Логоритміка в системі корекції заїкання

Тип работы:
Курсовая
Предмет:
Педагогика


Узнать стоимость новой

Детальная информация о работе

Выдержка из работы

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Донбаський державний педагогічний університет

Кафедра логопедії та спеціальної психології

Курсова робота

Логоритміка в системі корекції заїкання

студентки 3 курсу

заочної форми навчання

дефектологічного факультету

Халілової Марини Миколаївни

Науковий керівник:

Гулак Л.О.

Слов’янськ — 2013

ЗМІСТ

ВСТУП

РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА. ЗАЇКАННЯ. ЗАГАЛЬНІ ОСНОВИ ЛОГОРИТМІКИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЇЇ ВИКОРИСТАННЯ У КОРЕКЦІЙНО — РОЗВИВАЮЧІЙ РОБОТІ

1.1 Поняття про заїкання. Типи заїкання

1.2 Порушення моторної, эмоційно-вольової сфер і довільної поведінки у дітей із заїканням

1.3 Загальні основи та засоби логоритміки

1.4 Эфективність використання логоритміки в корекційно-розвиваючій

роботі по подоланню заїкання

1.5 Висновки

РОЗДІЛ 2 ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА. ДОСЛІДНО -ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНА РОБОТА ПО ВИВЧЕННЮ МОТОРИКИ У ДІТЕЙ ІЗ ЗАЇКАННЯМ

2.1 Завдання і методика констатувального експерименту

2.2 Результати обстеження моторної сфери дітей із заїканням, порівняльний аналіз патології з нормою

2.3 Висновки

РОЗДІЛ 3 ЛОГОРИТМІКА В СИСТЕМІ КОРЕКЦІЇ ЗАЇКАННЯ

3.1 Диференційна методика Ричкової Н.А. Особливості змісту логоритмічних занять при диференційному підході до дітей із різним типом заїкання

3.2 Эфективність запропонованої методики, порівняльний аналіз

3.3 Висновки

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТОК

корекція заїкання логоритміка заняття

ВСТУП

Логопедична ритміка є одним з розділів логопедії і корекційної педагогіки. Великий вклад у вдосконалення логоритмічного виховання дітей з розладами мови внесло всестороннє вивчення аномальних дітей, їх компенсаторних процесів, а також різні реабілітаційні методики.

Логопедична ритміка, вивчаючи закономірності розвитку, виховання, а також порушення немовних психічних функцій в синдромі тієї або іншої мовної патології, узагальнюючи експериментальні дані і практичний досвід, визначає завдання логоритмічного виховання, розкриває їх суть, висуває доцільні засоби, методи і форми організації логоритмічних занять.

Найважливішим завданням, що визначає особливу значущість логопедичної ритміки як однієї з ланок логопедичної корекції, є формування і розвиток у дітей з мовною патологією сенсорних і рухових здібностей як основи виховання, перевиховання мови і усунення мовних порушень.

Актуальність даної теми полягає в тому, що на сучасному етапі дослідження існує гостра практична необхідність обгрунтувати особливості вживання логоритмічних занять для усунення недоліків моторного розвитку дітей, що заїкаються.

Виходячи з актуальності, проблема нашого дослідження полягає в тому, щоб розробити і обгрунтувати теоретичні основи формування мови у дітей із заїканням за допомогою логоритмічних занять.

Виходячи з вищевикладеного, метою даної роботі є обгрунтувати систему логоритмічних занять, направлених на розвиток моторики дітей з різними типами заїкання.

Гіпотеза дослідження: корекційна робота по подоланню заїкання за допомогою логоритмічних занять буде ефективна, якщо програма побудови цих занять будуватиметься диференційовано з врахуванням типа заїкання.

Викладена мета і гіпотеза дослідження зумовлює необхідність рішення наступніх завдань:

1. проаналізувати методичну і психолого — педагогічну літературу з проблеми використання логоритмічних занять з дітьми із заіканням;

2. Визначити роль логоритміки в системі корекційно-розвиваючої дії на усунення заїкання;

3. Виявити особливості використання логоритміки в корекційно-розвиваючій роботі по розвитку моторики;

4. Розробити і апробувати систему логоритмічних заходів щодо розвитку моторики дітей, що заїкаються;

Об*єктом дослідження є процес корекції моторних порушень у дітей із заіканням.

Предметом дослідження є логоритмічне заняття як основний засіб по розвитку моторики дітей, що заікаються.

Методи дослідження:

— вивчення теоретичних джерел;

— експериментальний, який полягав у вживанні різних по складності тестів, направлених на виявлення особливостей довільної рухової діяльності з якісним аналізом їх виконання;

— динамічне спостереження за станом рухів, мови і загальної поведінки дітей, що заікаються, в процесі логоритмічних, логопедичних занять, на заняттях лікувальною фізкультурою, а також в процесі різних режимних моментів;

Практичне значення даної роботі полягає в тому, що вона може являти собою методично- практичний матеріал для музичних керівників та вчителів — логопедів, які працюють з дошкільниками із заїканням, як в спеціальних дошкільних установах, так і у масових дитячих дошкільних закладах. Логіка дослідження зумовила структуру курсової роботи: вступ, три розділі, висновки, список використаних джерел, додатки. Загальній обсяг 36 сторінок.

РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА. ЗАЇКАННЯ. ЗАГАЛЬНІ ОСНОВИ ЛОГОРИТМІКИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЇЇ ВИКОРИСТАННЯ У КОРЕКЦІЙНО — РОЗВИВАЮЧІЙ РОБОТІ

1.1 Поняття про заїкання. Типи заїкання

Порушенням мови, що часто зустрічається, є заікання. За даними авторів, як радянських, так і зарубіжних, заїкаються приблизно 2% всіх дітей.

І. А. Сікорський назвав заїкання «дитячою хворобою», підкреслюючи цим, що початок виникнення заїкання відноситься до часу формування мови у дитини (між двома — п’ятьма роками).

Заїкання — це порушення темпо-ритмічної організації мови, обумовлене судорожним станом м’язів мовного апарату.

Більшість авторів зв’язують початок заїкання з виникненням фразової мови.

Багато батьків зв’язують початок заїкання з поганим сном, поганим апетитом і змінами в характері дитини: підвищена збудливість, дратівливість або ж млявість, апатичність.

У деяких дітей одночасно із заїканням з’являється страх мови, що приводить малюка до відмови від неї. У інших страх мови розвивається поступово.

Усі вказані явища говорять про розвиток у дитини неврозу, який призводить до своєрідного порушення однієї з основних функцій мови — функції соціального спілкування.

У інших дітей заїкання спочатку буває незначним і нестійким, але з віком поступово посилюється. Перший час батьки навіть не помічають наростаючого заїкання або вважають його балощами. Таке заїкання часто виникає на тлі швидкої, безладної, такої, що захлинається мови.

Темп, ритм і плавність мови при заїканні порушуються вимушеними і раптовими перервами її течії. Причиною цих зупинок є судоми в тій або іншій частині периферичного мовного апарату: в дихальній, голосовій або артикуляційній. Найчастіше судоми з’являються на початку слова або навіть фрази. Судоми бувають двох видів: клонічні і тонічні.

Клонічні судоми проявляються в мові легким, але багатократним повторенням одного і того ж складу (зазвичай початкового складу слова, наприклад: «м-м-м-м-м-м-м-м-м-м'ячик», «па-па-па-па-па-паровоз»); тонічні судоми проявляються в мові тривалою зупинкою на початку слова (тривалість їх від декількох секунд до однієї хвилини, наприклад: «м. ячик», «авт. обус»). Слова при цьому як би із зусиллям виштовхуються тим, хто заїкається. В результаті і тих і інших судом порушується плавна течія мови. Темп мови виявляється своєрідно зміненим: той, що найчастіше заїкається говорить швидко, але швидкий темп уривається вимушеними паузами, в результаті вимова того або іншого мовного абзацу може виявитися сповільненим.

Чим частіше і триваліше судоми, тим важче заїкання. За характером судом воно ділиться на клонічне, тонічне і змішане (клоно-тонічне або тоно-клонічне — по переважаючому характеру судом). За місцем судом відрізняють дихальну, голосову і артикуляторную форми. Іноді, почавшись в одному відділі мовного апарату, судома поширюється і на інші. Найчастіше спостерігаються судоми м’язів губ і язика.

У іншій класифікації розрізняють неврозоподібну і невротичну форму заїкання. Неврозоподібна форма заїкання має на увазі виражений неврологічний дефект, зокрема, порушення моторики в цілому і артикуляції зокрема. При цьому можливе виникнення невротичних реакцій, але течія заїкання мало залежить від них. Діти, що страждають неврозоподібним заїканням, зазвичай пізно починають говорити, взагалі розвиваються трохи повільніше за однолітків. ЭЭГ у більшості випадків виявляє патологічне або пограничне функціонування головного мозку. При невротичній формі заїкання типово нормальне, або раннє мовне і моторний розвиток. Запинки спочатку виникають на тлі стресу, як одноразового (переляк), так і хронічного. У таких дітей відсутні виражені неврологічні порушення, їх ЭЭГ відбиває гармонійніше функціонування мозку, чим в попередній групі. При цьому вираженість заїкання украй залежить від функціонального стану: ці люди частенько майже чисто говорять в спокійній обстановці, але у разі стресу (публічний виступ, розмова з незнайомою людиною, несподівано поставлене питання) не можуть сказати ні слова із-за сильних мовних судом. Також відзначається сильна вираженість логофобії(страху мови) і уникаючої поведінки. В цілому стан цих хворих відповідає критеріям неврозу, тому для невротичної форми заїкання частіше застосовують термін «логоневроз», проте деякі автори використовують його просто як синонім слова «заїкання».

Розвиток заїкання характеризується появою нових симптомів окрім судом в області мовного апарату, викликаючих заїкувату мову, з’являються судорожні рухи в інших м’язах тіла, які також є мимовільними, насильницькими і називаються супутніми. Фізіологічний механізм супутніх рухів під час мови пов’язаний з іррадіацією збудливого процесу, захоплюючого ширші відділи рухової зони. Супутні рухи можуть носити різноманітний характер: одні, ті що заїкаються, відкидають голову, інші - нахиляють її, треті - закатують очі. Доводиться спостерігати у тих, що заїкаються гримаси обличчя, але у більшості випадків насильницькі рухи відбуваються в області м’язів обличчя, шиї і рук.

Страх перед кепкуваннями оточення примушує заїкувату дитину намагатися боротися зі своїм заїканням; вона починає застосовувати найрізноманітніші хитрощі.

Це можуть бути рухові або так звані допоміжні рухи і мовні хитрощі.

На відміну від супутніх рухів, рухові хитрощі є довільно вживаними рухами, за допомогою яких той, що заїкається намагається полегшити собі вимовлення важкого звуку, важкого слова, а іноді і приховати своє утруднення від співрозмовників, швидкий темп мови, тихий голос, нечітку вимову — це також спроби заїкуватого зробити непомітним своє заїкання. Допоміжні рухи носять дуже різноманітний характер: одні стискають кулаки, інші - одну руку, деякі притупують, переступають з ноги на ногу, намагаються до чого-небудь притулитися і т. п.

З віком з’являються складніші хитрощі, зокрема мовного характеру: покашлювання перед важким звуком, словом, вимовлення додаткових, так званих смітних, звуків і слів (а, э, ну, ось і т п), заміна важких слів легшими, що призводить іноді до спотворення сенсу того, що заїкуватий хотів сказати.

Користування численними хитрощами іноді допомагає тому, хто заїкається зробити свою мову плавнішою, але завантажує його психіку постійним лавіруванням між своїми важкими словами і звуками і винаходом способів уникнути їх. Одна з характерних ознак невротичного заїкання — нестійкість і мінливість усієї складної симптоматики заїкання: дитина то важко заїкається, то може говорити абсолютно нормально.

Мова того, хто заїкається пов’язана з його загальним станом. Так, під час іспитів, які стомлюють і нервують, заїкання зазвичай посилюється. Спостерігається залежність від погоди, від пори року, від умов життя.

Залежно від причин виникнення, заїкання може бути функціональним і органічним. Найбільша кількість випадків заїкання відноситься до функціонально обумовлених — логоневрозам, і тільки у невеликої частини тих, хто заїкаються виявляється органічна неврологічна симптоматика. У цих випадках заїкання часто тільки один з симптомів іншого органічного мовного порушення-дизартрії або моторної алалії, що ще більше ускладнює їх протікання, і логопедичну роботу.

Які ж причини передують виникненню заїкання?

Батьки дітей, що заїкаються, в якості причини виникнення заїкання схильні висувати на перше місце переляк, а в деяких випадках і спадковість. У розповідях про обставини переляку, після якого почалося заїкання, фігурують факти найрізноманітнішої значущості: груба сварка в сім'ї, покарання дитини, гроза, крик півня, прихід незнайомої людини і т. п.

Маленькі діти легко і часто лякаються під впливом незнайомих і несподіваних явищ, але далеко не усі починають після цього заїкатися, отже, мають бути ще якісь передумови, якийсь грунт для того, щоб заїкання під впливом переляку виникло і стало розвиватися. Таким грунтом є ослаблена нервова система дитини, на значення якої при виникненні неврозу вказував І. П. Павлов.

Слабкість нервової системи може мати постійний характер як наслідок несприятливих умов розвитку дитини у внутріутробному періоді, природових ускладнень, алкоголізму батьків і інших причин.

Частіше спостерігається тимчасове виснаження нервової системи дитини, яка може залежати від фізичної його ослабленості після важких інфекційних захворювань або у зв’язку з несприятливою побутовою обстановкою.

Велике значення для нервової системи дитини мають умови його виховання: відсутність правильного режиму, часті покарання, залякування, а також розпещеність і зніженість.

Затримки мовного розвитку дитини так само впливають на виникнення заїкання, як і перевантаження незміцнілої мови дитини (і кількісно і якісно),

нескінченне читання вголос, причому тексти читаного часто не відповідають рівню розуміння дитини, і потрібно повторення навіть віршів, що легко запам’ятовуються, казок. Дуже часто таке перевантаження має місце відносно дітей, що рано почали говорити, оскільки не за віком розвинена мова малюка дає привід оточенню забувати про його роки і про недостатню зрілість його психіки в цілому.

Схильність дошкільника до наслідування вимагає правильних зразків. Швидка, безладна мова в сім'ї заважає правильному розвитку мови малюка, його мова також стає квапливою, такою, що захлинається, нечіткою, словом, придбаває ті навички, які пізніше виявляються у нього як основа його мови, що заїкається.

Таким чином, ми бачимо, що взаємне переплетення різних впливів створює ту основу, на якій самий незначний переляк може викликати виникнення заїкання.

1.2 Порушення моторної, эмоційно-вольової сфер і довільної поведінки у дітей із заїканням

Дослідники надавали особливе значення зв’язку стану загальної моторики і мови при заїканні. В.А. Гіляровський відмічав, що запізнілий розвиток мови може бути частковим проявом загального недорозвинення моторики. М. Ф. Брунс, досліджуючи моторику дітей, що заїкаються, дійшла висновку, що у них є виражена відсталість в загальному моторному розвитку.

М.А. Кольцова довела наявність кореляції між мірою розвитку тонкої моторики кисті руки і рівнем розвитку мови дитини. Є усі підстави розглядати кисть руки як орган мови — такий же, як артикуляційний апарат. З цієї точки зору проекція руки є ще одна мовна зона мозку.

Відмічаючи важливість дослідження довільних рухів, А. В. Запорожець вказував, що формування довільних рухів у людини відбувається за участю мови, під впливом абстрагуючої і узагальнюючої функції другої сигнальної системи.

Таким чином, зв’язок загальної моторики і мови дозволяє розвивати необхідні якості рухів органів артикуляційного апарату шляхом розвитку аналогічних властивостей загальної моторики. При заїканні відзначається різноманіття моторних порушень. У деяких дітей, що заїкаються, можна виявити моторну обдарованість вище за свій вік на три місяці. Проте у більшості є відставання в розвитку моторики від чотирьох місяців до майже п’яти років. Порушення торкаються не лише загальної, але і мімічної моторики і орального праксиса.

М.Ф. Брунс виявила кореляцію між формою заїкання (тонічною і клонічною) і особливостями моторики, підкресливши, що «коригуюча гімнастика повинна узгоджуватися з формою заїкання».

У дослідженнях ГА. Волкової показано, що у деяких дітей, що заїкаються, 4−7 років моторика не порушена, у більшості ж дітей є різноманітні і численні порушення загальної моторики, тонкої довільної моторики рук і пальців, мімічних м’язів і орального праксиса. Переважають порушення моторної функції у формі загальної моторної напруги, скутості, уповільненої перемикаємості рухів, є порушення і у формі рухового занепокоєння, расторможеності, некоординованості, хаотичності рухів, з наявністю гіперкінезів, з широкою амплітудою виконання рухів.

Діти з моторною напруженістю не відразу реагують на зауваження і прохання логопеда і товаришів що-небудь принести, подати. Повільно переходять від одних рухів до інших, упускають м’яч, обруч і інші предмети в рухливих іграх, більше часу витрачають на ігри з розбірним матеріалом — будівельним, вежами, барильцями, матрьошками. У дітей 4−5 років моторна скутість проявляється в незручності, незграбності, в невмінні швидко і правильно виконати той або інший рух. У дітей 5−6, 6−7 років моторна напруга чіткіше зв’язується із заїканням і проявляється при спробах коментувати свої дії. Неможливість вільно говорити з приводу здійснюваних дій ще більше сковує рухи дитини: зникає легкість, невимушеність в поведінці, сповільнюється темп рухів, не виконується до кінця дія. Загальмованість особливо яскраво проявляється в іграх при ходьбі і бігу: діти напружено згинають руки в ліктьових суглобах, із зусиллям притискають їх до тулуба, бігають на прямих ногах, не згинаючи їх в колінних суглобах. Скутість м’язів шиї і плечей виявляється в поворотах дітей усім тулубом, в моторній незручності. Переважання моторної напруженості простежується по усіх вікових групах дітей із заїканням: 4−5, 5−6, 6−7 років.

Рухова расторможеність дітей, що заїкаються, позначається в тому, що вони легко збуджуються, метушаться під час ігор, підстрибують, присідають, змахують руками, виражаючи таким чином своє збудження. Рухи поривчасті, недостатньо цілеспрямовані, некоординовані, тонкі довільні рухові акти формуються із затримкою, амплітуда рухів має великі розмахи. Після гри діти, намагаючись обговорити її течію і результати, відтворюють її хід в численних некоординованих рухах.

Половині дітей, що заїкаються, 4−7 років властиві найрізноманітніші супутні рухи.

Досить часто моторні відхилення у дітей із заїканням знаходяться в прямій залежності від таких психічних процесів, як нестійкість уваги, недостатня гнучкість перемикання, підвищена збудливість дитини або його загальмованість.

Основний відсоток порушень в області моторики падає на дітей із заїканням із судомами тонічного типу. У хлопчиків більше страждає почуття ритму і координація рухів, у дівчаток — перемикаємість рухів.

Таким чином, міра порушення моторики прямо пропорційна ступеню тяжкості заїкання. В процесі логоритмічних занять поліпшення стану моторики і мови відбувається майже паралельно один одному. Загальна моторика, тісно пов’язана з мовною, робить великий вплив на останню. Труднощі перевиховання мови заїкуватого тісно переплітаються з труднощами корекції моторики. Якщо успішно коригуються моторні порушення, то це є позитивним прогнозом в перевихованні мови.

1.3 Загальні основи та засоби логоритміки

Логопедична ритміка є своєрідною формою активної терапії, засобом дії в комплексі методик.

Об'єктом логопедичної ритміки є структура мовного дефекту, немовні психічні функції і мовні порушення у осіб з мовною патологією.

Предметом — різноманітні порушення психомоторних, сенсорних функцій і система рухів у поєднанні з музикою і словом.

Мета — подолання мовного порушення шляхом розвитку і корекції немовних і мовних психічних функцій і зрештою адаптація людини до умов зовнішнього і внутрішнього середовища.

Завдання логопедичної ритміки визначаються як оздоровчі, освітні(пізнавальні), виховні, корекційні.

В результаті рішення оздоровчих завдань у людей з мовними порушеннями зміцнюється кістково-м'язовий апарат, розвиваються дихання, моторні, сенсорні функції, виховується почуття рівноваги, правильна осанка, хода, грація рухів.

Здійснення освітніх завдань сприяє формуванню рухових навичок і умінь, просторовому представленні і здатності довільно пересуватися в просторі відносно інших людей і предметів; розвитку спритності, сили, витривалості, перемикаємості, координації рухів, організаторських здібностей.

Рішення виховних завдань сприяє розумовому, моральному, естетичному і трудовому вихованню людей з мовною патологією. Рішення виховних завдань сприяє:

1) розвитку почуття ритму, здатності відчувати в музиці, рухах і мові ритмічну виразність;

2) розвитку здатності сприйняття музичних образів і умінню ритмічно, виразно рухатися відповідно до цього чину, тобто умінню перевтілюватися, проявляти художньо-мистецькі здібності;

3) вихованню позитивних особових якостей, почуття колективізму, навчанню правилам в різних видах діяльності та ін.

Корекційна спрямованість заняття обумовлена обліком механізму і структури мовного порушення, комплексністю і поетапністю логопедичної роботи. Логопед враховує вікові і особові особливості дитини, стан його рухової системи, характер і міру порушення мовних і немовних процесів: просторового праксиса, гнозиса, слухового і зорового сприйняття, уваги, пам’яті і так далі.

Логопедична ритміка будується на дидактичних і специфічних принципах. Вони пов’язані між собою і визначають єдність виховання, розвитку і корекції функціональних систем людей з мовними розладами.

Щоденне виконання в певний час різних за своїм характером логоритмічних вправ (ранкова дихально-голосова зарядка з рухами, вправи на релаксацію, спів гласних звуків і коротких пісеньок, вправи на поєднання ритму рухів і мови і тому подібне) привчає дітей до встановленого щадящо-оздоровчому режиму.

Під впливом регулярного логоритмічного заняття в організмі і психомоториці відбувається позитивна перебудова різних систем, наприклад серцево-судинної, дихальної, рухової, мовнорухової, сенсорної і ін.

Логоритмічна корекція вимагає повторення рухових навичок, що виробляються. Тільки при багатократних систематичних повтореннях утворюються здорові рухові динамічні стереотипи.

В процесі логоритмічного виховання і перевиховання дітей із заїканням важливо спиратися на свідоме і активне відношення дитини до свого дефекту. Активність дітей дошкільного віку на логоритмічних заняттях стимулюється емоційністю педагога, образністю музики, різними іграми або ігровими прийомами і вправами.

Е. Кілінська-Евертовська визначає логоритміку в широкому значенні слова як систему музично-рухових вправ, здійснюваних для потреб корекційної логопедії. Логоритміка, незважаючи на свою організовану систему, є лише доповненням до системи логопедичного заняття, оскільки логоритмічні вправи завжди підпорядковані цілям логопедії.

А. Розенталь вважає, що логоритміка — новий спосіб корекції мови, що спирається на поєднання музичного ритму із застосуванням слова. Значення ритмічної і логоритмічної дії на людей підкреслювали багато дослідників. Так, В.М. Бєхтєрєв виділяв наступні цілі ритмічного виховання: виявити ритмічні рефлекси, пристосувати організм дитини відповідати на певні подразники (слухові і зорові), встановити рівновагу в діяльності нервової системи дитини, стримати занадто збуджених дітей і розгальмувати загальмованих дітей, врегулювати неправильні і зайві рухи. В. А. Гиляровський писав, що логопедична ритміка робить вплив на загальний тонус, на моторику, на настрій, вона сприяє тренуванню рухливості нервових процесів центральної нервової системи, активуванню кори.

Засобами логопедичної ритміки є: ходьба і марширування в різних напрямах; вправи на розвиток дихання, голосу і артикуляції; вправи, що регулюють м’язовий тонус; вправи, активізуючі увагу; рахункові вправи; мовні вправи без музичного супроводу; вправи, що формують почуття музичного розміру або метра; вправи, що формують почуття музичного темпу; ритмічні вправи; спів; вправи в грі на музичних інструментах;

самостійна музична діяльність дітей з мовними порушеннями; ігрова діяльність; вправи для розвитку творчої ініціативи; завершальні вправи. Логоритмічні засоби придбавають свої специфічні особливості у справі музичного виховання, але в основному вони розглядаються як лікувально-педагогічний метод в нервово-психіатричних і логопедичних установах. Основний принцип побудови усіх перерахованих видів роботи — тісний зв’язок руху з музикою. Музыка, з її величезним емоційним впливом, багатством виразних засобів, дозволяє нескінченно різноманітити прийоми руху і характер вправ.

Наступний принцип використання логоритмічних засобів припускає обов’язкове включення в них мовного матеріалу. Слово може бути введене в найрізноманітніших формах: це тексти пісень, хороводів, драматизації із співом, інсценувань на задану тему, команди того, що водить в рухливих іграх, вказівки провідного (режисера) сценарію і тому подібне. Введення слова дозволяє створювати цілий ряд вправ, побудованих не на музичному ритмі, а на віршованому, який сприяє ритмічності рухів.

Засоби логопедичної ритміки можна представити як систему поступово ритмічних, що ускладнюються, логоритмічних і музично-ритмічних вправ і завдань, що лежать в основі самостійної рухової, музичної і мовної діяльності дітей з мовною патологією.

Поєднюються музика, рухи і слово в логоритміці по-різному. Але яка б не була доля музики і слова, музики і руху і так далі, у вправах в комплексі вони формують і упорядковують рухову сферу того, хто займається, його діяльність, позитивно впливають на особу. Координовані, цілеспрямованими економні рухи викликають у людини почуття задоволення. Ритм сприймається багатьма органами перцепції - кінестетичними відчуттями, тактильними, зоровими, слуховими. Ці сильні стимули створюють додаткову мотивацію до виправлення мови. Важливе те, що у дитини нормалізується рухова сфера і корекція мовних порушень здійснюється неусвідомлено, природно. Це сприяє розслабленню і попереджає виникнення психічної, емоційної і м’язової напруги. Загальна моторна підготовленість усіх і окремих груп м’язів позитивно впливає на нормалізацію дихальних і артикуляторних м’язів. Виконання ритмічних вправ на тлі позитивного емоційного збудження сприяє вихованню правильної мови, активізує діяльність дітей в спілкуванні, в грі, в рухових імпровізаціях.

Використання усього різноманіття логоритмічних засобів в різних поєднаннях обумовлене кінцевою метою соціальної реабілітації дітей з мовними розладами.

1.4 Эфективність використання логоритміки в корекційно-развиваючій роботі по подоланню заїкання

Використання логопедичної ритміки в корекційній роботі з тими, хто заїкається обумовлене наступними положеннями.

Між мовною функцією — її руховим, виконавчим компонентом — і загальною руховою системою є тісний функціональний зв’язок. Нормальна мова людини забезпечується погодженою роботою багатьох центральних утворень. Ураження певних областей кори головного мозку виявляють їх зв’язок з тією або іншою стороною мовної функції. Чим ближче розташоване ураження до області Брока, тим більшою мірою порушуються моторні компоненти мови. Для того, щоб нормально здійснювалася функція, у тому числі і мовна, потрібна ув’язка в часі, в швидкостях, в ритмах дії і в термінах виконання окремих реакцій. Причому ув’язці підлягають не лише вищі коркові відділи мовної функціональної системи, але і мозочки (установка мускулатури гортані, голови, шиї, плечей), і відділи, розташовані в довгастому мозку (регуляція дихальної мускулатури), і, мабуть, інші глибинні структури. Значить, ув’язка в часі, значення швидкостей і ритмів дії для погодженої роботи окремих компонентів складної функціональної мовної системи є обов’язковою умовою, і та, що розузгодила діяльності цих компонентів в часі може стати функціональною причиною порушення мови. Правомірність цього погляду підтверджується добре відомим фактом, що при будь-якій зміні ритму мови того, хто заїкається (читанні, декламації) зменшується заїкання; при відбитті такту рукою під час мови також знімається або зменшується судорожність мови того, хто заїкається. Ефективним засобом виправлення мови у того, хто заїкається є використання ритмічного звучання метронома. Центральні нервові механізми мови як би відчувають потребу в датчику ритму, який би підтримав постійний темп в протіканні нервових процесів.

Мова має тривалість, силу, якість, точність. Пауза також має свою тривалість і точність і виражає процес активного гальмування.

У фразі є музика, яка надає їй власному змісту. Цьому сприяють такі музичні елементи мови, як ритм і мелодія. Відомо, якщо мова тих, хто заїкається, підтримана зовні заданим ритмом (вірш, пісня), отримує в нім опору і відновлює рівновагу, тобто заїкання зникає.

Лікувальна і логопедична ритміка в основі своєї системи мають поняття ритму як почала організуючого і дисциплінуючого, укладаючого всяку дію в певну форму і такого, що регулює поведінку хворого. Помірні фізичні навантаження, що отримуються такими, хто заїкаються під час заняття логопедичною гімнастикою, ритмікою, збуджують нервові процеси, дають благотворний ефект.

Для того, хто заїкається найбільш доцільний музичний ритм, оскільки він дає багатий практичний матеріал, активізує колектив, має велике значення у справі оздоровлення емоційної і вольової його сфер. Ритм регулює не лише рух, але і слово керує як темпом, так і динамічними особливостями мови. Музичне фразування і нюансування, пауза, акцент також знаходять своє відображення в мові. Колективне заняття логопедичною ритмікою дозволяє перевиховати у того, хто заїкається відношення до свого дефекту, сформулювати нову, правильну установку на взаємовідносини з оточенням, на мовне спілкування з ними. Логоритмічні заняття дають можливість ставити того, хто заїкається в найрізноманітніші ситуації: протиставляти одного цілому колективу, розбивати колектив на групи і так далі, тобто дають можливість в мовноруховій формі програвати різні соціальні ролі, затвердитися в активній, ініціативній поведінці.

Логопедична ритміка чинить велику психотерапевтичну дію на особу того, хто заїкається, сприяє розвитку її позитивних сторін і нівеляції негативних. Правильне проведення заняття з психо-ортопедичною спрямованістю сприяє корекції особових відхилень і вихованню довільної, керованої поведінки.

1.5 Висновки

Отже, проаналізувавши ряд спеціальної літератури з цієї проблеми, можна зробити наступні висновки.

Заїкання — порушення темпо-ритмічної організації мови, обумовлене судорожним станом м’язів мовного апарату.

Темп, ритм і плавність мови при заїканні порушуються вимушеними і раптовими перервами її течії. Причиною цих зупинок є судоми в тій або іншій частині периферичного мовного апарату: в дихальній, голосовій або артикуляційній. Найчастіше судоми з’являються на початку слова або навіть фрази. Судоми бувають двох видів: клонічні і тонічні.

У більшості дітей, що заїкаються, є різноманітні і численні порушення загальної моторики, тонкої довільної моторики рук і пальців, мімічних м’язів і орального праксиса. Переважають порушення моторної функції у формі загальної моторної напруги, скутості, уповільненої перемикаємості рухів, є порушення і у формі рухового занепокоєння, расторможеності, некоординованості, хаотичності рухів, з наявністю гіперкінезів, з широкою амплітудою виконання рухів.

Логопедична ритміка є своєрідною формою активної терапії, засобом дії в комплексі методик в даному випадку при подоланні заїкання.

Логопедична ритміка будується на дидактичних і специфічних принципах. Вони пов’язані між собою і визначають єдність виховання, розвитку і корекції функціональних систем людей з мовними розладами. Вивчаючи закономірності розвитку, виховання, а також порушень первинних психічних функцій в системі тієї або іншої мовної патології, в даному випадку, заїкання, узагальнюючи експериментальні дані і практичний досвід, логоритміка визначає завдання виховання, розкриває їх суть, висуває доцільні засоби, методи і форми організації логоритмічних занятть.

Найважливішим завданням, що визначає особливу значущість логопедичної ритміки як однієї з ланок логопедичної корекції, є формування і розвиток у дітей із заїканням сенсорних і рухових здібностей як основи виховання, перевиховання мови і усунення дефекту.

Лікувальна і логопедична ритміка в основі своєї системи мають поняття ритму як почала організуючого і дисциплінуючого, укладаючого всяку дію в певну форму і такого, що регулює поведінку хворого. Помірні фізичні навантаження, що отримуються тими, хто заїкається під час заняття логопедичною гімнастикою, ритмікою, збуджують нервові процеси, дають благотворний ефект. Для того, хто заїкається найбільш доцільний музичний ритм, оскільки він дає багатий практичний матеріал, активізує колектив, має велике значення у справі оздоровлення емоційної і вольової його сфер.

Колективне заняття логопедичною ритмікою дозволяє перевиховати у того, хто заїкається відношення до свого дефекту, сформулювати нову, правильну установку на взаємовідносини з оточенням, на мовне спілкування з ними.

РОЗДІЛ 2 ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА. ДОСЛІДНО -ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНА РОБОТА ПО ВИВЧЕННЮ МОТОРИКИ У ДІТЕЙ ІЗ ЗАЇКАННЯМ

2.1 Завдання і методика констатувального експерименту

Вивчення порушень моторної сфери і проведення занять з дітьми, що заїкаються, було організоване на базі ДНЗ№ 6 «Барвінок» м. Артемівська.

У дослідженні взяли участь 6 дітей: Оля Воробйова, Кіра Паламарчук., Світлана Миколаєва. — діти з неврозоподібним типом заїкання; Олег Астахов, Уляна Миронова, Ліза Тихонова. — з невротичним типом заїкання.

Також була створена контрольна група дітей з нормальною мовою, до якої увійшли 6 дітей: Іван Рубан, Марина Радик, Алевтина Шишко, Крістіна Іванющенко, Кирило Вєлічко, Ліза Лук’янова. Усі діти п’ятирічного віку.

Мета експерименту — встановлення характеру порушень довільної моторики, виявлення ступеню затримки або відставання в моторному розвитку.

Мета обумовлює завдання експерименту:

встановити наявність моторного порушення у дітей із заїканням;

визначити рівень затримки або відставання в моторному розвитку;

порівняти патологію з нормою.

Обстеження стану довільної моторики включає наступні моменти:

обстеження довільної мімічної моторики (якість і об'єм рухів м’язів лоба, очей, щік);

мовної моторики (сила, точність, об'єм, перемикаємість рухів губ, язика, щік);

стани окремих компонентів загальної довільної моторики: статична і динамічна координація, одночасність, виразність рухів;

обстеження тонкої моторики пальців рук (якості і міри диференційних рухів, можливості дій з предметами).

Обстеження довільної мімічної моторики.

Для обстеження дітей від 4 до 6 років використовуються тести Л. А. Квінта в модифікації Г. Гельнітца (методика адаптована стосовно різних віків). Якщо звернути увагу на критерії оцінювання, то можна побачити, що підвищення балу свідчить про наявність моторного порушення у дитини із заїканням. Нижче приведена методика проведення обстеження:

Підняти брови («Здивування»).

Злегка зімкнути повіки.

Примружити очі («Яскраве сонце»).

Щільно зімкнути повіки («Стало темно»).

Стиснути губи.

Надати губам таке положення, яке потрібно для гри на духовому інструменті.

Витягнути губи як для вимовлення звуку «о».

Надути щоки.

Вискалити зуби («Огорожа»).

Витягнути губи, як для свисту.

Завдання повторюються підряд 3 рази.

Бажано проводити обстеження в ігровій формі.

Оцінка робиться по трибальній системі. За задумом авторів методики вона повинна відбивати вираженість порушення функції, тому

повноцінне, чітке виконання оцінюється 1 балом;

часткове, нечітке виконання- 2 балами;

невиконання більше 7 завдань — 3 балами.

Дається загальна характеристика міміки по спостереженню за дитиною (жива, в’яла, напружена, спокійна, амімічна, гримаснічан*є, диференційована і недиференційована міміка).

Обстеження мовної моторики.

Відкривання і закривання рота.

Рот напіввідкрити, широко відкрити, закрити.

Імітація жувальних рухів.

Поперемінне надування щік.

Втягування щік.

Відтягування кутів рота як для вимовлення звуку «і», губи зробити

круглими.

«о»; витягнути губи — «у».

Висовування «широкого» і «вузького» язика, утримання заданої пози на

рахунок до п’яти.

Покусування кінчика язика.

Торкання кінчиком язика по черзі правого і лівого кутів рота, верхньої і

нижньої губи («Годинник»).

Упор кінчика язика в нижні зуби з одночасним вигинанням спинки

язика («Кішка гнівається»).

Поклацування язиком («Поїхали на конячках»).

Підняти кінчик язика вгору, облизати верхню губу («Смачне варення»).

Присмоктування спинки язика до неба і поклацування («Поцокаємо»).

Вимовлення гласних звуків на твердій і м’якій атаці.

Завдання підносяться в ігровій формі, кожен рух повторюється 3 рази.

Оцінюються сила (слабкі, сильні), точність (неточні, точні), об'єм (неповний, повний) і перемикаємість (повільна, швидка) мовних рухів. Відзначаються наявність синкінезій, девіації мови, швидкість формування артикуляційного устрою, тривалість утримання пози.

Повноцінне, чітке виконання оцінюється 1 балом;

часткове, нечітке виконання- 2 балами;

невиконання більше 7 завдань — 3 балами.

Обстеження загальної довільної моторики.

З цією метою використовуються тести мотометричної шкали Озерецького-Гельнітца. Обстежуються статична і динамічна координація, одночасність, виразність рухів.

Стояння впродовж 10 с. на пальцях ніг («навшпиньках») з розплющеними очима. Руки витягнуті по швах, ноги щільно стислі, п’яти і шкарпетки зімкнуті. Завдання вважається невиконаним, якщо обстежувана дитина зійшла з первинної позиції або торкнулася п’ятами підлоги.

Враховується хитання, балансування, підведення і опускання на пальцях ніг.

Допускається повторення до 3 разів.

Стрибання з розплющеними очима поперемінно на правій і лівій нозі на відстань 5 м. Дитина згинає під прямим кутом ногу в колінному суглобі, руки на стегнах. По сигналу він починає стрибати і, дострибавши до заздалегідь вказаного йому місця, опускає підігнуту ногу. Швидкість не враховується. Завдання вважається невиконаним, якщо обстежуваний більше ніж на 50 см відхиляється від прямої лінії, торкається підлоги підігнутою ногою і розмахує руками.

Допускається повторення завдання 2 рази для кожної ноги.

Справа і ліворуч з боків сірникової коробки (на відстані, рівному довжині сірника) розташовані тісно в ряд (вертикально) по 10 сірників з кожного боку. По сигналу обстежуваний починає укладати сірники в коробку, для чого він повинен великим і вказівним пальцями обох рук одночасно брати з кожного боку по сірнику і одночасно ж класти їх в коробку. Першими беруться сірники, найближчі до стінок коробки. Впродовж 20с повинно бути укладено не менше чим по 5 сірників. (Завдання вважається невиконаним, якщо дитина робила рухи різночасно або уклав менше 5 сірників за 20 с.)

Допускається повторення завдання.

Обстежуваному пропонується вискалити зуби (широко посміхнутися). Стежать за тим, щоб не було зайвих рухів.

Повноцінне, чітке виконання оцінюється 1 балом;

часткове, нечітке виконання — 2 балами;

невиконання завдання — 3 балами

Обстеження тонких рухів пальців рук.

Визначення якості і міри диференційованих рухів:

Стиснути пальці в кулак.

Загнути кожного з пальців поперемінно то на правій, то на лівій руці(«Пальчики ховаються»).

З'єднати пальці однієї руки з пальцями іншої(«Пальчики вітаються»).

Обстеження дій з предметами:

Викласти візерунок з мозаїки.

Самостійно застебнути гудзики.

Креслити олівцем вертикальні палички в розлініяному зошиті.

Нанизувати на нитку намистинки.

Укладати в коробку правою і лівою руками по одній 5 сірників.

Оцінка:

1 бал — чітке виконання усіх завдань;

2 бали — виконання не більше 5 завдань із запропонованих;

3 бали — виконання одного-двух завдань з числа запропонованих, погана координація, незручність рухів.

2.2 Результати обстеження моторної сфери дітей із заїканням, порівняльний аналіз патології з нормою

Отже, провівши дане обстеження дітей із заїканням і з мовною нормою за приведеною методикою, отримуємо наступні результати.

Діти із заїканням

п/п

Категорія

Обстеження

П.І. дитини, кількість отриманих балів

неврозоподібне заікання

невротичне заікання

Оля

Вороб*йова

Кіра

Паламарчук

Свєта

Миколаєва

Олег

Астахов

Уляна

Миронова

Ліза

Тихонова

1.

Обстеження

довільної

мімічної

моторики

3

3

3

2

2

2

2.

Обстеження

мовленнєвої

моторики

3

2

3

2

2

2

3.

Обстеження

загальної

довільної

моторики

3

3

3

3

2

3

4.

Обстеження

тонких рухів пальців рук

3

2

2

3

3

2

5.

Загальний бал

3

3

3

2

2

2

Можна підвести підсумок, що із завданнями впорались діти з такими результатами:

100% - дітей з неповним, неточним виконанням завдання (загальний бал — 2, невротичне заїкання)

100% - - дітей, які практично не впорались із завданнями, маючі грубі неточності, відхилення моторного характеру (загальний бал — 3, неврозоподібне заїкання),

Що дозволяє констатувати, що діти із заїканням мають різні форми моторних порушень, а також обумовлює необхідність підбору диференційованого підходу при подоланні заїкання у дітей.

Діти з мовленнєвою нормою

п/п

Категорія

обстеження

П.І. дитини, кількість отриманих балів

Іван

Рубан

Марина

Радик

Крістіна

Іванющенко

Кирил

Вєлічко

Ліза

Лук*янова

Алевтина

Шишко

1.

Обстеження

довільної

мімічної

моторики

1

1

1

1

1

1

2.

Обстеження

мовленнєвої

моторики

1

1

1

1

1

1

3.

Обстеження

загальної

довільної

моторики

1

1

1

1

1

1

4.

Обстеження

тонких рухів пальців рук

1

1

1

1

1

1

5.

Загальний бал

1

1

1

1

1

1

Діти контрольної групи впорались із завданням на 100%.

2.3 Висновки

Отже, проаналізувавши вищевикладені дослідження, можна зробити наступні висновки:

У більшості дітей із заїканням, є різноманітні і численні порушення загальної моторики, тонкої довільної моторики рук і пальців, мімічних м’язів і орального праксиса.

Переважають порушення моторної функції у формі загальної моторної напруги, скутості, уповільненої перемикаємості рухів, є порушення і у формі рухового занепокоєння, разгальмування, некоординованості, хаотичності рухів, з наявністю гіперкінезів, з широкою амплітудою виконання рухів.

Діагностичні методики дозволили виявити рівень сформованості моторної сфери дітей, що заїкаються. На основі даного обстеження було з’ясовано, що діти не впоруються із запропонованими завданнями і їм потрібна спеціально-організована система вправ, яка дозволила б сформувати у них якісно новий рівень розвитку моторної сфери, що, у свою чергу допомогло б здолати дану мовну патологію.

РОЗДІЛ 3 ЛОГОРИТМІКА В СИСТЕМІ КОРЕКЦІЇ ЗАЇКАННЯ

3.1 Диференційна методика Ричкової Н.А. Особливості змісту

логоритмічних занять при диференційному підході до дітей із різним типом заїкання

Діагностичні дослідження попередньої глави показали, що діти із заїканням мають порушення моторного характеру і не впоруються із запропонованими їм фізичними або емоційно-мімічними завданнями, як роблять це діти з мовною нормою. І тому їм потрібна спеціально-організована система вправ, яка дозволила б сформувати у них якісно новий рівень розвитку моторної сфери, що, у свою чергу допомогло б здолати дану мовну патологію, а також, при організації вправ треба враховувати тип заїкання (невротичний або неврозоподібний).

Мета формуючого експерименту — формування довільної моторної сфери дітей із неврозоподібним та невротичним типом заїкання.

Задачі:

Формування статичної і динамічної координації, одночасності і виразності виконання рухів;

Розвиток артикуляційної моторики;

Формування і розвиток темпо-ритмічних характеристик моторики в цілому (загальної, тонкої, артикуляційної);

Виконати поставлені завдання за допомогою організації логоритмічних занять.

Як вже було відмічено, ефективність корекційної роботи на логоритмічних заняттях підвищиться, якщо враховувати відмінності в стані довільної рухової діяльності дошкільнят, що заїкаються, клінічно різнорідних груп. У зв’язку з цим логоритмічні заняття повинні проводитися диференційовано. На основі цього пропонується диференційована програма логоритмічних занять за Н. А. Ричковою, спрямована на формування довільної моторної сфери дітей з неврозоподібним і невротичним типом заїкання.

Згідно з цією методикою, для дітей з невротичною формою заїкання основна увага приділяється:

Вихованню точності, перемикаємості, завершеності рухів.

Особливе місце відводиться вправам на нормалізацію м’язового тонусу і використанню з цією метою різноманітного по темпу і ритму музичного матеріалу, рухових вправ.

Робота по розвитку артикуляційної моторики розпочинається з викликання по наслідуванню гласних звуків, логопед намагається при цьому зняти у дитини зайву напругу губних м’язів, викликати у неї голосні звуки, що вільно ллються. При вимовленні приголосних звуків в складі увага дитини зосереджується на голосному звуці. Заняття з дітьми, що заїкаються, з невротичною формою мовної патології не повинні бути тривалими за часом.

Діти з неврозоподібною формою заїкання потребують:

В тривалому за часом тренуванні рухових реакцій з поступовим переходом після повного засвоєння запропонованого матеріалу до іншого виду вправ.

В навчанні необхідно можливо ширше використовувати наочний показ рухових завдань;

Повторення інструкцій до повного засвоєння. Починати слід з простих ритмів і вправ, доводячи їх до досконалості; поступово переходити до вправ зі зміною темпу і ритму.

Розвиток артикуляційної моторики розпочинається з вироблення чітких артикуляційних поз. Фіксується увага на роботі мімічної мускулатури. Паралельно (за потребою) може вестися корекція звуковимови. Постановка звуків здійснюється з привертанням активної уваги дитини на процес вимовлення і сприйняття своєї мови, що включає зоровий і кінестезичний контроль. Автоматизація поставлених звуків може здійснюватися в роботі над плавним безперервним звучанням голосу в складових поєднаннях, словах і т. д.

Робота над артикуляційною моторикою для правильної постановки звуків може проводитися за методикою виховання у дітей правильної вимови М. Ф. Фомічьової(1985).

Розвиток темпо-ритмічних характеристик моторики в цілому (загальної, тонкої, артикуляційної) успішно досягається під музичний супровід, т. б. в процесі логопедичної ритміки. Логопедична ритміка є необхідною складовою в комплексній корекційній дії при подоланні заїкання.

3.2 Диференційоване проведення логоритмічних занятть, методика подання матеріалу широко представлені в роботах Н. А. Ричкової(1985, 1997, 1998)

Для досягнення оптимальних результатів логоритмічних занятть з використанням методики Н.А. Ричкової їх проводять за наступною схемою:

РИТМІЧНА РОЗМІНКА. Її завданнями є виховання дисципліни і організованості, розвиток координації рук і ніг, формування правильної осанки і навичок рухів в колективі, орієнтація в просторі, уміння міняти темп і ритм руху. З цією метою використовуються ввідна ходьба, легкий біг, чергування ходьби і бігу, стрибки, елементи фізкультурних і танцювальних рухів;

ВПРАВИ, що регулюють м’язовий тонус. Метою цих вправ є усунення напруги, скутості в м’язах. Використовуються спеціальні завдання на зміну напруги і розслаблення, що складаються з серії послідовних рухів. Залежно від звучання різних по силі звуків міняється м’язовий тонус.

СЛУХАННЯ МУЗИКИ. Тісно взаємозв'язано з вправами, що регулюють м’язовий тонус. Підбираються різноманітні за характером музичні твори з урахуванням їх емоційної дії на створення потрібного фону настрою;

ВПРАВИ для розвитку координації мови з рухом. Використовуються рухові вправи під музику з одночасним промовлянням вголос мовних завдань (складів, слів, фраз, віршованих і прозаїчних текстів), що поступово ускладнюються;

СПІВИ. Обираються ритмічні і мелодійні пісні, в співі яких нормалізується темп мови і мовне дихання.

ГРА. Рухлива гра служить закріпленням навичок, отриманих на занятті. Також в таких іграх виховуються спритність, кмітливість, швидкість рухових реакцій, орієнтування в просторі. Завершальна ходьба проводиться в спокійному темпі і ритмі.

Велике значення для нормалізації темпу і ритму мови має виконання спеціальних вправ з використанням слухового контролю і ритмічних рухів (ходьба, хлопання, притопування, стрибки). Допускається відстукування ритмів ногами, відплеск руками або однією рукою по якому-небудь предмету, диригування у супроводі промовляння. Ударному складу (слову) повинні відповідати гучніший хлопок або удар ногою по підлозі, ненаголошеному, — тихий. Вправи необхідно виконувати з чіткою артикуляцією, рівномірним розподілом видиху, дотримуючись помірного і повільного темпу, синхронізуючи вимовлення і рух. Спочатку тренування поскладового ритму робиться в уповільненому темпі. У міру оволодіння навичкою темп мови прискорюється.

3.3 Эфективність запропонованої методики, порівняльний аналіз

Отже, протягом місяця, діти із заїканням були розділені на 2 підгрупи за типом заїкання і з ними проводилися логоритмічні заняття за методикою Н.А. Ричкової. Наприкінці місяця ми могли спостерігати наступні результати:

п/п

Категорія

Обстеження

П.І. дитини, кількість отриманих балів

неврозоподібне заікання

невротичне заікання

Оля

Воробйова

Кіра

Паламарчук

Свєта

Миколаєва

Олег

Астахов

Уляна

Миронова

Ліза

Тихонова

1.

Обстеження

довільної

мімічної

моторики

3

3

2

1

2

1

2.

Обстеження

мовленнєвої

моторики

3

2

3

1

2

2

3.

Обстеження

загальної

довільної

моторики

2

3

3

2

1

2

4.

Обстеження

тонких рухів пальців рук

2

2

2

2

1

2

5.

Загальний балл

2

3

3

1,5

1,5

1,8

Діти з неврозоподібним типом заїкання:

67% - діти, в яких відбулася позитивна динаміка, але все ж таки присутні грубі моторні порушення.

33% - діти, в яких відбулася позитивна динаміка і вони виконували завдання з менш грубими помилками.

Якщо порівняти з начальним діагностуванням цієї підгрупи дітей, то неспроможність виконати завдання складала в цих дітей 100%.

Начальне діагностування Повторне діагностування

Діти з невротичним типом заїкання:

66% - діти, які за спроможністю виконувати завдання наблизились до дітей контрольної групи.

34% - діти, в яких відбулася незначна позитивна динаміка.

Якщо також порівняти з начальним діагностуванням цієї підгрупи дітей, то неточність та неповність виконання завдань в цих дітей складала теж 100%.

Начальне діагностування Повторне діагностування

Отже, виходячи з вищепредставлених досліджень можна зробити висновок, що запропонована диференціальна методика Н.А. Ричкової виявилася ефективною. У дітей з різним типом заїкання спостерігалася позитивна динаміка розвитку довільності моторної сфери.

Гіпотеза про те, що корекційна робота по подоланню заїкання за допомогою логоритмічних занятть буде ефективна, якщо програма організації цих занять буде будуватися диференційовано з урахуванням типу заїкання, підтвердилася.

Отже, провівши серію експериментів з цієї проблеми, можна зробити наступні висновки:

Експериментальне вивчення довільної рухової діяльності у дітей дошкільного віку, що страждають заїканням виявило відхилення в їх стані.

При невротичному і неврозоподібному заїканні у дітей дошкільного віку виявляються відхилення в стані довільних рухів. Міра рухових порушень певним чином корелює з клінічним типом заїкання.

Дітям дошкільного віку з невротичним і неврозоподібним заїканням потрібне різне подання матеріалу в процесі логоритмічних занять з урахуванням виявлених порушень і можливої динаміки в стані рухів і мови.

Показать Свернуть
Заполнить форму текущей работой