Лексико-стилістичний аналіз економічної лексики, аналіз способів перекладу лексичних одиниць

Тип работы:
Дипломная
Предмет:
Иностранные языки и языкознание


Узнать стоимость новой

Детальная информация о работе

Выдержка из работы

Зміст

 • Вступ
 • Розділ 1. Аналіз фахових та фонових знань, необхідних перекладачу для роботи з текстами економічного характеру
 • 1.1 Визначення поняття «переклад», об'єкт перекладу
 • 1.2 Контракти як необхідний компонент економічної діяльності та відповідні фонові знання, пов’язані з ними
 • 1.3 Лексичні особливості економічного перекладу, лексичні особливості мови контракту лексичні особливості економічного перекладу, лексичні особливості мови контракту
 • 1.4 Лексико-стилістичний аналіз оформлення економічних текстів
 • Висновки за розділом 1
 • Розділ 2. Способи перекладу лексичних одиниць в економічному тексті
 • 2.1 Словникові відповідники
 • 2.2 Переклад неоднозначних слів (вібір варіантного відповідника)
 • 2.3 Калькування
 • 2.4 Смисловий розвиток
 • Висновки за розділом 2
 • Розділ 3. Аналіз граматичних особливостей перекладу економічних текстів
 • 3.1 Рідкість випадків граматичного співпаданнл в оригіналі та перекладі
 • 3.2 Передача функції граматичного с. имеїипу, який немає формальної відповідності у мові перекладу
 • 3.3 Використання граматичного часу при перекладі
 • 3.4 Розмежування між активним та пасивним станами
 • 3.5 Співвідношення часів при перекладі економічної лексики
 • Висновки за розділом 3
 • Висновки
 • Список використаної літератури

Вступ

Об'єктом дослідження цієї роботи є лексико-стилістичний аналіз економічної лексики, аналіз способів перекладу лексичних одиниць та використання перекладацьких лексичних трансформацій в текстах економічного характеру. В цій роботі проводиться також аналіз фонових знань та базових понять, потрібних перекладачеві під час роботи з текстами економічної тематики.

Актуальність дослідження. Потреба досліджень цієї галузі та розробка відповідних навчально-методичних матеріалів зумовлюється передусім тим, що саме у наш час розвиток ділових контактів, зокрема з закордонними партнерами досяг нечуваних розмірів. [23: 109]

Наша країна намагається вийти на світові ринки торгівлі і встановити якомога кращі стосунки зі своїми закордонними колегами, наприклад, укласти найбільш вигідні контракти, та не останнім фактором успішності цих контрактів буде правильний переклад та оформлення ділового паперу, а оскільки будь-який документ такого характеру не можна уявити собі без присутності економічної лексики, то виникає потреба у правильному, адекватному перекладу економічних термінів. Як правильно запропонувати, запевнити або відповісти на запит та при цьому не поставити себе у незручне становище, коли тебе запитують по декілька раз відносно того, що може означати та чи інша неправильно перекладена фраза, а коли мова іде про багатомільйонні контракти, помилка може коштувати дуже багато. [6: 209]

Таким чином, ця робота с дуже актуальним дослідженням сьогодення. Мета та завдання дослідження цієї роботи є визначення необхідного мінімального обсягу фонових знань та базових понять, необхідних для роботи з економічними текстами, а також їх застосування при власне перекладі в галузі ділової кореспонденції. |5: 207]

Матеріалами, використаними для дослідження послугували оригінальні тексти економічного характеру. Ці тексти наочно демонструють усі лексичні, граматичні та синтаксичні особливості текстів даної галузі. Ці тексти містять достатній об'єм лексики за даною тематикою і допоможуть отримати чітке уявлення про цю галузь сучасного людського життя. [3: 58]

Практична значимість дослідження обумовлюється можливістю використання розроблених матеріалів у навчально-методичних цілях при підготовці перекладачів широкого профілю на спеціалізованих факультетах вищих учбових закладів України. [2* 1731

Теоретична цінність даної роботи полягає в отриманні нових свідчень про особливості та труднощі текстів цієї тематики з англійської мови на українську та навпаки.

Положення які виносяться на захист:

1) Перекладач. для здійснення своєї професійної діяльності має

володіти певним обсягом фонових знань t економіки

При перекладі текстів економічної тематики найпоширенішим перекладацьким прийомом виступає транскодування.

При перекладі неологізмів в економічних текстах може бути досягнуто максимальний ступінь відповідності завдяки застосуванню таких перекладацьких прийомів. як транскодування. калькування, описовий переклад.

Розділ 1. Аналіз фахових та фонових знань, необхідних перекладачу для роботи з текстами економічного характеру

1.1 Визначення поняття «переклад», об'єкт перекладу

Переклад, як вид духовної діяльності людини, бере початок ще у сивій давнині. Він завжди грав вагому роль в історії культури окремих народів и світової культури в цілому. У наш же час з середини XX століття (після Другої Вітчизняної війни) перекладацька діяльність у всіх своїх різновидах здобула небачений раніше розмах завдяки все збільшуючій інтенсивності міжнародних контактів.

Науково-технічна революція, яка охоплює все нові сфери життя, та пов’язані з нею міжнародне співробітництво наук, очікуємий демографічний спалах та інші важливі явища цивілізації призводять до нечуваного розвитку різноманітного роду контактів між державами та іншими різномовними суспільствами людей. У цих умовах надзвичайно збільшується роль перекладу як засобу, який обслуговує економічні, загально-політичні, наукові, культурно-естетичні та інші відношення народів.

Мета перекладу якомога ближче познайомити читача (чи слухача) який не знає іноземну мову (ЇМ), з даним текстом (або змістом усної мови). | 4: 10]

Я.І. Рецкер дав перекладу наступне означення: «Переклад це точне відтворення оригіналу засобами іншої мови з збереженням єдності змісту та стилю. Цим переклад відрізняється від переказу, в якому можна передавати зміст іноземного оригіналу, опускаючи другорядні деталі та не приділяючи увагу відтворенню стиля. Єдність змісту та стилю виникає в перекладі на іншій мовній основі і вже тому буде новою єдністю. яке буде придатним мові перекладу |18: 7]

Переклад — комплексний процес. Для правильної і точної передачі думки оригіналу треба не тільки знайти в мові перекладу найпридатніші слова, але й придати їм відповідну граматичну форму. До цього ще домішуються у більшості випадків стилістичні фактори, які ніяк неможна скинути з рахунків. Перекласти — означає виразити вірно та повно засобами однієї мови те, що вже виражено раніше засобами іншої мови.

Розбіжності в семантичних системах різних мов-безперечний факт, який є джерелом багатьох труднощів. При перекладі з’являються наступні проблеми:

Лексичні. Відсутність еквівалентів у ПМ деякими одиницями ЇМ.

Стилістичні. Крім стилістично нейтральних слів, існують слова та сполучення, використання яких обмежено якимось певними жанрами та типами мови; ситуація та емоційна окраска слова.

Граматичні. Відсутність тих чи інших граматичних засобів в одній з мов.

Об'єктом перекладу є конкретне мовне відтворення (текст оригіналу), на основі якого виникає інше речове відтворення на іншій мові (текст перекладу). При перекладі необхідно, зрозумів значення початкового тексту, виразити т ж саме значення (точніше систему значень) засобами іншої мови. При цьому неминучі семантичні втрати. Необхідно домогтися того, щоб ці втрати були зведені до мінімума тобто забезпечити максимально великий ступінь еквівалентності початкового тексту та тексту перекладу, маючи на увазі те, що досягнення «стовідсоткової» еквівалентності є. по суті, недосяжною метою, якимось ідеалом, який необхідно досягти. Вибір еквіваленту для передачі значення слова, яке недавно з’явилося у тексті, який перекладається, є однією з найскладніших задач перекладу.

Відомо, що жива мова знаходиться у становищі безперервних змін та розвитку, причому наймобільнішим її компонентом є словниковий склад.

Під впливом зміни, розвитку та збільшення є перш за все лексика внаслідок більшої динамічності порівняно з іншими рівнями мови.

Професійний перекладач має володіти системою, що включає перцептивні навички та уміння мови оригіналу, фонові знання, знання теми, мікро та макро контекстів, оцінку тексту з точки зору значення, форми та стилю, за результатами якої визначаються принципи перекладу. Останні потім реалізуються у власне перекладі, результат якого залежить від сформовані 4. 11 продуктивних навичок і умінь мови перекладу та обсягу і структури матеріалу, що зберігається у свідомості перекладача |Л 17−18].

Навчаючи перекладацької діяльності, слід приділяти особливу увагу зіставленню двох мов, які приймають участь у процесі перекладу'. Перекладач забезпечує перекодування висловлення в одній мовній системі у іншу мовну систему. Він зіставляє форми вираження значень, вибираючи найбільш адекватні. Оскільки переклад є одним з видів спонтанної мовної діяльності, він відображає зіставлення історико-культурних традицій обох мов. які беруть участь в процесі перекладу

Отже якість перекладу залежить не тільки від рівня володіння перекладачем двома мовами, перекладацьких навичок та умінь, а також від наявності у свідомості перекладача відповідних фонових знань та пов’язаної з ними термінології. [Є: 58]

На сучасному етапі підготовка перекладачів вимагає розширення галузевих блоків, з якими мають знайомитись студенти, та оптимізації системи вправ для підвищення ефективності навчання. Це пов’язано з тим, Що більшості з них доведеться часто змінювати галузь перекладу, а також його види. Кожна з галузей має систему базових понять, відношення між якими і складає її суть. Ц2. 81]

Зупинимося далі більш детально на фонових та термінологічних знаннях.

В ідеалі, структура фонових знань перекладача та номенклатура термінологічних одиниць мають співпадати з відповідними параметрами освіченого носія кожної з двох мов. з яких здійснюється переклад |8: 111]

Резерв фонових знань носія мови поповнюється протягом усього життя і складається з різних компонентів. Тут і казки, і дитячі вірші, і пісеньки, що відбиваються у пам’яті індивіда з раннього дитинства. Фонові знання формуються під впливом найбільш популярних мультфільмів, фільмів, читання періодики, художніх і; і публіцистичних творів, а також телебачення, радіо та комп’ютера. Значний внесок робить навчання в школі та спілкування з однолітками, спільне проведення часу, поступове залучення до політичного життя, початок трудової діяльності. [14: 4]

Практика переконливо доводить, що незважаючи на наявність відповідних курсів, студенти мало обізнані, наприклад, в галу; і економіки. Внаслідок цього вони не можуть з певністю визначній, скажімо, що таке дебіт та кредит, активи та пасиви.

Ці та інші часто вживані приклади доводять важливість фонових знань в галузі економіки для забезпечення якісного перекладу! 16: 87].

Кожна з галузей мас систему базових понять, відношення між якими і складає її суть На додачу, в кожній галузі використовуються притаманні лише їй терміни, які за формою можу і ь співпадати із загальновживаними словами, але відрізнятися за змістом. Відсутність фонових знань про зміє і цих понять та термінологічних відповідників у свідомості перекладача нерідко приводить до невірного вживання термінів. Інколи студенти можуть знати назву тої чи іншої міжнародної установи в українській транскрипції, але не мають ніякого уявлення про її написання або вимову англійською мовою.

Метою даної роботи є забезпечення фонових знань, які необхідні перекладачеві для роботи з економічними текстами. а також для визначення притаманної ній галузі термінології. Така потреба є нагальною не тільки з огляду на достатню кількість відповідної навчально-довідкової літератури. але й у зв’язку: важливістю якісного навчання перекладачів і перекладацької підготовки фахівців річних галузей [29: 109].

Без економічних знань неможливо повністю зрозуміти суть тієї чи іншої фрази. Саме в цьому полягає важливість економічних знань для адекватного перекладу текстів економічного характеру.

Крім того, якщо дослідження і розробка посібників в таких галузях, наприклад, як наукова і технічна література (В.І. Карабан «Переклад Англійської Наукової і Технічної Літератури»). юриспруденції (Л.М. Черноватий, В.І. Карабан «Переклад Англомовної Юридичної Літератури»), тощо, вже проводились і принесли практичні результати, то, на жаль, не зрозуміло, коли побачать світ посібники у галузі економіки. Тим не менш, економічні знання можуть ста їй у пригоді перекладачеві будь-якої іншої галузі, адже галузь економіки невід'ємно пов’язана з іншими галузями та економічні терміни можна зустріти і у промові високо-посадовців. і в залі суду, і на конференціях будь-якої тематики, не кажучи вже про радіо, телебачення та наукову літературу [13: 160].

При перекладі текстів економічної тематики необхідно усвідомити вили основних способів перекладу лексичних одиниць та перекладацьких лексичних трансформацій.

1.2 Контракти як необхідний компонент економічної діяльності та відповідні фонові знання, пов’язані з ними

Виконання зовнішньоекономічної діяльності пов’язано з необхідністю поставлення та заключенням контракта. Під час заключення контракту, який є природним елементом ділових відносин в країнах з розвиненою ринковою економікою, з’являється низка проблем у наших умовах. Відсутність досвіду, спричинена багатолітньою монополією держави на ведення зовнішньоекономічних контактів, призвела до виникнення умов абсолютної непідготовленості робітників підприємств, організацій га фірм до самостійного виконання зовнішньоекономічної діяльності. Невідповідність наявного досвіду у зовнішньоекономічній діяльності у вітчизняних підприємців початківців та їх колег з розвинених країн з ринковою економікою започатковує нові нерівні умови. Відсутність оперативної інформації, фактичне незнання цін світового ринка. попиту та пропозиції на ту чи іншу продукцію призводять вітчизняного підприємця до найсмутніших результатів. Серйозним негативним моментом у виконанні зовнішньоекономічної діяльності вітчизняними підприємцями є слабке знання умов укладення контрактів, їх структури та стиля укладення. Останнє призводить до того, що не завжди добросовісні закордонні партнери лишають стилістичну лазівку для неоднозначного трактування умов контракту та інших можливостей. Так, якщо у підготовленому закордонними партнерами тексті контракту «випадково» відсутній розділ про арбітражний розгляд спірних питань, у вас знижаються шанси досягти ефективного виконання партнером своїх зобов’язань. [1Ј: 56|. Саме тому передумовою успішної діяльності зовнішньоекономічних відносин с знання особливостей підготовки та укладання контракту та використання відповідної економічної лексики, необхідної для цього. Структура контракту.

В залежності віл умов, контракт може містити річні розділи. Однак, як правило, контракт складається з наступних розділів, які мають чітку логічну послідовність:

Визначення сторін (преамбула).

Предмет домовленості.

Ціна та загальна сума контракту.

Якість товару.

Строки поставки товару.

Умови платежів.

Упаковка та маркування товарів.

Гарантії продавців.

Штрафна санкція та відшкодування збитків.

Урахування.

11 Обставини нездоланної сили. 12. Арбітраж.

13. Інші умови.

14. Підсумкова формулювання. 48: 216, 17: 19

Наведені розділи контракту входять до контрактів, які укладаються у зовнішньоекономічній діяльності, зазвичай у повному обсязі. Однак за умови поставки продукції машинобудування та деяких інших галузей наведені розділи можуть бути доповнені розділами, які відповідають конкретній специфіці галузі.

1.3 Лексичні особливості економічного перекладу, лексичні особливості мови контракту лексичні особливості економічного перекладу, лексичні особливості мови контракту

Письмове ділове спілкування виконується в межах офіційного стилю, якому придатні деякі характерні риси.

Багато чого залежить і від першого враження, тому кожен елемент офіційного стилю потребує чіткості, коректності, стриманості. Форма тесту має дві сторони — внутрішню та зовнішню, однак, елементи останньої іноді мають більше значення. суспільство розробило деякі стандарти.

На сьогоднішній час у світовій практиці має силу трафаретизація текстів, які містять однорідну інформацію. Тому не дивує т. е. що річні організації іноді використовують однакові за формальними ознаками офіційні тексти. Шлях до трафаретизації лежить через уніфікацію (напрямок раціоналізації тексту), закріплюючи тим самим окремі штампи тексту, та типізацію (створення текстів стереотипів). [13 14]. Розвитком трафаретизації стає стандартизація. Найвища форма стандартизації-державна (наприклад-державний паспорт).

Саме проводячи роботу з порівняння подібних уніфікованих текстів даному випадку контракт можливо зробити деякі висновки щодо лексичних штампів гномічного характеру. Та на прикладі контракту ця лексична особливість проявляється дуже ярко.

Контрактів та їх переклад.

Існує декілька різних видів контрактів. При перекладі треба використовувати наступні фіксовані формулювання назв видів контрактів українською та англійською мовами.

Контракт на виконання проектно-дослідницьких робіт

Контракт на виконання техніко-економічного обґрунтування. Контракт на виконання технічного проекту об'єкта.

Контракт за компенсаційних умов Контракт на виховання місцевого експлуатаційного персоналу Контракт на поставку комплектного обладнання.

Контракт на проведення наукових досліджень та розробок Контракт на продаж ліцензій та ноу-хау.

Контракт на розробку контракт за умов ризику

Контракт з заздалегідь обумовленою Ціною.

Контракт з коригуванням фіксованої ціни за шкалою цін.

Контракт і виплатою витрат плюс твердий прибуток

Contract for carrying out design survey work (s)

Contract for the preparation of feasibility report

Contract for preparation of a detailed project report

Production sharing contract Contract for training of local personnel

Contract for the supply of complete equipment

Research and development contract

Contract for the sale of know-how fclicense:

Development contract/ Risk contract

Flat fee contract

Fixed price contract with escalation

Cost-plus-fixed-fee contract

Оформлення кожного конкретного контракту (договоре) потребує індивідуального підходу, оскільки кожен договір базується на різних умовах та відображає різні сторони питання. Однак усі вони схожі та повинні відповідати загальним вимогам оформлення та адекватному перекладу економічної лексики зовнішньо торгівельних контрактів.

економічний текст переклад лексичний

1.4 Лексико-стилістичний аналіз оформлення економічних текстів

Штампи і кліше

В економічній лексиці с штампи, які можна поділити на дві групи:

А) слова і словосполучення, які вживаються завжди в одному складі;

Б) словосполучення, які допускають варіативність складу,

Перші представлені великою різноманітністю структур (16: 202]

AN (прикметник іменник)

International relations — міжнародні відносини

Joint venture — спільне підприємство

Legitimate interest — законні інтереси

Big business — великий бізнес

Key сustomer — основний клієнт

Investment group — інвестиційна група

Clearing house — клірінгова палата

Exchange market — біржовий ринок

Nominal value — номінальна ціна

Dollar zone — доларова зона

Selling value — ціна продажу

National tax — загальнодержавний податок

Financial standing — фінансове становище

Strong demand — сильний попит

Total value — загальна вартість [5: 178−181]

The legal risk only arises if the commercial contract is subject to foreign regulations.

Законний ризик виникає тільки тоді, якщо комерційний контракт є предметом відповідно до іноземних постанов. The political risk also spam economic and monetary difficulties that may trigger a currency shortage in a particular country. Політичний ризик також — охоплює економічні та грошові труднощі, які можуть призвести до нестачі валюти в певній країні. The bank itself has no direct contact with the foreign buyer Сам банк не мас безпосереднього контакту з іноземним покупцем. VN (дієслово + іменник):

То have priority — користуватися пріоритетом

То open a credit line — відкрити кредитну лінію

Since the bank provides the credit, it will also receive the subsidy. Оскільки банк падає кредит він також здобуде субсидії. [5: 174. 189]

NN (іменник + іменник)

Stock exchange — фондова біржа

Market commodity — товарна біржа

Market index — біржовий індекс

Inflation prone — схильний до інфляції

Retail outlet — точка роздрібної торгівлі

Consumer goods — споживчі товари

Stock split — дробління акцій

Distribution network — мережа розподілу

Interest rate — відсоткова ставка

Currency shortage — нестача валюти

Together with its expоrting customer, the bank applies for interest subsidies Разом з своїм експортним споживачем, банк звертається за відсотковими субсидіями. V рrр N (дієслова — іменник)

To be in effect — бути в дії

To pay — as — you — earn — виплачувати податки шляхом вирахування з поточного прибутку.

NNN (іменник + іменник + іменник)

Business building plan — план розширення діяльності

Exchange rate losses — збитки мінової вартості Друга група, тобто словосполучення, в яких можлива відома варіативність, включає ключові слова, які мають високу частотність в економічних текстах. [16: 17]

Іменники:

contract — контракт, договір

sign a contact — підписати договір

cancel contract — анулювати договір

draw up a contract — укладати договір

carry out contract — здійснювати умови договору

violate contract — порушувати умови контракту

community — група, громадськість

European Economic Community — Європейське Економічне Співтовариство

National community — світова громадськість

International community — міжнародна громадськість

World community — світова громадськість

Subsidy-субсидія, грошове асигнування

Provide a subsidy for — забезпечувати субсидіювання

Grant a subsidy to — надавати субсидію

Government subsidy — державна субсидія

Insurance — страховка

to carry/take out insurance — мати страховку бути застрахованим

to effect insurance — застрахувати, укласти договір страхування

о renew insurance — подовжити страховий поліс

fire insurance — страхування від пожежі

Прикметники:

Economic — forces, miracle, access, advancement, boycott, benefits;

Vital — result field, gap, interst, issue:

Average — not pin. rate of profit, annual, costs, compensation, interst:

Domestic — industry, trade, activity, bank, commerce, demands, currency.

[5: 99,97]

З вищенаведених прикладів ми можемо впевнитися в тому, що подібні штампи та кліше зустрічаються дуже часто в економічній лексиці. Приведені приклади мають назву «штампи» або «кліше», бо одне й теж словосполучення може зустрічатися як в окремому випадку, так і загалом.

Щоб довести це приведемо декілька прикладів.

Western firms seeking licensing or joint venture opportunities need professional help to set an official strategy.

Західні фірми у пошуках можливостей, пов’язаних з видачею ліцензій чи з мішаним підприємством потребують професійної допомоги для встановлення офіційної стратегії.

General Electric, of the US, yesterday emerged as one of six companies that have formally declared an interest informing a joint venture with Ansaldo. the Italian state-owned, energy and transport group.

Американська компанія Дженерал Електрік з'єдналася, як одна? шістьох компаній, які офіційно заявили про свій інтересу формувати спільного підприємства з італійською державною енергетично-транспортною групою.

Скорочення і скорочені слова

Однією із характерних рис мови економічних текстів велика кількість скорочень і скорочених слів, які часто зустрічаються у заголовках.

Треба відмітити, що якщо скорочення та скорочені слова отримали широке розповсюдження в 20 столітті практично в усіх європейських мовах (що пов’язують з появою телеграфу), то в англійській мові ці слова і особливо багаточисельні.

Деякі скорочення і скорочені слова, які зустрічаються в англійській мові, народилися в газетах і стали вживатися в усіх стилях мови.

При читанні економічних текстів читач може зустрітися зі скороченнями, які він не знайде в словниках і довідниках. Це. звичайно, нові поняття, які з’явилися нещодавно з швидким розвитком політичних подій, науки і техніки, що веде до появи нових назв країн, різноманітних світових організацій і закладів. [16: 156−158]

Прикладом останнього може бути наступне речення

Cofmancing with multilateral institutions — such as the International Finance Corporation (IFC) the European Bank for Reconstruction and Development (EBRD), the European Investment Hank (EIB), am I the other regional batiks (Asian Development Bank. African Development Bank. Inter-American Development Bank) is a special form of protect financing. Софінансування багатосторонніми інститутами такими як Міжнародна Фінансова Корпорація (МФК), Європейськім Банк Реконструкції та Розвиту (ЄБРР), Європейський Інвестиційний Банк (ЄІБ) та річними регіональними банками (Банк Розвитку Азії, Банк Розвитку Африки. Міжамериканський Банк Розвитку) є спеціальною формою проектного фінансування.

Нерідко зустрічаються моменти, коли спочатку проводиться повна назва, а потім іде скорочення цієї назви, яке буде знаходитися далі: iп 1955. the Organisation for European Economic Cooperation (OEEC) 0adopted rules governing measures designed to aid exports, which committed member states to abstain from artificial aid to exporters. [25: 78] У 1955 році Організація і європейського Економічного Співробітництва (ОЄЕС) прийняла правила, які обумовлюють засоби, спрямовані на дорогу експорту, якими зв’язали себе держави — члени для того, щоб відмовитися від штучної допомоги експортерам.

Скорочення, які давно увійшли у вживання, звичайно не пояснюються в тексті і часто читаються, як слова, наприклад:

WTO — World Trade Organization

EEC — European Economic Community

EU — European Union

The EU has banned the import of the US beef to Europe. [5: 49,56,59]

По типу утворення скорочення і скорочені слова розподіляються на декілька категорій:

А) Скорочення, які утворилися шляхом складення перших літер усіх слів створюють в даному випадку одне розуміння. [16: 94]

BSC — British Steel Corporation

Representatives of the Scottish steel industry expressed determination to oppose the BSC 's job-cutting package and are to mount a campaign of resistance to cutbacks in the industry

Представники шотландської сталевої промисловості висловити рішучість виступити проти заходів корпорації BSC (Бі Ес Сі), спрямованих на скорочення робочих міть та планують провести кампанію проти скорочень у промисловості.

Gunes Tatter, economy minister, returned from Washington after an abortive attempi to convince the International Monetary Fund (IMF) to support gradual three — year assault to cut inflation to 3 per cent by the end of 2005

Ганс Тейнер. міністр економіки, повернувся з Вашингтону після спішного зусилля упевнити Міжнародний Валютний Фонд (МВФ) підтримати комплекс заходів строком на три роки для зменшення інфляції на відсотки до кінця 200 5 року.

However the dota also made clear that LTCB (Long — Term Credit Bank) has in recent months lessened its explosure bу selling shares. (Wash. Post)

Однак, із інформації стало відомо, що LTCB (Довгостроковий кредитний Банк) розвіяв всілякі сумніви в останні місяці, продаючи акції.

Б) скорочення, які утворилися шляхом складання початкових літер основних слів, створюючи одне розуміння при припущенні службових слів (варіант ініціального типу); [16: 95]

IP — Russian Institute of Intellectual property

The meeting shoved that Russian IP practices are rapidly becoming organized and rationalized.

Зустріч показала, що діяльність IP (Російського Інституту Інтелектуальної власності) стає швидко організованою та раціоналізованою.

The Canadian Iperial Bank of Commerce (CIBC). the nation’s second largest, yesterday reported earnings for the year to October up 14 per cent/

Канадський банк CIBC (Thе Canadian Iperial Bank of Commerce). другий за розмірами у країні), вчора заявив, що прибутки за рік на листопад збільшишся на 14 відсотків.

В) Складно-скорочувальні слова, які складаються з двох елементів: початкової літери першого слова і другого слова, яке не скорочується (змішаний тип) [16: 96] |

M-way protest — antimotorway protest Natl Bk — National Bank (USA)

Г) Скорочені слова, складені з начальних складів слова (складовий тип)

Libs — liberals

Young Libs were yesterday warned that a Conservative government would кап putting two members of the National Association for Freedom in the Cabinet.

Молодим лібералам винесено застереження, що консервативний

уряд означав би вхід двох членів Національної Асоціації Свободи до кабінету.

Eur — Europe

Також треба приділити особливу увагу способу скорочення слів в англійській мові.

Зустрічається не тільки в текстах економічного характеру. Якщо в українській мові скорочення відбувається за допомогою першої приголосної або першим закритим складом:

Грн. — гривня,. м-місто, то в англійській мові таких обмежень немає і засоби скорочень можуть бути самими різноманітними:

EMS — European Monetary System. Colif-California, gov’t-government. [l6: 101].

Країнознавські одиниці

Серед економічної лексики широко використовуються країнознавські одиниці або реалії.

Передати зміст такого тексту, який наповнений такими одиницями, як відомо, дуже важко. Такі лексичні одиниці мають широкі асоціативні зв’язки. Звідси необхідність володіння певними екстралінгвістичними знаннями. Треба пам’ятати, що українські еквіваленти словника є лише варіантами перекладу. Контекст статті г вирішальним і визначає вибір перекладу.

Wage demands — вимога збільшення шробітньої платні

Financial leverage — коефіцієнт спів відносин запозиченого і власного капіталу.

Contracting firm — фірма-підрядник

Garage-sale — розпродаж старих речей

Grant-in — aid — субсидія в порядку допомоги

англійського банка с метафорична назва Old Lady of Theadneedle Street бо просто the Old lady. При перекладі на українську мову треба відмовитися від цього образу або треба зробити виноску про його входження. В даному випадку. треба звернутися до прийому метонімії-зміни по суміжності. Так. Wall Street — вулиця. на якій розташовані найбагатші банки США,. стала символом американського капіталу. В центрі лондонського City знаходяться Англійський Банк і Біржа. Остання розташована на Throgmorton Street.

Почтовий індекс цього району Е С2. В економічних текстах можна зустріти таку фразу:

What does E C2 think about?

Оскільки Е (2 відібражає собою лондонське City, тобто діловий та фінансовий світ Англії, переклад вище приведеного речення може бути наступним:

Яка про це і пики ділових і фінансових кіл Англії?

Whitehall — вулиця, де розташовані урядові заклади Англії, стала символом самого уряду;

White House — Білий Дім. уряд США; Mother of States — Virginia. [16: 103|

Колоквіалізми

Що до даного типу лексики, можна певно сказати що розмовні слова в текстах економічного характеру мають немале значення. Ця лексика має властивість підживлювати лексичне поняття вира j. Також розмовні слова завжди кидаються у вічі, чим саме надають, в якійсь мірі, емоційне забарвлення читаємому текстові. Ці слова завжди привертають увагу читача або слухача, оскільки вони зацікавлюють своєю загадковістю. Але колоквіалізми також можуть завести перекладача у глухий кут й завадиш правильному й послідовному перекладу. Ось чому існує багато різноманітних словників і довідників, які містять такий вид лексики з пояснювальним перекладом. [16: 117]

Bargaining chips — козирі при веденні переговорів;

Economic mileage — економічний досвід;

Wild-cat strike — нелегальний страйк:

То sign ufor another hitch — підписати контракті ще на один стр.

То hold lid an federal spending — не допускати перевитрат федеральних коштів:

Fix - важне станови

То wrap up a deal — оформити згоду: [25: 89,96. 97]

Іноземні та інтернаціональні слова у мові економічних текстів. До особливостей економічної лексики треба також віднести частотне використання іноземних слів, які шляхом багаторазового утворення перс і порилися в слова повсякденного вживання.

Тут доречно відмітити, що більш за все в економічних текстах зустрічаються іншомовні слова з французької мови та латини. [16: 130]

Risks connected with payment: this type of risk relates to the risk of foreign buyers failing to comply with their contractual commitments, either for reasons attributable to them or force majeure.

Ризики, пов’язані з платнею: цей тип ризику відноситься до ризику іноземних покупців, які не можуть виконати свої контрактні зобов’язання, або і причин, віднесених до них. або форс мажор.

This is termed 'autonomous behaviour on the part of a country' (le fait tin prince). Це позначається терміном «автономна поведінка з боку країни «'le fait du prince).

. In addition, the way leasing is dealt with in fiscal terms in the leesee’i country (for example, import duties only being levied on the residual value of the item, exemption from or determent of payment of import duties, total interest deductible ie. principal plus interest.

Крім того, спосіб, за допомогою якого мають справу з довгостроковою орендою у фіскальних межах у країні орендаря (наприклад, імпортне мито стягується з остаточної вартості предмету, визволення від або відстрочка виплати імпортного мита, франшиза під загальний відсоток, тобто капітал плюс відсоток.

The ВОТ’financing technique is a special form of project financing, where private capital is invested in public, infrastructure such as in the сам — of energy (electricity generating plants, hydraulic power plants, oil pipelines, gas pipelines. etc).

Механізм ВОТ фінансування є спеціальною формою проектного фінансування, де капітал вкладається у державну інфраструктуру, як, наприклад, у випадку з енергетикою (електростанції, гідроелектростанції, нафтопроводи, газопроводи і т.д. ) [25: 117−126] Серед запозичень, які вживаються в економічних текстах, необхідно відмітити великий відсоток інтернаціональних слів. Як відомо, інтернаціональні слова запозичуються декількома або багатьма мовами із однієї мови і зберігають написання і часто значення, в якому вони вживаються в мові джерела.

При читанні економічних текстів на іноземній мові інтернаціональні слова можуть грати подвійну роль. Вони можуть значно полегшити читання і розуміння тексту, але з іншого боку вони можуть заплутати читача своєю подібністю, так як нерідко їх значення в різних мовах не збігаються. [16: 123] If they restrict the possibility of financial speculators robbing working people of wealth their labour has created.

Якщо вони обмежать можливості біржових дільців, які відбирають у робітників багатство, яке вони нажили завдяки своїй праці.

У даному випадку слово speculator не має перекладу спекулянт. Належний переклад має бути — біржовий ділець.

Інтернаціональними словами, звичайно, називають слова, які мають більш-менш однакову звукову форму, граматичне оформлення та зміст у ряді мов. The fear is that the festivities could attract gatecrashers, such as inflation.

Страх полягає в тому, що свята могли б стати привабливими для незваних гостей, таких як інфляція.

Більшість інтернаціональних слів романського походження і запозичені вони з латинської або французької мов. Як відомо, в середині століття латинська мова була інтернаціональною мовою — мовою науки, дипломатії, літератури. А інтернаціональні слова французького походження були запозичені пізніше. [123−127]

The slowdown reflects this year’s sexpected drop in business inwestement. Гальмування відображає очікуване цьогорічне зменшення інвестицій у бізнесі.

Завдяки тому, що в англійській мові багато слів романського походження, інтернаціональні слова легко в ньому асимілювалися і отримали широке вживання. Багато з них перетворилися в слова повсякденного) вживання й отримали додаткові значення, а деякі утворили ряд слів. Наприклад, слово detail має в англ. мові такі значення: деталь, детальність, вникання в детальність, деталізація. Крім того, воно має і спеціальне воєнне значення: загін солдат для спеціального доручення. Від іменника detail виникло дієслово to detail. (16: 129]

But though wrong in the details, the rumors do accurately reflect the excitement within the marketworld.

Хоча плутаючись у деталях, чутки чітко відображають збудження на ринках.

Помилки при перекладі виникають тому, що, замість того, щоб звернутися до словника, перекладач механічно використовує інтернаціональне слово в укр. мові, забуваючи про незбіг значень, стилістичну окраску. і сферу використання слова в англ. і укр. мовах. Таким чином, в сучасних перекладах часто невірне вживаються слова практичний, формальний. Драматичний [14: 140]

Типовою помилкою при перекладі інтернаціонального слова moment є

слово момент. Але ж, англійський іменник moment має й інше значення: «важність, значення».

and enterprises of great pitch and moment

Як вже було сказано вище, перекладач повинен пам’ятати, що англ. і укр. інтернаціональне слово може мати різноманітне стилістичне забарвлення і сферу вживання. Як. наприклад industrial і індустріальний: collective — колективний;

Приведемо приклади, які доведуть можливість вживання одного і того ж слова в різних мовах, що і підтверджує їх інтернаціональність: [13: 113] After a year in office. Israeli Prime Minister Ariel Sharon continues to face a d deteriorating economy.

Перебуваючи на посаді вже рік, ізраїльський прем'єр — міністр Аріель Шарон продовжує зіткатися з деградуючою економікою. It should be recalled that the banks suggested postponing the time limits and changing the order of organizing mortgage auctions and investment competition for enterprises which are strategically important to the economy. Треба нагадати, що банки запропонували відкласти часові обмеження та змінити порядок організації іпотечних аукціонів та інвестиційного змагання для підприємств, які є стратегічно важливими для економіки. Foreign investors will be doing so as well.

Іноземні інвестори також будуть продовжувати в тому же дусі. The fear is that the festivities could attract gatecrashers, such as inflation.

Страх полягає в тому, що свята могли б стати привабливими для не запрошених гостей, таких як інфляція.

Experts believe it would be logical to forecast an improvement in the. situation by the middle of. January.

Експерти вважають що буде логічним прогнозувати покрашення ситуації до середини січня.

У практиці перекладацької роботи особливі труднощі представляють міжмовні відносні синоніми, омоніми та пароніми. Все це виявляє, що слова, які, начебто, схожі по змісту або по вживанню в двох мовах, неповністю відповідають або, навіть, повністю не відповідають один одному. Ось чому слова такого типу отримали у французькому мовознавстві назву

faux amis du traducteur — хибних друзів перекладача". Потім він паралельно закріпився в німецьким) га англійському мовознавстві: [8: 113]

Jrrefuhrende Fremdworter

Misleading words of fore origin.

Історично ХДП є результатом взаємовпливу мов. В англійській і українській мовах слова такого роду в більшості випадків представляють собою прямі або непрямі запозичення зі спільного третього джерела (часто це інтернаціональна або псевдо інтернаціональна лексика)

З першого погляду можна подумати, що при вживанні ХД1І можуть помилятися тільки люди, які почали вивчати мову або, які погано нею володіють. В дійсності, навпаки: основна маса ХДІІ є небезпечною для людей, які впевнено і добре володіють мовою. Так виникає багато семантичних кальок і випадки порушень лексичної та стилістичної згоди. Головною причиною таких помилок є відношення подібності або здаваємої ідентичності (similarity and near — identity). В сфері лексики саме ХДП дезорієнтують не тільки масового «перекладача», а й спеціаліста — філолога.

Прикладами можуть служити укр. мова: адміністрація, альтернатива, практично, які отримали нові значення під впливом своїх англ. аналогів. Зокрема, на шляху до отримання нового значення знаходиться слово «адміністрація» англ. — амер. administration — «уряд»). які систематично перекладається із значенням «уряд», якщо мова іде про США або деякі інші країни. Слово практично разом із значенням и з точки зору практики", а не теорії розвинуло нове значення «в дійсності, фактично» під впливом англ. practically. [16: 111]

Також характерні специфічні напластування, які пов’язані з особливостями значень в деяких запозичених словах. Наприклад, на відміну від рос. Слова «указ »постановлення урядового органу" (англ. ukase — о російській історії.: decree, edict-ь сучасній дійсності), англ. мові означаг «самовільний, деспотичний акт «і мас негативний відтінок. На відміну від нейтрального слова businessman, що відповідає укр. ділова людина. укр. бізнесмен має негативний відтінок і означає без принципового дільця. The new law of business activity goes into effect soon. Новий закон про підприємницьку діяльність скоро вступить в силу. This method of improvement of the economic standing in the country had no effect [25: 79]

Цей метод покращення економічного становища не дав ніякого результату

Фразеологія в економічних текстах

Що ж таке фразеологія? Фразеологічні одиниці надають всякому висловлюванню жвавість та виразність.

The experts said die news could be «the last straw» for the industry, which was already flat on its back

Експерти заявили, що новини можуть бути «останньою краплею» для промисловості, яка вже ледь-ледь дихає.

The data show that the company would lose its «cushion «of unrealized gains. Інформація показує, що компанія втратила б «море «нереалізованих прибутків.

Проте часте вживання безумовно ослаблює їх яскравість. Як і всякий стилістичний прийом, поновлення фразеологічних одиниць, є багатофункціональним. Воно може не тільки посилити, а й підкреслити висловлювання, визвати бажані асоціації, створити гумористичний ефект або пристосувати фразеологічну одиницю до відповідної ситуації. [16. 94] A lot of eminent economists believe that the continuous war could bring the country to the brick of economic precipice.

Багато видатних економістів вважають, що довго триваюча війна може привести країну до економічної провалини.

Звичайним способом поновлення фразеологічних одиниць є заміна одного із компонентів іншим словом, деколи антонімом або введення додаткового слова. ГІП 08]

Наприклад, в нижче приведеному прикладі фразеологічна одиниця поновлена введенням додаткових слів — rail pay. The Chancellor of Exchequer s had his finger in rail pay-pie. _ Вираз to have a finger vозначає приймати участь в якійсь справі, прикласти до чогось рук)

Міністр фінансів втрутився в конфлікт з приводу збільшення заробітної платні залізничникам.

Треба відмітити, що легкість, з якою поновлюються фразеологічні одиниці в англ. мові, очевидно. пояснюється більш вільним зчепленням і компонентів у порівнянні з укр. мовою, що в свою чергу, дуже ускладнює передачу цього прийому у перекладі. [18: 10]

Взагалі особливістю англ. економічних текстів є те, що вони, як правило, емоційно експресивні. По стилю вони займають місце між науковою прозою і публіцистикою. Різноманітні стилістичні прийоми, які зустрічаються в статтях економічного характеру: тут використовується образна фразеологія. і іриси я. метафори, метонімія, гра слів, тощо.

For government Stock, cash on nail is the rule, payment being due on the day following the transaction.

Для урядової біржі, касова готівка з правилом, платня робиться на наступний день після заключення торгівельної угоди.

Хоча укр. економічна проза менш емоційна і її мова ближче до мови наукової прози, при перекладі треба по можливості зберегти й образність і загальне стилістичне забарвлення оригіналу (: 94) Образну фразеологію можна поділити на 4 групи:

Сполучення, які мають повні еквівалент в укр. мові, такі як: Better late than never — краще пізно, ніж ніколи:

Сполучення, які часто збігаються з укр. варіантами: То set one s house in order — владнати свої справи;

3) Фразеологічні сполучення, прислів'я, які засновані на англ. житті, літературні ілюзії, але які не мають приблизні відповідні еквіваленти в укр. мові. :

То carry coal to New Castle — робити щось зайве;

4) Неперекладні сполучення, які використовують реалії англ. життя, для якого немає відповідних еквівалентів в укр. мові

В цьому випадку треба звертатися до описувального перекладу або

робити помітку на полях

В англ. економічній літературі є термін mixed economy «змішана економіка», тобто є економіка, де існує і приватний і державний сектор. У заголовку «Mixed economy?» неперекладна гра слів, побудована на одній із особливостей англ. мови можливості утворення дієслів з новим значенням. [217: 115,124]

То mix — змішувати

То mix up — заплутувати

Висновки за розділом 1

Перекладачеві треба володіти необхідним мінімумом фонових знань та термінів в галузі економіки при перекладі текстів економічного характеру. Сюди можна віднести знання різних видів кредитів, фінансування, назв відсоткових ставок, процедури здійснення ділової операції, ознайомленість з юридичними нормами, також необхідно знати назви міжнародних фінансових установ, угод, домовленостей для того, щоб підібрати вірний еквівалент.

З прикладів, наведених в розділі 1, ми можемо впевнитися в тому, що подібні штампи та кліше зустрічаються дуже часто в економічній лексиці.

Розділ 2. Способи перекладу лексичних одиниць в економічному тексті

2.1 Словникові відповідники

З точки зору практики перекладу всі елементи денотативної системи вихідної мови (лексичні та фразеологічні одиниці) поділяються на дві групи:

1) ті, що вже мають відповідники («перекладні еквіваленти») в цільовій мові, та 2) ті, що не мають відповідників в цільовій мові. Перші називаються одиницями, що мають перекладні еквіваленти у мові переклад), а другі - безеквівалентними одиницями.

Еквівалентні одиниці поділяються на одноеквівалентні (тобто, такі, що мають тільки один перекладний відповідник, наприклад (dollar-долар) і багатоеквівалентні, тобто такі, що мають два або більше перекладних відповідників, наприклад, сума яких записана на прихід: account — рахунок, розрахунок, підрахунок (слід мати на увазі, що маються на увазі словникові відповідники, годі як відповідник певного слова чи фрази оригіналу в тексті може бути тільки один з кількох).

Еквівалентні лексичні та фразеологічні одиниці (не повністю) представлені в перекладних словниках та в текстах (тобто, поки що не зафіксовані в словниках), але існують в мові перекладу як перекладні еквіваленти. [2018]

2.2 Переклад неоднозначних слів (вібір варіантного відповідника)

Неоднозначні слова мають декілька перекладних відповідників у відповідності із кількістю їхніх значень (лексико-семантичних варіантів). Відповідники неоднозначного слова називаються варіантними відповідникам і варіантним відповідником розуміється глин із можливих варіант: перекладу слова (терміну). Варіантний відповідник передає, як правило, якесь одне значення слова вихідної мови, тобто кожний варіантний відповідник є перекладним еквівалентом якогось одного лексико-семантичного варіанта (ЛСВ) багатозначного слова. Наприклад, broker мас такі лексико-семантичні значення:) someone who sells and buys sharesjbreign money etc, salesman of secondhand things,

3) estimator. Відповідно, кожний з цих ЛСВ має свій перекладний варіант, і тому можна говорити, що термін має такі варіантні перекладні відповідники:

1) люклер,

2) торговець застарілими речами. 3) оцінщик. Варіантні відповідники можуть бути зафіксовані в перекладних словниках і тоді вони називаються словниковими варіантними відповідниками. Але перекладачі не завжди мають справу тільки із словниковими варіантними відповідниками — трапляється так, що словники не містять деяких відпівідників неоднозначного слова або ж словникові варіантні відповідники певного слова взагалі не зафіксовані в словниках.

З точки зору практики доцільно розрізняти випадки, коли варіантні відповідники слова подано в словнику та коли вони в словниках відсутні частково або повністю. У першому випадку перекладач вирішує завдання вибору одного адекватного в даному контексті варіантного відповідника слова оригінала і кількох, поданих в словнику. Для цього перекладач повинен точно визначити ЛСВ слова (тобто в якому значенні вжито дане слово), після чого підібрати належний варіантний відповідник з тих. що наведені в словнику.

Наприклад, потрібно перекласти термін currency в наступному реченні: In such cases debtors are solvent in the sense that they make payment or are in a position to make payment in the local currency.

Цей термін мас такі словникові варіантні відповідники:

1) грошовий обіг,

2) гроші, валюта.

3) розповсюдженість.

Для правильного перекладу терміна, що розглядається, потрібно точно визначити, в якому із зазначених значень він вжитий.

Це робиться на підставі інформації про тематику (предмети; / с< |>еру) тексту, речення з якого перекладається, характеру відповідності змісту речення, в якому термін, «міс і-у всього тексту га семантичної узгодженості лексичних елементів даного речення. [2ві 8] Тематика тексту політичний ризик експортного фінансування.

У тих випадках, коли варіантні відповідники певного слова вихідної мови в словниках відсутні, перекладач спочатку також повинний точно визначити, в якому значенні вжито багатозначне слово, а потім вже перекласти його одним із способів перекладів слів.

Варіантні відповідники — це найпоширеніший вид перекладних відповідників, оскільки більшість слів (в тому числі значна кількість термінів) с неоднозначними, отже потребують при перекладі вибору або утворення відповідника лексико-семантичного варіанту слова (терміна).

2. Транскодування

Показать Свернуть
Заполнить форму текущей работой