Методика формування іншомовної компетенції учнів 8 класу у письмі

Тип работы:
Курсовая
Предмет:
Педагогика


Узнать стоимость новой

Детальная информация о работе

Выдержка из работы

www.

www.

Міністерство освіти і науки України

Тернопільський національний педагогічний університет

імені В. Гнатюка

Кафедра англійської філології

МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ УЧНІВ 8 КЛАСУ У ПИСЬМІ

Курсова робота

Студентки групи АФ-44

Факультету іноземних мов

Хилобокої О.В.

Науковий керівник

Канд. пед. наук, доцент

Лісійчук Т.П.

Тернопіль, 2009

Зміст

письмо іншомовний компетенція вправи

Вступ

Розділ І. Теоретичні основи формування іншомовної компетенції у письмі у восьмому класі

1.1 Письмо як вид мовленнєвої діяльності

1.2 Психолінгвістичні механізми письма

1.3 Цілі та принципи навчання письма

1.4 Етапи навчання писемного мовлення

1.5 Навчання техніки письма

1.5.1 Оволодіння графікою

1.5.2 Оволодіння орфографією

Розділ ІІ. Комплекс вправ для формування іншомовної компетенції у письмі у восьмому класі

2.1. Вправи для автоматизації навиків письма

2.2 Вправи для навчання написання творів різного типу

Висновки

Список використаних джерел

Вступ

Письмо відіграє одну з важливих ролей на сучасному етапі навчання іноземній мові. Письмо тісно пов’язане з іншими видами мовленнєвої діяльності, які являють собою рецептивно-репродуктивний механізм відтворення іноземної мови.

Психофізіологічна характеристика письма як дії, в якій функціонують моторно-рухові, зорово-графічні і мовномоторні аналізатори, визначає можливості використання письма як засобу закріплення навчального матеріалу під час оволодіння говорінням і читанням.

У своїй навчальній функції письмо в навчальному процесі виступає у формі письмових вправ, які сприяють закріпленню в пам’яті учнів лексичного і граматичного матеріалу як на рівні його структурного опрацювання, так і на більш просунутому етапі під час засвоєння тем і опрацювання техніки читання вголос відповідного мовного матеріалу.

Навчання письма базується на навчанні каліграфії, орфографії і наборі письмових вправ, які є складовими частинами програм формування механізму сприймання та породження висловлювань, навчання усного мовлення і засвоєння техніки читання.

Ефективність процесу навчання письма залежить від правильного вибору вчителем методів та прийомів навчання письма, від правильного підходу до комунікативних завдань.

Наприкінці 20 ст. проблемою навчання письма займалися такі відомі методисти радянського періоду, як І.Л. Бім, С.Ф. Шатілов, Г. В. Рогова,
Н.І. Гез, В.Н. Рахманінова, С.Ю. Ніколаєва.

Письмо є потужним фактором прискореного розвитку людства, тому йому належить визначна роль на зламі тисячоліть створювати та зберігати духовні, а через них і матеріальні цінності.

Основною метою роботи є дослідити, осмислити та проаналізувати наукові передумови та практичні методи навчання письма в основній школі, як основи подальшого навчання з метою оволодіння мовленнєвою діяльністю.

Об'єктом дослідження курсової роботи є предмет навчання письма в основній школі тому, що це питання представляє собою практичний та теоретичний інтерес.

Завдання роботи:

1. Дати визначення письму як виду мовленнєвої діяльності.

2. Дослідити психолінгвістичні механізми письма.

3. Визначити цілі та принципи навчання письма.

4. Проаналізувати етапи навчання писемного мовлення і дати характеристику навчанню техніки письма.

5. Розробити комплекс вправ для формування іншомовної компетенції учнів восьмого класу у письмі

Курсова робота складається з вступу, двох частин, висновків і списку використанних джерел.

У вступі визначається мета та об'єкт дослідження, основні завдання і структура роботи.

У першій частині розглядаються питання загальної теорії навчання письма в основній школі, етапи та навчання техніки письма.

У другій частині наведенні приклади вправ для навчання письма у восьмому класі.

У заключній частині підсумовуються результати проведеної роботи.

Розділ I. Теоретичні основи формування іншомовної компетенції у письмі у восьмому класі

1. 1 Письмо як вид мовленнєвої діяльності

В житті кожної людини письмо відіграє дуже важливу роль. Письмо — видатне надбання людства, величезний здобуток кожного народу, кожної людини, що оволодіває писемністю. Воно використовується в різноманітних галузях діяльності людини: в організації виробництва, в науці, культурі, засобах масової інформації та зв’язку, в міжнародних, політичних відносинах, у просвітницькій роботі. Історики вказують на те, що письмо — неперехідна пам’ять поколінь, яка зберігає повідомлення про події та справи минулих віків і тисячоліть.

Письмо є потужним фактором прискореного розвитку людства. Йому належить визначна роль у створенні та збереженні духовних, а через них і матеріальних цінностей. Письмо має інтернаціональний характер. Воно продовжує і розвиває те, що було створено іншим народом. Так було в далекій давнині, те ж саме спостерігається і зараз. Клинопис, який винайшли у давньому Шумері, використовувався у Вавилонському царстві, в Асірії, у стародавній Персії. Тобто клинописне письмо існувало протягом багатьох віків на великих територіях серед різних народностей. Багато сучасних систем письма створено на основі латинського алфавіту, який склався ще в античну давнину на основі західного різновиду старогрецького письма. Письмо не природне, а суспільне явище, винахід людини, яким користувались і користуються всі. [1; 195]

Письмо іноді розглядають як особливу графічну форму мови і навіть як писемне мислення. Рельєфне визначення письма можна дати, порівнюючи його не змовою, а з мовленням. Як відомо, мовлення — це мова в дії. Письмо ніби зупиняє мовленнєвий потік, дає можливість «слухати, чути» (тобто читати) сказане (тобто написане) в будь-який час. На цій основі письмо розглядається як графічна фіксація мовлення, точніше — тексту мовлення. Написання — процес такої фіксації, письмовий текст — її результат. Письмо можна порівнювати і з мовою. Мова — це система засобів спілкування та правил їх вживання. Аналогічно цьому письмо є системою письмових засобів та правил їх використання. [10; 285]

В сучасній методичній літературі розрізняють письмо та писемне мовлення. Деякі дослідники використовують лише термін «письмо», підкреслюючи його вузьке чи широке значення. Поділ цей пов’язаний з особливостями механізму письма, що складається з двох етапів:

— складання слів за допомогою літер,

— формування письмових повідомлень, до складу яких входять слова, словосполучення тощо.

Навчання письму (тобто навчання письму та письмовому мовленню) включає роботу над технікою письма (графіка, орфографія, пунктуація) та над письмовим вираження думок на мові, що вивчається (продукт письмового мовлення).

Графіка представляє собою сукупність основних начертальних засобів (букв, буквосполучень та діакритичних знаків) для зображення на письмі звуків та звукосполучень даної мови.

В будь-якій мові письмо являє собою сталу графічну систему й менш за все піддане змінам. Орфографія — це система правил вживання письмових знаків при написанні слів. Продуктивне писемне мовлення-це комплексне використання графічних, орфографічних, лексико-граматичних та стилістичних засобів для вираження думок та здійснення комунікації. Графічні та лексичні навички розвиваються на рівні лексичної одиниці. Об'єктами вивчення письмового мовлення є речення, абзац та зв’язний текст. Письмове мовлення використовується як самостійна форма спілкування, однак оволодіння ним відбувається на базі звукового мовлення. А. М. Мєшковський відзначає, що письмова мова ні для жодної людини у світі не може бути рідною мовою в буквальному розумінні, слова тому що завжди є друга мова, яка наслаюється на усну. [5; 119]

В учбовому процесі роль та місце письма визначається цільовою направленістю навчання іноземній мові.

1. 2 Психолінгвістичні механізми письма

У психології та фізіології письмо визнають найскладнішим видом мовленнєвої діяльності, до якої залучаються всі мовленнєві аналізатори. Матеріальну базу письма складають орфографічні та графічні навички.

Як і говоріння, письмо є експресивним продуктивним видом мовленнєвої комунікації.

Вміти писати -- це графічно правильно зображати літери алфавіту, трансформувати в букви звуки та звукосполучення, асоціюючи при цьому звуковий, графічний та кінестетичний образи слова з його значенням; орфографічно правильно писати слова, словосполучення, ставити знаки пунктуації; оперувати мовними структурами; вміти формулювати свої думки в письмовій формі.

Процес писемного мовлення, як відомо, починається з мовлення внутрішнього. За кількістю операцій писемне повідомлення є складнішим від усного. Однак в усному спонтанному висловлюванні породження мовлення і його звукового оформлення є синхронним і тому вимагає повного автоматизму в оперуванні лексичним і граматичним матеріалом.

Процес навчання письма полегшується тим, що той, хто пише, не відчуває браку часу, а це дозволяє грунтовніше продумувати зміст і форму майбутнього висловлювання, чіткіше здійснювати як попередній синтез, так і ретроспективний аналіз написаного. Можливість відшукати в пам’яті необхідні мовні засоби для точного і яснішого вираження думки, можливість використати словник та інші довідники додають тому, хто пише, більшої впевненості.

В результаті регулярного тренування в писемному висловлюванні учні поступово набувають досвіду, процес вибору слів, структур проходить швидше; навички письма стають стійкішими. Вміння писемного висловлювання своїх та чужих думок важливе не тільки саме по собі, але і як засіб підвищення рівня володіння усним мовленням. Відомо, що усне повідомлення стає більш ґрунтовним, логічним, коли воно підготовлене письмом. У свою чергу усне зовнішнє і особливо писемне мовлення стає передумовою розвитку внутрішнього мовлення.

У класній роботі письмо — найбільш економний, надійний, ефективний і масовий спосіб контролю знань і рівня володіння мовою.

В методичній літературі вживається термін «письмо» у вузькому значенні і це означає техніку використання графічної та орфографічної систем даної мови, а також термін «письмо» в широкому значенні, тобто писемне мовлення — вміння викладати думки у письмовій формі. [5; 120]

Розподіл в сучасній методичній літературі письма і писемного мовлення пов’язаний з особливостями механізмів, що мають у своєму складі дві ланки: складання слів із літер і складання писемних висловлювань із слів і словосполучень. В основі першого лежить володіння графікою та орфографією, доведених до рівня навички. Основою другого є мовленнєве вміння вираження думки за допомогою мовного коду.

Згідно з виділеними етапами формування навичок і вмінь письма до системи вправ для навчання письма включають три групи вправ:

І група -- вправи для формування навичок техніки письма;

II група -- вправи для формування мовленнєвих навичок письма;

III група -- вправи для розвитку вмінь письма.

1. 3 Цілі та принципи навчання письма

Як зазначається у Державному освітньому стандарті з іноземних мов, володіння письмом передачає досягнення елементарної комунікативної компетенції, яка забеспечує учням вміння реалізувати навички писемного мовлення в найбільш типових ситуаціях повсякденного спілкування. [6; 18]

У відповідності з учбовою функцією засвоєння мови та комунікативною функцією застосування мови в навчанні письму необхідно розрізняти слідуючи взаємообумовленні цілі:

отримання знаньпро графічну систему іноземної мови та вміння швидкої каліграфічної реалізації нового звучання в міру засвоєння нового алфавіту,

навчання диференціації знаків, котрі при однаковій формі представляють різні значення в двох мовах,

придбання звички з'єднувати збереження мовних знань з письмом, досягаючи цим більш високого ефекту закріплення матеріалу,

демонстрація в диктантах наскільки правильно учні можуть записати почуте,

складання письмового повідомлення на основі власного досвіду й оформлення його в вигляді листа,

опис картини, речі, порядку, дій,

записування почутого або прочитаного у тексті, застосовуючи це як основу для послідовних усних чи письмових переказів, відповідей на питання, та ін.

виконання нотаток до докладів та дискусій.

В процесі навчання письма на початковому етапі в середній школі слід дотримуватись наступних принципів послідовного та поетапного засвоєння матеріалу:

для повідомлення ще невідомої системи письма окремі графічні знаки слід давати по черзі, з урахуванням певної градації складностей. Необхідно застосовувати спеціальні вправи для розвитку рухомоторних навичок,

орфографічні та лексичні знання слід давати одночасно, щоб у учнів вироблялась асоціююча єдність компонентів: значення — звукова форма — форма написання,

закріплення; тренування для засвоєння іншомовних знань повинні тісно пов’язуватись з повторенням орфографічних знань (переписування, письмове виконання завдань). Це відноситься перш за все до мовних одиниць при застосуванні котрих очікуються або передбачається,

правила орфографії необхідно пояснювати учням шляхом систематизації та пояснення ними співпадаючих ознак даного класу явищ,

письмові вправи повинні супроводжуватися їх повною перевіркою,

короткі письмові роботи — як правило для контролю граматичних та лексичних знань, не повинні перевищувати 10 хвилин,

вправи та переписування на початковому ступені мають привчати учнів до специфічної форми написання іншомовних слів,

ретельно підібрані диктанти (слова, вибіркові й короткі) є придатні форми вправ для закріплення і контролю орфографічних знань,

в якості системних та епізодичних прийомів закріплення орфографічних знань використовуються вправи в підборі та протиставленні слів з однаковими та різними орфографічними елементами. Це сприяє поясненню орфографічних категорій та систематизації словникового запасу,

необхідною передумовою того, щоб письмові вправи сприяли подальшому розвитку орфографічних навичок, є контроль та корекція. [6; 220]

Проаналізувавши теоретичні відомості про письмо як вид мовленнєвої діяльності, можна зробити наступні висновки:

в процесі комунікації письму надається менше уваги, ніж говорінню, аудіюванню та читанню, але воно використовується як ефективний засіб розуміння, закріплення, заучування; використання лексичних і граматичних явищ,

письму належить значна учбова функція, що зумовлює підтримку процеса аудіювання, говоріння та читання, дає можливість одночасно здійснювати індивідуальну продуктивну мовленнєву діяльність всіх учнів, є раціональним засобом контролю знань учнів, вчить самоконтролю та самоперевірці.

1. 4 Етапи навчання писемного мовлення

У навчанні письма дослідники виділяють три етапи: 1. оволодіння графікою/орфографією із залученням матеріалу, опрацьованого усно; 2. засвоєння структурних моделей речень, властивих усній та письмовій формам спілкування комбінування їх у мовленні; 3. оволодіння писемним мовленням як засобом спілкування. [9; 305]

Для кожного з етапів характерні різні типи і види вправ. Так, на етапі формування орфографічних навичок використовуються вправи на ідентифікацію та диференціацію:

· звуко — буквений аналіз слова;

· групування слів з однаковими звуками;

· групування слів на основні протиставлень;

· диференціація подібних, але не тотожних букв;

· списування за зразком;

· списування з різними завданнями (підкреслити букву, буквосполучення, слова з однією і тією ж орфограмою);

· групування слів із використанням схем;

· написання слів за заданими першими літерами.

Основною метою другого стану, поряд з орфографічними навичками, є формування лексико-граматичної правильності письма. На цьому етапі найбільш поширеними визначаються такі види вправ:

· вправи на запитання — відповіді з частковою зміною мовного матеріалу;

· на трансформацію мовного зразка;

· на підстановку;

· на розширення та скорочення;

· диктанти.

На середньому ступені навчання, крім зазначених, проводяться ускладнені диктанти, а саме: диктант із самоконтролем, пояснювальний диктант, диктант, вивчений напам’ять (уривок прози, вірш), диктант -переклад.

Мета третього етапу в навчанні письма і писемного мовлення — формування дій, що забезпечують виклад мовного матеріалу в письмовій формі навчання. Характерними видами вправ на цьому етапі можуть бути:

· відповіді на запитання, складання запитань до тексту;

· складання плану до прочитаного тексту;

· переказ за планом;

· складання листа другові за зразком;

· резюме до тексту;

· розповідь з придуманим початком (кінцем);

· переказ тексту;

· написання розгорнутого плану, тез для усного висловлювання. [9; 216]

Творче письмо робить слова та ідеї незабутніми. Творчо використовуючи іноземну мову, учні перетворюють її на власну, а творчі завдання допомагають відчути впевненість у своїх вміннях. Окрім контрольованого та супроводжувального існує творче письмо, навчання якого є найскладнішим. Творче письмо має такі види:

· виконання проектів;

· складання діалогів;

· переказ;

· написання реферату;

· складання описів;

· написання творів;

· написання віршів;

· ведення записів.

На середньому етапі навчання можуть мати місце всі види творчого письма, але питома вага їх повинна бути різною. Незалежно від запропонованого різновиду творчого письма, існує конкретний алгоритм написання творчої роботи, а саме:

· Створення необхідної мотивації.

· Акумулювання ідей.

· Планування.

· Занотовування.

· Складання чорнового матеріалу.

· Коректування чорнового матеріалу.

· Написання кінцевого матеріалу. [9; 152]

Зарубіжні методисти застерігають не вдаватися до стереотипного підходу, наголошуючи, що ступені творчого процесу можуть змінюватися: від складання плану до його перегляду, написання чорнового варіанту та його доопрацювання. [11; 102]

Тому у широкому розумінні підготовчий етап включає все, що допомагає автору сконцентрувати свою увагу на проблемі, акумулювати ідеї і знайти найкращі шляхи, щоб їх висловити читачеві. Такий підготовчий етап стимулює уяву автора та створює базу для подальшого письма. [8; 29]

Підготовчий етап творчої роботи передбачає, насамперед, пошук мети, адресата і форми письмової роботи. Цей етап забезпечує учнів основоположними ідеями. Підготовчий етап спрямований на генерування ідей. Він може здійснюватись різноманітними шляхами: через інтерв'ю, усний твір, застосування малюнків, дебатів, екскурсій, тощо.

1. 5 Навчання техніки письма

Головна мета навчання техніки письма іноземною мовою полягає у формуванні в учнів графічних/каліграфічних та орфографічних навичок. У процесі формування цих навичок учні оволодівають труднощами, які пов’язані з вивченням особливостей звуко-буквених відповідностей у мові, що вивчається.

З урахуванням тісного зв’язку письма з читанням, оскільки їх основою є одна графічна система мови, навчання техніки письма слід здійснювати паралельно з оволодінням технікою читання. Однак у процесі письма, на відміну від читання, графемно-фонемні відповідності, що встановлюються, мають іншу спрямованість: від звуків до букв. Іншими словами, під час письма має місце кодування думки за допомогою графічних символів.

1. 5. 1 Оволодіння графікою

Згідно з програмою з іноземних мов для середньої загальноосвітньої школи письмо використовується лише як засіб навчання, що сприяє оволодінню читанням і усним мовленням. Воно може бути також засобом контролю.

Основна мета навчання письма у середній школі -- формування в учнів графічних автоматизмів і певних орфографічних навичок.

З написанням букв учнів звичайно ознайомлюють під час усного вступного курсу, паралельно із засвоєнням мовного матеріалу. Де це можливо, букви алфавіту іноземної мови порівнюють з відповідними буквами алфавіту рідної мови.

Насамперед учитель звертає увагу учнів на те, що окремі букви пишуться приблизно так само, як і в рідній мові, наприклад: а, Сс, Ее, К, Оо, т, п, ии та ін. Зважаючи на це, формувати автоматизми написання цих букв немає потреби, отже, витрачати багато часу на них недоцільно. [1; 99]

Серйозної уваги потребують букви, яких нема в алфавіті рідної мови (Ff, G, Jj, L, N, R r, S s, t, V v, Ww, Zz та ін.), і особливо ті, що відрізняються від букв алфавіту рідної мови окремими елементами чи способом написання (А, В, d, h, 1, k та ін.).

Опрацьовуючи з учнями букви іншомовного алфавіту, вчитель вказує на відмінності між ними і буквами рідної мови, порівнює окремі елементи (у тому числі і в межах алфавіту іноземної мови), пояснює їх розташування на лінійці, спосіб написання, висоту тощо. Основні зусилля тут спрямовані на запобігання інтерференції рідної мови.

У діючих підручниках для масової школи (А. П. Старкова, P. Р. Діксоиа, М. Д. Рибакова) застосований так званий Print Script Alphabet, рукописна форма букв якого подібна до форми друкованих літер. Це потребує нового методичного підходу до навчання графіки.

Зважаючи на характер такого типу письма, у 5-му класі для навчання графіки доцільно застосовувати зошити в клітинку.

У засвоєнні учнями цього алфавіту мовний досвід дає небагато. Хоч 20 букв (Аа, В, Сс, Ее, И, Іі, К, М, Оо, Рр, Т, Хх, у) подібні до букв друкованого шрифту української мови, лише окремим з них відповідає аналогічний рукописний образ, наприклад, а, Сс, е, Оо та деяким іншим. Оскільки учні взагалі не володіють автоматизмами написання букв друкованого типу, повий спосіб письма, полегшуючи в цілому перехід від друкованого шрифту до рукописного, має й деякі додаткові труднощі. Практично автоматизми написання всіх букв треба формувати без опори па навички письма в рідній мові. У школі з поглибленим вивченням англійської мови досі застосовується «рукописний» (традиційний) шрифт. [1; 115]

Вводячи букву вперше, вчитель показує її на картці (розрізна азбука), демонструє техніку її написання і дає відповідні пояснення, після чого пропонує учням написати рядок букв у зошитах. У цей час він ходить між рядами і допомагає тим учням, які відчувають труднощі. Потім дається домашнє завдання написати кілька рядків букв. Навчивши учнів писати певну кількість букв, учитель пропонує їм написання відповідних буквосполучень.

1. 5. 2 Оволодіння орфографією

Метою навчання письма у середній школі є і формування в учнів орфографічних навичок. Навчанню орфографії приділяється особлива увага у 5−6-х класах. Проте робота над нею фактично не припиняється аж до кінця курсу навчання. Оскільки орфографічна система англійської і французької мов грунтується на історичному (традиційному) принципі, навчання орфографії пов’язане тут з певними труднощами. Щодо німецької мови, то основними принципами правопису тут є фонетичний і морфологічний (коли написання визначається правилами граматики), що значно полегшує його засвоєння. У навчанні орфографії певна роль відводиться правилам. Проте спиратись необхідно лише на ті з них, яким підпорядковується велика група слів. Недоцільно наводити правило, якщо воно у підручнику ілюструється двома-трьома прикладами. Найбільша ефективність правил -- у навчанні орфографії німецької мови.

Звичайно учні не заучують правила. Вони прослуховують їх перед виконанням вправи і утримують в оперативній пам’яті як інструкцію до дії. У такому разі воно сприяє закріпленню у свідомості графічного образу слова. Правопис слів за аналогічними орфограмами засвоюється швидше, якщо такі слова виділити і звернути увагу учнів на орфограми. [1; 155]

Написання слів з нетиповими орфограмами учні повинні запам’ятати, для чого даються відповідні домашні завдання. Таку роботу можна виконувати також у класі у формі тренувальних диктантів. Крім того, для оволодіння орфографією важких слів учням можна порадити заучувати їх, читаючи по буквах, тобто так, як вони пишуться, наприклад, і т. ін.

Звичайно прийом читання слів по буквах застосовується лише щодо важких слів і лише тоді, коли засвоєно їх фонетичний образ.

Для практики навчання характерні такі форми роботи по засвоєнню орфографії:

1. Переписування. Спочатку учні списують окремі букви з поданих учителем зразків та друкованих знаків, потім переходять до переписування слів, словосполучень, речень і текстів. При цьому слід домагатись, щоб учні спочатку сприймали, аналізували і утримували в пам’яті цілісний образ слова чи словосполучення, а потім записували його по пам’яті. Вони повинні подолати в собі звичку сприймати кожну букву окремо і писати її фактично без зв’язку з контекстом. Слово і словосполучення при цьому проговорюються, що сприяє кращому запам’ятовуванню їх графічного образу. При переписуванні текстів короткі речення також доцільно прочитати, затримати в оперативній пам’яті і потім записати. Такі завдання бажано давати додому.

2. Тренувальні диктанти. Ці диктанти є ефективним засобом засвоєння орфографії, і на початковому етапі їх слід застосовувати систематично. Звичайно розрізняють кілька видів тренувальних диктантів:

а) Зоровий диктант. Учитель читає речення, записує його на дошці, підкреслює важкі орфограми і пояснює їх. Щоб полегшити сприймання, один з учнів може прочитати його ще раз. Потім речення стирають і диктують знову. Іноді учням пропонують записати речення по пам’яті.

б) Попереджувальний диктант. Учитель читає речення. Учні аналізують правопис окремих слів. Найважчі слова можна написати на дошці і проаналізувати. Після цього вчитель читає речення ще раз і пропонує учням записати його в свої зошити.

в) Пояснювальний диктант. Учитель диктує речення, учні записують його в зошити. Одночасно один з них записує це речення на дошці. Допущені на дошці помилки тут же виправляються. Речення на дошці служить для решти учнів орієнтиром при виправленні помилок.

Засвоєнню правопису сприяють також інші письмові вправи, що їх виконують у класі та вдома.

У процесі навчання орфографії слід широко практикувати зіставлення нового з уже засвоєним на основі орфографічної і фонетичної подібності і водночас акцентувати увагу учнів на їх відмінностях. [1; 185]

У засвоєнні правопису ефективною може бути робота в парах, коли один учень виконує завдання, а другий його перевіряє. Так застосовують взаємні диктанти: учні диктують один одному окремі нескладні речення і тут же звіряють правильність написання. За даними психологів, такі форми роботи можуть забезпечувати високий результат. Взаємному диктанту може передувати настанова на засвоєння правопису певних слів, словоформ тощо.

Розділ ІІ. Комплекс вправ для формування іншомовної компетенції учнів восьмого класу в письмі

У першому розділі курсової роботи ми дослідили психолінгвістичні механізми письма, визначили цілі й принципи та проаналізували етапи навчання писемного мовлення. У другому розділі наведенні приклади вправ для формування іншомовної компетенції учнів восьмого класу у письмі.

2. 1 Вправи для автоматизації навиків письма

Вправа 1. (некомунікативна, рецептивна)

Мета: автоматизувати навики письма.

Прийом: визначення літер у поданих словах.

Напиши третю літеру з кінця слова — назви:

entertainment, obstacle, important, extravagant, interesting.

Вправа 2. (некомунікативна, рецептивна)

Мета: автоматизувати навики письма.

Прийом: утворення нових слів.

За допомогою перших літер слів утвори нове слово:

effect + nature + journal + offer + yard = enjoy;

family + life + alphabet + girl =

moon + image + news + dictionary =

Вправа 3. (некомунікативна, рецептивна)

Мета: автоматизувати навики письма.

Прийом: утворення слів.

Напиши слова за допомогою таблички:

Aa

Bb

Cc

Dd

Ee

Ff

Gg

Hh

Ii

Jj

Kk

Ll

Mm

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Nn

Oo

Pp

Qq

Rr

Ss

Tt

Uu

Vv

Ww

Xx

Yy

Zz

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

19 16 18 9 14 7

5 4 21 3 1 20 9 15 14

19 8 15 15 12

Вправа 4. (некомунікативна, рецептивна)

Мета: автоматизувати навики письма.

Прийом: доповнення слів буквосполученням.

Прочитай віршик:

The teacher thought, and thought, and thought

And no one knew the thought he thought.

Зверни увагу на буквосполучення th. Запам’ятай, який звук воно позначає. Допиши до поданих слів буквосполучення th і переклади їх:

…eatre, mo… er, wi…, …anks.

Вправа 5. (некомунікативна, рецептивна)

Мета: автоматизувати навики письма.

Прийом: розпізнавання буквосполучення у словах.

Вибери слова з буквосполученням ou:

report, course, police, molile, young, sound, modecine, flower, outlook, soup, picture, you, chicken, honour, blue, mouse.

Вправа 6. (некомунікативна, рецептивна)

Мета: автоматизувати навики письма.

Прийом: розпізнавання буквосполученнь у словах.

Запиши слова у два стовпчики залежно від написання в них буквосполучення ou чи oi:

joint, mountain, coin, journal, noise, moustache, foil, journey, coil, noun, fountain, coincide, country.

Вправа 7. (некомунікативна, рецептивна)

Мета: автоматизувати навики письма.

Прийом: розпізнання слів.

Розгадай слова написані разом:

kitchenroomhousecookingdinner

familyhappychildrenrelativesfriendly.

Вправа 8. (некомунікативна, рецептивна)

Мета: автоматизувати навики письма.

Прийом: сполучення слів.

З'єднай слова. Випиши пари слів, що сполучаються:

black car

red plate

green cat

round sky

blue grass

Вправа 9. (некомунікативна, рецептивна)

Мета: автоматизувати навики письма.

Прийом: правильне написання слів.

Напиши слова правильно:

gooes, woc, hoser, fsih, brea, ebe.

Вправа 10. (некомунікативна, рецептивна)

Мета: автоматизувати навики письма.

Прийом: доповнення слів буквосполученням.

Допиши буквосполучення ou у словах і прочитай речення:

Y…ng boy has wide… tlook.

Wales is a co… try of m… ntains.

Вправа 11. (некомунікативна, рецептивна)

Мета: автоматизувати навики письма.

Прийом: утворення слів.

Склади і напиши якомога більше слів з таких букв:

a, c, e, g, i, l, n, p, u, x.

2. 2 Вправи для навчання написання творів різного типу

Група вправ для ознайомлення зі структурними компонентами твору-опису та з послідовністю викладення інформації у творі-описі місця.

Вправа 1. (комунікативна, рецептивна)

Мета: ознайомити учнів з основними структурними компонентами твору-опису (вступ, основна і заключна частини), складниками кожного з них (речення-гачок і стрижневе речення), із загальними характеристиками твору-опису (логічність та образність), з послідовністю викладення інформації у творі-описі місця на основі тексту-зразка.

Прийом: відповіді на запитання, читання зразка опису, ознайомлення з структурними компонентами твору-опису.

On www. essayedgc. com there was a competition for the best description. Now you’re going to read the description of a favourite room, which turned to be the best and was accepted as a successful sample by Harvard. Princeton. Stanford & Dartmouth. Before reading, answer the following questions:

1) What is the purpose of any description?

2) While reading books of fiction, do you omit descriptions of nature, the interior, the characters' feelings and emotions, the characters' appearance? If yes, why?

3) Can you recollect any descriptions which appealed to you very much? What were they? What was so particular about them? How did the author manage to attract your attention?

4) Have you ever created successful descriptions of people, places or objects to capture your reader’s attention? How did you achieve it if you have?

Read the following description of a favourite room.

After reading, answer the questions, which will help you understand the structure of the descriptive essay.

My Favourite Room

My favourite room is our kitchen. Perhaps the kitchen is the most important room in many houses, but it is particularly so in our house because it’s not only where we cook and eat but it’s also the main meeting place for family and friends. I have sо many happy memories of times spent there: special occasions, such as homecomings or cooking Christmas dinner; troubled times, which lead to comforting cups of tea in the middle of the night; ordinary daily events such as making breakfast on dark, cold winter mornings for cross, sleepy children before sending them off to school, then sitting down to read the newspaper with a steaming hot mug of coffee. Whenever we have a party, people gravitate with their drinks to the kitchen. It always ends up the fullest and noisiest room in the house.

So what does this special room look like? It’s quite big, but not huge. It’s big enough to have a good-sized rectangular table in the centre, which is the focal point of the room. There is a large window abov the sink, which looks out onto two apple trees in the garden. The cooker is at one end, and above it is a wooden pulley, which is old-fashioned but very useful for drying clothes in wet weather. At the oher end is a wall with a large noticeboard, which tells the story of our lives, past, present and future, in words and pictures: a school photo of Megan ans Kate, a postcard from Auntie Nancy in Australia, the menu from a take away Chinese restaurant, wedding invitation for next Saturday. All our world is there for everyone to read! The front door is seldom used in our house, only by strangers. All our friends use the black door, which means they come straight into the kitchen and join in whatever is happening there. The kettle goes on immediately and then we all sit round the table, drinking tea and putting the world to rights! Without doubt some of the happiest times of my life have been spent in our kitchen.

(From «Headway Intermediate» by John and Liz Soars)

1) The opening statement (or the hook) of the essay is «My favourite room is our kitchen.» Does it capture your attention? If not, can you suggest anything special?

2) Practically in the first paragraph (usually called the introductory part) of any description of place the author gives reasons for choosing this very place for describing. Find the sentences in this essay which contain such reasons and read them aloud.

3) Find the body of this essay, if you know that this part usually contains the very description of the place. Put down its beginning and its end.

4) The author of the suggested essay forgot to make a separate paragraph of the conclusion. Knowing that in the conclusion the author expresses his feelings and final thoughts about the place, find this part and read it aloud.

5) As a rule, any paragraph has the sentence, which contains its main idea and is called the topic sentence. Find such sentences in the second (the body) and in the third (the conclusion) paragraphs and put them down.

Paragraph 2 _________________________________

Paragraph 3 _________________________________

6) Can you draw a plan of the described room? Do you find the author’s description logical?

7) What associations with the kitchen does the author have?
Do your associations with your kitchen coincide with the author’s? Do you agree that they are sure to touch any reader?

8) Did the author manage to create a vivid image of his/her favourite room in your imagination? To check this, try to tell what you remember vividly about his/her room.

9) Write out those descriptive word-combinations (adjective + noun/ adjective + adjective + noun), which in your opinion made the essay especially vivid and colourful.

Вправа 2. (умовно-комунікативна, репродуктивна)

Мета: сформувати навички використання таких художніх засобів відтворення дійсності як епітет, метафора та порівняння.

Прийом: читання тексту, бесіда на основі прочитаного.

Our English-Rending Club suggests an extract from «Cider with Rosie», a modern classic by Laurie Lee. Read another example of the description of place and be ready to answer the questions after the text.

Cider with Rosie

With our mother, then, there were eight of us in that cottage, using rooms on its three large floors. There was the very big white attic where the girls used to sleep. On the floor below, Mother and Tony shared one bedroom, Jack, Harold and I had the other. But the house had been so often changed, since its building that it was almost impossible to get to one’s room without first passing through someone else’s. So each night there was a procession of half-seen figures going sleepily to bed, until the last candle was blown out.

But most of the time when we were awake, while we were growing up, we spent in the kitchen. Until we married or ran away, it was the common room we all shared. In it, we lived and ate in the thick air of crowded family life; we didn’t mind the little space; we trod on each other like birds in a nest, pushed past each other without unfriendliness, ail talking at the same time or all silent. But we never, I think, felt overcrowded, because we were as separate as the notes of a piano.

That kitchen, showing the marks of our boots and our lives, was untidy, warm and low. Its muddle of furniture seemed never the same; it was moved around every day. Coal and sticks of beech wood crackled in a black fireplace and stove; towels hung to dry on the fireguard; the mantelpiece above the stove held an untidy collection of fine old china and potatoes of unusual shape. On the floor there were strips of muddy matting; the windows were crowded with plants in pots; the walls supported stopped clocks and picture postcards. There were six tables of different sizes; some armchairs with their insides bursting out; boxes, books and papers on every chair; a sofa for cats, a small organ lor coats, and a piano for dust and photographs. And on the floor all round everything, the years had made shapeless piles of Mother’s newspapers.

1) What is the room described in the essay? Compare two essays (this and given in exercise 1). Which of them appeals to you more? Explain your choice.

2) What is particular about this kitchen? What details of the interior does the author present? Do you think they are necessary?

3) Restore the picture of the kitchen using only adjectives. Do not consult the text.

Вправа 3. (умовно-комунікативна, репродуктивна)

Мета: формувати навички розпізнавання структурних елементів твору, їх компонентів та засобів мовлення, які використовуються при їх написанні.

Прийом: виконання тестового завдання.

a) Answer the following True/ False statements. Does it in figures and letters, b) Correct the false statements orally.

1) Three main parts of any descriptive essay are the hook, the body and the conclusion. ____

2) The author states the name of the place in the hook. ___

3) The reasons for choosing the place are given in the body. ___

4) Using associations makes the description logical. ___

5) Feelings and final thoughts about the place arc given in the conclusion. __

6) The topic sentence expresses the main idea of the essay. ___

Key: I — F: 2 — F; 3 — F; 4 — F; T: 5 — T; 7 — F.

Група вправ для формування навичок і розвитку вмінь написання структурних компонентів твору-опису місця.

Вправа 1. (умовно-комунікативна, репродуктивна)

Мета: формувати вміння написання простого і розгорнутого плану майбутнього писемного висловлювання.

Прийом: читання зразка тексту-опису.

You’ve got an opportunity to get acquainted with one more description, which was chosen as a successful sample in a competition on www. essayedge. com. After reading you are expected to discuss it with your classmates. You won’t be allowed to use the text while discussing it, that’s why write either a general (5 items) or a specific (more than 5 items) outline tor the essay.

My House

Our house is in a quiet neighbourhood in Oakridge. Every time I walk into it, I feel an immediate sense of warmth and security.

It is the most noticeable house in the street because of its colourful garden. There is a long driveway, which leads to the house and even before you enter through the old oak front door you can hear the sound of the happy voices of the large family that lives within.

The front door opens into a specious hall. Downstair there’s a bright kitchen with an open fireplace and a large wooden table where we all sit chatting for hours on winter evenings. The air is usually filled with the delicious smells of my mother’s cooking. Next to the kitchen is the living room, which ft usually untidy as this is the place we go to relax, watch TV or listen to music. As you go upstairs you can tee doors leading to five bedrooms and two bathrooms. My bedroom has an antique four-poster bed and a dressing-table next to the window. This is where I wake up every morning to the delightful sounds of birds singing and the refreshing smell of coffee from downstairs.

When my friends come to my houss they often describe it as a dream house, but to me it’s just «home sweet home».

(Prom «Enterprise: 2 by V. Evans. J. Dooley)

Вправа 2. (умовно-комунікативна, репродуктивна)

Мета: сформувати навички написання речення-гачка.

Прийом: ознайомлення з типами написання речення-гачка, виконання тесту перехресного вибору.

То learn how to catch your readers' attention, match each way of writing a hook with examples given below. To do this you need to read the information in the HINT.

HINT. The hook is the opening statement or statements. Just as fisherman uses a hook to catch в fish, so a writer uses a hook to catch readers' attention. If a hook does its job well, readers will want to read the rest of the essay after they have read the hook. Writing a good hook is not easy. It requires a great deal of thought and practice.

There are many different ways to write a hook.

1. One common way to writs a hook is to ask a question. If readers want to know the answer to the question, they are «hooked» and will read the assay.

2. Another way to writs a hook is to begin an essay wtth an interesting observation.

3. Writers often begin en essay with в unique scenario to catch readers’attention.

4. Sometimes writers use a famous quote as a hook.

Examples

A. Happiness is sleeping in your own bed and sharing your dreams with your own pillow.

B. Since my childhood I’ve been pretty sure of the idea that every house hait its own particular smell, and we can’t judge it to be pleasant or not, because it is the smell that reflects the nature of the people who live there, and this very smell makes the image of the house complete.

C. Have you ever wondered, what you would do if you had enough money?

D. All in all you are free. You no longer depend on your parents; you’ve got a well-paid job, which enables you to sfford decent clothes, cosmetics, food … and a car. To crown it all you are living independently in the direct meaning of this word: you’ve got a one-roomed, well-planned flat of your own.

Key: 1 — C, 2 — B, 3 — D, 4 — A.

Вправа 3. (умовно-комунікативна, продуктивна)

Мета: сформувати навички написання речення-гачка та вміння викладення думки на рівні абзаца.

Прийом: читання опису, написання речення-гачка.

This essay begins with the second paragraph. Read the whole essay. Then write four possible hooks. Start with a question, an interesting observation, a unique scenario, and a famous quote.

This is also my Room

Hook 1 ___________

Hook 2 ___________

Hook 3___________

Hook 4 __________

My room is usually clean, but when I left this morning, it was so messy that my dog wouldn’t come in. My pink silk dressing gown and pajamas were thrown across my unmade bed. My slippers were lying there in the middle of the floor and I hate to admit it, but the floor was covered with a thick layer of dust. Off to the right, my dressing table was piled high with caps from lotions; old empty bottles, hair curlers and different perfumes. And finally, my chest of drawers was overflowing with dirty clothes left over from last week and maybe even the week before.

When I think of my room, it makes me glad I am not there.

(From the book «Essential Writing Skills» by L. Wong)

Вправа 4. (умовно-комунікативна, продуктивна)

Мета: сформувати навички написання стрижневого речення.

Прийом: доповнення речень.

Complete the following entries by making each into a solid topic sentence.

1. The view from the window of my room___________________

2. Our kitchen is__________________

3. Parting with the place, where you spent a third of your life___________

4. The ideal dwelling of mine_______________________

Вправа 5. (умовно-комунікативна, продуктивна)

Мета: сформувати навички написання стрижневого речення.

Прийом: написання стрижневого речення.

The writer of the paragraphs below did not state his opinion clearly. Read the reasons he gives and clef cide what his viewpoint must be. Write this opinion as l topic sentence of the paragraph.

My Home in Wilmington Heights

When I think of the sights, sounds, and smells of my neighbourhood, it makes me wish that I were living somewhere else instead of Wilmington Heights. I have lived in this neighbourhood all my life. When my family first moved here, the area was pleasant and the apartments were recently built. The lawn was well cut, and the environment was clean. But things have changed.

1. _________________________________________

The project consists of brick apartment, which have faded in colour. Outside, there is only a limited amount of grass. The grounds consist mostly of dirt. The streets have large holes and are covered with glass. If you are trying to avoid getting a flat tire, please do not visit. Many people pile up trash on the sidewalk, which is a sight to see. You can see paper flying all around on windy days.

2. _________________________________________

You may hear gunshots when people are fighting. People often use rude language. Children are constantly playing and making noise with their bicycles and skates. Most of the parents call their children without using their names, but using words I do not enjoy hearing. At night and during the day, it is very disturbing hearing police sirens and trains passing across the tracks. I really wish my neigbourhood would calm down.

3. ___________________________________________

Fortunately, there are two places where I can hide from all the unpleasant views, smells and sounds of my neighbourhood. First of all this is my house, my own room to be exact. It’s there I can switch on the tape-recorder, close my eyes and listen to music creating any smells and pictures I like. Another is my friend’s place, where we can spend hours chatting, reading, playing tricks on one another.

(From the book «Essential Writing Skills» by L. Wong)

Possible answers: 1. There are no beautiful things to see.

2. There are no nice sounds to hear.

3. There are no pleasant things to smell.

Вправа 6. (комунікативна, продуктивна)

Мета: формувати вміння викладати думки на рівні абзаца.

Прийом: написання окремого абзацу.

Choose the two most successful topic sentences of yours from exercise 5 and write two separate paragraphs, developing the ideas stated in the topic sentences.

Вправа 7. (комунікативна, продуктивна)

Мета: формувати вміння написання заключної частини твору-опису місця.

Прийом: написання висновку

The suggested description of a place — «Refreshment in Geiersperger» — lacks conclusion. Read the description and write four conclusions to it, using different ways of doing this.

Refreshment in Geiersperger

The resort to visit this winter is Geiersperger, situated high in the Austrian Alps. It is a small, peaceful town bordering a lake, with majestic mountains surrounding it as far as the eye can see.

The snow-capped peaks provide an impressive background to picturesque Geiersperger. The air is fresh with the smell of pine trees, and a white blanket of snow covers everything for five months of the year.

Nestle inside the cosy wooden chalets by a log fire or take a walk by the lake, where the only sound you will hear is the crunch of snow underfoot. If you are feeling really energetic, you can take a cable car up the mountain and go skiing on the thrilling slopes nearby.

(From «Mission: FCE 1. Coursebook» by V. Evans, J. Dooley)

1. __________________________________________________

2. __________________________________________________

3. __________________________________________________

4. __________________________________________________

Група вправ для розвитку (вдосконалення) вмінь творчого написання твору-опису місця із запропонованої теми

Вправа 1. (комунікативна, продуктивна)

Мета: вдосконалити вміння творчого написания твору-опису місця.

Прийом: написання опису кімнати.

You are an advertiser, who is looking for a job and has come across the announcement: «A designing company requires a skillful advertiser. If you are young, talented and creative, our suggestion is just for you. But before the interview you are to write a description of a well-furnished office. Make it as original and bright as possible. It’s desirable to supply your description with pictures. «

Write the description. Bear in mind that you want to receive this job very much.

Вправа 2. (комунікативна, продуктивна)

Мета: вдосконалити вміння творчого написания твору-опису місця.

Прийом: написання опису місця.

You are suggested to take part in the survey

«How different or similar we are in perceiving the world». Divide into three groups. The members of the first group will describe a special place that makes them feel happy; the second group — the place, which makes them feel secure; the third group — the place, which makes them feel thoughtful. Write your compositions. Then we’ll share the ideas and see how many similar things we’ve got.

Вправа 3. (комунікативна, продуктивна)

Мета: вдосконалити вміння творчого написания твору-опису місця.

Прийом: написання опису місця.

You’ve just returned from the walk in the forest. Accidentally you came across the part of the forest which was damaged by the fire about a week ago. You’re eager to share the impressions with anybody but you’re alone at home. Describe the view and the feelings it caused in your diary.

Показать Свернуть
Заполнить форму текущей работой