Методика та вимірювання цифрового потоку Е1

Тип работы:
Дипломная
Предмет:
Коммуникации, связь, цифровые приборы и радиоэлектроника


Узнать стоимость новой

Детальная информация о работе

Выдержка из работы

Вступ

На сьогоднішній час найбільше поширення одержали багатоканальні системи з імпульсно-кодовою модуляцією (ІКМ) та часовим розділенням каналів. Імпульсно-кодова модуляція була знайдена французьким вченим А. Ривком в кінці тридцятих років. Розвиток цифрових систем неможливо уявити без теореми Котельникова.

Основні переваги системи передачі ІКМ полягають у наступному:

* Низька чутливість до змін параметрів лінійного зв’язку;

* Цифровий спосіб передачі дозволяє замінити підсилення сигналів на

проміжних станціях їх регенерацію, повним обновленням, що полегшує

умови передачі сигналів;

* Принцип часового розділення каналів, який застосовується в системах

з ІКМ, використовується в електронних АТС, що дозволяє уніфікувати техніку передачі і комутації на єдиних принципах.

На сьогоднішній час найбільшого розповсюдження отримала цифрова система передачі.

Основні параметри каналів ЦСП, утворених методом ІКМ — ЧРК, нормуються рекомендаціями МККТТ. Багато в чому параметри ЦСП з ІКМ-ЧРК співпадають з відповідними параметрами АСП, але є і відмінності.

Особливості каналів ТЧ, утворених методом ІКМ, визначаються спе — цифікою аналого-цифрового перетворення: дискретизацією за часом, квантуванням по рівню і кодуванням. Квантування по рівню призводить до того, що амплітудна характеристика каналу в основному визначається квантуючими характеристиками АЦП і ЦАП, що мають ступінчастий (нелінійний) характер. Які з’являються за рахунок нелінійності амплітудної характеристики специфічні для ЦСП з ІКМ-ЧРК шуми квантування вимагають введення такого параметра, як відношення сигнал-шум квантування (захищеність від шумів квантування). Крім того, при оцінці цих параметрів необхідно застосовувати спеціальні методи вимірів. Основна частина характеристик каналів ТЧ, організованих як цифровими, так і аналоговими системами передачі, є однотипними. До таких характеристик відносяться залишкове загасання, амплитудно-частотна, фазочастотна і амплітудна характеристики, завадозахищеність каналів ТЧ, виразні перехідні впливи.

У ЦСП не існує спеціального устаткування формування групових цифрових трактів. Зазвичай сформований на певному ступені ієрархії цифровий потік направляється на наступний ступінь об'єднання цифрових потоків або в лінійний трак. Точки з'єднання апаратури двох суміжних східців ієрархії називають цифровими стиками. Параметри цифрового сигналу в стиках стандартизовані.

Основними стиковими параметрами цифрового сигналу є: швидкість передачі цифрового сигналу в стику; тип стикового коду; параметри елементів цифрового сигналу; загасання сполучної лінії стику.

Параметри первинних, вторинних, третинних стиків цифрових потоків визначаються рекомендаціями МККТТ. Форма передаваних імпульсів номінально прямокутна. Усі одиниці дійсного сигналу незалежно від знаку повинні укладатися в шаблон МККТТ, де Тім — тривалість імпульсу, а, А — його амплітуда).

Цифрові СП: ІКМ — 30 ІКМ — 120 ІКМ — 480 ІКМ — 1920

В якості первинної системи МККТТ рекомендована система, розрахована на 30 каналів ТЧ при 32 канальних інтервалах. Швидкість передачі групового 2048 кбіт/с. Вторинна цифрова система розрахована на 120 каналів ТЧ. Цифровий потік вторинної системи формується об'єднанням цифрових потоків чотирьох 30 канальних первинних систем.

Третинна система розрахована на 480 каналів ТЧ. Цифровий потік формується об'єднанням цифрових потоків вторинних систем. Швидкість передачі групового сигналу складає 34 368 кбіт/с.

ЦСП працюють по кабельних лініях звязку, і також працюють і по оптоволоконних лініях звязку.

Переваги ЦСП:

Висока якість каналів, яка досягається завдяки високій завадостійкій.

Якість каналів не залежить від довжини лінії передачі.

Якість цифрових каналів не залежить від номера каналу — усі канали ідентичні, а також не залежить від завантаження системи (кількості одночасно працюючих каналів).

Можливість побудови інтегральної мережі зв’язку, оскільки транзит і комутація цифрових каналів може бути здійснена в цифровій формі з будь-якої точки ЦСП.

Недоліки ЦСП:

Швидкість передачі в ЦСП дуже висока, тому ширина спектру дуже велика.

Наявність системи тимчасової синхронізації. Крихкість системи тимчасової синхронізації до дії перешкод.

Експлуатація цифрових систем передачі. В процесі експлуатації підтримуються в нормі параметри каналів, трактів і систем. Сучасні ЦСП забезпечені ефективними системами контролю і сигналізації для апаратури крайових станцій, що дозволяють по порівняно простих алгоритмах відшукувати пошкоджені блоки. Зазвичай контролюються: живляча напруга, наявність цифрових сигналів на передачі і прийомі, циклова і надциклова синхронізація, порушення циклової і надциклової синхронізації на протилежній станції. При відхиленнях контрольованих параметрів від допустимих меж включається акустична і оптична сигналізація. Параметри каналів ТЧ і сигнальних каналів в сучасних ЦСП контролюються обслуговуючим персоналом за допомогою спеціальної контрольно-вимірювальної апаратури.

Темою дипломної роботи є методика та вимірювання цифрового потоку Е1. В якій послідовно будуть висвітлюватись питання про процес передачі повідомлень; формування цифрового потоку Е1; основні параметри інтерфейса та форми імпульса.

1. Процес передачі повідомлень

1.1 Канал зв’язку

зв’язок лінія передача цифровий

Для того, щоб передати яку-небудь інформацію (наприклад, голос), її необхідно надати у вигляді повідомлення. Передача повідомлень на відстань здійснюється за допомогою будь-якого фізичного процесу, що поширюється з тією або іншою швидкістю від джерела повідомлення до одержувача.

Фізичний процес, що відображає передаюче повідомлення називається сигналом. Повідомлення визначає те, що передається сигналом, а сам сигнал визначає спосіб передання. Сигнал є функцією часу, навіть якщо повідомлення таким не є.

Існує розділення сигналів на аналогові і цифрові.

Аналоговий сигнал - сигнал, який в кінцевий проміжок часу (Т1…Т2) може приймати безліч значень.

Аналогові сигнали використовуються в АСП. Аналогові сигнали використовуються в телефонному зв’язку, радіомовленні, телебаченні.

Цифровий сигнал - сигнал, у якого кожен з представляючих параметрів

описується функцією дискретного часу і кінцевою безліччю можливих значень. Якщо сигнал приймає 2 різних значення то такий сигнал називається двійковим цифровим сигналом. ДС застосовуються в ЦСП, а також в документальному електрозв’язку.

Передача сигналу на відстань можлива тільки за наявності передавального пристрою, що здійснює перетворення повідомлення в сигнал. На прийомі потрібний приймальний пристрій, що перетворює прийнятий сигнал в повідомлення.

Лінією зв’язку називається середовище, яке використовується для передачі сигналів від передавача до приймача.

Канал зв’язку - сукупність технічних засобів і середовища поширення, що забезпечує при підключенні абонентських крайових пристроїв передачу повідомлень будь-якого виду від джерела до одержувача.

У телефонному зв’язку для стандартного телефонного каналу була вибрана смуга частот 0,3 — 3,4 кГц, що пояснюється зосередженням в цій смузі найбільшої частини енергії людського голосу. Цей діапазон частот неможливо передати по лінії без попереднього перетворення.

Структурна схема каналу звязку представлена на рисунку 1.

Рис. 1 Структурна схема каналу звязку

зв’язок лінія передача цифровий

Телефонний зв’язок є самим розповсюдженим видом зв’язку, тому телефонний канал використовується для передачі інших повідомлень крім телефонних.

Типовий канал — це канал первинної мережі, параметри якого нормалізовані. Типовим каналом є канал ТЧ (телефонний канал). Телефонний канал має визначну смугу частот 0,3…3,4 кГц. Ширина Т К дорівнює 3,1кГц = 3100 Гц, якщо ширина каналу буде вужча то це призведе до спотворення інформації. Перетворення електричного сигналу має на увазі зміну якого-небудь параметра високочастотного сигналу (амплітуди, частоти, фази) за законом низькочастотного сигналу (телефонного сигналу) і дістало назву модуляції.

Для передачі сигналів на великі відстані необхідно, щоб вони володіли великою енергією. У практиці часто сигнали, що несуть у собі інформацію, наприклад, мовні сигнали, мають низьку частоту коливань і тому, щоб передати їх на велику відстань необхідно частоту інформаційних сигналів підвищувати.

1. 2 Ущільнення ліній зв’язку

Системи зв’язку з економічних міркувань (невигідність використання однієї лінії зв’язку для однієї телефонної розмови реалізуються як багатоканальні системи, використовуючи різні методи ущільнення каналів для передачі по одній лінії все більшого і більшого числа каналів одночасно.

Під ущільненням лінії зв’язку розуміють фізичний процес, що забезпечує одночасну передачу декількох електричних сигналів (0,3 — 3,4 кГц — для телефонного зв’язку) по одній фізичній лінії зв’язку.

Існують два способи ущільнення ліній зв’язку:

· з частотним розподілом каналів (ЧРК);

· з часовим розподілом каналів (ЧасРК).

Перший спосіб використовує амплітудну модуляцію (АМ), другий — імпульсно-кодову модуляцію (ІКМ).

Виходячи з того, що метою дипломної роботи є аналіз первинного потоку Е1, то далі розглядається тільки метод ущільнення з ЧасРК, що має безпосереднє відношення до формування вказаного потоку.

Ідея ущільнення лінії зв’язку з ЧасРК полягає в тому, що одна фізична лінія надається різним абонентам по черзі, тобто в кожен момент часу в лінії може існувати тільки сигнал, що відноситься до якогї-небудь одній з розмов. Цей момент часу називається тимчасовим канальним інтервалом КІ (або ж тайм — слотом — time slot).

Принцип процесу ущільнення з ЧасРК пояснюється на рисунку 2.

На передачі/прийомі використовуються перетворювачі (на рисунку 2 — ключі) сигналу, що здійснюють імпульсно-кодову модуляцію/демодуляцію.

В результаті цих перетворень, на вхід каналу зв’язку подаються імпульси однакової тривалості і частоти, але різної амплітуди і зміщені в часі один відносно іншого. Іншими словами. імпульси від різних каналів передаються / приймаються у відведені їм проміжки часу.

При ЧасРК дуже важливим є питання синхронізації. Для того, щоб імпульси з лінії потрапляли до своїх абонентів, перетворювачі на прийомі повинні працювати в такт з перетворювачами на передачі.

При ущільненні ліній зв’язку з ЧасРК використовується імпульсно-кодова модуляція розмовного сигналу. Для отримання ІКМ-сигнала аналоговий сигнал піддається трьом східцям перетворення:

· дискретизація за часом;

· квантуванню по рівню;

· кодуванню.

Розглянемо кожну з цих ступенів

Рисунок 2 Схема з часовим розділенням каналів

ГО передачі - генераторне устаткування передачі

ГО прийому — генераторне устаткування прийому

СС — синхросигнал

К1…КЗО — ключі

Дискретизація за часом має на увазі заміну безперервного аналогового сигналу послідовністю його миттєвих значень, відлічуваних з певною частотою дискретизації Fд. Величина F, визначається теоремою Котельникова, яка свідчить:

Для передачі аналогового сигналу без спотворень необхідно провести його дискретизацію за часом з частотою в 2 рази що перевищує максимальну частоту в спектрі сигналу.

Враховуючи те, що ширина стандартного телефонного каналу приймається рівною 4 кГц (запас в 0,6 кГц приймається для запобігання перекриттю спектрів сигналів двох сусідніх каналів), то fд = 4кГц х 2 = 8 кГц. Відповідно, період дискретизації Тд = 1/ fд = 125 мкс.

Отримана в результаті дискретизації послідовність імпульсів має амплітуду, яка відповідає величині напруги аналогового сигналу у момент дискретизації, тому такий процес дістав назву амплітудно-імпульсної модуляції - 1 (АІМ-1). Послідовність імпульсів АІМ-1 не можна передавати в лінію, оскільки вершини імпульсів змінюють своє положення, тому наступним логічним кроком перетворення сигналу стало квантування послідовності АІМ-1 по рівню.

Квантування по рівню — це процес зіставлення значень амплітуди узятого дискрета (сигналу АІМ-1) найближчому дозволеному рівню (рівню квантуванню).

Різниця між двома сусідніми рівнями квантування називається кроком квантування. Чим менше крок квантування, тим більше число рівнів квантування, тим вище якість передачі. У зв’язку з тим, що при квантуванні має місце округлення до цілого кроку квантування, виникають спотворення, які називаються шумами квантування.

В результаті квантування утворюється послідовність імпульсів АІМ-2. Імпульси АІМ-2 називаються відліками. Відліки можна кодувати, тобто кожен відлік можна представити у вигляді певної числової послідовності.

Процеси дискретизації за часом і квантування по рівню показані на рисунку 3.

Рисунок 3 Процеси дискретизації за часом

Кодування засноване на заміні квантованого дискрета (відліку) кодовими групами, узятими в двійковій системі числення.

У діючій апаратурі зв’язку використовуються 8-ми розрядні (8-ми бітові) кодові групи. Одна така кодова група називається «слово», причому перший символ слова несе інформацію про полярність імпульсу.

Кодований сигнал передаватиметься із швидкістю 8 кГц Ч 8 біт = 64 кбіт/с.

Результатом дискретизації за часом, квантування по рівню і двійкового кодування став потік біт із швидкістю 64 кбіт/с, який дістав назву основного цифрового потоку (основного цифрового каналу - ОЦК або Е0).

Цей потік непридатний для передачі по каналу зв’язку із-за ряду причин:

1. Вихідний цифровий потік має широкий спектр, що утрудняє його передачу по каналу зв’язку з обмеженою смугою пропускання і ускладнює процес регенерації сигналу синхронізації, що передається в каналі.

2. Спектр має значну долю низькочастотних складових, які можуть інтерферувати із складовими передаваного низькочастотного сигналу.

3. Спектр містить значну постійну складову.

Для того, щоб цей цифровий потік можна було передавати в лінію, його піддають лінійному кодуванню.

Найбільш часто вживаними видами лінійного кодування є:

• АМІ (ЧПІ);

• HDB3 (КВПЗ);

• 2B1Q;

САР (САР-64, САР-128, САР-256).

Нижче приведені короткі визначення алгоритмів формування вказаних кодів і на рисунку 4 представлені коди АМІ, НDВ3 і 2В1Q):

АМІ - це найбільш простий формат лінійного кодування, при якому полярність кожного імпульсу змінюється на зворотну по відношенню до попереднього, а безструмові посилки (пропуски) залишаються без змін. Цей формат використовує інверсію кожної наступної одиниці. В більшості випадків АМІ не використовується, оскільки формат цього лінійного кодування призводить до частих втрат синхронізації у разі довгих послідовностей нулів.

HDB3 — формат лінійного кодування HDB3 був спеціально розроблений для вирішення проблем, що виникають у разі використання коду АМI. У коді HDB3 за послідовністю з трьох послідовних нулів виходить двохімпульсна вставка «плюс імпульс — мінус імпульс». Устаткування на далекому кінці приймає потік і замінює двохімпульсні вставки на послідовність нулів, відновлюючи початкову послідовність даних. Таким чином, код HDB3 забезпечує велику щільність імпульсів в потоці, що дає кращі параметри синхронізації по сигналу, що приймається. Існують правила таких вставок. Тип вставки визначається полярністю останнього інвертованого біта і кількістю бітів послідовності попередньої вставки. Якщо це кількість парна, вставляється 000V, при цьому полярність V така ж. як у безпосередньо передуючого імпульсу. Якщо кількість бітів непарна, то вставка має вигляд B00V, де полярність В-протилежна до попереднього імпульсу, а полярність V така ж, як і В. HDB3 розшифровується як двохполярний код високої щільності.

2B1Q — є модульований сигнал, що має 4 рівні, тобто в кожен момент часу передається 2 біта інформації. Код має 4 кодові стани. Кодування 2B1Q дуже чутливе до спотворень, оскільки сигнал має постійну складову.

Рисунок 4 Часові діаграми сигналів

САР (Carrierless Amplitude and Phase Modulation) — це амплітудно-фазова модуляція без тієї, що несе, тобто частота, що несе, модулюється по амплітуді і фазі, при цьому перед поданням в лінію сама несна, не містить інформацію, але що має найбільшу енергію, «вирізується» з сигналу. Модуляційна діаграма сигналу САР є «сузір'ям», яке базується на двох величинах сигналу: на амплітуді і різниці фаз (рисунку 5). «Сузір'я» може вільно обертатися (оскільки не існує тієї, що несе для фіксації за абсолютною величиною). Кожна точка «сузір'я» є гармонійними коливаннями, з тими, що відповідають амплітудою і фазою, причому кожній точці «сузір'я» відповідають бітові значення (наприклад, 0001, 0101 і так далі).

Рисунок 5 Модуляційна діаграма сигналу САР

САР-64 — несуча частота модулюється по амплітуді і фазі, створюючи кодовий простір з 64 станами. Відповідно до 64 — позиційної модуляційної діаграми, сигнал САР-64 передає 6 біт інформації в кожен момент часу.

З АР-128 — несуча частота модулюється по амплітуді і фазі, створюючи кодовий простір з 128 станами. Відповідно до 128-позиційної модуляційної діаграми, сигнал САР-128 передає 7 біт інформації в кожен момент часу.

САР-256 — несуча частота модулюється по амплітуді і фазі, створюючи кодовий простір з 256 станами. Відповідно до 256-позиційної модуляційної діаграми, сигнал САР-256 передає 8 біт інформації в кожен момент часу.

2. Формування цифрового потоку Е1

2.1 Первинний потік Е1

При ущільненні з ВРК в лінію можуть передаватися n ЦК. Згідно із стандартами міжнародного союзу електрозв’язку (ITU-Т) n може дорівнювати 24 або 30. Оскільки n = 24 застосовується в американських системах передачі, а n = 30 — в європейських, то далі розглядається тільки варіант цифрової системи передачі (формування потоку Е1) з n = 30.

У європейській цифровій системі передачі 30 ЦК ущільнюються (мультиплексуються) в один цифровий потік, сумарною швидкістю 30 каналів х 64 кбит/з = 1920 кбит/с.

Для забезпечення синхронізації, а також для передачі інформації сигналізації між АТС були додатково виділені ще 2 ЦК. Таким чином, сумарний цифровий потік, що передається в лінію зв’язку має швидкість 32 канали х 64 кбит/с = 2048 кбит/с і носить назву потоку Е1.

Існують три види структури потоку Е1: неструктурований потік, потік з цикловою структурою і потік з цикловою і надцикловою структурою.

Неструктурований потік використовується в мережах передачі даних і не має циклової структури, тобто розділення на канали.

Потік з цикловою структурою передбачає розділення на 32 ЦК (32 КІ).

Цифрові системи комутації працюють тільки із структурованим потоком Е1.

Передача 32 канальних інтервалів утворює цикл (рисунок 6).

Для кожного КІ в циклі відводиться 8 біт, тобто цикл складається з 8 біт х 32 КІ = 256 бітів, що складає Тц=Тд=125 мкс.

Впродовж одного КІ, тривалість якого дорівнює 3910 нс, передається кодова комбінація одного телефонного каналу.

Рисунок 6 Структура циклу

Нульовий канальний інтервал КІ0 (рисунок 7) парних циклів відводиться під передачу сигналу циклової синхронізації (FAS — Frame Alignement Signal), який передається в розрядах 2 — 8 і має вигляд 11 011.

Рисунок 7 Передача сигналу цифрової синхронізації

Діаграма складається із надциклів, які слідують один за одним. Кожний надцикл складається із 16 циклів. Цикли нумеруються Ц0, Ц1, Ц2 … Ц15. Цикли розділяються на 32 канальних інтервали КІ0, КІ1 … КІ31. Канальний інтервал складається із восьмирозрядних інтервалів Р1, Р2… Р8, в якому передається восьмирозрядна кодова комбінація двійкових символів 0 і 1. Тривалість циклу 125 мкс, зверхциклу — 2 мс, канального інтервалу — 3,91 мкс, розрядного інтервалу — 488 мс. Відлік циклів в надциклі починається з циклу, який містить сигнал надциклової синхронізації НЦС, а відлік канальних інтервалів — з канального інтервалу, який містить сигнал циклової синхронізації ЦС. Сигнал ЗЦС передається в розрядах Р1-Р4 КІ16 циклу ЦО символами 0000, а сигнал ЦС- в розрядах Р2-Р8 КІ0 парних циклів зверхциклу символами 11 011. При утраті синхронізму на місці розрядів Р3 КІ0 непарних циклів і Р6 КІ16 циклу ЦО передаються символи 1, які включають сигналізацію «Опов. ЦС» і «Опов. ЗЦС» на протилежній кінцевій станції. Розряд Р1 в КІ0 у всіх циклах використовується для передачі дискретної інформації ДІ, а Р6 в непарних циклах цього канального інтервалу — для передачі сигналу контролю залишкового затухання (ЗЗ) в 23 каналі системи. Канальні інтервали КІ1 — КІ15, КІ17 — КІ31 у всіх циклах зверхциклу використовуються для кодування сигналів, які передаються по 1−15 і 16−30 телефонним каналам. Канальний інтервал КІ16 в циклах Ц1… Ц15 використовується для передачі СУВ, при цьому кожному телефонному каналу придається по два сигнальних канали: СК1, СК2. В кожному із вказаних циклів в КІ16 передаються СУВ зразу двох телефонних каналів, при цьому в розрядах Р1 і Р2 передаються СУВ1 і СУВ2 одного з них, а в розрядах Р5 і Р6 — СУВ1 і СУВ2 другого телефонного каналу. Парними є 1 і 16, 2 і 17, 3 і 18,… 15 і 30 телефонні канали.

2. 2 Структура системи передачі Е1

Загальна схема системи передачі Е1 представлена на рисунку 8.

Рисунок 8 Схема С П Е1

Як видно з рисунка, до складу цифрової системи передачі входять наступні компоненти: мультиплексор, апаратура лінійної передачі, регенератори і комутатори. Мультиплексори виконують функцію завантаження і вивантаження каналів ТЧ і цифрових каналів передачі даних в потік Е1. Апаратура лінійної частини виконує функцію формування лінійного коду, циклової і надциклової структури, а також функції моніторингу параметрів помилки, генерацію сигналів несправностей. У реальній практиці апаратура лінійної передачі зазвичай об'єднується з мультиплексором в єдиних технічних засобах. Регенератори цифрових систем передачі виконують функцію відновлення цифрового потоку Е1 на ділянках великої протяжності. Комутатори є мережевим елементом первинної мережі, який виконує комутацію на рівні потоків Е1.

3. Основні параметри інтерфейсу і форми імпульса

Фізичний рівень Е1 включає опис електричних параметрів інтерфейсів Е1 і параметрів сигналів передачі.

Згідно рекомендації G. 703 основні характеристики интерфейса є такими:

Швидкість передачі - 2048 кбит/с ± 50 ррm (1 ррm (рoint per million) рівний 10 `6), таким чином, допускається відхилення частоти передаваного сигналу на + 102,4 Гц. Використовувані типи кодування: HDB3 (АМI — в старих системах передачі).

Окрім параметрів частоти сигналу і типу лінійного кодування, рекомендація G. 703 визначає наступні норми на електричні параметри інтерфейсу (таблиця 1).

Електричний інтерфейс Е1 є симетричним інтерфейсом на 120 Ом.

Йому відповідає значення пікової напруги в 3 В.

Таблиця 1 Параметри сигналу

Тип пари в кожному напрямі

Одна симетр. пара 120

3

0±0,3

Імпеданс, Ом

Номінальна пікова напруга імпульсу, В

Пікова напруга за відсутності імпульсу, В

Номінальна ширина імпульсу, нc

244

Відношення амплітуд позитивного і негативного імпульсу в середині імпульсного інтервалу

Від 0,95 до 1,05

Відношення позитивного і негативного імпульсів в середині номінальної амплітуди

Від 0,95 до 1,05

Таким чином, типовий рівень сигналу імпульсів потоку Е1 для симетричного інтерфейсу 120 Ом складає або ± 3 В (для сигналу бінарної 1), або 0 В (для сигналу 0). Реальний сигнал зазвичай знаходиться в межах ± 10% від цієї величини.

У ідеальному випадку передаваний імпульс є абсолютно симетричним. Проте в реальній практиці імпульс сильно спотворюється при генерації і передачі по каналу зв’язку (рисунок 9).

Рисунок 9 Створення імпульсу

Форма імпульсу потоку Е1 повинна відповідати «масці», описаній в рекомендації ITU-Т G. 703.

Рисунок 10 Шаблон одиниці сигналу

Параметри первинних, вторинних, третинних стиків цифрових потоків визначаються рекомендаціями МККТТ. Форма передаваних імпульсів номінально прямокутна. Усі одиниці дійсного сигналу незалежно від знаку повинні укладатися в шаблон МККТТ, приведений на рисунку 10 де Тім — тривалість імпульсу, а, А — його амплітуда).

Цифровий сигнал, що поступає на вхідні клеми, повинен відповідати приведеним вимогам з урахуванням змін параметрів, обумовлених характеристиками сполучних пар кабелю. Передбачається, що загасання цих пар повинне відповідати закону У і складати на півтактній частоті 0.6 дБ для первинного і вторинного стику і 0… 12 дБ для третинного стику.

3.1 Виміри параметрів каналів ЦСП

Виміри виробляються в процесі експлуатації і налаштування ЦСП. Розглянемо основні методи виміру параметрів і характеристик каналів ТЧ ЦСП.

Параметри каналів ТЧ ЦСП, рекомендовані МККТТ для контролю, в основному співпадають з параметрами каналів ТЧ ДСП. Є і специфічні параметри, пов’язані з квантованою амплітудною характеристикою АЦП і ЦАП. Крім того, квантування амплітудній характеристики цифрового тракту призводить до видозміни методів виміру традиційних для АСП параметрів каналів ТЧ.

Вимірювання основних параметрів каналів ТЧ проводяться в процесі налаштування і експлуатації ЦСП. Відповідно до рекомендації МККТТ залишкове загасання вимірюється гармонійним сигналом. Передбачено, що вимір повинен здійснюватися з двопровідної частини каналу (хоча на практиці набагато зручніше проводити виміри з чотирьох провідній частині каналу, що і реалізується). Вимірювальний генератор включається 600-омним виходом і вихідним рівнем на двопровідному вході каналу 0 дБм.

Рекомендаціями МККТТ не встановлюється частота гармонійного сигналу при вимірі залишкового загасання. Визначено, що погрішність його виміру за рахунок впливу вимірювального сигналу можна понизити до уо. з = 1% на частотах 804… 806 Гц. Досить малі величини уо. з можуть бути бути отримані і на частотах 1010 і 900 Гц. Схема виміру остаточного затухання каналу ТЧ показана на рисунку11.

Рисунок 11 Схема виміру остаточного затухання каналу ТЧ

При вимірах залишкового загасання застосовуються як традиційні засоби, так і спеціальні вимірювальні прилади, наприклад прилад експлуатаційних вимірів ЦСП в сільському зв’язку ПЕІ-С (ПЕІ-1) і вимірник параметрів телефонних каналів ІСПТК.

3.2 Аналіз потоку Е1

Виміри робляться в наступних випадках:

— при інсталяції устаткування;

— при проведенні приймально-здавальних випробовувань;

— під час експлуатації устаткування при виконанні профілактичних, контрольних і аварійних вимірів.

Метою вимірів виконуваних під час інсталяції устаткування являється досягнення її відповідності існуючим нормам і стандартам. Приймально-здавальні виміри проводяться приймальними комісіями для перевірки якості виконання робіт і відповідності параметрів стандартам і іншим нормативним документам. Експлуатаційні виміри проводяться технічним персоналом в процесі поточної експлуатації устаткування. Їх прийнято ділити на профілактичні, аварійні і контрольні.

Усі виміри потоку Е1 діляться по рівнях семирівневої моделі OSI на виміри параметрів фізичного, канального і мережевого рівня.

3.3 Модель взаємодії відкритих систем OSI

Відкриті системи — системи, які можуть взаємодіяти з будь-якою іншою системою, що задовільняє вимогам відкритими системами МСЕ (Міжнародний союз електрозвязку).

Існує 7 основних рівнів моделі OSI. Вони починаються із фізичного рівня і закінчуються прикладним. Кожний рівень надає послуги для більш високого рівня. Сьомий рівень обслуговує безпосередньо користувачів. Назва усіх семі рівнів і схема їх взаємодії приведена на рисунку 12.

Рисунок 12 Модель системи OSI

Еталонна модель OSI зводить передачу інформації в мережі до семи відносно простих підзадач. Кожна з них відповідає своєму строго певному рівню моделі OSI. У реальному житті деякі апаратні і програмні засоби відповідають відразу за декілька рівнів. Два найнижчі рівні моделі 081 реалізуються як апаратно, так і програмно. Інші п’ять рівнів, в основному, програмно.

Еталонна модель OSI визначає призначення кожного рівня і правила взаємодії рівнів (таблиця 2).

Таблиця 2 Призначення рівнів

Рівень

Вид даних

Відповідальність

Прикладний

Повідомлення

Надає мережевий сервіс

Представлення

Пакет

Трансляція даних і файлів Шифрування даних Стискування даних

Сеансовий

Пакет

Управління сесією Діалог Контроль за помилками Обробка транзакцій Підтримка викликів видалених процедур КРС

Транспортний

Сегмент Дейтаграмма Пакет

Надійність передачі Гарантована доставка Мультиплексування сесій верхнього рівня

Мережевий

Дейтаграмма

Маршрутизація логічних адрес Створення і ведення таблиць маршрутизації Фрагментація і складання даних Неорієнтована на з'єднання і надійність доставка

Канальний

Кадр Пакет

Остаточна доставка за фізичною адресою пристрою Синхронізація кадрів Доступ до середовища передачі

Фізичний

Біти

Синхронізація бітів Сигналізація, аналогова або цифрова Електрична і механічна специфікація

Кожен рівень системи повинен покладатися на послуги, що надаються йому суміжним рівнями. Кожен нижчий рівень надає послуги більш високому.

Основна ідея моделі OSI в тому, що одні і теже рівні на різних системах, не маючи можливості зв’язатися безпосередньо, повинні працювати абсолютно однаково. Однаковим має бути сервіс між відповідними рівнями різних систем. Порушення цього принципу може привести до того, що інформація, послана від однієї системи до іншої, після усіх перетворень буде несхожа на початкову.

Повідомлення, якими обмінюються між собою суміжні рівні, називаються примітивами.

Еталонна модель OSI не визначає реалізацію мережі. Вона тільки описує функції кожного рівня і загальну схему передачі інформації в мережі. Вона служить основою мережевої стратегії в цілому. Саме модель 081 описує шлях інформації через мережеве середовище від одного крайового пристрою (телефон, факс, комп’ютер і так далі) до іншого крайового пристрою. При цьому інформація, що пересилається, проходить через усі рівні системи. Рівні різних систем не можуть спілкуватися між собою на пряму. Це уміє тільки фізичний рівень. У міру проходження інформації вниз усередині системи вона перетвориться у вид зручний для передачі по каналах зв’язку.

Розглядаючи модель OSI з точки зору передачі потоку Е1 від однієї точки до іншої, зупинимося на розгляді трьох нижніх рівнях моделі, оскільки саме фізичний, канальний і мережевий рівні утворюють транспортну мережу.

· Фізичний рівень моделі OSI.

Фізичний рівень є найнижчим в моделі OSI. На фізичному рівні визначаються електричні, механічні, функціональні параметри реалізації фізичного зв’язку. Фізичний рівень описує процес проходження сигналів через середовище передачі між мережевими пристроями. Нею може бути мідний кабель (коаксіальний кабель, вита пара і так далі), оптоволокно, радіоканал. Тому фізичний рівень включає:

1. характеристики середовищ передачі: смуга пропускання, завадозахищеність, хвилевий опір та ін. ;

2. характеристики електричних сигналів: фронти імпульсів, рівні напруги або струму, типи кодування, швидкості передачі сигналів;

3. типи роз'ємів і визначається призначення кожного контакту.

· Канальний рівень моделі OSI.

Канальний рівень забезпечує надійну передачу інформації по фізичному каналу. Канальний рівень оперує блоками даних, званих кадрами (фреймами). Основним призначенням канального рівня є прийом кадру з мережі і відправка його в мережу.

Параметри канального рівня потоку Е1 включають циклову і надциклову структуру потоку, опис процедур контролю помилок за цикловим надлишковим кодом (CRC), а також опис процедур мультиплексування і демультиплексування каналів ТЧ в потік Е1. Останні включають процедури дискретизації, квантування і кодування аналогового сигналу.

· Мережевий рівень моделі OSI.

Мережевий рівень займає в моделі OSI проміжне положення: його послугами користуються вищі рівні, а для виконання своїх функцій він використовує канальний рівень.

Мережевий рівень служить для утворення єдиної транспортної системи, що об'єднує декілька мереж з різними принципами передачі. Мережевий рівень надає засоби:

Ш доставки пакетів в мережах з довільною топологією;

Ш структуризація мережі методом локалізації широкомовного трафіку;

Ш узгодження канальних рівнів.

Оскільки канальний рівень не дозволяє проводити адресацію в складних мережах, то при об'єднанні мереж в кадри канального рівня додається заголовок мережевого рівня. Цей заголовок дозволяє знаходити адресати в мережі будь-якої типології.

Заголовок пакету мережевого рівня має уніфікований формат, не залежний від форматів кадрів канального рівня мереж, що входять в об'єднану мережу. Основне місце в заголовку мережевого рівня відводиться адресі одержувача. Така адресація дозволяє протоколам мережевого рівня складати точну схему зв’язку і вибирати оптимальні маршрути при будь-якій типології. Окрім адреси, заголовок мережевого рівня може містити додаткову інформацію. Логічне з'єднання на мережевому рівні забезпечує механізм доставки пакетів від відправника до одержувача в масштабі часу, визначуваним використовуваним мережевим протоколом.

Розглянуті фізичний, канальний і мережевий рівні моделі OSI є обов’язковими для усіх технологій. Саме на цих рівнях формуються інформаційні потоки, відбувається комутація і маршрутизація по мережах і здійснюється доставка інформації одержувачу.

4 Аналіз та вимірювання цифрового потоку Е1

4.1 Загальне положення про виміри

Комплекс вимірів параметрів потоку Е1 призначений для визначення стану, попередження ушкодження і накопичення статистичних даних, використовуваних при розробці заходів щодо підвищення надійності зв’язку.

Існує три схеми підключення аналізаторів до цифрового потоку:

· з відключенням каналу;

· високоомне підключення без відключення каналу;

· режим «через себе» (THROUGH).

Рисунок 13 З відключенням каналу

Згідно з схемою, приведеною на рисунку 13, аналізатор цифрового потоку імітує кінцеве лінійне устаткування передачі/прийому. Така схема використовується для проведення усієї специфікації вимірів фізичного і канального рівнів. Схема актуальна на етапі розгортання мережі.

Для виміру параметрів цифрових систем передачі використовуються також схеми типу «точка-точка» і шлейфових вимірів. Обидва види цих вимірів проводяться з відключенням каналу

Підключення типу «точка-точка».

Виміри за схемою «точка-точка» (рисунок 14) є найбільш простими. Для цих вимірів потрібно два аналізатори потоку Е1, включені: один як генератор тестової послідовності, другої, — аналізатора параметрів цифрового потоку. Генератор тестової послідовності посилає в мережу по заданому каналу тестову послідовність, яка проходить через мережу і приходить на анализатор-приймач. Синхронізація тестової послідовності забезпечує проведення вимірів фізичного і канального рівня.

Істотним недоліком схеми є необхідність використання у вимірах двох аналізаторів.

Рисунок 14 Виміри за схемою «точка-точка»

Шлейфові виміри.

Недолік, викликаний використанням двох аналізаторів, усувається при проведенні шлейфових вимірів (рисунок 15). Згідно з схемою для вимірів встановлюється шлейф (заворот) через цифрову мережу. Недоліком такої схеми є використання двох цифрових каналів зв’язку для проведення вимірів. Крім того, результати вимірів залежать від параметрів обох вимірюваних каналів, що ускладнює локалізацію ділянок деградації якості.

Рисунок 15 Шлейфові виміри

Високоомне підключення без відключення каналу.

В цьому випадку аналізатор цифрового потоку підключається високоомний до цифрового потоку без порушення цифрового обміну. Така схема забезпечує повний аналіз обміну, проте не дозволяє вносити зміни до досліджуваного каналу. Схема зазвичай використовується на етапі експлуатації мережі для проведення моніторингу каналів і є по суті єдино можливою. Приклад високоомного підключення аналізатора до цифровогопотоку представлений на рисунку 16.

Рисунок 16 Високоомне підключення

Схема підключення в режимі «через себе» (THROUGH).

В цьому випадку аналізатор цифрового потоку підключається так, що увесь потік проходить через аналізатор (рисунок 17). При цьому увесь цифровий потік передається з порту прийому аналізатора на порт передачі. Для такої схеми включення потрібно дві пари портів (передачі/прийому) на аналізаторі, що реалізовано не в усіх приладах цього класу. Така схема дозволяє вносити зміни до досліджуваного каналу (стресове тестування) і забезпечує повний аналіз обміну. Схема зазвичай використовується на етапі розгортання, експлуатації мережі і у разі проведення аварійних вимірів і є альтернативою високоомному підключенню, але вимагає короткочасного відключення каналу.

Виміри каналів цифрових систем передачі є необхідною частиною проведення настроювальних і приймально-здавальних робіт.

Рисунок 17 Схема підключення в режимі «через себе»

В процесі вимірів вимірювальне устаткування підключається до стиків цифрового каналу або тракту. Тому вхідний і вихідний опір вимірювального приладу має дорівнювати номінальному значенню опору цифрового стику цього каналу або тракту з урахуванням допустимого значення загасання неузгодженості у відповідних діапазонах частот (таблиця 3).

Таблиця 3 Значення параметрів

Назва параметра

Значення параметра

Швидкість передачі, кбіт/с

64х (1±50×10-6)

2048х (1 ±50×10-6)

Номінальна форма імпульсу на виході

Прямокутна

Прямокутна

Номінальна форма імпульсу будь-якої полярності, В

1,0

3,0

Максимальна пікова напруга у відсутності імпульсу. У

(0,0 ±0,1)

(0,0 ± 0,3)

Номінальна тривалість одиночного імпульсу, не

3900

244

Номінальний опір на вході (виході), Ом

Симетричне

Коаксіальне

120

75

120

75

Загасання неузгодженості на вході, більш, дБ, в смузі частот:

12

18

14

12

18

14

ОЦК — 64

Е1

— від 4 до 13 кГц

— від 13 до 256 кГц

— від 256 до 384 кГц

— від 51 до 102 кГц

— від 102 до 2048 кГц

— від 2048 до 3072 кГц

-

-

Загасання неузгодженості на виході, більш, дБ

10

10

Відношення амплітуд імпульсів різної полярності в середині імпульсу

Від 0,95 до 1,05

Від 0,95 до 1,05

Відношення тривалості імпульсів різної полярності на рівні номінальної амплітуди

Від 0,95 до 1,05

Від 0,95 до 1,05

Максимальне загасання станційного кабелю на вході на частоті 128 кГц, дБ

3

6

Завадозахищеність на вході, більш, дБ

20

18

Загасання асиметрії входу приладів, призначених для виміру ОЦК — 64 і цифрового потоку Е1, має бути не менше 36 дБ в смузі частот від 13 до 256 кГц — для ОЦК — 64 і не менше 34 дБ в смузі частот від 102 до 2048 кГц — для цифрового потоку Е1.

Параметри вимірювального сигналу повинні відповідати параметрам імпульсів, що нормуються на вході ОЦК — 64 і потоку Е1 з урахуванням вимог до загасання сполучного станційного кабелю (таблиця. 3).

Приймальна частина вимірювальної апаратури має бути розрахована на прийом і обробку сигналів з параметрами, що нормуються на виході відповідного стику з урахуванням загасання сполучного кабелю.

Вибір приладів здійснюється виходячи з виду вимірів і типу що підлягають виміру трактів.

4. 2 Основні групи вимірів потоку Е1

Фізичний рівень Е1 включає:

· вимір параметрів інтерфейсу;

· виміри відповідності форми сигналу вимогам ITU-T G 0. 703;

· визначення типу лінійного кодування (кодові помилки);

· вимір частоти сигналу і її варіацій (джиттера і вандера).

Усі перераховані параметри повинні вимірюватися на усіх етапах розвитку мережі: розгортання, відладка, експлуатація і модернізація. Це викликано тим, що порушення роботи фізичного рівня найбільш часті, оскільки пов’язані з чисто експлуатаційними причинами (погана якість з'єднань, порушення в кабельній системі, використання непідходящих кабелів, неправильне проектування систем синхронізації і так далі).

Крім того, виміри фізичного рівня потоку Е1 забезпечують непряму оцінку з одного боку якості кабельних ліній без проведення повного аналізу кабельного господарства, з іншого боку — якості роботи систем синхронізації (частотні виміри) і цифрової мережі в цілому (виміри джиттера).

Найбільш важливими параметрами фізичного рівня потоку Е1 є параметри:

— частота лінійного сигналу і її варіації;

— рівень лінійного сигналу і його загасання;

— час затримки передачі лінійного сигналу;

— форма імпульсу сигналу; джиттер і вандер.

· Виміри параметрів частоти лінійного сигналу

Основними параметрами вимірів частоти лінійного сигналу є безпосередньо сама частота лінійного сигналу (швидкість передачі) і її відхилення від стандартної, виміряна в одиницях ppm. Як було вказано, максимально допустимим значенням відхилення частоти лінійного сигналу є 50 ррm (50Ч10-6 або 102,4 Гц, що еквівалентно 102,4 біт/с).

Ряд аналізаторів забезпечує вимір параметрів максимальною і мінімальною частот за час виміру. Ці два параметри можуть допомогти при аналізі важливих експлуатаційних параметрів джиттера і вандера, що відображають стабільність синхросигналу. За наявності джиттера або вандера в системі передачі параметр частоти лінійного сигналу періодично змінюватиметься. Для точного виміру рівня джиттера або вандера в системі передачі потрібне застосування спеціальних вимірювальних засобів.

Проте при проведенні експлуатаційних вимірів виявляється ефективною наступна процедура: аналізатор не лише фіксує частоту лінійного сигналу, але також максимальну і мінімальну частоти за увесь період вимірів. За наявності джиттера або вандера параметр частоти, що приймається, максимальної і мінімальної частоти, не дорівнюватимуть один одному.

Описаний метод, що використовує вимір двох додаткових параметрів, є зручним при організації експлуатаційних вимірів на системах передачі, проте не набув широкого поширення в конкретних приладах.

· Виміри рівня сигналу і його загасання

Другою групою параметрів при вимірах фізичного рівня потоку Е1 є параметри рівня сигналу і його загасання при передачі. Лінійний сигнал потоку Е1 повинен мати амплітуду 3 В (симетричний інтерфейс 120 Ом) або 2,37 В (коаксіальний інтерфейс 75 Ом). У реальній практиці виміру рівня сигналу виконується двома пособами:

§ безпосередньо вимірюється рівень сигналу у В або в дБм;

§ вимірюється відносне загасання сигналу в дБ.

З точки зору практики обидва методи є еквівалентними. Для виміру рівня сигналу або загасання аналізатор підключають до потоку Е1 високоомний, і проводять виміри. Схема виміру приведена рисунку 18.

Рисунок 18 Схема виміру рівня сигналу і його згасання

4.3 Аналіз циклової і надциклової структури

Ще однією важливою групою вимірів канального рівня є виміри, пов’язані з аналізом циклової і надциклової структур, куди входить аналіз структур FAS і МFAS, а також аналіз помилок по CRC. Схема вимірів приведена рисунок 40.

Значення циклової і надциклової структур в технології PDH/Е1 дуже велике. Будь-які порушення цих структур можуть привести до збою циклової і надциклової синхронізації. В результаті такого збою не виникають бітові помилки, проте приймач, втративши циклову структуру, втрачає інформацію трафіку. Так, втрата циклової синхронізації приводить в сучасних системах до втрати до трьох циклів інформації трафіку. Втрата надциклової синхронізації може привести до втрати декількох надциклів інформації трафіку, що є досить великим об'ємом. Як приклад, можна сказати, що при втраті надциклової структури в потоці ІКМ-30, використовуваному для міжстанційного обміну, усі з'єднання (а їх одночасно може бути до 30) зазвичай руйнуються.

Таким чином, будь-які порушення циклової і надциклової структури істотно позначаються на параметрах якості цифрової системи передачі. У місці з тим необхідно відмітити, що аналіз цикловий і надцикловий структур має сенс тільки як доповнення до вимірів параметрів помилки. Дійсно, збої в цикловій і надцикловій структурах можуть виникати з трьох причин:

— бітова помилка потрапляє на TS0 або на TS16, в результаті йде збій циклової (надциклової) синхронізації;

— несправність в роботі каналоутворюючого устаткування;

— некоректна реалізація алгоритмів формування FAS і MFAS.

З перерахованих причин виникнення збою тільки остання вимагає експлуатаційного аналізу FAS і MFAS. Проте, враховуючи рівень розвитку технології PDH, слід зазначити, що ця причина є маловірогідною.

Дві перші причини виникнення збою в FAS і МFAS не вимагають детального аналізу циклової і надциклової структури. У разі виникнення єдиної бітової помилки в TS0 або TS16, алгоритми підтримки циклової і надциклової синхронізації, дозволяє зберегти синхронізацію і не приведуть до появи секунд неготовності каналу. Поява бітової помилки в TS0 або TS16 протягом декількох послідовних циклів (надциклів) маловірогідна за винятком випадків, коли загальний параметр помилок наближається до порогу BER=10-3, що вже означає неготовність каналу.

У разі появи несправності в роботі каналоутворюючого устаткування, цю несправність легко виявити без детального аналізу циклової структури. Такий збій повинен привести до збільшення параметра UAS в процесі теста по параметрах помилки, а також до регулярної появи сигналів про несправність типу LOSS, LOF і AIS.

Таким чином, аналіз циклової і надциклової структур є групою додаткових параметрів до виміру параметра помилки вимірів канального рівня. Додатковий характер цих вимірів відбився в тому, що в більшості приладів аналіз FAS і MFAS робиться тільки на рівні індикації появи помилки циклової і надциклової структур. В цьому випадку при появі такої помилки, аналізатор генерує на екрані відповідний сигнал про несправність.

4.4 Розрахунок показників помилок

Оцінку показників помилок цифрових каналів і трактів на відповідність їх довготривалим нормам рекомендується проводити з перервою зв’язку за допомогою спеціалізованих приладів для виміру показників помилок, в яких передбачено отримання стандартизованого для цього каналу або тракту вимірювального сигналу і аналіз помилок.

Період вимірів для оцінки на відповідність довготривалим нормам має бути не менше 1 місяця, тому вживані для цієї мети вимірювальні прилади мають бути автоматизовані, із запам’ятовуванням і виходом на комп’ютер або реєстрацією результатів вимірів.

Оцінка тракту на відповідність довготривалим нормам може проводитися без перерви зв’язку, якщо вимірюваний канал або тракт утворений за допомогою апаратури такою, що має засоби вбудованого контролю. Ці засоби проводять оцінку показників помилок по блоках реального сигналу і видають відомості про виявлені аномалії і дефекти.

Довготривалі норми визначені на підставі еталонних норм на показники помилок для міжнародного з'єднання максимальної протяжності 27 500 км, які приведені в Рекомендації ITU-T G. 821 для цифрових каналів 64 кбит/c і в G. 826 для цифрових трактів із швидкістю передачі сигналів від 2048 кбит/з і вище.

Довготривалі норми можна перевірити в експлуатаційних умовах при проведенні безперервних довготривалих вимірів — не менше одного місяця.

У ОЦК при довготривалих випробуваннях нормуються характеристики помилок за секундні інтервали часу за наступними показниками:

Ш коефіцієнт помилок по секундах з помилками (ESRк);

Ш коефіцієнт помилок по секундах, сильно уражених помилками (SESRк).

Для оцінки відповідності довготривалим нормам виміру показників помилок в ОЦК проводяться при закритті зв’язку і з використанням псевдовипадкової цифрової послідовності (211 — 1).

У цифрових трактах (ЦТ) при довготривалих вимірах нормуються характеристики помилок по блоках за трьома показниками:

Ш коефіцієнт помилок по секундах з помилками (ESRТ);

Ш коефіцієнт помилок по секундах, сильно уражених помилками (SESRТ).

Ш коефіцієнт помилок по блоках з фоновими помилками (ВВЕRТ).

Передбачається, що при виконанні норм в ЦТ на показники помилок по блоках, забезпечуватиметься виконання довготривалих норм в ОЦК, утворених в цих ЦТ, за показниками помилок по секундних інтервалах.

Для оцінки відповідності довготривалим нормам виміру показників помилок в ЦТ можуть проводитися як з перервою зв’язку при використанні псевдовипадкової цифрової послідовності (215 — 1), так і без перерви зв’язку в процесі експлуатаційного контролю.

Цифровий канал вважається відповідним нормам при одночасному виконанні вимог на кожного з двох показників помилок — ESRк- і SESRк. ЦТ вважається відповідним нормам при одночасному виконанні вимог на кожного з трьох показників помилок — ESRТ, SESRТ. і ВВЕRТ.

Довготривалі норми визначаються за допомогою загальних розрахункових (еталонних) норм на показники помилок для міжнародного з'єднання максимальної протяжності 27 500 км (таблиця 4).

Таблиця 4 Показники помилок

Канал (тракт)

Швидкість передачі, Мбіт/с

А

ESRm

SESRm

BBERm

ОЦК

0,064

0,08

0,001

ЦТ

Від 1,5 до 5,0

0,04

0,001

2Ч10-4

Доля експлуатаційних норм на показники помилок тракту (каналу) довгої L км на магістральній і внутрішньозоновій первинних мережах України для визначення довготривалих норм приведена в (таблиці 5).

Таблиця 5 Показники помилок експлуатаійних норм

Магістральна первинна мережа

Внутрішньозонова первинна мережа

Довжина менш або рівна, км

С1

Довжина менш або рівна, км

С2

250

0,004

50

0,015

500

0,008

100

0,03

750

0,012

150

0,045

1000

0,016

200

0,06

1250

0,02

250

0,075

1500

0. 024

1750

0. 028

1800

0,029

Порядок розрахунку довготривалої норми на який-небудь показник помилок для простого тракту (каналу) завдовжки L км наступний:

v по таблиці 4 для відповідного каналу або тракту і відповідного показника помилок знаходиться значення А;

v значення L округляються з точністю до 250 км для магістральної мережі і з точністю до 50 км для внутрішньозонової мережі і визначається значення L;

v для набутого значення L по таблиці 12 визначається допустима доля для розрахункових норм C1 і С2;

Показать Свернуть
Заполнить форму текущей работой