Методика розрахунку та економічна інтерпретація коефіцієнтів, що характеризують акціонерний капітал підприємства

Тип работы:
Контрольная
Предмет:
Финансы


Узнать стоимость новой

Детальная информация о работе

Выдержка из работы

Методика розрахунку та економічна інтерпретація коефіцієнтів, що характеризують акціонерний капітал підприємства

АКЦІОНЕРНИЙ КАПІТАЛ (share capital, equity capital) 1. Та частина капіталу компанії, яка мобілізуються в результаті випуску акцій. Всі компанії повинні починати функціонування при наявності якогось акціонерного капіталу (представленого як мінімум двома акціями). Статутний акціонерний капітал, статутний капітал або номінальний капітал (nominal capital) компанії - це максимальна сума, на яку компанія має право випустити акції у відповідності зі своїм статутом. Випущений акціонерний капітал (issued share capital), або передплатний акціонерний капітал (subscribed share capital), — це частина статутного капіталу, на яку підписалися майбутні акціонери. Якщо заявки покрили всю вартість акцій за номіналом, мова йде про повністю сплачене акціонерному капіталі. Якщо ж акціонери підписалися тільки на частину випущеного акціонерного капіталу, такий капітал називають затребуваним. У деяких випадках підписка на капітал проводиться за заявкою, шляхом розподілу або з поступовою оплатою акцій. Акції вважаються повністю сплаченими тільки після внесення останнього внеску. 2. Частина акціонерного капіталу компанії, що належить власникам звичайних акцій, хоча в деяких випадках, таких, як при переважне право купівлі акцій, в акціонерний капітал можуть включатися і акції, що належать іншим класам власників, в результаті чого вони отримують право на частку в прибутках компанії та будь-яких додаткових активах при її ліквідації. [2]

Само поняття «акціонерний капітал» визначається як капітал, утворений шляхом об'єднання коштів багатьох фізичних і юридичних осіб через продаж їм акцій, облігацій, капіталізації отриманої в процесі функціонування акціонерного товариства прибутку, доходу, отриманого від звернення портфельних інвестицій суспільства.

Розкриваючи зміст акціонерного капіталу, К. Маркс писав: «…Капітал досяг своєї останньої форми, де він існує не тільки в собі, у відповідності зі своєю субстанцією, але і покладено по своїй формі як громадська сила і громадський продукт».

Суб'єктом акціонерного капіталу виступає власник комбінований, асоційований. Це не проста сума приватних підприємців. Суб'єктом акціонерного капіталу виступає така асоціація власників, які згідно з долями своїх вкладень отримують дохід на них і беруть участь в управлінні.

Своєрідність акціонерного капіталу викликало необхідність використання двох таких понять, як дійсний капітал і фіктивний капітал. Дійсний капітал існує в акціонерному товаристві у формі виробничих, товарних, грошових та інтелектуальних фондів. Цей капітал реально функціонує як одне ціле, представляє одну загальну колективну власність. Розпоряджається цією власністю загальні збори.

В економічних словниках розглядаються наступні коефіцієнти, які характеризують власний капітал підприємства:

Табл. 1. Коефіцієнти, які характеризують власний капітал підприємства

Найменування показника

Порядок розрахунку

Характеристика позитивна динаміка показника

1) коефіцієнт частки акціонерного капіталу до сукупних активів

коефіцієнт частки акціонерного капіталу до сукупних активів = акціонерний капітал: сукупні активи

Характеризує фінансову стійкість і забезпечення інтересів кредиторів.

2) коефіцієнт заборгованості

коефіцієнт заборгованості = сукупні зобов’язання: сукупні активи

Показує частку активів, наданих кредиторами, ступінь фінансової залежності (правило важеля)

3) коефіцієнт сукупних зобов’язань та акціонерного капіталу (коефіцієнт власного та позикового капіталу)

коефіцієнт сукупних зобов’язань та акціонерного капіталу = сукупні зобов’язання: акціонерний капітал

Вимірює співвідношення між ресурсами, наданими кредиторами, і ресурсами, наданими акціонерами (включаючи нерозподілений прибуток).

4) коефіцієнт співвідношення використовуваних активів та акціонерного капіталу

коефіцієнт співвідношення використовуваних активів та акціонерного капіталу = використовувані активи: акціонерний капітал

Коефіцієнт співвідношення використовуваних активів та акціонерного капіталу може показувати надлишок або недолік інвестицій акціонерів.

5) коефіцієнт балансової вартості однієї акції з числа випущених нарешті року.

Розраховується за формулою: коефіцієнт балансової вартості однієї акції з числа випущених на кінець року =акціонерний капітал: кількість випущених акцій

Коефіцієнт балансової вартості однієї акції з числа випущених нарешті року показує вартість однієї акції.

Л.Є. Басовський, А. М. Луньова, А. Л. Басовський розглядають показники ринкової активності компанії.

Найбільш поширеними з них:

Табл. 2. Показники ринкової активності компанії

Найменування показника

Порядок розрахунку

Характеристика позитивна динаміка показника

1. Вартість акції

Акціонерний капітал / Кількість проданих акцій.

Цей показник дозволяє визначити продажну ціну акції.

2. Прибуток на акцію

Чистий прибуток: Кількість проданих акцій.

Отриманий в результаті коефіцієнт дає уявлення про розміром чистого прибутку, що припадає на одну акцію.

3. Дивиденд на акцію

Сума оголошених дивідендів: Кількість проданих акцій.

Цей коефіцієнт є одним з найбільш важливих для акціонерів, так як показує рівень їхнього доходу.

4. Ціна / прибуток на акцію

Ринкова ціна акції: Дохід на одну акцію.

Крім акціонерів цей показник становить значний інтерес для менеджерів. Він показує, скільки згодні платити інвестори за одиницю прибутку на акцію.

5. Дивіденд / прибуток

Сума оголошених дивідендів: Чистий прибуток.

Високі значення коефіцієнтів означають вигідну приміщення акціонерами коштів і хороші можливості залучення акціонерного капіталу.

Застосування методів фінансового аналізу дозволяє сформувати додатковий комплекс показників рентабельності капіталу для оцінки фінансового становища компанії, організованої на акціонерної основі. При визначенні показників діяльності підприємства для акціонерів не повинна допускати інформаційна перенасиченість — зазвичай фінансові менеджери використовують кілька узагальнених показників, які формують уявлення про заборгованості, ліквідності, прибутковості фірми та оцінюють її з точки зору положення, займаного на ринку.

Табл. 3. Показники рентабельності капіталу

Найменування показника

Порядок розрахунку

Рекомендоване значення, позитивна динаміка

Характеристика позитивна динаміка показника

1. Прибуток на акціонерний капітал

П ак = ЧП к распред. / (СК-ПрА

Якщо керівництво ефективно розпоряджається активами, низький коефіцієнт прибуток на акціонерний капітал може стати результатом надлишку власне капіталу по відношенню до позикових коштів (з точки зору акціонера це свідчить про незадовільний стан капіталу або нестачі позикових ресурсів). Тим не менш високий коефіцієнт може і не бути цілком бажаний, так як може вказувати при низьких прибутки на брак капіталу, яка зазвичай пов’язана із залученням значних позикових коштів.

Це коефіцієнт, який характеризує ефективність використання компанією власного акціонерного капіталу (без урахування ризику, пов’язаного зі структурою капіталу). Він характеризує віддачу для акціонерів після витрат на обслуговування боргу.

2. Прибуток на акцію

Па= (ЧП к распред. — Д п) / N, а об, де

Дп — сума дивідендів за привілейованими акціями, N, а про кількість емітованих звичайних акцій.

Чим вище, тим краще

Прибуток на акцію — джерело ключової інформації про фінансовий стан компанії.

3. Рентабельность акціонерного капіталу

Рак = Чистий прибуток / Активи * Активи/ Акціонерний капітал.

Допустимі значення показника індивідуальні для кожного підприємства і залежать від напрямків дивідендної політики, що проводиться в період, що аналізується.

Рентабельність акціонерного капіталу характеризує норму прибутку на вкладений у фірму власний капітал.

Оцінка інвестиційної привабливості цінних паперів акціонерного товариства (емітента)

Показники інвестиційної привабливості емітента класифікуються за двома групами:

1) акції пропонуються вперше (первинна емісія);

2) акції тривалий час обертаються на фондовому ринку.

У першому випадку оцінка інвестиційної привабливості компанії (інвесторами, кредиторами, рейтинговими формами) проводиться з використанням традиційних показників: * оборотності активів; * прибутковості активів; * фінансової стійкості; * ліквідності активів.

У другому випадку ця оцінка доповнюється аналізом ряду нових показників, серед яких найбільш важливу роль відіграють такі коефіцієнти, які характеризують ефективність первинної емісії акцій:

Табл. 4. Коефіцієнти, які характеризують ефективність первинної емісії акцій

Найменування показника

Порядок розрахунку

Характеристика позитивна динаміка показника

1. Коефіцієнт віддачі акціонерного капіталу

Чистий прибуток (після оподаткування): середня вартість акціонерного капіталу за розрахунковий період

Характеризує рівень чистого прибутку, що припадає на акціонерний капітал

2. Балансова вартість однієї акції

Сума (акціонерний капітал + резервний капітал): загальна кількість акцій акціонерного товариства на певну дату

Відображає величину акціонерного і резервного капіталів, які припадають на одну акцію, тобто забезпеченість акціонерного товариства власними коштами

3. Коефіцієнт дивідендних виплат

Сума дивідендів, виплачених акціонерним товариством у цьому періоді, поділена на суму чистого прибутку товариства за розрахунковий період

Характеризує частку дивідендних виплат у чистого прибутку акціонерного товариства

4. Коефіцієнт забезпеченості привілейованих акцій (префакций) чистими активами

Чисті активи товариства на певну дату: кількість префакций, що перебувають в обігу

Відображає величину чистих активів, що припадають на одну префакцию.

5. Коефіцієнт покриття дивідендів за префакциям

Чистий прибуток товариства за розрахунковий період сума дивідендів, передбачена до виплати по префакциям в розрахунковому періоді

Дозволяє оцінити, якою мірою розмір чистого прибутку товариства забезпечує виплату дивідендів

Табл. 5. Коефіцієнти, що визначають характер обігу акцій на організованому фондовому ринку

Найменування показника

Порядок розрахунку

Характеристика позитивна динаміка показника

1. Коефіцієнт виплати дивідендів

Сума дивідендів, виплачена за акції в певному періоді, поділена на ціну котирування даної акції на початок розрахункового періоду

Характеризує співвідношення суми дивідендів і ціни акції

2. Коефіцієнт співвідношення ціни і прибутковості акції

Ціна акції на початок розрахункового періоду, поділена не сукупний дохід (дивіденд), отриманий за акції в розрахунковому періоді

Показує співвідношення між ціною акції та доходом за нею. Чим нижче це співвідношення, тим привабливіше акція для інвестора

3. Коефіцієнт ліквідності акцій на фондовому ринку (фондовій біржі)

Обсяг продажу акцій на біржових торгах (або за періоду в цілому), поділений на загальний обсяг їх пропозиції на біржових торгах (або за періоду в ціпом)

Характеризує можливість швидкого перетворення акцій в готівку в разі необхідності їх продажу

4. Коефіцієнт співвідношення котирування цін пропозиції і попиту на акції

Середній рівень цін пропозиції на торгах, поділений на середній рівень цін попиту на акції на торгах

Висловлює співвідношення між ціною пропозиції і попитом на акцію

5. Коефіцієнт обігу акцій

Загальний обсяг продажу цих акцій на торгах за період, поділений на загальну кількість акцій компанії, помножене на середню ціну продажу однієї акції в розрахунковому періоді

Показує загальний обсяг їх обігу, а також рівень ліквідності за результатами біржових торгів

Табл. 6. Коефіцієнти, які характеризують вартість акцій

Найменування показника

Порядок розрахунку

Рекомендоване значення, позитивна динаміка

Характеристика позитивна динаміка показника

1. Балансова (книжкова) вартість (розрахункова ціна) однієї простої акції у зверненні.

К = вартість акціонерного капіталу — вартість привілейованих акцій / кількість простих акцій в обігу.

чим вище значення коефіцієнта, тим краще.

Даний коефіцієнт показує частку чистих активів підприємства, що припадають на одну просту акцію у зверненні згідно з даними бухгалтерського обліку, підтверджує забезпеченість кожної випущеної акції відповідним майном підприємства.

2. Отношение ринкової та балансовою (книжкової) ціни однієї простої акції в обігу (коефіцієнт котирування).

К = ринкова вартість однієї простої акції у зверненні /балансова (книжкова) вартість однієї простої акції у зверненні.

Даний коефіцієнт показує ринкову вартість акції в порівнянні з її бухгалтерської вартістю. Так, балансова (книжкова) ціна визначає частку власного капіталу акціонерного підприємства, що припадає на одну просту акцію у зверненні. Значення цього показника може виявитися вище у підприємства зі зношеними активами, так як до кінця терміну використання обладнання в амортизационном фонді підприємства повинні бути накопичені кошти, достатні для повної заміни зношеного обладнання. Збільшення амортизаційного фонду призводить до збільшення власного капіталу підприємства.

3. Коефіцієнт чистого прибутку на одну просту акцію у зверненні.

К = Чистий прибуток — дивіденди за привілейованими акціями / Кількості прості акцій в обігу

-

Даний коефіцієнт показує, яка частка чистого прибутку припадає на одну просту акцію у зверненні.

4. Відношення ринкової ціни і чистого прибутку на одну просту акцію (коефіцієнт «курс / прибуток»).

К = Ринкова вартість простий акції / Чистий прибуток на одну просту акцію в обігу

Чим вище значення цього коефіцієнта, тим вище курс акцій, тим краще становище підприємства на ринку цінних паперів.

Даний коефіцієнт відображає відносини між підприємством і його власниками і показує, скільки доларів згодні заплатити акціонери за один долар прибутку.

5. Відношення чистого прибутку до розміром акціонерного капіталу (коефіцієнт віддачі акціонерного капіталу, коефіцієнт рентабельності акціонерного капіталу).

К = Чистий прибуток / Величина акціонерного капіталу

Допустимі значення показника індивідуальні для кожного підприємства і залежать від напрямків дивідендної політики, що проводиться в період, що аналізується.

Даний коефіцієнт характеризує рівень прибутку, що припадає на акціонерний капітал.

6. Коефіцієнт забезпеченості акціонерного капіталу чистими активами підприємства.

К = Вартість акціонерного капіталу / Чисті активи

чим вище значення коефіцієнта, тим краще.

Даний коефіцієнт характеризує частку акціонерного капіталу в чистих активах підприємства на певну дату.

Список використаних джерел

показник рентабельність капітал акціонерний

1. Басовський Л.Є., Луньова М. А., Басовський А. Л. «Економічний аналіз». Л.Є. Басовський, А. М. Луньова, А. Л. Басовський. Видавництво «Инфра: М — 2008−222 с.

2 Фінанси. Тлумачний словник. 2-е изд. — М.: «ИНФРА-М», Видавництво «Весь Світ». Брайен Батлер, Брайен Джонсон, Грем Сідуел та ін. Загальна редакція: д.е.н. Осадча І.М. 2000. [Режим електронного доступу] - http: //dic. academic. ru/dic. nsf/fin_enc/11 202

3. Бухгалтерський словник [Режим електронного доступу] - http: //www. bibliotekar. ru/kodex-11−9/193. htm

4. Інформаційний портал [Режим електронного доступу] - http: //www. rae. ru/monographs/40−1311

5. Інформаційний портал [Режим електронного доступу] - http: //fgpodsobka. narod. ru/Pribyl. htm)

6. Інформаційний портал [Режим електронного доступу] - http: //finance-place. ru/finansovjy-analiz/analiz-aktivnosti/rynochnaya-aktivnost/stoimost. html

Показать Свернуть
Заполнить форму текущей работой