Ліцензування діяльності професійних учасників фондового ринку

Тип работы:
Контрольная
Предмет:
Экономические науки


Узнать стоимость новой

Детальная информация о работе

Выдержка из работы

Вступ

Контрольна функція держави на фондовому ринку починається з ліцензування, яке полягає не тільки у видачі дозволів (ліцензій), а й у призупиненні або анулюванні їх. Юридично ліцензування на фондовому ринку трактується як визначення відповідності намірів суб'єкта підприємницької діяльності, фінансово-майнового стану, організаційно-правової форми, кваліфікації співробітників і т. д. вимогам законодавства про цінні папери, котрі регламентують цю професіональну діяльність, і видача спеціального дозволу (ліцензії) у разі, коли таку відповідність підтверджено. На всіх фондових ринках, незалежно від того, наскільки вони розвинуті, безліцензійна діяльність кваліфікується як серйозне порушення законодавства, як намагання ввести в оману інвестора та шахраювання з фінансовими ресурсами, що переслідується законом, оскільки призводить до дезорганізації торгівлі цінними паперами. Важлива також реєстрація емісії цінних паперів та інформація про неї. До речі, реєстрація може розглядатися як різновид видачі дозволу на здійснення діяльності на фондовому ринку. Прийняття Закону України «Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні» обумовило зростання ролі зберігачів як професійних учасників фондового ринку України, що здійснюють реєстрацію прав власності на бездокументарні та знерухомлені іменні цінні папери.

1. Суть фондового ринку. Професійна діяльність на фондовому ринку

Фондовий ринок (ринок цінних паперів) — сукупність учасників фондового ринку та правовідносин між ними щодо розміщення, обігу та обліку цінних паперів.

Фондовий ринок поділяється на первинний та вторинний.

Первинний ринок цінних паперів — сукупність правовідносин, пов’язаних з розміщенням цінних паперів.

Вторинний ринок цінних паперів — сукупність правовідносин, пов’язаних з обігом цінних паперів.

Учасниками фондового ринку є:

1. Емітенти — юридичні особи, Автономна Республіка Крим або міські ради, а також держава в особі уповноважених нею органів державної влади, які від свого імені розміщують емісійні цінні папери та беруть на себе зобов’язання щодо них перед їх власниками.

2. Інвестори в цінні папери — фізичні та юридичні особи, резиденти і нерезиденти, які набули права власності на цінні папери з метою отримання доходу від вкладених коштів та/або набуття відповідних прав, що надаються власнику цінних паперів відповідно до законодавства.

3. Інституційними інвесторами є інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди), інвестиційні фонди, взаємні фонди інвестиційних компаній, недержавні пенсійні фонди, страхові компанії, інші фінансові установи, які здійснюють операції з фінансовими активами в інтересах третіх осіб за власний рахунок чи за рахунок цих осіб, а у випадках, передбачених законодавством, також за рахунок залучених від інших осіб фінансових активів з метою отримання прибутку або збереження реальної вартості фінансових активів.

4. Саморегулівна організація професійних учасників фондового ринку — неприбуткове об'єднання учасників фондового ринку, що провадять професійну діяльність на фондовому ринку з торгівлі цінними паперами, управління активами інституційних інвесторів, депозитарну діяльність (діяльність реєстраторів та зберігачів), утворене відповідно до критеріїв та вимог, установлених Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Професійні учасники фондового ринку — юридичні особи, які на підставі ліцензії, виданої Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, провадять на фондовому ринку професійну діяльність, види якої визначені законами України.

Професійна діяльність на фондовому ринку — це діяльність юридичних осіб з надання фінансових та інших послуг у сфері розміщення та обігу цінних паперів, обліку прав за цінними паперами, управління активами інституційних інвесторів, що відповідає встановленим вимогам. Відповідно до законодавства не допускається поєднання професійної діяльності на фондовому ринку з іншими видами професійної діяльності, за винятком банківської. Не допускається також поєднання окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку, крім випадків, передбачених законодавством.

Необхідними умовами ведення професійної діяльності на фондовому ринку є наявність ліцензії, що видається Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку та членство щонайменше в одній саморегулівній організації (крім випадків, що стосуються професійної діяльності депозитаріїв та фондових бірж)

На фондовому ринку здійснюються наступні види професійної діяльності:

1. Діяльність з торгівлі цінними паперами;

2. Діяльність з управління активами інституційних інвесторів;

3. озитарна діяльність;

4. Діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку.

Діяльність з торгівлі цінними паперами на фондовому ринку провадиться торговцями цінними паперами — господарськими товариствами, для яких операції з цінними паперами є виключним видом діяльності, а також банками. Професійна діяльність з торгівлі цінними паперами включає:

— брокерську діяльність;

— дилерську діяльність;

— андеррайтинг;

— діяльність з управління цінними паперами.

Слід зазначити, що необхідною умовою проведення таких видів діяльності є наявність відповідного розміру статутного капіталу. Торговець цінними паперами може провадити дилерську діяльність, якщо має сплачений грошима статутний капітал у розмірі не менш як 500 тисяч гривень, брокерську діяльність — не менш як 1 мільйон гривень гривень, андеррайтинг або діяльність з управління цінними паперами — не менш як 7 мільйонів гривень. Крім того, у статутному капіталі торговця цінними паперами частка іншого торговця не може перевищувати 10%.

Також торговцю цінними паперами забороняється перепродавати (обмінювати) цінні папери власного випуску.

Брокерська діяльність — укладення торговцем цінними паперами цивільно-правових договорів (зокрема договорів комісії, доручення) щодо цінних паперів від свого імені (від імені іншої особи), за дорученням і за рахунок іншої особи.

Дилерська діяльність — укладення торговцем цінними паперами цивільно-правових договорів щодо цінних паперів від свого імені та за свій рахунок з метою перепродажу, крім випадків, передбачених законом. Андеррайтинг — розміщення (підписка, продаж) цінних паперів торговцем цінними паперами за дорученням, від імені та за рахунок емітента.У разі публічного розміщення цінних паперів андеррайтер може брати на себе зобов’язання за домовленістю з емітентом щодо гарантування продажу всіх цінних паперів емітента, що підлягають розміщенню, або їх частини. Якщо випуск цінних паперів публічно розміщується не в повному обсязі, андеррайтер може здійснити повний або частковий викуп нереалізованих цінних паперів за визначеною в договорі фіксованою ціною на засадах комерційного представництва відповідно до взятих на себе зобов’язань.

З метою досягнення більш ефективної організації публічного розміщення цінних паперів андеррайтери можуть укладати між собою договір про спільну діяльність.

Діяльність з управління цінними паперами — діяльність, яка провадиться торговцем цінними паперами від свого імені за винагороду протягом визначеного строку на підставі договору про управління переданими йому цінними паперами та грошовими коштами, призначеними для інвестування в цінні папери, а також отриманими в процесі цього управління цінними паперами та грошовими коштами, які належать на праві власності установнику управління, в його інтересах або в інтересах визначених ним третіх осіб. Договори щодо управління цінними паперами можуть укладатись, як з фізичними так і юридичними особами. Важливою умовою є те, що сума договору про управління цінними паперами з одним клієнтом — фізичною особою має становити не менше суми, еквівалентної 100 мінімальним заробітним платам.

Торговець цінними паперами може виступати поручителем або гарантом виконання зобов’язань перед третіми особами за договорами, що укладаються від імені клієнта такого торговця, отримуючи за це винагороду, що визначається договором торговця цінними паперами з клієнтом.

Договір доручення, комісії або про управління цінними паперами укладається з торговцем цінними паперами в письмовій формі. В такому договорі визначаються:

— права та обов’язки торговця цінними паперами стосовно його клієнта;

— умови укладення договорів щодо цінних паперів;

— порядок звітності торговця перед його клієнтом;

— порядок і умови виплати торговцю винагороди.

Торговець цінними паперами зобов’язаний виконувати доручення клієнтів за укладеними договорами на найвигідніших для клієнта умовах. Торговець цінними паперами веде облік цінних паперів та грошових коштів окремо для кожного клієнта та окремо від цінних паперів, грошових коштів та майна, що перебувають у його власності. На грошові кошти та цінні папери клієнтів, що передаються торговцям цінними паперами в управління, не може бути звернене стягнення за зобов’язаннями торговця цінними паперами, що не пов’язані із здійсненням ним функцій управителя.

Торговець цінними паперами зобов’язаний подавати на обрану ним фондову біржу інформацію про всі вчинені ним правочини з цінними паперами в строки і порядку, що визначені правилами фондової біржі.

Не вважається професійною діяльністю з торгівлі цінними паперами:

— розміщення емітентом власних цінних паперів;

— викуп емітентом власних цінних паперів;

— проведення юридичними особами та фізичними особами-підприємцями розрахунків з використанням векселів та/або заставних;

— провадження юридичними особами на підставі договорів комісії або договорів доручення купівлі - продажу (обміну) цінних паперів через торговця цінними паперами, який має ліцензію на провадження брокерської діяльності, а також на підставі договорів купівлі - продажу або міни, укладених безпосередньо з торговцем цінними паперами;

— внесення цінних паперів до статутного капіталу юридичних осіб.

Без участі торговця цінними паперами можуть здійснюватися наступні операції:

— дарування та спадкування цінних паперів;

— операції, пов’язані з виконанням рішення суду;

— придбання акцій відповідно до законодавства про приватизацію.

Діяльність з управління активами інституційних інвесторів — професійна діяльність учасника фондового ринку — компанії з управління активами, що провадиться нею за винагороду від свого імені або на підставі відповідного договору про управління активами інституційних інвесторів.

Депозитарна діяльність — надання послуг щодо зберігання цінних паперів незалежно від форми їх випуску, відкриття та ведення рахунків у цінних паперах, обслуговування операцій на цих рахунках (включаючи кліринг та розрахунки за угодами щодо цінних паперів) та обслуговування операцій емітента щодо випущених ним цінних паперів.

Діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку — діяльність професійного учасника фондового ринку (організатора торгівлі) із створення організаційних, технологічних, інформаційних, правових та інших умов для збирання та поширення інформації відносно попиту і пропозицій, проведення регулярних торгів фінансовими інструментами за встановленими правилами, централізованого укладення і виконання договорів щодо фінансових інструментів, у тому числі здійснення клірингу та розрахунків за ними, та розв’язання спорів між членами організатора торгівлі.

Кліринг — отримання, звірка та поточне оновлення інформації, підготовка бухгалтерських та облікових документів, необхідних для виконання угод щодо цінних паперів, визначення взаємних зобов’язань, що передбачає взаємозалік, забезпечення та гарантування розрахунків за угодами щодо цінних паперів.

2. Порядок отримання та переоформлення ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку у встановленому нею порядку видає, переоформлює та анулює ліцензії на такі види професійної діяльності на фондовому ринку:

— діяльність з торгівлі цінними паперами, що включає дилерську діяльність, брокерську діяльність, діяльність з управління цінними паперами та андеррайтинг;

— депозитарна діяльність, що включає депозитарну діяльність зберігача цінних паперів, депозитарну діяльність депозитарію цінних паперів, розрахунково-клірингову діяльність, діяльність з введення реєстру власників іменних цінних паперів;

— діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку;

— діяльність з управляння активами інституціональних інвесторів;

— діяльність з управління іпотечним покриттям.

Для отримання ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку заявник повинен особисто надати до Комісії або надіслати поштою (рекомендованим листом) заяву про видачу ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку за окремим видом діяльності. Заява надається до загального відділу Комісії.

Зразок оформлення заяви на видачу ліцензії та перелік документів, які додаються до заяви встановлені Порядок та умови видачі ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку:

— для торговців цінними паперами (суб'єктів дилерської, брокерської діяльності, андерайтингу, діяльності з управління цінними паперами) перелік документів встановлений пунктами 2 та 3 розділу II. Умови, яким повинні відповідати надані документи, встановлені главою 1 розділу III.

— для зберігачів цінних паперів: перелік документів передбачений пунктом 4 розділу II. Умови, яким повинні відповідати надані документи, встановлені главою 2 розділу III.

— для депозитарної діяльності депозитарію: перелік документів передбачений пунктом 5 розділу ІІ. Умови, яким повинні відповідати надані документи, встановлені главою 3 розділу ІІІ.

— для розрахунково-клірингової діяльності: перелік документів передбачений пунктом 6 розділу ІІ. Умови, яким повинні відповідати надані документи, встановлені главою 4 розділу ІІІ.

— для реєстраторів: перелік документів встановлений пунктом 7 розділу II. Умови, яким повинні відповідати надані документи, встановлені главою 6 розділу III.

— для організаторів торгівлі: перелік документів встановлений пунктом 8 розділу II. Умови, яким повинні відповідати надані документи, встановлені главою 7 розділу III.

При суміщенні видів діяльності за кожним видом професійної діяльності надається окрема заява та відповідний пакет документів.

Оформлення документів на видачу ліцензії

Усі документи, що подаються заявником, мають бути оформлені відповідно до додатків Порядку та умов видачі ліцензії, підписані керівником із датою підписання, засвідчені печаткою заявника.

На дату подання заяви про видачу ліцензії строк подання відповідних документів та аудиторського висновку про сплату статутного фонду (капіталу) не має становити більше двох місяців з дати підписання або складання. документах, які мають більше одного аркуша, усі аркуші повинні бути пронумеровані, прошиті та засвідчені в установленому порядку.

Заявник несе відповідальність за достовірність інформації, вказаної в документах на отримання ліцензії.

Розмір плати за видачу ліцензії за окремими видами встановлений Постановою Кабінету Міністрів України від 26. 10. 2011 № 1097 «Деякі питання надання Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку платних адміністративних послуг» та становить наступні розміри:

— 3000 гривень за видачу ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на ринку цінних паперів.

— 1500 гривень за переоформлення ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на ринку цінних паперів.

— 500 гривень за видачу дубліката ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на ринку цінних паперів.

— 500 гривень за видачу копії ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на ринку цінних паперів.

Плата вноситься до місцевих бюджетів за кодом бюджетної класифікації 22 011 800 на рахунки місцевих або районних казначейств (за місцем державної реєстрації заявника) перші чотири цифри рахунку казначейства за такими платежами 3321.

Строк дії ліцензій на провадження професійної діяльності на ринку цінних паперів, які видаються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, є необмеженим.

Розгляд документів та прийняття відповідного рішення Комісією триває не більше 30 календарних днів з дати отримання Комісією заяви та відповідного пакету документів.

Причини повернення документів заявнику без розгляду:

— заява підписана не уповноваженою особою;

— документи, що додаються до заяви, оформлені з порушенням вимог Порядку;

— надано неповний перелік документів;

— не надана електронна форма документів у форматі, визначеному Комісією, згідно з вимогами абзацу сьомого пункту І розділу ІІ Порядку;

— на дату подання заяви про видачу ліцензії або у період її розгляду наявне судове рішення, що забороняє видачу ліцензії заявнику, та/або постанова про відкриття виконавчого провадження щодо виконання такого рішення. окументи повертаються заявнику без розгляду протягом 10 робочих днів. Протягом 5 робочих днів документи повертаються за наявності відповідного судового рішення та/або постанови. У разі відмови у видачі ліцензії документи заявнику не повертаються.

Процедура переоформлення ліцензії

У разі виникнення у процесі провадження діяльності ліцензіата підстав для переоформлення ліцензії, а саме: зміни найменування юридичної особи (якщо зміна найменування не пов’язана з реорганізацією юридичної особи) та/або зміни місцезнаходження юридичної особи, ліцензіат зобов’язаний протягом п’ятнадцяти робочих днів з дати здійснення реєстраційної дії (державним реєстратором) щодо відповідних змін подати до Комісії (для емітентів — до відповідного територіального органу Комісії) заяву про переоформлення ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку з оригіналом ліцензії, що підлягає переоформленню, та документами відповідно до пункту 2 розділу IV Порядку та умов видачі ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку, переоформлення ліцензії, видачі дубліката та копії ліцензії.

Рішення про видачу ліцензії у зв’язку з її переоформленням та визнання недійсною ліцензії (копії ліцензії), що була переоформлена, оформлюється відповідним наказом, який підписується керівником Комісії або виконувачем його обов’язків (для емітентів керівником відповідного територіального органу Комісії або виконувачем його обов’язків). Протягом десяти робочих днів з дати надходження заяви про переоформлення ліцензії та документів, що додаються до неї, видається переоформлена на новому бланку ліцензія з урахуванням змін, зазначених у заяві про переоформлення ліцензії.

Одночасно з переоформленою на новому бланку ліцензією Комісія (для емітентів — відповідний територіальний орган Комісії) на підставі даних ліцензійного реєстру безкоштовно видає ліцензіату засвідчені копії такої ліцензії для філій або інших відокремлених підрозділів ліцензіата (у разі їх наявності), яким надаються повноваження щодо здійснення професійної діяльності на фондовому ринку.

Ліцензія, яка переоформляється в установленому порядку, дійсна до дати видачі переоформленої ліцензії.

Причини повернення документів заявнику без розгляду:

— заява підписана особою, яка не має на це повноважень;

— документи, що додаються до заяви, оформлені з порушенням вимог;

— наданий неповний перелік документів, передбачений цим Порядком;

— у Комісії на дату подання заяви про переоформлення ліцензії або в період її розгляду наявне судове рішення, що забороняє переоформлення ліцензії цьому ліцензіату та/або постанови про відкриття виконавчого провадження щодо виконання такого рішення;

— приміщення за новим місцезнаходженням ліцензіата не відповідає вимогам, установленим Комісією для виду професійної діяльності на фондовому ринку, на який переоформлюється ліцензія.

Документи повертаються без розгляду протягом десяти робочих днів. Протягом п’яти робочих днів документи повертаються за наявності відповідного судового рішення та/або постанови.

Процедура отримання копії ліцензії

Для отримання копії ліцензії, ліцензіат повинен до початку провадження діяльності відокремленим підрозділом, який має намір провадити окремі види професійної діяльності на фондовому ринку подати до Комісії заяву про видачу копії ліцензії та документи відповідно до пункту 1 розділу VПорядку та умов видачі ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку, переоформлення ліцензії, видачі дубліката та копії ліцензії подання до загального відділу Комісії особисто або поштою (рекомендованим листом із зазначенням на конверті підрозділу центрального апарату Комісії -- управління ліцензування діяльності професійних учасників ринку цінних паперів).

Строк розгляду заяви про видачу копії ліцензії та документів, що додаються до неї та прийняття рішення про видачу копії ліцензії або про відмову в її видачі, не може бути більшим ніж десять робочих днів з дати надходження до Комісії заяви про видачу копії ліцензії та документів, що додаються до неї.

У разі прийняття рішення про відмову у видачі копії ліцензії подані документи заявнику не повертаються.

Підстави для прийняття рішення про відмову у видачі копії ліцензії:

— недостовірність даних у відповідній заяві та документах, поданих ліцензіатом, для отримання копії ліцензії;

— невідповідність ліцензіата вимогам, установленим цим Порядком, для отримання копії ліцензії на здійснення окремого виду професійної діяльності на фондовому ринку;

— відсутність у ліцензіата за місцезнаходженням філії (іншого відокремленого підрозділу) приміщення або невідповідність такого приміщення вимогам, установленим Комісією для виду професійної діяльності на фондовому ринку, на який отримується копія ліцензії.

Письмове повідомлення про прийняття рішення органом ліцензування про видачу або про відмову у видачі копії ліцензії (з доданням копії відповідного рішення) надсилається (видається) ліцензіатові протягом п’яти робочих днів з дати прийняття відповідного рішення (підписується керівником структурного підрозділу Комісії, що здійснює розгляд заяви про отримання копії ліцензії та відповідних документів).

У разі зміни найменування та/або місцезнаходження відокремленого підрозділу ліцензіат протягом п’ятнадцяти робочих днів з дати внесення відповідних змін до Положення про цей підрозділ повинен подати до органу ліцензування документи відповідно до пункту 10 розділу V Порядку та умов видачі ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку, переоформлення ліцензії, видачі дубліката та копії ліцензії.

Комісія повертає ліцензіату заяву про зміни щодо найменування та/або місцезнаходження відокремленого підрозділу та відповідні документи без розгляду, якщо: заява підписана особою, яка не має на це повноважень; наданий неповний перелік документів, передбачений пунктом 10 розділу V Порядку та умов видачі ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку, переоформлення ліцензії, видачі дубліката та копії ліцензії.; приміщення за новим місцезнаходженням відокремленого підрозділу ліцензіата не відповідає вимогам, установленим Комісією для виду професійної діяльності на фондовому ринку, на який видано відповідну копію ліцензії. Про залишення відповідної заяви без розгляду ліцензіат повідомляється у письмовій формі (за підписом керівника структурного підрозділу Комісії, у функції якого входить розгляд цих документів) із зазначенням підстав залишення заяви без розгляду в строк не пізніше ніж п’ять робочих днів з дати надходження цих документів. Після усунення причин, що були підставою для залишення заяви про зміни щодо найменування та/або місцезнаходження відокремленого підрозділу без розгляду, ліцензіат може повторно подати заяву з доданням відповідних документів, яка розглядається відповідно до Порядку та умов видачі ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку. Комісія у разі отримання в установленому порядку заяви ліцензіата (з доданням відповідних документів) про зміну назви та/або місцезнаходження відокремленого підрозділу, який провадить діяльність на підставі виданої йому копії ліцензії, повинна протягом десяти робочих днів з дати надходження вказаних документів унести зміни до відповідного рішення про видачу копії ліцензії. Унесення змін до рішення про видачу копії ліцензії оформляється відповідним наказом, який підписується керівником Комісії або виконувачем його обов’язків.

3. Діяльність ліцензіата на фондовому ринку

Ліцензіамт-- у загальному значенні це особа, що отримує ліцензію. іцензіат може провадити професійну діяльність на фондовому ринку — діяльність з торгівлі цінними паперами відповідно до отриманої ліцензії тільки за умови членства в саморегулівній організації професійних учасників фондового ринку за цим видом діяльності, яка набула цього статусу в порядку, установленому Комісією (далі - СРО) та включення ліцензіата (крім банку) до державного реєстру фінансових установ, які надають фінансові послуги на ринку цінних паперів, відповідно до Порядку формування та ведення державного реєстру фінансових установ, які надають фінансові послуги на ринку цінних Ліцензіат (крім банку) для провадження професійної діяльності на фондовому ринку повинен мати у власності або в користуванні нежитлове приміщення, яке повністю відокремлене від приміщень інших юридичних осіб за місцезнаходженням, зазначеним у свідоцтві про державну реєстрацію юридичної особи, та ліцензії. Для провадження діяльності відокремленим підрозділом ліцензіата на підставі відповідної копії ліцензії або спеціалізованим структурним підрозділом ліцензіата, який є невід'ємною частиною його внутрішньої організаційної структури та має інше місцезнаходження, ліцензіат повинен мати у власності або в користуванні нежитлове приміщення за місцезнаходженням такого підрозділу, яке повинно відповідати встановленим для цього приміщення вимогам. Для провадження діяльності з торгівлі цінними паперами загальна площа такого приміщення ліцензіата (крім банку), його відокремленого підрозділу повинна становити не менше ніж 20 кв. м. (крім випадку провадження тільки дилерської діяльності, коли приміщення може бути площею не менше ніж 10 кв. м.). У разі організації ліцензіатом (крім банку) діяльності в складі спеціалізованих структурних підрозділів, які є невід'ємною частиною його внутрішньої організаційної структури та мають інше місцезнаходження, ніж ліцензіат, площа приміщення по кожному такому підрозділу повинна становити не менше 10 кв. м. Виконавчий орган ліцензіата (крім банку) повинен знаходитись у нежитловому приміщенні за місцезнаходженням, зазначеним у свідоцтві про державну реєстрацію юридичної особи та ліцензії. Документи, що стосуються провадження професійної діяльності, повинні зберігатися у цьому приміщенні ліцензіата. Сертифіковані фахівці ліцензіата (у тому числі керівні посадові особи), його відокремлених підрозділів або спеціалізованих структурних підрозділів при провадженні діяльності з торгівлі цінними паперами повинні відповідати кваліфікаційним вимогам, установленим при отриманні ліцензії. У разі виникнення у ліцензіата (у тому числі у відокремлених або спеціалізованих структурних підрозділах) при провадженні діяльності з торгівлі цінними паперами за її окремими видами факту зменшення встановленої кількості сертифікованих фахівців (у тому числі керівних посадових осіб), установленої при отриманні ліцензії (копії ліцензії або створенні спеціалізованого структурного підрозділу), але не менше ніж до одного фахівця, йому необхідно протягом трьох місяців відновити потрібну кількість та повідомити про це Комісію в установленому порядку.

Ліцензіат зобов’язаний мати обладнання та програмне забезпечення, які відповідають вимогам його діяльності та обсягу інформації, що обробляється, у тому числі пристрій для безперебійного електроживлення та не менше двох комп’ютерів, а також засоби зв’язку (електронна пошта, телефон, факс).

Ліцензіат для провадження професійної діяльності на фондовому ринку — діяльності з торгівлі цінними паперами повинен:

— розробити положення про провадження діяльності з торгівлі цінними паперами;

— розробити положення про відокремлений підрозділ ліцензіата (крім банку) та/або спеціалізований структурний підрозділ, які провадять діяльність з торгівлі цінними паперами (у разі їх створення);

— розробити положення про внутрішній контроль;

— призначити контролера;

— розробити правила проведення внутрішнього фінансового моніторингу та програми його здійснення не пізніше першої проведеної операції або укладеного договору;

— призначити працівника, відповідального за здійснення внутрішнього фінансового моніторингу, та затвердити його посадову інструкцію.

Контролер торговця цінними паперами призначається з числа сертифікованих фахівців і відповідає за повноту та достовірність надання інформації до Комісії.

Правила проведення внутрішнього фінансового моніторингу та програми його здійснення розробляються та змінюються з урахуванням нормативно-правових актів, що регулюють питання запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Ліцензіат зобов’язаний протягом усього строку дії ліцензії виконувати вимоги законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Ліцензіат (крім банку), який отримав ліцензію на провадження діяльності з управління цінними паперами, повинен мати власний капітал у розмірі не менше ніж 7 мільйонів гривень через рік з дати отримання ліцензії на цей вид діяльності. При провадженні діяльності з управління цінними паперами ліцензіат повинен мати власний капітал за даними фінансової звітності, у розмірі не менше ніж 7 мільйонів гривень.

Для провадження діяльності з управління цінними паперами грошові кошти клієнта зараховуються на окремий поточний рахунок торговця цінними паперами в банку окремо від власних коштів торговця цінними паперами, коштів інших клієнтів та відповідно до умов договору про управління цінними паперами. Торговець цінними паперами звітує перед клієнтами про використання їх грошових коштів.

Торговець цінними паперами веде облік цінних паперів, грошових коштів окремо для кожного клієнта та окремо від цінних паперів, грошових коштів та майна, що перебувають у власності торговця цінними паперами, відповідно до вимог, установлених Комісією за погодженням з Міністерством фінансів України, а у випадках, установлених законодавством, — також з Національним банком України.

Ліцензіат, який прийняв рішення про припинення діяльності з торгівлі цінними паперами до закінчення строку дії ліцензії, зобов’язаний повідомити про це всіх своїх клієнтів, з якими у нього укладені договори (у разі їх наявності, зокрема: договір на брокерське обслуговування, договір андеррайтингу, договір про управління цінними паперами та грошовими коштами), виконати усі договори (зобов'язання), що стосуються провадження діяльності з торгівлі цінними паперами, та після цього подати заяву про анулювання ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку та відповідні документи, передбачені для торговця цінними паперами главою 4 Порядку зупинення дії та анулювання ліцензії на окремі види професійної діяльності на фондовому ринку, затвердженого рішенням Комісії від 23. 06. 2006 N 432, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11. 08. 2006 за N 976/12 850 (із змінами).

У разі, якщо ліцензіат не має наміру провадити зазначений в ліцензії вид діяльності після закінчення строку її дії, то він зобов’язаний не менше ніж за сорок п’ять календарних днів до закінчення строку дії ліцензії надати до Комісії перелік своїх клієнтів, а також до закінчення строку дії ліцензії виконати всі договори (зобов'язання), що стосуються провадження професійної діяльності з торгівлі цінними паперами згідно з вимогами, установленими законодавством.

Висновок

Ринок цінних паперів відіграє важливу роль у суспільному відтворенні. Адже основна функція ринку цінних паперів — мобілізація грошових засобів інвесторів для організації та розширення виробництва. Друга функція — інформаційна. Вона полягає в тому, що ситуація на ринку цінних паперів повідомляє інвесторам інформацію про економічну кон’юнктуру в країні, і дає їм орієнтири для вкладання своїх капіталів. В цілому ж функціонування капіталу у формі цінного паперу сприяє формуванню эфективної та раціональної економіки, оскільки він стимулює мобілізацію вільних грошових ресурсів в інтересах виробництва та їх розподіл у відповідності до потреб ринку.

Таким чином, ринок цінних паперів представляється як ефективний механізм функціонування ринкової економіки, інструмент мобілізації фінансових ресурсів та заощаджень населення, оптимального перерозподілу засобів, підвищення активності людини як реального власника

Список використаної літератури:

фондовий ринок ліцензія

1. Закон України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23. 02. 2006 № 3480-ІV; редакція від 27. 07. 2010 на пiдставi 2393−17, 2388−17 // Офіційний портал Верховної Ради України [Електронний ресурс] - Режим доступу: http: //www. zakon1. rada. gov. ua.

2. Закон України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» від 30. 10. 1996 № 448/96-ВР; редакція від 13. 10. 2010 // Офіційний портал Верховної Ради України [Електронний ресурс] - Режим доступу: http: //www. zakon1. rada. gov. ua.

3. Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Про затвердження Правил (умов) здійснення діяльності з торгівлі цінними паперами: брокерської діяльності, дилерської діяльності, андерайтингу, управління цінними паперами» від 12. 12. 2006 № 1449 // Офіційний портал Верховної Ради України [Електронний ресурс] - Режим доступу: http: //www. zakon1. rada. gov. ua.

4. Бурмака М. О. Корпоративне управління у відповідях на запитання. Навчальний посібник / М. О. Бурмака, М. Д. Попович, Г. О. Ємець// Під заг. ред. Мікловди В.П., доктора економічних наук, професора, члена-кореспондента НАН України. — К.: УІРФР, 2007.

5. Глущенко С. В. Становлення вторинного ринку корпоративних цінних паперів в Україні / С. В. Глущенко // Наукові праці НДФІ. — 2006. — № 7.

6. Кравченко Ю. Я. Ринок цінних паперів / Ю. Я. Кравченко. — К.: Дакер, КНТ, 2008.

7. Професійна діяльність на ринку цінних паперів: депозитарна діяльність: Навчально-методичний посібник. — Вид. 3-є.- К.: АДС УМКЦентр, 2011. — 488 с.

8. Торгівля цінними паперами в Україні: навчальний посібник // Бовкун К. К., Бутенко Д. С., Григор'єв П.Ф. та інші / Передмова Іванова Є.Р. — К., АДС УМКЦентр, 2008. — 308 с.

9. Федоренко В. Г. Фондовий ринок в інвестиційному процесі / В. Г. Федоренко, Е. Ф. Якушев, О. М. Юрковська, Н.В. Горбиль// Фондовий ринок. — 2006. — № 9.

Показать Свернуть
Заполнить форму текущей работой