти-група газ»

4000

4000

9,7371

9,9825

Умови поставки:

за рахунок УКРКАРД,

умови оплати:

відсрочка платежу 15−30 днів, 100% предоплата

3302−2 202 085 подушка опори

вкф «електропром», тов «автокомпоненти-група газ»

3700

3700

9,0068

9,2338

Умови поставки:

за рахунок УКРКАРД,

умови оплати:

Найменування матеріалів

Найменування постачальника матеріальних ресурсів, їх територіальна приналежність

Обсяги закупівлі, тис. грн

Структура поставок, %

Умови співпраці, документи їх оформлення

2011р.

2012р.

2011р.

2012р.

відсрочка платежу 15−30 днів, крім автокомпоненти-100% предоплата

53а-2 202 085−01 подушка опори

вкф «електропром», тов «автокомпоненти-група газ»

4100

4200

9,9805

10,4817

Умови поставки:

за рахунок УКРКАРД,

умови оплати:

відсрочка платежу 15−30 днів, крім автокомпоненти-100% предоплата

53а-2 201 031 сальник

вкф «електропром», тов «автокомпоненти-група газ»

2600

2800

6,3291

6,9878

Умови поставки:

за рахунок УКРКАРД,

умови оплати:

відсрочка платежу 15−30 днів, крім автокомпоненти-100% предоплата

53−2 202 217 гайка

вкф «електропром», тов «автокомпоненти-група газ»

2750

2900

6,6943

7,2373

Умови поставки:

за рахунок УКРКАРД,

умови оплати:

відсрочка платежу 15−30 днів, крім автокомпоненти-100% предоплата

53а-2 202 092 кришка

вкф «електропром», тов «автокомпоненти-група газ»

3500

3100

8,52

7,7365

Умови поставки:

за рахунок УКРКАРД,

умови оплати:

відсрочка платежу 15−30 днів, крім 100% предоплата

Всього:

41 080

40 070

100

100

-

модель економічний життєвий цикл

ТОВ «Український кардан» має тісні зв’язки з різноманітними постачальниками матеріалів, що комплектують і споживачами своєї продукції. Стабільному і рівномірному постачанню матеріалами і комплектуючими елементами заважає відсутність оборотних коштів у підприємства, а також висока частка товарообмінних операцій (бартерних). Основні споживачі матеріалів і комплектуючих знаходяться на території України.

Планування трудових ресурсів у діючій організації логічно почати з оцінки їхньої наявності. Керівництво повинне визначити, скільки чоловік зайнято виконанням кожної операції, що вимагається для реалізації конкретної мети.

Наступним етапом планування є прогнозування чисельності персоналу, необхідного для реалізації короткострокових і перспективних цілей.

Для того щоб найняти відповідних працівників, керівництво повинне в деталях знати, які задачі вони будуть виконувати під час роботи і які особисті і суспільні характеристики цих робіт. Ці знання одержують за допомогою аналізу змісту роботи, що е наріжним каменем керування трудовими ресурсами. Без нього важко реалізувати всі інші функції керування. Всебічна оцінка всіх конторських, оперативних, технічних і адміністративних спеціальностей створює надійну підставу для прийняття майбутніх рішень про наймання, добір, призначення зарплати, оцінці діяльності і підвищенні в посаді.

Структура управління є класичною лінійною. Вона передбачає прямий вплив на керований об`єкт (відділ, службу, окремого виконавця) і зосередження в одних руках усіх функцій керівництва-у руках генерального директора ТОВ.

Вхідні фінансові потоки пов’язані або з формуванням фінансових ресурсів -- надходження від розміщення акцій, отримання кредиту, бюджетні асигнування тощо, або з отриманням доходів -- надходження оплати за товари, роботи, послуги. Саме вони є тією універсальною властивістю, що поєднує всі аспекти функціонування фінансів. У них завжди чітко відображаються відносини двох суб'єктів з яскраво вираженим їх характером: обмін -- оплата рахунків за товари і послуги; розподіл і перерозподіл -- сплата податків, виплата дивідендів, отримання субсидій та ін. Накопичення даних про валові витрати і валові доходи для цілей обчислення оподатковуваного прибутку здійснюється у бухгалтерській програмі на підставі первинних облікових документів, що фіксують здійснення господарських операцій, відповідно до положень Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств» від 22. 05. 1997 № 283/97-ВР (зі змінами та доповненнями). Власний капітал ТОВ «Укркардан» формується за рахунок реалізації власної продукції.

Всі вхідні інформаційні потоки з ланок підготовки публікацій, їх видання, розповсюдження, бібліографування та зберігання надходять до бази даних для централізованого опрацювання (конвертування вхідних файлів у внутрішньосистемний формат БД, формально-логічного контролю ряду елементів бібліографічних даних, наукового та літературного редагування отриманих записів, визначення систематичних індексів тощо). До вхідних інформаційних ресурсів належать інформація про споживачів, постачальників, конкурентів, яку ми можемо дізнатися при аналізі сфери постачання та збуту, інформацію про вхідний залишок нового звітного періоду.

Тепер дослідимо вихідний потік, звівши дані про основних покупців за 2010 — 2011 р.р. у таблицю 2.3 (за даними Додатку Д).

Таблиця 2.3 — Вихідні потоки матеріальних ресурсів ТОВ «Укркардан»

Найменування продукції

Контрагент

Обсяги продажу, грн

Структура реалізації товарів, %

Умови співпраці, документи їх оформленн

2011

2012

2011

2012

Карданні вали

Венгрия

HABI Kft

0

207 460,16

0

0,343 838

Безготівкова форма

розрахунка, відстрочка платежу 30−90 днів

Карданні вали

Казахстан

Товарищество с ограниченной ответственностью «АГРО-СНАБЖЕНЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ АСКОМ»

0

249 627,14

0

0,413 724

Безготівкова форма розрахунку, відстрочка платежу 30−90 днів

Карданні вали

Казахстан

ТОО «АСКБ СИСТЕМА

0

41 083,68

0

0,68 091

Безготівкова форма

розрахунку, відстрочка платежу 30−90 днів

Карданні вали

Латвия

SIA «DaNo grypa»

0

70 733,65

0

0,117 232

Безготівкова форма розрахунку, відстрочка платежу 30−90 днів

Карданні вали

Німеччина

ІФА Кардан Гмбх

15 455 947,12

14 139 698,18

24,44 788

23,4347

Безготівкова форма, відстрочка платежу 30−90 днів

Карданні вали

Республика Беларусь

ОАО «Минский автомобильный завод"-управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ»

1 343 204,98

2 619 985,8

2,124 652

4,342 283

Безготівкова форма, відстрочка платежу 30−90 днів

Карданні вали

Республика Беларусь

ООО «МКС — комплект»

214 720,51

406 208,99

0,33 964

0,673 238

Безготівкова форма, відстрочка платежу 30−90 днів

Карданні вали

Республика Беларусь

ЗАО «Объединенные технологии»

311 903,05

257 562,23

0,493 361

0,426 876

Безготівкова форма, відстрочка платежу 30−90 днів

Карданні вали

Республика Беларусь

Республиканское Унитарное Предприятие «Минский тракторный завод»

10 135 056,87

5 388 576,49

16,3 141

8,930 859

Безготівкова форма, відстрочка платежу 30−90 днів

Карданні вали

Россия

ООО «Торговый Дом"Автопрофи»

0

109 874,92

0

0,182 103

Безготівкова форма, відстрочка платежу 30−90 днів

Карданні вали

Россия

ОАО «Автоспецоборудование»

53 856,36

0

0,85 189

0

Безготівкова форма, відстрочка платежу 30−90 дні

Карданні вали

Россия

ООО «Виктория-НН «

1 146 562,32

0

1,813 607

0

Безготівкова форма, відстрочка платежу 30−90 днів

Карданні вали

Россия

ООО «ВолгаАвто»

516 269,72

173 080,73

0,816 624

0,286 859

Безготівкова форма, відстрочка платежу 30−90 днів

Карданні вали

Россия

ООО «Дормаш-Интернешнл»

0

451 342,98

0

0,748 042

Безготівкова форма, відстрочка платежу 30−90 днів

Карданні вали

Россия

ООО «Кардбел»

6 376 620,57

0

10,0864

0

Безготівкова форма, відстрочка платежу 30−90 днів

Карданні вали

Украина

СТОВ «Щорссільгоспсервіс»

3605,44

0

0,5 703

0

Безготівкова форма розрахунку, предоплата

Карданні вали

Украина

ТОВ «Торговий дім «Еталон»

0

2 660 088,33

0

4,408 748

Безготівкова форма розрахунку, предоплата

Карданні вали

Украина

ПрАТ «Торгівельно-промисловий коконсорціум «Юніком»

0

2030,13

0

0,3 365

Безготівкова форма розрахунку, предоплата

Карданні вали

Украина

Товариство з обмеженною відповідальністю «Юнікс Максі»

12 798,69

0

0,20 245

0

Безготівкова форма розрахунку, предоплата

Карданні вали

Украина

Юрченко Микола Олександрович

744,28

0

0,1 177

0

Безготівкова форма розрахунку, предоплата

Карданні вали

Украина

Ющенко Віктор Михайлович

427,64

0

0,676

0

Безготівкова форма розрахунку, предоплата

Карданні вали

Украина

Ющенко Олександр Васильович

1034,55

0

0,1 636

0

Безготівкова форма розрахунку, предоплата

Карданні вали

Украина

Приватне Науково-виробниче підприємство «Яр-Степ»

0

4282,3

0

0,7 097

Безготівкова форма розрахунку, предоплата

ВСЕГО:

63 219 991,95

60 336 597,72

100

100

-

На підставі існуючого ринку збуту карданних валів, можна сміливо сказати, що якість продукції по багатьох позиціях краща за подібних, і вона має не обмежений попит, що підтверджується збільшенням об'ємів в заявках споживачів і зниженням повернень забракованої продукції.

Вихідні трудові ресурси є дуже важливими для створення та діяльності підприємства, забезпечують процес виробництва, є неодмінною умовою безупинності процесу виробництва.

ТОВ «Український кардан» приймає участь у різноманітних виставках як на території України, так і за кордоном. В останнє завод карданних валів приймав участь в АГРО 2013 — найбільшій агропромисловій виставці СНГ і Східної Європи, найважливішому загальнодержавному заході в АПК України.

Так як ТОВ «Укркардан» працює з великими конвеєрними підприємствами, то працівники заводу їздять до іншим заводів за кордон і рекламують свою продукцію.

Всього співробітників станом на 08. 07. 13 р. становить 342 особи, які мають різні категорії.

Вихідні фінансові потоки відображають або видатки чи витрати, або процес повернення фінансових ресурсів, що використовувались на поворотній основі, або розміщення тимчасово вільних ресурсів на фінансовому ринку. Фінансові ресурси підприємств спрямовуються на формування основних фондів і оборотних коштів. За рахунок фінансових ресурсів здійснюються витрати підприємств на виробництво та реалізацію товарів, робіт і послуг, а також інші витрати, пов’язані з діяльністю підприємства. У процесі здійснення витрат виникають вихідні фінансові потоки -- оплата рахунків постачальників і підрядників за товари, роботи і послуги, страхові платежі. Результатом здійснення витрат є вироблені товари, роботи і послуги. На основі їх реалізації (продажу) за рахунок вхідних фінансових потоків від покупців формуються доходи підприємства від виробничої діяльності. Крім того, джерелом доходів є надходження від страхових компаній страхового відшкодування за понесені втрати і збитки. Виручка від реалізації включає відшкодування здійснених витрат (перенесену вартість) і валовий дохід (додану вартість) -- суму заробітної плати і прибуток. З позицій фінансової діяльності заробітна плата має двоїстий характер: з одного боку, вона є елементом витрат, з іншого -- частиною валового доходу. Виплата заробітної плати відображає внутрішні фінансові потоки заводу.

До вихідних інформаційних ресурсів відносять баланси, звіти про фінансовий результат, звіти про рух грошових коштів, звіти про власний капітал, звіти про основні обсяги продажу, положення про порядок бухгалтерського обліку, первинні документи, акти, інструкції, статті.

Інформація про діяльність заводу розповсюджується завдяки сайту http: //ukrkard. com. ua/ru/quality. html. Також ТОВ «Український кардан» приймає участь у різноманітних виставках як на території України, так і за кордоном. В останнє завод карданних валів приймав участь в АГРО 2013 — найбільшій агропромисловій виставці СНГ і Східної Європи, найважливішому загальнодержавному заході в АПК України.

Так як ТОВ «Укркардан» працює з великими конвеєрними підприємствами, то працівники заводу їздять до іншим заводів за кордон і рекламують свою продукцію.

3. Побудова «дерева цілей» для досліджуваної економічної системи

Для відображення цілей навіть дуже простої організації треба використати комплексний підхід, тобто створити систему цілей, яка б відбивала потреби підприємства з точки зору як зовнішнього, так і внутрішнього середовища.

«Дерево цілей» -- це наочне графічне зображення підпорядкованості та взаємозв'язку цілей, що демонструє розподіл загальної (генеральної) мети або місії на підцілі, завдання та окремі дії.

Мета -- це ідеальне уявлення про характер діяльності та можливості об'єкта, відносно якого вона встановлена й має відбивати об'єктивні умови його існування, а також коригування структури об'єкта, структури та динаміки процесу досягнення мети, тому мова має йти про сукупність цілей.

Основна ідея щодо побудови «дерева цілей» -- декомпозиція.

Процес формування системи цілей на підприємстві є одним із важливих етапів стратегічного управління, який необхідний для досягнення успіху і створення конкурентних переваг організацій, що функціонують у різних сферах життєдіяльності сучасного суспільства. Ці переваги полягають в раціональному використанні обмежених ресурсів і часу, а також послідовному розробленні і реалізації управлінських рішень, що орієнтуються на стійкий розвиток в умовах ринку. Проте недостатня увага до процесу встановлення цілей або, навпаки, ставлення недосяжних цілей завдає збитку підприємству.

Для досягнення генеральної мети потрібно довести її зміст до кожного рівня та виконавця на підприємстві, визначити внесок кожного з працівників у стратегічний успіх підприємства взагалі. Це можна забезпечити за допомогою декомпозиції цілей та задач, тобто побудовою «дерева цілей», де встановлюються конкретні, виміряні задачі, що лежать в основі конкретних видів робіт [7, с. 144].

Будь-яка система цілей на підприємстві має форму дерева цілей, за допомогою якого здійснюється послідовна декомпозиція головної мети на підцілі. Ієрархія цілей в організації відіграє дуже важливу роль, оскільки вона встановлює структуру організації і забезпечує орієнтацію діяльності всіх підрозділів організації на досягнення цілей верхнього рівня. Кількість рівнів декомпозиції залежить від масштабів і складності поставлених цілей, від організаційної структури підприємства. Важливим моментом цілевстановлення є моделювання не тільки ієрархії цілей, але і їх динаміки в аспекті розвитку за певний період часу. (рис. 3. 1).

Рисунок 3.1 — Побудова дерева рішень для ТОВ «Укркардан»

Виходячи із специфіки підприємства, а також тенденцій і стану зовнішнього середовища, наведений варіант структуризації глобальної цілі може бути змінений.

Процес визначення пріоритетності цілей ґрунтується на методі аналізу ієрархії, що складається з декількох етапів. Метод полягає в декомпозиції проблеми на простіші складники, а також в обробці думок експерта, що приймає рішення попарним порівнянням.

Управління досліджуваним заводом, у першу чергу, має на меті визначення цілей діяльності. Цілі є початковою точкою планування діяльності, побудови організаційних відносин, системи мотивування, використовуваної в організації, а також є точкою відліку у процесі контролю і оцінки результатів праці окремих працівників, підрозділів і організації в цілому. У науковій літературі процедура постановки і вибору цілей отримала назву цілевстановлення, що складається з декількох етапів. Процес цілевстановлення представляє невід'ємною частиною стратегічного управління, а формування цілей враховує такі моменти: підприємство є системою, відповідно і цілі повинні мати системний характер і описувати організацію в цілому (системний розгляд); процес цілевстановлення здійснюється на кожному рівні ієрархії організаційної структури підприємства, що дає можливість погоджувати, доповнювати, уточнювати цілі.

Підхід до визначення цілей на заводі «Укркардан» має різний характер, може відбуватисяя неоднаково: централізовано чи децентралізовано, або навіть мати змішаний характер.

Одним із напрямків для збільшення прибутку є забезпечення підприємства кадрами і їх ефективне використання. Для цього необхідно:

— розробити стратегії управління персоналом із врахуванням нових технологій, для забезпечення цієї цілі, необхідно зробити аналіз вимог нових даних до спеціалістів та робочих місць;

— прогнозування і перспективне планування кадрів, для забезпечення цієї цілі зробити аналіз динаміки розвитку персоналу, аналіз індивідуальних планів розвитку персоналу, планування персоналу і його кар`єри;

— встановити оптимальний рівень чисельності і структури персоналу;

— підвищити рівень кваліфікації персоналу;

— забезпечити розвиток системи набору, відбору підвищення кваліфікації, перекваліфікації

— підвищити рівень продуктивності праці;

— побудувати мотиваційний механізм управління, системи соціального забезпечення, для цього необхідно зробити аналіз трудових процесів, аналіз якості трудового життя, планування соціального розвитку.

В Україні потрібно створити систему постійного підвищення бухгалтерських кадрів, яка б відповідала міжнародним вимогам, а саме стандартам освіти Міжнародної федерації бухгалтерів. Мета такої системи — кваліфікаційний рівень нашого професійного бухгалтера як загальноприйнятий у міжнародній практиці має відповідати європейському рівню.

Міжнародний досвід і практика показують, що післядипломна підготовка й процес постійного підвищення кваліфікації практикуючих бухгалтерів — це прерогатива професійних бухгалтерських організацій, яка призведе до покращення якості роботи бухгалтерів та якості виконаного їми обліку. Задоволення інформаційних потреб зовнішніх користувачів у повній правдивій та неупередженій інформації про фінансовий стан, результати діяльності та рух коштів підприємств, рух документів стане раціональним, визначиться раціональний шлях документації через підрозділи заводу, який сприяє покращенню облікової роботи, підвищенню рівня автоматизації та механізації бухобліку.

4. Побудова моделі організаційної структури системи управління економічним об`єктом. Визначення переваг і недоліків даної структури ТОВ «Укркардан»

Рисунок 4.1 — Побудова моделі організаційної структури системи управління ТОВ «Укркардан»

Поділ праці між керівниками здійснюється за принципом розподілу об`єктів управління. Відносини між керівництвом і підлеглими побудовані так, що функції управління здійснюють керівники всіх ступенів, а кожний працівник підпорядковується і одержує накази від безпосереднього керівника. Перевагами такої системи є простота і чіткість у взаємозв`язках, відповідальність кожного працівника за свою роботу, можливість швидкого реагування на прямі розпорядження. До недоліків цієї системи можна віднести наявну тенденцію до зволікання у вирішенні невідкладних питань, можливість появи інформаційного шуму при збільшенні кількості рівнів ієрархії, імовірність перевантаження центрального апарату управління, значна потреба в менеджерах широкого профілю.

Товариство має гнучку організаційну структуру, самостійно визначає органи управління, штатний розклад, а також створює і припиняє діяльність своїх структурних підрозділів. Для здійснення своєї діяльності підприємство широко використовує найм кваліфікованих робітників по контракту, а також будь-які інші форми найму робочої сили, не забороненого чинним законодавством України.

До органів управління Товариства відносяться: Зібрання Засновників, Правління, Дирекція.

Вищим органом Товариства є Зібрання Засновників, що складається з Засновників або призначених ними представників. Представники Засновників можуть бути постійними або обиратися на певний термін.

Зібрання Засновників почергово призначає Голову Товариства на омовлений в Статуті термін- 4року.

Голова Зібрання Засновників Товариства організує проведення зібрання і ведення протоколу. Зібрання Засновників Товариства, як правило, вирішує питання на своїх засіданнях.

В період між зібраннями Засновників вищим органом Товариства є Правління, що обирається Зібранням Засновників на один рік. Правління збирається по мірі необхідності. Прийняті рішення оформлюються у вигляді постанов і приймаються простою більшість голосів при відкритому голосуванні.

5. Побудова моделі документообігу обліку адміністративних витрат в ТОВ «Укркардан»

Документообіг — це рух документів в установі від моменту створення або від одержання зі сторони або до моменту передачі на зберігання до архіву. Основними завданнями формування фінансової звітності є задоволення інформаційних потреб зовнішніх користувачів у повній правдивій та неупередженій інформації про фінансовий стан, результати діяльності та рух коштів підприємств. Вся звітність складається з використанням наступних методів: підрахунку, групування, спеціальної обробки даних бухгалтерського обліку.

Об'єм документообігу складається з вхідних, вихідних та внутрішніх документів, які оброблені за період одного календарного року.

Первинний облік починається з відображення фінансово-господарських операцій в первинних документах. Інформація, що міститься в первинних документах, систематизується в регістрах синтетичного та аналітичного обліку шляхом подвійного запису їх на взаємопов'язаних рахунках бухгалтерського обліку.

Облік витрат є одним з найважливіших елементів в усій системі обліку, так як формування доходу підприємства неможливо без урахування витрат. Тобто, будь-яке підприємство, якщо воно бажає успішно вести свою діяльність, повинно чітко знати напрямки і структуру витрат, а також, чи сприяють вони формуванню його доходу.

Отже, доход підприємства безпосередньо пов’язаний з витратами, тому підприємець зацікавлений в тому, щоб оптимізувати витрати таким чином, щоб вони сприяли отриманню в подальшому максимального прибутку, а для цього витратами повинно управляти. Тобто, на підприємстві обов’язково повинен бути організований такий облік витрат, який допоможе при прийнятті рішень щодо шляхів формування прибутку.

Після того, як документи складено на місцях або прийнято від сторонніх організацій, вони потрапляють до бухгалтерії, де вони перевіряються і обробляються. Приймання та перевірка документу полягає в перевірці повноти і чіткості заповнення всіх необхідних реквізитів, крім того, документи перевіряють з точки зору законності і достовірності здійснення оформленої документом операції. Забороняється приймати до виконання і оформлення первинні документи за операціями, які не відповідають законодавству і встановленому порядку приймання, зберігання і витрачання коштів, товарно-матеріальних і інших цінностей. Якщо під час перевірки документу, що надійшов від іншого підприємства, виявлено помилку, то йому надсилають письмове повідомлення про це.

Першоджерелом інформації для ведення бухгалтерського обліку є первинні документи, на основі яких формуються всі данні про стан підприємства. Тобто, для того, щоб прийняти правильне рішення, необхідна чітка і точна інформація, яка до того ж, повинна бути згрупована і систематизована певним чином.

Первинними документами при відображенні накопичення адміністративних витрат є накладні, рахунки, авансові звіти, видаткові касові ордери, розрахунки бухгалтерії, розрахунково-платіжні відомості тощо. Адміністративні витрати, пов’язані з управлінням і обслуговуванням підприємства загалом, обліковуються на активному рахунку 92 «Адміністративні витрати». Списання адміністративних витрат в досліджуваному господарстві на фінансові результати оформлюється довідкою бухгалтерії довільної форми.

За період 2009−2012 років в ТОВ «Укркардан» адміністративні витрати представлені наступними витратами: витрати на оплату праці керівника, головних спеціалістів та іншого загальногосподарського персоналу (працівники бухгалтерії, головний економіст, інженер, прибиральники, сторожі), послуги банку, канцтовари, електроенергія, газ, амартизація необоротних активів адміністративного призначення, послуги державного реєстратора, преса та інші витрати.

Доцільно зауважити, що до адміністративних витрат віднесено витрати на послуги ТОВ «Укркардан», що обслуговують адміністрацію та бухгалтерію. Первинними документами на основі яких здійснюються дані розрахунки є рахунки та чеки на сплату інтеренету.

Щомісячне списання адміністративних витрат оформляється за допомогою розрахунку (довідки), складеного працівником бухгалтерії.

Узагальнення обліку адміністративних витрат здійснюють при журнально-ордерній формі обліку у журналі-ордері № 5, а при спрощеній формі обліку -- у розділі ІІ Відомості 5-М.

Чернігівський завод карданних валів використовує журнально-ордерну форму бухгалтерського обліку.

Журнально-ордерна форма бухгалтерського обліку регламентована Методичними рекомендаціями № 356.

За журнально-ордерної форми кількість записів скорочується більше ніж у два рази. Це досягається завдяки принципово новій побудові регістрів і їхнього взаємозв'язку.

Характерною рисою і важливою перевагою регістрів журнально-ордерної форми є поєднання в багатьох із них синтетичного та аналітичного обліку, причому аналітичний облік у більшості регістрів випереджає синтетичний.

Обороти журналів-ордерів відображають у Головній книзі.

Схематична модель документообігу обліку адміністративних витрат на заводі можемо зобразити на рис. 5.1.

Рисунок 5.1. — Схематична модель документообігу обліку адміністративних витрат в ТОВ «Укркардан»

за умов:

— здійснення операції;

документ.

Недоліком ведення первинного обліку в ТОВ «Укркардан» є те, що в господарстві не вистачає бланків первинних документів, тому деякі з них пристосовують до типових. В первинних документах зустрічаються помилки, найчастіше такі: відсутність назви підприємства, прізвищ відповідальних осіб та їх підписів; кореспонденція рахунків в первинних документах проставляється не у відведених для цього графах, а зверху.
Водночас, зазначені помилки не знижують якість та не впливають на своєчасність обробки первинних документів, тому рахуємо, що первинний облік адміністративних витрат в ТОВ «Укркардан» ведуть належним чином.

6. Підбір адекватної економіко-математичної моделі для вирішення найтиповішої для об`єкта пізнання виробничої задачі

Комерційному відділу у ТОВ «Укркардан» доручили проаналізувати сумісну дяльність з виготовлення і продожу двох видів карданних валів: вали карданні проміжні (К) і вали карданні з кінцевою ковзающою вилкою (Н). Роздібна ціна реалізації карданів складає 3000 грн. і 2000 грн. за штуку, відповідно для К і Н. Для виробництва карданів використовують два види сировини, А і В. Витрати на виробництво 1 кардану і добові запаси сировини приведені у таблиці 6.1.

Таблиця 6.1. — Витрати на виробництво 1 кардану і добові запаси сировини

Сировина

Витрати сировини на 1 кардан (т)

Добовий запас сировини, (т)

К

Н

А

1

0,5

3

В

0,5

1

4

Вивчення ринку збуту показало, що добовий попит вали карданні проміжні не перевищує попит вали карданні з кінцевою ковзающою вилкою більш ніж на 1,5 шт., а попит вали карданні з кінцевою ковзающою вилкою не перевищує 2 штуки за добу. Яку кількість карданів кожного виду необхідно виготовляти, щоб дохід карданів від їх реалізації був максимальним, якщо відомо, що витрати сировини на 1 кардан не повинен бути нижчим ніжа 0,25 т для карданів К і 0,5 т для карданів Н?

Побудова економіко-математичної моделі задачі

У даній задачі необхідно визначити обсяги виробництва карданів для реалізації, тому добовий об'єм виробництва вали карданні проміжні (К) і вали карданні з кінцевою ковзающою вилкою (Н) позначимо х1×2 за тон відповідно.
Критерієм досягнення мети буде дохід від реалізації карданів, який повинен бути максимально можливим. Тоді цільову функцію задачі можна записати таким чином:

F (x1,x2) = 3×1 + 2×2 > max.

Розв’язок задачі здійснюється за умови обмежених ресурсів (добові запаси сировини на заводі обмежені) і визначеного обмеженого попиту на готову продукцію заводу. Математичний запис цих обмежень має вигляд:

x1 +0,5×2? 3 — обмеження на запас сировини А,

0,5×1 +x2? 4 — обмеження на запас сировини В,

x1 — x2? 1,5 — співвідношення попиту на кардани,

x2? 2 — попит на кардан Н;

x1? 0,5 — мінімальний обсяг виробництва карданів К;

x2? 0,25 — мінімальний обсяг виробництва карданів Н.

Об'єми виробництва і реалізації карданів не можуть набувати від'ємних значень, тому маємо записати умову невід'ємності змінних:

x1? 0; x2? 0.

Таким чином, у цілому економіко-математичну модель задачі можна сформулювати так: визначити добові обсяги виробництва карданів двох видів — вектор Х = (x1; x2), що при заданих обмеженнях:

забезпечать максимальний дохід від реалізації фарби у відповідності до цільової функції

F (x1,x2) = 3×1 + 2×2 > max.

Отже, одним із завдань управління витратами виробництва є їх оптимізація. Вона передбачає обґрунтування оптимальної структури виробництва, за якої витрати мінімізуються при заданих обмеженнях ресурсів. Таким чином, оптимізація виробничої програми дозволяє значно підвищити прибуток підприємства за рахунок зниження загальної суми витрат на виробництво. Важливим питанням є забезпечення можливості реалізації виготовленої продукції. Якщо ж на ринку існує значною мірою обмежений попит, то в математичну модель доцільно ввести відповідні обмеження по кожному чи по окремих видах продукції.

Розв’язання складеної таким чином математичної моделі є трудомістким при багато номенклатурному виробництві та великій кількості обмежуючих факторів.

7. Синтез удосконалення системи з урахуванням напрямків проведених декомпозицій

Ефективність діяльності підприємства залежить від багатьох параметрів — ступеня розвиненості виробництва, поділу і кооперації праці, використання результатів науково-технічного прогресу, економічних ресурсів, форм стимулювання високопродуктивної праці тощо, але в першу чергу -- від ступеня інтегрування зазначених факторів під час їх використання. Справа в тому, що застосування того чи іншого фактора поза зв’язком з іншими ще не забезпечує оптимального економічного розвитку підприємства. Потрібне інтегроване їх використання.

Організація автоматизованої системи збирання і обробки економічної інформації також є одним із напрямків удосконалення системи управління, що сприяє побудові раціональної структури апарату управління підприємством і більш ефективному його використанню для виробничих цілей.

Функціонування зазначеної системи створює умови для підвищення культури управління, а також звільняє керівників і фахівців різних рівнів від ручної праці по збиранню і обробці інформації, скорочує строки прийняття управлінських рішень, поліпшує їх якість тощо.

Отже, стратегія удосконалення системи управління зосереджується на:

· цілях розвитку і порядку удосконалення комплексної системи управління підприємством і його складовими частинами для забезпечення ефективних рішень і взаємного погодження інформаційних потоків і процесів прийняття рішень, а також організаційних, кадрових і технічних рішень;

· впровадження сучасних засобів і методів керування в межах вибраної комплексної концепції системи керування (інтегроване керування автоматизованим процесом виробництва);

· удосконалення організаційних структур керування підприємством головним чином шляхом використання сучасних гнучких форм (адаптивні, програмно-цільові та інші структури);

· покращення інформаційної системи для керування підприємством з метою покращення якості інформаційного масиву і розширення можливостей його швидкого використання;

· використання засобів автоматизації і обчислювальної техніки для вдосконалення техніко-економічного рівня і якості виробництва (роботизація, гнучкі виробничі ділянки);

Показать Свернуть
Заполнить форму текущей работой