Інформаційно-довідкове забезпечення діяльності торгово-виробничого підприємства (на прикладі будівельної фірми "ІТК")

Тип работы:
Курсовая
Предмет:
Программирование


Узнать стоимость новой

Детальная информация о работе

Выдержка из работы

Зміст

Вступ

Розділ 1. Аналітичний огляд джерел

1.1 Огляд наукових та навчально-методичних джерел

Розділ 2. Вибір технологічних рішень задачі

2.1 Вибір технологічних рішень задачі для створення сайту

2.2 Вибір технологічних рішень задачі для просування сайту в соціальних мережах

Розділ 3. Практична реалізація

3.1 Описання розробки веб-сайту торгово-виробничого підприємства «ІТК»

3.2 Аналіз сайту будівельної фірми «ІТК»

3.3 Популяризація сайту будівельної фірми «ІТК»

Висновки

Література

Вступ

В умовах розвитку сучасних інформаційних технологій наявність веб-сайту є необхідним фактором ефективної діяльності фірми, що дозволяє розширити поле рекламної діяльності й залучити, як українських, так і іноземних партнерів. Такий інтернет-ресурс фірми виконує ряд важливих функцій: розповсюдження інформації про компанію та її послуги у всесвітній глобальній мережі та організація онлайн-продаж. Це є вигідним способом розширення ринку, адже веб-сайт не потребує великих затрат.

Зважаючи на все вищесказане, веб-сайт є необхідним атрибутом сучасної фірми, зокрема, будівельної організації.

Створення та просування інформаційного ресурсу фірми, що функціонує на ринку будматеріалів і послуг, пов’язаних з будівництвом і ремонтом, є одним з найбільш вигідних і перспективних проектів для рекламної кампанії. Добре розроблений веб-сайт фірми надає повну інформації про компанію для замовників, постачальників, ділових партнерів, представників ЗМІ і громадськості.

Кожна фірма з продажу будівельних товарів зацікавлена у створенні та популяризації веб-сайту, який представлятиме фірму на ринку товарів і послуг, що дозволить підвищити її рейтинг, престиж та конкурентоспроможність.

Мета і завдання дослідження. Вивчити інформаційні потреби та їх забезпечення у будівельні фірмі «ІТК», проаналізувати специфіку діяльності будівельних сайтів, їх відмінності від звичайних сайтів, розглянути сучасні засоби з розробки сайту та створити та пополяризувати сайт для фірми для підвищення ефективності підприємства «ІТК».

Для досягнення мети були поставлені наступні завдання:

· здійснити пошук літературних та інших джерел по тематиці курсової роботи та провести її аналіз та дослідження;

· проаналізувати діяльність та структуру торгово-виробничого підприємства «ІТК»;

· розглянути сучасні програмні засоби з розробки веб-сайту;

· створити веб-ресурс фірми, для покращення маркетингової діяльності підприємства;

· проаналізувати створений сайт.

Об'єктом дослідження є інформаційно-довідкове забезпечення діяльності торгово-виробничого підприємства «ІТК».

Предметом дослідження є діяльність торгово-виробничого підприємства «ІТК».

Структура курсової роботи. Курсова робота містить вступ, три розділи, висновки та список використаної літератури. Обсяг звіту 45 стор. Список використаних джерел містить 19 позиції.

Розділ 1. Аналітичний огляд джерел

1.1. Огляд наукових та навчально-методичних джерел

Розвиток сучасних технологій та збільшення чисельності користувачів мережі Інтернет поступово приводять до того, що українські будівельні підприємства, як і західні компанії, вже не можуть ігнорувати той факт, що представлення фірми у всесвітній мережі є необхідним.

Деякі підприємства мають власні сайти, але більшість з них не приділяють достатньої уваги їх змісту. Також майже не використовуються інші технології, які дають додаткові маркетингові можливості для презентації компанії, підвищенню її іміджу, пошуку нових клієнтів на внутрішньому та зовнішньому ринках, а також комунікація з оптовими покупцями та кінцевими споживачами продукції. В умовах значної обмеженості фінансових ресурсів важливо враховувати відносно низьку вартість он-лайн комунікацій з цільовою аудиторією. 6]

Дослідженням питань застосування інформаційних технологій у різних аспектах діяльності сучасного будівельного підприємства займалися Б. Брін, М. Нерсесян, Ф. Котлер, Н. Єврошкін, В. Плескач, Т. Г. Затонацька, А. Тарасов, А. Матов, Ю. Колосов, О. Охоба. 11]

Вагомий внесок у формування теоретичних засад і практичних рекомендацій щодо створення та підтримання веб-сайту як інноваційного засобу маркетингових комунікацій зробили такі вітчизняні й зарубіжні науковці та практики як А. Гландій, К. Мелешко, Н. Єрмошкін, А. Тарасов, Дж. Тіммонс та інші.

К. Малешко запропонував методи просування будівельної продукції в мережі Інтернет, серед яких будівельні компанії можуть використовувати наступні: спілкування на форумах, публікації новин та інформаційних матеріалів на спеціалізованих сайтах, організація семінарів та конференцій, система повідомлень електронною поштою, он-лайн оголошення, он-лайн вітрини з інформацією про товари та послуги, он-лайн публікації та конференції, форуми та блоги.

Зарубіжні дослідники тенденцій розвитку інформаційних технологій у сфері будівельного бізнесу Дж. Маніка, Р. Робертс та К. Шпраг зазначають, що технологій самі пособі рідко стають ключовим фактором економічної вигоди. Найбільшого фінансового успіху можна досягнути тоді, коли застосування сучасних технологій вдається поєднати з новими підходами до ведення бізнесу[2].

Одним їз таких сучасних підходів у будівельному бізнесі, що доступним завдяки широкому впровадженню та розвитку інформаційних технологій, є система взаємовідносин з клієнтами, що отримали назву CRM (Customer Relationship Management). На сайті профільного журналу вказується, що ефективна CRM-система об'єднує інформацію з різних джерел в межах організації та поза нею з метою формування цілісного підходу до кожного клієнта в режимі реального часу.

Вагомою складовою взаємодії будівельної компанії з клієнтом в мережі Інтернет є корпоративний веб-сайт. І хоча кількість сайтів будівельних компаній щороку зростає, все ж в процесі їх розроблення та підтримання недостатньо і застосовується зарубіжний досвід, а теоретико-методичні аспекти цієї проблематики потребують детальнішого вивчення.

В. Л. Плескач і Т. Г. Затонацька у свому підручнику значну увагу приділено інформаційним системам і технологіям на підприємствах України.

У підручнику розглянуто такі питання:

· роль і місце інформаційних систем і технологій на підприємствах у процесі інформатизації України;

· економічна інформація і засоби її формалізованого опису на підприємствах;

· сучасні підходи до розробки і впровадження інформаційних систем на підприємствах;

· складові інформаційних систем і технологій на підприємствах: програмно-апаратне, математичне, інформаційне та інші види забезпечення;

· еволюція стратегічних моделей управління підприємствами в інформаційних системах;

· перспективи використання інформаційних систем і технологій на підприємствах в економічній та підприємницькій діяльності;

· інформаційні системи підтримки прийняття рішень та їх використання на підприємствах;

· основні напрями інтелектуалізації сучасних інформаційних систем і технологій на підприємствах;

· Web-тexнoлoгii на підприємстві;

· застосування технологій корпоративних інформаційних систем.

Застосування сучасних інформаційних технологій для ведення бізнесу є поширеною практикою для вітчизняних компаній. На жаль, більшість підприємств впроваджують нові технології, тому що їх вже використовують конкуренти. В результаті, впровадження технологій відбувається, без зміни внутрішніх бізнес процесів, без достатнього фінансування та контролю ефективності їх застосування. 13]

Сьогодні Інтернет-мережа — це одне із основних джерел отримання інформації як для будівельних підприємств, так і для кінцевих споживачів товарів і послуг. Користувачів Інтернет-послуг в Україні з кожним роком стає все більше. За даними дослідження Київського міжнародного інституту соціології [10], кількість користувачів Інтернету в Україні зросла з 32% у березні 2011 р. до 43% - лютому 2012 року. Проникнення Інтернету в малих містах зросло з 24% у березні 2011 року до 30% - лютому 2012 року, у сільській місцевості - з 14 до 22%. 10]

У статті Самойленка В. В. «Корпоративний сайт: питання та відповіді» яка є опублікована в журналі «Консалтинг в Україні» № 7−8, 2005 автор якнайповніше розглядає процес створення сайту компанії.

Під паняттям «сайт» розуміється інформаційний ресурс в глобальній мережі Інтернет, цілями створення якого виступають:

* надання інформації про діяльність підприємства та його продукти;

* прийом замовлень від нових чи існуючих клієнтів;

* формування суспільної думки навколо певного кола проблем.

Можна зробити висновок, що сайт це реклама, маркетинг, відносини з громадскістю і тому його створенням повинні займатись фахівці згаданих спеціальностей. Враховуючи, що маркетинг включає в себе і рекламну діяльність і зв’язки з громадскістю далі вживається слова маркетинг та маркетолог, розуміючи під ними такі функції маркетингу: залучення нових клієнтів, утримання існуючих, підвищення прибутковості бізнесу.

З огляду на технічно-програмні складові сучасного сайту можна його також віднести до програмного продукту з існуючими обмеженнями щодо використання та потребою у відповідних технічних засобах. Таке міркування приводить до висновку, що створенням сайту повинні займатись фахівці галузі інформаційних технологій.

Автор сттаті важає, що в процессі створення сайту необхідна тісна інтеграція діяльності і маркетологів, і програмістів. Причому бажано, щоб маркетолог знав можливості інформаційних технологій для побудови максимально ефективного сайту, тому автор фахівціям технічних спеціальностей відводить другорядну роль. 15]

Теоретичні та методичні аспекті ресурсозабезпечення, ресурсного потенціалу, якості ресурсів у системі будівельного комплексу досліджено такими російськими вченими, як: Ю. Авдєєв, А. Асаул, А. Брехман, В. Бузирєв, А. Горбунов, П. Грабовий, Г. Дроздов, В. Заренков, М. Каменецький, А. Ларіонов, І. Яськова та ін.

Високо оцінюючи дослідження проблем функціонування й розвитку підприємств будівельної галузі України такими вітчизняними науковцями, як В. Анін [3], Е. Ванієва [7], Г. Кизилов, Н. Коваленко [9], Ю. Пінда [12], Р. Подольський [13], В. Проценко, В. Федоренко, Н. Чечетова [16], слід відзначити, що проблемам системного підходу до формування й реалізації ресурсного потенціалу будівельних організацій і будівельного комплексу в цілому приділено вкрай мало уваги.

Стабільність конкурентних переваг будівельного підприємства можливо забезпечити шляхом створення відчутних відмінних рис своєї продукції для конкретного сегмента ринку.

Створення відмінних рис продукції будівельного підприємства доцільно реалізувати з використанням маркетинг-міксу, і це є найбільш загальноприйнятим підходом, тому що не вимагає детального знання методів пропозиції аналогічної продукції конкурентами, а тільки сприйняття власної позиції на ринку. При виборі маркетингової стратегії розвитку будівельних підприємств пропонується керуватися системою об'єктивних передумов формування базових стратегій, оскільки потенціал залежить не тільки від раціональної організації виробництва, зниження витрат, ефективності використання ресурсів, росту продуктивності праці й інших організаційних і виробничих факторів, а, насамперед, від уміння пристосуватися до зовнішнього середовища, включаючи запити споживачів, конкуренцію товаровиробників, канали розподілу й руху товарів, споконвічно орієнтуючи виробничу діяльність будівельного підприємства на кінцевого споживача. 8]

Практичною основою формування маркетингової стратегії будівельного підприємства є комплексне дослідження регіонального ринку, що включає вивчення потреб ринку в будівельній продукції й вимог до її споживчих властивостей; визначення рівня конкурентоспроможності продукції, що випускається, що; аналіз ринкової сегментації й виявлення сегментів ринку, найбільш відповідних профілю будівельної продукції; вивчення підприємницької структури ринку, у першу чергу підприємств-конкурентів, проведення відповідних досліджень про ступінь їхніх конкурентних переваг; дослідження форм і методів збуту; вивчення соціально-психологічних особливостей покупців. 17]

Майже всі підприємства України наразі використовують можливості мережі в сфері маркетингових комунікацій: для розповсюдження відомостей про свою компанію, спілкування із споживачами та контрагентами, просування нової продукції, збільшення обсягів її збуту. Компанія може бути присутня в Інтернеті такими способами:

· власний сайт;

· створення представництва компанії на сторонніх сайтах (в каталозі, онлайновій базі даних, на торговельному майданчику);

· комбінація вище перерахованих засобів: власний сайт та розміщення відомостей на сторонніх ресурсах.

Численні методи реалізації маркетингових інтернет-комунікацій для досягнення цілей будівельного підприємства становлять проблему визначення їх ефективності та вибору оптимальних засобів розповсюдження інформації.

Існують методики, засновані на вимірі ефективності комунікацій залежно від того, на якому з етапів ухвалення рішення про покупку перебуває споживач. До числа моделей купівельного сприйняття комунікативного повідомлення, що передбачають проходження споживачем певних етапів у свідомості, відносяться моделі AIDA, DAG-MAR, FCB.

Дейнекін Т.В. запропонував адаптувати модель AIDA до віртуального простору [2]. Він пропонує наступні стадії взаємодії користувача Інтернету з інформацією маркетингового характеру:

1. демонстрація рекламного повідомлення;

2. привернення уваги;

3. зацікавленість;

4. відвідування веб-сайта;

5. дія;

6. повторення.

Бокарєв Т.О. пропонує поведінкову модель взаємодії користувача Інтернету з маркетинговою інформацією, що складається з таких етапів: поінформованість, залучення, контакт, повторення [3].

Перевагою адаптованих до інтернет-середовища методик Дейнекіна Т.В. і Бокарєва Т.В. є розгляд як комунікативних, так і економічних показників ефективності стосовно до кожного етапу. Серед недоліків, що перешкоджають використанню розробок є:

1) припускається, що носії комунікативного повідомлення та методи його поширення вже обрані і їх ефективність не викликає сумнівів. Немає попередньої оцінки носіїв інформації, способів її розміщення, зокрема, по показнику охоплення цільової аудиторії;

2) послідовність переходу на корпоративний сайт у результаті кліку на баннерне або контекстне оголошення не дозволяє використати запропоновані методики в тому випадку, якщо користувач попадає на сайт методом type-in (набір адреси сайту в рядку браузера) або за посиланням з результатів пошукового запиту. В останніх випадках взаємодія користувача з інформацією маркетингового характеру починається безпосередньо з корпоративного ресурсу, що не відбито в етапах запропонованих методик;

3) труднощі в оцінці ефективності комунікативної діяльності складаються з безлічі різнорідних показників, які пропонуються в рамках показника «дія». Під «дією» розуміється: здійснення покупки, заповнення анкети, число закупівель, глибина інтересу, тип провайдера, «число дій», «вартість дій», вартість одного клієнта, інше. На нашу думку, глибина інтересу і тип провайдера не можуть бути розраховані як показник CPA (вартість дії);

4) оцінюється взаємодія користувачів з інформацією за принципом «баннер> корпоративний сайт». Посередницькі ресурси розглядаються тільки як рекламна площадка для розміщення баннерних/контекстних оголошень, посилань, а не як спосіб присутності підприємства в Інтернеті. Разом з тим, підприємство може бути представлене в Інтернеті винятково інформацією на сайтах інформаційних посередників.

Наразі для будівельних підприємств одним з найбільш розповсюджених способів розміщення маркетингової інформації в Мережі (публікація відомостей про компанію, розміщення баннерів тощо) є використання можливостей так званих інформаційних посередників. Інформаційне посередництво — це новий вид посередництва, що не пов’язаний з переміщенням товарних потоків, його сутність полягає в об'єднанні на єдиному інформаційному полі продавців та покупців та наданні їм необхідного контенту та послуг. Використання інформаційних посередників у маркетинговій діяльності будівельного підприємства дозволяє підвищити ефективність комплексу просування. 6]

Зазначимо, що в наукових працях недостатньо уваги приділяється визначенню ефективності застосування інформаційних інтернет посередників в якості інструменту охоплення цільової аудиторії. Проте певна кількість будівельних підприємств представлена в мережі саме сторінкою на сайті віртуального посередника, не маючи при цьому власного корпоративного веб-ресурсу.

Поширення кола користувачів мережі Інтернет ставить перед будівельними підприємствами нові завдання в області маркетингу. Необхідність наявності корпоративного сайту поступово визнається на українському ринку. Визначені задачі та узагальнено шляхи комунікацій з клієнтами та кінцевими споживачами за допомогою найбільш розповсюджених он-лайн засобів: корпоративний сайт, он-лайн публікації та корпоративний блог. Подальшого дослідження потребують інші маркетингові заходи, які можуть використовувати підприємства для формування іміджу, просування продукції та досягнення інших цілей.

Розділ 2. Вибір технологічних рішень задачі

2.1. Вибір технологічних рішень задачі для створення сайту

Для створення веб-сайту вибрано систему Drupal, яка найкраще підходить для розробки та створення веб-ресурсу торгово-виробничого підприємства «ІТК».

CMS / CMF Drupal (українською вимовляється як «Друпал») — це відкрита інноваційна та перспективна CMS (система управління контентом). Однак Drupal — це не тільки система управління контентом, але також і потужний прогресивний інструмент, який завоював повагу багатьох веб-розробників і тут Drupal виступає вже в якості CMF, тобто в якості «інструмента для побудови інших систем». 1]

У контексті CMS, Drupal представляється готовим «орієнтованим» продуктом. Базовий пакет CMS Drupal ідеально підходить для організації соціальних проектів, таких як блоги, wiki-проекти та інші, проте, завдяки своїй каркасності, а також величезному числу вже готових і доступних модулів і тем, дану систему можна налаштувати практично під будь-яке завдання (у тому числі й електронну комерцію).

Звичайно, CMS Drupal — це не ідеально-універсальна система (таких, втім, і не існує, хто б там цього не стверджував) і для деяких завдань розумніше використовувати спеціалізовані системи (наприклад, для організації великого форуму спеціалізована система phpBB буде більш доречна, ніж універсальна).

Оскільки вже існують засоби інтеграції різнорідних систем (наприклад, форумного движка і універсальної CMS), розробникам припадати все рідше робити безкомпромісний вибір між системами різного призначення.

У CMS Drupal багато базових можливостей, а з додаванням зовнішніх модулів їх ставати ще більше.

У дистрибуцію системи входить набір модулів, що дають наступні можливості:

· Збір інформаційних стрічок (RSS, RDF, Atom);

· Ведення блогів, підшивок і форумів;

· Коментування контенту (змісту);

· Створення форм для відправки повідомлень;

· Локалізація системи;

· Перейменування посилань (призначення посиланнях зрозумілих і зручних псевдонімів);

· Проведення опитувань;

· Призначені для користувача профілі;

· Пошук за змістом (змістом вважається і повідомлення на форумах, і сторінки під

· Ведення журналу статистики (відвідуваності);

· Таксономія (упорядкування матеріалів за категоріями) — дуже «цінна» можливість;

· Включення механізму авторегулятора контролю навантаження та інші.

Деякі можливості цієї системи досить незвичайні у порівнянні з іншими CMS, наприклад, таксономія.

Drupal, як CMS, надає можливість у відносно короткі терміни розгорнути власний базовий веб-проект, без необхідності залучення «дорогих» веб-програмістів, дизайнерів та інших фахівців. У теж час, Drupal як CMF (як каркасна система), дає можливість побудови інших, вже більш складних систем. І в даній ролі, система Drupal виступає в якості потужного інструменту для програмістів і веб-інтеграторів. Завдяки відкритості, функціональності, простоті, а також приналежністю як до класу CMS, так і до класу CMF ця система і отримала настільки широке поширення. 4]

У світі дуже багато систем управління (більше 500), і їх кількість продовжує зростати. Таке їх кількість призвело до появи різних cms-каталогізаторів і cms-рейтингів (top100). Подібні рейтинги і каталогізатори можуть виявитися корисними при пошуку нової системи.

У цілому, рейтинги — це досить непогана річ. Вони дозволяють скласти загальну картину ринку всіх систем управління.

Однак довіряти рейтингам не варто, особливо вітчизняним, тому що їх об'єктивність часом викликає сумнів. Каталогізатори (або просто каталоги) також дуже корисні. Вони дозволяють вести вибірковий пошук систем і порівнювати їх за певними критеріями. Однак каталогізатори, також як і рейтинги — справа не надійна (часом вони можуть надавати абсолютно недостовірну інформацію), тому поводитися з ними, як і з рейтингами, потрібно обережно. Всі системи унікальні, і спроба обмежити їх можливості рамками каталогів справа марна і часом навіть шкідлива.

Серед безлічі відкритих систем можна виділити наступні найцікавіші проекти: Joomla, Typo3, Wordpress і, звичайно ж, Drupal. 4] Практично всі ці системи входять в першу десятку top100 CMS-рейтингів. Тепер трохи розгляну ці системи (виключаючи CMS Drupal, тому що його переваги і недоліки, а також його унікальні особливості обговорюватимуться далі):

Joomla — це відгалуження від системи Mambo. Joomla є досить цікавою і привабливою, але все ж дещо великою системою. На думку аналітиків, зараз Joomla прибуває в стані «рецесії». На базі Joomla можна створити проекти різного призначення.

Wordpress — система для публікацій (блогів, новинних ресурсів). Віднедавна, ця система вже входить до десятки top100. З вигляду, по своїй простоті, ця система чимось навіть нагадує Drupal, хоча проводити аналогії між настільки різнорідними системами не зовсім правильно. У системі реалізовані віджети (блоки з інформацією або елементами управління), які працюють в режимі drag-and-drop — просте перетягування віджетів в різні галузі призводить до зміни числа і положення реальних елементів у проекті. Це сильно нагадує нову функціональність Drupal, де блоки і пункти меню також можна переміщати мишею. У коментарях до системи стверджується, що Wordpress може бути задіяний і в інших завданнях, так це чи ні автору достеменно невідомо.

Typo3 — це «велика» система для «великих» проектів. Вона є прямим конкурентом великих комерційних систем і, за словами німецького IT-журналу iX, «TYPO3 не потребує в тому, щоб ховатися за спини комерційних конкурентів». Ця система досить громіздка, вона вважається повноцінною CMF і використовувати таку для більшості класичних веб-проектів просто марнотратно.

Кожна з цих систем варта уваги, проте серед більшості систем управління тільки CMS Drupal має повний набір наступних переваг:

1. Першу, досить значну перевагу, це приналежність CMS Drupal до класу відкритих міжнародних систем. Звичайно, можна досить довго вести дискусію щодо того, які системи краще, комерційні або ж відкриті, причому кожна з сторін обов’язково призведе свої докази, проте в даному випадку можна обійтися і без довгих порівнянь, тим більше що ця тема піднімалася раніше.

2. Офіційний сайт проекту (сайт розробника) — це в першу чергу «обличчя» такого проекту. Офіційним сайтом проекту Drupal є ресурс Drupal. org.

Drupal. org — це дійсно якісний проект, виконаний в респектабельному стилі. Однак зовнішнього вигляду мало, оформлення — це лише непряма ознака того, наскільки серйозно розробники відносяться до свого проекту. Інший важливий чинник — це зміст проекту? офіційний сайт будь-якої серйозної CMS повинен розміщувати не тільки свіжі дистрибутиви систем (з останніми виправленнями), але і мінімальна кількість готових модулів і тем, а можливо і локалізацій. 19]

Drupal. org повністю відповідає цим вимогам? тут маються останні дистрибутиви, модулі (на даний момент в кількості? 1500 одиниць),? 190 тим,? 40 перекладів, новини, форум, скріншоти, демо-версію продукту (будь-який бажаючий, що не встановлюючи систему, може переглянути всі її можливості), книга (handbook) і багато документації по api системи. Є також і ще один важливий фактор? це організація всього вищеназваного. Дивлячись на Drupal. org — відразу стає зрозуміло, що розробники системи створили не лише найбільший перспективний продукт, але й подбали про його підтримку і підтримку його користувачів. Безперечно Drupal. org, рівно як і CMS Drupal, відповідає багатьом вимогам, що пред’являються до масових проектам такого класу.

3. Великим плюсом відкритого проекту є наявність у нього національних спільнот і регіональних представництв. Причому подібні спільноти «об'єднують» не тільки рядових користувачів, але і хороших фахівців. У проекту Drupal крім усіх інших також є російське, білоруське і українське співтовариство (в «корисних джерелах», в кінці книги на них є посилання). Завдяки їм Drupal стає «ближче», адже тепер всю необхідну підтримку, локалізацію і частина документації до нього можна отримати рідною мовою.

4. Простота і функціональність? це не взаємовиключні поняття. На жаль, багато функціональні продукти досить складні, а прості зазвичай надають тільки базову функціональність — золоту середину знайти досить складно. Однак учасники проекту Drupal все ж змогли створити досить простий, але в теж час дуже функціональний продукт. Дистрибутив цієї системи складається всього з 277 файлів (версія 5. 7, розмір дистрибутива 2,17 mb), в той час як Joomla з 2201 (версія 1.0. 12ru, розмір дистрибутива 7,87 mb), а одна з частин Typo3 з 3225 (версія 4.1. 1, розмір дистрибутива 19,5 mb).

Причому слід також відзначити, що код даної системи визнаний самим задокументованим, тому розібратися в ньому програмісту буде набагато простіше, ніж з кодом інших систем. Також не слід забувати і про те, що складність позначається на надійності і захищеності - у масштабних проектах беруть участь сотні розробників одночасно і їх роботу досить складно контролювати.

5. Інноваційність. Розробники CMS Drupal постійно вносять у свій продукт «свіжі» рішення. Звичайно, раніше такий підхід позначався на переносимості загалом — відмова від старіших технологій і перехід до нових ставив під сумнів можливість легкої міграції раніше створених проектів на нову версію продукту, а також приводив до необхідності переписування існуючих модулів і тем. Однак розробникам в наступних версіях вдалася уникнути подібних недоліків, тепер нові можливості в своїй більшості доповнюють раніше реалізовані, а не повністю виключають їх. Інші ж системи в гонитві за зворотною сумісністю продовжують і далі експлуатувати вже не найперспективніші рішення. 19]

Багато хто переконаний, що для кожного конкретного випадку потрібно своя система. Для форуму одна, для електронного магазину інша. І частково вони мають рацію. Є речі суто спеціалізовані, де універсальні системи будуть малоефективні. Але Drupal — це універсальна система, яка здатна до інтеграції з іншими більш спеціалізованими системами, наприклад, в різнорідних системах Drupal можна використовувати в якості центральної об'єднуючої ланки. У кінцевому рахунку я вирішила, якою системою віддавати переваги, я вже зробила свій вибір на користь Drupal.

2.2. Вибір технологічних рішень задачі для просування сайту в соціальних мережах

Кілька років тому для розкручування будь-якого веб проекту в мережі інтернет фахівцями в сфері оптимізації і просування сайтів використовувалися в основному тільки SEO методи, які успішно працюють і на сьогодні й являються основою пошукової оптимізації. Але останнім часом все більшої популярності серед інтернет користувачів різних вікових груп, статевих ознак, інтересів, сфер діяльності і життєвого статусу, набирають саме соціальні мережі, аудиторія яких складається з міліонів зареєстрованих юзерів і постійно росте. А це ідеальний майданчик для рекламування свого бренду, оскільки тут практично кожен підприємець, за допомогою досвідченого фахівця, може знайти цільову аудиторію. 5]

Просування сайту — це комплекс заходів, спрямованих на: — збільшення позицій сайту в пошукових системах; - залучення цільової, тематичної аудиторії на сайт; - підвищення відвідуваності сайту; - конвертацію відвідувачів сайту в клієнтів (замовників, покупців); - збільшення вартості бренду сайту; - боротьбу з конкурентами сайту.

Всі ці та і інші заходи, що впливають на просування сайту в підсумку повинні принести позитивний синергетичний ефект і сприяти розвитку сайту.

Ви маєте змогу рекламувати в соц. мережах все що завгодно: сайт, бренд, товар і так далі. Якщо вас зацікавила дана стаття, це означає, що ви напевно цікавились такими поняттями, як SMO і SMM, що розшифровується слідуючим чином — Social Media Optimization і Social Media Marketing. Іншими словами оптимізація інтернет ресурсу для соціальних мереж і рекламна кампанія в цих же соціальних медіа.

При цьому методи просування сайту за допомогою вище згаданих інтернет співтовариств можна розділити на платні і безплатні. Звичайно для кращого эфекту необхідно їх грамотно поєднувати. Також треба пам’ятати, що розкручування будь-якого веб сайту повинне проводитись комплексно. Тобто без SEO нікуди. А тепер давайте детальніше розглянемо тему просування сайту за допомогою соціальних мереж.

Насправді стратегія просування в соціальних мережах не є складним питанням. Але потребує підходу фахівця. Ми звичайно не отримаємо зовнішніх посилань, які так люблять пошукові системи, але натомість отримаємо щось неменш цінне, а саме — цільову аудиторію. Більшість інтернет користувачів СНД активно користуються трьома відомими соц. мережами, такими, як «В контакті», «Twitter» і «Facebook». Саме з їхньою допомогою і потрібно розкручувати свій веб проект.

Соціальні мережі є добрим інструментом для просування сайту, бренду та інших продуктів, оскільки багато людей активно ними користуються і важко уявляють своє життя без них.

Сторінка в Facebook або Вконтакте може бути не просто як доповненням до сайту, але навіть повністю його замінити. Соціальну мережу можна використовувати як джерело безкоштовних посилань на ресурс і способу заробітку в інтернеті.

Метод просування сайту через соціальні мережі дає велику віддачу, проте забирає багато часу, оскільки слід постійно виявляти активність в мережі. Цим методом для отримання трафіку можна скористатися тільки на початковому етапі розкручування, доки є сили і ентузіазм. 8]

Одними з найяскравіших представників соціальних мереж є Facebook і Вконтакті, тому просування сайтів потрібно починати з них. В першу чергу треба знайти групи за інтересами або створити свої. Слід розмістити на своєму сайті кнопки соціальних мереж, а згодом попросити друзів підтримати сайт. Таким чином про ваш ресурс довідається широке коло користувачів мережі і він отримає додаткові посилання з впливових сайтів. Звичайно, цей варіант не спрацює, якщо ресурс має вузьку спеціалізацію і потребує цільових відвідувачів. Для цієї мети існують тематичні мережі, що об'єднують людей за інтересами.

При вмілому підході соціальна мережа може стати постійним джерелом нових користувачів і можливостей і допомогти вам в просуванні сайту.

сайт будівельний інформаційний система

Розділ 3. Практична реалізація

3.1. Описання розробки веб-сайту торгово-виробничого підприємства «ІТК»

Перш ніж почати створювати сайт для будівельної фірми «ІТК», було визначено характер сайту, придумано назву сайту, вибрано тип і термін хостингу, адже сайт буде розміщуватись в мережі Інтернет.

Вибране ім'я, а саме зареєструване за допомогою сайту Хостинг України допоможе користувачу інтернету знайти будівельну фірму «ІТК».

Після того скачаний архів Drupal 6-й версії з сайту drupal. org., розпаковано і всі файли з розпакованого архіву перемісщено в каталог www.

Рис. 3.1. Зображення каталогу www на сайті хостингу

Після установки сайту виконано початкове його налаштування. Створено ім'я сайту, який має назву «Торгово-виробниче підприємство „ІТК“».

Рис. 3.2. Створення назви сайту

Далі заповнено дані адміністратора сайту. Адміністратор — це найважливіша людина для сайту. Придумано ім'я та пароль для адміністратора.

Після початкового налаштування сайту з’являється повідомлення, що установка Drupal завершена і можна відвідати новий сайт.

На головній сторінці сайту, крім невеликого меню зліва, можна побачити привітання і чотири пункти того, що бажано зробити:

o налаштувати сайт,

o підключити додаткові можливості,

o вибрати оформлення,

o приступити до написання змісту сайту.

Також було русифіковано сайт, тобто змінено мову інтерфейсу з англійської на російську.

Після того поміняно тему оформлення, яка була скачана з головної сторінки Друпалу. Для того потрібно перейти в «Конструкция сайта» — «Темы оформления» і вибрано потрібну тему. В налаштуваннях теми було змінено логотип сайту.

Рис. 3.3. Налаштування теми оформлення сайту

Рис. 3.4. Вигляд сторінки після налаштування теми

Також на директорію сайту завантажено і включено два модулі BUEditor і IMCE, які допоможуть покращити роботу з додавання статей на сайт. BUEditor — це текстовий редактор, IMCE допомагає завантажити зображення на текстовий редактор.

Рис. 3.5. Включені модулі BUEditor і IMCE

Після влючення модулів було створено текст головної сторінки і інших сторінок. Щоб наповнити сторінку текстом потрібно перейти на сторінку «Создать материал»? «Page», де було додано заголовак і тіло сторінки.

Таким чином було створено і інші сторінки, такі як: Контент — «Про нас», «Наші послуги», «Актуальні новини», «Форум»; БУДМАРКЕТ Сам — «Про магазин», «Товари», «Контакти», які відображені у меню. (рис. 4. 7)

Рис. 3.6. Наповнення головної сторінки

Рис. 3.7. Вигляд головної сторінки сайту

Було створено катигорізацію, яка була використана для статей. Для цього потрібно зайти в пункт «Управление»? «Управление содержимым»? «Таксономия», де було створено категорію і додано до неї терміни.

Рис. 3.8 Створення категорії

Для сторінки «Контакти» було створено форму зворотнього зв’язку, яка було реалізована за допомогою модуля Webform, щоб його встановити потрібна скачати цей модуль, завантажити на директорію сайту і розпакувати, після чого зайти на «Управление»? «Конструкция сайта»? «Модули» і включити даний модуль. Після включення модуля, було створено саму вебформ і сторінку «Контакти», зайшовши на на «Создать материал»? «Webform», на якому було заповнено такі пункти як, назва сторінки, назва силки в меню, додано рідний пункт і текст з контактною інформацією.

Рис. 3.9 Створення сторінки «Контакти»

Для того, щоб створити саму вебформу, потрібно перейти на сторінку «Контакти», в якій вверху розміщений пункт «Отпросник», за допомогою якого було створено дану форму. На якій було включено такі пункти як: «Ім'я», «Ваш е-mail», «Телефон» і саме «Повідомлення». Всі поля обов’язкові для заповнення, крім поля «Телефон"(рис. 4. 10).

Рис. 3. 10 Створення форми зворотнього зв’язку

Рис. 3. 11 Вигляд створеної форми на сторінці «Контакти»

Щоб форма працювала прикріплено до форми е-mаil.

Рис. 3. 12 Налаштування е-mail для форми зворотнього зв’язку

Було налаштовано навігацію «хлібні крихти», які роблять сайт зручнішим для користувача для цього було завантажено і включено модуль «Taxonomy Breadcrumb», щоб на сайті виводився тайтл статті, виконано налаштування самого модуля в якому поставлено чекбокс навпроти пункту «Показувати заголовок сторінки».

Рис. 3. 13 Налаштування навігацію для сайту

Рис. 3. 14 Приклад навігація по сайту

Щоб сайт мав хороший вигляд і сторінки розміщувалися в вибраному місці були зробленні налаштування блоків, а також були створенні нові блоки, такі як: «Контент», «БУДМАРКЕТ Сам», «Торгово-виробниче підприємство „ІТК“», «Навігація», «Форма пошуку».

Рис. 3. 15 Налаштування блоків

Рис. 3. 16 Приклад створення нового блоку

Також був створений блок «Копірайт» який відображається у підвалі сайту.

Рис. 3. 17. Налаштування блоку «Копірайт»

Рис. 3. 18 Вигляд блоку «Копірайт» на сторінках сайту

Щоб на сайті не відображалася службова інформація, зроблено налаштування теми сайту. Для цього потрібно перейти в пункт «Конструкция сайта» — «Темы оформления» знайти тему сайту, відкрити її налаштування і забрати галочки з «Отображать информацию о сообщении».

Рис. 3. 19. Вигляд сайту з відображенням службової інформації

Рис. 3. 20 Вигляд сайту без відображення службової інформації

Після всіх налаштувань отримано сайт будівельної фірми «ІТК».

Рис. 3. 21 Головна сторінка сайту будівельної фірми «ІТК»

3.2. Аналіз сайту будівельної фірми «ІТК»

Після створення сайту будівельної фірми «ІТК» було проаналізовано сайт заголом і перевірено чи всі налаштування працюють.

Сайт має назву «Торгово-виробниче підприємство «ІТК», який складається з 5 основних сторінок і 8 бокових сторінок.

Рис. 3. 22 Структура сайту

Сайт будівельної фірми «ІТК» має таку структуру:

Верхнє меню:

Про нас

Наші послуги

Актуальні новини

Контакти

Форум

Бокове меню:

Контент

Про нас

Наші послуги

Актуальні новини

Контакти

Форум

БУДМАРКЕТ Сам

Про магазин

Товари

Контакти

На кожній сторінці сайту зверху відображається назва фірми і її піорітети, навігація структури сайту, по якій легко можна переходити на потрібні сторінки.

Рис. 3. 23 Головна сторінка сайту будівельної фірми «ІТК»

Головна сторінка фірми має назву «Торгово-виробниче підприємство «ІТК». На цій сторінці користувач може загально ознайомитись з фірмою та з її перевагами. Сайт є приємний на вигляд, на ньому приємно перебувати.

Про нас

Рис. 3. 24 Розділ «Про нас»

На сторінці «Про нас» розміщена інформація про фірму, тобто мета фірми, предмет діяльності фірми, дата заснування. Також присутня інформація про керівника фірми та його фотографія.

Наші послуги

Рис. 3. 25 Розділ «Наші послуги»

Сторінка «Наші послуги» містить короткий список найголовніших послуг фірми, це дозволить користувачу дізнатись, які види робіт здійснює торгово-виробниче підприємство «ІТК».

Актуальні новини

Рис. 3. 26 Розділ «Актуальні новини»

У розділі «Актуальні новини» розміщено актуальні новини будівництва. Новина містить в собі заголовок і короткий текст, коли клікаєш на заголовок відкривається повний текст новини.

Контакти

Рис. 3. 27 Розділ «Контакти»

У розділі «Контакти» міститься повна адреса підприємства, номер телефону, факсу, а також мобільний телефон. Також надається електронна пошта, на яку можна звернутися із запитаннями чи пропозиціями. На сайті присутьня карта Google за допомогою якої можна знайти, де розміщується фірма.

Також, внизу сторінки надана можливість за допомогою спеціальної форми надіслати електронний лист будівельній фірмі «ІТК».

Форум

На цій сторінці користувачі, які зареєструвалися на сайті можуть обговорювати ті чи інші теми.

Про магазин

Рис. 3. 28 Сторінка «Про магазин»

На сторінці «Про магазин» розміщено фотографію магазину і короткий опис, що пропонує клієнтові даний магазин.

3.3. Популяризація сайту будівельної фірми «ІТК»

Соціальні мережі (Вконтакте, Facebook та інші) швидко стали звичним сервісом для мільйонів людей по всьому світу. Висока відвідуваність і активність користувачів соціальних мереж дозволяють ефективно використовувати дані сервіси для проведення маркетингових кампаній, відкриваючи для брендів неймовірні можливості.

Щоб створити спільноту треба спершу зареєструватися і заповнити свій профіль. Наприклад «Вконтакті» було створено корпоративну сторінку тобто спільноту присвячену конкретній тематиці, яка звісно пов’язана з тематикою сайту. Групу наповнено цікавим матеріалом, створені теми для обговорення, цікавий дизайн.

Після того, як група була створена, було залучено нових учасників, які напевно захочуть до неї приєднатися. Краще залучати зацікавлених у вашій сфері діяльності людей. Наприклад їх можна знайти в інших тематичних співтовариствах і запросити у свою групу.

Було створено групу торгово-виробничого підприємства «ІТК» в соціальні мережі Вконтакті, яка допоможе пополяризувати сайт підприємства.

У групі вказано посилання на окремі сторінки сайту будівельної фірми «ІТК» за якими можна перейти на сам сайт, також вказано місце розташування фірми.

Також в групі були завантажені зображення рекламних бланків, календарів та плакатів магазину «Будмаркет Сам», який входить до скаду підприємства «ІТК».

Група є відкрита для доступу, тобто кожна людина може стати учасником даної спільноти.

Також було зроблено деякі налаштування.

Рис. 3. 29 Налаштування спільноти

Рис. 3. 30 Створена спільнота будівельного підприємства «ІТК» в соціальній мережі Вконтакті

Також за таким же принципом, який було використано в саціальній мережі Вконтакті було створено спільноту будівельної фірми «ІТК» в Facebook.

Рис. 3. 31 Початок створення групи в Facebook

Рис. 3. 32 Створена спільнота будівельного підприємства «ІТК» в соціальній мережі Facebook

Висновки

У першому розділі визначено, що можливості будівельної фірми у мережі Інтернет широко досліджуються зарубіжними авторами, окремі Інтернет-ресурси публікують статті, пов’язані з он-лайн рекламою та правилами розробки сайтів, але вітчизняної літератури з вказаної теми недостатньо, а досвід зарубіжних авторів потребує адаптації до умов українського ринку.

Також у розділі запропоновані методи просування будівельної продукції в мережі Інтернет, серед яких будівельні компанії можуть використовувати наступні: спілкування на форумах, публікації новин та інформаційних матеріалівна спеціалізованих сайтах, організація семінарів та конференцій, система повідомлень електронною поштою, он-лайн оголошення, он-лайн вітрини з інформацією про товари та послуги, он-лайн публікації та конференції, форуми та блоги.

Досліджено, що візитною карткою для будівельного підприємства в мережі Інтернет є сайт, який дає уявлення користувачам про компанію та її продукцію, а також може бути носієм іншої корисної інформації з точки зору різних цільових груп. Для досягнення високого рівня відвідування сайту необхідно інформувати про нього в оголошеннях, приймати участь в обговореннях на тематичних форумах, пов’язаних з діяльністю підприємства, розміщувати банери он-лайн, визначити конкурентні переваги та постійно підтримувати свою присутність в мережі.

У другому розділі визначено технологічні рішення задачі для створення веб-сайту, а саме вибрано систему Drupal, яка найкраще підходить для розробки та створення веб-ресурсу торгово-виробничого підприємства «ІТК». У третьому розділі створено сайт для торгово-виробничого підприємства «ІТК» та досліджено функціонування сайту «ІТК». Відображено зв’язки із іншими середовищами комунікації Інтернет.

Література

BZ DRUPAL HANDBOOK — Учебник по CMS/CMF Drupal (для начинающих пользователей) [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http: //drupal. bz/bz_drupal_handbook/

CASE-технології розробки програмного забезпечення [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http: //www. unicyb. kiev. ua/~boiko/it/case1. htm.

Анін В.І. Оптимізація стратегій будівельної організації в ринкових умовах: монографія / В.І. Анін. — К: «Ратібор», 2004. — 242с.

Байрон А. Drupal: создание и управление сайтом / А. Байрон, Э. Берри, Н. Хог, Дж. Уокер, Дж. Роббинс, Дж. Итон. — М: Символ-Плюс, 2010. — 576 с.

Б.І. Купар, Ю.І. Грицюк Сучасні технології проектування веб-сайтів / Б.І. Купар, Ю.І. Грицюк // Науковий вісник НЛТУ України. — К, 2010. — № 20.7.

Дубоделов А. И. Нашим строителям только предстоит научиться правильно использовать информацию / А. И. Дубоделов // Газета «Информационные технологии в строительстве». — М, 2010. — № 6(109).

Ваниева Э. А. Тенденции развития строительной отрасли Украины / Э. А. Ваниева // Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. Выпуск 19. Экон. науки. — Симферополь: НИЦ КИПУ, 2009. — С. 39−45.

Гусева М. Н. Управление обеспечением конкурентоспособности предпринимательских структур в строительстве: монография / М. Н. Гусева. — М.: Архитектура, 2011 — 400 с.

Коваленко М.А. Управління інноваційним розвитком регіонального будівельного комплексу / М. А. Коваленко, В. Я. Проценко // Збірник наукових праць Черкаського державного університету. Серія: економічні науки. Випуск 15. — Черкаси: ЧДТУ, 2005. — С. 114−118.

КМІС: за 2011 рік українська інтернет-аудиторія виросла на 34%. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http: //watcher. com. ua/2012/04/20/kmis-za-2011-rik-ukrayinska-internet-audytoriya-vyrosla-na-34

Маньика Дж. Восемь тенденций в области ИТ для бизнеса / Дж. Маньика, Р. Робертс, К. Шпраг // «Вестник McKinsey» [Електронний ресурс]. Режим доступу: http: //www. management. com. ua/ims/ims168. html.

Пинда Ю. В. Напрями підвищення рівня конкурентоспроможності будівельного комплексу регіону в умовах відкритої економіки / Ю. В. Пинда Вісник Львівської державної фінансової академії: Львів. — 2007. — № 12 — С. 170−176.

Плескач В.Л. Інформаційні системи і технології на підприємствах: підручник / В. Л. Плескач, Т. Г. Затонацька. — К: «Знання», 2011. — 524с.

Подольський Р.Ю. Оцінка впливу факторів зовнішнього середовища на діяльність будівельних організацій / Р. Ю. Подольский, В. Г. Кузнецов // Вісник Тернопільської академії народного господарства. — Тернопіль: Видавництво ТАНГ «Наукова думка». — Вип. № 5. — 2002. — С. 125−128.

Самойленка В. В. Корпоративний сайт: питання та відповіді / В.В. Само-йленка // Консалтинг в Україні. — 2005. — № 7−8. — С. 15−18.

Чечетова Н.Ф. Тенденції фінансового стану будівельних підприємств регіону / Н. Ф. Чечетова, Г.І. Кизілов // Коммунальное хозяйство городов: науч. -техн. сб. — Вып. 37. — Серия: Экономические науки. — К.: Техніка, 2002.

Феклистов И.И. Организационно-инновационные основы формирования ресурсного потенциала в строительном комплексе / И. И. Феклистов. — СПб.: Изд-во «Политехника-сервис», 2006. — 325 с.

Чоп Н.О. Основні вимого до інформаційного ресурсу фірми будівельних матеріалів / Н. О. Чоп, С. С. Федушко// Матеріали 2-ої Міжнародної наукової конференції «Інформація, комунікація, суспільство 2013». — Львів, 2013. — С. 234−235.

Шапошникова С. В. Создание сайта на Drupal 6. Практический вводный курс / С. В. Шапошникова, 2011.

. ur

Показать Свернуть
Заполнить форму текущей работой