Інформаційні системи в економіці

Тип работы:
Курс лекций
Предмет:
Экономика


Узнать стоимость новой

Детальная информация о работе

Выдержка из работы

ЗМІСТ

  • ТЕМА 1. ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ ТА ЇХНЯ РОЛЬ В УПРАВЛІННІ ЕКОНОМІЧНИМИ ОБ'ЄКТАМИ
  • ТЕМА 2. ЕКОНОМІЧНА ІНФОРМАЦІЯ І ЗАСОБИ ЇЇ ФОРМАЛІЗОВАНОГО ОПИСУ
  • ТЕМА 3. ПРОЦЕСИ ОБРОБЛЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ
  • ТЕМА 4. ОРГАНІЗАЦІЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БАЗИ СИСТЕМ ОБРОБЛЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ
  • ТЕМА 5. ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В БІЗНЕСІ
  • ТЕМА 6. ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ СТВОРЕННЯ І ФУНКЦІОНУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ
  • ТЕМА 7. ПРОЕКТУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ
  • ТЕМА 8. УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСАМИ ПРОЕКТУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ
  • ТЕМА 9. АВТОМАТИЗАЦІЯ ПРОЕКТУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ

ТЕМА 1. ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ ТА ЇХНЯ РОЛЬ В УПРАВЛІННІ ЕКОНОМІЧНИМИ ОБ'ЄКТАМИ

1. Розвіток техничної бази автоматизації управління економічними об'єктами.

2. Системи, системи управління, системи підтримки прийняття рішень: основні терміни та визначення.

3. Процес інформатизації сучасного суспільства.

4. Основні етапи створення інформаційних систем.

5. Класифікація інформаційних систем.

6. Структура комп’ютерних інформаційних систем.

2.1. Комп’ютерні інформаційні системи

2.1.1. Основні терміни і визначення систем

Найважливішими поняттями при вивченні дисципліни є керування і система.

Керування — функція системи, що забезпечує або збереження сукупності її основних властивостей, або розвиток відповідно до визначеної мети.

Система (від греч. systema — ціле, складене з часток, з'єднання) — сукупність, взаємозалежних елементів, що складають визначену цілісність, єдність.

Елемент системи — частина системи, що має цілком визначене функціональне призначення.

Структура системи — сукупність внутрішніх стійких зв’язків між елементами системи, що визначає її основні властивості.

Цілісність системи — принципове не зведення властивостей системи до суми властивостей, що неї формують, і одночасно залежність властивостей кожного елемента від його місця і функцій в усередині системи.

Проста система — система, що складається з обмеженої кількості елементів і не має розгалуженої структури (відсутні рівні ієрархії).

Складна система — система з розгалуженою структурою і значною кількістю взаємозалежних елементів, що у свою чергу, є простими системами.

Абстрактна система — продукт людського мислення: гіпотези, знання, теореми.

Матеріальна система — сукупність матеріальних об'єктів. Цю сукупність можна поділити на неорганічні (технічні, хімічні й ін.), органічні (біологічні) і змішані (у которые входять елементи як органічної, так і неорганічної природи).

Ерготехнічна система — система «людина-машина», підклас систем, що входить у безліч змішаних систем, що складаються з людини-оператора (групи операторів) — ергодичний елемент — і машини (машин) — технічний елемент.

Соціально-економічні системи — підклас соціальних матеріальних систем, що зв’язаний із соціальними відносинами людей у процесі виробництва. У соціально економічних системах здійснюється процес керування.

Процес керування — процес, у якому існує об'єкт керування, орган керування і виконавчий орган. Орган керування одержує інформацію про стан об'єкта керування, на підставі якої він виробляє керуючу інформацію. Керуюча інформація надходить на вхід виконавчого органа, що впливає на об'єкт керування.

Система керування — система, що формують об'єкт керування, орган керування, виконавчий орган і зв’язки між ними.

Організаційна система — система керування, у якій як керований об'єкт виступають люди, колективи людей, а керуючі впливи спрямовані на організацію поводження колективів людей і мають інформаційний характер. Для цих систем цілком виправдане кібернетичне визначення керування: керування — процес цілеспрямованої переробки інформації.

Рис. 1. Структурна схема системи керування

2.1.2. Визначення інформаційної системи

Інформаційні системи відносяться до класу організаційних систем керування.

Інформаційна система — безліч взаємозалежних компонентів, що збирають, обробляють, зберігають і розподіляють інформацію для підтримки прийняття управлінських рішень в організації.

Формальні інформаційні системи — системи, що спираються на прийняті і фіксовані визначення даних і процедур для збору, збереження, обробки, поширення і використання даних.

Неформальні інформаційні системи — системи, що покладаються на неявні угоди і встановлені правила поведінки про те, що є інформацією або про те, як вона буде збережена й оброблена.

Комп’ютерна інформаційна система — це формальна інформаційна система, заснована на комп’ютерній технології.

Економічна інформаційна система - інформаційна система, призначена для людино-машинного рішення економічних задач.

Економічна інформаційна система — організаційне й управлінське рішення проблеми, поставленою середовищем, що засновано на інформаційній технології.

Рис. 2. Інформаційна система

Рис. 3. Економічна інформаційна система

2.7.1. Стратегічна роль систем

Одна з найбільш хвилюючих тенденцій інформаційних систем — ріст стратегічних інформаційних систем, що дають організаціям конкурентна перевага. Ці системи включають системи, що підтримують планування вищого керування і також системи, що створюють нові вироби і послуги, відкривають нові ринки, поліпшують постачання послуг і зменшують витрати. Інформаційні системи тепер визнаються як, що грають стратегічну роль у виживанні і процвітанні організації. Стратегічне використання інформації й інформаційних систем стало дуже критичним для ділового успіху.

Сучасні інформаційні системи мають наступні характерні риси:

Єдині системи, що обслуговують безліч ділові функції і рівнів фірми.

Безпосередній on-line доступ до великих кількостей інформації.

Могутнє використання телекомунікаційних технологій.

Збільшення інтелекту або досвіду, впровадженого в системи.

Здатність поєднувати дані і графіку.

2.7.2. Основні типи систем

Одна система не може забезпечити всі інформаційні потреби організації. Організації мають безліч інформаційних систем, що обслуговують різні організаційні рівні і функції.

Шість основних типів інформаційних систем необхідні для чотирьох рівнів організації. Інформаційні системи створені, щоб обслужити кожний з чотирьох рівнів організації. Системи обробки трансакцій (ІС, Transaction Processing Systems (TPS)) обслуговують операційний рівень організації. Системи роботи знань (САПР, Knowledge Work Systems (KWS)) і системи обробки документообігу (СОД, Office Automation Systems (OAS)) обслуговують рівень знань організації. Системи підтримки прийняття рішень (СППР, Decision Support Systems (DSS)) і управлінські інформаційні системи (УІС, Management Information Systems (MIS)) обслуговують рівень керувань організації. Адміністративні системи підтримки прийняття рішень (АСППР, Executive support systems (ESS)) обслуговують стратегічний рівень організації.

Система обробки трансакцій (Transaction Processing Systems (TPS)) - автоматизована система, що виконує і записує щоденні ділові трансакції, необхідні для проведення бізнесу.

Системи роботи знань (Knowledge Work Systems (KWS)) - наукові або інженерні робітники станції, що підтримують створення нового знання і гарантують, що нове знання і технічний досвід належним образом буде інтегрований у бізнес.

Системи обробки документообігу (Office Automation Systems (OAS)) — додатка інформаційної технології, розроблені, щоб збільшити продуктивність працівників даних в офісі, підтримуючи дії координування і зв’язку типового офісу.

Управлінські інформаційні системи (Management Information Systems (MIS)) - системи, що забезпечують менеджерів звітами і, у деяких випадках, on-line доступом до історичних звітів і звіту по поточній продуктивності організації.

Системи підтримки прийняття рішень (Decision Support Systems (DSS)) - системи які підтримують прийняття слабоструктурированих, унікальних або швидко змінюють і важко обумовлених заздалегідь рішень.

Адміністративні системи підтримки прийняття рішень (Executive support systems (ESS)) - системи, що використовують старші менеджери для прийняття рішень.

Таблиця 1.

Типи систем

Системи стратегічного рівня

Типи систем

Адміністративні системи підтримки прийняття рішень (АСППР)

5-літнє пророкування тенденцій продажів

5-літній план дії

5-літнє прогнозування бюджету

Планування прибутку

Планування трудових ресурсів

Системи рівня керування

Управлінські інформаційні системи (УІС)

Керування збутом

Контроль інвентарю

Щорічне планування бюджету

Аналіз капіталовкладень

Аналіз переміщень

Системи підтримки прийняття рішень (СППР)

Аналіз регіону продажів

Планування виробництва

Аналіз витрат

Аналіз

ціна / рентабельність

Аналіз витрат на контракти

Системи рівня знання

Системи роботи знань (САПР)

Системи обробки документообігу (СОД)

Автоматизовані робочі місця проектувальників

Підготовка текстів

Графічні робочі станції

Збереження зображень

Управлінські робочі станції

Електронні календарі

Системи рівня операцій

Системи обробки трансакцій (ІС)

Контроль замовлення

Обробка замовлення

Контроль устаткування

Планування заводу

Контроль руху матеріалів

Платіжні відомості

Рахунка до оплати

Дебіторська заборгованість

Ревізія

Сплата податків

Керування грошовими операціями

Компенсації

Навчання і розвиток

Ведення записів службовців

Функціональні області

Збут і маркетинг

Виробництво

Фінанси

Облік

Людські ресурси

Таблиця 2.

Характеристики систем обробки інформації

Тип системи

Інформаційні введення

Обробка

Інформаційні висновки

Користувачі

ESS

Агрегатовані дані; зовнішній, внутрішній

Графіка; моделювання: інтерактивна

Проекції; відповіді на запити

Старші менеджери

DSS

Малий обсяг даних: аналітичні моделі

Інтерактивна; моделювання; аналіз

Спеціальні звіти; дослідження рішень: відповіді на запити

Професіонали; штат менеджерів

MIS

Підсумкові дані трансакцій: дані великого обсягу; прості моделі

Звичайні звіти: прості моделі: низкоурівневий аналіз

Звіти підсумків і виключень

Середні менеджери

KWS

Технічні дані проектування; база знань

Моделювання; симуляція

Моделі; графіка

Професіонали: технічний персонал

OAS

Документи: розкладу

Керування документами; планування; зв’язок

Документи; розкладу; пошта

Службовці

TPS

Транзакции: події

Сортування; внесення в список; об'єднання; модифікування

Детальні звіти: списки: підсумки

Операційний персонал; супервізори

2.7.3. Інтеграція ІС

Підхід централізованих систем

Організації повинні мати тільки одну централізовану інформаційну систему, що обслуговує всю організацію і координує всі, попередньо виділені спеціальні системи. Централізована система повинна гарантувати, що інформація буде там, де це необхідно, що вона буде однорідної, і що всі нові системи будуть скоординовані. Підхід централізованих систем припускає, що існує якийсь фахівець, що може зрозуміти «загальні інформаційні потреби»

Підхід інтегрованих систем

Більш сучасний підхід інтегрованих систем полягає в тому, що системи повинні бути інтегровані один з одним — тобто вони повинні забезпечувати систематичний потік інформації між різними системам. Цей інтегрований підхід має достоїнства. Але інтеграція коштує грошей, і було б нерозумно створювати мости між системами просто заради створення мостів.

Зв’язку між системами розвиваються в часі. Більшість систем побудована ізольовано від інших Організації не створюють усі системи відразу; ресурси, необхідні, щоб зробити так минулого би величезні і були б нездоланні проблеми керування. З розвитком нових апаратних засобів і програмного забезпечення — особливо систем керування базами даних і телекомунікаційних систем — побудова мостів між системами стають менш дорогими і більш надійним.

Але оскільки організації рухаються до централізації, координуванню і контролеві еволюції системи, вони створюють більшу кількість шарів управлінського схвалення для систем і більша кількість бюрократії в процесі. У кінцевому рахунку, централізація досягає межі насичення, і організації починають дозволяти своїм підрозділам або операційним одиницям розробляти свої власні системи. Ні «правильного рівня» інтеграції або централізації

Рис. 1. Взаємозв'язок інформаційних систем

2.2. Структура комп’ютерної інформаційної системи

2.2.1. Види структур комп’ютерної інформаційної системи

Комп’ютерні інформаційні системи належать до класу складних систем, що містять у собі велика кількість різноманітних взаємодіючих елементів. Тому при створенні комп’ютерних інформаційних систем потрібно визначати їхню структуру.

Структура комп’ютерної інформаційної системи — характеристика внутрішнього стану системи, опис постійних зв’язків між цими елементами.

Наприклад, відповідно до РД 50−680−88 при описі систем використовують наступні структури див. таблицю 1. :

Таблиця 1.

Види структур комп’ютерної інформаційної системи

Структура

Склад

Елементи

Зв’язку

Функціональна

Підсистеми (компоненти), функції інформаційної системи або її частини

Потоки інформації, що циркулює між елементами

Технічна

Оснащення інформаційної системи комплексом технічних засобів

Інформаційний обмін

Організаційна

Колективи людей і окремих виконавців

Інформаційні, супідрядності і взаємодії.

Документальна

Неподільні компоненти і документи

Взаємодії, входимости і супідрядності

Алгоритмічна

Алгоритми

Інформаційні масиви

Програмна

Програмні модулі

Інформаційні масиви

Інформаційна

Форми існування і представлення інформації в системі, інформаційні масиви

Операції перетворення інформації в системі; операції роботи з масивами: уведення, коректування, перегляд, знищення і т.д.

2.2.2. Основні процеси в інформаційній системі

Як основні процеси в інформаційній системі виділяють:

Уведення — інформаційна система одержує або збирає неопрацьовані дані усередині організації або з зовнішнього середовища.

Обробка — первісне введення перетворюється в більш значиму форму.

Висновок — оброблені дані передаються персоналові або іншим процесам

Зворотний зв’язок — висновку, що призначений для пристосування членів організації і допомоги їм в оцінці або у виправленні стадії введення.

2.2.3. Задачі інформаційної системи

Задача комп’ютерної інформаційної системи — чи функція її частина, що являє собою формалізовану сукупність автоматичних дій, виконання яких приводить до результатів заданого виду.

Особливості задач комп’ютерних інформаційних систем.

· Інформаційний взаємозв'язок - результати рішення одних задач є вхідними даними для рішення інших. Ця особливість впливає на склад і зміст інформаційної бази комп’ютерної системи, вимагаючи також вибору способів і методів нагромадження і збереження інформації в системі.

· Масовість і груповий характер рішення. Економічні розрахунки виконуються у визначений термін, причому визначається не одна, а група взаємозалежних економічних показників. Ця особливість впливає на структуру алгоритмів рішення задач, а також на склад і зміст програмного забезпечення систем.

· Необхідність різноманітного рішення. Це стосується задач прогнозування, планування і прийняття рішень. Саме тому в комп’ютерній системі повинні бути передбачені відповідні спеціальні інструментальні й апаратні засоби, наприклад база моделей для задоволення згаданої потреби.

· Чітко регламентовані терміни представлення вхідних даних і результатів рішення задач, а також вимоги до точності вхідних даних і результатів рішення задач. Тому при створенні комп’ютерної ІС необхідно вирішувати питання контролю інформації на всіх етапах її переробки (перетворення).

· Постійні зміни складу економічних показників і методик їхнього розрахунку. Ця особливість впливає на склад і зміст програмного забезпечення, особливо на його прикладну частину.

Розмаїтість розв’язуваних у комп’ютерних інформаційних системах задач вимагає їхньої класифікації. Класифікація задач обробки даних по шести основних ознаках, що найбільше часто зустрічаються в спеціальній літературі, приведена в таблиці 4.

Таблиця 4.

Класифікація задач інформаційної системи

Ознака

Класифікація задач

Функції керування

Планові

Облікові

Контрольні

Нормування показників

Формування звітності і т.д.

Перетворення інформації

Обчислювальні

Імітаційні

Прийняття рішень.

Роль у процесі керування

Інженерно-технічні

Економічні

Інформаційно-довідкові задачі.

Математична суть

Оптимізаційні - задачі вирішуються шляхом пошуку одного рішення з великої кількості можливих варіантів. Характеризуються складною методикою розрахунків, а також відносно невеликими розмірами вхідних даних.

Прямого розрахунку — задачі, для яких характерні великі розміри і складність вхідних даних, проста методика розрахунку й одна варіантність рішення.

Інформаційно-пошукові - задачі типу «питання — відповідь». Характеризуються складною методикою розрахунку і значних розмірів вхідної інформації.

Формалізований опис

Формалізовані - рішення задач можна описати у виді математичних формул і залежностей.

Неформалізовані - рішення задач не можна описати у виді формул і залежностей.

Регулярність рішення

Систематичні

Епізодичні

Випадкові

Рис. 3. Задачі інформаційних систем

2.3. Елементи комп’ютерної інформаційної системи

2.3.1. Види елементів комп’ютерної інформаційної системи

Повної і загальноприйнятої класифікації елементів інформаційної системи дотепер не існує. Але практика їхнього функціонування показує, що майже у всіх інформаційних системах виділяють такі елементи, як «функція інформаційної системи» і «компонент (підсистема) інформаційної системи». Функція інформаційної системи — це сукупність дій інформаційної системи, що спрямована на досягнення зазначеної мети.

Перелік функцій конкретної інформаційної системи залежить від сфери її діяльності, об'єкта керування, її призначення.

Компонент (підсистема) інформаційної системи — це її частина, що виділена за зазначеною ознакою або сукупністю ознак і розглядається як одне ціле.

Компоненти комп’ютерної інформаційної системи по своєму призначенню, насамперед, поділяються на що забезпечують і функціональні.

2.3.2. Компоненти інформаційної системи, що забезпечують

Компоненти, що забезпечують, представляють забезпечення інформаційної системи (таблиця 2.)

Таблиця 2.

Забезпечення інформаційної системи

Забезпечення

Склад

Організаційне

Документи, що описують технологію, методи вибору і застосування користувачами технологічних прийомів для одержання конкретних результатів

Інформаційне

Методи класифікації і кодування інформації, способи організації нормативно-довідкової інформації, побудови банків даних, зокрема побудови і ведення інформаційної бази.

Технічне

Технічні засоби комп’ютерної інформаційної системи

Математичне

Математичні методи, моделі й алгоритми рішення задач, що застосовуються в інформаційній системі; моделі й алгоритми, що входять у це забезпечення як інструмент подальшої розробки програмних засобів.

Програмне

Програми на носіях даних і програмні документи, що призначені для налагодження, функціонування і перевірки працездатності інформаційної системи

Лінгвістичне

Засобу і правила для формалізації природної мови, що використовуються при спілкуванні користувачів і експлуатаційного персоналу інформаційної системи з комплексом засобів автоматизації інформаційної системи

Правове

Правові норми, що регламентують правові відносини при функціонуванні інформаційної системи і юридичний статус результатів такого функціонування.

Методичне

Документи, що описують технологію функціонування інформаційного забезпечення, методи вибору і застосування користувачами технологічних прийомів для одержання конкретних результатів при функціонуванні інформаційної системи

Эргономическое

Засоби і методи, що створюють сприятливі умови роботи людини з інформаційною системою, умови для взаємодії людини й ЕОМ.

2.3.3. Інформаційна технологія

Інформаційне, технічне і програмне забезпечення входить до складу інформаційної технології.

Інформаційна технологія — це комплекс методів і процедур, за допомогою яких реалізуються функції збору, передачі, обробки, збереження і доведення до користувача інформації в організаційно-управлінських системах з використанням обраного комплексу технічних засобів.

Принципова відмінність інформаційної технології від виробничої технології полягає в тім, що вона крім рутинних операцій містить елементи творчого характеру, що не можуть бути регламентовані і формалізовані.

Основні компоненти інформаційної технології:

· Комп’ютерні апаратні засоби — це фізичне устаткування, використовуваний для процесів уведення, обробки і висновку даних в інформаційній системі.

· Програмне забезпечення — програмні модулі реалізуючі детально описані, запрограмовані інструкції, що керують і координують компоненти комп’ютерних апаратних засобів в інформаційній системі.

· Технологія збереження — фізичні засоби збереження даних і програмне забезпечення, що керує організацією даних на фізичних засобах збереження інформації.

· Телекомунікаційна технологія — фізичні пристрої і програмне забезпечення, що зв’язують різні фрагменти апаратних засобів й які забезпечують передачу даних.

Зміна характеру інформаційної технології

Зростаюча міць і падіння цін на інформаційні технології й устаткування: — комп’ютери і периферійні пристрої.

Легкість і приступність використання систем навіть для непідготовлених новачків.

Можливість проектувати власні додатки і прості системи без допомоги професійних програмістів.

Взаємозалежність між організаціями й інформаційними технологіями

У сучасних системах мається зростаюча взаємозалежність між, з одного боку, діловою організаційною стратегією, правилами і процедурами і, з іншого боку, інформаційними технологіями. Зміни в стратегії, правилах і процедурах вимагають усе великих і великих змін в апаратних засобах, програмному забезпеченні, базах даних і передачі даних. Існуючі системи можуть діяти як обмеження на організації. Часто те, що організація хотіла б робити, залежить того, що системи дозволяють робити

Рис. 1. Взаємозалежність між організаціями й інформаційними технологіями

2.3.4. Функціональні підсистеми інформаційної системи

Функціональний підхід до структури інформаційних систем дає можливість виділити підсистеми (компоненти) при різному визначенні поняття «функція керування». Найбільшого поширення придбало створення функціональних підсистем по ознаці керування об'єктами (елементами) бізнес — процесу (функціональні області) і по ознаці стадій керування (рівні керування) (таблиця 3.).

Кожен рівень керування має різні інформаційні потреби і висуває свої вимоги до підсистеми інформаційній системі:

· старші менеджери приймають довгострокові стратегічні рішення по виробах і послугам, які необхідно зробити.

· середні менеджери забезпечують проведення програми і планів головного керування.

· операційні менеджери відповідають за поточний контроль щоденних операцій фірми.

Таблиця 3.

Функціональні підсистеми інформаційної системи

Ознака

Підсистема

Об'єкт керування (функціональна область)

Продажу і маркетингу

Виробництва

Фінансів

Бухгалтерського обліку

Трудових ресурсів

Стадія керування (рівень керування)

Стратегічна — допомагають вищому керівництву звертати увагу на стратегічні проблеми, а також займатися їхнім рішенням і визначенням довгострокових тенденцій як в організації, так і в зовнішнім середовищі.

Керування — підтримка керування, прийняття рішень і поточного контролю адміністративних дій середніх менеджерів.

Знання — підтримка фахівців організації, що працюють з інформацією.

Операційна — підтримка операційних менеджерів, контроль елементарних дій і транзакции організації

Призначення будь-якої функціональної підсистеми інформаційної системи — рішення економічних задач прийняття управлінських рішень, що базується на результатах обробки даних.

Рис. 2. Функціональні підсистеми інформаційної системи організації

2.3.5. Інформаційна архітектура організації

У сукупності, інформаційні системи, а також мети, структура і функції організації формують інформаційну архітектуру організації.

Інформаційна архітектура — специфічна форма, що приймає інформаційна технологія, щоб досягти обраних цілей і функцій організації.

Основні питання по інформаційній архітектурі:

Централізація або децентралізація даних.

Централізація або децентралізація обробки.

Оренда або створення власних засобів телекомунікацій.

Рис. 3. Інформаційна архітектура організації

ТЕМА 2. ЕКОНОМІЧНА ІНФОРМАЦІЯ І ЗАСОБИ ЇЇ ФОРМАЛІЗОВАНОГО ОПИСУ

1. Поняття економічної інформації, її види та властивості.

2. Структура, форми подання та відображення економічної інформації.

3. Оцінка економічної інформації.

4. Інформаційні процедури.

5. Характеристика засобів формалізованого описання економічної інформації.

6. Методи класифікації та кодування економічної інформації.

7. Категорії класифікаторів, порядок їх розробки, упровадження та ведення.

8. Моделювання елементів економічної інформації.

ТЕМА 3. ПРОЦЕСИ ОБРОБЛЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

1. Характеристика та класифікація технологічних операцій.

2. Технологічні процеси автоматизованої обробки економічної інформації.

3. Типові технологічні операції та їх виконання в інформаційних системах.

4. Загальна характеристика режимів роботи ЕОМ.

5. Організація пакетного режиму обробки інформації.

6. Організація діалогового режиму обробки інформації.

ТЕМА 4. ОРГАНІЗАЦІЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БАЗИ СИСТЕМ ОБРОБЛЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

1. Носії інформації, їхній склад та характеристика.

2. Уніфікована система первинної документації, поняття, склад та вимоги.

3. Вхідні документи.

4. Розробка форм та вибір засобів виводу.

5. Поняття машинного інформаційного забезпечення.

6. Поняття і класифікація АБД.

7. Характеристика інфологічної та даталогічної моделі баз даних.

8. Методи створення оптимальної моделі баз даних.

9. Теорія нормалізації відношень.

ТЕМА 5. ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В БІЗНЕСІ

1. Класифікація систем управління.

2. Системи оперативного управління та обліку: системи бюджетування та управління проектами.

3. Аналітичні системи, яки інтегруються (DSS, OLAP).

4. Аналітичні системи, яки тиражуються.

5. Системи фінансового аналізу: відкриті та зачинені.

6. Системи бізнес-планування.

7. Системи планування та аналізу маркетингу. Системи прогнозування.

1. Класифікація систем керування

У цілому підприємство будь-якої галузі можна розглядати як суб'єкт економічної діяльності, що споживає необхідні ресурси і досягає визначеного запланованого результату. Рис. 1. графічно представляє систему керування підприємством.

Рис. 1. Система керування підприємством

Система керування підприємством представляє піраміду, яку можна умовно розбити на два шари: нижній — оперативний і верхній — стратегічний. На вхід системи керування надходить інформація про основні ресурси, якими необхідно керувати (фінансових, матеріальних, кадрових, інформаційних), у той час як її виходом є результат основної діяльності підприємства. У міру того як ми рухаємося нагору по піраміді, переходячи із шару в шар, відбувається структурування первинної інформації, її згортка і фільтрація, так що звіти, що попадають до вищого керівництва, уже містять усього кілька величин, однак самого істотних для вироблення стратегічних рішень по керуванню і розвиткові.

Використовуючи модель керування підприємством можна ввести класифікацію систем керування, представлену в таблиці 1.

Таблиця 1.

Інформаційні системи керування

Тип

Опис

Корпоративні інформаційні системи

Інтегроване рішення задач керування підприємством:

по вертикалі - від первинної інформації до підтримки прийняття рішень вищим керівництвом;

і по горизонталі - усі напрямки діяльності і технологічних операцій.

Групи по ступені інтеграції:

великі;

середні;

малі;

локальні системи.

Системи оперативного керування й обліку

Оперативний рівень керування й обліку. Розподіл по типах ресурсів і об'єктам, керування якими вони забезпечують:

фінанси — бухгалтерський облік;

управлінський облік фінансів — бюджетування;

інноваційна діяльність — керування проектами;

продукція, розрахунки з контрагентами — торговельні операції;

матеріали і готова продукція — складський облік;

персонал — кадровий облік;

інформаційні ресурси — керування документами;

технологічні процеси — керування виробництвом.

Аналітичні інформаційні системи

Стратегічний рівень керування, підготовка аналітичної інформації і звітності, підтримка прийняття рішень:

Інтегровані системи — обробка й аналіз великих обсягів інформації, що утримуються в базах даних корпоративної інформаційної системи:

Системи підтримки прийняття рішень (Decision Support System — DSS);

Засобу багатомірного аналізу даних і інструменти аналітичної обробки (On-Line Analytic Processing — OLAP).

Аналітичні системи, яки тиражуються:

Фінансовий аналіз

Бізнес-планування

Планування й аналіз маркетингу

Прогнозування

На практиці не завжди вдається застосувати дану класифікацію «у чистому виді», оскільки не існує чіткої границі між корпоративними інформаційними системами й інтегрованими системами керування підприємством, що включають широкий набір функцій.

2. Корпоративні інформаційні системи (КІС)

Весь спектр інтегрованих систем керування від великих КІС (EIS — Enterprise Information System) до «коробкових» бухгалтерських програм можна розділити на чотири групи по ступені інтеграції: великі, середні, малі і локальні системи. Вони розрізняються по наборі функцій, вартості і складності впровадження. Найбільш відомі системи представлені в таблиці 2.

Таблиця 2.

Корпоративні інформаційні системи

Клас систем

Назва

Фірма

Рівень вартості

Великі інтегровані системи

R3

SAP

Понад $ 500,000

Baan IV

Baan

Oracle Application

Oracle

Середні інтегровані системи

JD Edwards

Edwards

$ 200,000 — $ 500,000

SyteLine

SOCAP

Галактика

Галактика, Розсип

Вітрило

Вітрило, Росія

Малі інтегровані системи

Concord XAL

Columbus IT Partner

$ 50,000 — $ 300,000

Scala

Scala

Platinum SQL

Platinum Software Corporation

NS-2000

Никос-Софт, Росія

Локальні системи

1C

1С, Розсип

$ 5,000 — $ 50,000

БЭСТ

Интеллект-Сервис, Россия

Инфин

Инфин, Росія

Великі КІС, найчастіше, не є готовим продуктом, але являють собою сукупність програмних модулів і баз даних, а також технологію їхнього настроювання і застосування. У зв’язку з високою вартістю і складністю таких систем, вони доступні тільки великим підприємствам. Процес упровадження КІС на підприємстві звичайно займає від 6 до 18 місяців. При цьому передбачається, що підприємство має чітко визначену структуру керування, що не піддана різким змінам. Модель цієї організаційної структури закладається в основу інформаційної системи. Підприємство, що знаходиться на етапі вибору стратегії розвитку, що не має чітко визначеної ефективної організаційної структури, не в змозі впровадити КІС. Таким підприємствам потрібні недорогі засоби, що набудовуються легко, оперативного керування і підтримки прийняття рішень. Повноцінні КІС зустрічаються досить рідко. Навіть великі підприємства найчастіше не мають таких систем.

3. Системи оперативного керування й обліку

Системи оперативного керування й обліку - системи, що обслуговують нижній і середній рівень керування підприємством. Їхнє впровадження є перехідним етапом до освоєння більш складних інтегрованих систем керування.

Автоматизація оперативного рівня керування, обліку фінансових і матеріальних ресурсів здобуває масовий характер. Широко поширені програми бухгалтерського і складського обліку. Торговельні підприємства не обходяться без систем обліку торговельних операцій. Наступними по ступені поширення є системи автоматизації документообігу, що забезпечують підготовку і транспортування документів усередині організації, а також збереження й оперативний пошук документів.

Особливого розгляду заслуговують два типи продуктів, що відносяться до систем оперативного рівня керування: системи бюджетування і системи керування проектами. Необхідність у них виникає на етапі організаційної зрілості підприємства і знаменує ріст управлінської культури, оскільки ці продукти мають властивості аналітичних інструментів.

Системи керування проектами

Системи керування проектами — системи планування і контролю виконання робіт. Вони підтримують організаційну діяльність керівників різних рівнів.

В основі систем цього класу лежать алгоритми сіткового планування і розрахунку тимчасових параметрів проекту по методу критичного шляху. Вони дозволяють представити проект у виді мережі, розрахувати ранні і пізні дати початку і закінчення робіт проекту і відобразити роботи на тимчасовій осі у виді діаграми Гантта. Крім того, маються можливості ресурсного і вартісного планування, контролю над ходом виконання робіт.

Групи систем керування проектами:

· системи «вищого» класу (вартістю понад $ 1000);

· прості системи (щопродаються за ціною нижче $ 1000).

Вартісні розходження визначаються повнотою і гнучкістю функцій, необхідних для розробки плану й оперативного керування проектом, а також якістю представлення інформації з проекту (діаграми Ганта і PERT) і кількісними характеристиками пакета, такими, як швидкість обчислень, печатки, зміни екранів.

Найбільш відомі системи керування проектами представлені в таблиці 3. Таблиця 3.

Системи керування проектами

Назва програми

Фірма виробник

Характеристика продукту

Microsoft Project

Microsoft, USA

Найбільш розповсюджений у світі інструмент планування робіт, доступний для починаючих користувачів. Має достатні можливості для планування нескладних комплексів робіт, групової роботи над проектом, керування ресурсами. Вартість у Росії $ 600.

Time Line 6. 5

Time Line Solutions

Застосовується для розробки проектів середньої складності або комплексу малих проектів. Не має обмежень на розмірність проекту. Дозволяє зберігати всі дані, що стосуються проектів організації в єдиної SQL базі даних.

Primavera Project Planner (P3)

Primavera Systems, Inc.

Добре відомий у середовищі професійних менеджерів проектів в усім світі. Сьогодні P3 застосовується для керування середніми і великими проектами у всіляких областях, хоча найбільше поширення даний продукт одержав у сфері керування будівельними й інженерними проектами. Ціна для американського ринку — $ 4000

SureTrak

Primavera Systems, Inc.

Крім P3, компанією Primavera Systems поставляється полегшена система для керування проектами — SureTrak. Цей продукт орієнтований на невеликі проекти, під проекти, роботу конкретних виконавців із фрагментами проектів. Ціна $ 700.

Artemis Views

Artemis International

Сімейство ArtemisViews складається з набору модулів різні аспекти, що автоматизують, керування великими інженерними проектами: ProjectView, ResourceView, TrackView, CostView. Усі модулі сумісні за даними, працюють в архітектурі клієнт/сервер, підтримують ODBC стандарт і легко інтегруються з популярними СУБД: Oracle, SQLBase, SQLServer, Sybase. Вартість модулів за одне робоче місце: ProjectView — $ 16,000; ResourceView — $ 6,000; TrackView — $ 1,500; CostView — $ 12,000.

Open Plan

Welcom Software

Одним з основних відмінностей системи є могутні засоби ресурсного і вартісного планування, що дозволяють значно полегшити задачу перебування найбільш ефективного розподілу ресурсів і складання їхнього робочого розкладу. Open Plan може працювати з даними будь-якого профілю, що мають відношення до життєдіяльності підприємства. По співвідношенню ціна / якість є кращою професійною системою.

Spider Project

Spider Technologies Group, Росія

Відмінні риси продукту: ефективні методи побудови розкладів робіт, використання нормативно-довідкової інформації про вартість ресурсів. Недолік — невисока якість програмної реалізації, відсутність Windows — версії. Ціна $ 948.

Системи бюджетування

Системи бюджетування — інструменти планування бюджету компанії і контролю над його виконанням. Такі продукти задовольняють потреба компаній у керуванні фінансовими ресурсами й організації управлінського обліку, що не забезпечується малими і середніми системами керування, орієнтованими на бухгалтерський облік. Компаніям, що мають велику інтегровану систему керування немає необхідності у використанні окремої системи бюджетування, оскільки ці функції реалізовані в КІС.

Таблиця 4.

Системи бюджетування

Назва програми

Фірма виробник

Характеристика програми

Hyperion Pillar

Hyperion Solutions Corporation

Це найбільш велика і розвита система, що підтримує повну автоматизацію процесу бюджетування. Користувачами системи є більш 4500 компаній по усім світі.

Corporate Planner

Corporate Planning

Програма орієнтована на середні підприємства. До її переваг варто віднести добре продуманий інтерфейс. Недоліки — обмежені можливості інтеграції з зовнішніми базами даних і відсутність засобів групової роботи.

Budget Maestro

Planet Corp.

Програма дозволяє описати організаційну структуру підприємства, увести планові і фактичні дані або імпортувати них з інших систем, одержати консолідовані звіти по бюджеті, провести What-If аналіз. Близько 1000 користувачів. Ціна базової версії $ 2795, полегшеної (desktop) версії $ 1295, периферійного робочого місця (cost center edition) $ 495.

Adaytum planning

Adaytum

Програма являє собою гарний варіант електронної таблиці для невеликих бюджетів, зручний і не потребуючі витрати на впровадження. З великими системами бюджетування Adaytum не конкурує. Число користувачів близько 1000.

Червоний директор

Мікро, Росія

Простий продукт для малих і середніх компаній. Поширюється в коробковому варіанті, не вимагає витрат на впровадження. Можливості настроювання вкрай обмежені. Число користувачів близько 4000. Ціна $ 240 на одне робоче місце.

Project Expert

Про-Инвест Консалтинг, Росія

Програма в цілому призначена для розробки інвестиційних проектів, успішно виконує функції бюджетного планування. У ній, на відміну від інших систем бюджетування, реалізований «проектний» принцип побудови бюджету. Бюджет формується не як результат додавання витрат, а як система планів, що забезпечує реалізацію стратегії компанії.

4. Аналітичні інформаційні системи

Аналітичні інформаційні системи застосовуються на стратегічному рівні керування компанією. Потреба в них виникає в міру досягнення компанією досить високої культури керування. У свою чергу, упровадження таких систем стимулює ріст кваліфікації керуючого персоналу.

Групи аналітичних інформаційні систем:

· Інтегровані аналітичні системи — системи, що використовують великі структури даних, що утримуються в інформаційній системі керування підприємством. Використовувані на цьому рівні спеціальні математичні методи дозволяють прогнозувати динамікові різних показників, аналізувати витрати по різних видах діяльності, усвідомлювати їхню детальну структуру, формувати докладні бюджети по різних схемах. Такі засоби, як правило, не входять до складу інтегрованих систем керування підприємством, а є розробками третіх фирм. системи унікальні, дороги, вимагають висококваліфікованої підтримки в процесі впровадження й експлуатації. Сучасний підхід до створення інтегрованих аналітичних систем заснований на концепції «корпоративного сховища даних» (Data Warehousing), OLAP-технології аналізу багатомірних даних (On-Line Analytic Processing), спеціальних математичних моделях підтримки прийняття рішень, що нерідко використовує методи штучного інтелекту.

Найбільш могутні представники:

Ё Системи підтримки прийняття рішень (Decision Support System — DSS), що можуть містити в собі ситуаційні центри,

Ё Засобу багатомірного аналізу даних та інші інструменти аналітичної обробки (On-Line Analytic Processing — OLAP).

· Аналітичні системи, яки тиражуються — автономні програмні продукти, призначені для аналітичної обробки управлінської інформації, підготовки аналітичної звітності, експертизи й аналізу рішень. Найбільш розвиті з цих систем мають засобу інформаційного обміну з зовнішніми базами даних і можуть використовуватися як аналітичні модулі системи керування підприємством.

Таблиця 5.

Інструментальних засобах створення систем підтримки прийняття рішень

Назва програми

Фірма виробник

Характеристика продукту

SAS

SAS Institute

Комплекс інструментальних засобів для розробки експертно-аналітичних систем, призначений для висококваліфікованих фахівців в області математичного моделювання і системного аналізу. Вартість мінімальної конфігурації близько 20 тис. діл.

CBR Express

Inference Corp.

Продукт призначений для розробки експертних систем, що працюють за принципом нагромадження досвіду. Програма є оболонкою експертної системи, у якій реалізована технологія висновку правил прийняття рішень, заснованого на прецедентах. У програмі можливий діалоговий режим роботи в реальному часі. База прецедентів удосконалюється в процесі експлуатації.

СНЕП

НДІ «Схід», Росія

Є експертною оболонкою для побудови бази знань і реалізації логічних висновків. Основну частину системи складає оболонка баз знань, у тому числі словник, правила введення і позначки-правила взаємозв'язку понять і суджень, що складають словник предметної області. Програма може бути використана при описі важко задач, яки формалізуються.

Machine Knowledge Discovery System

Megaputer Intelligence, Росія

Система на підставі довільних статистичних рядів і інших «супутніх» даних здатна побудувати модель, що задовольняє заданим цілям аналізу (наприклад, пророчити значення визначених параметрів на певний строк уперед із заданою точністю). При цьому аналітик може змінювати і доповнювати дані.

COSMOS

Росія

Одна з деяких відомих у світі комерційних програм реалізуючу графічну технологію для перевірки суперечливості висновків у просторі ознак. Використовуючи здатності програми розпізнавати образи, експерт визначає, і ранжирует сховані взаємозв'язки між ознаками, виявляючи сховані протиріччя в «ланцюжках» влияющих друг на друга ознак.

Аналітичні системи, яки тиражуються

По області застосування аналітичні інформаційні системи, яки тиражуються, можна розділити на види, представлені в таблиці 6.

Таблиця 6.

Види систем, яки тиражуються

Область застосування

Призначення

Фінансовий аналіз

Розрахунок фінансових показників на підставі даних фінансової звітності підприємства.

Бізнес-планування

Розробка планів розвитку підприємства, інвестиційний аналіз, підготовка бізнес-планів.

Планування й аналіз маркетингу

Обробка даних і аналіз маркетингової інформації, розробка планів маркетингу.

Прогнозування

Аналіз і прогноз тимчасових рядів

Класи програм фінансового аналізу:

· «Відкриті» — програми, що містять інструментальні засоби, за допомогою яких користувач може виконувати адаптацію методів фінансового аналізу, уводити додаткові показники, розробляти власні методи аналізу. Придатні для широкого поширення й адаптації до різних областей застосування.

· «Закриті» — програми, що не допускають яких-небудь змін у методах аналізу, що пропонують тільки жорстко фіксовану методику.

Таблиця 7.

«Відкриті» програми фінансового аналізу

Назва програми

Фірма виробник

Характеристика програми

АФСП

ИНЭК, Росія

Програма призначена для ретроспективного аналізу; виконує розрахунок біля сорока фінансових показників на підставі даних фінансової звітності підприємства, аналізує динамікові фінансового стану підприємства, проводить факторний аналіз, видає висновок про фінансовий стан компанії. Число користувачів близько 2500. Ціна локальної версії $ 600, мережний — $ 1200.

Аналітик

ИНЭК, Росія

Програма виконує не тільки ретроспективний аналіз фінансового стану підприємства, але дозволяє також підготувати план розвитку підприємства і провести його аналіз. Таке сполучення функцій діагностики і планування додає програмі деяка подібність зі зв’язуванням програм Audit Expert — Project Expert корпорації Про-Инвест. Однак, недостатньо розвиті в «Аналітику» функції введення перетворюють підготовку даних у досить нудне заняття, у якому відповідальність за помилки заповнення нескінченних стовпчиків цифр цілком лягає на користувача. Ціна $ 1200.

Альти-Фінанси

Альт, Росія

Програма реалізована у формі шаблона для Excel. До складу шаблона входить лист із таблицями вихідних даних і результатів і біля десятка аркушів із графіками. Набір фінансових показників цілком достатній і зроблений на гарному рівні. Ніяких спеціальних сервісних засобів немає. Природно, програма, побудована на Excel, одержує всі можливості цієї електронної таблиці. Структура даних при роботі з балансом і фінансовими показниками досить проста, тому дописувати власну аналітику нескладно. Недолік програми — відсутність можливості усунути вплив інфляції на фінансові показники (якщо вони не виражені у відносних одиницях).

Audit Expert

Про-Инвест, Росія

Програма виконує перетворення російської фінансової звітності в звіти, що відповідають міжнародним стандартам фінансової звітності. З її допомогою користувач може провести переоцінку статей балансу, розрахувати безліч фінансових показників, одержати автоматичний висновок про фінансовий стан підприємства. Програма пропонує широкий набір інструментів для розробки користувачем власних методик аналізу, аналітичних таблиць, звітів, графіків. Важлива перевага програми — можливість динамічного обміну даними з будь-якими додатками Windows. Це дозволяє використовувати програму як аналітичний модуль у різних системах керування підприємством. Ціна в широкому діапазоні від $ 30 для «надлегкої» версії до $ 950 для професійної системи.

Таблиця 8.

«Закриті» програми фінансового аналізу

Назва програми

Фірма виробник

Характеристика програми

Business Performance Software

UNIDO

Комплекс із трьох програм: Pharos, Best, Fit. Принцип дії досить простий: користувач уводить мінімальну кількість даних про діяльності підприємства, програма відображає набір різноманітних індексів, що характеризують підприємство з різних точок зору. Так, програма Financial Improvement Toolkit (Fit) демонструє фінансові показники попередньої діяльності підприємства; Business Environment Toolkit (Best) оцінює план розвитку підприємства; Business Navigator (Pharos) відслідковує поточну діяльність підприємства по показниках, що відбиває рівень витрат, рух грошових коштів, якість продукції. Спрощений підхід до опису діяльності підприємства виключає можливість практичного застосування програм. Проте, вони з успіхом можуть застосовуватися в якості автоматизованого навчального посібника для вивчення методів керування й аналізу.

CBATool (Cost Benefit Analysis Tool)

Legacy Systems Research

Програма допомагає оцінити альтернативи розвитку бізнесу на підставі критеріїв, що характеризують витрати і прибуток. Користувач повинний описати очікувані витрати і прибуток для кожного альтернативного варіанта. Програма виконує розрахунок показників, дає оцінку альтернативам, проводить аналіз чутливості.

Таблиця 9.

Аналітичні системи бізнесу-планування

Назва програми

Фірма виробник

Характеристика програми

Ca$he

Business Matters, USA

У програмі реалізована ефективна ідея об'єднання даних про попередню діяльність компанії і прогнозу майбутніх грошових надходжень. Треба відзначити, що такий же підхід реалізується в зв’язуванні програм Project Expert / Audit Expert корпорації Про-Инвест. Програму відрізняє методична ясність і простота. Однак ніяких серйозних можливостей по настроюванню не пропонується. Оскільки методика, реалізована програмою досить банальна, відсутність розширюваності - серйозний недогляд.

CreditSim

Paradigm Business Simulators AS

Ця програма призначена для малих і середніх компаній. Вона дозволяє провести аналіз різних сценаріїв і підготувати необхідні фінансові звіти для потенційних інвесторів. Основним недоліком даної системи є її слабка пристосованість для ведення розрахунків в умовах нестабільної економіки. Продажу CreditSim здійснюються в основному в Норвегії, Голландії, Данії, Німеччині.

Propspin (PROject Profile Screening and Pre — appraisal Informational system)

Програма призначена для формування інвестиційного проекту, дослідження обраних параметрів, аналізу сценаріїв, заснованих на різних припущеннях щодо перспектив проекту. До достоїнства системи можна віднести можливість одночасного перегляду на екрані і вхідних даних, і їхніх фінансових наслідків. Звіт являє собою закінчений варіант фінансового профілю проекту з урахуванням заданих обмежень. Однак, пакет не є засобом ведення повного фінансового аналізу, а служить для швидкого перегляду різних варіантів і добору їхній для подальшого розгляду. Великим недоліком пакета є відсутність обліку факторів інфляції. Пакет має ряд обмежень по кількості розглянутих продуктів, використовуваних ресурсів.

COMFAR

UNIDO

Програма створена на глибоко проробленій методичній основі інвестиційного проектування. Користувачеві пропонується ясна послідовність дій для підготовки техніко-економічного обґрунтування свого проекту. Разом з тим, програма містить чимало обмежень як на етапі побудови опису діяльності підприємства, так і в процесі аналізу. У цілому, інтерфейс і набір функціональних можливостей програми відстають від сучасних вимог. Ціна від $ 1,000 до $ 3,000 у залежності від території і категорії користувачів.

Plan Write for Business

Business Resource Software Corp.

Простого і зрозуміла для недосвідченого користувача програма для підготовки бізнес-плану. Містить докладне керівництво і приклади по всіх етапах підготовки плану. Засобу моделювання й аналізу не розвиті. У Росії не локалізована і не поширюється. Ціна $ 120.

Інвестор

ИНЭК, Росія

Програма для бізнесу-планування й інвестиційного аналізу. Є не цілком удалим наслідуванням раннім версіям системи Project Expert корпорації Про-Инвест. Програма відстала в розвитку і фактично пішла з ринку. Відсутня мережна версія. Ціна $ 1600.

Альт-Инвест

Альт, Росія

Програма інвестиційного аналізу, створена на основі Excel. Призначена для аналітиків, прихильних електронним таблицям і занимающихся створенню «авторських» методик. Важливим достоїнствам програми є її «відкритість» для внесення будь-яких змін у методику розрахунків. Недоліки — можливість внесення користувачем неконтрольованих змін, відсутність сервісних функцій, що полегшують і контролюють процес уведення даних.

Показать Свернуть
Заполнить форму текущей работой