Контрольно-ревізійна робота на підприємстві

Тип работы:
Контрольная
Предмет:
Экономические науки


Узнать стоимость новой

Детальная информация о работе

Выдержка из работы

Міністерство освіти і науки молоді та спорту України

Донбаський державний технічний університет

Факультет економіки та фінансів

Кафедра обліку та аудиту

КОНТРОЛЬНА РОБОТА

з дисципліни: «Ревізія та контроль»

Варіант 11

Виконав: ст. гр. ФНП-10з

Петренко О.В.

Перевірив: Рогозян Л.Є.

Алчевськ, 2011

ЗМІСТ

1. Теоретична частина

1.1 Планування та облік контрольно-ревізійної роботи

1.2 Перевірка правильності складання відомості № 16 (16а) «Рух готових виробів, реалізації продукції та матеріальних цінностей» і визначення фактичної собівартості реалізованої продукції

2. Аналітична частина

2.1 Задача 1

2.2 Задача 2

2.3 Задача 3

Перелік літератури

1. Теоретична частина

1.1 Планування та облік контрольно-ревізійної роботи

Контрольно-ревізійна робота відіграє важливу роль в господарському механізмі управління народним господарством, оскільки координує і погоджує ряд однорідних процесів, виконання яких здійснюється колективом працівників.

Під контрольно-ревізійною роботою розуміють сукупність трудових процесів, пов’язаних з виконанням контрольно-ревізійних процедур, а також із створенням необхідних умов для їх здійснення.

До контрольно-ревізійних процедур відносять організацію перевірки наявності та стану матеріальних цінностей, фінансових ресурсів, розрахункових операцій і т.д.

Контрольно-ревізійна робота проводиться у формі ревізій і перевірок.

Ревізія — це метод документального контролю за фінансово-господарською діяльністю підприємства, дотриманням законодавства з фінансових питань, достовірністю обліку і звітності, спосіб документального розкриття недостач, розтрат, привласнень та крадіжок коштів і матеріальних цінностей, попередження фінансових зловживань. За наслідками ревізії складається акт.

Правильний підбір об'єктів і своєчасність проведення на них ревізій значною мірою впливають на ефективність роботи контролюючих органів. Для досягнення мети ревізій у контрольно-ревізійному відділі здійснюється планування роботи на півріччя, а з питань ревізії бюджетів місцевих Рад народних депутатів протягом року щоквартально.

Нормативне планування базується на ст. 2 та ст. 11 Закону України «Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні», відповідно до яких органи державної ревізійної служби проводять ревізії та перевірки за своєю ініціативою не частіше 1 разу в рік. Як правило, між черговими ревізіями чи перевірками має пройти не менше ніж 3 місяці.

Теми і об'єкти для ревізій (перевірок) включаються в плани контрольно-ревізійної роботи відповідно до річного плану основних питань економічної і контрольної роботи Головного контрольно-ревізійного управління України, на підставі рішень і вказівок обласного контрольно-ревізійного управління, вивчення звітних та інших даних про хід виконання державних та місцевих бюджетів, даних про стан справ щодо забезпечення збереження коштів і матеріальних цінностей, узагальнення матеріалів раніше проведених ревізій, на підставі скарг, заяв, звернень про фінансові порушення та зловживання, що надійшли від громадян, правоохоронних органів і органів місцевої влади.

Складаючи плани роботи, необхідно керуватися такою періодичністю проведення ревізій:

1) роботи сільських, селищних і міських Рад народних депутатів по виконанню бюджетів, кошторисів установ, що утримуються на їх бюджетах, комплексно проводяться не рідше 1 разу в рік.

2) виконання кошторисів бюджетних установ, що обслуговуються централізованими бухгалтеріями, а також ведуть самостійний облік — не рідше 1 разу в два роки. Ці ревізії проводяться працівниками місцевих фінансових органів, контрольно-ревізійних відділів у районах, містах спільно із працівниками відповідних відділів місцевих органів державної влади.

До планів роботи обов’язково долучаються:

1. Централізовані завдання та інші доручення доведені КРУ вищого рангу. При цьому планувати термін проведення ревізій чи перевірки за централізованим завданням треба таким чином, щоб мати не менше як 15 календарних днів для узагальнення і реалізації матеріалів ревізії і перевірок.

2. Доручення і завдання правоохоронних органів і податкових адміністрацій, які підписані, переважно, першими особами органів Прокуратури, МВС, СБУ, ДПА, їх структурних підрозділів та погоджені з контрольно-ревізійним управлінням.

Перевага у черговості виконання ревізій надається за зверненнями саме цим органам.

З метою недопущення скарг керівників підприємств про порушення принципів черговості і періодичності проведення ревізій і перевірок на одному підприємстві у контрольне ревізійному відділі ведеться облік і аналіз кількості проведених ревізій і перевірок пооб'єктно. Не планується проведення дріб'язкових, короткотривалих перевірок, а лише повних ревізій і перевірок фінансово-господарської діяльності.

У планах контрольно-ревізійної роботи необхідно також передбачити періодичні перевірки виконання рішень, пропозицій, вимог, прийнятих за результатами проведених ревізій.

У плані контрольно-ревізійної роботи вказують:

1) тему ревізії (перевірки);

2) назву об'єкта, його відомчу підпорядкованість;

3) підставу для включення в план (пункт, номер і дату листа КРУ або конкретного правоохоронного органу, податкової адміністрації);

4) ревізійний період (місяць і рік попередньої ревізії);

5) термін виконання (зазначено місяць, коли буде проводитись ревізія щодо виконання централізованих завдань ГоловКРУ, КРУ і т.д. і до якого числа місяця повинна бути надіслана відповідь за матеріалами ревізії);

6) планові затрати часу (тривалість ревізії в робочих днях, як правило, не більше ЗО робочих днів);

7) виконавці (планові затрати часу в робочих днях по кожному виконавцю).

Крім перерахованих реквізитів, в плані передбачені ще такі розділи:

А — ревізії і перевірки щодо виконання кошторисів бюджетної установи;

Б — ревізії і перевірки підприємств і організацій;

В — перевірка виконання наказів і рішень, що прийняті за результатами раніше проведених ревізій і перевірок;

Г — організаційна робота.

Зміни у план роботи контрольно-ревізійного відділу вносяться посадовими особами обласного контрольно-ревізійного управління на підставі обґрунтованого подання начальника контрольно-ревізійного відділу за місяць до закінчення поточного півріччя. У змінах вказується номер пункту плану, назва об'єкта, тема і тривалість ревізій, терміни проведення чи об'єкти яких підлягають зміні, та на що буде використано вивільнені людино-дні.

1.2 Перевірка правильності складання відомості № 16 (16а) «Рух готових виробів, реалізації продукції та матеріальних цінностей» і визначення фактичної собівартості реалізованої продукції.

Дані платіжних вимог щоденно записують у відомість обліку та реалізації продукції (робіт, послуг) (ф. № 16 або 16а). У відомості вказують дату і номер платіжного вимоги, найменування постачальника, кількість відвантаженої продукції по її видам, суми, що висуваються по рахунках, і відмітку про оплату рахунків. Відомість є формою аналітичного обліку товарів відвантажених. Готову продукцію у відомості відображають за обліковими та відпускними цінами. Відомість ф. № 16 використовують при визначенні виручки з відвантаження, а № 16а — при визначенні виручки з оплати.

Для вивезення готової продукції з території організації представникам вантажоодержувача видаються товарні перепустки на вивіз з території підприємства товарно-матеріальних цінностей. Перепустки підписують керівник і головний бухгалтер організації або уповноважені ним особи. Перепусткою можуть служити копії товарно-транспортних накладних або фактур, на яких робляться спеціальні дозвільні написи.

Якщо готова продукція відпускається покупцю безпосередньо зі складу постачальника або іншого місця зберігання готової продукції, то одержувач зобов’язаний пред’явити довіреність на право отримання вантажу.

Порядок синтетичного обліку продажу продукції залежить від обраного методу обліку продажу продукції. Організаціям дозволяється визначати виручку від продажу продукції для цілей оподаткування або з моменту оплати відвантаженої продукції, виконаних робіт та наданих послуг, або з моменту відвантаження продукції і пред’явлення платіжних документів покупцеві (замовнику) або транспортної організації.

Відповідно Податкового кодексу України дата продажу товарів (робіт, послуг) в залежності від прийнятої облікової політики для цілей оподаткування визначається: При цьому оплатою товарів (робіт, послуг) визнається припинення зустрічного зобов’язання придбання зазначених товарів (робіт, послуг) перед платником податків, що безпосередньо пов’язано з поставкою (передачею) цих товарів (робіт, послуг). У бухгалтерському обліку продукція вважається реалізованою в момент її відвантаження (у зв’язку з переходом права власності на продукцію до покупця).

Саме тому при обох методах продажу продукції для цілей оподаткування відвантажена або пред’явлена покупцям готова продукція за цінами реалізації (включаючи ПДВ та акцизи) відображається за дебетом рахунку 62 «Розрахунки з покупцями і замовниками» і кредитом рахунку 90 «Продажу».

Одночасно собівартість відвантаженої або пред’явленої покупцеві продукції списується в дебет рахунку 90 «Продажу» з кредиту рахунку 43 «Готова продукція».

З суми виручки організації обчислюють податок на додану вартість та акцизний податок (за встановленим переліком товарів).

При методі продажу «по відвантаженню» сума нарахованого ПДВ відображається за дебетом рахунка 90 і кредитом рахунку 68 «Розрахунки з податків та зборів».

Методи ревізії фактичних витрат на виробництво і собівартість продукції здебільшого визначаються галузевою специфікою виробництва, особливостями спожитої сировини і матеріалів, номенклатурою і характером продукції, що випускається, а також особливостями методів обліку витрат на виробництво і калькулювання собівартості продукції.

Перевірка фактичної собівартості продукції є одним з важливих етапів ревізії. Ревізію потрібно починати з перевірки нормативної собівартості, перевірки звітів і калькулювання собівартості продукції за окремими видами виробів. Перевірка собівартості продукції здійснюється в розрізі калькуляційних статей затрат і визначення рівня собівартості окремих видів продукції. Особливу увагу звертають на можливі випадки коливання собівартості продукції за окремі періоди.

Наприклад, якщо за певний період (місяць) підвищуються витрати і необґрунтовано збільшується собівартість продукції, то це може свідчити про наявність перевитрат сировини, матеріалів і напівфабрикатів і інших витрат. Також з’ясовують чи немає випадків необґрунтованого списання на собівартість продукції нестач і псування цінностей, витрат, які не мають відношення до виробничого процесу або перенесення їх з минулих періодів на місяць, що перевіряється, т. д.

Під час ревізії перевірці підлягають витрати за окремими калькуляційними статтями і підтвердження їх відповідними виправдовуючими первинними документами. Одночасно перевіряють можливі випадки різкого зниження витрат за окремими місяцями, що може свідчити про завищення нормативів витрат або необґрунтованого перенесення витрат місяця, що перевіряється, на наступні періоди. Ревізія собівартості продукції допомагає встановити обґрунтованість списання витрат на її виробництво і реалізацію.

Тому ревізор акцентує увагу на виявлення фактів неправильного списання і включення в собівартість продукції витрат і втрат, які не пов’язані з її виробництвом і реалізацією (витрати непромислових виробництв і господарств, витрати і втрати, які належать віднесенню за рахунок винних організацій і осіб, спеціальних коштів, резервів і витрат майбутніх періодів, прибутків і збитків). Особливо перевіряють витрати щодо безперспективних незакінчених робіт, а також робіт, які втратили актуальність, і приймають заходи щодо зупинення подальшого проведення затрат щодо них.

контрольний ревізійний облік інвентаризація

2. Аналітична частина

2.1 Задача 1

Визначити результати інвентаризації основних засобів і малоцінних та швидкозношуваних предметів.

Перевіркою, проведеною в заводоуправлінні на 1. 10. 2010 р встановлене наступне

Таблиця 1. 1

Вихідні дані

№ п/п

Основні засоби та МШП, які належать заводоуправлінню

Ціна, грн.

Наявність за даними обліку, шт.

Фактична наявність, шт.

Основні засоби

1

Комп’ютер «SAMSUNG»

5950

15

17

2

Кондиціонер «LG»

3700

12

13

3

Холодильник «Донбас»

2680

10

10

4

Холодильник «НОРД»

2250

8

10

5

Ксерокс «CANON»

2200

11

11

6

Принтер «SAMSUNG»

2080

9

12

МШП

7

Шафа

990

5

4

8

Стіл для засідань

890

4

6

9

Дошка повідомлень

670

8

8

10

Ком’ютерний стіл

620

10

11

11

Шафа книжкова

580

14

16

12

Шафа для одягу

560

16

16

13

Стіл письмовий

440

27

26

14

Стілець м’який

250

30

27

15

Калькулятор «CASIO»

90

30

28

Рішення:

1. В таблиці 1.2 приведена порівняльна відомість даних обліку та фактичної наявності основних засобів та МШП.

Таблиця 1. 2

Порівняльна відомість даних обліку та фактичної наявності засобів підприємства

№ за опи-сом

Найменування цінностей, які контрольно перевірені

Облікові дані

Фактична наявність

Результати перевірки (+; -)

Кіль-кість, шт

Ціна, грн.

Сума, грн.

Кіль-кість, шт

Ціна, грн.

Сума, грн.

Кількість, шт.

Ціна, грн.

Сума, грн.

Основні засоби

1

Комп’ютер «SAMSUNG»

15

5950

89 250

17

5950

101 150

+2

5950

11 900

2

Кондиціонер «LG»

12

3700

44 400

13

3700

48 100

+1

3700

3700

3

Холодильник «Донбас»

10

2680

26 800

10

2680

26 800

0

2680

0

4

Холодильник «НОРД»

8

2250

18 000

10

2250

22 500

+2

2250

4500

5

Ксерокс «CANON»

11

2200

24 200

11

2200

24 200

0

2200

0

6

Принтер «SAMSUNG»

9

2080

18 720

12

2080

24 960

+3

2080

6240

Усього

221 370

247 710

26 340

МШП

7

Шафа

5

990

4950

4

990

3960

-1

990

-990

8

Стіл для засідань

4

890

3560

6

890

5340

+2

890

1780

9

Дошка повідомлень

8

670

5360

8

670

5360

0

670

0

10

Комп’ютерний стіл

10

620

6200

11

620

6820

+1

620

620

11

Шафа книжкова

14

580

8120

16

580

9280

+2

580

1160

12

Шафа для одягу

16

560

8960

16

560

8960

0

560

0

13

Стіл письмовий

27

440

11 880

26

440

11 440

-1

440

-440

14

Стілець м’який

30

250

7500

27

250

6750

-3

250

-750

15

Калькулятор «CASIO»

30

90

2700

28

90

2520

-2

90

-180

Усього

59 230

60 430

1200

За результатами проведеної інвентаризації в звіті господарських операцій (Таблиця 1. 3) необхідно зробити запис.

Таблиця 1. 3

Звіт господарських операцій

№п/п

Дата

Первинний документ

Зміст господарського звіту

Дт

Кт

Сума

1

1. 10. 2010

Порівняльна відомість

Відображено надлишок ОФ

10

40

26 340

2

1. 10. 2010

Порівняльна відомість

Відображено надлишок МШП

22

719

1200

Запис для включення в акт ревізії

Мною, ревізором Петренко О. В. була проведена ревізія наявності основних засобів і малоцінних та швидкозношуваних предметів.

За результатами проведеної інвентаризації основних засобів і МШП в заводоуправлінні на 1. 10. 2010р. у матеріально відповідальних осіб встановлено:

1. Надлишки О З на суму 26 340 грн., у тому числі:

— комп'ютер «Samsung» 2 шт. на суму 11 900 грн. ;

— кондиціонер «LG» 1 шт. на суму 3700 грн. ;

— холодильник «Норд» 2 шт. на суму 4500 грн. ;

— принтер «Samsung» 3 шт. на суму 6240 грн.

2. Недостача МШП на суму 2360 грн., у тому числі:

— шафа 1 шт. на суму 990 грн. ;

— стіл письмовий 1 шт. на суму 440 грн. ;

— стілець м’який 3 шт. на суму 750 грн. ;

— калькулятор «Casio» 2 шт. на суму 180 грн. ;

3. Надлишки МШП на суму 3560 грн., у тому числі:

— стіл для засідань 2 шт. на суму 1780 грн. ;

— комп'ютерний стіл 1 шт. на суму 620 грн. ;

— шафа книжкова 2 шт. на суму 1160 грн.

Що є результатом незаконних дій та порушень. З матеріально відповідальних осіб узяті пояснення з приводу виявлених порушень, надлишки оприбутковані у ході ревізії.

2.2 Задача 2

Визначити правильність розрахунку листів тимчасової непрацездатності за такими даними, вказаними в таблиці 3.

Кількість робочих днів у травні-жовтні 2010 становить 124. Ревізору необхідно перевірити правильність нарахування по листам тимчасової непрацездатності та зробити відповідні записи до акту ревізії.

Таблиця 2. 1

Вихідні дані для рішення

п/п

Прізвище

Стаж роботи

Заробітна плата, грн.

Кільк. днів хвороби

Нараховано за да-ними об-ліку, грн

Трав.

2010

Черв.

2010

Лип.

2010

Серп.

2010

Верес.

2010

Жовт.

2010

1

Собко А.В.

7р 4 м

1020

1010

1020

1020

1040

1030

7

280,95

2

Єрохін К. С

6р 4 м

970

980

970

980

980

1000

9

339,54

3

Терещенко С. Р.

8р 5 м

850

860

850

860

850

840

10

412,09

4

Кононенко Т. Ф.

10р 8 м

1250

1200

1250

1200

1250

1200

15

693,11

5

Головко С. Л.

15р 4 м

1000

1050

1000

1050

1020

1030

12

350,17

6

Юрова І. А.

1р 2 м

890

880

890

880

870

870

11

281,03

Треба зауважити, що допомога по тимчасової непрацездатності обраховуються, виходячи із загального трудового стажу працівника і складає:

— 100% середньої заробітної плати за умови, якщо страховий стаж працівника 8 і більше років;

— 80% середньої заробітної плати за умови, якщо страховий стаж працівника від 5 до 8 років;

— 60% середньої заробітної плати за умови, якщо страховий стаж працівника менше 5 років.

Нарахування виплат з тимчасової непрацездатності здійснюється виходячи з розміру середньої (погодинної) заробітної плати:

СЗ = Зф / Рд (1),

де СЗ — середньоденна (погодинна) заробітна плата;

Зф — заробітна плата за фактично відпрацьовану кількість робочих днів протягом шести останніх місяців, що передували непрацездатності;

Рд — кількість робочих днів (годин) за цей же період.

Розмір допомоги з тимчасової непрацездатності визначається:

Дн = СД · Рх · В / 100%, (2),

де Дн — розмір допомоги з тимчасової непрацездатності, грн. ;

СД — середньоденна (погодинна) заробітна плата, грн. ;

Рх — кількість робочих (календарних) днів (годин), пропущених у зв’язку з хворобою;

В — розмір допомоги залежно від стажу роботи, %.

1. Визначимо середньоденну (погодинну) заробітну плату та розмір допомоги з тимчасової непрацездатності Собко А. В.

СЗ = (1020+1010+1020+1020+1040+1030)/124 = 49,52 грн.

Дн = 49,52 · 7 · 0,8 = 277,31 грн.

2. Визначимо середньоденну (погодинну) заробітну плату та розмір допомоги з тимчасової непрацездатності Єрохіна К.С.

СЗ = (970+980+970+980+980+1000)/124 = 47,42 грн.

Дн = 47,42 · 9 · 0,8 = 341,42 грн.

3. Визначимо середньоденну (погодинну) заробітну плату та розмір допомоги з тимчасової непрацездатності Терещенко С. Р.

СЗ = (850+860+850+860+850+840)/124 = 41,21 грн.

Дн = 41,21 · 10 ·1 = 412,09 грн.

4. Визначимо середньоденну (погодинну) заробітну плату та розмір допомоги з тимчасової непрацездатності Кононенко Т. Ф.

СЗ = (1250+1200+1250+1200+1250+1200)/124 = 59,27 грн.

Дн = 59,27 · 15 ·1 = 889,05 грн.

5. Визначимо середньоденну (погодинну) заробітну плату та розмір допомоги з тимчасової непрацездатності Головко С. Л.

СЗ = (1000+1050+1000+1050+1020+1030)/124 = 49,60 грн.

Дн = 49,60 · 12 · 1 = 595,2 грн.

7. Визначимо середньоденну (погодинну) заробітну плату та розмір допомоги з тимчасової непрацездатності Юрової І.А.

СЗ = (890+880+890+880 870+870)/124 = 42,58 грн.

Дн = 42,58 · 11 · 0,6 = 281,03 грн.

Таблиця 2. 2

Результати перевірки

п/п

Прізвище

Нараховано за даними обліку, грн.

Нараховано за даними ревізії, грн.

Відхилення

1

Собко А.В.

280,95

277,31

+3,64

2

Єрохін К. С

339,54

341,42

-1,88

3

Терещенко С.Р.

412,09

412,09

0

4

Кононенко Т.Ф.

693,11

889,05

-195,94

5

Головко С.Л.

350,17

595,20

-245,03

6

Юрова І.А.

281,03

281,03

0

Запис в акт ревізії

При перевірці правильності нарахування по лікарняним листам тимчасової непрацездатності визначена недоплата допомоги з тимчасової непрацездатності у наступних працівників:. Єрохіна К.С. — 1,18 грн., Кононенко Т. Ф. — 195,94 грн., Головко С. Л. — 245,03 грн., а також переплата — Собко А. В. — 3,64 грн

Начислення Терещенко С. Р. та Юрової І.А. проведені без помилок.

Бухгалтеру потрібно виправити порушення: нарахувати працівникам суми недоплати, утримати суми переплати згідно до поданих заяв працівників, у яких виявлена переплата чи недоплата.

2.3 Задача 3

1. Скласти звіт касира на момент інвентаризації каси

2. Скласти акт інвентаризації грошових коштів у касі

3. Відобразити кореспонденцію рахунків за результатами інвентаризації каси і вказати облікові регістри, де повинна бути відображена дана кореспонденція рахунків бухгалтерського обліку.

4. Сформулювати записи у відомість порушень для включення до акту ревізії.

По прибутті в Перевальське РПУ ревізор Петрова З. С. на підставі наказу № 9 по облуправлінню від 06. 11. 2010 р станом на 11. 00 8 листопада 2010 року провела інвентаризацію грошової наявності каси підприємства у присутності головного бухгалтера Попової Л. І. Результатами інвентаризації встановлено залишок грошей по касовій книзі і довідки бухгалтерії на початок дня 8. 11. 2010 складав 1300грн.

1. Наявність грошей, пред’явлених комісії 139 600 грн.

2. Поштових конвертів на суму 50 грн.

3. У касі, крім наявних грошей та поштових конвертів, була розписка інженера Буткова Н. К. на суму 670 грн.

Таблиця 3. 1

Вихідні дані

№ п/п

Дата

№ док-та

Найменування документу та зміст операції

Сума, грн.

Сальдо початкове

1300

Прибуткові касові ордери

1

8. 11. 10

18

Отримано с банку за чеком № 19 653 для виплати заробітної плати

250 100

2

8. 11. 10

19

Надійшло в касу виручка від реалізації послуг

127 200

3

8. 11. 10

20

Повернуто товарознавцем Серпіним В.І. залишок підзвітних сум

163

4

8. 11. 10

21

Отримано з банку за чеком № 19 655

а) для виплати заробітної плати

75 700

б) для виплати пенсії

28 750

в) на відрядні та господарчі витрати

1700

5

8. 11. 10

22

Надійшла в касу виручка від реалізації послуг

15 630

Разом

500 543

Витратні касові ордери

6

8. 11. 10

1−8

Видана заробітна плата по платіжним відомостям

238 550

7

8. 11. 10

33

Видано економісту Осиповій К. М. Відшкодування перевитрат по підзвітним сумам

189

8

8. 11. 10

34

Видано інженеру Гаріну С. Н. на відрядні витрати

533

9

8. 11. 10

3

По відомості виплачено пенсій

8470

10

8. 11. 10

35

Повернення авансу замовнику по анульованому замовленні по квитанції № 28 545

3530

11

8. 11. 10

36

Видано агенту постачання Фролову Г. П. на господарчі витрати

565

Разом

251 837

Сальдо на кінець

248 706

Касова книга

Каса за 8 листопада 2009р.

Номер документа

Вид документа та кому надано

Номер кореспондуючого рахунку

Прихід

Витрати

Залишок на початок дня

1300

ПКО № 18

Отримано с банку за чеком № 19 653 для виплати заробітної плати

31

250 100

ПКО № 19

Надійшло в касу виручка від реалізації послуг

36

127 200

ПКО № 20

Повернуто товарознавцем Серпіним В. І. залишок підзвітних сум

37

163

ПКО № 21

Отримано з банку за чеком № 19 655

а) для виплати заробітної плати

31

75 700

б) для виплати пенсії

31

28 750

в) на відрядні та господарчі витрати

31

1700

ПКО № 22

Надійшла в касу виручка від реалізації послуг

36

15 630

ВКО № 1−8

Видана заробітна плата по платіжним відомостям

66

238 550

ВКО № 33

Видано економісту Осиповій К. М. Відшкодування перевитрат по підзвітним сумам

37

189

ВКО № 34

Видано інженеру Гаріну С. Н. на відрядні витрати

37

533

ВКО № 3

По відомості виплачено пенсій

65

8470

ВКО № 35

Повернення авансу замовнику по анульованому замовленні по квитанції № 28 545

37

3530

ВКО № 36

Видано агенту постачання Фролову Г. П. на господарчі витрати

37

565

Усього за день

500 543

251 837

Залишок на кінець дня

248 706

Акт № 4

Інвентаризації наявності грошових коштів, що знаходяться в касі Перевальського РПУ станом на 08. 11. 2010 р.

Розписка

Цим свідчу, до початку інвентаризації всі витратні та прибуткові документи на засоби здані в бухгалтерію, та всі засоби, що поступили під мою відповідальність, оприбутковані, а ті, які вибули, списані.

Матеріально-відповідальна особа касир Ситнікова К.М.

На підставі наказу від 06. 11. 2010 р. № 9 проведена інвентаризація грошової наявності каси підприємства станом на 11. 00 годину 08. 11. 2010 р.

Під час інвентаризації встановлений такий об'єм цінностей:

— готівка на суму 139 600 грн. 00 коп. ;

— поштових конвертів на суму 50 грн. 00 коп. ;

— платіжна відомість № 1−8 на суму 238 550 грн. 00 коп., по якій виплачено 238 550 грн. 00 коп. ;

— платіжна відомість № 3 на суму 8470 грн. 00 коп., по всій виплачено 8470 грн. 00 коп. ;

— розписка інженера Буткова Н. К. на суму 670 грн. 00 коп.

За обліковими даними в касі 248 706 грн. 00 коп.

Підсумок інвентаризації:

— недостача — 109 106 грн. 00 коп. ;

— наявність у касі розписки інженера Буткова Н. К. на суму 670 грн. 00 коп., що є порушенням ведення касових операцій.

Останні номери касових ордерів:

— прибуткового № 22 на суму 15 630 грн. 00 коп. ;

— витратного № 36 на суму 565 грн. 00 коп.

Голова комісії: Попова Л.І. — головний бухгалтер

Члени комісії:

Іванова О.Ю. — бухгалтер

Меркулова О.В. — інженер

Матеріально-відповідальна особа Ситнікова К.М.

08. 11. 2010 р.

Зворотна сторона

Пояснення причин надлишків або недостач.

Недостача в касі в сумі 109 106 грн. 00 коп. є «наслідком неправильного обліку грошових коштів в касі».

Матеріально-відповідальна особа

Касир Ситнікова К.М.

Рішення керівника підприємства

Недостачу грошей в касі на суму 109 106 грн. 00 коп. віднести на рахунок касира Ситнікової К.М. і внести до каси до 13 січня 2011 р., якщо касир не погасить вчасно суму недостачі результати інвентаризації будуть передані до правоохоронних органів.

Виявлена нестача грошових коштів в касі списується з кредиту рахунку 30 «Каса» на дебет рахунку 947 «Нестачі та втрати від псування цінностей» з подальшим віднесенням на рахунок касира записом по дебету рахунку 375 «Розрахунків по відшкодуванню заподіяного збитку» та кредиту рахунку 716 «Відшкодування раніше списаних активів». Записи по кредиту рахунку 30 відбиваються в обліковому регістрі - журналі-ордері № 1.

Перелік літератури

1. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» № 996-XIV від 16. 07. 1999р.

2. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 16 «Витрати». Затверджене наказом МФУ від 31. 12. 99 № 318.

3. Бутинець Ф. Ф. Контроль і ревізія. — Житомир, 2000.

4. Дикань Л. В. Контроль і ревізія: Навч. посібник для студентів вузів — К.: Центр навчальної літератури, 2004. — 483 с.

5. Завгородній В.П., Савченко В. Я. Бухгалтерський облік, контроль і аудит в умовах ринку. — К.: БМУ Інформ, 2006.

6. Сухарева А. А., Контроль и ревізія": практикум учебное пособие для студентов ВУЗОВ, обучающихся по спец. «Учет и аудит». -К.: «Ника-центр», 2003. — 496 с.

Показать Свернуть
Заполнить форму текущей работой