Методика формування системної інформації та здійснення обліку прибутку звітного періоду

Тип работы:
Курсовая
Предмет:
Экономические науки


Узнать стоимость новой

Детальная информация о работе

Выдержка из работы

Зміст

облік прибуток автоматизований бухгалтерський

Вступ

1. Теоретичні основи та економічний зміст організації і здійснення обліку використання прибутку звітного періоду

1.1 Сутність прибутку звітного періоду підприємства

1.2 Особливості формування та використання прибутку звітного періоду

1.3 Нормативно-правове регулювання обліку використання прибутку звітного періоду

2. Методика формування системної інформації та здійснення обліку прибутку звітного періоду

2.1 Порядок обліку використання прибутку звітного періоду

2.2 Облік використання прибутку для збільшення статутного капіталу в регістрах

2.3 Облік використання прибутку для формування резервного капіталу та інших фондів підприємства

2.4 Облік виплати дивідендів засновникам і учасникам підприємства

2.5 Відображення інформації про використання прибутку у реєстрах обліку і фінансовій звітності

3. Особливості організації та ведення обліку в умовах використання ЕОМ

3.1 Використання автоматизованих бухгалтерських систем для обліку використання прибутку звітного періоду

3.2 Удосконалення обліку використання прибутку звітного періоду на підприємстві

Висновок

Список використаної літератури

Вступ

Фінансові результати відображаюсь мету підприємницької діяльності, її доходність, і є вирішальними для підприємства. Окрім його керівництва і колективу вони цікавлять вкладників капіталу, кредиторів, державні органи, фондові біржі та ін. Основним фінансовим результатом підприємства є його прибуток, іноді його заміняють показником доходу. Прибуток є основним фінансовим джерелом розвитку підприємства, науково-технічного удосконалення його матеріальної бази і продукції, всіх форм інвестування. Він служить джерелом сплати податків.

На кожному підприємстві формуються чотири показники прибутку, який істотно розрізняється по величині, економічному змісту і функціональному призначенню. Базою всіх розрахунків служить балансовий прибуток — основний фінансовий показник, виробничо-господарської діяльності підприємств. Для цілей оподаткування розраховується спеціальний показник — податковий прибуток, а на його основі - прибуток, що оподатковується, та прибуток, що не оподатковується. Частина балансового прибутку, що залишається в розпорядженні підприємства після внесення податків і інших платежів у бюджет, називається чистим прибутком. Вона характеризує кінцевий фінансовий результат діяльності підприємства. Прибуток, який отримано підприємством може бути використано для задоволення різноманітних потреб. По-перше, прибуток спрямовується на формування фінансових ресурсів держави, фінансування видатків бюджетів різних рівнів, що досягається вилученням у підприємств частини прибутку в державний бюджет. По-друге, прибуток є джерелом формування фінансових ресурсів самих підприємств і використовується ними для забезпечення господарської діяльності.

Метою курсової роботи є дослідження основних теоретичних та практичних аспектів обліку використання прибутку звітного періоду.

1. Теоретичні основи та економічний зміст організації і здійснення обліку використання прибутку звітного періоду

1.1 Сутність прибутку звітного періоду підприємства

Прибуток є важливим показником ефективної діяльності підприємств. Проте якість роботи підприємства не можна оцінювати за масою прибутку. Для того щоб точно обчислити прибутковість підприємства, потрібно зіставити прибуток з витратами підприємства або з обсягом виробничих фондів підприємств. Таке зіставлення характеризує рентабельність. Рентабельність показує прибутковість, доходність підприємства.

Ефективність фінансової діяльності виражається в досягнутих фінансових результатах. Для визначення фінансового результату діяльності підприємства за звітний період необхідно порівняти доходи звітного періоду і витрати, понесені для одержання цих доходів.

Доходи підприємства — це збільшення економічних вигод у вигляді надходжень активів або зменшення зобов’язань, які приводять до зростання власного капіталу (крім зростання капіталу за рахунок внесків власників).

Доходи — витрати = прибуток чи збиток

Для визначення фінансового результату діяльності підприємства за звітний період необхідно дотримуватися принципів визначення доходів і витрат, а саме: нарахування, відповідності, періодичності.

Принцип нарахування передбачає відображення результатів господарських операцій в тому звітному періоді, коли вони відбулися, а не на момент отримання чи сплати грошових коштів, оскільки ці періоди часу не завжди співпадають.

Принцип відповідності полягає у порівнянні доходів та витрат у звітному періоді, тобто витрати що здійснені у звітному періоді повинні порівнюватися з доходом задля якого здійснені витрати цього звітного періоду.

Виходячи з принципу періодичності, для визначення фінансового результату доходи та витрати підприємства розподіляються за звітними періодами. Звітним періодом є один рік, проміжними звітними періодами є квартал, місяць.

Фінансові результати визначають за видами діяльності, зокрема основна, операційна, інша звичайна діяльність, окремо відображають надзвичайні доходи, витрати і податки з надзвичайного прибутку.

Звичайна діяльність — будь яка основна діяльність, а також операції що її забезпечують або виникають внаслідок її проведення. До звичайної діяльності крім операційної належить фінансова і інвестиційна діяльність.

Надзвичайна діяльність — подія або операція яка відрізняється від звичайної діяльності підприємства та не очікується, що вона повторюватиметься періодично або в кожному наступному звітному місяці.

Фінансовий результат в Звіті про фінансові результати визначають поетапно:

· результат основної діяльності

· фінансовий результат від операційної діяльності, який поглинає результат основної діяльності

· фінансовий результат від звичайної діяльності, який охоплює результат операційної, фінансової та інвестиційної діяльності.

· чистий прибуток.

Кінцевий результат фінансової діяльності підприємств формують доходи і витрати. Зростання прибутку досягається за рахунок збільшення виробництва і відповідно виручки від реалізації продукції та зниження її собівартості.

1.2 Особливості формування та використання прибутку звітного періоду

Прибуток, який отримано підприємством може бути використано для задоволення різноманітних потреб. По-перше, прибуток спрямовується на формування фінансових ресурсів держави, фінансування видатків бюджетів різних рівнів, що досягається вилученням у підприємств частини прибутку в державний бюджет. По-друге, прибуток є джерелом формування фінансових ресурсів самих підприємств і використовується ними для забезпечення господарської діяльності.

Таким чином, отриманий підприємством прибуток є об'єктом розподілу. Можна виділити два етапи у розподілі прибутку підприємства.

Перший етап — це розподіл бухгалтерського та податкового прибутку. На цьому етапі учасниками розподілу є держава та підприємство і в результаті розподілу кожна сторона отримує свою частку. Співвідношення розподілу прибутку між державою та підприємством має важливе значення для забезпечення державних потреб та потреб підприємства.

Другий етап — це розподіл та використання прибутку, що залишився в розпорядженні підприємства після здійснення платежів у бюджет. На цьому етапі за рахунок прибутку фінансуються різноманітні виробничі, інвестиційні та інші програми підприємства.

При розподіленні прибутку повинно забезпечуватись як формування доходу держави, так і покриття потреб підприємств по розширенню виробництва, матеріальному стимулюванню робітників і вирішенню соціальних питань. У цьому зв’язку механізм розподілення прибутку господарюючих суб'єктів у ринкових умовах господарювання повинен бути побудований таким чином, щоб забезпечити оптимальне співвідношення частини прибутку, акумульованого в доходах бюджету для забезпечення виконання функцій держави, і який залишається в розпорядженні підприємств для стимулювання розвитку виробництва і підвищення його ефективності.

Основними принципами розподілу прибутку господарюючих суб'єктів у ринкових умовах господарювання є:

* розподіл прибутку між державою і підприємством як господарюючим суб'єктом повинен проводитись з урахуванням інтересів держави в формуванні на відповідному рівні бюджетів і зацікавленості підприємств у стимулюванні їх діяльності;

* вилучення відповідної частини прибутку державою, до бюджету у вигляді податків повинно проводитись по твердих, невисоких ставках, встановлених державою в законодавчому порядку, розміри яких не повинні змінюватися довільно;

* прибуток, який залишається в розпорядженні господарюючого суб'єкта, повинен направлятися в першу чергу на нагромадження, яке забезпечуватиме подальший розвиток підприємства, а в частині, яка залишилася, на споживання для задоволення матеріальних ї соціальних потреб робітників.

Згідно з Законом України «Про підприємства в Україні» порядок використання прибутку (доходу) визначає власник (власники) підприємства або уповноважений ним орган у відповідності до статуту підприємства і чинного законодавства. При цьому державний вплив на напрям і обсяги використання прибутку господарюючих суб'єктів здійснюється через установлені нормативи, податки, податкові пільги тощо. Отже, законодавче розподілення прибутку, господарюючих суб'єктів регулюється в тому розмірі, який надходить до бюджетів різних рівнів у вигляді податків і інших обов’язкових платежів. Виходячи з цього отриманий господарюючими суб'єктами загальний прибуток використовується, в першу чергу, на сплату до бюджету встановлених законами України податків і платежів — податку на прибуток, розрахованого згідно з Податковим Кодексом України, а також інших платежів до бюджету, які сплачуються за рахунок прибутку. Отриманий після цього прибуток вважається чистим прибутком підприємства ї розподіляється на його розсуд.

Господарюючий суб'єкт самостійно визначає напрямок використання тієї частини прибутку, яка залишилася в його розпорядженні. При цьому порядок розподілення і використання прибутку; на підприємстві фіксується в його статуті та визначається положенням, розробленим відповідними економічними службами підприємства і затвердженим його керівництвом.

Згідно зі статутом підприємства можуть використовувати прибуток, який, залишився в їх розпорядженні, на поповнення статутного капіталу, на утворення та поповнення резервного капіталу, а також направляти на ви­плату дивідендів і на інші цілі. Відрахування на формування фондів підприємство здійснює лише у тому випадку, якщо їх створення передбачено установчими документами.

При цьому прибуток, спрямований на поповнення статутного капіталу, може використовуватися на збільшення майна підприємства за рахунок фінансування об'єктів виробничого та невиробничого призначення, що вводяться в експлуатацію, придбання техніки, обладнання та інших основних засобів, фінансування приросту оборотних активів та ін.

За рахунок резервного капіталу можуть покриватися невідшкодовані збитки від стихійного лиха, відшкодовується нестача власних оборотних активів, погашається безнадійна дебіторська заборгованість, виплачуються дивіденди по привілейованих акціях у випадках відсутності прибутку та ін.

При спрямуванні прибутку на розвиток виробництва за рахунок нього фінансуються витрати на технічне переозброєння виробництва, освоєння нових технологій, здійснення природоохоронних заходів, нове будівництво виробничих потужностей, удосконалення технологій і організацію виробництва, фінансується поповнення власних обігових активів, здійснюються внески на створення статутних капіталів інших підприємств і на утримання союзів, концернів, асоціацій, до складу яких входить підприємство, погашаються довгострокові кредити, взяті на виробничий розвиток, і відсотки по них тощо.

При спрямуванні прибутку на соціальний розвиток фінансуються такі витрати: на будівництво житла і об'єктів культурно-побутового обслуговування; на утримання будівель і споруд, призначених для культурно-освітньої і фізкультурно-оздоровчої роботи серед робітників підприємства; на утримання дитячих дошкільних установ, таборів відпочинку для дітей, які знаходяться на балансі підприємства; для надання допомоги школам, притулкам для старих і інвалідів; на відшкодування збитків житлово-комунального господарства, яке знаходиться на балансі підприємства; на придбання путівок до будинків відпочинку і санаторіїв робітникам; на проведення культурно-масових і оздоровчих заходів серед робітників підприємства тощо.

За рахунок коштів, відраховуваних від прибутку на матеріальне заохочення, виплачують винагороду робітникам за підсумками роботи за рік, а також проводять одноразове заохочення працівників за якісне та своєчасне виконання особливо важливих виробничих завдань (робіт), надають матеріальну допомогу робітникам і службовцям, оплачують додаткові відпустки, виплачують допомогу робітникам, що виходять на пенсію і надбавки до пенсій працюючим пенсіонерам, виплачують дивіденди по акціях і вкладах членів трудового колективу в майно підприємства, оплачують зменшення тривалості робочого часу для окремих категорій робітників (матерів, які годують грудьми) тощо.

1.3 Нормативно-правове регулювання обліку використання прибутку звітного періоду

Головними нормативнимидокументами, що регулює питання обліку використання прибутку є звичайно Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансова звітність в Україні» від 16. 07. 1999, № 996., Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» та Податковий кодекс України, Господарський Кодекс України.

Статтею 142 Господарського Кодексу України визначено таке:

Прибуток (доход) суб'єкта господарювання є показником фінансових результатів його господарської діяльності, що визначається шляхом зменшення суми валового доходу суб'єкта господарювання за певний період на суму валових витрат та суму амортизаційних відрахувань. Порядок використання прибутку (доходу) суб'єкта господарювання визначає власник (власники) або уповноважений ним орган відповідно до законодавства та установчих документів.

Порядок використання прибутку державних підприємств та господарських товариств, у статутних фондах яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належить державі, здійснюється відповідно до статті 75 цього Кодексу.

Держава може впливати на вибір суб'єктами господарювання напрямів та обсягів використання прибутку (доходу) через нормативи, податки, податкові пільги та господарські санкції відповідно до закону.

Аналогічна за змістом і стаття 15 Закону про госптовариства. Отже, отриманим прибутком власник може розпоряджатися після виконання норм законодавства щодо цілей його використання. Під законодавством розуміються як норми законів, так і підзаконних актів, виданих органами державної влади в межах їхньої компетенції. Тому розглянемо, як регламентують використання прибутку в першу чергу закони.

Так, у ч. 5 ст. 87 ГКУ сказано, що прибуток господарського товариства утворюється з надходжень від його господарської діяльності після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат і витрат на оплату праці. З економічного прибутку товариства сплачуються передбачені законом податки та інші обов’язкові платежі, а також відсотки по кредитах банків і по облігаціях. Прибуток, одержаний після зазначених розрахунків, залишається у розпорядженні товариства, яке визначає напрями його використання відповідно до установчих документів товариства.

В положеннях (стандартах) бухгалтерського обліку також є ряд норм, які регулюють порядок використання прибутку або вказують на порядок використання прибутку.

Методологію формування в бухгалтерському обліку інформації про доходи підприємства та її розкриття у фінансовій звітності визначає П (С)БО 15 «Дохід». Облік витрат підприємства регламентується ПСБО 16 «Витрати», витрати з податку на прибуток — ПСБО 17 «Податок на прибуток».

2. Методика формування системної інформації та здійснення обліку прибутку звітного періоду

2.1 Порядок обліку використання прибутку звітного періоду

Рішення про порядок розподілу прибутку звітного періоду, про формування фондів і резервів, а також про строк та порядок виплати дивідендів, згідно з п. «д» ст. 41 і ст. 59 Закону про госптовариства, приймаються на загальних зборах засновників (учасників) або акціонерів і фіксується протоколом зборів. На виконання рішень загальних зборів рекомендується видавати наказ керівника, що приписує бухгалтерії підприємства нарахувати та виплатити дивіденди.

До операцій, що об'єднуються поняттям «використання прибутку», відносяться операції, що відображаються за дебетом субрахунку 443 «Прибуток,

використаний у звітному періоді" рахунка 44 «Нерозподілений прибуток (непокриті збитки)» у кореспонденції з кредитом рахунків, передбачених Інструкцією № 291.

На субрахунку 443 «Прибуток, використаний у звітному періоді» відображаються розподіл прибутку між власниками (нарахування дивідендів),

відрахування в резервний капітал та інше використання прибутку в поточному

періоді. Сальдо на цьому субрахунку наприкінці року закривається в кореспонденції з субрахунками 441 та/або 442 з виведенням сальдо на одному з цих субрахунків.

На субрахунку 441 «Прибуток нерозподілений» відображаються наявність та рух нерозподіленого прибутку, а на субрахунку 442 «Непокриті збитки», відповідно, -- непокриті збитки. Списання непокритих збитків здійснюють за рахунок нерозподіленого прибутку, резервного, пайового чи додаткового капіталу тощо.

Використання прибутку звітного періоду підприємств, згідно з нормами П (С)БО та Інструкції № 291, можливе за такими напрямками, як:

_ збільшення розміру статутного капіталу;

_ збільшення розміру пайового та додаткового капіталу;

_ формування резервного капіталу підприємства;

_ виплата дивідендів учасникам.

Необхідність формування підприємствами резервного фонду передбачена п. 4 ст. 87 ГК України. Розмір резервного (страхового) фонду встановлюється установчими документами, але повинен бути не менше 25% статутного фонду. Розмір щорічних відрахувань до резервного (страхового) фонду передбачається установчими документами, але не може бути менше, ніж 5% суми прибутку товариства. Аналогічні норми містяться у ст. 14 Закону про госптовариства. Можливість формування інших фондів, наприклад, фонду розвитку виробництва за рахунок чистого прибутку, надана також акціонерним, холдинговим компаніям та іншим суб'єктам господарської діяльності, у статутному фонді яких більше, ніж 50% акцій (часток, паїв) належить державі.

Це передбачено наказом Мінфіну України від 10. 06. 2005 р. № 460 «Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку». Залишок суми чистого прибутку, що залишилася після відрахування сум, спрямованих на виплату дивідендів, утворення резервних та інших фондів спеціального призначення, відображається на субрахунку 441 «Прибуток нерозподілений» та в рядку 350 Балансу. Строк, протягом якого на субрахунку 441 може залишатися позитивне сальдо, не встановлений ні стандартами бухгалтерського обліку, ні іншими нормативними актами. В наступних питаннях курсової роботи розглянемо докладніше перелічені варіанти напрямків використання прибутку.

2.2 Облік використання прибутку для збільшення статутного капіталу

Використання прибутку для збільшення статутного капіталу в регістрах бухгалтерського обліку відображається такою проводкою:

Дт 443 «Прибуток, використаний у звітному періоді»

Кт 40 «Статутний капітал».

В інших господарських товариствах (товариство з обмеженою відповідальністю, товариство з додатковою відповідальністю, повне осподарське товариство і командитне товариство) статутний капітал розподілений на чітко визначені та персоніфіковані частки, які закріплені за засновниками та учасниками.

Збільшення статутного капіталу таких товариств можливе за рахунок реінвестування прибутку, нарахованого як дивіденди засновникам і учасникам.

Для відображення цих операцій у бухгалтерському обліку використовуються такі записи:

1) нарахування дивідендів засновникам і учасникам:

Дт 443 «Прибуток, використаний у звітному періоді»

Кт671 «Розрахунки за нарахованими дивідендами»;

2) спрямування дивідендів засновників і учасників на збільшення

розміру статутного капіталу:

Дт671 «Розрахунки за нарахованими дивідендами»

Кт 40 «Статутний капітал».

Податок на дивіденди, нарахування і сплата якого передбачені ПКУ, не сплачується лише уразі коли дивіденди, що виплачуються у вигляді акцій (часток, паїв), не змінюють пропорцій (часток) участі всіх акціонерів (власників) у статутному капіталі підприємства.

В бухгалтерському обліку приватних підприємств збільшення статутного капіталу можливе «прямо» за рахунок використання прибутку без допомоги операції з нарахування дивідендів.

Бухгалтерська проводка при цьому матиме такий вигляд:

Дт 443 «Прибуток, використаний у звітному періоді»

Кт 40 «Статутний капітал»

2.3 Облік використання прибутку для формування резервного капіталу та інших фондів підприємства

Резервний фонд (капітал) господарського товариства створюється з метою покриття можливих у майбутньому непередбачених збитків, втрат. Резервний фонд (капітал), зокрема, використовується для покриття балансових збитків підприємства за звітний період, на виплату дивідендів за привілейованими акціями у разі недостатності нерозподіленого прибутку, а також на інші цілі, передбачені законодавством і статутними документами.

Основним джерелом формування резервного фонду (капіталу) є нерозподілений прибуток підприємства.

У бухгалтерському обліку для узагальнення інформації про стан і рух резервного капіталу підприємства призначено рахунок 43 «Резервний капітал», за кредитом якого відображається створення резерву, за дебетом -- використання. Сальдо цього рахунка показує залишок резервного капіталу на кінець звітного періоду.

Аналітичний облік резервного капіталу ведеться за його видами та напрямками використання.

Формування резервного капіталу за рахунок нерозподіленого прибутку відображається проводкою:

Дт 443 «Прибуток, використаний у звітному періоді»

Кт 43 «Резервний капітал».

Якщо підприємство утворює за рахунок прибутку (доходу) спеціальні (цільові) фонди, призначені для покриття витрат, пов’язаних з їх діяльністю, то суми, що спрямовуються до таких фондів, враховуються на субрахунку 426 «Фонд спеціального призначення». Такий фонд може мати підрозділи, наприклад, фонд розвитку виробництва, фонд соціального призначення та ін.

У бухгалтерському обліку формування фонду спеціального призначення за рахунок сум нерозподіленого прибутку відображається проводкою:

Дт 441 «Прибуток нерозподілений»

Кт 426 «Фонд спеціального призначення».

Здійснені за рахунок цього фонду витрати відображатимуться за дебетом субрахунку 426. За розміром сальдо субрахунку 426 на кінець звітного періоду можна буде визначити суму коштів, що залишилися у розпорядженні фонду.

Його величина буде зазначена в рядку 330 Балансу підприємства.

2.4 Облік виплати дивідендів засновникам і учасникам підприємства

Згідно з п. 4 П (С)БО 15 «Дохід», дивіденди -- це частина чистого прибутку, розподілений між учасниками (власниками) відповідно до їх частки у власному капіталі підприємства.

Закон не перешкоджає виплаті дивідендів у будь-якій майновій формі: як у вигляді грошових коштів чи іншого майна, так і шляхом спрямування дивідендів на збільшення статутного капіталу. Форма виплати дивідендів також повинна бути обумовлена учасниками та відображена в їх рішенні.

Акціонерні товариства мають право виплачувати, дивіденди не частіше одного разу на рік (за підсумками звітного року). Така періодичність встановлена статтею 37 Закону про госптовариства. Для інших видів господарських товариств Закон обмежень щодо періодичності не встановлює.

Згідно з ст. 158 ЦК України, акціонерне товариство не має права виплачувати дивіденди ще й у таких випадках:

— до повної сплати всього статутного капіталу, -- це означає, що доки

хоча б один з учасників (акціонерів) не сплатив повністю увесь свій

вклад до статутного фонду, ніхто з них не може отримати дивіденди;

— при зменшенні вартості чистих активів акціонерного товариства до

розміру, менш, ніж розмір статутного капіталу і резервного фонду.

ля обліку дивідендів використовують рахунок 67 «Розрахунки з учасниками». За кредитом субрахунку 671 «Розрахунки за нарахованими дивідендами» обліковують дивіденди, нараховані власникам простих і привілейованих акцій (часток у статутному капіталі) за рахунок прибутку або інших джерел, передбачених установчими документами. А за дебетом рахунку відображають виплату нарахованих дивідендів.

Нарахування дивідендів проводять кореспонденцією рахунків:

Дт 443 «Прибуток, використаний у звітному періоді»

Кт 671 -- під час нарахування за рахунок прибутку.

Якщо для виплати привілейованих дивідендів прибутку не вистачає, і їх нараховують за рахунок резервного капіталу чи спеціально створеного фонду, то кореспонденція буде такою:

Дт 43 «Резервний капітал» (субрахунок (наприклад, 426) «Фонд виплати дивідендів за привілейованими акціями» до рахунка 42 «Додатковий капітал»);

Кт 671.

Виплату дивідендів показують:

Дт 671 Кт 311, 312, 301 (у разі виплаті коштами);

Дт 671 Кт 361 (зараховуючи зобов’язання під час виплати дивідендів товарами або ж готовою продукцією) або Дт 671 Кт 70 (минуючи субрахунок 361).

Реінвестицію дивідендів відображають: Дт 671 Кт 40.

Аналітичний облік ведеться за кожним засновником, учасником, та акціонером.

2.5 Відображення інформації про використання прибутку у реєстрах обліку і фінансовій звітності

Аналітична відомість 7. 2, призначена для деталізації оборотів за рах. 44,

складена продумано і докладно. Вона передбачає не тільки сальдо вхідне, дебетове, кредитові обороти, сальдо на кінець місяця, але й підсумковий стовпчик «Усього з початку року» по рядках: по субрахунках 441, 442, 443 (у тому числі по цілях використання прибутку: напрямок прибутку на виплату дивідендів, на збільшення статутного капіталу, на формування резервного капіталу тощо).

Підсумки граф 12−16 («Усього» за кредитом рах. 44) цієї Відомості переносяться до графи 7 Журналу 7. Сальдо на кінець місяця по кожному дебітору переноситься з граф 18, 19. Відомості 7.2 поточного. місяця до граф 3, 4 Відомості. 7.2 наступного місяця.

Рахунок 44 відображається по рядку 350 Балансу.

Дані субрахунку 443 відображаються в формі фінансової звітності Форма 3 «Звіт про власний капітал».

3. Особливості організації та ведення обліку в умовах використання ЕОМ

3.1 Використання автоматизованих бухгалтерських систем для обліку використання прибутку звітного періоду

Нині значного розвитку набула інформаційна технологія, яка є найбільш важливою складовою процесу використання інформаційних ресурсів суспільства. Вона пройшла кілька еволюційних етапів, зміну яких зумовив головним чином розвиток науково-технічного прогресу та технічних засобів оброблення інформації.

Запровадження персонального комп’ютера в інформаційну сферу і застосування телекомунікаційних засобів зв’язку визначили новий етап розвитку інформаційної технології, як результат — зміну її назви завдяки приєднанню одного із синонімів «сучасна». Впровадження нової технології суттєво змінює зміст різних видів діяльності в організаціях.

Розвиток комп’ютерних технологій нерозривно пов’язаний із розвитком інформаційних систем, які використовуються для автоматизованого розв’язування економічних задач.

Функціональне призначення автоматизованого робочого місця бухгалтера з облікут прибутків полягає у розв’язанні таких завдань: документування операцій щодо доходів від реалізації продукції, товарів, робіт і послуг; організація обліку по формуванню прибутків.

Автоматизоване робоче місце (далі АРМ) бухгалтера з обліку використання прибутку у підприємстві забезпечує: автоматизоване документування первинної інформації; оперативне управління, контроль за формуванням і використанням прибутків; видачу необхідної інформації для друку (чи перегляду на моніторі). В умовах АРМ облікові працівники використовують такі основні автоматизовані операції: введення даних первинних документів з обліку доходів і прибутків для їхньої автоматизованої обробки; автоматизований контроль даних на достовірність та повноту; автоматичну обробку введених даних і відображення результатів обробки в первинних та зведених документах; автоматичне формування й виведення на екран монітора згрупованих даних за матеріально відповідальними особами, місцями зберігання та експлуатації; організація і ведення нормативно-довідкової інформації. Для обробки інформації з обліку доходів створено дворівневу систему АРМ бухгалтера.

Програма «1С: Бухгалтерія 8.0 для України» дає змогу формувати та реєструвати всі необхідні податкові документи: податкові накладні, додатки до них. Облік ПДВ протягом періоду (місяць) ведеться «по відвантаженню», регламентний документ дає можливість у кінці визначити суми податкових обов’язків і податкового кредиту з розрахунку за необхідним методом (по першій із подій, по оплаті, по відвантаженню).

Також у програмі «1С: Бухгалтерії 8.0. для України» підтримуються наступні схеми оподаткування: загальна система оподаткування (для платників податків на прибуток і податку на додану вартість); спрощена система оподаткування; єдиний податок і податок на додану вартість; єдиний податок для суб'єктів підприємницької діяльності - фізичних осіб.

Для ведення податкового обліку (за податком на прибуток) передбачений спеціальний (податковий) план рахунків, реалізований у конфігурації, його склад і реквізити є частиною запропонованої методики податкового обліку, або є передбаченим.

Податковий облік конфігурації ведеться в розрізі видів податкової діяльності. Такий підхід дає змогу враховувати валові доходи й видатки, запаси, основні засоби, а також завидами діяльності, по яких потрібен окремий облік з погляду податку на прибуток.

Для даних податкового обліку автоматично формується податкова декларація з податку на прибуток.

Програма «1С: Бухгалтерія 8.0 для України» представляє користувачу набір стандартних звітів, які дають змогу аналізувати дані по залишках, оборотах рахунків і по проводках у найрізноманітніших розрізах. У їхньому числі - оборотно-сальдова відомість, шахова відомість, оборотно-сальдова відомість по рахунках, обороти рахунків, карточки рахунків, аналіз рахунків, аналіз субконто, зведені проводки, головна книга, діаграми.

3.2 Удосконалення обліку використання прибутку звітного періоду на підприємстві

Для відображення прибутку за характером використання до рахунку 44 «Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)» використовують субрахунки, на яких відображають суму прибутку, який розподіляється в кореспонденції з рахунками напряму розподілу прибутку, а також відображують суму прибутку, який залишився нерозподіленим. Зазначені операції знаходять своє відображення в формах фінансової звітності № 1 «Баланс» та № 4 «Звіт про власний капітал» на основні бухгалтерських довідок та оборотно-сальдовій відомості по зазначених субрахунках.

При використанні прибутку на формування капіталу операції знаходять своє відображення в обліку та звітності, про що йшлося вище. Якщо ж прибуток використовується в підприємстві на інші цілі, то це не знаходить відображення в існуючих формах звітності, а внутрішньої звітності на більшості сільськогосподарських підприємств не ведуть.

Тому для вдосконалення аналітичності обліку фінансових результатів доцільно використовувати форму внутрішньої звітності «Звіт про розподіл прибутку (покриття збитку)», статті якої відображатимуть розподіл прибутку або джерела покриття отриманих збитків та будуть використані для складання форм фінансової звітності, а також прийняття управлінських рішень на підприємстві. Зазначену форму документу можна використовувати як додаток до фінансової звітності, а можна і додати основні його показники до форми фінансової звітності № 2 «Звіт про фінансові результати» для використання для внутрішніх управлінських потреб.

На мою думку використання такого документу дасть змогу користувачам отримувати повну інформацію про використання чистого прибутку підприємством або використання джерел покриття отриманих збитків.

Залишки за рахунками ПАТ «ЕКОР» на 1. 09. 2013 року

Назва і шифр рахунку,

субрахунку

Залишки по рахунках

Назва і шифр рахунку,

субрахунку

Залишки по рахунках

Основні засоби (10)

828 000

Розрахунки з вітчизняними покупцями (36. 1)

16 480

Знос основних засобів (13. 1)

464 300

Розрахунки з підзвітними особами (37. 2) — сальдо кредитове

2160

Сировина і матеріали (20. 1)

24 600

Статутний капітал (40)

727 400

Будівельні матеріали (20. 5)

7400

Безоплатно одержані необоротні активи (42. 4)

8900

Запчастини (20. 7)

9500

Нерозподілений прибуток (44)

123 460

Інші матеріали (20. 9)

11 820

Неоплачений капітал (46)

76 600

Малоцінні та швидкозношувані предмети (22)

9490

Розрахунки з вітчизняними постачальниками (63. 1)

144 700

Незавершене виробництво (23)

18 200

Розрахунки за податками й платежами (64. 1)

11 940

Готова продукція (26)

91 600

Розрахунки за страхуванням (65)

17 820

Каса в національній валюті (30. 1)

2580

Розрахунки за виплатами працівникам (66)

40 300

Поточні рахунки в національній валюті (31. 1)

452 410

Розрахунки з іншими кредиторами (685)

12 200

Інші рахунки в банку в національній валюті (31.3 — чекова книжка)

4900

Господарські операції ПАТ «ЕКОР» за вересень 2013 року

з/п

Дата

Зміст господарської операції

Сума, грн.

Бухгалтерська

проводка

Дебет

Кредит

1

2

3

4

5

1.

3. 09

Із поточного рахунку в касу отримана готівка

41 350

301

311

2.

3. 09

Із каси здійснені авансові платежі із зарплати працівникам

38 700

661

301

3.

3. 09

Із каси видані кошти:

3а

— експедитору Бондару І.М. на службове відрядження

1950

372

301

3б

— працівнику підприємства Прокопишину Н. М. — заборгованість з підзвітних коштів

560

372

301

4.

4. 09

Із поточного рахунку перераховані кошти:

4а

— внески до Пенсійного фонду

16 220

651

311

4б

— податки в бюджет

10 340

641

311

4в

— заборгованість постачальнику ФГ «Фльонц»

108 100

631

311

5а

4. 09

Від ТОВ «Оргоснастка» безоплатно отриманий верстат

16 700

15

424

5б

Витрати на доставку верстата

ПП Заремба М.І.

589

15

631

6.

4. 09

На поточний рахунок зарахована оплата за відпущену в минулому кварталі гуртовому складу (м. Хмельницький) крупу гречану

35 200

311

361

7.

5. 09

Затверджений 7. 09 авансовий звіт експедитора Бондара І.М. у розмірі фактичних витрат на відрядження

3400

93

372

8.

5. 09

Отриманий довгостроковий кредит банку зі сплатою у кінці року 17% річних

20 000

311

501

9.

6. 09

Придбані довгострокові

облігації з дисконтом

83 900

33

52

10а

6. 09

Придбані основні засоби:

— зерносушарка

85 000

15

15

631

631

— автомобiль ГАЗ — 3307

38 000

10б

6. 09

Відображена сума податкового кредиту з ПДВ у вартості придбаних основних засобів

24 600

641

631

10в

6. 09

Автомобіль ГАЗ-3307 зарахований на баланс підприємства

30 400

105

15

10г.

6. 09

Перераховані в повній сумі кошти постачальнику за придбані основні засоби

147 600

631

311

11а

6. 09

Від постачальника — сільськогосподарського кооперативу «Ратай» оприбутковане зерно гречки

36 000

201

631

11б

6. 09

Відображена сума податкового кредиту з ПДВ у вартості придбаної сировини

7200

641

631

12а

6. 09

Автотранспортним підприємством АТП 16 027 надані послуги з доставки зерна гречки

1170

201

631

12б.

6. 09

Відображена сума податкового кредиту з ПДВ у вартості транспортних послуг

234

641

631

13.

6. 09

Із поточного рахунка оплачені послуги АТП 16 027 (сума за оп. 12)

1404

631

311

14.

7. 09

Зі складу відпущене зерно гречки в:

— цех № 1

1300

23

201

— цех № 2

22 900

23

201

15а

7. 09

Нарахована ТОВ «Камелот» орендна плата за оренду складу

9600

377

713

15б.

7. 09

Нараховане податкове зобов’язання з ПДВ у складі орендної плати

1920

713

641

15в.

7. 09

Нарахована амортизація приміщення складу готової продукції

2778

93

131

15г

7. 09

Отримана на поточний рахунок орендна плата від ТОВ «Камелот»

9600

311

377

16а

7. 09

Від Тернопільголовпостач оприбутковані паливно-мастильні матеріали

2650

209

631

16б.

7. 09

Відображена сума податкового кредиту з ПДВ

530

641

631

17.

7. 09

Із складу в цех № 2 видані матеріальні цінності:

17а.

— запчастини

220

91

207

17б.

— мастильні матеріали

650

91

203

17в.

— спецодяг робітникам цеху

1850

23

22

17г.

— спецодяг управлінському персоналу цеху

800

91

22

18а

7. 09

Здійснена попередня оплата за обладнання для зерносховища

18 000

371

311

18б.

7. 09

ПДВ в сумі передоплати

3000

644

631

19.

7. 09

Отримана від ТОВ «Рівненська продовольча компанія» списана як безнадійна дебіторська заборгованість

20 000

944

361

20.

10. 09

Отримані рахунки різних підприємств за надані послуги:

20/1а

— відділу метрології за перевірку вагових пристроїв

10 500

91

685

1б

— відображений податковий кредит з ПДВ

2100

641

685

1в

— оплачено з поточного рахунку надані послуги

12 600

685

311

/2а

— відділу пожежної безпеки

3000

91

685

2б

— відображений податковий кредит з ПДВ

600

641

685

2в

— оплачено з поточного рахунку надані послуги

3600

685

311

/3а

— за міські телефонні розмови

500

92

685

3б

— відображений податковий кредит з ПДВ

100

641

685

3в

— оплачено з поточного рахунку надані послуги

600

685

311

/4а

— за спожиту електроенергію*

12 411,75

23

685

3266,25

92

685

4б

— відображений податковий кредит з ПДВ

2613

641

85

4в

— оплачено з поточного рахунку надані послуги

15 678

685

311

21а

10. 09

На поточний рахунок зарахована попередня оплата від ТОВ «Фоззі-Фуд» за продукцію

60 000

311

681

21б

-

— податкове зобов’язання ПДВ в сумі одержаного авансу

10 000

643

641

21в

— % банку на залишок коштів на депозитному рахунку

1800

311

73

22а

10. 09

Внаслідок фізичного зносу списаний як непридатний до використання сепаратор очисний БСХ:

-сума нарахованого зносу

32 800

131

10

22б

— залишкова вартість

(первісна обладнання — 34 600 грн.)

1800

976

10

22в

Оприбуткований металобрухт, отриманий від розбирання сепаратора

1200

209

746

23.

10. 09

Списана частина пакувальних матеріалів внаслідок їх повної непридатності

1850

94

209

24а

11. 09

Видані кошти з каси для оплати послуг мобільного зв’язку

600

372

301

24б

Оплачені через термінал послуги оператора мобільного зв’язку

600

685

372

25.

11. 09

Із поточного рахунка списані кошти за касове обслуговування

500

685

311

26а

11. 09

Реалізовані ТОВ «Струсів-Агро» відходи виробництва — гречана лузга

9690

361

702

26б

— відображене податкове зобов’язання з ПДВ

1615

702

641

26в

— списана собівартість реалізованих відходів

4320

94

209

27а

11. 09

Отримані від ТЗОВ «Піонер» канцтовари та бланки первинних документів

1512

22

631

27б

— відображений податковий кредит з ПДВ

378

641

631

27в.

— перераховано чеком з розрахункової книжки ТЗОВ «Піонер» за отримані канцтовари та бланки первинних документів

1890

631

313

28.

12. 09

Частина канцтоварів передана працівникам бухгалтерії

1000

92

22

29.

13. 09

Страховій фірмі перераховані кошти за страхування майна, яке визначене предметом застави при отриманні позики

1020

377

311

30а

13. 09

На поточний рахунок зарахована позика банку терміном на 6 місяців під 24% річних (4 варіант)

100 000

311

601

30б.

— нараховані відсотки

12 000

95

684

30в.

— перераховані відсотки банку

12 000

684

311

31а.

13. 09

Отримане від ТОВ «Оргоснастка» обладнання для зерносховища

22 000

15

631

31б.

— відображений ПДВ

4400

641

631

31в

— списаний ПДВ, відображений в сумі передоплати

3000

641

644

31г

13. 09

Зарахована передоплата за обладнання в погашення заборгованості перед ТОВ «Оргоснастка» (див. оп. 18)

18 000

631

371

31д

13. 09

Зараховане на баланс обладнання для зерносховища

37 000

10

15

32.

14. 09

Прийняте рішення про реалізацію обладнання (дробарки ДКМ-5) за договірною вартістю 4800 грн. (в т.ч. ПДВ), первісна вартість обладнання 23 400 грн.

32а

— переведені основні засоби до складу оборотних активів

23 400

286

10

32б

— дохід від реалізації

4800

361

70

32в

— податкове зобов’язання з ПДВ

800

70

641

32г

— сума зносу

19 100

131

286

32д

— списана залишкова вартість реалізованого обладнання

4300

94

286

33.

14. 09

Списана заборгованість за розрахунками з з ФГ «Збруч» (постачальник), за якою минув термін позовної давності

30 000

631

71

34.

14. 09

Із поточного рахунка перераховані кошти для поповнення чекової книжки

100 800

313

311

35а

17. 09

Оприбутковане зерно гречки, що надійшло від ТОВ «Струсів-Агро»

18 100

201

631

35б

— відображений податковий кредит з ПДВ

3620

641

631

36.

17. 09

Зі складу відпущене зерно гречки в:

— цех № 1

8500

23

201

— цех № 2

6940

23

201

37.

17. 09 по

21. 09

Проведений поточний ремонт цеху № 1:

18 199,3

37а

— витрачені будівельні матеріали

5800

91

205

37б.

— нарахована заробітна плата ремонтно-будівельній бригаді за виконані роботи

9000

91

661

37в.

— проведені нарахування на зарплату єдиного соціального внеску (37,77%)

3399,3

91

651

38а

18. 09

Придбаний у фірми «Степ» програмний продукт 1С: Бухгалтерія 8

3000

15

631

38б

— податковий кредит з ПДВ

600

641

631

39а.

18. 09

Надані фірмою «Степ» послуги із встановлення програми

900

15

631

39б

-

— податковий кредит з ПДВ

180

641

631

40.

18. 09

Програмний продукт 1С: Бухгалтерія 8 зарахований на баланс підприємства

3900

12

15

41.

18. 09

Перераховані кошти фірмі «Степ» за програму та послуги з її встановлення

4680

631

311

42.

18. 09

Передана в цех № 2 зерносушарка (оп. 10)

43 200

10

15

43.

19. 09

Перераховані гроші постачальникам за придбану сировину:

— сільськогосподарського кооперативу «Ратай»

21 720

631

311

44.

19. 09

На підставі рішення зборів акціонерів акціонерним товариством викуплено акції у акціонерів товариства

120 140

40

45

45.

21. 09

Здійснені розрахунки з акціонерами за викупленими акціями

95 140

45

311

46.

21. 09

Нараховані відсотки за придбаними облігаціями

1500

373

732

47.

21. 09

Нарахована амортизація дисконту (премії) за придбаними облігаціями

3350

33

733

48.

21. 09

Нарахована амортизація основних засобів:

48а

— за об'єктами виробничого призначення

10 230

23

131

48б

— за об'єктами загальноцехового призначення

36 910

91

131

48в

— за об'єктами загальногосподарського призначення

45 807

82

131

48г

— за об'єктами, розміщеними у відділі збуту

22 100

93

131

48д

— за безоплатно отриманим в минулому кварталі об'єктом

245

92

131

49.

25. 09

Нарахована зарплата працівникам:

49а

— апарату управління підприємством

32 000

92

661

49б

— апарату управління цехами:

— цех № 1

5224

91

661

— цех № 2

3500

91

661

49в

— робітникам цеху № 1

47 542

23

661

49г

— робітникам цеху № 2

30 008

23

661

49д

— робітникам за обслуговування обладнання

14 115

91

661

49е

— працівникам відділу збуту

9000

93

661

50.

25. 09

Нарахована оплата за перших 5 днів тимчасової непрацездатності працівникам:

50а

— апарату управління підприємством

700

92

663

50б

— працівникам відділу збуту

1700

93

663

50в

— робітникам цеху 1 і 2

3000

23

663

51.

25. 09

Нарахована оплата працівникам за дні тимчасової непрацездатності за рахунок коштів фонду соцсраху:

51а

— апарату управління підприємством

1224

652

663

51б

— працівникам відділу збуту

2100

652

663

51в

— робітникам цеху 1 і 2

5685

652

663

52.

26. 09

Проведене нарахування єдиного соціального внеску на фонд оплати праці (37,77%):

52а

— апарату управління підприємством

12 086,4

492

65

52б

апарату управління цехами:

— цех № 1

1973,1

91

65

— цех № 2

1322

91

65

52в

— робітникам цеху № 1

17 956,6

23

65

52г

— робітникам цеху № 2

11 334

23

65

52д

— робітникам за обслуговування обладнання

5331,2

91

65

52е

— працівникам відділу збуту

3399,3

93

65

53

26. 09

Із заробітної плати працівників утримані:

53а

— податок на доходи фізичних осіб

22 500

661

641

53б

— єдиний соціальний внесок

5400

661

65

54.

27. 09

Прийнято до оплати рахунок редакції газети «Ria+» за рекламу продукції

1500

93

685

54а

— відображений податковий кредит з ПДВ

300

641

685

54б

— перераховано з поточного рахунку за послуги

1800

685

311

55.

27. 09

Розподілені та списані загальновиробничі витрати:

101 744,6

55а.

— 65% загальної суми — змінні витрати

66 133,99

23

91

55б

— 30% - постійні розподілені

30 523,38

23

91

55в.

— 5% - постійні нерозподілені

5087,23

90

51

56.

27. 09

Випущена з виробництва і здана на склад крупа гречана за фактичною собівартістю (незавершене виробництва на кінець місяця — 26 440 грн.)

262 389,72

26

23

57а

27. 09

Відпущена готова продукція ТОВ «Фоззі-Фуд» (фактична собівартість цієї продукції - 42 000 грн.)

68 500

361

701

42 000

901

26

57б.

— відображене податкове зобов’язання з ПДВ (оп. 21а)

10 000

701

643

57в.

— донарахована сума податкового зобов’язання з ПДВ

1416,7

701

641

57г.

— зарахована передоплата покупця на погашення заборгованості (див. оп. 21)

60 000

681

361

58а

27. 09

Відпущена готова продукція ТОВ ТМ «Барвiнок» (фактична собівартість цієї продукції 52 340 грн.)

82 000

361

701

52 340

90

26

58б

— відображене податкове зобов’язання з ПДВ

13 667

701

641

59.

28. 09

На поточний рахунок зараховані кошти від ТОВ ТМ «Барвiнок»

40 000

311

361

60.

28. 09

Оплачені авансом з поточного рахунка орендні платежі

11 200

377

311

61.

28. 09

Списані на фінансові результати

61а

— собівартість реалізованої продукції

99 427,23

79

901

61б

— адміністративні витрати

95 604,65

79

92

61в

— витрати на збут

43 877,3

79

93

61г

— інші витрати операційної діяльності

30 470

79

94

61д

— фінансові витрати

12 000

79

95

61е

— інші витрати

1800

79

97

62.

28. 09

На фінансові результати списані доходи:

62а

— від реалізації продукції

137 491,3

701

79

62б

— інші операційні доходи

37 680

71

79

62в

— інші фінансові доходи

6650

73

79

62г

— інші доходи

1200

74

79

65.

28. 09

Обчислений та відображений фінансовий результат діяльності за звітний період

100 157,88

44

79

Разом

3 457 437,28

Аналіз рахунків

Д-т 10 «Основні засоби» К-т

Д-т 12 «Нематеріальні активи» К-т

Сальдо: 828 000

Сальдо: —

10 в)30400

22 а)32800

40)3900

31 д)37000

22 б)1800

42)43200

32 а)23400

Оборот за дебетом: 110 600

Оборот за кредитом: 58 000

Оборот за дебетом: 3900

Оборот за кредитом: —

Сальдо: 880 600

Сальдо: 3900

Д-т 13 «Знос (амортизація) К-т необоротних активів»

Д-т 15 «Капітальні інвестиції» К-т

Сальдо: 464 300

Сальдо: —

22а)32800

15 в)2778

5а)16700

10 в)30400

32г)19100

48)2778

5б)589

31д)37000

36 910

10а)85000

40)3900

45 807

10 б)38000

42)43200

22 100

31а)22000

245

38)3000

39)900

Оборот за дебетом: 51 900

Оборот за кредитом: 118 070

Оборот за дебетом: 166 188

Оборот за кредитом: 114 500

Сальдо: 530 470

Сальдо: 51 689

Д-т 20.1 «Сировина і матеріали» К-т

Д-т 20.5 «Будівельні матеріали» К -т

Сальдо: 24 200

Сальдо: 7400

11а)36000

14)1300

37)5800

12 а)1170

22 900

35 а)18100

36)85000

6940

Оборот за дебетом: 55 270

Оборот за кредитом: 39 640

Оборот за дебетом:

Оборот за кредитом: 5800

Сальдо: 39 830

Сальдо: 1600

Д-т 20.7 «Запчастини» К-т

Д-т 20.9 «Інші матеріали» К-т

Сальдо: 9500

Сальдо: 11 820

17 а)220

16 а)2650

17 б)650

22 в)1200

23)1850

26 в)4320

Оборот за дебетом: —

Оборот за кредитом: 220

Оборот за дебетом: 3850

Оборот за кредитом: 6820

Сальдо: 9280

Сальдо: 8850

Д-т 22 «МШП» К-т

28.6 «Необоротні активи та групи вибуття, утримувані для продажу Д-т К-т

Сальдо: 9490

Сальдо: —

27 а)1512

17 в)1850

32 а)23400

32 г) 19 100

17 г)800

32 д)4300

28)1000

Оборот за дебетом: 1512

Оборот за кредитом: 3650

Оборот за дебетом: 23 400

Оборот за кредитом: 23 400

Сальдо: 7352

Сальдо: 0

Д-т 26 «Готова продукція» К-т

Д-т 30 «Каса» К-т

Сальдо: 91 600

Сальдо: 2580

56)262389,72

51)42000

1)41350

2)38700

58)52340

3 а)1950

3 б)560

24 а)600

Оборот за дебетом: 262 389,72

Оборот за кредитом: 94 340

Оборот за дебетом: 41 350

Оборот за кредитом: 41 810

Сальдо: 259 649. 72

Сальдо: 2120

Д-т 23 «Незавершене К-т виробництво»

311 «Поточні рахунки в національній валюті Д-т К-т

Сальдо: 18 200

Сальдо: 452 410

14)1300

56)262389,72

6)35200

1)41350

14)22900

8)20000

4)16220

17 в)1850

15 г)9600

10 340

4)1241,75

21 а)60000

108 100

36)8500

21 в)1800

10 г)147600

36)6940

30 а)100000

13)1404

48 а)10230

59)40000

18 а)18000

49 в)47542

20.1 в)12600

49 г)30008

20.2 в)3600

50 в)3000

20.3 в)600

52 в)17956,6

20.4 в)15678

52 г)11334

25)500

55 а)66133,99

29)1020

55 б)30523,38

30 в)12000

34)100800

41)4680

43)21729

45)95140

54 б)1800

60)11200

Оборот за дебетом: 270 629,72

Оборот за кредитом: 262 389,72

Оборот за дебетом: 266 600

Оборот за кредитом: 624 352

Сальдо: 26 440

Сальдо: 94 658

Д-т 33 «Інші грошові кошти» К-т

313 Інші рахунки в банку

в національній валюті" Д-т К-т

Сальдо: 0

Сальдо: 4900

9)83900

34)100800

276)1390

47)3350

Оборот за дебетом: 87 250

Оборот за кредитом:

Оборот за дебетом: 100 800

Оборот за кредитом: 1890

Сальдо: 87 250

Сальдо: 103 810

361 «Розрахунки з вітчизняними покупцями»

Д-т К-т

371 «Розрахунки за виданими авансами» Д-т К-т

Сальдо: 16 480

Сальдо: 0

26)9690

6)35200

18 а)18000

31 г)18000

32 б)4800

13)20000

57 а)68500

37 г)60000

58 а)82000

59)40000

Оборот за дебетом: 164 990

Оборот за кредитом: 155 200

Оборот за дебетом: 18 000

Оборот за кредитом: 18 000

Сальдо: 26 270

Сальдо: 0

372 «Розрахунки з

підзвітними особами"

Д-т К-т

373"Розрахунки за нарахованими доходами"

Д-т К-т

Сальдо: 2160

Сальдо: 0

3)1950

7)3400

46)1500

560

24 б)600

24 а)600

Оборот за дебетом: 3110

Оборот за кредитом: 4000

Оборот за дебетом: 1500

Оборот за кредитом: —

Сальдо:

3050

Сальдо: 1500

377 Розрахунки з іншими дебіторами" Д-т К -т

Д-т 40 «Статутний капітал» К-т

Сальдо: 0

Сальдо: 727 400

15 а)3600

15 г)9600

44)120140

29)1029

60)11200

Оборот за

дебетом: 21 820

Оборот за

кредитом: 9600

Оборот за

дебетом:

Оборот за

кредитом:

Сальдо: 12 220

Сальдо: 607 260

Д-т 42 «Додатковий капітал» К-т

44 «Нерозподілені прибутки «непокриті збитки»

Д-т К-т

Сальдо: 8900

Сальдо: 123 460

5)16700

100 157,88

Оборот за дебетом:

Оборот за кредитом: 16 700

Показать Свернуть
Заполнить форму текущей работой