Менеджмент організації

Тип работы:
Курсовая
Предмет:
Менеджмент


Узнать стоимость новой

Детальная информация о работе

Выдержка из работы

Зміст

1. Різноманітність визначення поняття менеджменту

2. Управління комунікаційними процесами на прикладі власної фірми легенди

3. Сутність функції організації

Список використаних джерел

1. Різноманітність визначення поняття менеджменту

Сучасний Оксфордський словник англійської мови тлумачить поняття «менеджмент» не однозначно, а саме:

1. менеджмент — це спосіб, манера спілкування з людьми;

2. менеджмент — це вміння та адміністративні навички організовувати ефективну роботу апарату організації;

3. менеджмент — це влада та мистецтво керування;

4. менеджмент — це органи управління, адміністративні одиниці, підрозділи [10].

Менеджмент — це вміння досягати поставлених цілей, використовуючи працю, інтелект та мотиви поведінки інших людей [1,c. 14]

Менеджмент (англ. manegе управляти) -- вид діяльності, спрямованої на досягнення певних передбачених цілей виробничо-господарською організацією (підприємством), яка функціонує в ринкових умовах, шляхом раціонального використання її матеріальних, трудових і фінансових ресурсів [2,c. 12].

Менеджмент — це сукупність принципів, методів, засобів і форм управління виробництвом з метою підвищення його ефективності [3,c. 7]

Менеджмент — це особлива галузь наукових знань і професійної спеціалізації управляючих-менеджерів, які складають адміністративний штат [4,c. 19]

Менеджмент — це інтеграційний процес, за допомогою якого професійно підготовлені управлінці створюють підприємства й управляють ними шляхом визначення певної мети й віднайдення способів її досягнення [5,c. 25].

Менеджмент — вид діяльності, змістом якої є цілеспрямований вплив на працівників організації з метою координації їх дій для досягнення поставлених перед організацією цілей [6,c. 9].

Менеджмент -- це вміння використовувати ті об'єктивні закони і закономірності, що виражають причинно-наслідкові зв’язки у сфері управлінської діяльності [7,c. 24].

Менеджмент — систематизована сукупність теоретичних і практичних знань про керування соціотехнічними системами; ієрархія керування, адміністративні одиниці, спеціалісти й інші виконавці [9,c. 31].

2. Управління комунікаційними процесами на прикладі власної фірми легенди

Управління буде ефективним лише за чітко налагодженого інформаційного забезпечення, яке здійснюється у процесі комунікацій. Використання сучасних технологій опрацювання інформації дає змогу менеджерам оперативніше реагувати на виникнення управлінських проблем, приймати обґрунтовані рішення щодо їх усунення і контролювати їх виконання. Від раціональної побудови інформаційних потоків в організації, від повноти і швидкості їх опрацювання менеджерами залежатиме ефективність управлінських рішень [8,c. 124].

Об'єктом дослідження є Державне підприємство «Дніпропетровський метрополітен». Підприємство належить до державної форми власності.

На підприємстві існують організаційні комунікації -- комунікації, які виникають між ДП «Дніпропетровський метрополітен» та іншими організаціями, а також між підрозділами, рівнями, ланками всередині організації.

Вони з'єднують елементи ДП «Дніпропетровський метрополітен» в єдине ціле, даючи змогу координувати їх діяльність, аналізувати успіхи та невдачі, виправляти допущені помилки, ставити нові завдання; вони з'єднують ДП «Дніпропетровський метрополітен» із зовнішнім середовищем, даючи змогу отримувати інформацію про стан ринку та поведінку на ньому суб'єктів господарювання, повідомляти про свої наміри партнерів і споживачів та впливати на їх поведінку тощо.

Рис. 1. Комунікації в процесі управління ДП «Дніпропетровський метрополітен»

Комунікаційні процеси ДП «Дніпропетровський метрополітен» поділяють на декілька видів залежно від визначених завдань, правил і процедур їх здійснення.

Зовнішні комунікаційні процеси ДП «Дніпропетровський метрополітен». Вони спрямовані на:

отримання якомога повнішої і достовірнішої інформації про зовнішнє середовище через аналіз даних, опублікованих у засобах масової інформації та офіційних документах, конфіденційні джерела, чутки тощо;

повідомлення споживачів, партнерів, конкурентів про стан справ на фірмі та формування в них позитивного сприйняття її діяльності засобами public relations, цілеспрямованої реклами товарів, публікації щорічних звітів тощо.

Внутрішні комунікаційні процеси ДП «Дніпропетровський метрополітен». Виникають вони між рівнями, підрозділами та працівниками організації, їх поділяють на формальні і неформальні (рис. 2).

Рис. 2. Внутрішні комунікаційні процеси ДП «Дніпропетровський метрополітен».

Вертикальні комунікації здійснюються від керівників ДП «Дніпропетровський метрополітен» до підлеглих (низхідні комунікації) і від підлеглих до керівників ДП «Дніпропетровський метрополітен» (висхідні). Низхідні комунікації здебільшого мають форму наказів, розпоряджень, вказівок і використовуються для ознайомлення працівників з цілями, завданнями та політикою ДП «Дніпропетровський метрополітен», для інструктування щодо роботи, пояснення її важливості та зв’язку з іншими видами робіт тощо. Висхідні комунікації служать засобом зворотного зв’язку між керівництвом ДП «Дніпропетровський метрополітен» та її працівниками. Вони допомагають менеджерам проаналізувати виконання їхніх розпоряджень, наслідки їх реалізації, виявити недоліки, порушення. Найчастіше вони мають форму звітів про результати поточної діяльності, які надсилаються на вищі рівні управління за встановленою періодичністю (фінансова, бухгалтерська інформація).

Горизонтальні комунікації виникають між працівниками одного управлінського рівня (один підрозділ або суміжні). Обмін думками різних фахівців, які працюють над однією і тією ж проблемою, сприяє всебічному вивченню її, прийняттю обґрунтованого рішення і узгодженню дій, необхідних для його реалізації. Такі консультації підвищують впевненість працівників ДП «Дніпропетровський метрополітен» у правильності прийнятих рішень.

Елементами комунікаційного процесу ДП «Дніпропетровський метрополітен» є:

— відправник (особа, яка збирає і передає інформацію, генерує ідеї);

— повідомлення (осмислена ідея, закодована певним чином для адресата);

— канал (засіб передавання інформації);

— отримувач (особа, група осіб, яким призначена інформація);

— зворотний зв’язок (інформація відправнику про те, наскільки правильно інтерпретовано його вихідне послання).

Комунікаційний процес на підприємстві ДП «Дніпропетровський метрополітен» здійснюється в кілька етапів:

— зародження ідеї;

— кодування інформації і вибір каналу її передавання;

— передавання інформації визначеним способом;

— декодування (розшифровування символів відправника мовою отримувача);

— здійснення зворотного зв’язку (відправник і отримувач міняються комунікаційними ролями).

Комунікаційний процес починається тоді, коли відправник вирішує повідомити якийсь факт, ідею отримувачу. Ця інформація є важливою для відправника, і він вважає, що її можна використати для досягнення певних цілей, обговоривши це попередньо з іншою зацікавленою людиною. Для цього він так подає інформацію (ідею), щоб вона була своєчасно прийнята отримувачем і дала йому змогу правильно інтерпретувати ситуацію. А це можливо лише в тому разі, коли ідея буде передана у вигляді зручного для сприйняття повідомлення за допомогою такого засобу (каналу), який мінімізує її спотворення, забезпечить потрібну швидкість передавання і дасть змогу без особливих зусиль розкодувати надіслану інформацію.

Для цього здійснюють зворотний зв’язок, у процесі якого з’ясовується, наскільки правильно зрозумів інформацію отримувач (рис. 3).

Рис. 3. Модель комунікаційного процесу ДП «Дніпропетровський метрополітен»

3. Сутність функції організації

У широкому розумінні поняття «організація» -- це певний порядок, а підвищення рівня організованості -- впорядкування. У менеджменті в системному підході організація розглядається як множина взаємопов'язаних і певним чином упорядкованих компонентів, що забезпечує цілісність організації та її відносини із зовнішнім середовищем [1,c. 112].

Функція організації - це побудова єдиної організаційної системи, що забезпечує внутрішнє узгодження всіх складових організації, адаптацію до змін зовнішнього середовища [4,c. 74].

Для ДП «Дніпропетровський метрополітен» практична реалізація даної функції проявляється в формуванні організаційної структури підприємства. Організаційна структура ДП «Дніпропетровський метрополітен» зображена на рис. 4 та представлена в графічному виді, що відображає визначені рівні ієрархії управління, які включають тільки самостійні структурні підрозділи і ряд посад керівників і фахівців метрополітену.

Як видно з рис. 4 в структурі ДП «Дніпропетровський метрополітен» виділяються підрозділи, які займаються безпосередньо обслуговуванням метрополітену (напр. служба колії та споруд, електродепо) та підрозділи супроводу та «підтримки» (напр. бухгалтерія, відділ охорони праці, технічний відділ та ін.). менеджмент управління комунікаційний структурний

Самостійний структурний підрозділ в організаційній структурі ДП «Дніпропетровський метрополітен» — це підрозділ (управління, відділ, служба та ін.), що розглядається як базовий елемент, що забезпечує функціонування і розвиток метрополітену як єдиного цілого, і одночасно володіє наступними необхідними ознаками: виконує функціонально відособлені від інших підрозділів задачі; не входить до складу інших структурних підрозділів; підкоряється начальнику метрополітену, заступнику начальника, начальнику управління чи головному фахівцю.

В організаційній структурі ДП «Дніпропетровський метрополітен» можна виділити наступні основні служби та підрозділи:

1. Служба колії та споруд. Служба виконує функції та завдання, направлені на забезпечення чіткої і безперебійної роботи метрополітену, безпечних перевезень пасажирів, виконання графіка руху поїздів відповідно до Правил технічної експлуатації метрополітенів та інструкцій.

Основні функції Служби:

— розробка та виконання організаційно-технічних заходів з підвищення надійності експлуатації основних фондів у міжремонтний період;

— виконання техніко-економічних показників господарської діяльності Служби;

— виконання робіт з реконструкції, модернізації, капітального та поточного ремонтів, технічного обслуговування та іншого поліпшення основних фондів Служби;

— розробка необхідної нормативно-технічної документації на обслуговування та ремонт основних засобів, які знаходяться на балансі Служби;

— своєчасне введення в експлуатацію нових дільниць, інших виробничих потужностей та засобів виробництва;

— участь у виконанні пусконалагоджувальних робіт при введені в експлуатацію нових дільниць метрополітену, що будуть передані на баланс Служби;

— виконання робіт та надання послуг, регламентованих законодавством, з метою отримання доходів від іншої підсобно — допоміжної діяльності та інших операційних доходів;

— організація проведення експертизи та отримання висновків щодо пожежної безпеки проектів на реконструкцію, технічне переоснащення, перепланування адміністративних та виробничих приміщень, які здійснюються господарським способом.

2. Служба автоматики, телемеханіки та зв’язку. Основні функції служби:

— впровадження, адміністрування та забезпечення розвитку ІТ-інфраструктури підприємства;

— впровадження новітніх автоматизованих систем управління адміністративно-господарською діяльністю та технологічними процесами на підприємстві та підтримка існуючих автоматизованих систем.

— впровадження та супровід автоматизованих систем диспетчерського керування рухом електропоїздів, постачанням електроенергії, ескалаторами та системами життєзабезпечення (вентиляція на станціях та в тунелях, теплопостачання, водопостачання…);

— забезпечення безперебійної роботи засобів зв’язку метрополітену. Метрополітен має 16 видів зв’язку (починаючи від диспетчерського та поїзного радіозв'язку та закінчуючи адміністративно-господарським);

— впровадження та супровід систем відеонагляду, часофіксації, гучномовного оповіщення;

— забезпечення розвитку оптоволоконної магістральної та корпоративної мережі метрополітену.

3. Служба електропостачання. Діяльність Служби електропостачання направлена на забезпечення надійного електропостачання всіх споживачів метрополітену, безпеки руху поїздів та перевезення пасажирів.

Основні функції Служби:

— забезпечення безперебійної та безвідмовної роботи обладнання та пристроїв електропостачання, кабельного господарства та систем освітлення;

— розробка та впровадження заходів з підвищення надійності їх роботи.

4. Електродепо. Основні функції:

— забезпечення безперебійного і безпечного руху поїздів із встановленими швидкостями та розмірами руху, а також забезпечення безпеки пасажирів на лінії метрополітену;

— забезпечення безперебійної та безвідмовної роботи рухомого складу, споруд та пристроїв господарства депо.

5. Служба руху. Служба руху — структурний підрозділ, який поєднує роботу всіх підрозділів метрополітену, спрямовану на забезпечення безпечного перевезення пасажирів та культуру їх обслуговування. Відповідає за чітку організацію руху поїздів, роботу станцій, ескалаторів тощо, вживає заходів щодо раціонального підведення міського наземного транспорту до станцій метрополітену, підтримує належний санітарний стан на території станцій.

Основні функції служби:

— організація безпечного перевезення пасажирів, їх культури обслуговування, контроль за виконанням пасажирами Правил користування метрополітеном, забезпечення безперебійного і безпечного руху поїздів із встановленими швидкостями та відповідними розмірами руху;

— забезпечення безперебійної та безвідмовної роботи пристроїв, обладнання, що знаходиться на балансі служби;

— забезпечення виконання техніко-економічних показників господарської діяльності.

6. Електромеханічна служба. Основні функції служби:

— створення комфортних умов для перебування людей в метрополітені;

— забезпечення безперебійної та безвідмовної роботи електромеханічних пристроїв;

— експлуатація систем вентиляції тунелів, станцій, службових приміщень, підтримання необхідних параметрів повітря;

— безперебійне водопостачання станцій та тунелів;

— забезпечення опалення та гаряче водопостачання станцій та службових приміщень.

7. Служба головного інженера. Метою діяльності служби є створення організаційно-технічних умов, що забезпечують постійне підвищення рівня технічної підготовки виробництва, його ефективності, росту продуктивності праці, скорочення витрат, раціональне використання виробничих ресурсів, одержання високих техніко-економічних показників у роботі комбінату.

8. Служба матеріально-технічного постачання. Служба забезпечує виконання покладених на неї завдань та функцій щодо організації матеріально-технічного постачання метрополітену відповідно до вимог діючого законодавства України для забезпечення основної діяльності метрополітену — безперебійних та безпечних перевезень пасажирів. Служба здійснює виробничо-фінансову діяльність відповідно до затверджених метрополітеном планів, має окремий баланс, що входить у зведений баланс метрополітену.

Основні функції Служби матеріально - технічного постачання:

— забезпечення структурних підрозділів метрополітену матеріалами, обладнанням, запасними частинами, комплектуючими для здійснення експлуатаційної діяльності, виконання поточних та капітальних ремонтів;

— поліпшення та оновлення основних засобів, що виконуються господарським способом згідно з номенклатурою товарів, робіт і послуг, закріпленою за Службою.

9. Головний метролог. Основний функціонал — забезпечення єдності і необхідної точності вимірів у всіх сферах виробничої діяльності метрополітену.

10. Служба охорони та пожежної безпеки. Основні функції Служби:

— координація та здійснення повного комплексу пожежно-профілактичної роботи з попередження випадків пожеж на об'єктах і в рухомому складі;

— розробка комплексних заходів щодо підвищення пожежної безпеки та координація науково-технічної політики з питань пожежної безпеки в метрополітені;

— забезпечення взаємодії з пожежними підрозділами ГУ МНС України в м. Дніпропетровськ та іншими формуваннями, в тому числі добровільними пожежними дружинами і пожежно-технічними комісіями структурних підрозділів метрополітену щодо гасіння можливих пожеж та рятування людей;

— організація проведення пожежно-технічних обстежень і перевірок протипожежного стану об'єктів та постійного цілодобового нагляду за станом протипожежного режиму;

— здійснення охорони об'єктів метрополітену та забезпечення на них відповідного перепускного режиму;

— виконання профілактичних заходів з попередження випадків розкрадання майна метрополітену;

— сприяння забезпеченню повноти оплати пасажирами вартості проїзду в метрополітені.

ДП «Дніпропетровський метрополітен» очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади Дніпропетровським міським головою за поданням відповідного заступника голови Адміністрації на умовах контракту. Прийняття і звільнення керівника із займаної посади узгоджується з центральним органом виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства і центральним органом виконавчої влади у галузі транспорту в межах їх повноважень.

ДП «Дніпропетровський метрополітен» самостійно визначає свою організаційну структуру, встановлює чисельність працівників і штатний розпис. Рішення з соціально-економічних питань, що стосуються діяльності підприємства, виробляються і приймаються начальником з участю трудового колективу та уповноважених ним органів. Повноваження трудового колективу підприємства реалізуються загальними зборами (конференцією) та їх виборним органом.

Список використаних джерел

1. Андрушев Б. М. Основи теорії та практики управління / Б. М. Андрушев -- Львів: Світ, 2006. — 402 c.

2. Гріфін Р., Яцура В. Основи менеджменту: Підручник / Р. Гріфін, В. Яцура — Львів, 2007. — 356 c.

3. Діденко В. М. Менеджмент: Підручник / В.М. Діденко. — Київ: Кондор, 2008. — 584 с.

4. Мізюк Б.М. Стратегічне управління / М.Б. Мізюк. — Львів.: Магнолія 2006, 2007. — 392 с.

5. Осовська Г. В., Осовський О. А. Основи менеджменту Навчальний посібник / Г. В. Осовська, О. А. Осовський. — К.: «Кондор», 2006.- 664 c.

6. Писаревський, І.М. Стратегічний менеджмент / І.М. Писаревський, О. М. Тищенко, М. М. Поколодна, Н. Б. Петрова. — К.: КНЕУ, 2009. — 456 с.

7. Рульєв В. А. Менеджмент: навч. посібник / В. А. Рульєв, С. О. Гуткевич. — К.: Центр учбової літератури, 2011. — 312 с.

8. Стаднік В.В., Йохна М. А. Менеджмент / В.В. Стаднік, М. А. Йохна. — К.: Академвидав. — 2007. — 472 с.

9. Хміль Ф.І. Основи менеджменту: Підручник / Ф.І. Хміль — К.: Академвидав, 2005. — 608 с.

10. Оксфордський словник англійської мови [Електронний ресурс] / Режим доступу — http: //fantom2. org. ua/news/oksfordskij_slovnik_skachat_oksfordskij_slovar_concise_oxford_english_dictionary_eleventh_edition/2010−02−21−5445

Показать Свернуть
Заполнить форму текущей работой