Вплив екологічних факторів на здоров'я населення

Тип работы:
Реферат
Предмет:
Экология


Узнать стоимость новой

Детальная информация о работе

Выдержка из работы

Вступ

Перед Україною постало важливе завдання розроблення національної екологічної стратегії, яка повинна стати паритетною складовою національної стратегії переходу держави до сталого розвитку. Основні засади і пріоритети екологічної стратегії України на перші десять років XXІ століття проголошені на 5-ій Всеєвропейській конференції міністрів навколишнього середовища «Довкілля для Європи», що відбулася 21−23 травня 2007 року в м. Києві. Визначальним напрямком у формуванні національної екологічної стратегії є врахування пріоритетності екологічних проблем за критеріями ризику впливів на всі сфери життєдіяльності суспільства і, в першу чергу, на здоров’я людей сучасних та прийдешніх поколінь.

Це завдання відповідає сучасній міжнародній концепції тривалої стратегії в галузі охорони навколишнього середовища, що має забезпечити стійкий розвиток усіх без винятку спільностей та надати певні гарантії життєдіяльності й розвитку майбутнім поколінням, як це було зазначено на конференції ООН у Ріо-де-Жанейро (1992 р.).

Здоров`я нації є показником цивілізованості держави та соціально-економічного стану суспільства. Антропогенне забруднення природи призвело до порушення рівноваги в біосфері й перетворилося на гостру проблему. Населення багатьох міст і сіл України піддається дії факторів довкілля в рівнях, що перевищують гранично допустимі та негативно впливають на його здоров`я. Тому, формуючи національну й регіональну політику в галузі охорони навколишнього середовища, Україна зараз визнає пріоритет здоров’я людини над економічними, технологічними та іншими критеріями.

Багаточисленні дослідження зв’язку стану здоров’я населення та впливу різноманітних факторів, котрі проведені як у нашій країні, так і за кордоном, переконливо показують, що забруднення навколишнього середовища має значний шкідливий вплив на здоров’я населення. Дія факторів навколишнього середовища різної природи й характеру (соціальні, економічні, біологічні, природно-кліматичні, хімічні, фізичні та інші) призводить до розвитку несприятливих ефектів у стані здоров’я населення, що виражається у зростанні смертності, захворюваності, погіршенні фізичного розвитку і т.д.

Найбільш поширеним підходом до оцінювання стану здоров’я населення є використання показників смертності, народжуваності, природного приросту, захворюваності за окремими видами хвороб, інвалідності тощо.

Аналіз екологічної ситуації території

екологічний ресурс забруднення здоров’я

1. Загальна адміністративно-територіальна характеристика району дослідження

1.1 Адміністративно-територіальне розташування

Характеристика територіальних меж району:

Великобагачанський район розташований в центральній частині Полтавської області. Межує з Шишатським, Решетилівським, Глобинським, Семенівським, Хорольським і Миргородськими районами.

Адміністративна характеристика району: кількості міст, селищ міського типу, сільських поселень;

У Великобагачанському районі всього:

сільських рад — 16;

сільських населених пунктів — 74;

селище міського типу — 2.

Площа території району;

Великобагачанський район займає площу S=1,00 тис.

Загальна кількість населення

Кількість населення — 28 902 чол., у тому числі міського — 8591 чол., сільського — 20 311 чол. А частка міського населення серед усієї кількості - 29,7%, щільність населення — 29 чол. на 1.

1.2 Аналіз господарської діяльності на території району

Проводячи аналіз господарської діяльності району, можна сказати, що всього промислових підприємств на 2007 рік нараховувалося 11, а на 2008 рік — 7. За видами промислової діяльності, станом на 2008 рік: харчова промисловість та перероблення с/г продуктів — 4, целюлозно-паперова поліграфічна промисловість-2.

2. Аналіз природних умов та природних ресурсів району дослідження

2.1 Аналіз природних умов

За характером тектонічного районування Великобагачанський район знаходиться в межах Східноєвропейської древньої (дорифейської)платформи та Дніпровсько-Донецької мезозойської западини в межах схилів Українського щита.

За геологічним районуванням переважна частина району відноситься до палеогенової та неогенової системи, згідно якої переважаючими на його території є олігоцен та міоцен, піски, пісковики, глини, вохри.

За геоморфологічною структурою територія району належить дотипу денудаційно-акумулятивних рівнин (Розчленовані лесові височини та низовини). По ураженості території несприятливими геоморфологічними процесами (НГП) західна частина району відноситься до дуже сильного ступеня ураженості(більше50% від площі України), східна територія маєслабкий ступінь ураженості(3−10%).У центрі району сильний ступень ураженості-(26−50%). За характером гідрогеологічного районування територія Великобагачанського району знаходиться в межах Дніпровського артезіанського басейну. В Великобагачанському районі три типи ландшафтів: Слабо розчленована ні рівнини з лучними степами й остепними луками на чорноземах типових мало гумусних, з лучними степами, що переходять до справжніх степів з чорноземами типовими середньо гумусними та горбисто-западинні піщані із суборами на деревно-підзолистих грунтах, борами та «піщаними степами» на дернових грунтах.

2.2 Природні ресурси

Водні ресурси (ВР)

По даним за 2009р. більшу частину водних ресурсів району становлять ставки, потім природні водотоки, потім штучні водотоки (канали, колектори, канави), потім озера, прибережно замкнуті водойми, лимани найменше в районі штучних водосховищть. Запаси водних ресурсів знаходяться в межах 126−150м3 /га. Головною річкою є Псел. Протяжність річок в районі становить 168,0 км. коли максимум=501−350 а, мінімум=50−100.

Земельні ресурси (ЗР)

За даними 2009р. відсоток сільськогосподарських земель району становить 80,1−85,0%від загальної площі. По структурі розподілу земель рекреаційно-туристичних ресурсів найбільше земель району відноситься до земель природоохоронного призначення, єсть також землі рекреаційного призначення та оздоровчого призначення. Максимум=85,1−90,0 а, мінімум=15,0−60,0.

Лісові ресурси (ЛР)

Згідно даних за 2009р. лісистість Великобагачанського району досить висока (від8,1 до12,0). Динаміка лісонасаджень, порівняно з 2008р., в 2009 збільшилася. На території району діє Миргородський лісгосп Полтавської області. Максимум=16,1−22,0, а мінімум=0−4,0.

Мінеральні ресурси (МР)

Велика Багачка знаходиться на території Дніпровсько-Донецька Нафтогазоносна область. Продуктивність мінеральних ресурсів району нормальна (10−60грн. /га). Їх потенціал становить161−200млн. грн. максимум=221−2400, а, мінімум=1−5.

Рівень заповідності території(ЗТ)

Показник природно-заповідних територій та об'єктів району становить до 1% від загальної площі району. максимум=понад10%, а мінімум=до 1%.

Для відображення результатів аналізу забезпеченості Великобагачанського району природними ресурсами будуємо гістограму

ПР=ВР+ЗР+ЛР+МР+ЗТ

Показник забезпеченості природними ресурсами (ПР) є показником-стимулятором розвитку регіону.

3. Аналіз екологічної ситуації в районі дослідження

Аналіз екологічної ситуації, що склалася на території Великобагачанського району проводимо виходячи з оцінки рівня навантаження на навколишнє середовище або якісного стану усіх компонентів навколишнього середовища в межах району.

3.1 рівень забрудненості атмосферного повітря (ЗА);

У даному районі викиди шкідливих речовин в атмосферне повітря (1,1−2,0 т/км2, 2008 рік). Викиди шкідливих речовин стаціонарними джерелами забруднення мінімальні (1−100 тис. т, 2008 рік), викиди автотранспортом мінімальні становлять 0−1,0 тис. т, а максимальні 4,1−25,0 тис.т.

3.2 стан ґрунтів (СГ);

Рівень розораності земель Великобагачанського району становить -- 60,56%.

У Великобагачанському районі навантаження пестицидів на 1га ріллі за 2008р. складає - 0,41−0,60 кг.

За родючістю грунти в районі переважно середньородючі (45−65 балів).

Рівень забрудненості у районі земель важкими металами середній (91−110%).

3.3 якісний стан підземних вод та питної води (СВ), оцінка якого проводиться за:

3.3.1 ступенем загальної жорсткості підземних вод (ЖВ):

В заданому районі дуже жорстка вода (7 мг/л), тоді як мінімальний рівень менше 3, а максимальний більше 9.

3.3.2 ступенем мінералізації підземних вод (МВ):

Вона в районі становить 1500 мг/л, що є майже максимальним. Води сильно солоні. Мінімальний=500, а максимальний більше 3000.

3.3.3 якістю води в усіх джерелах водопостачання (централізованих, децентралізованих, комунальних і сільських водопроводів) за бактеріологічним (ЯкВ середній рівень2-гий із 5 можливих), та хімічними показниками (ЯкВ підвищений 3-тій рівень із 5 можливих)

а) аналіз якості води в джерелах централізованого водопостачання:

— за хімічними показниками, які не відповідають стандарту за 2006−2008р. — близько 2,8%;

— за бактеріологічними показниками які не відповідають стандарту за 2006−2008р. — близько 3%.

б) аналіз якості води в комунальних водопроводах:

— за хімічними показниками, які не відповідають стандарту за 2006−2008р. — 0,3%;

— за бактеріологічними показниками які не відповідають стандарту за 2008р. — 1,4%.

в) аналіз якості води в сільських водопроводах:

— за хімічними показниками, які не відповідають стандарту за 2006−2008р. — 4,9%;

— за бактеріологічними показниками, які не відповідають стандарту за 2006−2008р. — 6%.

г) аналіз якості води в джерелах децентралізованого водопостачання:

— за хімічними показниками, які не відповідають стандарту за 2006−2008р. — 28,3%;

— за бактеріологічними показниками, які не відповідають стандарту за 2006−2008р. — 11%.

Аналізуючи Великобагачанський район з іншими районами Полтавської області, можна зробити такі висновки:

— якість води в джерелах централізованого водопостачання за хімічними і бактеріологічними показниками можна вважати доброю;

— якість води в комунальних водопроводах за хімічними і бактеріологічними показниками висока;

— якість води в сільських водопроводах за хімічними і бактеріологічними показниками можна вважати доброю;

— якість води в колодязях за хімічними показниками висока, а за бактеріологічними можна вважати доброю.

3.4 стан поверхневих водних джерел

Великобагачанський район в якому протікає річка Псел.

Згідно екологічної оцінки проведеної 2008р. за сольовим складом, трофо — сапробіологічними показниками та специфічними показниками токсичної дії опишимо стан вод річки району.

Величина інтегрального екологічного індексу річки Псел становить 3,3. Сольвий склад 2,35мг/дм3, за вмістом хлоридів до 3-го класу якості (задовільні), за сульфатами та сумою іонів до 2-гокласу (добрі і дуже добрі). Трофо — сапробіологічні показники — 3,75 з них завислі речовини, рН, азот нітратний утворюють 2-й клас якості вод (добрі і дуже добрі); також за азотом амонійним, азотом нітритним, розчиненим киснем, БСК відносяться до 3-го класу (задовільні); за фосфор фосфатами і біхроматною окисненістю 4-й клас (погані). Величина індексу специфічних показників становить 3,6 мг/дм3, з них за вмістом хрому та заліза загального належать до 3-го класу якості(задовільні), за марганцем до 2-го класу (дуже добрі та добрі).

Результати стану поверхневих вод району представляються у графічній формі у вигляді показника класу якості вод (ЯПовВ).

3.5 стан поводження з промисловими токсичними відходами та хімічними засобами захисту рослин (ПВ)

стан поводження з промисловими токсичними відходами та хімічними засобами захисту рослин (ПВ), що аналізується та контролюється за обсягами:

§ утворення промислових токсичних відходів (УВід) на території району (міста), тонн;

У Великобагачанському районі утворилося промислових токсичних відходів за даними 2008 року — 0−50 тонн.

§ розміщення відходів (в місцях організованого складування), тонн;

В місцях організованого складування розміщено — 0,2 тонн (1 рівень).

§ знешкодження промислових токсичних відходів (ЗВід), тонн. В районі знешкоджується від 0,6−1,0 тонн промислових токсичних відходів, що відповідає другому рівню з 5 можливих.

§ використання промислових токсичних відходів (ВВід), тонн;

В районі знешкоджується від 0,1−0,5 тонн промислових токсичних відходів. Для відображення результатів оцінки якісного стану підземних та питних вод будується гістограми:

ПВ=Увід+Звід+Ввід+РВід+РХзз.

На основі даних будується гістограма екологічної ситуації по формулі:

ЕС = ЗА + ПВ + СПідВ + СПовВ+СГ.

4. Аналіз демографічної ситуації

Аналіз демографічної ситуації, що склалася у Великобагачанському районі Полтавської області, здійснюється на основі показників:

§ загальної смертності (ЗСм); 2009−2011рр.

Аналізуючи дані, можна сказати, що по Великобагачанському району за 2010р., смертність становить 23,1−25 чоловік на 1000 населення. Тоді як максимальна 28. 2, а мінімальна 11. 8, можна зробити висновок, що Великобагачанський район знаходеться на напруженному рівні.

§ дитяча смертність (ДСм); 2009−2011 рр.

За даними, Великобагачанський район має негативний характер зміни показника дитячої смертності. Станом на 2009 рік вона становила 3,4 випадків на 1000 народжених, а у 2011 році 13.0 тоді як мін.2. 1, а макс 28,2. Прослідкувавши динаміку смертності серед дітей видно, що вона порівняно з попередніми роками зросла в майже 3 рази. Найменшою вона була в 2009 році.

§ природного скорочення населення (ПрС).

За даними природне скорочення населення в даному районі позитивне. Воно становить 2009 році 16. 8, у 2010 році дещо зросло і становило 14. 0, а у 2011 році дещо зменшилося і становить 16,1 осіб на 1000 наявного населення. Найбільше природне скорочення було у 2009 році а, найменше у 2010 році.

На основі зібраних даних будується гістограма. Формула гістограми:

ДС = ЗСм + ДСм + ПрС.

5. Аналіз стану здоров’я населення

Захворюваність населення вважається найчутливішим показником, який характеризує дію оточуючого середовища на людину. Тому при вивченні впливу комплексу факторів навколишнього середовища на здоров’я населення найбільш часто за основний оціночний критерій обираються показники захворюваності.

Зараз спостерігається значна зміна картини захворюваності. Це виявляється у зміні співвідношення між інфекційними та неінфекційними захворюваннями, яке щорічно все більше зміщується у бік неінфекційних захворювань населення, тісно пов’язаних із забрудненням навколишнього середовища.

Аналіз рівня здоров’я у районі здійснюється за такими показниками:

§ рівень загальної захворюваності (за кількістю звернень до лікарні) дорослого населення (Зн);

§ рівень інфекційної захворюваності дорослого населення (Зінф);

§ рівень загальної захворюваності дитячого населення (Зд);

§ рівень інвалідності серед населення (Ін).

Рівень загальної захворюваності дорослого населення (Зн) оцінюється за показником сумарної кількості захворювань, вираженої у відносній величині.

— злоякісні новоутворення (на 100 тис. населення) (Зл. н); 2009−2011 рр.

Їхня розповсюдженість в районі становить 370,1−400,0 випадків. Порівняно з попередніми роками вона зменшилася.

— хвороби системи кровообігу (на 10 тис. населення) (Ок); 2009−2011 рр.

За розповсюдженістю хвороб системи кровообігу район знаходеться на 3 рівні, шо відповідає 6001−7000 на 10 тис. населення. Порівняно з 2007 роком у 2008 кількість хворих дещо зменшилася.

— хвороби нервової системи (на 10 тис. населення) (Нс); 2009−2011 рр.

У районі хвороби нервової системи сягають 351−550 випадків на 10 тис. всього населення.

— хвороби органів дихання (на 10 тис. населення) (Од); 2009−2011 рр.

Кількість випадків у районі становить 1251−1650. Це гарний показник порівняно з максимальним 4757.

— хвороби крові та кровотворних органів (на 10 тис. населення) (К. к);

У районі захворюваність на ці хвороби становить 70,1−80,випадків (максимальна 297,8), що відповідає 2 рівню. Порівняно з попередніми роками де що зменшилося.

— вроджені аномалії розвитку (на 10 тис. населення) (Ва).

За рівнем вроджених аномалій район знаходиться на найгіршому рівні, що відповідає 30,1−49,9 випадкам на 10 тис. всього населення, що відповідає максимальному п’ятому рівню.

— хвороби органів травлення (От);

За рівнем цієї хвороби досліджуваний район знаходиться на середньому рівні, що складає 3460−3311 випадків на 10 тис. населення, показники захворюваності дещо зменшуються. Значну частку становлять гастрити та дуоденіти, але найбільше інших хвороб органів травлення.

— хвороби ендокринної системи, розладу харчування та порушення обміну речовин (Ес);

По хворобах ендокринної системи, розладу харчування та порушеннях обміну речовин даний район становить: показники у 2009 році становили 1576, у 2010р. дещо знизилися 1494, а у 2011 році знову зросли 1556 на 10 тис. населення. Переважаючими є хвороби дифузний зоб І ступеня, ожиріння, а також інші хвороби ендокринної системи.

Для представлення результатів аналізу загальної захворюваності дорослого населення будується гістограма:

Зн = Зл. н + К. к + Нс + Од + Ок + Ва + От + Ес

Рівень загальної захворюваності дитячого населення (Зд) (дітей віком до 0−18 років) оцінюється за показником сумарної кількості захворювань дітей, вираженої у відносній величині (на 1000 дітей) та у абсолютній величині (тис. випадків за певний період).

Для аналізу використовуються відносні величини розповсюдженості хвороб, тобто кількість випадків віднесених до 1000 дітей:

— хвороби органів дихання (на 1000 дітей) (Од); 2009−2011р

Кількість випадків у районі становить 670,0−821,7. За хворюваність постійно зростає у 2009р. становила 692. 8, а у 2011 році 821,7.

— хвороби органів травлення (От);

За рівнем цієї хвороби досліджуваний район знаходиться на поганому рівні, що складає 225,2−368,9 випадків на 1000 дітей, показники захворюваності де що зменшуються в 2009 році становило 368,9 а, у 2011 році 206,4. Значну частку становлять гастрити та дуоденіти, але найбільше інших хвороб органів травлення.

— хвороби крові та кровотворних органів 2009—2011р (на 10 тис. населення) (К. к);

У районі захворюваність на ці хвороби становить 37,8−49,7, захворюваність де що зменшилася мінімальне було у 2010році, а максимальне у 2011р. випадків що відповідає 2 рівню із 5. Порівняно з попередніми роками де що зменшується.

— хвороби ендокринної системи, розладу харчування та порушення обміну речовин (Ес);

По хворобах ендокринної системи, розладу харчування та порушеннях обміну речовин даний район становить 32. 5−36.7 випадків, показники у 2009 році становили 35,1, у 2010р. де що знизилися 32,5, а у 2011 році знову зросли 36,7. Переважаючими є хвороби дифузний зоб І ступеня, ожиріння, а також інші хвороби ендокринної системи.

— вроджені аномалії (вади розвитку) (Ва);

За цим показником досліджуваний район знаходиться на найгіршому (максимальному) рівні (34,1−47,3 випадків на 1000 дітей). За даними за 2011 року видно, що проявляється тенденція до незначного спаду цієї захворюваності.

— інфекційні та паразитарні захворювання (ЗІ); 2009−2011 р.

Для Великобагачанського району характерно 241,1−262,4 дане захворювання спадає.

— хвороби системи кровообігу (на 1000 тис. населення) (Ок); 2009−2011 рр.

За розповсюдженістю хвороб системи кровообігу район знаходиться на 3 рівні, шо відповідає: 2009 р. — 129, 2010 р. — 209, 2011 р. — 209 випадків на 1000 дітей.

— хвороби нервової системи (на 1000 дітей) (Нс); 2009−2011 рр.

У районі хвороби нервової системи сягають: у 2009 р. — 146, у 2010 р. — 219, у 2011 р. — 197 випадків на 1000 дітей.

Для представлення результатів аналізу загальної захворюваності дітей будується гістограма:

Зд = Од + От + ЗІ + К. к + Ес + Ва + Ок + Нс

Загальний рівень втрат здоров’я населення.

Оцінюється за показниками:

— загальної захворюваності дорослого населення (Здор. н);

— загальної захворюваності дітей (Здіт);

Оцінюємо пріоритетні з них, що обумовили рівень здоров’я населення Полтавського району.

Для графічного обґрунтування визначеного рівня втрат здоров’я населення будуємо гістограму:

ВтЗ= Здор. н+ Здіт

Рівень втрат здоров’я населення у Великобагачанському районі знаходиться на підвищеному рівні. Захворюваність дорослих має підвищений рівень, а захворюваність дітей знаходиться на високому рівні.

Висновок

Аналізуючи стан здоров’я населення і навколишнього середовища Великобагачанського району ми дійшли багатьох суттєвих висновків.

Здоров’я людей — це не лише показник демографічної ситуації даної території, а й є чудовим індикатором стану навколишнього середовища.

Аналізуючи загальний рівень здоров’я населення Великобагачанського району, ми дійшли висновку, що його можна характеризувати як задовільний. Адже захворюваність як дорослого населення, так і, дитячого має напружений ступінь.

Серед захворюваностей дорослого населення найбільшого поширення набули злоякісні новоутворення, системи кровообігу, вроджені аномалії по яких район посідає найгірший рівень Такі показники можна і очікувати, коли у Великобагачанському районі спостерігається забруднення атмосферного повітря окислами сірки, вуглецю і азоту, бензолом та пилом, що звичайно спричиняють захворювання органів дихання та кровообігу.

Щодо дітей, то найбільшого поширення набули хвороби органів травлення, має напружений рівень здоров’я дітей. Це можна пояснити досить несприятливим станом питної води, в якій рівень нітратів перевищує усі допустимі норми.

Отже, стан здоров’я населення Великобагачанському району має середні показники.

Література

1. Екологічний атлас Полтавщини. Навчальне видання / За ред. Ю. С. Голіка, В. А. Барановського, О. Е. Ілляш. — Полтава 2011.

2. Агроекологічний атлас Полтавщини.

3. Карта. Екологічна ситуація.

4. Карта забруднення навколишнього середовища.

Показать Свернуть
Заполнить форму текущей работой