Інформаційно-аналітичний огляд галузі

Тип работы:
Практическая работа
Предмет:
Государство и право


Узнать стоимость новой

Детальная информация о работе

Выдержка из работы

ПРАКТИЧНА РОБОТА

Інформаційно-аналітичний огляд галузі

Мета роботи: здійснити аналітичний огляд щодо характеру, призначення та тематики первинних документів, які відображають сферу інформаційного менеджменту.

Тема, огляд якої представлено у роботі: «Інформаційний шум»

Завдання:

1. Користуючись фондами і каталогами бібліотеки (НТБ ІФНТУНГ, Національної бібліотеки, Парламентської бібліотеки або ін.) дослідити документальний інформаційний потік за заданою тематикою (тематика визначається викладачем). Структуру документального потоку можуть складати газети, журнали, автореферати дисертацій, книги (монографії, навчальні посібники), Інтернет-ресурси за певний період (напр., останні 5 років).

2. Сформувати інформаційний масив за обраною темою, скласти список знайдених джерел (назви книг, журналів, газет, у яких розглянуто різні аспекти заданої теми).

3. Підготувати інформаційно-аналітичну довідку.

4. Розкрити структуру документального інформаційного потоку. Побудувати діаграму, на якій у%-му відношенні представити структуру документального потоку на задану тематику. Побудувати графік, який би відображав динаміку документального потоку за роками.

5. Проаналізувати раціональність інформаційних потоків, розробити заходи щодо їх поліпшення.

6. Зробити висновки щодо кількісного та якісного складу документального інформаційного потоку, а також оцінити вплив і взаємодію важливих чинників соціально-економічного та політичного характеру на досліджувану проблему.

7. Підготувати короткий виступ перед аудиторією за результати роботи.

8. Зробити висновки.

Хід роботи

документальний інформаційний каталог бібліотека

Інформаційний шум

Для формування інформаційного масиву із обраної теми та здійснення інформаційно-аналітичного огляду використано такі інформаційні ресурси: Національна парламентська бібліотека України, Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського та інформаційно-пошукова система Google Академія для пошуку академічної літератури. Тематика пошуку: «Інформаційний шум».

Список джерел

1. http: //ippi. org. ua/zolotar-oo-pro-ponyattya-%E2% 80% 9Cinformatsiinii-shum % E2% 80% 9D-u-pravovidnosinakh-stor-70

Антонова О.В. Інформаційно-аналітична сфера державно-управлінської діяльності на місцевому рівні: структура та функції [Електронний ресурс] / О. В. Антонова, В. М. Дрешпак. — 2009. — Режим доступу: http: //www. academy. gov. ua/ej/ej5/txts/07aovrsf. htm.

Досліджено проблеми інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності органів державної влади на місцевому рівні. Теоретично обґрунтовано структурно-функціональну організацію цієї сфери діяльності. Надано рекомендації вдосконалення інформаційно-аналітичної діяльності в районних державних адміністраціях.

2. http: //h. ua/story/351 682/

Висоцький О. Ю. Основи державного управління: Конспект лекцій / О. Ю. Висоцький. — Дніпропетровськ: НМетАУ, 2009. — 52 с.

Розкрито принципи, методи та функції державного управління, проаналізовано еволюцію., становлення та основні напрями розвитку державного управління як науки та практичної діяльності.

3. http: //referatu. net. ua/newreferats/7376/182 183

Головій В. Взаємодія влади, ЗМІ та організацій громадянського суспільства в реалізації державної соціальної політики / В. Головій // Політичний менеджмент. — 2010. — № 12. — С. 57 — 63.

Досліджено рівень інформаційного забезпечення державної соціальної політики. Розглянуто роль та місце засобів масової інформації в цьому процесі. Наведено приклади співпраці органів державної влади, преси та організацій громадянського суспільства в реалізації місцевих соціальних проектів.

4. http: //www. lnu. edu. ua/ujcl/book/bookukr5. pdf

Гонюкова Л. Інформаційна складова взаємодії органів державної влади та громади / Л. Гонюкова // Актуальні проблеми державного управління, педагогіки та психології. — 2009. — № 7. — С. 6 — 11.

Проаналізовано проблему інформаційної взаємодії влади і громади в умовах становлення демократії, що є актуальною для ефективного державного управління. Підкреслено, що комунікаційний аспект є основою нових принципів та правил, що відповідають сучасним вимогам, а процес має бути двостороннім і забезпечувати повагу партнерів.

5. http: //teachlab. ucoz. ua/publ/21−1-0−48

Древицька І. Ю. Інформаційне забезпечення органів регіонального управління в сучасних умовах: Автореф. дис. канд. наук. з держ. управління: 25. 00. 04 / І. Ю. Древицька; Донец. держ. акад. упр. — Донецьк, 2009. — 20 с.: рис. — укp.

Узагальнено теоретичні засади, виявлено особливості та недоліки регіонального управління за сучасних умов. Проаналізовано процеси підготовки та прийняття рішень з питань функціонування та розвитку регіону, розроблено конкрентні управлінські процедури прийняття складних рішень з управління регіоном на базі сучасних інформаційних технологій. Розроблено пропозиції щодо створення систем інформаційного забезпечення органів регіонального управління з використанням сучасних засобів обчислювальної техніки та зв’язку.

6. http: //masters. donntu. edu. ua/2011/fknt/krinitskaya/diss/indexu. htm

Дрешпак В. Інформаційне забезпечення взаємодії органів державної влади та громадськості: зарубіжний досвід та вітчизняна практика / В. Дрешпак, Н. Литовчинко // Актуальні проблеми управління. — 2010. — № 1. — С. 3 — 9.

Розглядається зарубіжний досвід і аналізується ефективність інформаційного забезпечення та практика його застосування в державному управлінні в Україні. Наводяться результати контент-аналізу національних, обласних та місцевих видань стосовно інформування ними громадськості, що передбачає їх взаємодію з органами державної влади.

7. http: //dtarasov. net/07icm

Зварич М.М. Інформаційне забезпечення надання адміністративних послуг в Україні / М. М. Зварич, Н.В. Вдовінова // Вісник Книжкової палати. — 2011. — № 8. — С. 19 — 24.

Визначено організаційний та змістовний контексти розгляду інформаційного забезпечення надання адміністративних послуг. Обґрунтовано та формалізовано вимоги до інструменту інформаційного забезпечення державного управління. Проаналізовано стан інформаційного забезпечення функціонування системи надання адміністративних послуг з боку державних інституцій.

8. http: //dmeti. dp. ua/file/kdoczn_7550. pdf

Карпенко О. Понятійно-категоріальний апарат науки державного управління у сфері інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності органів виконавчої влади / Олександр Карпенко // Вісник Книжкової палати. — 2009. — № 5. — С. 3−13.

Обґрунтовано важливість прийняття тезаурусу у сфері інформаційно-комунікативних технологій. Надано авторське трактування основних дефініцій термінологічного апарату науки державного управління у сфері інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності органів виконавчої влади для подальшого застосування в нормативно-правових актах.

9. http: //ki. at. ua/publ/20−1-0−80

Коваль Р.А. Інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності органів влади / Р. А. Коваль // Вісник Книжкової палати. — 2011. — № 6. — С. 9 — 16.

З’ясовано особливості сучасного стану інформаційно-аналітичної діяльності органів влади та інституціонального забезпечення інформатизації органів влади в умовах упровадження в Україні електронного урядування. Обґрунтовано структуру сучасної інформаційно-аналітичної системи забезпечення діяльності органів влади. Розроблено пропозиції щодо побудови дієвої системи управління інформатизацією органів влади на регіональному рівні.

10. http: //zavantag. com/tw_files2/urls5/2020/d-2 019 104/7z-docs/4. pdf

Кондратенко О.Ю. Інформаційне забезпечення вищих органів державної влади та електронне урядування [Електронний ресурс] / О. Ю. Кондратенко. — 2009. — Режим доступу: http: //jrnl. nau. edu. ua/index. php/IMV/article/viewFile/3176/3135.

У статті розкрито сутність та способи інформаційного забезпечення вищих органів державної влади України. Зокрема показано роботу спеціальної служби інформаційно-аналітичного забезпечення українських владних структур, а також проаналізовано підвищення ефективності їх діяльності шляхом створення Е-уряду та впровадження системи Е-урядування.

11. http: //www. rusnauka. com/30_NIEK_2011/Economics/6_96 229. doc. htm

Коритнікова Н. Інформаційне забезпечення як засіб здійснення державної влади / Н. Коритнікова // Вісник Львівського університету. — 2010. — № 1. — С. 117 — 127.

Розглянуто питання інформаційного забезпечення взаємодії органів виконавчої влади з суспільством у сфері комунікації для пошуку найадекватніших форм модернізації державного управління в Україні. Наведено нові вимоги та принципи діяльності владних структур та проаналізовано аспекти інформаційного забезпечення.

12. http: //ism. lp. edu. ua/node/122

Літвінов О. Інформаційна відкритість органів влади у здійсненні державної регуляторної політики / О. Літвінов // Вісник НАДУ. — 2010. — № 10. — С. 114 — 125.

Досліджено основні проблеми інформаційного забезпечення реалізації державної регуляторної політики, незначний рівень відкритості органів влади та місцевого самоврядування Здійснено огляд результатів досліджень стану прозорості певних владних структур. Проаналізовано роль інформаційної відкритості державного управління та залучення громадськості.

13. Інформаційна гігієна

Луценко С.М. Пріоритетні напрямки розвитку інформаційного забезпечення органів влади / С. М. Луценко // Економічні науки. — 2010. — № 4. — С. 29 — 33.

Розглянуто перспективи у сфері інформаційного суспільства. Досліджено напрямки інформаційного забезпечення органів влади. Проаналізовано проблему забезпечення комп’ютерною технікою діяльність державних органів.

14. http: //kolo. tv/pidtrimka/pravila

Матвієнко О.В. Інформаційне забезпечення державного управління [Електронний ресурс]: навчальний посібник / О.В. Матвієнко, М.Н. Цивін. — К.: Центр учбової літератури, 2010. — 152 с.

Навчальний посібник призначений для ознайомлення студентів, що навчаються за спеціальностями інформаційного профілю із професійним простором завдань та проблем діяльності у сфері інформаційного забезпечення державного управління. Вивчення історії розвитку інформаційної професії, напрямів професіоналізації сучасної інформаційної діяльності у сфері державного управління, завдань та проблем інформаційно-аналітичного забезпечення та осмислення інформаційно-технологічного простору діяльності органів державного управління є основою мотивації студентів до набуття якісних знань та застосування їх до вирішення відповідних завдань на практиці.

15. http: //ir. kneu. edu. ua:8080/bitstream/2010/1368/1/Stelmakh. pdf

Овчаренко Ю. Розгляд проблеми інформаційного забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування в Україні / Ю. Овчаренко, Г. Арабаджи // Наука та економіка. — 2009. — № 7. — С. 9 — 25.

Проаналізовано діяльність місцевих рад у сфері забезпечення релевантною інформацією та проблеми суспільних інформаційних відносин з громадянами. Розглянуто проблеми сучасної взаємодії між відповідними органами державної влади, місцевого самоврядування та суспільства.

16. http: //readlib. com/book/60-svit-socialnix-komunikacij-tom-7-naukovij-zhurnal-o-m-xolod/9-grabar-ng-informacijnij-shum-v-procesi-komunikaciyi. html

Олійченко М. Формування інформаційного забезпечення в підрозділах обласної державної адміністрації / М. Олійченко // Вісник Національної академії державного управління. — 2011. — № 9. — С. 17 — 26.

У статті проведено дослідження інформаційного забезпечення в функціональних підрозділах обласної державної адміністрації, проведено аналіз інформаційних систем її апарату. Запропоновано впровадження інтегрованих баз і банків даних на регіональному рівні, комунікативних систем для запобігання дублювання даних, оптимізації їх зберігання і використання в діяльності органів влади. Підкреслено важливість розвитку інформаційного забезпечення на різних рівнях державного управління.

17. http: //dipplus. com. ua/metodichn-vkazvki/news_post/nformacyne-zabezpechennya-menedzhmentu-1

Пархоменко В.П. Інформаційне забезпечення місцевого самоврядування при наданні послуг населенню: автореф. дис… канд. наук з держ. упр.: 25. 00. 04 / В. П. Пархоменко; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Харк. регіон. ін-т держ. упр. — Х., 2009. — 18 с. — укp.

Обґрунтовано та розроблено теоретико-методологічні підходи, методичний інструментарій та практичні заходи щодо інформатизації діяльності органів місцевого самоврядування з метою надання якісних послуг населенню. Показано роль і місце інститутів інформаційного суспільства у цих процесах. Визначено особливості застосування сучасних інформаційних технологій в управлінні розвитком соціальної сфери на місцевому рівні. Відзначено, що головною передумовою інформатизації органів управління є розвиток інформаційного суспільства щодо певних сфер, а саме: створення на основі геоінформаційних систем потужних арсеналів інформаційних ресурсів.

18. http: //inf. oa. edu. ua/dopovid/daren. pdf

Петрова І.О. Інформаційне забезпечення органів місцевого самоврядування в сучасній Україні [Електронний ресурс] / О. І. Петрова. — 2009. — Режим доступу: http: //lib. chdu. edu. ua/pdf/naukpraci/history/2011/147−134−10. pdf.

У статті розглянуто сучасний стан інформаційного забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування в Україні. Визначено причини, які впливають на зниження рівня одержання, використання, пошуку, аналізу, розповсюдженню інформації органами місцевого самоврядування. Запропоновано шляхи вдосконалення інформаційного забезпечення діяльності рад та їх виконавчих органів.

19. http: //knowledge. /psychology/3c0b65625b3ad68b5c43a88521306c260. html

Резченко Є. Ефективність дії закону України «Про інформаційне забезпечення органів державної влади» / Є. Резченно // Вісник НАДУ. — 2012. — № 5. — С. 23 — 37.

Проаналізовано можливості сучасних механізмів реалізації державних завдань за допомогою інформаційних технологій, ефективна робота яких можлива тільки за умови законодавчого регулювання. Обґрунтовано необхідність розробки та адаптації нормативних положень для забезпечення дієвого інформаційного забезпечення у роботі органів державної влади.

20. http: //znanya. com. ua/geografiya/627/index. html? page=4

Сазонець О.М. Інформаційне забезпечення в системі управління аграрним сектором України / О. М. Сазонець, Є. В. Найденко // Вісн. Черкас. ун-ту. Сер. Екон. науки. -2011. — Вип. 197. — С. 59 — 62. — Бібліогр.: 9 назв. — укp.

Проаналізовано головні проблеми інформаційного забезпечення управління аграрним сектором на державному рівні. Визначено сутність поняття інформації та потребу у її перевтіленні в аграрному секторі економіки. Зроблено висновки щодо ефективності державного управління аграрним сектором за допомогою інформаційного забезпечення.

21. http: //tourism-book. com/pbooks/book-11/ua/chapter-846/

Скляренко О. Інформаційне забезпечення реформування державного управління / О. Скляренко // Вісник Книжкової палати. — 2009. — № 3. — С. 44−45.

Досліджено інформаційне забезпечення сучасного етапу реформування державної служби, тобто політико-адміністративного процесу радикальної її перебудови у відповідності з сучасними фундаментальними змінами суспільства. Підкреслено важливість різноманітних способів інформування населення, включно з друкованими та електронними ЗМІ.

22. http: //cozap. com. ua/text/638/index-4. html? page=2

Тема 8. Нематеріальні активи та методи їх оцінки

Степанов В. Концептуальні засади реалізації державної інформаційної політики / В. Степанов // Розвиток системи державного управління в Україні. — 2011. — № 7. — С. 10 — 17.

Досліджено сучасні аспекти державної інформаційної політики, умови її реалізації з урахуванням реформування системи функціонування владних структур. Розглянуто принципи інформаційного забезпечення взаємодії органів державної влади та громадян.

23. http: //www. filosof. com. ua/Jornel/M74/Zadubniak. pdf

Таіров А. І. Інформаційне забезпечення функціонування органів державної влади: автореф. дис. канд. політ. наук: 23. 00. 03 / А. І. Таіров; Нац. акад. наук України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. — К., 2010. — 20 с. — укp. — Режим доступу: u. ua/pdf/naukpraci/hi/ard/2010/.

Аргументовано, що державна PR-діяльність може бути використана як для встановлення й підтримки реальних партнерських взаємин і взаємодій із суспільством та його об'єктивного інформування про діяльність державної влади, так і для маніпулювання громадянською думкою. Виявлено типи інформаційної поведінки держави, кожний з яких має свою специфіку встановлення та підтримки політичних контактів з партнерами й опонентами. Доведено, що в результаті впровадження в діяльність органів державної влади та систему державного управління інформаційно-телекомунікаційних технологій з позиції ідеології електронного уряду органи державної влади одержують новий оперативний канал прямого спілкування із громадянами.

24. http: //www. bookbrains. com/book43_chapter38_1. _Viznachennja_ta_kharakteristiki_upravl % D1% 96nsko % D1% 97_%D1% 96nforma % D1% 81% D1% 96% D1% 97. html

Уманський Ю.В. Інформаційне забезпечення системи державного управління: автореф. дис. канд. наук з держ. упр.: 25. 00. 02 / Ю. В. Уманський; Клас. приват. ун-т. — Запоріжжя, 2012. — 20 с. — укp.

Обгрунтовано теоретичні засади інформаційного забезпечення системи державного управління на підставі виявлення суперчностей на шляху ефективних комунікацій у процесі демократизації. Визначено роль маркетингу послуг і комунікаційного менеджменту в інформаційному забезпеченні системи державного управління. Проаналізовано стан використання інформаційних технологій в організації інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності органів державного управління. Розроблено концепцію формування інформаційного простору державного управління. Визначено можливості застосування нових засобів інформаційного забезпечення систем державного управління.

Інформаційно-аналітична довідка

Актуальність теми дослідження. Інформаційне забезпечення, безсумнівно, є важливою функцією державно-управлінської діяльності. За відсутності необхідної інформації складно приймати об'єктивні та своєчасні рішення. У зв’язку з цим, робота органів влади має забезпечуватися своєчасною інформаційною підтримкою. Цей процес сприяє створенню оптимальних умов задля задоволення інформаційних потреб та реалізації посадових обов’язків владних структур на основі формування та використання відповідних ресурсів. Це і визначає актуальність теми дослідження.

Основною метою інформаційно-аналітичного забезпечення державних органів влади є створення умов для прийняття ефективних державних управлінських рішень. Саме необхідність передбачення, виявлення та прогноз тенденцій розвитку ситуації обумовлює застосування різних аналітичних методик опрацювання вихідної інформації. З’ясування можливих шляхів розвитку ситуації потребує не тільки узагальнення виявленої інформації, а також її оцінки.

Загальна думка, що простежується у працях вітчизняних дослідників, щодо інформаційного-забезпечення діяльності органів державної влади стосується його інформаційно-технологічного простору. Інформаційно-технологічний простір інформаційного забезпечення державного управління утворюють технологічна (програмно-апаратне забезпечення) та інформаційна (документно-інформаційні ресурси) складові, кожна з яких мас технологічно-управлінський, інформаційно-управлінський та інформаційно-комунікативний аспекти розгляду.

Дефіцит часу суб'єктів управління як споживача інформації потребує перекладання на спеціальну інформаційну службу завдань постійного слідкування за інформацією щодо визначених інформаційних потреб, витягу необхідних інформативних фрагментів з усього масиву інформації, аналітико-синтетичного перетворення вихідної інформації у відповідності до потреб споживача. Виконання цих завдань потребує створення системи інформаційного забезпечення органів державної влади, в якій вони виступатимуть визначальним чинником під час підготовки інформаційно-аналітичних документів.

Технологічно-управлінський аспект відображає забезпечення впровадження і використання нових інформаційних технологій для забезпечення ефективної інформаційної діяльності. Інформаційно-управлінський аспект відображає використання різних видів інформаційних ресурсів у системі управління для здійснення необхідних функцій управління. Розглянуті складові інформаційно-технологічного простору інформаційного забезпечення державного управління розкривають загальні підходи і потребують подальшого аналізу на рівні змісту iнформаційно — ресурсної та технологічної складових органів державного управління різних рівнів.

Розвиток інформаційно-комунікаційного простору, втілення його елементів у всі сфери суспільства, створення принципово нових форм управління та покращання вже існуючих належать до загальносвітових тенденцій. Україна не стоїть осторонь цих процесів і активно долучилась до створення інформаційного суспільства, в якому провідну роль відіграють не показники розвитку індустріального суспільства, а інформація. Наша країна вже робить окремі кроки на цьому шляху: прийнято низку законодавчих актів щодо вдосконалення інформаційного забезпечення органів державної влади, створюються окремі ланки системи електронного урядування, стрімко розвивається мережа Інтернет.

Оскільки Україна сьогодні активно інтегрується в міжнародні економічні, наукові й освітні структури, сприяє розширенню вітчизняних інформаційно-комунікаційних технологій, то актуальним стає питання узагальнення й адаптації світового досвіду реалізації програми електронного урядування. Вивчення зарубіжного досвіду з упровадження системи електронного урядування спонукає вітчизняних науковців більш глибоко дослідити сучасний стан цієї проблеми в Україні та можливості швидшого впровадження передових напрацювань у вітчизняну систему державного управління.

Мета інформаційного забезпечення органів державної влади полягає в тому, щоб на базі зібраних початкових даних отримати оброблену, узагальнену інформацію, яка має стати основою для прийняття управлінських рішень. Досягнення цієї мети здійснюється шляхом збирання первинної інформації, її зберігання, розподілу між структурними підрозділами відповідних державних органів та їхніми працівниками, підготовки до переробки, власне переробки, надання її органу управління в переробленому вигляді, аналізу, забезпечення прямих і зворотних зв’язків у її циркуляції, організації документообігу тощо.

Із плином часу простежуються тенденції до зміни системи поглядів на досліджувану тему, зокрема у більш нових працях серед ключових аспектів інформаційного забезпечення органів державної влади розглядають створення системи e-goverment або електронного урядування, яка включає впровадження автоматизованих систем (АС), створення веб-представництв органів державної влади в Інтернеті для поліпшення їх взаємодії із громадянами.

У сучасних умовах розвитку поняття «інформаційне забезпечення» пов’язують із розвитком автоматизованих систем управління. Організація цього процесу ведеться паралельно з програмним забезпеченням та комунікаційною технологією, зорієнтованою на кінцевого користувача. Поширеним є трактування цього поняття як динамічної системи одержання, оцінки, зберігання та переробки даних, створена з метою вироблення дієвих управлінських рішень. Система інформаційного забезпечення є непереривним і цілеспрямованим набором відповідних даних, які необхідні для здійснення аналізу та ефективної діяльності органів державної влади на всіх етапах. Засобами інформатизації електронні обчислювані машини, програмне, математичне, лінгвістичне та інше забезпечення, інформаційні системи або їх окремі елементи.

Вдосконалення інформаційно-аналітичного забезпечення державного управління є одним з важливих завдань, що потребують нагального вирішення. Недосконалість цього процесу ускладнює та сповільнює обґрунтування й вибір конкретних напрямів розвитку, збільшує ймовірність помилок, що є основною причиною низької ефективності інформаційних технологій державного управління. Оперативність одержання необхідної інформації, її адекватність і достовірність залежить від кількості осіб, які брали участь формуванні та обробці відповідних даних. Для опрацювання якісних варіантів рішень, які можна пропонувати місцевим органам державної виконавчої влади, необхідні глибокі знання проблем та правового поля, в якому вони вирішуватимуться, а також достовірна інформація, якою мають диспонувати аналітичні служби. Ефективність інформаційно-аналітичного забезпечення на місцевому рівні залежить від якості процесного підходу до управління, що потребує чіткого визначення його етапів.

Структура документаційно-інформаційного потоку

У результаті проведеного аналізу інформаційного масиву виявлено, що найбільшу його частину становлять журнали (періодичні видання) — 62%, меншу — електронні джерела (17%), дисертації (13%) та по 4% - посібники та конспекти лекцій (рис.).

Структура документаційного потоку

Щодо динаміки зміни кількості джерел документаційно-інформаційного потоку протягом 2009−2013 років, варто зауважити, що спостерігається стабільне зниження кількості джерел, які відображають тему «Інформаційне забезпечення діяльності органів державної влади», зокрема у 2009 році - 10 джерел, 2010 — 7, 2011 — 5, та у 2012 та 2013 — 3 та 0 відповідно.

Динаміка зміни кількості джерел документаційно-інформаційного потоку

Висновки

У результаті формування інформаційного масиву виявлено, що за останні 5 років (у період із 2009 по 2013 рік) доступно 23 джерела із теми «Інформаційне забезпечення діяльності органів державної влади», також варто відзначити, що кількість публікацій за кожен рік протягом періоду поступово знижується (із 10 у 2009 році до 3 у 2013 році та жодного джерела у 2013 році), що зумовлено зниженням актуальності обраної теми, хоча об'єктивних причин на це не спостерігається, адже питання інформаційного забезпечення діяльності органів державної влади прямо залежить від рівня розвитку інформаційно-комунікаційних технологій та динаміки інформатизації суспільства загалом.

Що ж щодо відсоткового відношення джерел, у яких розкрито тему, то найбільшу частку усього масиву становлять журнали (періодичні видання) — 62%, меншу — електронні джерела (17%), дисертації (13%) та по 4% - посібники та конспекти лекцій. Варто зазначити, що низький відсоток навчальної літератури із досліджуваної теми, а саме 8% (4% - посібники та 4% - конспекти лекцій) є негативним явищем, адже ускладнює вивчення цієї теми студентами вищих навчальних закладів, навчальний процес яких повинен базуватись на вивченнях матеріалів із періодичних та електронних джерел.

Показать Свернуть
Заполнить форму текущей работой