Маркетинг інновацій

Тип работы:
Курсовая
Предмет:
Маркетинг


Узнать стоимость новой

Детальная информация о работе

Выдержка из работы

ВСТУП

Маркетинг інновацій є невід'ємною частиною сучасного бізнесу тому, що саме розробка і впровадження маркетингових інновацій у ринкових умовах — це єдиний спосіб підвищення своєї конкурентоспроможності та підтримки високих темпів розвитку організацій та їх торгових марок. Маркетингові інновації спрямовані на більш повне задоволення потреб споживачів, відкриття нових ринків збуту з метою підвищення обсягів продажів, що є запорукою успішного розвитку організації.

Щоб встигнути за швидкоплинними потребами ринку і максимально використовувати відкриваються у зовнішньому середовищі можливості, підприємствам потрібна постійна робота над новими продуктами, технологіями, відносинами з навколишнім світом. Ключем до вирішення цих завдань є інноваційна маркетингова діяльність, яка в сучасних умовах стає ядром корпоративних конкурентних стратегій. Зміни в зовнішньому середовищі постійно створюють грунт для інновацій, оскільки з’являються все нові можливості задоволення вже існуючих потреб і потреб.

Яку б матеріально-речову форму новий продукт не мав, процес його створення передбачає планування і здійснення інноваційної діяльності в кілька етапів: генерування ідей, оцінювання та відбір перспективних ідей, розробка концепції товару, розробка і створення дослідного зразка, пробний маркетинг. Створення маркетингового плану інновації визначає не тільки скоординованість і організованість її втілення в життя, але і її економічний успіх.

РОЗДІЛ 1. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ МАРКЕТИНГУ ІННОВАЦІЙ

1.1 Категорії поділу нового товару

Існує кілька підходів до розуміння і класифікації нових товарів. Так, з погляду права у багатьох розвинутих країнах товар уважається новим тільки протягом певного часу. Наприклад, федеральна торговельна комісія США обмежує використання терміна «новий продукт» шістьма місяцями з моменту початку його регулярного розподілу на ринку.

Залежно від міри новизни для продуцента і для ринку (класифікація Буза, Аллена та Гамільтона) нові товари поділяються на такі категорії:

— світові новинки — абсолютно нові товари;

— нові товарні лінії - нові для продуцента товари, які уможливлюють йому вихід на нові ринки;

— розширення існуючих товарних ліній — нові товари, що доповнюють ті, котрі вже продукує підприємство (нова розфасовка, нові компоненти);

— удосконалення і модифікація товару;

— репозиційовані товари — відомі товари підприємства, які пропонуються на нових ринках (новим групам споживачів);

— товари за зниженими цінами — нові товари, що пропонуються за цінами існуючих аналогів.

Новизна продукту з погляду споживача визначається тим, як цей продукт сприймається на ринку, як його купують. Відповідно до цього існує класифікація нових продуктів за трьома рівнями знань споживачів про них.

Продукція першого рівня не потребує нових знань (вивчення), бо є тільки модифікацією давно відомої продукції.

Продукція другого рівня змінює колишню практику використання продукту, але також майже не потребує нового вивчення. До таких продуктів колись належали електричні зубні щітки, автомобілі з автоматичними трансмісіями, автоматичні кіно- і фотокамери.

Продукція третього рівня — це абсолютно нові товари, які не мають аналогів серед існуючих. Вони потребують відповідного вивчення споживачами (мікрохвильові печі, персональні комп’ютери). 2]

Рішення підприємства щодо розробки і впровадження на ринок нових товарів пов’язані з великим ризиком. Тому в маркетинговій практиці використовуються особливі методики процесів планування нових товарів, різноманітні методи прийняття відповідних рішень.

1.2 Планування товару

Планування товарів — це систематичне прийняття рішень з усіх аспектів розробки і управління продукцією підприємства, включаючи створення торгової марки, упаковки, систем збуту, сервісу тощо. Розрізняють три способи планування товарів:

· Узагальнений — визначення того, яку користь матиме товар для споживача, його основної ідеї та мети використання;

· Конкретний — визначення фізичної сутності товару, його характеристик (габарити, маса, надійність, колір, ефективність, потужність тощо);

· Розширений — визначення всього, що становить образ продукції та порядок її обслуговування (технічні рекомендації, гарантії, умови повернення тощо).

Згідно з цим розрізняють і три рівні створення товару:

· товар за задумом — тут констатується та вигода, яку отримає споживач від використання даного товару;

· товар у реальному виконанні - тут визначають рівень якості, комплекс властивостей та характеристик, специфічне оформлення, марочну назву;

· товар з підкріпленням — тут планують не тільки конкретний товар, але й умови його монтажу, поставки, торговельного кредитування, сервісу, гарантії, експлуатації. 5]

Нині відома досить велика кількість методів розробки ідей нових товарів. Найпоширеніші з них такі:

1. Опитування споживачів, посередників, працівників самого підприємства. Таке опитування проводять служби маркетингових досліджень підприємства. При цьому створюються спеціальні системи стимулювання подання відповідних пропозицій, активізації інтелектуальної діяльності респондентів.

2. Метод синекти — використання аналогій з інших сфер життя, живої природи.

3. «Мозкова атака» («мозковий штурм») — нарада за участю 6−8 осіб (експертів з маркетингу, інших працівників підприєм-ства), метою котрої є пошуку ідей нових товарів. Однією з основних особливостей мозкового штурму є те, що критика запропонованих ідей не допускається, щоб не стримувати творчої активності учасників. Крім цього, присутні в певний спосіб стимулюються для того, щоб вони висловлювали якнайбільше оригінальних, навіть фантастичних ідей. Мозковий штурм буває класичний, анонімний (особи експертів невідомі), конструктивний (розробка конструктивних ідей), деструктивний (розробка деструктивних ідей), типу «а також», у вигляді творчої співпраці та ін.

4. Стеження за діяльністю конкурентів. Цей метод дає можливість виявити факти успіху чи невдач конкурентів, проаналізувати їхні причини і в дальшому, вносячи відповідні корективи, творчо використати цю інформацію в діяльності власного підприємства.

5. Метод контрольних запитань передбачає складення переліку запитань стосовно того, наприклад, що можна поліпшити в певному конкретному товарі чи послузі. Такі запитання пропонуються для відповіді спеціальній групі експертів.

6. Морфологічний аналіз — це виділення найважливіших параметрів товару (наприклад, форма, матеріал і місткість упаковки) та вивчення всіх можливих співвідношень між ними.

7. Метод поєднань — порівнювання кількох товарів з метою знайти взаємозв'язок між ними і новим товаром.

Не менш важливим на цьому етапі є також позиціювання продукції - її розміщення на ринку як такої, що у свідомості споживача за якісними характеристиками і властивостями вигідно відрізнятиметься від пропозицій конкурентів. Інакше кажучи, новий товар підприємства має посісти власну позицію в конкурентному середовищі.

На етапі розроблення стратегії маркетингу встановлюються також показники можливих обсягів продажу продукції, частка ринку, аналізуються можливості виробництва і збуту, здійснюється правова експертиза. Після цього переходять до безпосередньої розробки, тобто перетворення ідеї в конкретну фізичну форму. Основним результатом цього етапу є створення прототипу.

Треба наголосити на трьох важливих його особливостях, а саме:

· семантика — передання (повідомлення) товаром своєї основної мети візуально і конкретно (наприклад, форма і колір вантажного автомобіля мають втілювати образ його потужності і надійності);

· видима метафора — спроба зробити товар привабливішим і виразнішим, ніж він є насправді (наприклад, використання відповідних барвників і наповнювачів у харчових продуктах);

· наочна образність — підкреслення основної функції товару (наприклад, форма динаміка в радіоприймачі має передавати відчуття великої сили звуку, котру він може відтворити).

1.3 Оформлення зовнішнього виду товару, створення марки

Марка — ім'я, символ, термін, малюнок, колір, форма чи їхнє сполучення, які використовуються для ідентифікації товарів, їх диференціювання від конкурентних пропозицій.

Розрізняють такі типи марок:

а) марочна назва (фірмове ім'я) — частина марки, яку можна вимовити (слово, літери, словосполучення

б) марочний (фірмовий) знак — емблема, дизайн, кольори тощо, частина марки, яку можна візуально ідентифікувати, але неможливо вимовити;

в) товарний (торговий) знак — марка або її частина, що забезпечені правовим захистом.

Вибираючи марку, беруть до уваги таке:

· по-перше, назва має вказувати на особливості і переваги продукту;

· по-друге, назва має добре запам’ятовуватись, бути несхожою на інші і позитивно сприйматись;

· по-третє, назва мусить відповідати образу підприємства чи продукту;

· по-четверте, назва не може підлягати будь-яким правовим обмеженням;

· по-п'яте, назва мусить бути однозначною (не містити подвійного смислу).

Упаковка — це, з одного боку, засіб, який зберігає товар від пошкоджень, сприяє раціоналізації процесів його транспортування, збереження та продажу, а з другого — найважливіший елемент marketing mix. Щодо останнього, то корисність упаковки для споживача полягає у зручності інформування (упаковка є носієм інформації про склад, характеристики, призначення, терміни зберігання, умови експлуатації товару) і захисті товару від впливу навколишнього середовища. 3]

Упаковка є також корисним додатком до статусу товару (розкішна упаковка підвищує його імідж, є своєрідним символом способу життя, добробуту, життєвого успіху покупця).

Останнім часом роль упаковки значно зросла. Це пояснюється розвитком самообслуговування покупців у торговельних закладах, зростанням доходів споживачів, увагою підприємств до власного іміджу, збільшенням технічних можливостей виготовлення різноманітних видів упаковки.

Чинниками, які впливатимуть на вигляд та конструкцію упаковки, можна вважати такі:

· кліматичні умови транспортування та складування товарів;

· чутливість товарів до впливу зовнішнього середовища;

· чинне транспортне законодавство.

У багатьох країнах зовнішній вигляд упаковки, як було сказано, регулюється відповідними законами і нормами. Це також необхідно враховувати дизайнеру в процесі конструювання. Німецьке товариство з раціоналізації упаковки розробило такі, наприклад, норми:

· тексти та ілюстрації упаковки мають бути чіткими, однозначними, відповідати сутності товару, не створювати у покупця помилкового уявлення про якість чи кількість товарів, які містяться в упаковці;

· інформацію про вагу, об'єм чи кількість упакованого продукту слід розміщувати так, щоб її було добре помітно;

· вага та кількість одиниць упакованого товару мають бути по можливості округленими;

· ціну на упаковці треба позначати чітко і розбірливо;

· контроль за комплектністю товару і терміном його використання потребує обов’язкової спеціальної вказівки на упаковці;

· виробники мусять ужити всіх можливих заходів для здешевлення упаковки товару, дотримання державних та інших норм.

Кінцевим етапом розробки упаковки є її тестування. Для цього використовують:

· інженерні тести — механічні випробування;

· візуальні тести — перевірка розбірливості текстів, гармо-нічності кольорів;

· дилерські тести — визначення міри привабливості, простоти користування;

· споживчі тести — оцінка реакції споживачів.

Етикетка — це «візитна картка» будь-якого товару. Її головними функціями є ідентифікація товарів, короткий опис товару, його форми, розміру тощо, сприяння просуванню товарів. Головними вимогами до етикетки є:

· стислість і лаконічність, а заразом достатність інформації для змістовного «першого знайомства» з товаром;

· привабливий зовнішній вигляд;

· ефективна ідентифікація товарної марки.

Під час розроблення комплексу супровідних послуг шукають відповідей на такі три запитання:

· які послуги пропонувати покупцям товарів;

· який рівень сервісу (обсяг і якість послуг) має бути;

· в якій формі пропонувати ці послуги клієнтам і за яку ціну. 4]

Фаза розробки продукції має на меті не тільки створення прототипу, а й здійснення спеціальних досліджень споживчих властивостей, їх відповідності стандартам та сподіванням споживачів. Часто, ураховуючи важливість таких заходів, їх виділяють в окрему фазу -- пробний маркетинг.

1.4 Причини невдач нових товарів на ринку

Незважаючи на добре опрацьовану систему планування нових товарів за різними оцінками, від 15 до 35% усіх інновацій зазнають комерційного краху. Причини невдач нових товарів можна розділити на дві групи. Перша група залежить від чинників зовнішнього впливу. Розгляньмо їх докладніше.

Головною причиною невдач нових товарів на ринку є невідповідність нововведень цінностям і потребам споживачів, особливостям їхньої поведінки. Маркетингова теорія орієнтує товаровиробників на створення таких товарів, які є цінністю для споживачів, здатні задовольнити сьогочасні потреби ринку. Якщо такої орієнтації бракує, товар нікому не буде потрібен, а отже всі витрати на його створення та виготовлення будуть даремними. Ринок їх ніколи не компенсує.

Важливою причиною невдач нових товарів є також недостатньо принципові відміни їхніх характеристик і властивостей від тих товарних пропозицій, які є сьогодні на ринку і стали вже звичними для споживачів. Ринок завжди віддає перевагу перевіреним практикою товарам. Лише тоді, коли споживач переконається, що товар-новинка забезпечує суттєві переваги стосовно задоволення певних потреб, тоді він змінить свою орієнтацію, купуватиме щось нове. 1]

Глобалізація конкуренції, посилення її впливу — це ще одна причина невдач нових товарів на ринку. Конкуренція, як один із головних факторів ринкової економіки, з одного боку, стимулює нововведення, з другого — заважає впровадити їх на ринок. Інноваційні дії - суттєвий аргумент підприємств у їхній боротьбі за ринок збуту. Але водночас такі дії завжди спричиняють відповідну реакцію товаровиробників традиційних товарів. Зниження цін на останні, зміцнення відносин із каналами розподілу, протекціонізм, стимулювання збуту тощо — це ті дійові інструменти, які можуть змусити новатора відмовитись від занадто ризикованої справи виведення нового товару на ринок.

До невдач нових товарів на ринку можуть призвести ще кілька чинників зовнішнього впливу, як-от:

1. Загальна тенденція скорочення життєвого циклу товару. Підвищення темпів упровадження досягнень науково-технічного прогресу, зростання бізнесової активності підприємств-новаторів постійно прискорює темпи витискування традиційних товарів з ринку. Отже, новий товар, переходячи в категорію традиційних, може досить швидко відчути тиск наступної новинки, що, безперечно, скорочує час на розроблення належних маркетингових програм, пошуки нових ринків, збільшує вагомість можливих помилок.

2. Посилення законодавчих норм стосовно захисту навколишнього середовища та прав споживачів. Нові товари можуть не відповідати таким нормам, особливо коли йдеться про їх пропонування ринкам інших країн. Це може спинити впровадження товару ще на початкових етапах його життєвого циклу.

3. Збільшення марочного капіталу, тобто вартості додаткових грошових потоків, які виникають завдяки тому, що споживачі впізнають торгову марку підприємства. Нині споживачі все більше віддають перевагу відомим торговим маркам, а значить, щось нове натрапляє на все складніші перепони.

4. Старіння споживачів, тобто збільшення їхнього середнього віку (це особливо помітно нині в Європі). Така тенденція великою мірою пов’язана з попередньою, бо споживачі з віком виявляють більшу схильність до традиційних товарів, ніж до товарів-новинок.

Якою б ідея інновації не була продуманою та вдосконалено, проблеми на ринку можуть виникнути все одно, тому фірмам-новаторам слід звертати увагу та кожну дрібницю при виведенні товару ну ринок, та проводити маркетингові дослідження.

товар марка категорія ринок

РОЗДІЛ 2. ПРОБЛЕМИ, ЩО ВИНИКАЮТЬ ПРИ ВИВЕДЕННІ НОВИХ ТОВАРІВ НА РИНОК НА ПРИКЛАДІ КОНДИТЕРСЬКОЇ ФАБРИКИ «В ШОКОЛАДІ»

2.1 Короткі відомості про фірму

Кондитерська фабрика «В шоколаді» — була започаткована в 2010 році Висневською К. Г., яка є директором фірми і на цей час.

Головна філія — Україна, місто Дніпропетровськ, вул. Туристів, будинок 24б.

Дана фірма працює виключно в харчовій галузі. Виготовляє:

· Цукерки шоколадні, вагові, з наповнювачами

· Цукерки шоколадні в коробках, з наповнювачами

· Арахіс в шоколаді (білому, молочному, чорному)

· Плитки шоколаду (білого, молочного, чорного) з цільними горіхами, родзинками та ягідними наповнювачами

· Печиво шоколадне в глазурі

· Печива з шоколадними краплинками

· Печиво кокосове

«В шоколаді» має низький попит відносно конкурентів, 35% із 100% споживачів обирають даного виробника (рис. 2. 1)

Рисунок 2.1 Структура попиту фірми на ринку у відсотках

Також середню позицію займають ціни на товар (рис. 2. 2).

Рисунок 2.2 Рівень цін на товари в порівнянні з конкурентами

Дослідження показали, що дана фірма має не достатньо високу конкурентоспроможність, саме через це було вирішено підвищити якість виробництва та піти на експеримент (створити абсолютно новий товар, якого нема в конкурентів).

2.2 Створення нового товару

Етапи створення нового товару:

1. Розробка самого товару

Назва товару — шоколадні цукерки з вівсяно-творожною з грушовим джемом начинкою «Радуга смаку».

Склад — вівсяні пластівці, творожна маса, грушевий джем, шоколад молочний, цукор, посилювач смаку, ароматизатори.

Зовнішній вигляд — маленькі цукерки шароподібної форми

Упаковка — кожна цукерка загорнута в обгортку з фальги, золотого кольору, з зображенням груші. 300грам цукерок поміщені в коробочок з картону в вигляді відеречка.

Особливості та характеристики — низькокалорійні цукерки, які містять натуральні продукти. Їх можна вживати маленьким дітям, так як вони містять мало шоколаду і не містять концервантів.

2. Розробка стратегій маркетингу

· Сегментація ринку та пошук цільового ринку:

Під час проведення сегментації ринку було визначено, що найбільш успішною діяльність буде на внутрішньому регіональному ринкові, так як фірма має не досить великий успіх і реалізація нового товару на більшому ринку відразу буде однозначно провальною. На першому етапі реалізація буде здійснюватися лише в Дніпропетровській області, на міських споживчих ринках та в супермаркетах тощо.

· Розробка цінової та розподільчої стратегії, маркетингового бюджету на перший рік

За розрахунками собівартість нового продукту становить 10грн. за одиницю (коробку). За всіма поточними підрахунками було встановлену ціну реалізації, вона становить 15грн. 60 копійок, плюс-мінус 1грн в залежності від надбавки продавця.

Також було прийняте рішення про те, що на рекламу нового товару повинно бути витрачено не більше 5% маркетингового бюджету. Встановлено, що для того щоб інформувати якомога більше споживачів реклама повинна оновлюватися що місяця.

· Розробка реклами та її розміщення

Реклама була розміщена на рекламних афішах по місту та по області в цілому в такому вигляді (рис. 2. 3).

Рисунок 2.3. Реклама нової продукції

4) Контрольний продаж.

Пробні купівлі становлять — 17 коробок цукерок за місяць.

Повторні купівлі складають — 14 коробок за місяць.

Оцінивши дані результати можна сказати, що новий продукт «Радуга смаку» реалізувався не досить активно, але викликав певний інтерес у споживача (таб.2. 1).

Таблиця 2.1 Шкала інтенсивності продажу

Дуже погано

-3

-2

-1

0

1

2

3

Дуже добре

За шкалою інтенсивності продажу даний товар має бал — 1

Визначимо обсяг продажу:

ОП= ПК+ ПвК* І (2.1.)

де: ОП — обсяг продажу

ПК — пробні купівлі

ПвК — повторні купівлі

ОП= 17+14 *1= 31

· Аналіз ризику.

На даному етапі було розроблено два варіанті прогнозу

Перший розрахований на успіх, тобто планується отримати зацікавленість споживача так як товар зовсім новий і аналогів споживач не зустрічав.

В цьому випадку виготовлення та реалізація продукту буде продовжено и виробництво буде розвиватися в плані поповнення асортименту цього продукту.

Другий, в свою чергу, розрахований на протилежне, тобто на те, що товар не буде користуватися успіхом та не матиме попиту. В такому разі заплановано знизити ціну, посилити розробку реклами та скоротити виробництво на певний час, а в разі повної невдачі взагалі його припинити.

4. Ринкове тестування товару.

Для того щоб дізнатися реакцію споживачів було визначено відсоток продажу нового товару, він становить 58%. Також було проведене анкетне опитування споживачі, з якого визначили, що зі 100 осіб, які заповнили анкету:

51% вже спробували, 20% ще ні, 29% не чули про цей продукт;

68% сподобалося, 32% ні;

86% вважають цю ідею цікавою, 14% ні;

50% вважає, що продукт отримає успіх, 35% можливо, 15% не вірять в успіх.

Анкета наведена в додатках (додаток 1).

З 14 підписаних контрактів на постачання 9 погодилось на подальшу співпрацю та продовжили дію контрактів.

5. Виробництво та реалізація продукції.

Від інформації, яку отримали під час випробування товару в ринкових умовах, залежить, чи розпочнуть масове виробництво нового товару.

Отже, рішення було прийняте позитивне, тобто проект вступає у фазу комерціалізації, або цей товар виводиться на ринок і це потребує значних затрат. Наприклад упродовж першого року активного продажу продукції підприємства зазвичай витрачають великі кошти на розробку реклами та стимулювання збуту.

Підприємство, яке виводить новий товар на ринок, повинне було визначитися з такими питаннями:

— Коли виводити новий товар на ринок?

Було вирішено, що реалізацію слід розпочати взимку, бо саме в цей період найбільший попит на солодощі. Цей товар можна використовувати як подарунки на свята, гостинці для рідних та просто задоволення для себе.

— На який ринок вивести товар?

Відповідь на це питання була зазначена вже раніше — це є регіонально-міський ринок в Харківській області, в тому числі й сам Харків

— Кому запропонувати новий товар на першому етапі?

Продукція розрахована на споживачів похилого віку, так як ці цукерки мають консистенцію зручну для споживання, та для дітей, бо продукт має в складі тільки натуральні компоненти.

На даному підприємстві за розробку нових товарі відповідає відділ нових товарів та маркетологи.

2.3 Комерційний провал

Вже після того як новий товар повністю пройшов всю підготовку та повністю готовий до реалізації може статися так, що фірма зазнає «комерційного провалу».

Статистика «комерційних провалів» нових товарів в різних галузях промисловості(рис. 2.4.):

Рисунок2.4. Відсоток «комерційних провалів» в різних галузях промисловості

Аналізуючи графік можна побачити, що відсоток «комерційних провалів» не найбільший, але він значно великий і становить певну загрозу для підприємства.

Рисунок 2.5 Статистика «комерційних провалів» в харчовій промисловості

Аналізуючи дану статистику спостерігаємо те, що та частина, яка нас цікавить (кондитерські вироби) займає досить високу позицію, тобто має відносно низький відсоток «комерційних провалів».

Причини, що призвели до «комерційних провалів»

· Дефекти товару:

Дефектами цього товару виявилося те, що цей продукт має короткий час придатності і якщо він буде поміщений на полицях з звичайними цукерками, печивом тощо, то він досить швидко буде псуватися, його треба розміщати на прохолодних полицях і саме через це продукція є не помітною для покупців.

· Помилкове визначення попиту на новий товар:

Під час тестування товару на ринку, йому було присвоєно попит дещо вищий за його реальні показники, що привело до значного збитку.

· Виробничі проблеми:

В цьому випадку головною проблемою стало те, що через незвичну консистенцію (досить м’яку) начинки багато одиниць продукту мають не досить ідеальну форму.

Аналізуючи проблеми, що винекли було поставлене завдання дослідити на які саме проблеми споживачі звертають найбільшу увагу.

Для цього було проведене соц. опитування та вибіркове анкетування. Результати показали, що:

65% - скаржаться на те, що товар мало помітний на полицях.

35% - звертають увагу на зіпсований вид продукту.

Поради покупців:

1) зробити більш яскравішу упаковку, для того щоб звернути більшу увагу на новий товар

2) продукцію яка має не належний вид продавати по акційним цінам.

Аналізуючи всі проведені дослідження можна сказати, що кондитерська фабрика «В шоколаді» зазнала невдачі на першому етапі випуску на ринок нового товару «Радуга смаку"(цукерки), через погано розроблену рекламу та не досконале виробництво.

РОЗДІЛ ІІІ. РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИВЕДЕННЯ НОВОГО ТОВАРУ НА РИНОК КОНДИТЕРСЬКІЙ ФАБРИЦІ «В ШОКОЛАДІ»

3.1 Рекомендації щодо усунення проблем, що виникли

Під час проведення досліджень, щодо нового товару фірми «В шоколаді», а саме шоколадних цукерок з вівсяно-творожною з грушевим джемом начинкою «Радуга смаку», було визначено, що дана фірма зазнала невдачі після виходу товару на ринок.

Найголовнішою проблемою стали дефекти цього товару. Відповідно для того щоб позбутися проблеми треба позбутися дефектів. Проте головним дефектом є короткий строк придатності, збільшити його можна за допомогою різних хімічних речовин, але це зіпсує якість продукту, тому цукерки слід зберігати на прохолодних полицях. Таким чином ми поступово перейшли до іншої проблеми — непомітність товару. Для вирішення цієї проблеми можна дещо зробити, наприклад змінити назву продукції, адже споживачу не звично бачити цукерки на полицях холодильників. Замість шоколадних цукерок з вівсяно-творожною з грушевим джемом начинкою «Радуга смаку» продукт треба назвати наприклад так — десерт вівсяно-творожний з грушевим джемом в шоколадній глазурі «Радуга смаку», така назва буде більш звичною.

Для підвищення попиту треба удосконалити рекламу. Так як кондитерська фабрика «В шоколаді» на ринку не довго, то відповідно вона мало відома споживачам. Для того щоб якомога більше споживачів дізналися про фірму та її продукцію, треба краще розробити рекламу, але не тільки щодо нового продукту, а і вже давно існуючих товарів та фірми загалом.

Також можна покращити рекламу вже на ринку. Наприклад розмістити більше афіш біля полиць з товаром в супермаркеті.

Можна використати голосову рекламу, хоча ця послуга буде потребувати більше затрат, проте це допоможе привернути увагу багатьох споживачів, особливо тих, котрі прийшли до магазину не маючи певної цілі щодо покупок. На цьому етапі слід робити рекламу як найкраще, для того щоб досягнути популярності та високого попиту, не зважаючи на витрати, відповідно якщо фірма матиме високий попит то прибуток відшкодує всі витрати.

3.2 Рекомендації стосовно вимог споживачів

Під час проведення досліджень щодо випуску нового товару також було виділено проблеми на які споживачі звертають найбільшу увагу.

Першою проблемою виявилося те, що товар мало помітний на полицях. Можливо це пов’язано з тим, що продукція має не дуже яскраву упаковку. Так як даний товар розрахований на дітей та підлітків для упаковки слід використовувати яскраві кольори. Наприклад червоний — він асоціюється з чимось солодким та смачним, що є привабливим. Також можна використовувати рожевий, жовтий або оранжевий кольори, вони будуть викликати зацікавлення в очах дітлахів.

Другою проблемою стала значна кількість продукції з неналежним зовнішнім виглядом. Продукт має досить м’яку консистенцію, тому зберегти ідеально круглу форму дуже важко. Для усунення цієї проблеми можливо слід змінити форму самої цукерки, зробити її квадратною (кубічною) або прямокутною.

Також до уваги були прийняті поради та побажання покупців:

1) зробити більш яскраву упаковку, для того щоб звернути більшу увагу на новий товар. Ну про це вже було сказано вище.

2) продукцію, що має неналежний вид продавати по акційним цінам. В цьому випадку слід звернути увагу на побажання щодо акцій, але продавати зіпсовану продукцію ні в якому разі не можна.

Проведення акцій на початковому етапі продажів буде досить доречним. Можна до вже існуючої продукції прикріпляти безкоштовний пробний зразок нової продукції.

Також можна влаштовувати акції типу «2 по ціні одного», це допоможе привернути більшу увагу, так як не висока ціна не буде викликати великого страху у споживача, що він витратить кошти на те, що йому може не сподобатися. А якщо ж споживачу сподобається товар, то в подальшому він буде його купувати не звертаючи уваги на те є акція чи не має.

3.3 Рекомендації, що не стосуються проблем

Відомо, що цукерки «Радуга смаку» в продаж вступають в упаковці, яка містить в собі 300 грам цукерок. Це є не завжди практичним. Покупці не завжди мають належну сума грошей для того щоб придбати цілу упаковку цукерок, та і взагалі не всі покупці мають бажання купувати таку кількість цукерок. Тому є пропозиція впровадити випуск продукції поштучно або наприклад по декілька цукерок в маленькій упаковці, що буде більш практичніше та зручніше.

Також відомо, що цукерки є лише з грушевим джемом. Зважаючи на те, що не всі споживачі мають однаковий смак і декому може не подобатися саме така начинка, пропонується розширити свій асортимент, тобто виготовляти цукерки наприклад ще з полуничним, персиковим, вишневим та яблучним джемом.

Стосовно самої фірми відомо, що вона мало відома, тому їй треба більше розширятися, виходити на нові ринки вже з провіреними товарами. Можливо требо спробувати відкрити декілька невеликих фірмових магазині і реалізувати там свою продукцію. Так як продукція цієї фірми не дорога, то вона буде користуватися попитом та матиме достатній прибуток щоб розвиватися далі. Також в цих магазинах можна влаштовувати посезонні акції, наприклад новорічні.

Якщо кондитерська фабрика «В шоколаді» виправить певні недоліки, то вона отримає успіх щодо своєї інновації «Радуга смаку» та матиме високий попит і достатній прибуток.

ВИСНОВКИ

Маркетинг інновацій відіграє велику роль у житті підприємства, він дає змогу підвищити конкурентоспроможність та зацікавити більше споживачів. При розробці та виведенні нових товарів підприємство має змогу підвищити свою позицію на ринку та займати більшу його частку.

Кондитерська фабрика «В шоколаді», яка випустила на ринок новий товар — шоколадні цукерки з вівсяно-творожною з грушевим джемом начинкою «Радуга смаку», зазнала поразки. Причинами невдачі нового товару на ринку стали погано розроблена реклама та недосконала форма продукту.

Було запропоновано розширити рекламу, рекламувати не лише новий товар, а й іншу продукцію для більшого ознайомлення споживача з фірмою.

Змінити назву продукту та колір упаковки, на більш яскравіший. Змінити форму продукту для збереження належного зовнішнього вигляду. Також за побажаннями споживачів було вирішено, що на даному етапі продажів необхідно влаштовувати різноманітні акції, це сприятиме збільшенню попиту.

Також було запропоновано декілька ідей, які не стосуються проблем, такі як: почати продаж продукту поштучно або в маленьких упаковках по кілька цукерок; розширити асортимент. Ще запропоновано спробувати відкрити декілька невеликих фірмових магазинів та влаштовувати в них посезонні знижки.

Зазначено, що дана фірма має досить значний відсоток на успіх, якщо виправить недоліки. Новий товар може отримати стабільний попит та принести фірмі значний прибуток.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Галузевий журнал «Тара і упаковка» № 11, «Роль тари та упаковки в маркетингу» Станіславський О. Г., 2012р.

2. Заяць Т. А., Тарлопов 1,0., Пилипенко О. О. Управління маркетингом на підприємстві. -- Донецьк: Юго-Восток, 2009. — 252 с.

З. Галузевий журнал «Тара і упаковка», «Уроки розробки упаковки», Токар Л. Б., № 2, 2011р.

4. Заборовський В. П. Основи маркетингу/Подільська держ. аграрно-технічна академія. -- Кам’янець-Подільський: Абетка, 2009. -- 153 с.

5. Багієв Георгій Леонідович, Маркетинг взаємодії, К. 2011р.

6. Гаркавенко С. С. Маркетинг: Підручник для студ. екон. спец. вищ. навч. закл. — 4-е. вид., доп. — К.: Лібра, 2008 — 717 с.

7. Гнатушенко В. В. Конкурентний маркетинг на підприємстві,

Донецкий национальный ун-т. -- Донецк: Юго-Восток, 2010. -- 266 с.

8. Гончарук Я. А., Павленко, А.Ф., Скибінський С. А Маркетинг Навч. посіб. у тестах/Київський національний економічний ун-т; Львівська комерційна академія. — К.: КНЕУ, 2002. -- 314с.

9. Грищенко ЇМ. Маркетингові основи комерційного посередництва: Навч. посіб. — К.: Грамота, 2012. — 303 с.

10. Данилишин Б. М., Любченко О М. Маркетингова стратегія регіонального продовольчого ринку. -- Кіровоград: Імекс-ЛТД, 2011 — 250 с.

Додаток

Анкета

1. Чи споживаєте Ви продукцію «В шоколаді»?

а) так; б) ні; в) не знаю такої.

2. Чи віддаєте Ви перевагу новинкам у світі солодощів?

а) так; б) ні; в) боюся ризикувати.

3. Кому серед фірм-конкурентів надаєте перевагу?

а) Рошен; б) Світоч; в) Бабусин шоколад; г) Солодкоїжка.

4. Ви вже встигли спробувати новинку «Радуга смаку»?

а) так; б) ні; в) не знаю про неї.

5. Чи сподобалась Вам «Радуга смаку»?

а) так; б) ні.

6. Вважаєте Ви цю ідею цікавою?

а) так, вона цікава; б) нічого незвичайного.

7. На Вашу думку, може цей продукт отримати успіх?

а) так; б) можливо; в) це не реально.

8. Чи бачили Ви раніше щось подібне?

а) так; б) ні.

. ur

Показать Свернуть
Заполнить форму текущей работой