Оцінка бізнесу

Тип работы:
Контрольная
Предмет:
Экономика


Узнать стоимость новой

Детальная информация о работе

Выдержка из работы

КОНТРОЛЬНА РОБОТА

з курсу «Оцінка бізнесу»

Задача № 1

Визначити норму доходу для інвестиції іноземного резидента в покупку акцій закритого акціонерного товариства — рознічно-торгової компанії «СІГМА», якщо відомо, що:

1. Чисельність робітників = 250 чол.

2. Доходність держоблігацій = 2,5%

3. Індекс інфляції = 9,0%

4. Середньоринкова дохідність на фондовому ринку = 20,0%

5. Додаткова премія за ризик країни = 7,0%

6. Додаткова премія за закрите акціонерне товариство = 11,0%

7. Додаткова премія за інвестиції в малий бізнес = 7,0%

8. Поточна доходність акцій за попередній період коливалась в середньому на 7,0%

9. Поточна середньоринкова дохідність на фондовому ринку в попередній рік коливалась на 5,0%.

Рішення

1) Згідно з Господарським Кодексом України [1] при кількості робітників 250 чол. рознічно-торгівельне підприємство не може бути віднесене до малих підприємств України, тому премія за інвестиції в малий бізнес в задачі не використовується.

«Малими (незалежно від форми власності) визнаються підприємства, в яких середньооблікова чисельність працюючих за звітний (фінансовий) рік не перевищує п’ятдесяти осіб, а обсяг валового доходу від реалізації продукції (робіт, послуг) за цей період не перевищує суми, еквівалентної п’ятистам тисячам євро за середньорічним курсом Національного банку України щодо гривні» [1].

2) Для розрахунку норми доходності акцій ЗАТ Rдох_інв, при якій доцільно іноземному інвестору інвестувати кошти, використовуємо формулу моделі ринку САРМ з корегуванням зміщення лінії ринку від рівня ставки доходності безризикових цінних паперів Rf -державних облігацій на додаткову величину (ставка інфляції Rінфл +ставка ризику країни Rкраїн +ставка ризику інвестиції в закрите акціонерне товариство Rзат).

(1. 1)

(1. 2)

Таким чином, якщо дивідендна ставка доходності акцій ЗАТ є не меншою 63,8% річних — інвестору доцільно інвестувати кошти в акції ЗАТ з врахуванням всіх ризиків, характерних для України.

Задача № 2

Розрахувати для фірми «ТУЗ» показник грошового потоку на основі даних, наведених із звітів про прибутки та збитки, рух коштів, а також з врахуванням змін в балансі підприємства (в грн.)

1. Надходження по контрактам за реалізацію продукції:

а) реалізація з оплатою по факту поставки — 400 000 грн.

б) реалізація з оплатою в розстрочку — 300 000 грн.

в) аванси та передоплата — 25 000 грн.

2. Валовий прибуток — 105 000 грн.

3. Собівартість реалізованої продукції - 520 000 грн.

4. Накладні витрати — 155 000 грн.

5. Знос — 180 000 грн.

6. Податки — 255 000 грн.

7. Відсотки за кредит — 51 425 грн.

8. Підвищення дебіторської заборгованості по балансу — 380 000 грн.

9. Створені власними силами активи, поставлені на баланс — 0 грн.

10. Знову придбані активи, поставлені на баланс — 315 000 грн.

Рішення

1. Розраховуємо вхідний позитивний потік грошових коштів на розрахунковий рахунок підприємства, як суму:

— коштів за реалізацію по факту поставки;

— різниці коштів за реалізацію в розстрочку мінус сума підвищення дебіторської заборгованості за відпущену продукцію;

— кошти авансів та передоплат;

2. Розраховуємо вихідний негативний потік коштів проплати з розрахункового рахунку підприємства, як суму:

— витрат на собівартість продукції (придбання матеріалів, виплата заробітної плати, зборів в соціальні фонди, інші витрати) без зносу (відрахувань на амортизацію)

— витрат на накладні витрати;

— витрат на сплату відсотків за кредит;

— витрат на сплату податків;

— витрат на придбання активів (основних фондів);

3. Таким чином, сумарний грошовий потік коштів оцінюється за наданий період як:

Qгрош_пот=Qвхідн+Qвихідн = (345 000−886 925) грн.= -541 925 грн.

тобто грошовий потік негативний.

Задача № 3

Маємо дані фінансових звітів компаній. Розрахувати наступні мільтиплікатори:

— Ціна / Чистий прибуток (Р/Е);

— Ціна / Чистий дохід від реалізації (Р/VD);

— Ціна / прибуток до оподаткування (Р/ЕВТ)

— Ціна / чистий грошовий потік (Р/CF);

— Ціна / грошовий потік до оподаткування (P/PTCF);

— Інвестиційний капітал / Прибуток (IC/EBIT);

— Інвестиційний капітал / Прибуток до сплати податків та відсотків по кредитах (IC/EBDIT);

— Ціна / Балансова вартість (P/BV).

Вихідні дані:

1. Назва компанії - AALBORO PORTLAN (Данія);

2. Дані балансового звіту:

а) короткострокова та поточна частина довгострокової заборгованості = 479 714; б) довгострокова заборгованість = 1 286 128;

в) власний капітал = 1 929 090;

г) чистий дохід від реалізації = 2 500 198;

3. Дані звіту про доходи:

а) знос та амортизація = 270 925;

б) витрати на виплату відсотків = 214 193;

в) дохід до оподаткування = 148 904;

4. Подохідні податки = 40 005;

5. Чистий дохід = 104 294;

6. Дані про акції:

а) поточна ринкова вартість = 472;

б) Кількість акцій =2856;

Рішення

1. Ринкова ціна підприємства Р розраховується як:

2. Мультиплікатор Ціна / Чистий прибуток (Р/Е).

Розраховується за наданими вихідними даними за формулою:

3. Мультиплікатор Ціна / прибуток до оподаткування (Р/ЕВТ).

Розраховується за наданими вихідними даними за формулою:

4. Мультиплікатор Ціна / чистий грошовий потік (Р/CF).

Розраховується за наданими вихідними даними за формулою:

5. Мультиплікатор Ціна / грошовий потік до оподаткування (P/PTCF)

Розраховується за наданими вихідними даними за формулою:

6. Мультиплікатор Інвестиційний капітал / Прибуток (IC/EBIT)

Розраховується за наданими вихідними даними за формулою:

7. Мультиплікатор Інвестиційний капітал / Прибуток до сплати податків та відсотків по кредитах (IC/EBDIT)

Розраховується за наданими вихідними даними за формулою:

8. Мультиплікатор Ціна / Балансова вартість (P/BV).

Розраховується за наданими вихідними даними за формулою:

9. Мультиплікатор Ціна / Чистий дохід від реалізації (Р/VD).

Розраховується за наданими вихідними даними за формулою:

Задача № 4

На протязі n років нерухомість буде приносити дохід у розмірі S дол. Ставка дохідності =g річних. В кінці n -го року підприємство буде продано за V дол. Знайти поточну вартість підприємства.

Вихідні дані:

n = 3 роки;

S = 26 000 дол. США;

g = 12%;

V = 170 000 дол. США.

Рішення

1. Поточна вартість підприємства розраховується як дисконтована «пренумерандо» сума грошових потоків доходу, які надходять від експлуатації нерухомості на протязі 3 років, та суми продажу нерухомості через 3 роки:

Задача № 5

Оцінити ринкову вартість підприємства, акції якого не мають обороту на ринку. В результаті проведеного аналізу статистичної та ринкової інформації вдалося з’ясувати, що на фондовій біржі продаються акції підприємства, східного з об'єктом оцінки. В результаті вивчення опублікованої в ЗМІ звітності підприємства-аналога та інформації, отриманої за результатами біржових торгів, вдалося підібрати такі показники для порівняння об'єкта оцінки та порівнюємого підприємства.

Об'єкт оцінки:

1. Ринковий курс акції = ?

2. Статутний капітал засновників, тис. грн. = 5000

3. Власний капітал, тис. грн. = 6000

4. Балансовий курс акцій, % = 145%

5. Коефіцієнт заборгованості = 1,5

6. Чистий прибуток в тис. грн. = 2000

7. Операційний грошовий потік, тис. грн. = 2200

8. Чистий дохід (виручка) від реалізації, тис. грн. = 18 000

Підприємство — аналог:

9. Ринковий курс акції = 110% до номіналу

10. Статутний капітал засновників, тис. грн. = 6000

11. Власний капітал, тис. грн. = 9000

12. Балансовий курс акцій, % = 155%

13. Коефіцієнт заборгованості = 1,75

14. Чистий прибуток в тис. грн. = 3000

15. Операційний грошовий потік, тис. грн. = 3500

16. Чистий дохід (виручка) від реалізації, тис. грн. = 30 000

Рішення

1. Визначення ринкової вартості власного капіталу, а відповідно і ринкової ціни акції, порівняльним методом засновано на використанні цінових мультиполікаторів. Ціновий мультиплікатор — це коефіцієнт, що показує співвідношення між ринковою ціною підприємства або акції та фінансовою базою. Фінансова база оцінного мультиплікатора є, по суті, вимірником, що відображає фінансові результати діяльності підприємства, до яких можна віднести не тільки доход, але і грошовий потік, дивідендні виплати, виручку від реалізації та деякі інші.

Для розрахунку мультиплікатора необхідно:

— визначити ціну акції по всіх компаніях, вибраних як аналог — це дасть значення чисельника в формулі;

— обчислити фінансову базу (доход, виручку від реалізації, вартість чистих активів і т.і.) або за певний період, або за станом на дату оцінки — це дасть величину знаменника.

В оцінній практиці використовують два типи мультиплікаторів — інтервальні та моментні. До інтервальних мультиплікаторів відносять:

1) Ціна підприємства/ доход;

2) Ціна підприємства/грошовий потік;

3) Ціна підприємства/дивідендні виплати;

4) Ціна підприємства/виручку від реалізації;

До моментних мультиплікаторів відносяться:

9. ціна підприємства/балансову вартість активів;

10. ціна підприємства/ чисту вартість активів.

Застосування мультиплікаторів залежить від економічних критеріїв обгрунтування ступіні надійності і об'єктивності мультиплікатора.

Так крупні підприємства краще оцінювати на основі чистого доходу. Дрібні компанії - на основі доходу до сплати податків, оскільки в цьому випадку усувається вплив відмінностей у оподаткуванні. Орієнтація на мультиплікатор ціна/грошовий потік придатна при оцінці підприємств, в активах яких переважає нерухомість. Якщо підприємство має достатньо високу вагу активної частини основних фондів, більш об'єктивний результат дасть використання мультиплікатора ціна/дохід.

Базою розрахунку мультиплікатора ціна/грошовий потік лужить будь-який показник доходу, збільшений на суму нарахованої амортизації. Найпоширенішою ситуацією застосування мультиплікатора ціна/грошовий потік є збитковість або незначна величина доходу.

Мультиплікатор ціна підприємства/дивіденди використовується рідко, його доцільно використовувати, якщо дивіденди виплачуються достаньо стабільно як в аналогах, так і в оцінюємій компанії.

Мультиплікатор ціна підприємства/виручка від реалізації використовується рідко, в основному для перевірки об'єктивності результатів, одержуємих іншими способами.

Процес формування підсумкової величини вартості підприємства складається з трьох основних етапів:

11. вибору величини мультиплікатора;

12. зважування проміжних результатів;

13. внесення підсумкових корегувань.

Так, для п’яти мультиплікаторів, застосовуємих в наведеній задачі, звичайна вага становить:

14. для інтервального мультиплікатора ціна/чистий дохід — 0,25;

15. для інтервального мультиплікатора ціна/чистий прибуток — 0,35

16. для інтервального мультиплікатора ціна/грошовий потік — 0,2;

17. для моментного мультиплікатора ціна/ балансова вартість — 0,1;

18. для моментного мультиплікатора ціна/вартість чистих активів — 0,1;

2. Розраховуємо мультиплікатор ціна підприємства/чистий прибуток (Р/Е) для підприємства — аналога та використовуючи його значення розраховуємо ринкову курс акції оцінюємого підприємства.

Маємо оцінку ринкової вартості акції = 110% від номіналу. Сумарним номіналом акцій є навелена величина статутного капіталу підприємства аналога, тобто:

(5. 1)

Таким чином, мультиплікатор ціна підприємства/чистий прибуток (Р/Е) для підприємства — аналога розраховується за формулою:

(5. 2)

Використовуючи отриманий мультиплікатор (Р/Е) для аналога та вихідні дані для оцінюємого підприємства, розраховуємого ринковий курс акції (в відсотках до номіналу) оцінюємого підприємства за формулою:

(5. 3)

3. Розраховуємо мультиплікатор ціна підприємства/чистий дохід від реалізації підприємства (Р/VD) для підприємства — аналога та використовуючи його значення розраховуємо ринкову курс акції оцінюємого підприємства.

Маємо оцінку ринкової вартості акції = 110% від номіналу. Сумарним номіналом акцій є наведена величина статутного капіталу підприємства аналога, тобто:

(5. 4)

Таким чином, мультиплікатор ціна підприємства/чистий дохід від реалізації (Р/VD) для підприємства — аналога розраховується за формулою:

(5. 5)

Використовуючи отриманий мультиплікатор (Р/VD) для аналога та вихідні дані для оцінюємого підприємства, розраховуємого ринковий курс акції (в відсотках до номіналу) оцінюємого підприємства за формулою:

(5. 6)

4. Розраховуємо мультиплікатор ціна підприємства/чистий операційний грошовий потік підприємства (Р/CF) для підприємства — аналога та використовуючи його значення розраховуємо ринкову курс акції оцінюємого підприємства.

Маємо оцінку ринкової вартості акції = 110% від номіналу. Сумарним номіналом акцій є навелена величина статутного капіталу підприємства аналога, тобто:

(5. 7)

Таким чином, мультиплікатор ціна підприємства/чистий операційний грошовий потік (Р/CF) для підприємства — аналога розраховується за формулою:

(5. 8)

Використовуючи отриманий мультиплікатор (Р/VD) для аналога та вихідні дані для оцінюємого підприємства, розраховуємого ринковий курс акції (в відсотках до номіналу) оцінюємого підприємства за формулою:

(5. 9)

5. Розраховуємо мультиплікатор ціна підприємства/балансова вартість підприємства (Р/BV) для підприємства — аналога та використовуючи його значення розраховуємо ринкову курс акції оцінюємого підприємства.

Маємо оцінку ринкової вартості акції = 110% від номіналу. Сумарним номіналом акцій є наведена величина статутного капіталу підприємства аналога, тобто:

(5. 10)

Таким чином, мультиплікатор ціна підприємства/балансова вартість (Р/BV) для підприємства — аналога розраховується за формулою:

(5. 11)

Використовуючи отриманий мультиплікатор (Р/BV) для аналога та вихідні дані для оцінюємого підприємства, розраховуємо ринковий курс акції (в відсотках до номіналу) оцінюємого підприємства за формулою:

(5. 12)

6. Розраховуємо мультиплікатор ціна підприємства/чиста вартість активів підприємства (Р/CVA) для підприємства — аналога та використовуючи його значення розраховуємо ринковий курс акції оцінюємого підприємства.

Маємо оцінку ринкової вартості акції = 110% від номіналу. Сумарним номіналом акцій є наведена величина статутного капіталу підприємства аналога, тобто:

(5. 13)

Таким чином, мультиплікатор ціна підприємства/чиста вартість активів (Р/CVA) для підприємства — аналога розраховується за формулою:

(5. 14)

Використовуючи отриманий мультиплікатор (Р/CVA) для аналога та вихідні дані для оцінюємого підприємства, розраховуємо ринковий курс акції (в відсотках до номіналу) оцінюємого підприємства за формулою:

(5. 15)

7. Використовуючи 5 отриманих оцінок ринкового курсу акцій оцінюємого підприємства, розраховуємо середньозважену оцінку курсу акцій та просту середню оцінку:

Задача № 6

Ринкова вартість звичайних акцій підприємства становить, А дол. США., привілейованих — В дол. США, а загальний залучений капітал — С дол. США. Вартість власного капіталу — К%, привілейованих акцій — Р%, а облігацій підприємства — О%.

Знайти середньовагову вартість капітала підприємства.

Вихідні дані:

А = 520 000 дол. США

В = 120 000 дол. США

С = 230 000 дол. США

К = 12,0%

Р = 14,0%

О = 10,0%

Рішення

1. Середньовагова вартість капіталу підприємства розраховується за формулою:

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Господарський Кодекс України від 16 січня 2003 року N 436-IV // Із змінами і доповненнями, внесеними Законами України станом від 9 січня 2007 року N 549-V, ОВУ, 2007 р., N 8, ст. 276

2. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 «Баланс», Наказ Мінфіна України № 87 від 31. 03. 1999 + № 304 від 30. 11. 2000.

3. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 «Звіт про фінансові результати «, Наказ Мінфіна України № 87 від 31. 03. 1999 + № 304 від 30. 11. 2000.

4. Гетьман О. О., Шаповал В. М. Економіка підприємства: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів.- Київ, Центр навчальної літератури, 2006. — 488 с.

5. Дамодаран Асват Инвестиционная оценка. Инструменты и методы оценки любых активов: Пер. с англ./ А. Дамодаран. — 3-е изд. — М.: Альпина Бизнес Букс, 2006. — 1325 с

6. Економіка підприємства: Навч. -метод. посібник для самост. вивч. дисц./ І .О. Швиданенко, С. Ф. Покропивний, С. М. Клименко та ін. — К.: КНЕУ, 2000 -248 с

7. Економіка підприємства: Підручник / За заг. ред. С. Ф. Покропивного — Вид 2-ге, перероб. та доп.- К.: КНЕУ, 2000. -528с.

8. Ізмайлова К.В. Фінансовий аналіз: Навч. посібник — К.: МАУП, 2000. -192 с.

9. Крамаренко Г. О., Чорна О.Є. Фінансовий менеджмент.- Киів: Центр навчальної літератури, 2006р. -520с.

10. Крамаренко Г. О. Фінансовий аналіз і планування. — Київ: Центр навчальної літератури, 2003. — 224 с.

11. Круш П. В. Оцінка бізнесу: Навчальний посібник/ П. В. Круш, С.В. Поліщук. — К.: Центр навчальної літератури, 2004. — 264 с

12. Мойсеєнко І.П. Інвестування: Навчальний посібник/ І.П. Мойсеєнко. — К.: Знання, 2006. — 490 с

13. Сідун В.А. Економіка підприємства: Навчальний посібник/ В.А. Сідун, Ю. В. Пономарьова. — К.: Центр навчальної літератури, 2006. — 356 с

14. Фінанси підприємств: Підручник / Кол. авт. під кер. проф. А. М. Поддєрьогіна. — К.: КНЕУ, 2004.- 546 с.

15. Фінансовий менеджмент: Підручник/Кер. кол. авт. і наук. ред проф.А.М. Поддєрьогін.- К.: КНЕУ, 2005.- 536 с.

16. Филиппов Л. А. Оценка бизнеса: Учебное пособие/ Л. А. Филиппов. — М.: КНОРУС, 2006. — 707 с

17. Царев В. В. Оценка стоимости бизнеса. Теория и методология: Учебное пособие/ В. В. Царев, А. А. Кантарович. — М.: ЮНИТИ, 2007. — 575 с

Показать Свернуть
Заполнить форму текущей работой