Макроекономіка та економічна політика України

Тип работы:
Статья
Предмет:
Экономика


Узнать стоимость новой

Детальная информация о работе

Выдержка из работы

МАКРОЕКОНОМІКА ТА ЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ

Каланча О.В., студент Науковий керівник: к.е.н., доцент Песцова — Світалка О.С.

Макроекономічна нестабільність та значна регіональна диференціація є основними характеристиками економічного розвитку України за останнє десятиріччя. Україна є країною з порівняно відсталою економікою. Саме це суттєво ускладнює прогнозування макроекономічних тенденцій та унеможливлює розробку довгострокових економічних програм і стратегій. Тому аналіз макроекономічних показників та виявлення чинників, що на них впливає залишається не тільки актуальним, а й вкрай необхідним. Успішне реформування української економіки, перш за все, залежить від правильного визначення пріоритетів і напрямків вдосконалення макроекономічної політики. Суть проблеми якої полягає у низькій ефективності її засобів, відсутності впливу на реальні економічні показники: темп зростання ВВП, рівень зайнятості, обсяги інвестицій тощо [7].

Дослідження основних макроекономічних показників та оцінку взаємозв'язків між ними проводили з метою виявлення тенденцій розвитку економіки України здійснили українські науковці: Гейц В. М., Жаліло Я.А., Бабанін О.С., Белінська Я.В. та ін., а також Вєршинін С.В., Лобунець В.І. [1, 2, 3, 4]. А праці таких вчених як Л. Вальрас, А. Маршалл, Дж. М. Кейнс, П. Самуельсон, М. Фрідмен, Дж. Р. Хікс, Є. Хансен, Р. Манделл, Е. Долан, Дж. Сакс, К. Макконнелл, Г. Менк`ю, В. Леонтьєв, Я. Корнаї, Л. Абалкін та інші свідчать про відсутність єдиного погляду на шляхи досягнення стабільності і рівноваги засобами макроекономічної політики. Це ставить економістів перед необхідністю переосмислення багатьох теоретичних концепцій і розробки нових положень, які б сприяли досягненню стабільності в умовах ринку.

Формування стратегії економічного розвитку країни має базуватися на прогнозуванні макроекономічних тенденцій, що зумовлює необхідність систематичного відстеження динаміки основних макроекономічних показників в Україні. У 2012 р. В Україні вперше за останні роки була зафіксована дефляція. Однак на цьому фоні відбулося падіння промислового виробництва (в порівнянні з попереднім роком). У свою чергу, на грошово-кредитному ринку спостерігалися тенденції до зростання обсягів депозитів та кредитів. Згідно з даними Державної служби статистики за січень-грудень 2012 р. Індекс споживчих цін в Україні становив 99,8%, а Індекс цін виробників промислової продукції - 100,3%.

Наприкінці минулого року Державна служба статистики оприлюднила показники динаміки ВВП України у ІІІ кварталі 2012 р. Так номінальний ВВП становив 392,08 млрд. грн., а реальний ВВП у порівнянні з ІІІ кварталом 2011 р. становив 98,7%.

Таблиця 1

Макроекономічні показники 2010−2012 рр. та прогноз на 2013−2014 рр.

Показники

2010

2011

2012

2013*

2014*

ВВП номінальний (млрд. грн.)

1082,6

1316,6

392,08

1687,8

1854,1

Реальний ВВП, %

104,1

105,2

98,7%

104,5

104,2

Індекс споживчих цін (%)

109,1%

104,6%

99,8%

105,9%

105,0%

Індекс цін виробників (%)

118,7%

114,2%

100,3%

106,3%

105,5%

* Прогноз (песимістичний сценарій)

макроекономічний розвиток ціна депозит

Згідно з даними Національного банку в 2012 р. збалансована грошово-кредитна політика держави сприяла утриманню низького рівня інфляції. При цьому спостерігалися зниження середньозважених ставок, розширення ресурсної бази банків і збільшення залишків за депозитами та кредитами.

Загальний обсяг залишків банківських депозитів торік зріс на 15,8% до 566,3 млрд. грн. Депозити у національній валюті збільшилися на 13,6%, в іноземній — на 18,7%, що відбулося за рахунок приросту коштів як фізичних осіб (на 19,1%) до 366,2 млрд. грн., так і юридичних (на 10,2%) до 200,1 млрд. грн. [5].

Українська економіка буде неспроможна забезпечити достойний добробут громадян, якщо залишатиметься поза світовим конкурентним середовищем, вилученою із глобалізованих світогосподарських зв’язків. Уряд до ключових своїх завдань відносить якнайширше залучення інвестиційних капіталів, які стануть джерелом нових знань, технологій і принципів управління, підвищення зайнятості.

Україна у рейтингу Глобального індексу конкурентоспроможності 2012/2013 поліпшила свої позиції відразу на 9 пунктів і зайняла 73 місце серед 144 країн світу, які досліджувалися. Позиція України підвищується другий рік поспіль (після падіння на 17 пунктів у 2009−2010 роках) і досягла до кризового рівня.

Проте Україна все ще залишається у групі країн, які не досягли хоча б середнього показника конкурентоспроможності, і значно відстає від розвинених держав. Враховуючи, що економіка України є промислово-аграрною, і, для задоволення суспільних потреб має забезпечувати виробництво продукції з переважно високою часткою доданої вартості - такий стан є неприйнятним [6].

Отже, для покращення макроекономічної ситуації в країні влада повинна застосовувати певні заходи. А саме: удосконалювати чинні тарифні системи у сферах природних монополій, формувати механізм та процедури проведення оцінки стану і перспектив розвитку малого та середнього підприємництва та рівня ефективності державної підтримки, розробляти та впроваджувати новітні технології, спрямовані на розвиток внутрішнього виробництва та інноваційної економіки, забезпечувати підтримки оптимального рівня інфляції, який не перешкоджатиме економічному розвитку країни. Враховуючи це, подальше економічне зростання в Україні є можливим і перспективним.

Список використаних джерел

1. Вєршинін С.В. Основні тенденції макродинаміки у трансформаційній економіці: Автореф. дис… канд. екон. наук: 08. 01. 01 [Електронний ресурс] / С.В. Вєршинін; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. — Х., 2005. — 22 с. — укр.

2. Економічна криза в Україні: виміри, ризики, перспективи / [Я.А. Жаліло, О.С. Бабанін, Я.В. Белінська та ін.]. — К.: НІСД, 2009. — 142 с.

3. Лобунець В.І., Основні тенденції розвитку економіки України в умовах світової фінансової кризи / В.І. Лобунець, М.І. Баженов // [Електронний ресурс]. — Режим доступу: < www. btsau. kiev. ua/files/list/edition/ed_btlkocxsjj. pdf

4. Розгортання фінансово-економічної кризи в Україні у 2009 році: негативні наслідки та засоби їх пом’якшення: монографія / За ред. акад. НАН України В. М. Гейця./ - К., 2009 — 160 с.

5. Румянцев Сергій. Макроекономічні підсумки року / С. Румянцев // Цінні папери України. — 2013. — 31 січня (№ 4) — 27 с.

6. Державна програма активізації розвитку економіки на 2013−2014 роки / Проект / [Електронний ресурс]. — Режим доступу: < eimg. pravda. com. ua/files/a/4/a428a25---------. pdf >

7. Чумак П. О. Макроекономічна ситуація в Україні: Регіональний аспект / П. О. Чумак // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. — 2011 № 3−4 с. 188 — 195

Показать Свернуть
Заполнить форму текущей работой